Giáo án lớp 2 năm 2011 - 2012 - Tuần 16

Giáo án lớp 2 năm 2011 - 2012 - Tuần 16

I. MỤC TIÊU:

- Biết đọc ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; bước đđầu biết đđọc rõ lời nhân vật trong bài.

 - Giáo dục HS biết yêu thương loài vật.

II. CHUẨN BỊ:-Tranh minh họa, SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 26 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 08/06/2017 Lượt xem 68Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 2 năm 2011 - 2012 - Tuần 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 16
Thø hai ngµy 5 th¸ng 12 n¨m 2011
Chµo cê
********************************************
Tập đọc
TiÕt 47 + 48:Con chã nhµ hµng xãm
I. MỤC TIÊU: 
- Biết đọc ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; bước đđầu biết đđọc rõõ lời nhân vật trong bài.
- Hiểu ND: Sự gần gũi , đáng yêu của con vật nuôi đđối với đđời sống tình cảm của bạn nhỏ (Tr¶ lêi ®­ỵc c©u hái trong SGK )
	- Giáo dục HS biết yêu thương loài vật.
	* GDKNS: KN Thể hiện sự cảm thơng ; KN Trình bày suy nghĩ.
II. CHUẨN BỊ:-Tranh minh họa, SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: 
2. KiĨm tra: 	- HS ®äc bµi”BÐ Hoa”vµ tr¶ lêi c©u hái 1, 2, 3
- Gi¸o viªn cïng líp nhËn xÐt.
3. Bµi míi:	 Giíi thiƯu bµi : 
TiÕt 1
a) LuyƯn ®äc:
* Gi¸o viªn ®äc mÉu.
* §äc tõng c©u.
* §äc ®o¹n tr­íc líp.
- Gi¸o viªn h­íng dÉn ng¾t giäng.
* §äc trong nhãm.
* Thi ®äc
* §äc ®ång thanh.
TiÕt 2
b) T×m hiĨu bµi.
C1: B¹n cđa BÐ ë nhµ lµ ai?
C2: ChuyƯn g× x¶y ra khi bÐ m¶i ch¹y theo cĩn?
? Lĩc ®ã Cĩn B«ng ®· giĩp BÐ thÕ nµo?
C3: Nh÷ng ai ®Õn th¨m BÐ? V× sao? BÐ vÉn buån?
C4: Cĩn ®· lµm cho BÐ vui nh­ thÕ nµo?
? Nh÷ng h×nh ¶nh nµo cho thÊy BÐ vui, Cịn cịng vui?
C5: B¸c sÜ nghÜ BÐ mau lµnh lµ nhê ai?
? C©u chuyƯn nµy cho em thÊy ®iỊu g×?
c) LuyƯn ®äc l¹i.
- Gi¸o viªn tỉ chøc häc sinh thi ®äc.
- Gi¸o viªn vµ líp nhËn xÐt.
4. Cđng cè- dỈn dß: 
- NhËn xÐt giê häc.
- VỊ nhµ ®äc l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
-h¸t
- 3 HS ®äc bµi”BÐ Hoa”
- Häc sinh nghe.
- Häc sinh ®äc nèi tiÕp tõng c©u.
- Häc sinh ph¸t ©m tõ khã: s­ng to, rèi rÝt, sung s­íng.
- Häc sinh ®äc nèi tiÕp theo ®o¹n.
+ BÐ rÊt thÝch chã/ n ... nµo.
+ Con muèn mĐ giĩp g× nµo?
(lªn giäng ë cuèi c©u)
+ Con nhã Cĩn,/ mĐ ¹// (tha thiÕt)
+ Nh­ng .... hiĨu r»ng / ch­a ... ®­ỵc//
- Häc sinh luyƯn ®äc.
- 1, 2 em ®äc chĩ gi¶i.
- Häc sinh luyƯn ®äc trong nhãm.
- C¸c nhãm cư ®¹i diƯn thi ®äc.
- NhËn xÐt.
