Giáo án Lớp 5 - Tuần 27 (tiếp theo)

Giáo án Lớp 5 - Tuần 27 (tiếp theo)

-Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng ca ngợi, tự hào.

-Hiểu ý nghĩa : Ca ngợi và biết ơn những nghệ sĩ làng Hồ đã sáng tạo ra những bức tranh dân gian độc đáo. ( Trả lời được các câu hỏi 1,2,3 trong SGK ).

 

 

doc 22 trang Người đăng van.nhut Ngày đăng 17/05/2016 Lượt xem 304Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 5 - Tuần 27 (tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phiếu báo giảng tuần 27
(Từ ngày 8- 12/ 03/ 2010)
Thứ ngày
Môn
Tiết
Tên bài dạy
Thứ 2
8/3
SHTT
Tập đọc
Toán
Kĩ thuật
Đạo đức
1
2
3
4
5
NghÜa thÇy trß
Nh©n sè ®o thêi gian
Lắp xe ben (tt)
Em yªu hoµ b×nh(tt)
Thứ 3
9/3
TD
Toán
Tập đọc
Lịch sử
Khoa học
1
2
3
4
5
Chia sè ®o thêi gian cho mét sè
Héi thỉi c¬m thi ë lµng §ång V©n
ChiÕn th¾ng " §iƯn Biªn phđ trªn kh«ng"
C¬ quan sinh s¶n cđa thùc vËt cã hoa
Thứ 4
10/3
MT
Toán
LT&C
Â-N
K. chuyện
1
2
3
4
5
LuyƯn tËp
Më réng vèn tõ: TruyỊn thèng
KĨ chuyƯn ®· nghe, ®· ®äc
Thứ 5
11/3
Toán
LT&C
Địa lí
TLV
Khoa học
1
2
3
4
5
LuyƯn tËp chung
LuyƯn tËp thay thÕ tõ ng÷ liªn kÕt c©u
Ch©u Phi (TT)
TËp viÕt ®o¹n ®èi tho¹i
Sù sinh s¶n cđa thùc vËt cã hoa
Thứ 6
12/3
Toán
TD
TLV
Chính tả
SHCT
1
2
3
4
5
VËn tèc
Tr¶ bµi v¨n t¶ ®å vËt
Nghe - viết :LÞch sư Ngµy Quèc tÕ Lao ®éng
Thø hai ,ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 2010
Tiết 1: SHTT 
******************
Tiết 2: TËp ®äc 
Tranh lµng Hå
I. Mơc tiªu
-Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng ca ngợi, tự hào.
-Hiểu ý nghĩa : Ca ngợi và biết ơn những nghệ sĩ làng Hồ đã sáng tạo ra những bức tranh dân gian độc đáo. ( Trả lời được các câu hỏi 1,2,3 trong SGK ).
II §å dïng d¹y häc
Tranh minh ho¹
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc	
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn ®Þnh tỉ chøc 
2. Bµi cị
- HS ®äc vµ nªu ND bµi “Héi thỉi c¬m thi ë §ång V©n”.
- GV nhËn xÐt, rĩt kinh nghiƯm chung.
3. Bµi míi: 
* Giới thiệu bài :Nêu yêu cầu của tiết học 
vHoạt động 1: HD HS luyƯn ®äc
-Mời HS đọc toàn bài 
- GV chèt l¹i tõng ®o¹n ®ĩng theo YC.
. Nèi tiÕp lÇn 1: HD HS ®äc ®ĩng.
. Nèi tiÕp lÇn 2 (KÕt hỵp gi¶i nghÜa tõ: lµng Hå, tranh tè n÷, nghƯ sÜ t¹o h×nh, thuÇn ph¸c,lÜnh, tr¾ng ®iƯp - ®äc chĩ gi¶i; tranh lỵn r¸y, kho¸y ©m d­¬ng, , mµu – quan s¸t tranh)	
- GV ®äc mÉu toµn bµi.
vHoạt động 2: HD HS t×m hiĨu néi dung:
+H·y kĨ tªn mét sè bøc tranh lµng Hå lÊy ®Ị tµi trong cuéc sèng hµng ngµy cđa lµng quª ViƯt Nam?
+KÜ thuËt t¹o mµu cđa tranh lµng Hå cã g× ®Ỉc biƯt?
+T×m nh÷ng tõ ng÷ ë hai ®o¹n cuèi thĨ hiƯn sù ®¸nh gi¸ cđa t¸c gi¶ ®èi víi tranh lµng Hå?
