Giáo án lớp 3 - Tuần 10

Giáo án lớp 3 - Tuần 10

I. Mục đích - yêu cầu:

A. Tập đọc:

1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng

- Chú ý các từ ngữ: Luôn miệng, vui lòng, ánh lên , nén nỗi xúc động, lẳng lặng cúi đầu, yên lặng, sớm lệ.

- Giọng đọc bước đầu bộc lộ được tình cảm, thái độ của từng nhân vật qua lời đối thoại trong câu chuyện.

2. Rèn kĩ năng đọc hiểu:

Hiểu nghĩa các từ ngữ khó được chú giải trong bài (đôn hậu,thành thực, trung kỳ, bùi ngùi).

- Nắm được cốt chuyện và ý nghĩa của câu chuyện: Tình cảm thiết tha gắn bó của các nhân vật trong câu chuyện: Tình cảm thiết tha gắn bó của các nhân vật trong câu chuyện với quê hương, với người thân qua giọng nói quê hương thân quen.( Trả lời được các câu hỏi 1,2,3,4)

 

doc 25 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 08/06/2017 Lượt xem 80Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 3 - Tuần 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 10: 
 Ngµy so¹n : 13/10/2010
 Ngµy gi¶ng : Thø hai ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2010
TiÕt 1:	 Chµo cê
Líp trùc tuÇn nhËn xÐt
 TiÕt 2,3:	 TËp ®äc - kÓ chuyÖn (TuÇn 10 - tiÕt 28+29)
Giäng quª h­¬ng ( Trang 76)
I. Môc ®Ých - yªu cÇu:
A. TËp ®äc:
1. RÌn kü n¨ng ®äc thµnh tiÕng
- Chó ý c¸c tõ ng÷: Lu«n miÖng, vui lßng, ¸nh lªn , nÐn nçi xóc ®éng, l¼ng lÆng cói ®Çu, yªn lÆng, sím lÖ.
- Giäng ®äc b­íc ®Çu béc lé ®­îc t×nh c¶m, th¸i ®é cña tõng nh©n vËt qua lêi ®èi tho¹i trong c©u chuyÖn.
2. RÌn kÜ n¨ng ®äc hiÓu:
HiÓu nghÜa c¸c tõ ng÷ khã ®­îc chó gi¶i trong bµi (®«n hËu,thµnh thùc, trung kú, bïi ngïi).
- N¾m ®­îc cèt chuyÖn vµ ý nghÜa cña c©u chuyÖn: T×nh c¶m thiÕt tha g¾n bã cña c¸c nh©n vËt trong c©u chuyÖn: T×nh c¶m thiÕt tha g¾n bã cña c¸c nh©n vËt trong c©u chuyÖn víi quª h­¬ng, víi ng­êi th©n qua giäng nãi quª h­¬ng th©n quen.( Tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái 1,2,3,4)
 GD: QuyÒn cã quª h­¬ng, tù hµo vÒ giäng nãi que h­¬ng( Liªn hÖ)
B. KÓ chuyÖn:
+ RÌn kü n¨ng nãi: Dùa vµo trÝ nhí vµ tranh, kÓ l¹i ®­îc tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn. 
II. §å dïng d¹y häc:
Tranh minh ho¹ truyÖn trong SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A. KTBC: GV nhËn xÐt bµi kt gi÷a k× I cña HS.
B. Bµi míi:
1. Giíi thiÖu bµi - ghi ®Çu bµi 
2. LuyÖn ®äc 
a. GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi 
- HS chó ý nghe
-GV h­íng dÉn c¸ch ®äc 
b. GV h­íng dÉn ®äc kÕt hîp gi¶i nghÜa 
- §äc tõng c©u 
LÇn 1: Söa ph¸t ©m( nªu mét sè tõ khã ®äc)
- LÇn 2: HS nèi tiÕp ®äc hoµn chØnh
- §äc tõng ®o¹n tr­íc líp 
- LÇn 1: KÕt hîp gi¶i nghÜa tõ míi vµ ng¾t nghØ c©u dµi
- LÇn 2: §äc hoµn chØnh
- HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng c©u trong bµi
- HS nèi tiÕp nhau ®äc 3 ®o¹n tr­íc líp
+ GV h­íng dÉn ng¾t, nghØ nh÷ng c©u v¨n dµi.
- HS ®äc tõng ®o¹n tr­íc líp 
- GV gäi HS gi¶i nghÜa tõ 
- HS gi¶i nghÜa tõ 
- §äc tõng ®o¹n trong nhãm 
- HS ®äc theo N3
- GV theo dâi, HD häc sinh ®äc ®óng 
- §äc ®ång thanh 
- C¶ líp ®äc ®ång thanh ®o¹n 3 
3. T×m hiÓu bµi:
* HS ®äc thÇm ®o¹n 1
C1: - Thuyªn vµ §ång cïng ¨n trong qu¸n víi nh÷ng ai ?
