Giáo án lớp 5 tuần 22 - Trường PTCS Điền Xá

Giáo án lớp 5 tuần 22 - Trường PTCS Điền Xá

Tập đọc

Lập làng giữ biển

I.MỤC TIÊU

 1.Đọc thành tiếng

- Đọc đúng các tiếng, từ ngữ khó. Đọc trôi chảy được toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, nhấn giọng ở nhữg từ ngữ gợi tả.

- Đọc diễn cảm toàn bải phù hợp với diễn biến truyện và từng nhân vật.

 2.Đọc - hiểu

- Hiểu các từ ngữ khó trong bài. Hiểu nội dung bài: Ca ngợi những người dân chài táo bạo, dám rời mảnh đất quê hương quen thuộc tới lập làng ở một đảo ngoài biển khơi để xây dựng cuộc sống mới. Đó là việc làm để gìn giữ môi trường trên đất nước ta .

 

doc 40 trang Người đăng nkhien Ngày đăng 21/05/2016 Lượt xem 373Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 5 tuần 22 - Trường PTCS Điền Xá", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 22
 Thø hai ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2010
TËp ®äc
LËp lµng gi÷ biĨn
I.Mơc tiªu
 1.§äc thµnh tiÕng
- §äc ®ĩng c¸c tiÕng, tõ ng÷ khã. §äc tr«i ch¶y ®­ỵc toµn bµi, ng¾t nghØ h¬i ®ĩng sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c cơm tõ, nhÊn giäng ë nh÷g tõ ng÷ gỵi t¶.
- §äc diƠn c¶m toµn b¶i phï hỵp víi diƠn biÕn truyƯn vµ tõng nh©n vËt.
 2.§äc - hiĨu
- HiĨu c¸c tõ ng÷ khã trong bµi. HiĨu néi dung bµi: Ca ngỵi nh÷ng ng­êi d©n chµi t¸o b¹o, d¸m rêi m¶nh ®Êt quª h­¬ng quen thuéc tíi lËp lµng ë mét ®¶o ngoµi biĨn kh¬i ®Ĩ x©y dùng cuéc sèng míi. §ã lµ viƯc lµm ®Ĩ g×n gi÷ m«i tr­êng trªn ®Êt n­íc ta .
II.§å dïng d¹y häc
- Tranh minh ho¹ trang 35 - 37 SGK. Tranh ¶nh vỊ lµng ®¶o, lµng chµi l­íi.
- B¶ng phơ ghi s½n c©u, ®o¹n v¨n h­íng dÉn luyƯn ®äc.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc.
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
 A. KiĨm tra bµi cị: 3p
- Gäi HS ®äc bµi TiÕng rao ®ªm vµ tr¶ lêi c©u hái vỊ néi dung bµi:
- NhËn xÐt HS ®äc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái.
- Cho ®iĨm tõng HS.
 B. D¹y bµi míi.32p
1. Giíi thiƯu bµi.
? Em h·y nªu tªn cđa chđ ®iĨm tuÇn nµy?
? Tªn cđa chđ ®iĨm, tranh minh ho¹ chđ ®iĨm gỵi cho em nghÜ ®Õn nh÷ng ai?
- Giíi thiƯu: Chđ ®iĨm V× cuéc sèng thanh b×nh  em häc bµi LËp lµng gi÷ biĨn ..
2. H­íng dÉn luyƯn ®äc vµ t×m hiĨu bµi.
 a) LuyƯn ®äc. 
- Yªu cÇu 1 häc sinh ®äc toµn bµi
- Gi¸o viªn chia bµi thµnh 4 ®o¹n
- GV sưa ph¸t ©m.
- GV h­íng dÉn HS gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã.
- Gv ®äc mÉu diƠn c¶m. 
b) T×m hiĨu bµi
- GV chia HS thµnh c¸c nhãm. Yªu cÇu HS ®äc thÇm toµn bµi, trao ®ỉi th¶o luËn, tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi. Mêi HS kh¸ lªn ®iỊu khiĨn c¸c b¹n b¸o c¸o kÕt qu¶ t×m hiĨu bµi.