+T¹i sao t¸c gi¶ l¹i biÕt ¬n nh÷ng ng­êi nghƯ sÜ d©n gian lµng Hå?
+Dùa vµo phÇn t×m hiĨu, em h·y nªu néi dung chÝnh cđa bµi?
vHoạt động 3- HD HS luyƯn ®äc diƠn c¶m:
- §Ĩ ®äc diƠn c¶m bµi ®äc nµy ta cÇn ®äc víi giäng nh­ thÕ nµo?
 - Gv l­u ý thªm.
- GV HD mÉu c¸ch ®äc diƠn c¶m ®o¹n: “Tõ ngµy cßn Ýt tuỉi. T­¬i vui”
- Gäi 1 vµi hs ®äc tr­íc líp, gv sưa lu«n c¸ch ®äc cho hs.
- Gäi HS thi ®äc diƠn c¶m tr­íc líp: GV gäi ®¹i diƯn mçi nhãm mét em lªn thi ®äc, YC c¸c hs kh¸c l¾ng nghe ®Ĩ nhËn xÐt.
- GV kh¸i qu¸t nh÷ng ND c¬ b¶n vµ yªu cÇu HS nªu ND chÝnh cđa bµi häc.
4. Cđng cè, dỈn dß. 
- GV YC HS nªu l¹i ND cđa bµi ®äc, HD HS tù liªn hƯ thªm....
- GV nhËn xÐt tiÕt häc: tuyªn d­¬ng nh÷ng HS cã ý thøc häc tËp tèt.
- GV nh¾c HS vỊ nhµ tù luyƯn ®äc tiÕp vµ chuÈn bÞ cho bµi sau: §Êt n­íc.
-3HS ®äc vµ nªu ND bµi .
- HS nhËn xÐt
+ 1 HS khá , giỏi ®äc toµn bé ND bµi ®äc
+ YC HS nªu c¸ch chia bµi thµnh 3 ®o¹n 
+ HS ®äc nèi tiÕp
	. Nèi tiÕp lÇn 1
	. Nèi tiÕp lÇn 2 
+ HS ®äc trong nhãm ®«i
+ 1 HS ®äc toµn bé bµi 
-HS theo dõi 
- Tranh vÏ lỵn, gµ, chuét, Õch, c©y dõa, tranh tè n÷
- Mµu ®en kh«ng pha b»ng thuèc mµ pha b»ng bét than cđa r¬m nÕp, cãi chiÕu l¸ tre mïa thu. Mµu tr¾ng ®iƯp lµm b»ng bét vá sß trén víi bét nÕp
- Ph¶i yªu mÕn cuéc ®êi trång trät, ch¨n nu«i l¾m, rÊt cã duyªn, kÜ thuËt ®¹t tíi sù tinh tÕ
- V× c¸c nghƯ sÜ ®· ®em vµo cuéc sèng mét c¸i nh×n thuÇn ph¸c, lµnh m¹nh, hãm hØnh vui t­¬i
- HS phát biểu 
- Thong th¶ nhĐ nhµng, nhÊn m¹nh nh÷ng tõ ng÷ miªu t¶ vỴ ®Đp cđa nh÷ng bøc tranh lµng Hå.
- YC mét tèp hs ®äc nèi tiÕp c¶ bµi.
- HS nhËn xÐt c¸ch ®äc cho nhau.
- HS tù ph¸t hiƯn c¸ch ng¾t nghØ vµ c¸ch nhÊn giäng trong ®o¹n nµy.
- 1 vµi hs ®äc tr­íc líp.
- HS ®äc diƠn c¶m trong nhãm.
- HS ®­a ra ý kiÕn nhËn xÐt vµ b×nh chän nh÷ng b¹n ®äc tèt nhÊt.
-HS nêu lại 
******************
Tiết 3: To¸n 
LuyƯn tËp
I. Mơc tiªu:HS
- Biết tính vận tốc của một chuyển động đều.
-Thực hành tính vận tốc theo các đơn vị đo khác nhau.
*Lớp làm Bài 1,Bài 2,Bài 3. Bµi 4 (HS kh¸ giái).
II. §å dïng d¹y häc
- Vë bµi tËp.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. KiĨm tra bµi cị
- GV cho 2HS lªn b¶ng lµm Bµi tËp 1.
