Giáo án Đạo đức lớp 5 - Trường Tiểu học Long Hoà

Giáo án Đạo đức lớp 5 - Trường Tiểu học Long Hoà

I- MỤC TIÊU:

- HS lớp 5 là HS của lớp lớn nhất trường, cần phải gương mẫu cho các em lớp dưới học tập.

 - Có ý thức học tập, rèn luyện.

 - Vui và tự hào là HS lớp 5.

 - Biết nhắc nhở các bạn cần có ý thức học tập, rèn luyện.

* GDKNS : - Kĩ năng tự nhận thức (tự nhận thức được mình là học sinh lớp 5).

- Kĩ năng xác định giá trị (xác định được giá trị của học sinh lớp 5).

- Kĩ năng ra quyết định (biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong một số tình huống để

doc 69 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 07/07/2017 Lượt xem 109Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Đạo đức lớp 5 - Trường Tiểu học Long Hoà", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1 – Tiết 1
Ngày dạy : 24/8/2011
EM LÀ HỌC SINH LỚP 5 ( Tiết 1)
I- MỤC TIÊU: 
- HS lớp 5 là HS của lớp lớn nhất trường, cần phải gương mẫu cho các em lớp dưới học tập.
 - Có ý thức học tập, rèn luyện.
 - Vui và tự hào là HS lớp 5.
 - Biết nhắc nhở các bạn cần có ý thức học tập, rèn luyện.
* GDKNS : - Kĩ năng tự nhận thức (tự nhận thức được mình là học sinh lớp 5).
- Kĩ năng xác định giá trị (xác định được giá trị của học sinh lớp 5).
- Kĩ năng ra quyết định (biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong một số tình huống để xứng đáng là HS lớp 5).
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - Tranh về các tình huống trong SGK - Mi-crô không dây để chơi trò chơi: Phóng viên.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
-Tæ chøc cho HS h¸t bµi em yªu trêng em
* Ho¹t ®éng 1:Quan s¸t tranh vµ th¶o luËn 
`-Yªu cÇu quan s¸t tõng tranh, ¶nh trong SGK trang 3- 4 vµ th¶o luËn råi tr¶ lêi theo c¸c c©u hái sau:
+ Bøc tranh thø nhÊt chôp c¶nh g×?
+ Em thÊy nÐt mÆt c¸c b¹n nh thÕ nµo?
+ Bøc tranh thø 2 vÏ g×?
+ C« gi¸o ®· nãi g× víi c¸c b¹n?
+ Em thÊy th¸i ®é c¸c b¹n nh thÕ nµo?
+ Bøc tranh thø ba vÏ g×?
+ Bè cña c¸c b¹n HS ®· nãi g× víi c¸c b¹n?
+Theo em b¹n HS ®ã ®· lµm g× ®Ó ®îc bè khen?
+Em nghÜ g× khi xem c¸c bøc tranh trªn?
 - GV YC th¶o luËn nhãm 4, tr¶ lêi c¸c c©u hái trong phiÕu :
PhiÕu bµi tËp
Em h·y tr¶ lêi c©u hái sau vµ ghi ra giÊy c©u tr¶ lêi cña m×nh.
1. HS líp 5 cã g× kh¸c so víi HS c¸c líp díi trong trêng?
2. Chóng ta cÇn lµm g× ®Ó xøng ®¸ng lµ HS líp 5 ?
3. Em h·y nãi c¶m nghÜ cña em khi ®· lµ HS líp 5?
- GV kÕt luËn .
* Ho¹t ®éng 2: Lµm bµi tËp 1 SGK
_ Gäi HS ®äc YC cña bµi tËp vµ th¶o luËn - - Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy ,söa ch÷a ®a ra kÕt luËn ®óng: C¸c ®iÓm (a), (b), (c), (d), (e), trong bµi 1 lµ nh÷ng nhiÖm vô cña HS líp 5 mµ chóng ta cÇn thùc hiÖn.
- GV kl .
 * Ho¹t ®éng 3: Tù liªn hÖ( bµi 2 SGK) 
- YC HS th¶o luËn nhãm 2. tù liªn hÖ.
 . H·y nªu nh÷ng viÖc lµm cña m×nh tõ trước ®Õn nay víi nh÷ng nhiÖm vô cña HS líp 5.