? C©u chuyƯn cã nh÷ng nh©n vËt nµo?
? Bè vµ «ng cđa Nhơ bµn víi nhau viƯc g×?
? ViƯc lËp lµng míi ë ngoµi ®¶o cã g× thuËn lỵi?
? ViƯc lËp lµng míi ë ngoµi ®¶o cã lỵi g×?
? H×nh ¶nh lµng míi hiƯn ra nh­ thÕ nµo qua lêi nãi cđa bè Nhơ?
? Nh÷ng chi tiÕt nµo cho thÊy «ng cđa Nhơ suy nghÜ rÊt kÜ vµ cuèi cïng ®· ®ång t×nh víi kÕ ho¹ch lËp lµng gi÷ biĨn cđa bè Nhơ?
? Nhơ nghÜ vỊ kÕ ho¹ch cđa bè nh­ thÕ nµo?
? C©u chuyƯn ca ngỵi ai, ca ngỵi vỊ ®iỊu g×?
c) §äc diƠn c¶m
- GV nªu giäng ®äc toµn bµi.
- Treo b¶ng phơ cã ®o¹n v¨n. GV ®äc mÉu
- Yªu cÇu HS luyƯn ®äc theo cỈp.
- Tỉ chøc cho HS thi ®äc diƠn c¶m.
- NhËn xÐt, cho ®iĨm tõng HS.
C. Cđng cè - dỈn dß: 2p
? Qua c©u chuyƯn em hiĨu ®­ỵc ®iỊu g×?
- Liªn hƯ GDMT ë ®Þa ph­¬ng 
 NhËn xÐt tiÕt häc.
- DỈn HS vỊ nhµ häc bµi vµ so¹n bµi Cao B»ng.
- 3 HS ®äc nèi tiÕp nhau ®äc toµn bµi vµ lÇn l­ỵt tr¶ lêi c©u hái trong SGK.
+ Chđ ®iĨm V× cuéc sèng thanh b×nh.
+ Tªn cđa chđ ®iĨm vµ tranh gỵi cho chĩng ta nghÜ ®Õn nh÷ng con ng­êi lu«n gi÷ g× cuéc sèng thanh b×nh cho mäi ng­êi nh­ c¸c chĩ c«ng an, bé ®éi biªn phßng.
- Quan s¸t tranh minh ho¹ vµ l¾ng nghe.
- 1 häc sinh kh¸ ®äc toµn bµi
- 4 häc sinh ®äc nèi tiÕp lÇn 1
- 4 häc sinh ®äc nèi tiÕp lÇn 2
- LuyƯn ®äc theo cỈp ®«i.
- §¹i diƯn 4 cỈp ®äc nèi tiÕp 4 ®o¹n.
- 1 HS ®äc toµn bµi.
-HS ®äc theo nhãm 4.
- 1 HS ®iỊu khiĨn.
+ B¹n nhá tªn lµ Nhơ, bè b¹n, «ng b¹n.
+ Häp lµng ®Ĩ ®­a c¶ lµng ra ®¶o, ®­a dÇn c¶ nhµ Nhơ ra ®¶o.
+ ë ®©y ®Êt rÊt réng, b·i dµi, c©y xanh, n­íc ngät, ng­ tr­êng gÇn, ®¸p øng ®­ỵc mong ­íc bÊy l©u nay cđa nh÷ng ng­êi d©n chµi lµ cã ®Êt réng ®Ĩ ph¬i ®­ỵc mét vµng l­íi, buéc ®­ỵc mét con thuyỊn.
+ ViƯc lËp lµg míi ngoµi ®¶o mang ®Õn cho bµ con d©n chµi n¬i sinh sèng míi cã ®iỊu kiƯn thuËn lỵi h¬n vµ lµ ®Ĩ gi÷ ®Êt cđa n­íc m×nh.G×n gi÷ vïng ®Êt , m«i tr­êng ë ®¶o.
+ Lµng míi ë ngoµi ®¶o ®Êt réng hÕt tÇm m¾t, d©n chµi th¶ søc ph¬i l­íi, buéc thuyỊn. Lµng míi sÏ gièng mäi ng«i lµng trªn ®Êt liỊn: cã chỵ, cã tr­êng häc, cã nghÜa trang.