- Gv cho HS nªu l¹i quy t¾c vµ c«ng thøc tÝnh vËn tèc, c¸ch viÕt ®¬n vÞ ®o vËn tèc.
2. Bµi míi
* Giới thiệu bài :Nêu yêu cầu của tiết học 
*vHoạt động :Hướng dẫn luỵen tập
Bµi 1: 
-GV cho HS ®äc ®Ị to¸n
- §Ĩ tÝnh ®­ỵc vËn tèc cđa con ®µ ®iĨu chĩng ta lµm nh­ thÕ nµo?
-GV cho HS ch÷a bµi.
Bµi 2: 
-GV cho HS ®äc ®Ị bµi
- §Ị bµi yªu cÇu chĩng ta lµm g×?
-Gv chĩ ý cho HS ghi tªn ®¬n vÞ cđa vËn tèc.
-GV cho HS nhËn xÐt bµi lµm.
Bµi 3: 
-GV cho HS ®äc ®Ị bµi.
- GV h­íng dÉn HS t×m c¸ch gi¶i
- GV cho HS lµm bµi vµ ch÷a.
- GV cho HS nhËn xÐt, ch÷a bµi và cho điểm 
Bµi 4: (HS kh¸ giái)
-GV cho HS ®äc ®Ị to¸n.
- §Ĩ tÝnh ®­ỵc vËn tèc cđa ca n« chĩng ta cÇn lµm nh­ thÕ nµo?
- GV cho HS ch÷a bµi.
3. Cđng cè - dỈn dß: 
-GV NX tiÕt häc
- GV cho HS nh¾c l¹i c¸ch tÝnh vËn tèc.
- DỈn HS CB bµi sau: Qu·ng ®­êng.
+1HS lªn b¶ng lµm c¸c bµi tËp
+HS nªu l¹i quy t¾c vµ c«ng thøc tÝnh vËn tèc, c¸ch viÕt ®¬n vÞ ®o vËn tèc.
-2HS ®äc ®Ị to¸n 
-HS phát biểu :
-1HS chữa bài 
VËn tèc ch¹y cđa ®µ ®iĨu lµ:
 5250 : 5 = 1050 (m/phĩt)
 §¸p sè:1050m/phĩt
-2HS ®äc ®Ị to¸n 
-HS phát biểu 
-1HS chữa bài 
 -2HS ®äc ®Ị to¸n 
-HS theo dõi
-1HS chữa bài 
 Qu·ng ®­êng ®i b»ng «t« lµ:
 25 – 5 = 20 (km)
Thêi gian ®i b»ng «t« lµ
1nưa giê hay 0,5 giê hay giê
VËn tèc cđa «t« lµ:
 20 : 0,5 = 40 (km/giê)
 §¸p sè: 40km/giê
-2HS đọc 
-HS nêu cách làm 
-1HS sửa bài 
Thêi gian ca n« ®i ®­ỵc lµ:
7giê45phĩt – 6 giê 30phĩt = 1giê15phĩt
 1giê15phĩt = 1,25 giê
VËn tèc cđa ca n« ®ã lµ:
 30 : 1,25 = 24 (km/giê)
 §¸p sè: 24km/giê
-HS nghe 
-HS nhắc lại 
********************
Tiết 4: Kĩ thuật 
L¾p m¸y bay trùc th¨ng (tiÕt 1)
I.Mơc tiêu
-Chän ®ĩng ®đ sè l­ỵng c¸c chi tiÕt l¾p m¸y bay trùc th¨ng.
-BiÕt l¾p vµ l¾p ®­ỵc m¸y bay trùc th¨ng theo mÉu. M¸y bay l¾p t­¬ng ®èi ch¾c ch¾n.
-RÌn luyƯn tÝnh cÈn thËn.
II.Đồ dùng dạy học:
-MÉu m¸y bay trùc th¨ng ®· l¾p s½n.
- Bé l¾p ghÐp m« h×nh kÜ thuËt.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. KiĨm tra bµi cị
-Phát đồ dùng học tập 
2.Bài mới 
*Giíi thiƯu bµi:Nêu yâu cầu của tiết học
-Nªu t¸c dơng cđa m¸y bay trùc th¨ng.
* Ho¹t ®éng 1:Quan s¸t nhËn xÐt mÉu.
-Cho HS quan s¸t mÉu m¸y bay trùc th¨ng
+§Ĩ l¾p ®­ỵc m¸y bay trùc th¨ng cÇn mÊy bé phËn ? KĨ tªn c¸c bé phËn ®ã ? .