 . H·y nªu nh÷ng ®iÓm em thÊy m×nh cÇn ph¶i cè g¾ng®Ó xøng ®¸ng lµ HS líp 5.
- GV kÕt luËn. 
* Ho¹t ®éng 4: Trß ch¬i phãng viªn
- GV phæ biÕn luËt ch¬i .
- Chän mét sè em ®ãng vai phãng viªn c¸c b¸o, gîi ý 1 sè c©u pháng vÊn :
+ Theo b¹n, HS líp 5 cÇn ph¶i lµm g×?
+ B¹n c¶m thÊy thÕ nµo khi lµ HS líp 5?
+ B¹n ®· thùc hiÖn ®iÓm nµo khi thùc hiÖn (ch¬ng tr×nh ®éi viªn)?
+ H·y nªu nh÷ng ®iÓm b¹n ®· xøng ®¸ng lµ HS líp 5.
+ H·y nªu nh÷ng ®iÓm b¹n thÊy m×nh cÇn ph¶i cè g¾ng h¬n ®Ó xøng ®¸ng lµ HS líp 5?
+ B¹n h·y h¸t 1 bµi h¸t hoÆc 1 bµi th¬ vÒ chñ ®Ò trêng em....
- NX vµ kÕt luËn.
- Gäi HS ®äc ghi nhí trong SGK.
* Ho¹t ®éng tiÕp nèi:
-YC HS vÒ nhµ:
+ LËp kÕ ho¹ch phÊn ®Êu cña b¶n th©n trong n¨m häc nµy:
- Môc tiªu phÊn ®Êu .
- Nh÷ng thuËn lîi ®· cã.Nh÷ng khã kh¨n cã thÓ gÆp.
- BiÖn ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n.
+ Su tÇm c¸c bµi th¬ bµi h¸t, bµi b¸o nãi vÒ HS líp 5 g¬ng mÉu vµ vÒ chñ ®Ò trêng em.
- C¶ líp h¸t.
- HS thùc hiÖn.
-HS quan s¸t vµ th¶o luËn.
- L¾ng nghe vµ tr¶ lêi c©u hái.
- 3 nhãm tr×nh bµy tríc líp, c¸c nhãm cßn l¹i NX bæ sung.
- L¾ng nghe,ghi nhí.
- 1HS ®äc YC, 2HS cïng bµn th¶o luËn .
-3 nhãm tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c NX .
-L¾ng nghe.
- 2 HS cïng bµn th¶o luËn .
-5 HS lÇn lît tr¶ lêi, c¸c HS kh¸c NX.
- L¾ng nghe.
- L¾ng nghe.
- 3HS tham gia lµm phãng viªn, c¸c HS kh¸c tr¶ lêi c©u hái pháng vÊn.
- L¾ng nghe.
- 2HS ®äc ghi nhí.
- L¾ng nghe, ghi nhí.
- Thực hiện theo yc của GV.
Tuần 2 – Tiết 2
Ngày dạy : 31/8/2011
EM LÀ HỌC SINH LỚP 5 ( tiết 2)
I- MỤC TIÊU: Sau bài này HS biết:
- HS lớp 5 là HS của lớp lớn nhất trường, cần phải gương mẫu cho các em lớp dưới học tập.
 - Có ý thức học tập, rèn luyện.
 - Vui và tự hào là HS lớp 5.
 - Biết nhắc nhở các bạn cần có ý thức học tập, rèn luyện.
* GDKNS : - Kĩ năng tự nhận thức (tự nhận thức được mình là học sinh lớp 5).
- Kĩ năng xác định giá trị (xác định được giá trị của học sinh lớp 5).
- Kĩ năng ra quyết định (biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong một số tình huống để xứng đáng là HS lớp 5).
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - Giấy A4 để nhóm lập bản KH
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 Ho¹t ®éng d¹y cña thÇy
Ho¹t ®éng häc cña trß
1. Ổn định
1. KiÓm tra bài cũ: (5 phót)
- Gäi 1HS lªn nh¾c l¹i tªn bµi häc tuÇn tríc.
- Gäi 2HS tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi häc tuÇn tríc.
+ H·y nªu nh÷ng ®iÓm em thÊy hµi lßng vÒ m×nh?
