Giáo án lớp 5 tuần 25 - Trường PTCS Điền Xá

Giáo án lớp 5 tuần 25 - Trường PTCS Điền Xá

Tập đọc

Phong cảnh đền hùng

I. Mục tiêu:

 - Học sinh đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài, giọng đọc trang trọng, tha thiết.

 - Từ ngữ: sau đền, Nam quốc sơn hà, bức hoành phi, Ngã Ba Hạc, ngọc phả,

 - Nội dung: Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng và vùng đất tổ, đồng thời bày tỏ niềm thành kính thiêng liêng của mỗi con người đối với tổ tiên.

II. Đồ dùng dạy học:

 - Bảng phụ viết đoạn: Lăng của các vua Hùng xanh mát.

 

doc 34 trang Người đăng nkhien Ngày đăng 21/05/2016 Lượt xem 514Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 5 tuần 25 - Trường PTCS Điền Xá", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 25
Thø hai ngµy 9 th¸ng 13 n¨m 2010
TËp ®äc
Phong c¶nh ®Ịn hïng
I. Mơc tiªu: 
	- Häc sinh ®äc l­u lo¸t, diƠn c¶m toµn bµi, giäng ®äc trang träng, tha thiÕt.
	- Tõ ng÷: sau ®Ịn, Nam quèc s¬n hµ, bøc hoµnh phi, Ng· Ba H¹c, ngäc ph¶,
	- Néi dung: Ca ngỵi vỴ ®Đp tr¸ng lƯ cđa ®Ịn Hïng vµ vïng ®Êt tỉ, ®ång thêi bµy tá niỊm thµnh kÝnh thiªng liªng cđa mçi con ng­êi ®èi víi tỉ tiªn.
II. §å dïng d¹y häc:
	- B¶ng phơ viÕt ®o¹n: L¨ng cđa c¸c vua Hïng  xanh m¸t.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
KiĨm tra bµi cị
- KiĨm tra 2 HS: Cho HS ®äc bµi Hép th­ mËt vµ tr¶ lêi c©u hái.
? Ng­êi liªn l¹c nguþ trang hép th­ mËt khÐo lÐo nh­ thÕ nµo?
? Ho¹t ®éng trong vïng ®Þch cđa c¸c chiÕn sÜ t×nh b¸o cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ®èi víi sù nghiƯp bµo vƯ Tỉ quèc?
- GV nhËn xÐt + cho ®iĨm.
- HS1: ®äc ®o¹n 1+2
- §Ỉt hép th­ ë n¬i dƠ t×m mµ l¹i Ýt bÞ chĩ ý nhÊt, mét cét c©y bªn ®­êng, gi÷a c¸nh ®ång v¾ng, cã hßn ®¸ h×nh mịi tªn chØ vµ n¬i giÊu hép th­ bÝ mËt, b¸o c¸c ®Ỉt trong chiÕc vá hép thuèc ®¸nh r¨ng.
- HS2: ®äc ®o¹n 3+4
Cã ý nghÜa rÊt quan träng v× ®· cung cÊp nh÷ng th«ng tin mËt tõ phÝa kỴ ®Þch, giĩp ta hiĨu hÕt ý ®å cđa ®Þch, kÝp thêi ®èi phã, ng¨n chỈn chĩng.
Bµi míi
1 Giíi thiƯu bµi míi 
Dï ai ®i ng­ỵc vỊ xu«i
Nhí ngµy giç Tỉ mïng m­êi th¸ng ba.
C©u ca dao lµ sù kh¼ng ®Þnh t×nh c¶m cđa toµn d©n h­íng vỊ tỉ tiªn.
Bµi v¨n Phong c¶nh ®Ịn Hïng h«m nay chĩng ta häc sÏ giíi thiƯu víi c¸c em vỊ c¶nh ®Đp cđa ®Ịn Hïng – n¬i thê c¸c vÞ vua cã c«ng dùng nªn ®Êt n­íc ViƯt Nam.
- HS l¾ng nghe.