-GV nhận xét , kết luận 
-Yêu cầøu HS chọn các chi tiết 
*Ho¹t ®éng 2:H­íng dÉn thao t¸c kÜ thuËt.
a. L¾p tõng bé phËn.
-GV vừa thực hành vừa hướng dẫn HS l¾p tõng bé phËn.
+ L¾p ®u«i vµ th©n h×nh 2.
+ L¾p sµn cabin vµ gi¸ ®ì h×nh 3.
+ L¾p cabin h×nh 4.
+ L¾p c¸nh qu¹t h×nh 5.
+ L¾p cµng m¸y bay h×nh 6.
b) L¾p r¸p m¸y bay trùc th¨ng h×nh 1.
 -GV nhắc HS chĩ ý:
+ B­íc l¾p th©n m¸y bay vµo cabin vµ gi¸ ®ì: thao t¸c chËm.
+ B­íc l¾p c¸nh qu¹t vµo trÇn cabin.
+ GV l¾p tÊm sau cưa cabin.
+ B­íc l¾p gi¸ ®ì sµn cabin v¸o cµng m¸y bay.
d) H­íng dÉn th¸o dêi.
3.NhËn xÐt - dỈn dß
- NhËn xÐt tinh thÇn th¸i ®é th¸i độ, kÕt qu¶ häc tËp.
-HS về tập thực hành lắp mấy bay trực thăng.
-HS nhận đồ dùng học tập 
-HS nghe 
-Quan s¸t mÉu m¸y bay trùc th¨ng.
-5 bé phËn: th©n vµ ®u«i m¸y bay, sµn cabin vµ gi¸ ®ì, cabin c¸nh qu¹t, cµng m¸y bay.
- HS chän chi tiÕt .
- HS quan s¸t vµ l¾p theo.
-HS nhắc lại các bước lắp
- HS thùc hiƯn c¸c b­íc l¾p theo nhóm.
-HS thực hiện tháo dời các bộ phận 
******************
Tiết 5: §¹o ®øc 
Em yªu hoµ b×nh (t2)
I. Mơc tiªu 
- Nêu được những điều tốt đẹp do hoà bình đem lại cho trẻ em .
- Nêu được các biểu hiện của hòa bình trong cuộc sống hằng ngày.
- Yêu hoà bình, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình phù hợp với khả năng do nhà trường , địa phương tổ chức .
II. §å dïng d¹y häc.
-Tranh ¶nh, bµi b¸o vỊ chđ ®Ị hoµ b×nh
-GiÊy khỉ to , bĩt mµu
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. KiĨm tra 
+Mời HS đọc nội dung ghi nhớ .
+Nêu vài việc làm thể hiện em yêu hoà bình.
-Nhận xét , đánh giá 
2. Bµi míi
* Giới thiệu bài :Nêu yêu cầu của tiết học 
* Ho¹t ®éng 1: Giíi thiƯu c¸c t­ liƯu ®· s­u tÇm (BT4 SGK)
- GV gäi HS giíi thiƯu tr­íc líp c¸c tranh ¶nh ®· s­u tÇm vỊ ho¹t ®éng b¶o vƯ hoµ b×nh.
- GV nhËn xÐt vµ KL: ThiÕu nhi vµ nh©n d©n ta cịng nh­ c¸c n­íc ®· tiÕn hµnh nhiỊu ho¹t ®éng b¶o vƯ hoµ b×nh, chèng chiÕn tranh.
* Ho¹t ®éng 2 :VÏ c©y hoµ b×nh
 - GV cho HS lµm viƯc theo 4 nhãm.
- GV h­íng dÉn HS vÏ, vµ ph¸t cho HS nh÷ng phiÕu nhá ®Ĩ HS ghi ý kiÕn.
- GV cho HS tr×nh bµy
* Ho¹t ®éng 3: TriĨn l·m vỊ chđ ®Ị “ Em yªu hoµ b×nh”
- GV cho HS tr­ng bµy s¶n phÈm
+Gãc tranh vÏ chđ ®Ị vỊ hoµ b×nh.
+Gãc h×nh ¶nh
+Gãc b¸o trÝ
+Gãc ©m nh¹c
- GV cho HS giíi thiƯu
- GV kÕt luËn:
3. Cđng cè - dỈn dß.
- GV nhËn xÐt giê.
- Cho HS ®äc ghi nhí.