+ H·y nªu nh÷ng ®iÓm em thÊy cßn ph¶i cè g¾ng ®Ó xøng ®¸ng lµ HS líp 5
 GV NX.
2. Bµi míi : ( 30 phót)
 *Giíi thiÖu bµi 
-Giới thiệu và ghi tênbµi.
* Ho¹t ®éng1: Th¶o luËn vÒ kÕ ho¹ch phÊn ®Êu trong n¨m häc
- GV tæ chøc cho HS c¶ líp lµm viÖc.
+ Yªu cÇu HS nèi tiÕp nhau ®äc b¶ng kÕ ho¹ch trong n¨m häc ( ®· chuÈn bÞ ë nhµ). 
+Sau mçi lÇn ®äc , GV yªu cÇu HS kh¸c chÊt vÊn vµ NX b¶ng kÕ ho¹ch cña b¹n.
- GV nhËn xÐt chung vµ kÕt luËn.
* Ho¹t ®éng 2: KÓ chuyÖn vÒ c¸c tÊm g¬ng HS líp 5 g¬ng mÉu.
- Gäi HS kÓ vÒ c¸c HS líp 5 g¬ng mÉu (trong líp , trong trêng hoÆc su tÇm qua b¸o, ®µi). 
- Tæ chøc cho HS th¶o luËn c¶ líp vµ nªu vÒ nh÷ng ®iÒu cã thÓ häc tËp tõ nh÷ng tÊm g¬ng ®ã.
- GV giíi thiÖu thªm vÒ mét vµi tÊm g¬ng kh¸c. 
- GV kÕt luËn: chóng ta cÇn häc tËp theo c¸c tÊm g¬ng tèt cña b¹n bÌ ®Ó mau tiÕn bé.
* Ho¹t ®«ng 3: H¸t, móa, ®äc th¬, giíi thiÖu tranh vÏ vÒ chñ ®Ò trêng em.
+ Tæ chøc cho HS treo tranh vÏ cña m×nh lªn b¶ng ( ®· cã d©y c¨ng s½n).
-YC HS giíi thiÖu cho c¶ líp vÒ bøc tranh cña m×nh 
- Khen nh÷ng HS cã tranh vÏ ®Ñp, ®óng chñ ®Ò vµ ®éng viªn nh÷ng HS tranh vÏ cha ®Ñp, cha ®óng chñ ®Ò lÇn sau vÏ ®Ñp h¬n .
+ Tæ chøc cho HS móa ,h¸t, ®äc th¬ vÒ chñ ®Ò trêng em.
- B¾t nhÞp cho HS c¶ líp h¸t mét bµi vÒ trêng, líp mµ c¶ líp ®Òu thuéc.
- Tæ chøc cho HS c¸c nhãm th¶o luËn vµ lªn h¸t, ®äc th¬ hoÆc c¶ nhãm võa móa võa h¸t.
- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn, khen c¸ nh©n HS vµ c¸c nhãm cã c¸c tiÕt môc hay.
3, Cñng cè- dÆn dß:( 5 phót)
 - GV tổng kết bài :Chóng ta rÊt vui vµ tù hµo khi lµ HS líp 5; rÊt yªu quý vµ tù hµo vÒ trêng, líp m×nh. §ång thêi, chóng ta ph¶i thÊy râ tr¸ch nhiÖm ph¶i häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó xøng ®¸ng lµ HS líp 5; x©y dùng líp ta trë thµnh líp tèt, trêng ta trë thµnh trêng tèt.
- NX tiết học.
- CBBµi sau : Cã tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc m×nh lµm.
- Hát 
- 1HS ®äc.
- 2HS tr¶ lêi, HS kh¸c NX.
- L¾ng nghe vµ ghi tên bµi.
- 3 HS ®äc b¶n kÕ ho¹ch tríc líp.
- 5 HS trao ®æi cïng b¹n vÒ b¶n kÕ ho¹ch kÕ ho¹ch vµ nhËn xÐt.
- HS cã b¶n kÕ ho¹ch tr¶ lêi c©u hái cña c¸c b¹n.
- L¾ng nghe.
- 4HS lÇn lît kÓ.
- C¶ líp th¶o luËn.