- Víi 3 ng­êi thanh niªn
* HS ®äc thÇm §2
C2:- ChuyÖn g× x¶y ra lµm Thuyªn vµ §ång ng¹c nhiªn?
- Thuyªn vµ §ång quªn tiÒn, 1 trong 3 ng­êi thanh niªn xin tr¶ gióp tiÒn ¨n.
* HS ®äc thÇm §3
C3:- V× sao anh thanh niªn c¶m ¬n Thuyªn vµ §ång 
- V× Thuyªn vµ §ång cã giäng nãi gîi cho anh thanh niªn nhí ®Õn mét ng­êi mÑ
C4: Nh÷ng chi tiÕt nµo nãi lªn t×nh c¶m tha thiÕt cña c¸c nh©n vËt ®èi víi quª h­¬ng?
- Qua c©u chuyÖn em nghÜ g× vÒ giäng quª h­¬ng?
- HS nªu 
-T×nh c¶m thiÕt tha g¾n bã cña c¸c nh©n vËt trong c©u chuyÖn víi quª h­¬ng, víi ng­êi th©n qua giäng nãi quª h­¬ng th©n quen
kÓ chuyÖn
4. LuyÖn ®äc l¹i 	
- GV ®äc diÔn c¶m ®2 - 3
- HS chó ý nghe 
- 2 nhãm HS thi ®äc ph©n vai ®o¹n 2 + 3
- 1 nhãm khi ®äc toµn truyÖn theo vai
- C¶ líp b×nh chän 
- GV nhËn xÐt - ghi ®iÓm cho CN vµ nhãm ®äc hay nhÊt.
5.GV nªu nhiÖm vô: Dùa vµo 3 tranh minh ho¹ øng víi 3 ®o¹n cña c©u chuyÖn kÓ toµn bé c©u chuyÖn.
6.HD häc sinh kÓ chuyÖn theo tranh.
- GV yªu cÇu HS quan s¸t 
- HS quan s¸t tõng tranh minh ho¹.
- 1HS giái nªu nhanh tõng sù viÖc trong tõng tranh, øng víi tõng ®o¹n 
- GV yªu cÇu HS kÓ theo cÆp 
- Tõng cÆp HS nh×n tranh tËp kÓ mét ®o¹n cña c©u chuyÖn 
- GV gäi HS kÓ tr­íc líp 
- 3 HS nèi tiÕp nhau kÓ tr­íc líp theo 3 tranh
- 1HS kÓ toµn bé c©u chuyÖnn
IV Cñng cè dÆn dß:
- Nªu ND chÝnh cña c©u chuyÖn ?
Liªn hÖ : QuyÒn cã quª h­¬ng, tù hµo vÒ giäng nãi que h­¬ng.
- 2HS nªu
- VÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi 
TiÕt 4: 	To¸n 	 	( TuÇn 10- tiÕt 46)
Thùc hµnh ®o ®é dµi ( Trang 47)
A. Môc tiªu:
- Gióp HS: 
- BiÕt dïng th­íc kÎ vÏ c¸c ®o¹n th¼ng cã ®é dµi cho tr­íc.
- BiÕt ®o vµ ®äc kÐt qu¶ ®o ®é dµi nh÷ng vËt gÇn gòi víi HS.
- BiÕt dïng m¾t ­íc l­îng ®é dµi mét c¸ch t­¬ng ®èi chÝnh x¸c.
B. §å dïng d¹y häc:
+ GV: Th­íc th¼ng HS vµ th­íc mÐt
+ HS: - SGK, vë BT, Th­íc
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. KTBC
II. Bµi míi:
* Ho¹t ®éng 1: Bµi tËp 
1. Bµi 1: HS dïng bót vµ th­íc vÏ ®­îc c¸c ®o¹n th¼ng cã ®é dµi cho tr­íc 
- GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- 2 HS nªu yªu cÇu bµi tËp
- HS th¶o luËn theo nhãm vÒ c¸ch vÏ 
- GV gäi HS nªu c¸ch vÏ 
- Vµi HS nªu c¸ch vÏ 
- GV yªu cÇu HS vÏ vµo vë 
- HS lµm vµo vë
- 3HS lªn b¶ng lµm 
- GV cïng nhËn xÐt bµi b¹n 
2. Bµi 2: HS biÕt c¸ch ®o vµ ®äc ®­îc kÕt qu¶ ®o
- GV gäi HS nªu yªu cÇu BT
- 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- HS th¶o luËn nhãm nªu c¸ch lµm 
- GV gäi HS nªu c¸ch lµm 
- Vµi HS nªu c¸ch ®o 
- GV yªu cÇu HS ®o 
- HS c¶ líp cïng ®o - 1 vµi HS ®äc kÕt qu¶ :
- ChiÒu dµi chiÕc bót: 13 cm
- HS ghi kÕt qu¶ vµo vë 
3. Bµi 3: ( a,b)
BiÕt dïng m¾t ­íc l­îng ®é dµi mét c¸ch t­¬ng ®èi chÝnh x¸c 
- GV gäi HS .nªu yªu cÇu bµi tËp 
- 2 HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- HS dïng th­íc mÐt th¼ng dùng th¼ng ®øng ¸p s¸t vµo bøc t­êng 
- HS quan s¸t, ­íc l­îng ®é cao cña bøc t­êng, b¶ng 
- HS nªu kÕt qu¶ ­íc l­îng cña m×nh 
- GV dïng th­íc kiÓm tra l¹i 
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng nh÷ng häc sinh cã kÕt ­íc l­îng ®óng 
III. Cñng cè dÆn dß
- Nªu l¹i néi dung bµi (1HS)
- VÒ nhµ häc bµi chuÈn bÞ bµi sau
TiÕt 5 : ngo¹i ng÷: ( TuÇn 10 - TiÕt 19)
 Gi¸o viªn nhãm 2 d¹y
 Ngµy so¹n: 14/10/2010
 Ngµy gi¶ng: Thø ba ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2010
TiÕt 1:	to¸n 	( TuÇn 10 - tiÕt 47)
Thùc hµnh ®o ®é dµi (tiÕp) ( Trang 48)
A. Môc tiªu:
- Cñng cè cho HS vÒ: Cñng cè c¸ch ghi kÕt qu¶ ®o ®é dµi 
- §äc vµ ®o c¸c ®é dµi cã kÕt qu¶ cho tr­íc 
- BiÕt so s¸nh c¸c ®é dµi. 