- DỈn HS chuÈn bÞ bµi thùc hµnh.
-2HS đọc 
-HS nêu 
-HS nghe 
- HS giíi thiƯu nh÷ng bøc tranh ®· ®­ỵc s­u tÇm.
- HS vÏ tranh theo nhãm.
- §¹i diƯn tõng nhãm giíi thiƯu vỊ tranh cđa nhãm m×nh.
- HS nhËn xÐt ®¸nh gi¸
- HS tr­ng bµy s¶n phÈm 
- HS th¶o luËn nh÷ng viƯc lµm vµ ho¹t ®éng cÇn lµm ®Ĩ gi÷ g×n hoµ b×nh.
-HS nªu ý nghÜa cđa nh÷ng ý kiÕn cđa nhãm ®­a ra.
-HS đọc 
*******************
Thø ba, ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2010
Tiết 1: THỂ DỤC 
********************
Tiết 2: To¸n 
Qu·ng ®­êng
I. Mơc tiªu : 
-HS Biết tính quãng đường đi được của một chuyển động đều.
*Lớp làm Bài 1,Bài 2; BT3: (HS kh¸, giái)
II. §å dïng d¹y häc : 
SGK, vë bµi tËp.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.KiĨm tra bµi cị.
- GV cho HS ch÷a bµi 4.
- GV nhËn xÐt cho ®iĨm.
2. Bµi míi
* Giới thiệu bài :Nêu yêu cầu của tiết học 
vHoạt động 1. H×nh thµnh c¸ch tÝnh qu·ng ®­êng cđa mét chuyĨn ®éng ®Ịu.
a, Bµi to¸n 1:
- GV cho HS ®äc bµi to¸n 1.
+Em hiĨu vËn tèc cđa «t« 42,5 km/giê nh­ thÕ nµo?
-  ... .
-HS tr¶ lêi 
-HS tr¶ lêi
-HS khá , giỏi ph¸t biĨu ý kiÕn.
************************
Tiết 4: TËp lµm v¨n 
¤n tËp vỊ t¶ c©y cèi
I. Mơc tiªu: 
-Biết được trình tự tả , tìm được các hình ảnh so sánh, nhân hoá tác giả đã sử dụng để tả cây chuối trong bài văn.
-Viết được một số đoạn văn ngắn tả một bộ phận của một cây quen thuộc 
II. §å dïng d¹y häc: 
Vë bµi tËp.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.KiĨm tra bµi cị: 
-HS đọc lại đoạn văn đã viết lại theo yêu cầu
- NhËn xÐt vµ cho ®iểm HS
2.Bµi míi :
*Giíi thiƯu bµi:
* Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp vỊ t¶ c©y cèi
*Bµi1:
- Mét HS ®äc bµi v¨n C©y chuèi mĐ trong SGK.
- GV cho HS lµm bµi tËp
- Gäi HS tr¶ lêi.
+C©y chuèi trong bµi ®­ỵc t¶ theo tr×nh tù nµo?
+ C©y chuèi ®­ỵc t¶ theo c¶m nhËn cđa c¸c gi¸c quan nµo?
+T×m c¸c h×nh ¶nh so s¸nh ®­ỵc t¸c gi¶ sư dơng ®Ĩ t¶ c©y chuèi.
- GV nhận xét , bổ sung 
* Ho¹t ®éng 2:HS lµm bµi tập.
*Bµi 2:
- GV nh¾c HS chĩ ý: 
+ §Ị bµi yªu cÇu mçi em chØ viÕt 1 ®o¹n v¨n ng¾n, chän t¶ chØ mét bé phËn cđa c©y (l¸ hoỈc hoa, qu¶, rƠ, th©n...).
+ Khi t¶ c¸c em cã thĨ chän c¸ch miªu t¶ kh¸i qu¸t råi t¶ chi tiÕt hoỈc t¶ sù biÕn ®ỉi cđa bé phËn ®ã theo thêi gian. CÇn chĩ ý c¸ch thøc miªu t¶, c¸ch quan s¸t, so s¸nh, nh©n ho¸.
-Mời HS đọc bài văn
-GV nhËn xÐt và chÊm ®iĨm bµi v¨n hay.
3. Cđng cè - dỈn dß: 
-Nhắc lại yêu cầu của văn tả cây cối 
-GV nhËn xÐt giê.
- DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau: T¶ c©y cèi (KiĨm tra viÕt).
-2HS đọc 
- Mét HS ®äc ®Ị bµi trong SGK .