- HS nªu nh÷ng ®iÒu cã thÓ häc tËp ®îc qua c¸c c©u truyÖn b¹n kÓ.
- L¾ng nghe.
- HS thực hiện CN , nhóm 
- HS cã tranh vÏ lªn treo.
- HS lªn giíi thiÖu.
- L¾ng nghe.
- C¶ líp h¸t .
- HS th¶o luËn nhãm 4 vµ ph©n c«ng nhau lªn biÓu diÔn.
- L¾ng nghe.
- L¾ng nghe.
- L¾ng nghe, ghi nhí.
Tuần 3 – Tiết 3
Ngày dạy : 7/9/2011
CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH ( tiết 1)
I- MỤC TIÊU: 
- Biết thế nào là có trách nhiệm về việc làm của mình.
- Khi làm việc gì sai biết nhận và sửa chữa.
- Biết ra quyết định và kiên định bảo vệ ý kiến đúng của mình.
- Không tán thành với những hành vi trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác. 
*GDKNS : - Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm 
 - Kĩ năng kiên định bảo vệ những ý kiến, việc làm đúng của bản thân.
 - Kĩ năng tư duy phê phán 
II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Phiếu HT viết sẵn BT 1 . - Thẻ màu.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Ổn định : (1phút)
 2. KiÓm tra:( 5 phót)
- Gäi HS lªn tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi häc tríc
+ Chóng ta cÇn lµm g× ®Ó xøng ®¸ng lµ HS líp 5
+ Em h·y nãi c¶m nghÜ cña em khi lµ HS líp 5? KÓ vÒ 1 g¬ng tèt cña HS líp5.
- GV nhận xét , đánh giá 
3. Bµi míi:( 30 phót)
* Ho¹t ®«ng 1:
T×m hiÓu truyÖn cña b¹n §øc.
Tæ chøc cho HS lµm viÖc c¶ líp:
+ Gäi HS ®äc “ chuyÖn cña b¹n §øc” trang 6 SGK .
-Yªu cÇu HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái:
+ §øc ®· g©y ra chuyÖn g×?
+ §øc ®· v« t×nh hay cè ý g©y ra chuyÖn ®ã?
+ Sau khi g©y ra chuyÖn §øc vµ Hîp ®· lµm g×? ViÖc lµm ®ã cña 2 b¹n ®óng hay sai?
+ Khi g©y ra chuyÖn §øc c¶m thÊy thÕ nµo? 
+ Theo em §øc nªn lµm g×? V× sao l¹i lµm nh vËy? 
- Gäi c¸c nhãm lªn tr¶ lêi tríc líp.
- Yªu cÇu c¸c nhãm cßn l¹i NX bæ sung.
- GV kÕt luËn: §øc v« ý ®¸ qu¶ bãng vµo bµ Doan vµ chØ cã §øc víi Hîp biÕt. Nhng trong lßng §øc tù thÊy ph¶i cã tr¸ch nhiÖm vÒ hµnh ®éng cña m×nh vµ suy nghÜ t×m ra c¸ch gi¶i quyÕt phï hîp nhÊt... c¸c em ®· ®a ra gióp §øc mét sè c¸ch gi¶i quyÕt võa cã lÝ, võa cã t×nh. Qua c©u chuyÖn cña §øc, chóng ta rót ra ®iÒu cÇn ghi nhí( trong SGK) 
- Gäi HS ®äc phÇn ghi nhí . 
* Ho¹t ®éng 2: Thảo luận nhóm 
- Y/c HS đọc lµm bµi tËp 1( SGK).
- GV tæ chøc cho HS lµm viÖc theo nhãm.
- Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn.
- GV kÕt luËn: 
 (a), (b) (d), (g) lµ nh÷ng biÓu hiÖn cña ngêi sèng cã tr¸ch nhiÖm; (c), (d), (e), kh«ng ph¶i lµ biÓu hiÖn cña ngêi sèng cã tr¸ch nhiÖm. 
 BiÕt suy nghÜ tríc khi hµnh ®éng, d¸m nhËn lçi;söa lçi; lµm viÖc g× th× lµm ®Õn n¬i ®Õn chèn,...lµ nh÷ng biÓu hiÖn cña ngêi cã tr¸ch nhiÖm. §ã lµ nh÷ng ®iÒu chóng ta cÇn häc tËp.