B. §å dïng d¹y häc:
+ GV: Th­íc th¼ng HS vµ th­íc mÐt
+ HS: - SGK, vë BT, Th­íc
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I.KiÓm tra bµi cò: 
II. Bµi míi:
* Ho¹t ®éng 1: Bµi tËp 
 Bµi 1: Cñng cè cho HS c¸ch ®äc c¸c kÕt qu¶ ®o 
- GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- 2HS nªu yªu cÇu BT
- GV gäi HS ®äc b¶ng theo mÉu 
- Vµi HS ®äc 
- HS kh¸c nhËn xÐt 
- Nam cao mét mÐt m­êi n¨m x¨ng ti mÐt
- H»ng cao mét mÐt hai m­¬i x¨ng ti mÐt 
- Minh cao mét mÐt hai m­¬i n¨m x¨ng ti mÐt 
- GV nhËn xÐt, söa sai cho HS 
- Tó cao mét mÐt hai m­¬i x¨ng ty mÐt
- GV hái : Nªu chiÒu cao cña b¹n Minh vµ b¹n Nam?
- Nam cao: 1m 15 cm 
- Minh cao 1m 25 cm
- Trong 5 b¹n b¹n nµo cao nhÊt?
- H­¬ng cao nhÊt 
- Nam thÊp nhÊt 
- GV nhËn xÐt 
 Bµi 2: Cñng cè vÒ ®o ®é dµi 
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2 HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- GV yªu cÇu HS thùc hµnh ®o 
- HS thùc hµnh ®o theo tæ råi viÕt kÕt qu¶ vµo b¶ng 
- GV gäi HS ®äc kÕt qu¶ ®o 
- HS kh¸c nhËn xÐt
- GV nhËn xÐt chung 
III. Cñng cè dÆn dß 
- Nªu l¹i ND bµi (1HS)
- VÒ nhµ häc bµi chuÈn bÞ bµi sau 
TiÕt 2: ¢m nh¹c: ( TuÇn 10 - TiÕt 10)
Gi¸o viªn nhãm 2 d¹y
TiÕt 3:	ChÝnh t¶ (nghe viÕt)	( TuÇn 10 - tiÕt 19)
Quª h­¬ng ruét thÞt
I. Môc ®Ých - yªu cÇu:
	RÌn kÜ n¨ng viÕt chÝnh t¶:
- Nghe - viÕt ®óng bµi chÝnh t¶; tr×nh bµy ®óng bµi “Quª h­¬ng ruét thÞt” víi h×nh thøc v¨n xu«i.
BiÕt viÕt hoa ch÷ ®Çu c©u vµ tªn riªng trong bµi.
- LuyÖn viÕt tiÕng cã vÇn khã (oai/oay)BT2. 
- Lµm ®­îc BT3 a/b
GD: - HS yªu c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn ®Êt n­íc ta, tõ ®ã thªm yªu quý m«i tr­êng xung quanh. Cã ý thøc BVMT ( Khai th¸c ND bµi)
II. §å dïng d¹y häc:
+ GV - GiÊy khæ to hoÆc b¶ng ®Ó lµm bµi tËp 
 - B¶ng líp viÕt s½n ND bµi tËp 3
+ HS : - Vë BT , vë ghi
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A. KTBC: T×m tõ chøa tiÕng b¾t ®Çu b»ng r, d,gi (1 HS)
- HS + GV nhËn xÐt 
B. Bµi míi:
1. Giíi thiÖu bµi - ghi ®Çu bµi 
2. H­íng dÉn HS viÕt chÝnh t¶ 
a. H­íng dÉn HS chuÈn bÞ 
- GV ®äc toµn bµi 1 l­ît 
- HS chó ý nghe 
- 2HS ®äc l¹i bµi chèt 
- GV h­íng dÉn HS n¾m ND bµi: 
+ V× sao chÞ Sø rÊt yªu quª h­¬ng m×nh 
- V× ®ã lµ n¬i chÞ sinh ra vµ lín lªn
GD: HS yªu c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn ®Êt n­íc ta, tõ ®ã thªm yªu quý m«i tr­êng xung quanh. Cã ý thøc BVMT
- GV h­íng dÉn nhËn xÐt vÒ chÝnh t¶ 
- HS chó ý nghe
- ChØ ra nh÷ng ch÷ viÕt hoa c¸c ch÷ Êy?