- HS lµm bµi cá nhân .
+t¶ theo tõng thêi k× ph¸t triĨn cđa c©y chuèi con – chuèi to – c©y chuèi mĐ.
- HS ®äc yªu cÇu.
- Mét vµi HS nãi c¸c em chän t¶ bé phËn nµo cđa c©y.
- HS lµm bµi vµo vë bµi tËp.
- Mét sè HS ®äc ®o¹n v¨n ®· viÕt. 
-C¶ líp nhËn xÐt. 
-HS nghe 
************************
Tiết 5: Khoa häc 
C©y con cã thĨ mäc lªn tõ mét sè bé phËn cđa c©y mĐ
I.Mơc tiªu: 
-HS KĨ ®­ỵc tªn mét sè c©y cã thĨ mäc tõ th©n, cµnh, l¸, rƠ cđa c©y mĐ.
-Yêu thích khoa học 
II.§å dïng d¹y –häc: 
GV chuÈn bÞ: ngän mÝa, cđ khoai t©y, l¸ sèng ®êi, cđ riỊng, cđ gõng, cđ hµnh, cđ tái; Thïng giÊy, hoỈc chËu c©y ®ùng s½n ®Êt 
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.KiĨm tra bµi cị: 
-GV yªu cÇu HS lªn b¶ng tr¶ lêi c¸c c©u hái vỊ néi dung bµi 53.
-GV nhËn xÐt
2.Bµi míi : 
*Giới thiệu bài :
*Ho¹t ®éng 1: N¬i c©y con cã thĨ mäc lªn tõ mét sè bé phËn cđa c©y mĐ.
- GV tỉ chøc cho HS ho¹t ®éng trong nhãm.
- GV yªu cÇu HS quan s¸t vµ t×m xem chåi cã thĨ mäc lªn tõ vÞ trÝ nµo cđa th©n c©y, cđ.
- GV nhËn xÐt 
+Ng­êi ta trång c©y lĩa b»ng c¸ch nµo?
+Ng­êi ta trång hµnh b»ng c¸ch nµo?
- GV nhËn xÐt
- Yªu cÇu HS chØ vµo tõng h×nh minh ho¹ trang 110, SGK vµ tr×nh bµy theo yªu cÇu:
+Tªn c©y hoỈc cđ ®­ỵc minh ho¹.
+VÞ trÝ chåi cã thĨ mäc ra tõ c©y, cđ ®ã.
- Gäi HS tr×nh bµy.
-NhËn xÐt HS tr×nh bµy
-GV kÕt luËn
*Ho¹t ®éng 2: Cuéc thi: Ng­êi lµm v­ên giái.
- GV yªu cÇu HS trao ®ỉi, th¶o luËn theo cỈp vỊ c¸ch trång mét sè lo¹i c©y cã c©y con mäc lªn tõ mét bé phËn cđa c©y mĐ.
- GV giĩp ®ì h­íng dÉn HS -> GV nhËn xÐt 
3.Cđng cè, dỈn dß: 
-Nhắc lại nội dung chính của bài học 
-GV nhËn xÐt tiÕt häc
-DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau: Sù sinh s¶n cđa ®éng vËt.
-3HS lªn b¶ng thùc hiƯn
+1 HS thùc hµnh t¸ch mét h¹t l¹c vµ nªu cÊu t¹o cđa h¹t.
+1HS m« t¶ qu¸ tr×nh h¹t mäc thµnh c©y.
+1HS nªu ®iỊu kiƯn ®Ĩ h¹t n¶y mÇm.
- HS ho¹t ®éng trong nhãm 4
+HS nhËn c©y, c¸c lo¹i cđ ®Ĩ quan s¸t th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái.
+HS ®¹i diƯn cho c¸c nhãm lªn tr×nh bµy
-HS tr¶ lêi
- HS nèi tiÕp nhau tr×nh bµy.
-2HS ngåi cïng bµn trao ®ỉi,th¶o luËn
-HS nèi tiÕp nhau tr×nh bµy
-HS nghe 
********************
Thø s¸u, ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2010
Tiết 1: To¸n 
LuyƯn tËp
I.Mơc tiªu:
-Biết tính thời gian của một chuyển động đều.
-Biết quan hệ giữa thời gian, vận tốc và quãng đường.