* Ho¹t ®éng 3: Bµy tá th¸i ®é( bµi tËp 2, SGK).
- Gäi HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp .
- GV yªu cÇu HS c¶ líp lµm viÖc.
- Cho HS gi¬ thÎ bµy tá th¸i ®é tõng phÇn .
- Yªu cÇu HS gi¶i thÝch t¹i sao l¹i t¸n thµnh hoÆc ph¶n ®èi ý kiÕn ®ã.
- GV kÕt luËn , ®a ra kÕt qu¶ ®óng
+ T¸n thµnh ý kiÕn (a), (®);
+Kh«ng t¸n thµnh ý kiÕn (b), (c), (d)
- GV nhËn xÐt, khen líp lµm viÖc tÝch cùc.
4. Cñng cè- dÆn dß:( 4 phót)
- Qua bµi häc h«m nay em rót ra bµi häc g×?
- Yªu cÇu HS ®äc phÇn ghi nhí.
- ChuÈn bÞ trß ch¬i ®ãng vai theo bµi tËp 3 SGK.
- YC HS vÒ nhµ su tÇm c©u chuyÖn, bµi b¸o kÓ vÒ nh÷ng b¹n cã tr¸ch nhiÖm víi viÖc m×nh lµm.
- 2HS lªn b¶ng tr¶ lêi, HS kh¸c NX b¹n tr¶ lêi.
-1 HS ®äc cho c¶ líp nghe.
- HS th¶o luËn nhãm 2 .
- 3 nhãm tr×nh bµy.
- C¸c nhãm cßn l¹i nx, bæ sung.
- L¾ng nghe.
- 2 HS ®äc ghi nhí.
- 1HS đọc
- HS ho¹t ®éng nhãm 4.
- 2 nhãm tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c bæ sung ý kiÕn.
- L¾ng nghe.
- 1HS ®äc yªu cÇu .
- HS líp th¶o luËn ,ý kiÕn nµo t¸n thµnh gi¬ thẻ theo quy ước 
- 3HS gi¶i thÝch.
- L¾ng nghe.
- 2HS nªu .
- 3HS ®äc phÇn ghi nhí.
- L¾ng nghe.
Tuần 4 – Tiết 4
Ngày dạy : 14/9/2011
CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH ( tiết 2)
I- MỤC TIÊU: 
- Biết thế nào là có trách nhiệm về việc làm của mình.
- Khi làm việc gì sai biết nhận và sửa chữa.
- Biết ra quyết định và kiên định bảo vệ ý kiến đúng của mình.
 ... ệc làm ảnh hưởng đến MT.
II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- HS: Tranh vẽ, kết quả phiếu điều tra.
III- NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
TG
NỘI DUNG CÁC HĐ DẠY HỌC
PHƯƠNG PHÁP-HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TƯƠNG ỨNG
ĐD DH
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
5’
A- KTBC
 - Yêu cầu HS: + TNTN mang lại lợi ích gì cho em và mọi người ?
+ Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ TNTN?
-> GVNX, đánh giá.
- 2 HSTL.
- HS # NX.
1’
30’
B- BÀI MỚI
1- Giới thiệu bài
2- Các hoạt động
a- HĐ1 :Trưng bày tranh
b- HĐ 2: Báo cáo kết quả điều tra
c- HĐ3: Trò chơi sắm vai
- Nêu mục tiêu – ghi bảng tên bài.
- GV yêu cầu HS treo tranh của mình theo nơi quy định. Sau đó yêu cầu HS xem tranh.
- GV chọn tranh tiêu biểu, nội dung phù hợp với việc bảo vệ MT, với điều kiện thực tế ở địa phương, hình thức đẹp và yêu cầu HS vẽ tranh đó giới thiệu tranh của mình trước lớp theo gợi ý:
+ Trong tranh em vẽ gì ?
+ Tại sao em vẽ như vậy ?
+Em mong muốn thực hiện điều gì ?
+ Em muốn nói gì với mọi người qua bức tranh của mình ?
-> GVKL.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4với phiếu điều tra đã chuẩn bị, tổng hợp ý kiến.
- Yêu cầu các nhóm trình bày.
- GV nêu tình huống: “ Một nhóm các bạn rủ nhau đi chơi. Để cùng đi chơi với các bạn, Nam mang theo túi rác để vứt xuống lề đường dù chưa đến giờ đổ rác”.