+ ¤ng b­íc ra vâng, ngåi xuèng vâng, vỈn m×nh, hai m¸ phËp phång nh­ ng­êi sĩc miƯng khan. ¤ng ®· hiĨu nh÷ng ý t­ëng h×nh thµnh trong suy tÝnh cđa con trai «ng quan träng nh­êng nµo.
+ Nhơ ®i sau ®ã c¶ nhµ sÏ ®i. Mét lµng B¹ch §»ng Giang ë ®¶o Mâm c¸ SÊu ®ang bång bỊnh ë m·i phÝa ch©n trêi.
* C©u chuyƯn ca ngỵi nh÷ng ng­êi d©n chµi dịng c¶m rêi m¶nh ®Êt quen thuéc ®Ĩ lËp lµng míi, gi÷ mét vïng cđa Tỉ quèc.
- 4HS®äc nèi tiÕp toµn bµi. vµ nªu giäng ®äc cđa tõng ®o¹n. 
- HS nghe vµ t×m giäng ®äc cđa ®o¹n.
- Vµi HS luyƯn ®äc diƠn c¶m.
- 4 HS ®äc ph©n vai.
- LuyƯn ®äc theo cỈp.
- 3 ®Õn 5 HS thi ®äc
Rĩt kinh nghiƯm
........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
To¸n
TiÕt 106: LuyƯn tËp
I.Mơc tiªu: Giĩp HS:
- Cđng cè quy t¾c tÝnh diƯn tÝch xung quanh vµ diƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh hép ch÷ nhËt.
- VËn dơng quy t¾c tÝnh diƯn tÝch xung quanh vµ diƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh hép ch÷ nhËt ®Ĩ gi¶i to¸n.
- Giáo dục tính chính xác cẩn thận
II.§å dïng d¹y häc.
C¸c h×nh minh ho¹ trong SGK.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
 A. KiĨm tra bµi cị:3p
- GV mêi 1 HS lªn b¶ng lµm bµi tËp2 cđa tiÕt tr­íc.
? Haịy nªu quy t¾c tÝnh diƯn tÝch xung quanh vµ diƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh hép ch÷ nhËt?
- GV nhËn xÐt, cho ®iĨm HS.
 B. D¹y - bµi míi : 32p
1. Giíi thiƯu bµi
2. H­íng dÉn luyƯn tËp
Bµi 1
- GV mêi 1 HS ®äc ®Ị bµi, sau ®ã yªu cÇu HS tù lµm bµi.
- GV mêi 1 HS ®äc bµi lµm tr­íc líp.
- GV nhËn xÐt vµ cho ®iĨm HS.
-Cđng cè c¸ch tÝnh 
Bµi 2
- GV mêi HS ®äc ®Ị bµi to¸n.
? Bµi to¸n cho em biÕt g×?
? Bµi to¸n yªu cÇu em tÝnh g×?
- GV yªu cÇu HS lµm bµi.
- GV nhËn xÐt vµ cho ®iĨm HS.
Bµi 3
- GV yªu cÇu HS ®äc ®Ị bµi vµ tù lµm bµi. Nh¾c HS ®©y lµ bµi tËp tr¾c nghiƯm, phÇn tÝnh diƯn tÝch xung quanh c¸c em lµm ra nh¸p, chØ cÇn ghi ®¸p ¸n em chän vµo vë bµi tËp.
- GV nhËn xÐt vµ cho ®iĨm HS.
Bµi 4
Tỉ chøc nh­ bµi 2
 C . Cđng cè - DỈn dß. 2p
- GV cđng cè , tuyªn d­¬ng HS lµm bµi ®ĩng, ®éng viªn HS cè g¾ng.
- DỈn HS vỊ nhµ lµm 
- 1 HS lªn b¶ng lµm bµi, HS c¶ líp theo dâi ®Ĩ nhËn xÐt.
- 1 HS nªu quy t¾c tÝnh diƯn tÝch xung quanh vµ diƯn tÝch toµn phÇn h×nh hép ch÷ nhËt.