*Lớp làm các BT 1,2,3.HS khá , giỏi làm thêm BT4
II.§å dïng d¹y-häc
B¶ng phơ
III.C¸c ho¹t d¹y –häc
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.KiĨm tra bµi cị
-GV cho HS lªn b¶ng lµm c¸c BT cđa tiÕt tr­íc.
-Gäi HS ®øng t¹i chç nªu c¸ch tÝnh vËn tèc,qu·ng ®­êng, thêi gian cđa mét chuyĨn ®éng.
-GV ch÷a bµi, nhËn xÐt.
2.Bµi míi 
a. Giíi thiƯu bµi .
b.H­íng dÉn luyƯn tËp.
*Bµi 1
- GV yªu cÇu HS ®äc ®Ị bµi to¸n vµ hái :Bµi tËp yªu cÇu em lµm g×?
- GV yªu cÇu HS tù lµm bµi.
- GV mêi HS nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n trªn b¶ng, sau ®ã ch÷a bµi 
*Bµi 2
- GV mêi HS ®äc ®Ị bµi to¸n.
- GV hái: §Ĩ tÝnh ®­ỵc thêi gian con èc sªn bß hÕt qu·ng ®­êng 1,08m chĩng ta ph¶i lµm nh­ thÕ nµo?
-Nhắc HS phải đổi quãng đường về cùng một đơn vị đo
- GV yªu cÇu HS lµm bµi.
- GV cho HS nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n trªn b¶ng.
*Bµi 3
- GV yªu cÇu HS ®äc ®Ị bµi vµ tù lµm bµi
- GV mêi 1 HS ®øng t¹i chç ®äc bµi lµm ®Ĩ ch÷a bµi.GV nhËn xÐt.
* Bµi 4(HS khá , giỏi )
-Cho HS tự làm bài và chữa bài 
-GV nhận xét , chữa bài 
3.Cđng cè,dỈn dß
- GV cho HS nªu l¹i c¸ch tÝnh qu·ng ®­êng,vËn tèc, thêi gian
- GV nhËn xÐt tiÕt häc,
- HS vỊ ôn bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau: LuyƯn tËp chung.
-2 HS lªn b¶ng lµm bµi.
-2 HS nªu tr­íc líp
-HS tr¶ lêi: §iỊn sè thÝch hỵp vµo « trèng
-1 HS lªn b¶ng lµm bµi, HS c¶ líp lµm vµo vë.
-HS nhËn xÐt
-HS ®äc ®Ị bµi tr­íc líp
-HS tr¶ lêi . 
-1 HS lªn b¶ng lµm bµi, HS c¶ líp lµm bµi vµo vë.
-HS c¶ líp lµm bµi vµo vë.
-1HS ®äc bµi,c¶ líp theo dâi vµ nhËn xÐt.
-1HS lên bảng chữa bài
-HS nhắc lại 
-HS nghe 
**********************
Tiết 2: THỂ DỤC
**********************
Tiết 3: TËp lµm v¨n 
T¶ c©y cèi ((KiĨm tra viÕt)
I.Mơc tiªu
-Viết được một bài văn tả cây cối đủ 3 phần( ( mở bài, thân bài, kết bài), đúng yêu cầu đề bài; dùng từ, đặt câu đúng, diễn đạt rõ ý.)
II.§å dïng d¹y-häc
B¶ng líp viÕt s½n ®Ị bµi
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.KiĨm tra:
-Nhắc lại cấu tạo của văn tả cây cối .
-GV nhận xét 
- GV kiĨm tra sù chuÈn bÞ cđa HS.
2.Bài mới 
*Giới thiệu : nêu yêu cầu của tiết học .
* Họat động 1: Tìm hiểu đề bài 
- GV gäi HS ®äc 3 ®Ị bµi trªn b¶ng.
-Mời HS nêu yêu cầu của từng đề bài 
- GV chốt yêu cầu của từng đề bài và nh¾c HS: Em ®· quan s¸t, viÕt ®o¹n v¨n t¶ mét bé phËn cđa c©y.Tõ c¸c kÜ n¨ng ®ã, em h·y viÕt thµnh bµi v¨n t¶ c©y cèi hoµn chØnh.
* Họat động 2: Thùc hµnh viÕt bµi.
-Yêu cầu HS viÕt bµi.
-GV theo dõi giúp HS yếu .
-Thu bài về nhà chấm điểm 
3.Cđng cè,dỈn dß
 - GV nhËn xÐt ý thøc lµm bµi cđa HS.
- DỈn HS vỊ nhµ chuÈn bÞ bµi sau.