3
LuyƯn ®äc
H§1: Cho HS ®äc bµi v¨n
- GV treo tranh minh ho¹ vµ giíi thiƯu vỊ tranh cho HS nghe.
H§2: Cho HS ®äc ®o¹n nèi tiÕp
- GV chia ®o¹n: 3 ®o¹n
 • §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn “...chÝnh gi÷a”
 • §äan 2: TiÕp theo ®Õn “.....xanh m¸t.”
 • §o¹n 3: PhÇn cßn l¹i.
- Cho HS ®äc ®o¹n nèi tiÕp
- LuyƯn ®äc c¸c tõ ng÷: chãt vãt, dËp dê, tuy nghiªm, vêi väi, sõng s÷ng, Ng· Ba H¹c....
H§3: Cho HS ®äc trong nhãm
- Cho HS ®äc c¶ bµi
H§4: GV ®äc diƠn c¶m toµn bµi
 CÇn ®äc giäng trang träng, tha thiÕt, nhÞp ®iƯu khoan thai – nhÊn m¹nh nh÷ng tõ ng÷: n»m chãt vãt, uy nghiªm, vßi väi, sõng s÷ng....
4
T×m hiĨu bµi • §o¹n 1
? Bµi v¨n viÕt vỊ c¶nh vËt g×? ë ®©u?
? H·y kĨ nh÷ng ®iỊu em biÕt vỊ c¸c vua Hïng. (NÕu HS kh«ng tr¶ lêi ®­ỵc GV gi¶ng cho c¸c em...)
- GV gi¶ng thªm vỊ truyỊn thuyÕt Con Rång, ch¸u Tiªn cho HS nghe.
? T×m nh÷ng tõ ng÷ miªu t¶ c¶nh ®Đp cđa thiªn nhiªn n¬i ®Ịn Hïng.
GV: Nh÷ng tõ ng÷ ®ã cho thÊy c¶nh thiªn nhiªn n¬i ®Ịn Hïng thËt tr¸ng lƯ, hïng vÜ.
• §o¹n 2
? Bµi v¨n ®· gỵi cho em nhí ®Õn mét sè truyỊn thuyÕt vỊ sù nghiƯp dùng n­íc vµ gi÷ n­íc cđa d©n téc. H·y kĨ tªn c¸c truyỊn thuyÕt ®ã.
- GV chèt l¹i: Mçi ngän nĩi, con suèi, dßng s«ng, m¸i ®×nh ë vïng ®Êt Tỉ, ®Ịu gỵi nhí vỊ nh÷ng ngµy xa x­a, vỊ céi nguån d©n téc.
• §o¹n 3
? Em hiĨu c©u ca dau sau nh­ thÕ nµo?
Dï ai ®i ng­ỵc vỊ xu«i
Nhí ngµy giç Tỉ mïng m­êi th¸ng ba.
- GV bỉ sung: Theo truyỊn thuyÕt, Hïng V­¬ng th­ s¸u ®· “ho¸ th©n” bªn gèc c©y kim giao trªn ®Ønh nĩi NghÜa Linh vµo ngµy 10-3 ©m lÞch (n¨m 1632 tr­íc C«ng Nguyªn). Tõ ®Êy ng­êi ViƯt lÊy ngµy mïng m­êi th¸ng ba lµm ngµy giç Tỉ.
- C©u ca dao trªn cßn cã néi dung khuyªn r¨n mäi ng­êi, nh¾c nhë mäi ng­êi h­íng vỊ céi nguån d©n téc, ®oµn kÕt ®Ĩ gi÷ n­íc vµ x©y dùng ®Êt n­íc ngµy mét giµu ®Đp h¬n.
- 1 - 2 HS kh¸ giái nèi tiÕp nhau ®äc bµi v¨n.
- HS quan s¸t tranh vµ nghe lêi giíi thiƯu .
- HS dïng bĩt ch× ®¸nh d¸u ®o¹n
- HS ®äc theo nhãm 3 (mçi em ®äc mét ®o¹n 2 lÇn)
- 2 HS ®äc l¹i c¶ bµi.