- GV h­íng dÉn viÕt tiÕng khã 
- GV ®äc: n¬i tr¸i sai, da dÎ.
- HS luyÖn viÕt b¶ng con 
- GV söa sai cho HS 
b. GV ®äc bµi 
- HS viÕt vµo vë 
c. ChÊm ch÷a bµi 
- GV ®äc l¹i bµi 
- HS ®æi vë so¸t lçi 
- GV thu bµi chÊm ®iÓm 
- GV nhËn xÐt bµi viÕt 
3. HD lµm bµi tËp 
a. Bµi tËp 2
- GV gäi HS ®äc yªu cÇu 
- 2HS ®äc yªu cÇu BT
- GV yªu cÇu HS thi lµm bµi theo tæ 
- HS lµm bµi theo tæ ( ghi vµo giÊy nh¸p)
- §¹i diÖn c¸c nhãm ®äc kÕt qu¶ 
- GV nhËn xÐt - chèt lêi gi¶i ®óng 
- HS nhãm kh¸c nhËn xÐt 
VD: Oai: khoai, ngoµi,ngo¹i..
Oay: xoay, loay hoay.
b. Bµi tËp 3 (a)
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2HS nªu yªu cÇu BT
- HS tõng nhãm thi ®äc SGK
- HS nhËn xÐt 
- GV nhËn xÐt 
4. Cñng cè - dÆn dß 
- Nªu l¹i ND bµi ?
- 1HS 
- VÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau
TiÕt 4:	Thñ c«ng 	( TuÇn 10 - tiÕt 10)
¤n tËp ch­¬ng I: phèi hîp gÊp, c¾t, d¸n h×nh
I. Môc tiªu:
- ¤n tËp, cñng cè kiÕn thøc, kü n¨ng cña HS qua s¶n phÈm gÊp h×nh hoÆc phèi hîp gÊp, c¾t, d¸n ®Ó lµm ®å ch¬i.
- Lµm ®­îc Ýt nhÊt 2 ®å ch¬i ®· häc
II. GV chuÈn bÞ:
+ GV: - C¸c mÉu cña bµi 1, 2,3, 4,5.
+ HS: KÐo giÊy 
III. Néi dung .
- Em h·y gÊp hoÆc phèi hîp gÊp, c¾t, d¸n mét trong nh÷ng h×nh ®· häc ë ch­¬ng I
- GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña bµi häc .
- GV gäi HS nh¾c l¹i tªn c¸c bµi ®· häc (2HS)
- GV tæ chøc cho HS lµm bµi thùc hµnh.
- GV quan s¸t, gióp ®ì nh÷ng em cßn lóng tóng.
IV. §¸nh gi¸:
- §¸nh gi¸ s¶n phÈm cña HS theo 2 møc ®é:
+ Hoµn thµnh (A)
	+ NÕp gÊp ph¼ng.
	+ §­êng c¾t th¼ng, ®Òu, kh«ng bÞ mÊp m«, r¨ng c­a.
	+ Thùc hiÖn ®óng kü thuËt, quy tr×nh vµ hoµn thµnh s¶n phÈm t¹i líp.
- Nh÷ng em cã s¶n phÈm ®Ñp, s¸ng t¹o ®­îc ®¸nh gi¸ lµ hoµn thµnh tèt (A+)
+ Ch­a hoµn thµnh (B)
	+ Thùc hiÖn ch­a ®óng quy tr×nh kü thuËt
	+ Kh«ng hoµn thµnh s¶n phÈm
V. NhËn xÐt dÆn dß:
- NhËn xÐt sù chuÈn bÞ, tt vµ th¸i ®é häc tËp vµ bµi kÕt qu¶ kiÓm tra cña HS 
- DÆn dß HS giê häc sau.
ChÒu
TiÕt 1:	 §¹o §øc 	( TuÇn 10 - tiÕt 10)
Chia sÎ buån vui cïng b¹n (T2)
I. Môc tiªu:
+ Häc sinh hiÓu:
- BiÕt ®­îc b¹n bÌ cÇn ph¶I chia sÎ víi nhau khi cã chuyÖn vui, buån.
- Chia nªu ®­îc mét vµi viÖc lµm cô thÓ chia sÎ vui buån cïng b¹n.
- BiÕt chia sÎ cïng b¹n trong cuéc sèng hµng ngµy.
II. Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn.