- Häc sinh ®äc thÇm ®o¹n 1, 2
- Häc sinh ®äc ®o¹n 1.
- B¹n cđa bÐ lµ Cĩn B«ng. Cĩn lµ con chã cđa b¸c hµng xãm.
- Häc sinh ®äc ®o¹n 2.
- BÐ vÊp ph¶i mét khĩc gç, ng· ®au vµ kh«ng ®øng dËy ®­ỵc.
- Cĩn ®· ch¹y ®i t×m ng­êi giĩp BÐ.
- Häc sinh ®äc ®o¹n 3.
- B¹n bÌ thay nhau ®Õn th¨m BÐ nh­ng bÐ vÉn buån v× BÐ nhí Cĩn mµ ch­a ®­ỵc gỈp Cĩn.
- Häc sinh ®äc ®o¹n 4.
- Cĩn mang cho BÐ khi th× tê b¸o hay cai bĩt ch×, bĩp bª ...Cĩn lu«n ë bªn chíi víi BÐ.
- §ã lµ h×nh ¶nh BÐ c­êi Cĩn sung s­íng vÉy ®u«i rèi rÝt.
- B¸c sÜ nghÜ BÐ mau lµnh lµ nhê lu«n cso Cĩn B«ng ë bªn an đi vµ ch¬i víi bÐ.
- C©u chuyªn cho thÊy t×nh c¶m g¾n bã th©n thiÕt gi÷a BÐ vµ Cĩn B«ng.
- C¸c nhãm thi ®äc mçi nhãm 5 em.
- C¸ nh©n thi ®äc.
********************************
Tốn
 TiÕt 76: Ngµy giê
I. MỤC TIÊU: 
- Nhận biết 1 ngày có 24 giờ, 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau.
- Biết các buổi và tên gọi các giờ tương ứng trong một ngày.
- Nhận biết đơn vị đo thời gian: ngày, giờ.
- Biết xem giờ đúng trên đồng hồ.
- Nhận biết thời điểm, khoảng thời các buổi sáng, trưa, chiều, tối, đêm.
+ Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 3.
II. CHUẨN BỊ: 
Mặt đồng hồ có kim ngắn dài Đồng hồ để bàn, đồng hồ điện tử...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: 
2. KiĨm tra: 	- 1 häc sinh ch÷a bµi tËp 5.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, cho ®iĨm.
3. Bµi míi:	 Giíi thiƯu bµi :
a) Ho¹t ®éng 1: GV cho HS th¶o luËn vỊ nhÞp sèng tù nhiªn h»ng ngµy.
+ Lĩc 5 giê s¸ng em ®ang lµm g×?
+ Lĩc 11 giê tr­a em ®ang lµm g×?
+Lĩc 3 giê chiỊu em ®ang lµm g×?
+ Lĩc 8 giê tèi em ®ang lµm g×?
-Mçi khi HS tr¶ lêi, GV quay kim trªn mỈt ®ång hå chØ ®ĩng vµo thêi ®iỴm cđa c©u tr¶ lêi.
- Gi¸o viªn giíi thiƯu tiÕp: Mét ngµy cã 24 giê. 1 ngµy ®­ỵc tÝnh tõ 12 giê ®ªm h«m tr­íc ®Õn 12 giê ®ªm h«m sau.
- GV treo b¶ng phơ.
b) Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh.
Bµi 1: 
-GV HD HS xem h×nh, tranh vÏ cđa tõng bµi råi tr¶ lêi.
Bµi 3: GV giíi thiƯu cho HS biÕt s¬ qua vỊ ®ång hå ®iƯn tư.
-MỈt hiƯn sè cho biÕt ®ång hå ®ang chØ mÊy giê?
4. Cđng cè- dỈn dß: 
- NhËn xÐt giê häc. 
- VỊ nhµ lµm bµi tËp ë vë bµi tËp to¸n.
- h¸t
- Em ®ang ngđ.
- Em ®ang ¨n c¬m cïng b¹n.
- Em ®ang häc bµi t¹i líp.
- Em ®ang xem phim.