- 1 HS ®äc chĩ gi¶i.
- 3 HS gi¶i nghÜa tõ trong SGK.
- 1HS ®äc thµnh tiÕng ®o¹n 1, líp ®äc thÇm theo.
- Bµi v¨n t¶ c¶nh ®Ịn Hïng, c¶nh thiªn nhiªn vïng nĩi NghÜa Linh, huyƯn L©m Thao, tØnh Phĩ Thä, n¬i thê c¸c vua Hïng, tỉ tiªn chung cđa d©n téc ViƯt Nam.
- C¸c vua Hïng lµ ng­êi ®Çu tiªn lËp n­íc V¨n Lang, ®«ng ®« ë Phong Ch©u vïng Phĩ Thä, c¸ch ®©y 4.000 n¨m.
- Nh÷ng khãm h¶i ®­êng ®©m b«ng rùc rì, c¸nh b­ím dËp dên bay l­ỵn: Bªn tr¸i lµ ®Ønh Ba V× vßi väi. Bªn ph¶i lµ d·y Tam §¶o nh­ bøc t­êng xanh sõng s÷ng. Xa xa lµ nĩi Sãc S¬n...
- 1HS ®äc thµnh tiÕng, líp ®äc thÇm theo.
- HS cã thĨ kĨ:
 • S¬n Tinh, Thủ Tinh.
 • Th¸nh Giãng
 • ChiÕc ná thÇn
 • Con Rång, ch¸u Tiªn (Sù tÝch tr¨m trøng).
- 1HS ®äc thµnh tiÕng, líp ®äc thÇm theo
- HS cã thĨ tr¶ lêi:
• C©u ca dao ca ngỵi truyỊn th«ngd tèt ®Đp cđa ng­êi d©n ViƯt Nam: thủ chung, lu«n nhí vỊ céi nguån d©n téc.
• Nh¾c nhë, khuyªn r¨n mäi ng­êi: dï ®i bÊt cø d©u, lµm bÊt cø viƯc g× cịng kh«ng ®­ỵc quªn ngµy giç Tỉ, kh«ng ®­ỵc quªn céi nguån.
4
§äc diƠn c¶m
- Cho HS ®äc diƠn c¶m bµi v¨n.
- GV ®­a b¶ng phơ ®· chÐp ®o¹n v¨n cÇn luyƯn ®äc lªn vµ h­íng dÉn HS ®äc.
- Cho HS thi ®äc.
- GV nhËn xÐt + khen nh÷ng HS ®äc hay.
- 3 HS nèi tiÕp nhau ®äc diƠn c¶m bµi v¨n (mçi HS ®äc mét ®o¹n).
- HS ®äc theo h­íng dÉn cđa GV.
- Mét vµi HS thi ®äc.
- Líp nhËn xÐt.
5Cđng cè, dỈn dß
? Bµi v¨n nãi lªn ®iỊu g×?
- GV nhËn xÐt tiÕt häc
- DỈn HS vỊ nhµ ®äc l¹i bµi, ®i th¨m ®Ịn Hïng nÕu cã ®iỊu kiƯn.
Ca ngỵi vỴ ®Đp tr¸ng lƯ cđa ®Ịn Hïng vµ vïng ®Êt Tỉ, ®ång thêi bµy tá niỊm thµnh kÝnh thiªng liªng cđa mçi ng­êi ®èi víi tỉ tiªn.
	Rĩt kinh nghiƯm
........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
To¸n
KiĨm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× 1
I. Mơc tiªu: KiĨm tra häc sinh vỊ:
	- TØ sè phÇn tr¨m vµ gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn tØ sè phÇn tr¨m. Thu thËp vµ sư lÝ th«ng tin ®¬n gi¶n tõ biĨu ®å h×nh qu¹t. NhËn d¹ng tÝnh thĨ tÝch mét sè h×nh ®· häc.