- Yêu cầu các nhóm sắm vai, nêu cách giải quyết, bày tỏ thái độ với việc làm trên.
-> HS và GV những cách giải quyết đúng, phù hợp.
- Ghi vở - mở SGK.
- HS treo tranh và xem tranh của các bạn trong lớp.
- HS được chọn tranh giới thiệu tranh của mình.
- Lớp theo dõi.
- HS thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Lớp NX, BS (nếu cần).
- HS nghe, nắm nội dung tình huống.
- Các nhóm lên sắm vai.
- HS nghe.
Phấn màu
Tranh vẽ
Phiếu điều tra
4’
C- CỦNG CỐ - DẶN DÒ
- NX chung tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau.
- HS nghe.
ĐẠO ĐỨC
Bài: DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG:Luật giao thông đường bộ
I- MỤC TIÊU: Sau bài này, HS biết:
- Một số biển báo, kí hiệu đơn giản về luật giao thông đường bộ.
- Vận dụng chấp hành đúng luật giao thông đường bộ.
II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- Tranh ảnh.
- Hình vẽ biển báo giao thông .
III- NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
TG
NỘI DUNG CÁC HĐ DẠY HỌC
PHƯƠNG PHÁP-HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TƯƠNG ỨNG
ĐD DH
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A- KTBC
 - Không kiểm tra.
- 2 HSTL
- HS # NX
1’
35’
B- BÀI MỚI
1- Giới thiệu bài
2- Các hoạt động
a- HĐ1 : Tìm hiểuLuật GTĐB
b- HĐ 2: Giới thiệu một số biển báo
- Nêu mục tiêu – ghi bảng tên bài.
- GV gắn tranh ảnh về một số trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ lên bảng:
+ Tranh 1: Một số HS ngồi trên ô tô thò đầu ra ngoài
+ Tranh 2:HS đi xe đạp vào đường ngược chiều (tranh có biển báo cấm đi ngược chiều )
+ Tranh 3: Một số HS đá bóng dưới lòng đường và một người đi đường bị ngã
+ Tranh 4: HS qua đường không đúng phẫn đường dành cho người đi bộ sang đường
- GV yêu cầu HS quan sát từng tranh và giới thiệu:
+ Mô tả nội dung từng bức tranh.
+ Em có NX gì về hoạt động của các bạn trong từng bức tranh.
-> GVKL: Hành động của các bạn HS trong các bức tranh trên là vi phạm luật giao thông đường bộ.
- GV gắn hình vẽ 6 biển báo giao thông và 6 đáp án tương ứng:
+ Biển 1: Cấm đi ngược chiều.
+ Biển 2: Hướng dẫn người đi bộ qua đường.
+ Biển 3: Biển báo nguy hiểm .
+ Biển 4: Biển báo dừng.
+ Biển 5: Biển báo cấm đỗ ô tô .
+ Biển 6: Biển báo cấm rẽ trái.
- Yêu cầu HS chọn đáp án đúng với các biển báo giao thông.
-> GVKL.
- Ghi vở - mở SGK
- HS quan sát.
- HS thảo luận theo yc.
- HS nêu ý kiến.
- HS nghe.
- HS quan sát.
- HS ghi đáp án vào giấy nháp .
Phấn màu
Tranh ảnh
Hình vẽ biển báo
4’
C- CỦNG CỐ - DẶN DÒ
- NX chung tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau.
- HS nghe.
ĐẠO ĐỨC
Bài: THỰC HÀNH CUỐI KÌ II
I- MỤC TIÊU: Sau bài học này, HS biết:
- Thực hành xử lí tình huống về: Em yêu hoà bình, Em tìm hiểu về Liên hợp quốc, Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
- Có ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở địa phương mình.
II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- Phiếu học tập, thẻ màu.
III- NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
TG
NỘI DUNG CÁC HĐ DẠY HỌC
PHƯƠNG PHÁP-HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TƯƠNG ỨNG
ĐD DH
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
5’
A- KTBC
 - Yêu cầu HSTL: + Là HS Tiểu học, em đã chấp hành Luật giao thông đường bộ như thế nào ?
-> GVNX, đánh giá.