+ GV: - PhiÕu häc tËp cho ho¹t ®éng 1 cña tiÕt 2.
 - C¸c c©u chuyÖn bµi th¬, bµi h¸t.vÒ t×nh b¹n vÒ sù c¶m th«ng, chia sÎ vui buån cïng víi b¹n.
 - C©y hoa ®Ó ch¬i trß ch¬i. H¸i hoa d©n chñ.
+ HS: - vë BT
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
A. KTBC: ThÕ nµo lµ chia sÎ, vui buån cïng b¹n?
B. Bµi míi 
1. Ho¹t ®éng 1: Ph©n biÖt hµnh vi ®óng - hµnh vi sai.
* Môc tiªu: Häc sinh biÕt ph©n biÖt hµnh vi ®óng hµnh vi sai ®èi víi b¹n bÌ khi cã chuyÖn vui buån. 
* TiÕn hµnh 
- GV ph¸t phiÕu häc tËp vµ y ... ghi ®Çu bµi.
2. H­íng dÉn häc sinh viÕt chÝnh t¶.
a. HD häc sinh chuÈn bÞ: 
- GV ®äc 3 khæ th¬ ®Çu 
- HS chó ý nghe
- 2 HS ®äc l¹i 
- GV h­íng dÉn n¨m ND bµi 
- Nªu nh÷ng h×nh ¶nh g¾n liÒn víi quª h­¬n?
- Chïm khÕ ngät,®­êng ®i häc con ®ß nhá
+ Nh÷ng ch÷ nµo trong bµi chÝnh t¶ ph¶i viÕt hoa?
- HS nªu
- LuyÖn viÕt tiÕng khã:
+ GV ®äc: TrÌo h¸i, rîp cÇu tre
- HS luyÖn viÕt b¶ng con
b. GV ®äc bµi 
- HS viÕt bµi vµo vë 
- GV quan s¸t, uÊn n¾n cho HS 
c. ChÊm ch÷a bµi.
- GV ®äc l¹i bµi 
- HS ®æi vë so¸t lçi
- GV thu vë chÊm bµi 
- GV nhËn xÐt bµi viÕt 
3. HS lµm bµi tËp 
a. Bµi tËp 2:
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2 HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- 2HS lªn b¶ng lµm + líp lµm vë 
- HS nhËn xÐt 
- GV nhËn xÐt - kÕt luËn lêi gi¶i ®óng:
- L¸ toÐt miÖng c­êi, mïi khÐt , xoÌn xoÑt, xem xÐt.
b. Bµi 3: (a)
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2 HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- HS lµm nh¸p - nªu miÖng kÕt qu¶ 
- GV nhËn xÐt - chèt l¹i lêi gi¶i ®øng yªn nÆng - n¾ng; l¸ - lµ.
4. Cñng cè - dÆn dß 
- Nªu ND bµi?
- 1HS 
- VÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau
* §¸nh gi¸ tiÕt häc
 Ngµy so¹n : 19/10/2010
 Ngµy gi¶ng : Thø s¸u ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2010
TiÕt 1:	thÓ dôc ( TuÇn 10 – tiÕt 20 )
¤n ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung 
 trß ch¬i " ch¹y tiÕp søc"
I. Môc tiªu:
- BiÕt c¸ch thùc hiÖn 2 ®éng t¸c v­¬n thë vµ ®éng t¸c tay. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c t­¬ng ®èi ®óng.
- B­íc ®Çu biÐt c¸ch thùc hiÖn ®éng t¸c ch©n vµ ®éng t¸c l­ên cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. 
- Ch¬i trß ch¬i "Nhanh lªn b¹n ¬i". Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ ch¬i t­¬ng ®èi chñ ®éng.
II. §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn:
- §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp 	
+ KÎ s½n c¸c v¹ch ch¬i trß ch¬i " Ch¹y tiÕp søc"
III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p.
Néi dung
§/ l­îng
Ph­¬ng ph¸p tæ chøc
A. PhÇn më ®Çu 
5 - 6' 
1. NhËn líp 
- §HTT: x x x x
- C¸n sù b¸o c¸o sÜ sè 
 x x x x
- GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung bµi häc 
 x x x x
2. Khëi ®éng:
- §HK§:
- GiËm ch©n t¹i chç, vç tay vµ hÐt 
- §øng thµnh vßng trßn soay c¸c khíp cæ tay, ch©n.
B. PhÇn c¬ b¶n 
22 - 25 '
1. ¤n 4 ®éng t¸c cña bµi TD ph¸t triÓn chung 
§HTL: x x x x
 x x x x
- GV chia tæ cho HS tËp luyÖn, do c¸n sù vµ tæ tr­ëng ®iÒu khiÓn.