II. §å dïng d¹y häc:
 §Ị thi do së gi¸o dơc ra ®Ị
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. ỉn ®Þnh:
	2. KiĨm tra: ? Sù chuÈn bÞ cđa häc sinh.
	3. Bµi míi:	Giíi thiƯu bµi.
- Gi¸o viªn phỉ biÕn yªu cÇu giê kiĨm tra.
- Gi¸o viªn ph¸t ®Ị.	- Häc sinh nhËn ®Ị.
- Häc sinh lµm bµi.
 §Ị bµi về nhà : sgk (208)
PhÇn I: Mçi bµi tËp d­íi ®©y cã kÌm theo mét s c©u tr¶ lêi A, B, C, D (lµ ®¸p sè kÕt qu¶ tÝnh )
H·y khoanh vµo ch÷ ®Ỉt tr­íc c©u tr¶ lêi ®ĩng.
Bµi1: Mét líp häc cã 18 n÷ vµ 12 nam. T×m tØ sè phÇn tr¨m cđa sè häc sinh cđa c¶ líp.
	A. 18%	B. 30%	C. 40%	D. 60%
Bµi 2: BiÕt 25% cđa mét sè lµ 10. Hái sè ®ã b»ng bao nhiªu?
	A. 10	B. 20	C. 30	D. 40
Bµi 3: KÕt qu¶ ®iỊu tra vỊ ý thÝch ®èi víi mét sè m«n thĨ thao cđa 100 häc sinh líp 5 ®­ỵc thĨ hiƯn trªn biĨu ®å h×nh qu¹t bªn. 
Trong 100 häc sinh ®ã, sè häc sinh thich b¬i lµ:A. 12 häc sinh	C. 15 häc sinh
B. 13 häc sinh	D. 60 häc sinh.
Bµi 4: DiƯn tÝch cđa phÇn ®· t« ®Ëm trong h×nh ch÷ nhËt d­íi ®©y lµ:
Bµi 5: DiƯn tÝch cđa phÇn ®· t« ®Ëm trong h×nh d­íi ®©y lµ:
PhÇn II: 
Bµi 1: ViÕt tªn cđa mçi h×nh sau vµo chç chÊm:
Bµi 2: Gi¶i bµi to¸n.
	Mét phßng häc d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt cã chiỊu dµi 10 m, chiỊu réng 5,5 m, chiỊu cao 3,8 m. NÕu mçi ng­êi lµm viƯc trong phßng ®ã ®Ịu cÇn cã 6 m3 kh«ng khÝ th× cã thĨ cã nhiỊu nhÊt bao nhiªu häc sinh häc trong phßng ®ã, biÕt r»ng líp häc chØ cã 1 gi¸o viªn vµ thĨ tÝch ®å ®¹c trong phßng chiÕm 3m3. 
* H­íng dÉn ®¸nh gi¸:
PhÇn I: (6 ®iĨm) 
	Mçi lÇn khoanh vµo ch÷ ®Ỉt tr­íc c©u tr¶ lêi ®ĩng cđa c¸c bµi 1, 2, 3 ®­ỵc 1 ®iĨm; cđa c¸c bµi 4, 5 ®­ỵc 1,5 ®iĨm. KÕt qu¶ lµ:
	Bµi 1: khoanh vµo D
	Bµi 2: khoanh vµo D
	Bµi 3: khoanh vµo C
	Bµi 4: khoanh vµo A
	Bµi 5: khoanh vµo C
PhÇn II: (4 ®iĨm)
	Bµi 1: (1 ®iĨm)
	ViÕt ®ĩng tªn mçi h×nh ®­ỵc 0,25 ®iĨm
	Bµi 2: (3 ®iĨm)
	- Nªu c©u lêi gi¶i vµ tÝnh ®ĩng thĨ tÝch cđa phßng häc ®­ỵc 1 ®iĨm.
	- Nªu c©u lêi gi¶i vµ tÝnh ®ĩng mét sè ng­êi cã thĨ nhiỊu nhÊt trong phßng häc ®­ỵc 1 ®iĨm.
