Giáo án Tổng hợp các môn khối 5 - Tuần 9

Giáo án Tổng hợp các môn khối 5 - Tuần 9

I – MỤC TIÊU :

- Biết được bạn bè cần phải đoàn kết, thân ái giúp đỡ nhau, nhất là những khi khó khăn, hoạn nạn.

- Cư xử tốt với bạn bè trong cuộc sống hằng ngày.

II – GD kĩ năng :

- Tư duy phê phán ; ra quyết dịnh phù hợp ; giao tiếp ứng xử với mọi người .

III – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

+GV: - Baøi haùt Lôùp chuùng ta ñoaøn keát, nhaïc vaø lôøi : Moäng Laân.

 - Ñoà duøng hoaù trang ñeå ñoùng vai theo truyeän Ñoâi baïn trong SGK.

IV – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

 

doc 33 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 17/05/2017 Lượt xem 303Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp các môn khối 5 - Tuần 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÒCH BAÙO GIAÛNG
TUAÀN 9
THÖÙ
MOÂN
TIEÁT
TEÂN BAØI HOÏC
HAI
/ /
Chaøo côø
Ñaïo ñöùc
9
Tình baïn (t1)
Taäp ñoïc
17
Caùi gì quyù nhaát ?
Toaùn
41
Luyeän taäp
Lòch söû
9
Caùch maïng muøa thu
BA
/ /
Toaùn
42
Vieát caùc soá ño khoái löôïng döôùi daïng 
Chính taû
9
Nhôù - vieát : Tieáng ñaøn ba-la-lai-ca 
LTVC
17
Môû roäng voán töø : Thieân nhieân
Khoa hoïc
17
Thaùi ñoä ñoái vôùi ngöôøi nhieãm HIV 
Kó thuaät
9
Luoäc rau
TÖ
/ /
Ñòa lí
9
Caùc daân toäc, söï phaân boá daân cö
Keå chuyeän
9
Keå chuyeän chöùng kieán hoaëc tham gia
Taäp ñoïc
18
Ñaát Caø Mau
Toaùn
43
Vieát caùc soá ño dieän tích döôùi daïng 
NAÊM
/ /
Taäp laøm vaên
17
Luyeän taäp thuyeát trình, tranh luaän
Toaùn
44
Luyeän taäp chung
LTVC
18
Ñaïi töø
Haùt
9
Nhöõng boâng hoa nhöõng baøi ca
SAÙU
/ /
Toaùn
45
Luyeän taäp chung
Taäp laøm vaên
18
Luyeän taäp thuyeát trình, tranh luaän
Khoa hoïc
18
Phoøng traùnh bò xaâm haïi
SHTT
9
Sinh hoaït taäp theå tuaàn 9
TUẦN 9
Thöù hai ngaøy thaùng naêm 20..
 Moân : Đạo đức Tieát :9
Baøi : Tình baïn (Tiết 1)
I – MỤC TIÊU :
- Biết được bạn bè cần phải đoàn kết, thân ái giúp đỡ nhau, nhất là những khi khó khăn, hoạn nạn.
- Cư xử tốt với bạn bè trong cuộc sống hằng ngày.
II – GD kĩ năng :
- Tư duy phê phán ; ra quyết dịnh phù hợp ; giao tiếp ứng xử với mọi người .
III – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
+GV: - Baøi haùt Lôùp chuùng ta ñoaøn keát, nhaïc vaø lôøi : Moäng Laân. 
	 - Ñoà duøng hoaù trang ñeå ñoùng vai theo truyeän Ñoâi baïn trong SGK. 
IV – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
5’
1 – Ổn định :
2 – Kieåm tra baøi cuõ :
- Neâu ghi nhôù cuûa baøi Nhôù ôn toå tieân.
- 1 HS trình baøy.
- GV nhaän xeùt. 
28’
3 – Daïy baøi môùi : 
a. Giôùi thieäu baøi: 
b. Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp
* Muïc tieâu: HS bieát ñöôïc yù nghóa cuûa tình baïn vaø quyeàn ñöôïc keát giao baïn beø cuûa treû em. 
 * Caùch tieán haønh: 
- Haùt baøi Lôùp chuùng ta ñoaøn keát.
- Caû lôùp haùt. 
- Caû lôùp thaûo luaän theo caùc caâu hoûi gôïi yù sau:
- HS traû lôøi laàn löôït töøng caâu hoûi.
+ Baøi haùt noùi leân ñieàu gì?
+ Lôùp chuùng ta coù vui nhö vaäy khoâng?
+ Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu xung quanh chuùng khoâng coù baïn beø?
+ Treû em coù quyeàn töï do keát baïn khoâng? Em bieát ñieàu ñoù töø ñaâu?
KL: GV keát luaän .
c. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu noäi dung truyeän Ñoâi baïn. 
 * Muïc tieâu: HS hieåu ñöôïc baïn beø caàn phaûi ñoaøn keát, giuùp ñôõ nhau nhöõng luùc khoù khaên, hoaïn naïn. 
 * Caùch tieán haønh: 
- GV keå chuyeän Ñoâi baïn 2 laàn (keát hôïp tranh minh hoaï). 