- GV quan s¸t söa sai
- GV cho c¶ líp tËp 4 ®éng t¸c 
- GV quan s¸t, söa sai 
2. Ch¬i trß ch¬i: Ch¹y tiÕp søc 
- GV cïng HS nh¾c l¹i c¸ch ch¬i 
- GV cho HS ch¬i trß ch¬i 
- GV quan s¸t, söa sai cho HS 
C. PhÇn kÕt thóc 
- §HXL;
- §i th­êng theo nhÞp vµ h¸t 
 x x x x 
- GV cïng HS hÖ thèng bµi 
 x x x x 
- GV nhËn xÐt giê häc 
 x x x x 
- GV giao BTVN
TiÕt 2:	To¸n	(TuÇn 10- tiÕt 50)
Bµi to¸n gi¶i b»ng hai phÐp tÝnh( Trang 36)
A. Môc tiªu:
- Gióp HS:
+B­íc ®Çu biÕt gi¶i vµ tr×nh bµy bµi gi¶i bµi to¸n gi¶i b»ng 2 phÐp tÝnh.
B. §å dïng d¹y häc:
+ GV: - C¸c tranh vÏ t­¬ng tù nh­ trong s¸ch
+ HS: - vë BT, SGK
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. ¤n luyÖn: + ë líp 2 em ®· ®­îc häc nh÷ng d¹ng to¸n vÒ gi¶i to¸n cã lêi v¨n nµo? 
- HS + GV nhËn xÐt.
II. Bµi míi:
1. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi to¸n gi¶i b»ng 2 phÐp tÝnh.
- Häc sinh n¾m ®­îc c¸ch tãm t¾t vµ c¸ch gi¶i cña bµi to¸n gi¶i b»ng 2 phÐp tÝnh.
a. Bµi to¸n 1:
- GV s¬ ®å minh ho¹ lªn b¶ng.
- HS quan s¸t 
- GV nªu bµi to¸n 
- HS nghe - vµi HS nªu l¹i 
+ Muèn t×m sè kÌn ë hµng d­íi ta lµm nh­ thÕ nµo?
- LÊy sè kÌn ë hµng trªn + víi sè h¬n ë hµng d­íi:
3 + 2= 5 ( c¸i )
+ Muèn t×m sè kÌn ë c¶ 2 hµng ta lµm nh­ thÕ nµo ?
- LÊy sè kÌn hµng trªn + víi sè kÌn ë hµng d­íi:
3 + 5 = 8 (c¸i)
- GV gäi HS lªn b¶ng + líp lµm vµo nh¸p 
- 1 HS lªn b¶ng lµm 
- HS nhËn xÐt.
- GV nhËn xÐt 
b. Bµi to¸n 2: 
- GV vÏ s¬ ®å vµ nªu bµi to¸n.
BÓ thø nhÊt: 
- HS nghe vµ quan s¸t 
- Vµi HS nh×n tãm t¾t nªu l¹i bµi to¸n.
+ Muèn tim sè c¸ ë c¶ hai bÓ, tr­íc tiªn ta ph¶i lµm g×?
- T×m sè c¸ ë bÓ thø hai.
+ Muèn t×m sè c¸ ë bÓ thø 2 ta lµm nh­ thÕ nµo?
- LÊy sè c¶ bÓ thø nhÊt céng víi sè h¬n ë bÓ thø 2:
4 + 7 = 11 (con)
- GV gäi HS lªn b¶ng gi¶i 
- 1HS lªn b¶ng gi¶i + líp lµm vë 
- HS nhËn xÐt.
c. GV giíi thiÖu: §©y lµ bµi to¸n gi¶i b»ng 2 phÐp tÝnh.
- NhiÒu HS nh¾c l¹i.
- GV nhËn xÐt.
2. Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh.
* Bµi 1 + 2 + 3: Cñng cè vÒ gi¶i bµi to¸n b»ng 2 phÐp tÝnh.
a. Bµi 1 (50)
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2 HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- GV gäi HS ph©n tÝch bµi to¸n vµ tãm t¾t gi¶i 
- HS ph©n tÝch + gi¶i vµo nh¸p 
- HS ®äc bµi lµm - HS nhËn xÐt.
Tãm t¾t 
 Bµi gi¶i
Sè tÊn l­u ¶nh cña em lµ:
 15 - 7 = 8 (tÊn)
- GV nhËn xÐt, söa sai cho HS 
 §/ s: 23 tÊm l­u ¶nh
b. Bµi 3: - GV gäi HS nªu yªu cÇu 
- 2 HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- GV gäi HS lµm b¶ng 
- HS gi¶i vµo vë + 1 HS lªn b¶ng gi¶i:
- HS nhËn xÐt.
 Bµi gi¶i 
 Bao ng« c©n nÆnglµ:
 27 + 5 = 32 (kg)
 C¶ 2 bao c©n nÆng lµ:
 27 + 32 = 59 (kg)
- GV nhËn xÐt 
 §¸p sè: 59 kg
III. Cñng cè:
- D¹ng to¸n h«m nay häc ®­îc gi¶i b»ng mÊy b­íc ?
- §­îc gi¶i b»ng 2 b­íc.
- VÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau.
- §¸nh gi¸ tiÕt häc.