	- Nªu c©u lêi gi¶i vµ tÝnh ®ĩng sè häc sinh cã thĨ nhiỊu nhÊt trong phßng häc vµ nªu ®¸p sè ®ĩng ®­ỵc 0,5 ®iĨm.
	4. Cđng cè:	- Thu bµi nh¾c l¹i ý chÝnh, nhËn xÐt.
 5. DỈn dß:	- VỊ häc, «n g kiĨm tra
Rĩt kinh nghiƯm
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thø ba ngµy 10 th¸ng 2 n¨m 2010
To¸n
B¶ng ®¬n vÞ ®o thêi gian
I. Mơc tiªu: Giĩp häc sinh:
	¤n l¹i c¸c ®¬n vÞ ®o thêi gian ®· häc vµ mèi quan hƯ gi÷a mét sè ®¬n vÞ ®o thêi gian th«ng dơng. Quan hƯ gi÷a thÕ kØ vµ n¨m, n¨m vµ th¸ng, n¨m vµ ngµy, sè ngµy trong c¸c th¸ng, ngµy vµ giê, giê vµ phĩt, phĩt vµ gi©y.
 - Giáo dục khơng để phí thời gian, biết dùng thời gian cĩ ích
II. §å dïng d¹y häc: 
	B¶ng ®¬n vÞ ®o thêi gian phãng to.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:	
 1/Bàicũ 
- Nhận xét bài kiểm tra định kỳ
2/Bài mới : Giới thiệu bài – Ghi đề.
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
* Bảng đơn vị đo thời gian:
- Đặt câu hỏi cho học sinh trả lời:
+ Một năm cĩ bao nhiêu tháng? Một tháng cĩ bao nhiêu ngày? Một ngày cĩ bao nhiêu giờ, một giờ = phút..
+Tháng nào cĩ 31 ngày, 30, 28 ngày
+ Một năm cĩ bao nhiêu ngày? Bao nhiêu năm thì gọi là một thế kỉ.
* Đổi đơn vị:
1/ 1 năm = ? tháng ; nữa năm =?; 
1 năm rưỡi = bao nhiêu tháng?
2/ 1 giờ = ? phút , nữa giờ?
3/ Tương tự : 74 phút = ? giờ
Cách 1: 74 phút = 60 phút + 14 p
Cách 2: 74 : 60 = 1 dư 14 
Vậy 74 phút = 1 giờ 14 phút
 - Luyện tập:
Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề 
Yêu cầu HS làm bài.
Nhận xét , đánh giá.
Bài 2: Yêu cầu HS đọc bài 
Yêu cầu HS tự làm bài.
Nhận xét bài làm và sửa chữa .
Bài 3 HS đọc yêu cầu 
Tiến hành tương tự bài 2.
THÁNG
SỐ
NGÀY
Giêng,ba, năm,bảy 
tám, mười, 
mười hai
31
Tư , sáu, chín , mườimột
30
Hai(năm thường)
28
Hai (năm nhuận)
29
- Trả lời cá nhân và lập bảng 
- 1 năm = 12 tháng
- năm = 0,5 năm ( 0,5 x 12 = 6 tháng)
- 1, 5 năm = ( 1,5 x 12 = 18 tháng)
2/ 1 giờ = 60 phút ; 
1 thế kỉ = 100 ... c sinh quan s¸t mÉu chë hµng ®· l¾p s½n.
? §Ĩ l¾p ®­ỵc xe chë hµng cÇn mÊy bé phËn?
? H·y kĨ tªn c¸c bé phËn ®ã?
b) Thao t¸c kÜ thuËt.
- H­íng dÉn häc sinh chän c¸c chi tiÕt.
- H­íng dÉn häc sinh l¾p tõng bé phËn.
+ L¾p gi¸ ®ì trơc b¸nh xe vµ sµn ca bin.
+ L¾p ca bin.
+ L¾p mui xe vµ thµnh bªn xe.
+ L¾p thµnh sau xe vµ trơc b¸nh xe.
- H­íng dÉn häc sinh l¾p r¸p xe chë hµng.
- Gi¸o viªn thao t¸c chËm ®Ĩ häc sinh theo dâi.