- 4 HS leân ñoùng vai theo noäi dung truyeän. 
- GV cho HS thaûo luaän theo caùc caâu hoûi ôû trang 17, SGK. 
- HS thaûo luaän theo nhoùm 4 trong 3 phuùt.
KL: GV ruùt ra keát luaän.
d. Hoaït ñoäng 3: Laøm baøi taäp 2, SGK. 
* Muïc tieâu: HS bieát caùch öùng xöû phuø hôïp trong caùc tình huoáng coù lieân quan ñeán baïn beø. 
* Caùch tieán haønh: 
- HS laøm baøi taäp 2 ( laøm vieäc caù nhaân). 
- Laøm xong, HS trao ñoåi vôùi baïn beân caïnh 
- GV môøi moät soá HS trình baøy caùch öùng xöû trong moãi tình huoáng vaø giaûi thích lí do.
- Caû lôùp nhaän xeùt , boå sung.
e. Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá. 
* Muïc tieâu: Giuùp HS bieát ñöôïc bieåu hieän cuûa tình baïn ñeïp. 
* Caùch tieán haønh: 
- GV yeâu caàu moãi HS neâu moät bieåu hieän cuûa tình baïn ñeïp.
- HS neâu moät bieåu hieän cuûa tình baïn ñeïp.
- GV ghi nhanh caùc yù kieán cuûa HS leân baûng. 
- GV keát luaän vaø yeâu caàu: 
+ HS lieân heä nhöõng tình baïn ñeïp trong lôùp, trong tröôøng maø em bieát. 
- HS lieân heä.
7’
4. Cuûng coá - daën doø: 
- Goïi HS ñoïc ghi nhôù trong SGK. 
* GD kĩ năng .
- GV nhaän xeùt tieát hoïc. 
- Chuaån bò baøi hoïc sau. 
 Moân : Tập đọc Tieát :17
Baøi : Cái gì quý nhất ?
I – MỤC TIÊU :
- Đọc diễn cảm bài văn ; biết phân biệt lời dẫn chuyện và lời nhân vật.
- Hiểu vấn đề tranh luận và ý được khẳng định qua tranh luận : Người lao động là quý nhất. (Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3).
II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
+GV: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK 
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
5’
1- Ổn định
2- Kiểm tra bài cũ 
- GV gọi 2 HS đọc những câu thơ các em thích trong bài Trước cổng trời, trả lời các câu hỏi về bài đọc. 
2 HS đọc những câu thơ các em thích trong bài Trước cổng trời, trả lời các câu hỏi về bài đọc.
- GV nhận xét, đánh giá.
28’
3-Dạy học bài mới
a. Giới thiệu bài: 
Sử dụng tranh minh hoạ và thông tin khác.
b. Hoạt động 1: Luyện đọc
* Mục tiêu: Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài; biết phân biệt lời người dẫn chuyện và lời nhân vật (Hùng, Quý, Nam, thầy giáo). 
* Tiến hành:
- Gọi 1 HS khá đọc toàn bài.
- 1 HS khá đọc toàn bài.
- GV chia bài thành ba phần.
+ Phần 1: Đoạn 1 và 2. 
+ Phần 2: Đoạn 3, 4, 5. 
+ Phần 3: Phần còn lại. 
- Cho HS luyện đọc nối tiếp từng phần.
- HS luyện đọc nối tiếp từng phần.
- Hướng dẫn HS đọc kết hợp giải nghĩa từ.
- HS luyện đọc và giải nghĩa từ.
- Gọi HS luyện đọc theo cặp.
- HS luyện đọc theo cặp.
- Gọi 1 HS đọc cả bài. 
- 1 HS đọc cả bài.
- GV đọc diễn cảm toàn bài. 
- HS nghe, theo dõi SGK.
c. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. 
* Mục tiêu: Hiểu vấn đề tranh luận và ý được khẳng định qua tranh luận : Người lao động là quý nhất. (Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3).
* Tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi theo đoạn trong SGK/86.
- HS đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi theo đoạn trong SGK/86.
- GV chốt ý, rút ra ý nghĩa bài văn.
- HS ghi ý chính bài đọc vào vở.
d. Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm
* Mục tiêu: Đọc diễn cảm thể hiện đúng yêu cầu của bài. 
* Tiến hành:
- GV treo bảng phụ, hướng dẫn HS đọc. 
- HS chú ý theo dõi.
- Cho cả lớp đọc diễn cảm, nhắc nhở HS chú ya đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật.
- HS luyện đọc diễn cảm theo vai.
- Tổ chức cho HS thi đọc.
- Một số nhóm HS thi đọc.