- Häc sinh nªu l¹i b¶ng.
- HS ®äc ®Ị bµi.
- HS th¶o lu©n nhãm theo cỈp.
- Tõng cỈp thùc hµnh hái ®¸p.
- NhËn xÐt.
- 15 giê.
- (chØ 3 giê chiỊu)
- 20 giê (8 giê tèi)
********************************
¢m nh¹c
Gi¸o viªn chuyªn so¹n gi¶ng
******************************************************************
 Thø ba ngµy 6 th¸ng 12 n¨m 2011
ThĨ dơc
TiÕt 31: Trß ch¬i “ Nhanh lªn b¹n ¬i” vµ “Vßng trßn”
I. Mơc tiªu:
- ¤n hai trß ch¬i “Vßng trßn”, “Nhanh lªn b¹n ¬i”. Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i t­¬ng ®èi chđ ®éng.
II. §Þa ®iĨm vµ ph­¬ng tiƯn:
- §Þa ®iĨm: S©n tr­êng,
- Ph­¬ng tiƯn: cßi, kỴ 3 vßng trßn ®ång t©m cã b¸n kÝnh 3m; 3,5m; 4m.
III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp:
Néi dung
§Þnh l­ỵng
Ph­¬ng ph¸p
1. PhÇn më dÇu:
- NhËn líp, phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc.
- GiËm ch©n t¹i chç, ®Õm to theo nhÞp.
- Xoay khíp cỉ ch©n, khíp gèi h«ng
- §i ®Ịu theo 4 hµng däc.
- ¤n c¸c ®éng t¸c cđa bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung, mçi ®éng t¸c 2 x 8 nhÞp.
2. PhÇn c¬ b¶n:
* Trß ch¬i “Vßng trßn”: 
- Cho häc sinh tËp theo vßng trßn kÕt hỵp ®äc vÇn ®iƯu, vç tay nghiªng ng­êi, nhĩn ch©n nh­ mĩa theo nhÞp, ®Õn nhÞp 8 nh¶y chuyĨn tõ 1 vßng trßn thµnh 2 vßng trßn vµ ng­ỵc l¹i.
* Trß ch¬i “Nhanh lªn b¹n ¬i”
- Gi¸o viªn nªu tªn trß ch¬i, nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, kÕt hỵp chØ dÉn trªn s©n, sau ®ã cho häc sinh ch¬i thư, råi ch¬i chÝnh thøc.
3. PhÇn kÕt thĩc:
- §øng t¹i chç vç tay, h¸t.
- Cĩi l¾c ng­êi th¶ láng. 
- Nh¶y th¶ láng.
- Gi¸o viªn cïng hs hƯ thèng bµi.
- NhËn xÐt vµ giao bµi vỊ nhµ.
5p
25p
5p
☺
● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● 
Theo ®éi h×nh vßng trßn
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ☺ ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ● ● ●
*********************************************
To¸n
	TiÕt 77: THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ
I. MỤC TIÊU:
 - Biết xem đồng hồ ở thời điểm sáng, chiều, tối.
- Nhận biết số chỉ giờ lớn hơn 12 giờ: 17 giờ, 23 giờ, 
- Nhận biết các hoạt động sinh hoạt, học tập thường ngày liên quan đến thời gian.
- Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2.
	-Có ý thưcù trong việc học tập, vui chơi đúng giờ giấc
II. CHUẨN BỊ: Mô hình đồng hồ Bảng con, mô hình đồng hồ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. Ổn định: 
2. Bài cũ: “Ngày, giờ ”
1 ngày có mấy giờ?
24 giờ của 1 ngày được tính như thế nào?
Hãy kể những giờ: sáng, trưa chiều, tối?