- KiĨm tra sù chuyĨn ®éng cđa xe.
- H­íng dÉn häc sinh th¸o rêi c¸c chi tiÕt vµ xÕp gän vµo hép.
c) Ghi nhí: sgk (76)
- Häc sinh quan s¸t mÉu xe chë hµng- nhËn xÐt, tr¶ lêi c©u hái.
-  cÇn 4 bé phËn.
- Gi¸ ®ì trơc b¸nh xe vµ sµn ca bin; ca bin, mui xe vµ thµnh bªn xe; thµnh sau xe vµ trơc b¸nh xe.
- Häc sinh lùa chän chi tiÕt, xÕp c¸c chi tiÕt ®· chän vµo n¾p hép.
- Häc sinh theo dâi.
- Häc sinh thùc hµnh l¾p thư.
- Líp quan s¸t, nhËn xÐt.
- Häc sinh thùc hiƯn th¸o rêi c¸c chi tiÕt.
- Häc sinh nèi tiÕp ®äc.
- Häc sinh nhÈm thuéc.
	4. Cđng cè: 	- HƯ thèng néi dung.
	- Liªn hƯ- nhËn xÐt.
	5. DỈn dß:	- VỊ häc bµi.
Rĩt kinh nghiƯm
........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thø s¸u ngµy 12 th¸ng 2 n¨m 2010
To¸n
LuyƯn tËp
I. Mơc tiªu: Giĩp häc sinh:
	- RÌn luyƯn kÜ n¨ng céng trõ sè ®o thêi gian.
	- VËn dơng gi¶i c¸c bµi to¸n thùc tiƠn.
II. Ho¹t ®éng d¹y häc: 
	1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: 
	2. KiĨm tra bµi cị: KiĨm tra vë bµi tËp cđa häc sinh.
	3. Bµi míi: 	
a) Giíi thiƯu bµi.
b) Gi¶ng bµi.
- Nªu c¸ch thùc hiƯn phÐp céng vµ trõ sè ®o thêi gian
Bµi 1: 
a) 	12 ngµy = 288 giê
	3,4 ngµy = 81,6 giê
	4 ngµy 12 giê = 108 giê
	 giê = 30 phĩt
- Häc sinh lµm c¸ nhan g lªn b¶ng.
b) 	1,6 giê = 96 phĩt
	2 giê 15 phĩt = 135 phĩt.
	2,5 giê = 150 gi©y.
	4 phĩt 25gi©y = 265 gi©y
- Líp nhËn xÐt vµ bỉ sung
Bµi 2: TÝnh
Bµi 3: TÝnh	- 3 nhãm
	- §¹i diƯn nhãm tr×nh bµy.
Bµi 4: 	- Lµm vë.
- Gi¸o viªn h­íng dÊn.	Gi¶i
	Hai sù kiƯn trªn c¸ch nhau sè n¨m lµ:
	1961 – 1492 = 469 (n¨m)
	§¸p sè: 469 n¨m.
- Gi¸o viªn thu mét sè vë chÊm vµ nhËn xÐt.
	4. Cđng cè- dỈn dß: 
- NhËn xÐt giê.
- VỊ nhµ häc bµi vµ lµm bµi.
Rĩt kinh nghiƯm
........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TËp lµm v¨n
TËp viÕt ®o¹n ®èi tho¹i
I. Mơc ®Ých, yªu cÇu: 
	- Dùa theo truyƯn Th¸i s­ TrÇn Thđ §é, biÕt viÕt tiÕp c¸c lêi ®èi tho¹i theo gỵi ý ®Ị hoµn thµnh mét ®o¹n héi tho¹i trong kÞch.
	- BiÕt ph©n vai ®äc l¹i hoỈc diƠn thư mµn kÞch.
II. Tµi liƯu vµ ph­¬ng tiƯn: 
	PhiÕu (giÊy khỉ to) lµm nhãm.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 
	1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: 
	2. KiĨm tra bµi cị: - KiĨm tra vë bµi tËp cđa häc sinh.
	3. Bµi míi: 
	a) Giíi thiƯu bµi.
	b) Gi¶ng bµi.