- Nghe x¸c ®Þnh nhiƯm vơ cđa bµi.
- 1 HS ®äc ®Ị bµi.
- HS c¶ líp lµm bµi vµo vë bµi tËp, 1HS ®äc kÕt qu¶ 
- 1 HS ®äc ®Ị bµi
- 1 HS lªn b¶ng lµm bµi.
- 1 HS nhËn xÐt.
§¸p sè : m2 ; m2
- Hs lµm bµi theo c¸c b­íc.
- HS nªu: B §ĩng
§¸p sè : 220 dm2
Rĩt kinh nghiƯm
........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thø ba ngµy 19 th¸ng 1 n¨m 2010
To¸n
TiÕt 107: DiƯn tÝch xung quanh 
vµ diƯn tÝch toµn phÇn h×nh lËp ph­¬ng 
I.Mơc tiªu: Giĩp HS :
- Tù nhËn biÕt ®­ỵc h×nh lËp ph­¬ng lµ h×nh hép ch÷ nhËt ®Ỉc biƯt ®Ĩ rĩt ra ®­ỵc quy t¾c tÝnh diƯn tÝch xung quanh vµ diƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh lËp ph­¬ng tõ c«ng thøc tÝnh diƯn tÝch xung quanh vµ diƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh hép ch÷ nhËt.
- VËn dơng quy t¾c tÝnh diƯn tÝch xung quanh vµ diƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh lËp ph­¬ng ®Ĩ gi¶i c¸c bµi to¸n cã liƯn quan.
II.§å dïng d¹y - häc
 Mét sè h×nh lËp ph­¬ng cã kÝch th­íc kh¸c nhau.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
 A. KiĨm tra bµi cị;3p
- GV mêi 2 HS lªn b¶ng lµm c¸c bµi tËp h­íng dÉn luyƯn tËp thªm cđa tiÕt häc tr­íc.
- GV ch÷a bµi, nhËn xÐt vµ cho ®iĨm HS.
 B. D¹y häc bµi míi: 32p
1. Giíi thiƯu bµi
2. H­íng dÉn lËp c«ng thøc tÝnh diƯn tÝch xung quanh cđa h×nh lËp ph­¬ng
- GV yªu cÇu HS quan s¸t mét sè h×nh lËp ph­¬ng sau ®ã yªu cÇu :
? T×m ®iĨm gièng nhau gi÷a h×nh lËp ph­¬ng vµ h×nh ch÷ nhËt?
? Cã b¹n nãi : “H×nh lËp ph­¬ng lµ h×nh hép ch÷ nhËt ®Ỉc biƯt”. Theo em, b¹n ®ã nãi ®ĩng hay nãi sai ? v× sao ?
? H·y nh¾c l¹i cho c¶ líp biÕt diƯn tÝch xung quanh cđa h×nh hép ch÷ nhËt lµ g× ?
? VËy diƯn tÝch xung quanh cđa h×nh lËp ph­¬ng lµ g× ?
? DiƯn tÝch c¸c mỈt cđa h×nh lËp ph­¬ng cã g× ®Ỉc biƯt ?
? VËy ®Ĩ tÝnh diƯn tÝch cđa 4 mỈt ta cã thĨ lµm nh­ thÕ nµo ?
- GV nªu bµi to¸n : Mét hÝnh lËp ph­¬ng cã c¹nh lµ 5cm. TÝnh diƯn tÝch xung quanh cđa h×nh lËp ph­¬ng ®ã.
- GV nhËn xÐt bµi cđa HS, nh¾c c¸c em hai b­íc tÝnh trªn cã thĨ gép thµnh mét b­íc tÝnh.
? H·y nªu quy t¾c tÝnh diƯn tÝch xĩng quanh cđa h×nh lËp ph­¬ng ?
3. H­íng dÉn lËp quy t¾c tÝnh diƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh lËp ph­¬ng.
? DiƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh hép ch÷ nhËt lµ diƯn tÝch cđa mÊy mỈt ?
? VËy diƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh lËp ph­¬ng lµ diƯn tÝch cđa mÊy mỈt ?