GV nhận xét bài cũ
3. Bài mới: “Thực hành xem đồng hồ”
* Bài 1:
GV yêu cầu HS nhìn tranh SGK thảo luận nhóm: Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh
GV nhận xét 
Bµi 2:
Yêu cầu HS thảo luận tương tự: Câu nào đúng câu nào sai
GV nhận xét
* Bài 3: ND ĐC
4.Củng cố, dặn dò 
Tập xem đồng hồ
Chuẩn bị bài: Ngày, tháng 
 - Nhận xét tiết học
Hát
24 giờ
Từ 12 giờ của đêm hôm trước đến 12 giờ của đêm hôm sau
3, 4 HS kể
HS đọc yêu cầu
Thảo luận nhóm
Đại diện nhóm trình bày
 Hình 1 – B
 Hình 2 – A
 Hình 3 – D
 Hình 4 – C
HS đọc yêu cầu
Đai diện nhóm nêu 
 Hình 1 – b
 Hình 2 – d
 Hình 3 – e
Nhận xét tiết học
****************************************
 KĨ chuyƯn
	TiÕt 16: CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM
 I. MỤC TIÊU: 
- Dựa theo tranh, kể lại được đủ ý từng đoạn của câu chuyện .
- HS khá, giỏi biết kể lại toàn bộ câu chuyện (BT2).
 - Giáo dục HS biết yêu thương loài vật
 II. CHUẨN BỊ:Tranh, SGK Đọc kỹ câu chuyện, SGK
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
1. Ổn định: 
2. Bài cũ: “Hai anh em ” GV yêu cầu HS kể lại từng đoạn câu chuyện
Qua câu chuyện em rút ra điều,gì?
GV nhận xét, ghi điểm
3. Bài mới: “Con chó nhà hàng xóm”
* Câu 1:Kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh
Yêu cầu HS đọc yêu cầu.
GV nêu yêu cầu: GV yêu cầu đại diện các nhóm kể
GV nhận xét tính điểm thi đua
Câu 2: Kể lại toàn bộ câu chuỵên. (HS khá, giỏi)
Gv theo dõi nhận xét
4. Củng cố: Qua câu chuyện này em hiểu được điều gì?
5. Dặn dò
- Về kể lại câu chuyện cho người thân nghe
Chuẩn bị: “Tìm ngọc ”
Nhận xét tiết học
Hát
3 HS kể 
Anh em phải đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn nhau
-1 HS đọc yêu cầu bài
- HS kể trong nhóm, mỗi nhóm kể 1 tranh lần lượt đến tranh 
Các nhóm kể trước lớp
Bình bầu nhóm kể hay nhất
Tình bạn giữa Bé và Cún Bông đã giúp bé mau lành bệnh
-HS khá, giỏi kể theo yêu cầu.
Hs nhận xét
 Câu chuyện ca ngợi tình bạn thắm thiết giữa Bé và Cún bông. 
- HS nghe.
- Nhận xét tiết học
************************************************
ChÝnh t¶ (TËp chÐp)
 TiÕt 31: CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM
I. MỤC TIÊU: 
- Chép chính xác bài CT, trình bày đúng bài văn văn xuơi .
- Làm đúng BT2; BT(3) a / b hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn.
- Giáo dục tính cẩn thận
II. CHUẨN BỊ: Bảng phụ ghi nội dung bài viết Vở, bảng con, VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
1. Ổn định: 
2. Bài cũ: “Bé Hoa
GV đọc cho HS viết từ dễ sai: giấc mơ, mật ngọt, nhấc lên, lất phất 
GV nhận xét 5 bài làm của HS
GV nhận xét bài cũ
Bài mới: “Con chó nhà hàng xóm”
Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép
* GV đọc đoạn chép trên bảng phụ
Củng cố nội dung:
Hướng dẫn HS viết từ khó: Cún Bông, bị thương, quấn quýt,mau lành
GV nhận xét, sửa chữa
* GV đọc lần 2 hướng dẫn chép bài vào vở
Yêu cầu chép nội dung bài vào vở
* Đọc cho HS dò lỗi
Yêu cầu HS đổi vở kiểm tra
Chấm, nhận xét
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả
* Bài 2: 
Yêu cầu HS tìm 3 tiếng có ui, 3 tiếng có vần uy
GV tổ chức trò chơi. 