Bµi 1: 
Bµi 2: 
- Gi¸o viªn gỵi ý vỊ nh©n vËt, c¶nh trÝ,
- Gi¸o viªn ph¸t giÊy A4 cho häc sinh lµm nhãm.
- Líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt.
Bµi 3: Ho¹t ®éng theo nhãm.
Mçi nhãm cã thĨ chän h×nh thøc ®äc ph©n vai hoỈc diƠn thư mµn kÞch.
- Häc sinh ®äc néi dung ®o¹n trÝch Th¸i s­ TrÇn Thđ §é vµ líp ®äc thÇm.
- 3 häc sinh ®äc nèi tiÕp mµn kÞch “xin Th¸i s­ tha cho!”
+ Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi 2.
+ 1 häc sinh ®äc gỵi ý lêi ®èi tho¹i.
- Häc sinh tù h×nh thµnh nhãm (4 em/ nhãm)
- Häc sinh lµm nhãm g ®¹i diƯn nhãm lªn tr×nh bµy.
- Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi 3.
- Tõng nhãm thi ®äc l¹i hoỈc diƠn thư mµn kÞch.
- Líp nhËn xÐt vµ b×nh chän nhãm hay nhÊt.
	4. Cđng cè- dỈn dß: 
- NhËn xÐt giê häc.
- VỊ nhµ viÕt ®o¹n v¨n ch­a ®¹t.
Rĩt kinh nghiƯm
........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
§Þa lÝ
Ch©u phi (TiÕt 1)
I. Mơc tiªu: Häc sinh häc xong bµi nµy häc sinh:
- X¸c ®Þnh ®­ỵc trªn b¶n ®å vÞ trÝ ®Þa lÝ, giíi h¹n cđa ch©u Phi.
- Nªu ®­ỵc mét sè ®Ỉc ®iĨm vỊ vÞ trÝ ®Þa lÝ, ®Ỉc ®iĨm tù nhiªn cđa ch©u Phi.
- ThÊy ®­ỵc mèi quan hƯ gi÷a vÞ trÝ ®Þa lÝ víi khÝ hËu, gi÷a khÝ h©uk víi thùc vËt, ®éng vËt cđa ch©u Phi.
II. §å dïng d¹y häc:
	- B¶n ®å tõ nhiªn Ch©u Phi
	- Qu¶ ®Þa cÇu.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. KiĨm tra bµi cị: 
	2. Bµi míi: 	a) Giíi thiƯu bµi.
	b) Gi¶ng bµi míi.
1. VÞ trÝ ®Þa lÝ, giíi h¹n.
* Ho¹t ®éng 1: (Ho¹t ®éng c¸ nh©n)
? Nªu vÞ trÝ ®Þa lÝ giíi h¹n cđa ch©u Phi?
2. §Ỉc ®iĨm tù nhiªn.
? Nªu ®Ỉc ®iĨm tù nhiªn cđa ch©u Phi?
? Nªu ®Ỉc ®iĨm tù nhiªn cđa hoang m¹c Xa-ha-ra vµ Xa-van cđa ch©u Phi?
- Gi¸o viªn nhËn xÐt bỉ xung.
g Bµi häc (sgk)
- Häc sinh quan s¸t b¶n ®å chØ vỊ vÞ trÝ, giíi h¹n cđa ch©u Phi.
- Ch©u Phi cã vÞ trÝ n»m c©n xøng 2 bªn ®­êng xÝch ®¹o, ®¹i bé phËn l·nh thỉ n»m trong vïng gi÷a 2 chÝ tuyÕn.
- Ch©u Phi n»m ë phÝa Nam ch©u ¢u vµ phÝa T©y Nam ch©u ¸.
- Ch©u Phi cã diƯn tÝch lín thø ba trªn thÕ giíi, sau ch©u ¸ vµ ch©u Phi.
- Häc sinh quan s¸t h×nh 1 tr¶ lêi c©u hái.