? Cã thĨ tÝnh tỉng diƯn tÝch cđa c¶ 6 mỈt cđa h×nh lËp ph­¬ng nh­ thÕ nµo ?
? Nh­ vËy, ®Ĩ tÝnh ®­ỵc diƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh lËp ph­¬ng ta cã thĨ lµm ntn ?
- GV nªu bµi to¸n : Mét h×nh lËp ph­¬ng cã c¹nh dµi 5cm, H·y tÝnh diƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh lËp ph­¬ng ®ã.
- GV nh¾c l¹i hai b­íc tÝnh trªn cã thĨ gép lµm mét b­íc tÝnh.
? H·y nªu quy t¾c tÝnh diƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh lËp ph­¬ng ?
4. LuyƯn tËp
Bµi 1
- GV yªu cÇu HS ®äc ®Ị bµi vµ sau ®ã yªu cÇu HS tù lµm bµi.
- GV nhËn xÐt vµ cho ®iĨm HS.
Bµi 2
- GV mêi HS ®äc ®Ị bµi to¸n.
- GV yªu cÇu HS lµm bµi.
- GV mêi HS nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n trªn b¶ng.
- GV nhËn xÐt vµ cho ®iĨm HS.
 Bµi 3
 Tỉ chøc nh­ bµi 1
C. Cđng cè - dỈn dß: 2p
? H·y nh¾c l¹i quy t¾c tÝnh diƯn tÝch xung quanh vµ diƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh lËp ph­¬ng?
- GV nhËn xÐt giê häc.
- DỈn HS vỊ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
- 2 HS lªn b¶ng lµm bµi, HS c¶ líp theo dâi nhËn xÐt.
- HS c¶ líp quan s¸t h×nh, th¶o luËn ®Ĩ gi¶i quyÕt yªu cÇu.
+ H×nh lËp ph­¬ng cã c¸c ®iĨm gièng víi h×nh ch÷ nhËt lµ : Cã 6 mỈt. Cã 8 ®Ønh. Cã 12 c¹nh. C¸c mỈt cđa h×nh lËp ph­¬ng lµ h×nh vu«ng, mµ h×nh vu«ng l¹i lµ h×nh ch÷ nhËt ®Ỉc biƯt.
+ H×nh lËp ph­¬ng chÝnh lµ h×nh ch÷ nhËt ®Ỉc biƯt. V× khi chiỊu dµi, chiỊu réng, chiỊu cao cđa h×nh ch÷ nhËt b»ng nhau th× nã chÝnh lµ h×nh lËp  ...  ®éng.
Rĩt kinh nghiƯm
........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
§Þa lÝ
Ch©u ©u
I.Mơc tiªu:Sau bµi häc, HS cã thĨ:
- Dùa vµo l­ỵc ®å, b¶n ®å, nhËn biÕt m« t¶ ®­ỵc vÞ trÝ ®Þa lÝ, giíi h¹n l·nh thỉ cđa Ch©u ¢u.
- ChØ trªn l­ỵc ®å vµ nªu tªn mét sè d·y nĩi lín, ®ång b»ng lín, s«ng lín cđa Ch©u ¢u.
- Nªu kh¸i qu¸t vỊ ®Þa h×nh Ch©u ¢u.
- Dùa vµo c¸c h×nh minh ho¹, nªu ®­ỵc ®Ỉc ®iĨm quang c¶nh thiªn nhiªn ch©u ¢u.
- NhËn biÕt ®­ỵc ®Ỉc ®iĨm d©n c­ vµ ho¹t ®éng kinh tÕ chđ yÕu cđa ng­êi d©n Ch©u ¢u.
II.§å dïng d¹y häc
- L­ỵc ®å c¸c ch©u lơc vµ ®¹i d­¬ng. L­ỵc ®å tù nhiªn ch©u ©u.
- C¸c h×nh minh ho¹ trong SGK. PhiÕu häc tËp cđa HS.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc.