TiÕt 3: 	TËp lµm v¨n	(TuÇn 10- tiÕt 10)
TËp viÕt th­ vµ phong b× th­
I. Môc tiªu:
1. Dùa theo mÉu bµi tËp ®äc th­ göi bµ vµ gîi ý vÒ thøc - néi dung th­, biÕt viÕt mét bøc th­ ng¾n (kho¼ng 4 c©u) ®Ó th¨m hái, b¸o tin cho ng­êi th©n.
2. DiÔn ®¹t râ ý, ®Æt c©u ®óng, tr×nh bµy ®óng h×nh thøc mét bøc th­; ghi râ néi dung trªn phong b× th­ göi theo ®­êng b­u ®iÖn.
GD: QuyÒn ®­îc tham gia (ViÕt th­ vµ phong b× th­).Bé phËn
II. §å dïng d¹y häc:
+ GV: - B¶ng phô phÐp s½n bµi tËp 1
 - 1 bøc th­ vµ phong b× th­.
+ HS: - vë ghi TLV
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
A. KTBC: - 1HS ®äc bµi th­ göi bµi 
	+ Nªu nhËn xÐt vÒ c¸ch tr×nh bµy 1 bøc th­? (1HS)
	+ HS + GV nhËn xÐt.
B. Bµi míi :
1. Giíi thiÖu bµi - ghi ®Çu bµi 
2. H­íng dÉn lµm bµi tËp 
a. Bµi tËp 1:
- GV gäi HS ®äc yªu cÇu 
GD: QuyÒn ®­îc tham gia (ViÕt th­ vµ phong b× th­).
- 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- 1HS ®äc l¹i phÇn gîi ý.
- GV gäi HS nªu xem m×nh sÏ viÕt th­ cho ai?
- 4- 5 häc sinh ®øng t¹i chç nªu 
- GV gäi HS lµm mÉu 
VD: 
- 1HS nãi vÒ bøc th­ m×nh sÏ viÕt theo gîi ý 
+ Em sÏ viÕt th­ göi cho ai?
- Göi «ng néi, bµ néi
+Dßng ®Çu th­ em sÏ viÕt nh­ thÕ nµo 
- Th¸i b×nh, ngµy 28 - 11 - 2004
+ Em viÕt lêi x­ng h« nh­ thÕ nµo thÓ hiÖn sù kÝnh träng?
- VD: ¤ng néi kÝnh yªu
+ Trong phÇn ND, em sÏ hái th¨m «ng ®iÒu g×? b¸o tin g× cho «ng 
- Hái th¨m søc khoÎ, b¸o tin vÒ kÕt qu¶ häc tËp
+ PhÇn cuèi bøc th­, chóc «ng ®iÒu g×, høa hÑn ®iÒu g× ? 
- Em chóc «ng lu«n m¹nh khoÎ, em høa víi «ng sÏ ch¨m häc
+ KÕt thóc l¸ th­, em viÕt nh÷ng g×?
- Lêi chµo «ng, ch÷ ký vµ tªn cña em 
- GV nh¾c nhë häc sinh 1 sè ý khi viÕt th­ 
- HS chó ý nghe 
- GV yªu cÇu häc sinh lµm bµi 
- HS thùc hµnh viÕt th­ 
- GV theo dâi, gióp ®ì thªm HS 
- GV gäi mét sè HS ®äc bµi 
- 1 sè HS ®äc bµi - HS nhËn xÐt 
- GV nhËn xÐt - ghi ®iÓm. 
b. Bµi tËp 2:
- GV gäi HS nªu yªu cÇu 
GD: QuyÒn ®­îc tham gia (ViÕt th­ vµ phong b× th­).
- 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- GV yªu cÇu th¶o luËn nhãm 
- HS trao ®æi theo nhãm vÒ c¸ch viÕt mÆt tr­íc cña phong b×.
- GV gäi HS ®äc 
- HS nªu kÕt qu¶ - HS kh¸c nhËn xÐt.
- GV nhËn xÐt 
3. Cñng cè - dÆn dß:
- Nªu l¹i ND bµi ?
1 HS 
- VÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau.
* §¸nh gi¸ tiÕt 
TiÕt 4:	 	 Tù nhiªn x· héi	 (TuÇn 10 - tiÕt 20)
Hä Néi, Hä Ngo¹i
I. Môc tiªu:
	Sau bµi häc, HS cã kh¶ n¨ng:
- Nªu ®îc c¸c mèi quan hÖ hä hµng néi,ngo¹i.
- X­ng h« ®óng víi c¸c anh, chÞ cña bè mÑ.
- Giíi thiÖu ®­îc vÒ hä néi, hä ngo¹i cña m×nh.
- øng xö ®óng víi nh÷ng ng­êi hä hµng cña m×nh, kh«ng biÕt hä néi hay hä ngo¹i.