- Ch©u Phi cã ®Þa h×nh t­¬ng ®èi cao ®­ỵc coi nh­ mét cao nguyªn khỉng lå.
- KhÝ hËu nãng, kh« bËc nhÊt thÕ giíi, ®¹i bé phËn l·nh thỉ lµ hoang m¹c vµ Xa van. Xa- ha- ra lµ hoang m¹c nhiƯt ®íi lín nhÊt thÕ giêi.
+ Hoang m¹c Xa-ha-ra; lµ hoang m¹c lín nhÊt thÕ giíi, kh¾p n¬i chØ thÊy nh÷ng b·i ®¸ kh« khèc, nh÷ng biĨn c¸t mªnh m«ng. ë ®©y, nhiƯt ®é ban ngµy lªn tíi 500C, ban ®ªm cã thĨ xuèng tíi O0C
+ Xa- van lµ ®ång cá mªnh m«ng vµ c©y bơi cã nhiỊu ®éng vËt ¨n cá nh­ ngùa v»n, h­au cao cỉ, voi vµ ®éng vËt ¨n thÞt nh­ b¸o, s­ tư, linh cÈu 
	3. Cđng cè- dỈn dß:
- NhËn xÐt giê häc.
- Giao bµi vỊ nhµ.
Rĩt kinh nghiƯm
........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sinh ho¹t
TuÇn 25
I. Mơc tiªu
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung t×nh h×nh tuÇn 24.
- §Ị ra ph­¬ng h­íng kÕ ho¹ch tuÇn 25.
II. Lªn líp
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1)Líp tù sinh ho¹t:
 - GV yªu cÇu líp trëng ®iỊu khiĨn líp.
- GV quan s¸t, theo dâi líp sinh ho¹t.
2) GV nhËn xÐt líp:
- Líp tỉ chøc truy bµi 15p ®Çu giê cã nhiỊu tiÕn bé.
- NỊ nÕp cđa líp tiÕn bé h¬n. §· cã nhiỊu ®iĨm cao ®Ĩ chuÈn bÞ chµo mõng th¸ng 26/3/2010.
- ViƯc häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi tr­íc khi ®Õn líp ®· cã tiÕn bé h¬n so víi c¸c tuÇn tr­íc.
- Tuy nhiªn trong líp vÉn cßn mét cã em ch­a thËt sù chĩ ý nghe gi¶ng.
- Nh×n chung c¸c em ®i häc ®Ịu, nghØ häc cã xin phÐp song viƯc chÐp l¹i bµi cßn h×nh thøc, ch­a b¶o b¹n gi¶ng l¹i bµi m×nh ®· nghØ.
- Ho¹t ®éng ®éi tham gia tèt, nhiƯt t×nh, xÕp hµng t­¬ng ®èi nhanh nhĐn.
3) Ph­¬ng h­íng tuÇn tíi:
- Ph¸t huy nh÷ng ­u ®iĨm ®¹t ®­ỵc vµ h¹n chÕ c¸c nh­ỵc ®iĨm cßn m¾c ph¶i.
- ¤n tËp ®Ĩ chuÈn bÞ cho thi cuèi HKI
- Thi ®ua gi÷ g×n vë s¹ch ch÷ ®Đp.
- Thùc hiƯn tèt kÕ ho¹ch cđa ®éi ®Ị ra.
4) V¨n nghƯ:
- GV quan s¸t, ®éng viªn HS tham gia.
- C¸c tỉ tr­ëng nhËn xÐt, thµnh viªn gãp ý. 
 - Líp phã HT: nhËn xÐt vỊ HT. nhËn xÐt vỊ 
- Líp phã v¨n thĨ nhËn xÐt ho¹t ®éng ®éi. 
 - Líp tr­ëng nhËn xÐt chung.
- Líp nghe nhËn xÐt, tiÕp thu.
- Líp nhËn nhiƯm vơ.
- Líp phã v¨n thĨ ®iỊu khiĨn líp.
Nhận xét,kiểm tra của chuyên môn nhà trường
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 25.doc