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
KiĨm tra bµi cị - Giíi thiƯu bµi
-GV gäi 3 HS lªn b¶ng, yªu cÇu tr¶ lêi c¸c c©u hái vỊ néi dung bµi cị, sau ®ã nhËn xÐt vµ cho ®iĨm HS
- Giíi thiƯu bµi: Trong bµi häc h«m nay chĩng ta cïng t×m hiĨu vỊ c¸c hiƯn t­ỵng ®Þa lÝ tù nhiªn ch©u ©u, d©n c­ vµ ho¹t ®éng kinh tÕ ë ch©u ©u. 
- 3 HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi:
+ Nªu vÞ trÝ ®Þa lÝ cđa Cam-pu-chia, Lµo.
+ KĨ tªn c¸c lo¹i n«ng s¶n cđa Lµo, Cam-pu-chia.
+ KĨ tªn mét sè mỈt hµng Trung Quèc mµ em biÕt.
Ho¹t ®éng 1
VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ giíi h¹n 
-GV ®­a ra qu¶ ®Þa cÇu, yªu cÇu HS lµm viƯc theo cỈp ®Ĩ thùc hiƯn c¸c nhiƯm vơ sau:
? Më SGK tra 102, xem l­ỵc ®å c¸c ch©u lơc vµ ®¹i d­¬ng t×m vµ nªu vÞ trÝ cđa ch©u ©u?
? C¸c phÝa ®«ng, b¾c, t©y, nam gi¸p nh÷ng g×?
? Xem b¶ng thèng kª diƯn tÝch vµ d©n sè c¸c ch©u lơc trang 103 SGK, so s¸nh diƯn tÝch cđa ch©u ©u víi c¸c ch©u lơc kh¸c?
? Ch©u ©u n»m trong vïng khÝ hËu nµo?
- GV yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viƯc.
- §äc thÇm c¸c c©u hái. Lµm viƯc theo cỈp, cïng xem lỵc ®å, trao ®ỉi, tr¶ lêi c©u hái.
+ChØ theo ®­êng bao quanh ch©u ©u vµ giíi thiƯu:.
Ch©u ©u n»m ë b¸n cÇu B¾c..
+Võa chØ trªn l­ỵc ®å võa nªu:
*PhÝa B¾c gi¸p víi B¾c B¨ng D­¬ng
*PhÝa §«ng vµ ®«ng Nam gi¸p Ch©u ¸.
*PhÝa Nam gi¸p biĨn §Þa Trung H¶i
*PhÝa T©y gi¸p víi §¹i T©y D­¬ng.
+ DiƯn tÝch cđa ch©u ©u lµ 10 triƯu km2, ®øng thø 5 trªn thÕ giíi, chØ lín h¬n diƯn tÝch ch©u §¹i D­¬ng 1 triƯu km2, diƯn tÝch ch©u ©u ch­a b»ng diƯn tÝch ch©u ¸.
+ Ch©u ¢u n»m trong vïng cã khÝ hËu «n hoµ.
- Mçi c©u hái 1 HS lªn tr×nh bµy tr­íc líp.
- GV kÕt luËn: Ch©u ©u n»m ë b¸n cÇu B¾c, l·h thỉ tr¶i tõ trªn ®­êng vog cùc B¾c xuèng gÇn ®­êng chÝ tuyÕn B¾c. Cã 3 mỈt gi¸p biĨn vµ ®¹i d­¬ng. Ch©u ©u cã diƯn tÝch nhá, chØ lín h¬n ch©u §¹i D­¬ng. VÞ trÝ ch©u ¢u g¾n víi ch©u ¸ t¹o thµh ®¹i lơc ¸ - ©u, chiÕm gÇn hÕt phÇ ®«ng cđa b¸n cÇu B¾c.
Ho¹t ®éng 2
§Ỉc ®iĨm tù nhiªn ch©u ©u
-GV treo l­ỵc ®å tù nhiªn cđa ch©u ©u, yªu cÇu HS xem l­ỵc ®å vµ hoµn thµnh b¶ng thèng kª vỊ ®Ỉc ®iĨm ®Þa h×nh vµ ®Ỉc ®iĨm thiªn nhiªn ch©u ©u
- GV theo dâi, h­íng dÉn HS c¸ch quan s¸t vµ viÕt kÕt qu¶ quan s¸t.