II. §å dïng d¹y häc:
- C¸c h×nh trong SGK
- 1 tê giÊy khæ lín cho mçi nhãm.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
* Khëi ®éng: GV cho c¶ líp h¸t bµi: C¶ nhµ th­¬ng nhau 
	Nªu ý nghÜa cña bµi h¸t? ( 1 HS)
	GV giíi thiÖu bµi - ghi ®Çu bµi 
1. Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc víi SGK 
* Môc tiªu: Gi¶i thÝch ®­îc nh÷ng ng­êi thuéc hä néi lµ nh÷ng ai,nh÷ng ng­êi thuéc hä ngo¹i lµ nh÷ng ai 
* TiÕn hµnh
B­íc 1: Lµm viÖc theo nhãm 
- GV chia nhãm 
- HS h×nh thµnh vµ cö nhãm tr­ëng 
- GV yªu cÇu HS quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái 
- Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n quan s¸t H1 (40) vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái
VD H­¬ng ®· cho c¸c b¹n xem ¶nh cña nh÷ng ai.
- B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp 
- GV gäi 1 sè nhãm lªn tr×nh bµy ?
- §¹i diÖn 1 sè nhãm tr×nh bµy 
- Nhãm kh¸c nhËn xÐt
- GV hái 
- Nh÷ng ng­êi thuéc hä néi gåm ai?
- ¤ng néi, bµ néi, b¸c, c« chó 
+ Nh÷ng ng­êi thuéc hä ngo¹i gåm ai?
- ¤ng bµ ngo¹i, b¸c cËy d×
- GV gäi HS nªu kÕt luËn 
- 2 HS nªu
- GV nh¾c l¹i KL trong SGK 
2. Ho¹t ®éng 2: KÓ vÒ hä néi vµ hä ngo¹i 
* Môc tiªu: BiÕt giíi thiÖu vÒ hä néi, hä ngo¹i cña m×nh.
* TiÕn hµnh 
- B­íc 1: Lµm viÖc theo nhãm 
- Nhãm tr­ëng H§ c¸c b¹n d¸n ¶nh cña hä hµng cña m×nh lªn giÊy khæ to råi giíi thiÖu víi c¸c b¹n.
- C¶ nhãm kÓ víi nhau vÒ c¸ch s­ng h« cña m×nh ®èi víi anh chÞ cña bè mÑ 
- B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp 
- Tõng nhãm treo tranh 
- 1 vµi nhãm giíi thiÖu 
- GV gióp HS hiÓu: Mçi ng­êi ngoµi bè mÑ, anh chÞ em ruét cña m×nh, cßn cã nh÷ng ng­êi hä hµng th©n thÝch kh¸c ®ã lµ hä néi vµ hä ngo¹i.
3. Ho¹t ®éng 3: §ãng vai 
* Môc tiªu biÕt c¸ch øng sö th©n thiÖn víi hä hµng cña m×nh 
TiÕn hµnh 
B­íc 1: Tæ chøc, h­íng dÉn 
+ GV chia nhãm vµ nªu yªu cÇu 
- HS th¶o luËn vµ ®ãng vai t×nh huèng cña nhãm m×nh 
B­íc 2: Thùc hiÖn 
- C¸c nhãm lÇn l­ît lªn thÓ hiÖn phÇn ®ãng vai cña nhãm m×nh 
+ Em cã nhËn xÐt vÒ c¸ch øng xö trong TH võa råi?
- C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt
+ T¹i sao chóng ta yªu qói nh÷ng ng­êi hä hµng cña m×nh 
- HS nªu
+ GV nªu kÕt luËn (SGK)
- HS nghe 
IV Cñng cè - dÆn dß
- VÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi 
TiÕt 4: sinh ho¹t líp: ( TuÇn 10- TiÕt 10)
 NhËn xÐt tuÇn 10
I. Môc tiªu:
 - HS biÕt nhËn ra nh÷ng ­u ®iÓm, tån t¹i vÒ mäi ho¹t ®éng trong tuÇn .
 - BiÕt ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cßn m¾c ph¶i. 
 - GV phæ biÕn kÕ ho¹ch tuÇn sau..
II. Ho¹t ®éng trªn líp :
 1. NhËn xÐt chung
 +) ­u ®iÓm :
- Ra vµo líp ®óng giê, ®i häc ®Òu ®¶m b¶o tØ lÖ chuyªn cÇn.
- C¸c em cã ý thøc häc tËp vµ chuÈn bÞ bµi tr­íc khi lªn líp.
- C¸c em chuÈn bÞ tèt ®å dïng häc tËp.
- VÖ sinh c¸ nh©n, tr­êng líp th­êng xuyªn, s¹ch sÏ.
- C¸c em thùc hiÖn tèt luËt an toµn giao th«ng.
 +) Nh­îc ®iÓm :
- Mét sè em cßn vøt giÊy bõa b·i ra líp.
- Mét sè em cßn l­êi häc bµi ë nhµ : 
 2. Ph­¬ng h­íng tuÇn sau :
- Ph¸t huy ­u ®iÓm vµ kh¾c phôc ngay nh­îc ®iÓm.
- MÆc quÇn ¸o phï hîp víi thêi tiÕt.
- Thùc hiÖn tèt luËt an toµn giap th«ng.
- Nh¾c nhë nép khÈn tr­¬ng c¸c kho¶n tiÒn vÒ nhµ tr­êng.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 10.doc