-2HS nhắc lại 
-HS nghe 
-2-3HS đọc 
-Vài HS nêu yêu cầu của từng đề bài
-HS nghe 
-HS tự chọn đề bài và viết bài văn
-HS nghe
*********************
Tiết 4: ChÝnh t¶ 
Nhí – viÕt : Cưa s«ng
I .Mơc tiªu
-Nhớ – viết đúng chính tả 4 khổ thơ cuối bài Cửa sông.
-Tìm được các tên riêng trong 2 đoạn trích trong SGK, củng cố, khắc sâu quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài(BT2)
II.§å dïng d¹y häc
B¶ng phơ
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Bµi cị
- GV nhËn xÐt, sưa ch÷a bỉ sung 
- YC HS nh¾c l¹i quy t¾c viÕt hoa tªn ng­êi, tªn ®Þa lÝ n­íc ngoµi.
-GV nhận xét , tuyên dương
2.Bµi míi
* GTB :Nªu mơc ®Ých, yªu cÇu tiÕt häc
vHoạt động 1:H­íng dÉn viÕt chÝnh t¶:
- Gäi HS ®äc thuéc lßng ®o¹n th¬.
+Cưa s«ng lµ ®Þa ®iĨm ®Ỉc biƯt nh­ thÕ nµo ? 
-YC HS t×m c¸c tõ khã , dƠ lÉn trong bµi .
- GV tỉ chøc cho HS luyƯn viÕt tõ khã
+ §o¹n th¬ cã mÊy khỉ? C¸ch tr×nh bµy mçi khỉ th¬ nh­ thÕ nµo ?
- Yêu cầu HS viÕt chÝnh t¶ 
- Chĩ ý nh¾c HS t­ thÕ ngåi viÕt 
- GV cho HS so¸t lçi
- GV ®i chÊm 5-7 bµi , nhạn xét bài viết 
vHoạt động 2: HD HS lµm bµi tËp chÝnh t¶ 
BT2: 
-Goi HS ®äc yc cđa bµi tËp vµ hai ®o¹n v¨n.
-YC HS tù lµm bµi. 
-Nh¾c HS dïng bĩt ch× g¹ch ch©n d­íi c¸c tªn riªng ®ã.
- Gäi HS ph¸t biĨu, nhËn xÐt 
- GV kÕt luËn 
3.Cđng cè ,dỈn dß
-GV nhËn xÐt tiÕt häc
-DỈn HS ghi nhí quy t¾c viÕt hoa tªn ng­êi, tªn ®Þa lÝ n­íc ngoµi .
- 2 hs lªn b¶ng, hs d­íi líp viÕt giÊy nh¸p c¸c tõ : ¥-gien P«-chi-ª,Pi-e §¬-g©y-tª, C«ng x· Pa-ri, Chi –ca-g«.
-1,2HS nhắc lại
-HS nghe 
-2HS ®äc thuéc lßng ®o¹n th¬
-HS tr¶ lêi 
- HS nªu c¸c tõ ng÷ khã viết.
-1,2 HS lªn b¶ng ; d­íi líp viÕt giÊy nh¸p vµ ®äc c¸c tõ trªn
-HS tr¶ lêi
-HS nhớ - viÕt bµi
-HS tự soát lỗi
-HS theo dõi 
-HS ®äc thµnh tiÕng tr­íc líp
-HS làm bài vào VBT 
-HS nèi tiÕp nhau nªu c¸c tªn riªng vµ gi¶i thÝch c¸ch viÕt
-HS nghe 
**********************
Tiết 5 SINH HOẠT CUỐI TUẦN
I/ Mục tiêu:
 -Nhận xét đánh giá hoạt động tuần qua của lớp .
 -HS nắm được những nết cơ bản của tuần sau.
II / Nội dung
1/ Nhận xét hoạt động của lớp tuần qua.
a/ Ưu điểm :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b.Khuyết điểm:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2/ Kế hoạch tuần sau:
 - Thực hiện học tập theo thời khoá biểu.
 - Thực hiện tốt nội quy của trường lớp.
 -Thi đua chào mừng ngày 26/3 
3/ Rèn luyện học sinh yếu :
- Rèn kĩ năng viết đoạn văn .
------------o0o-------------
Kí duyệt
 Khối trưởng Ban giám hiệu 

Tài liệu đính kèm:

  • doclop_5_tuan_27-_chuan_ktkn.doc