- 2 HSTL
- HS # NX, góp ý
1’
30’
B- BÀI MỚI
1- Giới thiệu bài
2- Các hoạt động
a- HĐ1: Làm bài tập 1
b- HĐ2:Làm bài tập 2
c- HĐ3: Làm bài tập3
d- HĐ4: Làm bài tập 4
- Nêu mục tiêu – ghi bảng tên bài.
- GV phát phiếu học tập.
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân .
- Chữa bài: Cho HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ thẻ.
+ Đồng ý: giơ thẻ đỏ.
+ Không đồng ý: giơ thẻ xanh.
+ Phân vân: giơ thẻ vàng.
- Yêu cầu HS giải thích lí do chọn thẻ ở phần c, d.
-> GV chốt ý BT1.
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 để hoàn thành bài .
- Mời các nhóm trình bày.
- Hỏi: 
+ Vì sao em chọn những ý đó ?
+ Nêu những hoạt động bảo vệ hoà bình mà em biết.
-> GVNX, đánh giá.
- Mời HS đọc yêu cầu và nội dung.
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.
- Mời HS trình bày.
- GVNX, đánh giá.
- Mời HS đọc yêu cầu và nội dung.
- Yêu cầu HS thảo luận tổ để hoàn thành bài .
- Yêu cầu các tổ trình bày.
-> GVNX, KL.
- Ghi vở - mở SGK.
- HS nhận phiếu học tập.
- 1 HS đọc-lớp theo dõi.
- HS làm bài vào phiếu
- HS giơ thẻ theo quy ước.
- HS giải thích.
- HS nghe.
- 1 HS đọc-lớp theo dõi.
- HS thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Nhóm # NX, BS.
- Vài HS nêu.
- HS nghe.
- 1 HS đọc-lớp theo dõi.
- HS làm bài.
- HS trình bày.
- HS nghe.
- 1 HS đọc-lớp theo dõi.
- Các tổ thảo luận.
- Đại diện các tổ trình bày kết hợp với tranh ảnh.
- HS nghe.
Phấn màu
Phiếu BT
4’
C- CỦNG CỐ - DẶN DÒ
- NX chung tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau.
- HS ghi nhớ.
Trường Tiểu học Kim Chung
Họ và tên :..
Lớp : 5.. Thứ hai ngàytháng 5 năm 20
Đạo đức
Thực hành cuối kì II
Bài 1: Em hãy bày tỏ ý kiến của mình về các ý kiến dưới đây:
a- Liên hợp quốc là tổ chức của các nước giàu.
b- Liên hợp quốc bao gồm tất cả các nước trên thế giới.
c- Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em là do Liên hợp quốc soạn thảo và thông qua.
d- Liên hợp quốc rất quan tâm đến trẻ emvà luôn đấu tranh cho các quyền của trẻ em.
e- Tôn trọng và hợp tác với các cơ quan của Liên hợp quốc là việc của người lớn.
Bài 2: Em hãy ghi dấu + vào ô trống trước những hoạt động Vì hoà bình mà em biết trong các hoạt động dưới đây:
 Đi bộ vì hoà bình.
 Vẽ tranh về chủ đề: “Em yêu hoà bình”.
 Diễn đàn : “Trẻ em vì một thế giới không còn chiến tranh”.
 Mít tinh, tuần hành, lấy chữ kí phản đối chiến tranh xâm lược.
 Viết thư, gửi quà ủng hộ trẻ em và nhân dân các nước có chiến tranh.
 Giao lưu với thiếu nhi quốc tế.
 Viết thư, kết bạn với thiếu nhi các địa phương khác, các nước khác.
Em đã tham gia hoạt động nào trong các hoạt động trên
Bài 3: Em hãy chọn một trong các từ ngữ sau: hợp tác, quốc tế, Liên hợp quốc, để điền vào chỗ trống trong đoạn văn dưới đây cho phù hợp:
 Liên hợp quốc là tổ chức.lớn nhất . Việt Nam là một thành viên của . Nước ta luôn .chặt chẽ với các nước thành viên khác của Liên hợp quốc trong các hoạt động vì hoà bình, công bằng và tiến bộ xã hội.
Bài 4: Em hãy cùng các bạn lập một dự án để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở quêhương
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docDao duc(2).doc