Nhóm nào tìm nhanh thì gắn lên bảng
GV nhận xét
* Bài (3):
Yêu cầu HS tìm những từ chỉ đồ dùng trong nhà bắt đầu bằng ch
GV sửa, nhận xét
Củng cố, dặn dò 
Khen những em chép bài chính tả đúng, đẹp, làm bài tập đúng nhanh.
Chuẩn bị: “Trâu ơi”
 - Nxét tiết họ ... tµu thủ, tĩi v¶i, nguþ trang, ch¨n, chiÕu, vâng.
3. Bµi míi:	 Giíi thiƯu bµi
a) HD viÕt chÝnh t¶:
* Ghi nhí néi dung:
- GV ®äc bµi mét l­ỵt.
+ §©y lµ lêi cđa ai nãi víi ai?
+ Ng­êi n«ng d©n nãi g× víi con tr©u?
+ T×nh c¶m cđa ng­êi n«ng d©n víi tr©u nh­ thÕ nµo?
b) HD tr×nh bµy.
+ C¸ch tr×nh bµy thĨ th¬ nµy.
c) HD viÕt tõ khã.
- GV ®äc.
d) ViÕt chÝnh t¶.
GV ®äc.
- ChÊm bµi.
c) Lµm bµi tËp.
Bµi 1: GV tỉ chøc cho HS thi t×m tiÕng gi÷a c¸c tỉ.
- NhËn xÐt.
Bµi 2: 
- GV gäi HS lªn b¶ng ch÷a.
- NhËn xÐt.
4. Cđng cè- dỈn dß: 
- Tãm t¾t néi dung bµi
- NhËn xÐt giê häc.
- VỊ nhµ viÕt l¹i nh÷ng lçi sai trong giê.
- 2 HS ®äc, líp theo dâi vµ ®äc thÇm.
- Lµ lêi cđa ng­êi n«ng d©n nãi víi con tr©u cđa m×nh.
- B¶o tr©u ra ®ång cµy ruéng vµ høa hĐn lµm viƯc ch¨m chØ c©y lĩa cßn b«ng th× tr©u cịng cßn cá ®Ĩ ¨n.
- T©m t×nh nh­ víi 1 ng­êi b¹n th©n thiÕt.
- Dßng 6 viÕt lïi vµo 1 «. Dßng 8 viÕt s¸t ra lỊ.
- Ch÷ c¸i ®Çu c©u viÕt hoa.
- HS viÕt b¶ng con: tr©u, ruéng, cµy, nghiƯp n«ng gia, 
- HS viÕt
- C¸c tỉ thi t×m:
cao/ c©u lao/ lau
nh¹o/ nhau phao/ phau
mao/ mau thao/ thau
m¸o/ m¸u b¶o/ b¶u
s¸o/ s¸u c¸o/ c¸u.
- §¹i diƯn c¸c tỉ tr×nh bµy.
- HS ®äc ®Ị bµi.
- HS lµm bµi vµo vë.
a) C©y tre/ che n¾ng, buỉi tr­a/ ch­a ¨n, «ng tr¨ng/ ch¨ng d©y.
b) Më cưa/ thÞt mì, ng¶ mị, ng· ba, nghØ ng¬i/ suy nghÜ.
******************************
Tập viết
CHỮ HOA: O
I. mơc tiªu: 
- viÕt ®ĩng ch÷ hoa O (1dßng cì võa,1 dßng cì nhá)
- BiÕt viÕt ch÷ vµ c©u øng dơng: Ong(1dßng cì võa,1 dßng cì nhá) . Ong bay b­ím l­ỵn(3 lÇn).
- ViÕt ®ĩng kiĨu ch÷, cì ch÷, gi·n ®ĩng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷.
II. chuÈn bÞ: 
1- Giáo viên: Bộ chữ mẫu trong bộ chữ.
2- Học sinh: Vở tập viết.
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: 
2. KiĨm tra: 2 em lªn b¶ng viÕt ch÷ N , NghÜ
-Cơm tõ: NghÜ tr­íc nghÜ sau.