- GV mêi c¸c nhãm b¸o c¸o dùa vµo b¶ng thèng kª, ®Ĩ m« t¶ ®Ỉc ®iĨm tiªu biĨu vỊ ®Þa h×nh thiªn nhiªn cđa tõng khu vùc.
? §Þa h×nh phÝa B¾c Trung ¢u lµ g×?
? PhÝa Nam Trung ¢u lµ vïng nĩi hay ®ång b»ng? Cã d·y nĩi lín nµo?
? PhÇn chuyĨn tiÕp gi÷a ®ång b»ng T©y ¢u vµ vïng nĩi Nam T©y ¢u lµ g×?
? Khu vùc nµy cã con s«ng lín nµo?
? C¶nh tiªu biĨu cđa thiªn nhiªn vïng nµy lµ g×?
? Em cã biÕt v× sao mïa ®«ng tuyÕt phđ tr¾ng gÇn hÕt ch©u ©u chØ trõ d¶i ®Êt phÝa Nam?
? Dùa vµo b¶ng sè liƯu, em h·y so s¸nh diƯn tÝch cđa ch©u ¸ víi diƯn tÝch cđa c¸c ch©u lơc kh¸c trªn thÕ giíi?
-HS chia thµnh c¸c nhãm.
- HS nªu c©u hái khi gỈp khã kh¨n ®Ĩ nhê GV giĩp ®ì.
- C¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn: Khu vùc §«ng ¢u lµ vïng ®ång b»ng réng lín. Xen gi÷a c¸c vïng cao nguyªn thÊp ®é cao d­íi 500m. PhÝa ®ång lµ d·y U-ran, phÝa Nam lµ d·y C¸p-ca, hai d·y nĩi nµy lµ ranh giíi gi÷a ch©u ©u vµ ch©u ¸. Con s«ng lín nhÊt §«ng ¢u lµ s«ng V« ga. §«ng ©u cã nhiỊu rõng l¸ kim xanh quanh n¨m...
+ V× ch©u ©u n»m gÇn B¾c B¨ng D­¬ng nªn mïa ®«ng cã tuyÕt phđ. Trªn ®Ønh c¸c d·y nĩi cao th× khÝ hËu th­êng l¹nh, cã n¬i quanh n¨m tuyÕt phđ ( ®Ønh An-p¬).
+Nh÷ng d¶i ®Êt phÝa nam Ýt chÞu cã nh÷g d·y nĩi lín ch¾n kh«ng khÝ l¹nh cđa phÝa B¾c kh«ng cho trµn xuång nªn mïa ®«ng Êm ¸p.
- GV kÕt luËn: Ch©u ©u cã nh÷ng vïng ®ång b»ng lín tr¶i T©y ©u, qua Trung ¢u sang ®Õn §«ng ¢u; diƯn tÝch ®ång b»ng chiÕm h¬n diƯn tÝch cđa ch©u ©u. PhÝa Nam vµ phÝa B¾c ch©u ©u lµ c¸c d·y nĩi, d·y U-ran ë phÝa §«ng ®­ỵc coi lµ ranh giíi gi÷a ch©u ©u vµ ch©u ¸.......
Ho¹t ®éng 3
Ng­êi d©n ch©u ©u vµ ho¹t ®éng kinh tÕ
- GV yªu cÇu HS lµm viƯc c¸ nh©n ®Ĩ gi¶i quyÕt c¸c nhiƯm vơ sau:
1. Më SGK trang 103 SGK, ®äc b¶ng sè liƯu vỊ diƯn tÝch vµ d©n sè c¸c ch©u lơc ®Ĩ:
+ Nªu sè d©n cđa ch©u ©u.
+ So s¸nh sè d©n cđa ch©u ©u víi d©n sè cđa c¸c ch©u lơc kh¸c.
2. Quan s¸t h×nh minh ho¹ trang 111 vµ m« t¶ ®Ỉc ®iĨm bªn ngoµi cđa ng­êi ch©u ©u. Hä cã nÐt g× kh¸c so víi ng­êi ch©u ¸?