- NhËn xÐt, cho ®iĨm.
3. Bµi míi:	 Giíi thiƯu bµi :
a) HD viÕt ch÷ hoa: O
* Quan s¸t vµ nhËn xÐt
- Treo ch÷ mÉu vµ yªu cÇu HS quan s¸t nhËn xÐt vỊ chiỊu cao, bỊ réng, sè nÐt trong ch÷ O.
- Yªu cÇu HS t×m ®iĨm ®Ỉt bĩt.
- T×m ®iĨm dõng bĩt
GV võa viÕt mÉu võa gi¶ng l¹i qui tr×nh viÕt ch÷ O 
- GV yªu cÇu HS viÕt b¶ng.
- GV nhËn xÐt, chØnh sưa lçi.
b) HD viÕt cơm tõ øng dơng
Ong bay b­ím l­ỵn
+ Cơm tõ øng dơng t¶ c¶nh g×?
- Yªu cÇu HS quan s¸t ch÷ mÉu, nhËn xÐt vỊ sè ch÷ trong cơm tõ, chiỊu cao.
- Yªu cÇu HS viÕt b¶ng ch÷ Ong
- Quan s¸t, chØnh sưa lçi.
c) H­íng dÉn viÕt vµo vë tËp viÕt.
- Yªu cÇu HS viÕt 2 dßng ch÷ 0, 1 dßng cì võa, 1 nhá, 2 dßng ch÷ ong, 2 dßng cơm tõ.
- GV chÊm 1 sè bµi, nhËn xÐt.
4. Cđng cè- dỈn dß: 
- Tãm t¾t néi dung bµi.
- NhËn xÐt giê häc.
- VỊ nhµ tËp viÕt.
- Ch÷ O hoa cao 5 li, réng 4 li ®­ỵc viÕt bëi 1 nÐt cong kÐn kÕt häp 1 nÐt cong tr¸i.
- §iĨm ®Ỉt bĩt n»m trªn giao cđa ®­êng kỴ 6 vµ ®­êng däc 4.
- §iĨm dõng bĩt n»m trªn ®­êng däc 5 ë gi÷a ®­êng kỴ ngang 4 vµ ®­êng kỴ ngang 5.
- HS thùc hiƯn viÕt ch÷ O vµo b¶ng con.
- HS ®äc cơm tõ.
- t¶ ong bay b­ím l­ỵn rÊt ®Đp.
- Cơm tõ cã 4 ch÷. Ch÷ c¸i o, g, b, y, l cao 2,5 li. C¸c ch÷ cßn l¹i cao 1 li.
- HS thùc hµnh viÕt.
*********************************************
Thđ c«ng
®/c HuyỊn so¹n gi¶ng
*********************************************************
Thø s¸u ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2011
Tốn
LUYỆN TẬP CHUNG
I. mơc tiªu: 
- Biết các đơn vị đo thời gian: Ngày, giờ, tháng. 
- Biết xem lịch. 
- Làm được các bài tập: bài 1, bài 2.
II. chuÈn bÞ: 
1- Giáo viên: Bảng phụ. 
2- Học sinh: Bảng con.SGK. 
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. Ổn định: 
2. Bài cũ: Thực hành xem lịch
- Gọi HS lên điền tiếp các số còn thiếu trong tờ lịch tháng 1.
- Tháng tư có bao nhiêu ngày.
-Nhận xét, chấm điểm.
3. Bài mới: Luyện tập chung. 
* Bài 1: Nối giờ trên đồng hồ với câu tương ứng.
Nhận xét, sửa bài.
Chốt: 17 giờ hay 5 giờ chiều. 6 giờ chiều hay 18 giờ.
* Bài 2: 
a) Treo bảng 2 tờ lịch ghi thứ và các ngày như BT2a.
Gọi từng HS nhóm A, B lên điền các số còn thiếu trong tờ lịch tháng 5. Sửa bài, các số còn thiếu là: 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29.
b) Đọc yêu cầu bài 2b.
- Ngày 1 tháng 5 là ngày thứ 
- Tháng 5 có  ngày thứ bảy. Đó là các ngày 
- Thứ tư tuần này là ngày 12 tháng 5.
Thứ tư tuần trước là ngày 
Thứ tư tuần sau là ngày 
Nhận xét.
4. Củng cố dặn dị:Về làm vở bài tập.
- Chuẩn bị: Ôn tập về phép cộng trừ.
-Nhận xét tiết học.
Hát
3 HS lên bảng.
HS nêu.
- Nhận xét.
HS thực hành xem giờ.
Thực hành nối.
Câu a – Đh D, câu b – Đh A,
 câu c- Đh C, câu d – Đh B
- HS nxét, sửa 
Lần lượt HS 2 nhóm lên điền.
- HS nxét, sửa
Bảy.
Có 4 ngày đó là: 1, 8, 15, 22.
- 5 tháng 5.
19 tháng 5.
HS sửa bài
- HS nghe 
******************************
Tập làm văn
KHEN NGỢI, KĨ NGẮN VỀ CON VẬT. LẬP THỜI GIAN BIỂU.
I. MỤC TIÊU: 
- Dựa vào câu và mẫu cho trước, nĩi được câu tỏ ý khen (BT1).
- Kể được một vài câu về một con vật nuơi quen thuộc trong nhà (BT2). Biết lập thời gian biểu (nĩi hoặc viết ) một buổi tối trong ngày (BT3).
* GDKNS: KN Kiểm sốt cảm xúc ; KN Quản lí thời gian.	
II. CHUẨN BỊ: Tranh các con vật nuôi..
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. Ổn định: 
2. Bài cũ: Chia vui. Kể về anh chị em
- Gọi HS đọc bài viết về anh chị em của mình.
Nhận xét, ghi điểm.
3. Bài mới: Khen ngợi. Kể ngắn về con vật. Lập thời khoá biểu
Bài 1: (miệng) 
-Đọc câu mẫu.
M: Chú Cường rất khoẻ.
+ Chú Cường thế nào?
+ Vì sao em biết?
-Yêu cầu HS chuyển từ câu kể sang câu cảm (khen ngợi chú Cường).
-Yêu cầu mỗi nhóm nêu 1 câu.
Ví dụ: Chú Cường khoẻ quá!
 Bài 2: Kể về vật nuôi. 
-Cho HS quan sát các con vật nuôi như SGK -Yêu cầu HS nêu tên con vật, đặc điểm về hình dáng, màu sắc, bộ lông của chúng 
Nhận xét được cách dùng từ diễn đạt.
Bài 3: Đọc thầm thời gian biểu của bạn Phương Thảo.
1-2 HS làm mẫu. GV nhận xét.
Hướng dẫn HS làm bài vào vở
Chấm bài, nhận xét.
4. Củng cố dặn dị: 
-GV tổng kết bài. GD ý thức bảo vệ các loài động vật.
- Chuẩn bị: Ngạc nhiên, thích thú, lập thời khoá biểu.
- Nhận xét tiết học.
Hát
3 HS đọc.
- Nhận xét
-Đặt câu hỏi
Chú Cường rất khoẻ.
1 HS trả lời.
HS tự nêu.
Nhóm thảo luận tìm câu cảm.
+ Lớp mình hôm nay sạch quá!
+ Bạn Nam học thật giỏi!
- HS nxét, bổ sung
Nêu tên các con vật.
Chọn 1 con vật để kể theo nhóm đôi. 1 số nhóm lên trình bày.
Các nhóm nxét, bìmh chọn 
1 HS đọc.
Lớp đọc thầm.
 - HS làm vở
- HS nghe.
******************************
Tự nhiên và xã hội
CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG.
I. MỤC TIÊU: 
- Nêu được công việc của một số thành viên trong nhà trường.
	- Biết giới thiệu các thành viên trong trường mình.
	- Giáo dục HS có thái độ yêu quý, kính trọng và biết ơn các thành viên trong nhà trường
* GDKNS: KN Tự nhận thức ; KN Làm chủ bản thân.