3. KĨ tªn mét sè ho¹t ®éng kinh tÕ cđa ng­êi ch©u ©u?
4. Quan s¸t h×nh minh ho¹ 4 vµ cho biÕt ho¹t ®éng s¶n xuÊt cđa ng­êi ch©u ©u cã g× ®Ỉc biƯt so víi hÇu hÕt ho¹t ®éng s¶n xuÊt cđa ng­êi ch©u ¸? §iỊu ®ã nãi lªn ®iỊu g× vỊ sù ph¸t triĨ cđa khoa häc, kÜ thuËt vµ kinh tÕ ch©u ©u?
-HS tù lµm viƯc theo yªu cÇu.
1. D©n sè ch©u ©u ( kĨ c¶ d©n sè Liªn bang Nga) theo sè liƯu n¨m 2004 lµ 728 triƯu ng­êi, ch­a b»ng d©n sè ch©u ¸.
2. Ng­êi d©n ch©u ©u cã n­íc da tr¾ng, mịi cao, tãc cã c¸c mµu ®en, vµng, n©u, m¾t xanh. Kh¸c víi ng­êi ch©u ¸ sÉm mµu h¬n, tãc ®en.
3. Ng­êi ch©u ©u cã nhiỊu ho¹t ®éng s¶n xuÊt nh­ tr«ng lĩa m×, lµm viƯc trong c¸c nhµ m¸y ...
4. Ng­êi ch©u ©u lµm viƯc cã sù hç trỵ rÊt lín cđa m¸y mãc, thiÕt bÞ kh¸c víi ng­êi ch©u ¸, dơng cơ lao ®éng th«ng th­êng th« s¬ vµ l¹c hËu. §iỊu nµy cho thÊy c¸c n­íc ch©u ©u cã khoa häc, kÜ thuËt, c«ng nghƯ ph¸t triĨn cao, nỊn kinh tÕ m¹nh.
- GV kÕt luËn: §a sè d©n ch©u ©u lµ ng­êi da tr¾ng. nNhiỊu n­íc cã nỊn kinh tÕ ph¸t triĨn, ch©u ©u cã nhiỊu c«ng ty lín liªn kÕt víi nhau tõ nhiỊu n­íc ®Ĩ s¶n xuÊt ra c¸c mỈt hµng « t«, m¸y bay, hµng ®iƯn tư, sau ®ã liƯn kÕt víi nhau ®Ĩ bu«n 
Cđng cè , DỈn dß
? Em cã biÕt ViƯt Nam cã mèi quan hƯ víi c¸c n­íc Ch©u ©u nµo kh«ng?
- GV nhËn xÐt tiÕt häc. DỈn HS vỊ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
Rĩt kinh nghiƯm
........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sinh ho¹t 
TuÇn 22
I.Mơc tiªu
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung t×nh h×nh tuÇn 22.
- Nh¾c nhë HS vỊ phương hướng cho tuần 23
II.Lªn líp
 1.C¸c tỉ tr­ëng b¸o c¸o.
 2.Líp tr­ëng sinh ho¹t.
 3.GV chđ nhiƯm nhËn xÐt
- Nh×n chung ®· cã nhiỊu cè g¾ng, nh­ng ®iĨm thi cđa mét sè em cßn yÕu 
- Mét sè HS cßn nghØ häc kh«ng lý do.
- VỊ nỊ nÕp ®¹o ®øc : ®i häc ®ĩng giê, ra vµo líp nghiªm tĩc.
- Ngoan ngo·n lƠ phÐp. Bªn c¹nh ®ã mét sè em ch­a ý thøc hay nãi tơc chưi bËy : 
- VƯ sinh : + Líp häc s¹ch sÏ gän gµng.
 - VƯ sinh s©n tr­êng s¹ch
- Ho¹t ®éng ®éi : nhanh nhĐn, ho¹t ®éng gi÷a giê nghiªm tĩc
 4.KÕ ho¹ch tuÇn 23
- TiÕp tơc duy tr× nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­ỵc.
- Nh¾c nhë HS chuÈn bÞ häc tËp.
Phần kiểm tra đánh giá của ban giám hiệu
........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần2 2.doc