II. CHUẨN BỊ: Các hình vẽ trong SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. Ổn định: 
2.Bài cũ: Trường học
- Hãy giới thiệu về trường của em?
- Giới thiệu hoạt động diễn ra ở thư viện?
- Giới thiệu phòng y tế và phòng truyền thống?
GV nhận xét, tuyên dương
3.Bài mới: “Các thành viên trong trường học
a.Hoạt động 1: Làm việc với SGK. 
* Biết các thành viên và công việc của họ trong nhà trường.
GV treo hình 1 đến hình 6, yêu cầu HS quan sát tranh và nói về công việc của từng thành viên trong nhà trường
Yêu cầu: thảo luận nhóm, mỗi nhón 6 HS, mỗi HS nói 1 tranh
GV nhận xét
Chốt: Trong trường học gồm có: cô Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, GV, HS, và các thành viên trong nhà trường. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình
b.Hoạt động 2: Thảo luận về các thành viên và công việc của họ trong trường của mình.
* Biết giới thiệu các thành viên trong trường và biết yêu quý, kính trọng họ.
GV tổ chức chơi hái hoa dân chủ
Các nhóm cử đại diện lên bốc thăm cùng 1 lúc
Câu hỏi được đưa về nhóm để cùng chuẩn bị, sau đó nhóm cử 1 bạn lên trình bày.
Để thể hiện lòng yêu quí và kính trọng các thành viên trong nhà trường bạn sẽ làm gì? 
Chốt: Phải biết kính trọng và biết ơn tất cả các thành viên trong nhà trường. Yêu quý, đoàn kết với các bạn trong lớp và trong trường 
c.Hoạt động 3: Trò chơi.
GV tổ chức trò chơi” Đó là ai”
4. Củng cố dặn dị: 
 - Về nhà: làm bài 
- Chuẩn bị bài: “Phòng tránh ngã khi ở trường”
- Nxét tiết học.
HS nêu
 -HS nxét.
 -HS thảo lụân nhóm
Đại diện trình bày
+Hình 1: Cô Hiệu trưởng người lãnh đạo quản lí nhà trường
+Hình 2: Cô giáo dạy HS, HS học bài
+Hình 3: Bác bảo vệ trông coi, bảo vệ trường lớp
+Hình 4: Cô y tá đang khám bệnh cho HS ở phòng y tế
+Hình 5: Bác lao công đang quét dọn trường lớp, chăm sóc cây cối
+Hình 6: Cô thư viện đang cho các bạn đọc truyện
HS thực hiện theo yêu cầu
Tự nĩi với bản thân.
Nhóm cử đại diện lên trình bày
Các nhóm khác nhận xét
- HS nghe.
- HS nghe.
*****************************
Sinh hoạt
SINH HOẠT LỚP
I. mơc tiªu: 
- Giúp học sinh hiểu được ưu, khuyết điểm trong tuần. 
-Phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm để cùng nhau tiến bộ. 
- Nắm được kế hoạch tuần 17.
II.néi dung: 
1-Đánh giá hoạt động tuần qua:
- Trong tuần hầu hết các em ngoan, lễ phép, biết vâng lời cơ giáo, đồn kết với bạn bè.
- Cĩ ý thực giúp đỡ nhau trong học tập.
- Các em đi học chuyên cần, đúng giờ, chuẩn bị sách vở và dụng cụ học tập. 
-Phát động phong trào thi dua chào mừng ngày QĐND việt Nam 22-12
- Tuyên dương những HS chăm ngoan, tích cực trong các hoạt động.
- Phê bình những HS cịn mắc phải nhiều khuyết điểm.
2.Kế hoạch tuần tới:
- Duy trì phong trào học tập tốt , Rèn chữ - giữ vở.
 - Tiếp tục trang trí lớp học.
 - Vệ sinh trường lớp sạch sẽ.
3. Vui chơi, giải trí:
- Tổ chức cho HS chơi trị chơi.
******************************************************************

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan-16.doc