- GV và HS nhận xét.
7’
4. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học. 
- Khen ngợi những HS hoạt động tốt. 
- Yêu cầu HS về nhà đọc lại bài nhiều lần để chuẩn bị cho tiết tập làm văn tới. 
 Moân : Toán Tieát :41
Baøi : Luyện tập (Trang 44)
I – MỤC TIÊU :
Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân.
II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
+GV bảng phụ, + HS : SGK, vở bài làm.
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
5’
A. KIỂM TRA BÀI CŨ:
- Kiểm tra 2HS.
- GV nhận xét, cho điểm.
- 2 HS trình bày: muốn viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân ta làm sao?.
- HS khác nhận xét.
28’
B. DẠY-HỌC BÀI MỚI:
1. Giới thiệu bài:
GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
2. Hướng dẫn luyện tập:
Bài 1:
- Đọc yêu cầu đề bài.
- Cho HS tự làm.
- Gọi HS trình bày.
- GV nhận xét.
Bài 2:
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- GV nêu : 315cm = ... m.
- Yêu cầu HS nêu cách làm.
- GV cho HS tự làm các câu còn lại.
- Yêu cầu HS trình bày cách làm.
- GV nhận xét. 
Bài 3:
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Cho HS làm vào vở.
- GV nhận xét. 
Bài 4: (b, d : HS khá, giỏi)
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Cho HS thảo luận làm câu a), b).
- Cho HS tự làm các câu c), d).
- GV chấm 1 số vở, nhận xét.
- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm SGK.
- HS làm vào SGK bằng viết chì.
- HS trình bày: a) 35m 23cm = 35m = 35,23m ; b) 51dm 3cm = 51dm = 51,3dm ; c) 14m 7cm = 14m = 14,07m.
- HS khác nhận xét.
- Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm theo mầu.
- HS làm nháp, sau đó phân tích: 315cm lớn hơn 300cm mà 300cm = 3m.
Có thể viết 315cm = 300cm + 15cm = 3m 15cm = 3m = 3,15m
- HS làm vào vở, sau đó HS trình bày kết quả: 234cm = 2,34m ; 506cm =5,06m ; 34dm = 3,4m.
- 3 HS trình bày cách làm của mình.
- HS khác nhận xét và đổi vở nhau kiểm tra.
- Viết số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là km.
- HS làm vào vở, sau 3 HS lên bảng làm a) 3km 245m = 3km 3,245km; b) 5km 34m = 5km = 5,034km ; c) 307m =km = 0,307km.
- HS khác nhận xét.
- Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
- HS thảo luận nhóm đôi, sau đó trình bày cách làm: a) 12,44m = 12=12m 44cm ; b) 7,4dm = 7dm = 7dm 4cm ; 
- HS làm vào vở, 2 em trình bày cách làm.
- HS trao đổi vở để kiểm tra, sửa chữa.
7’
3. Củng cố, dặn dò:
Yêu cầu HS nêu : muốn viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân ta làm sao?. Nhận xét tiết học. Về nhà luyện tập thêm. Chuẩn bị trước bài sau.
 Moân : Lịch sử Tieát :9
Baøi : Caùch maïng muøa thu
I – MỤC TIÊU :
- Tuôøng thuaät laïi ñöôïc söï kieän nhaân daân Haø Noäi khôûi nghóa giaønh chính quyeàn thaéng lôïi : Ngaøy 19-8-1945 haøng vaïn nhaân daân Haø Noäi xuoáng ñöôøng bieåu döông löïc löôïng vaø mít tinh taïi Nhaø haùt lôùn thaønh phoá. Ngay sau cuoäc mít tinh, quaàn chuùng ñaõ xoâng vaøo chieám caùc cô sôû ñaàu naõo cuûa keû thuø : Phuû Khaâm sai, Sôû Maät thaùm, ... Chieàu ngaøy 19-8-1945 cuoäc khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû Haø Noäi toaøn thaéng.
- Bieát Caùch maïng thaùng Taùm noå ra vaøo thôøi gian naøo, söï kieän caàn nhôù, keát quaû :
+ Thaùng 8-1945 nhaân daân ta vuøng leân khôûi nghóa giaønh chính quyeàn vaø laàn löôït giaønh chính quyeàn ôû Haø Noäi, Hueá, Saøi Goøn.
+ Ngaøy 19-8 trôû thaønh ngaøy kæ nieäm Caùch maïng thaùng Taùm.
II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
+GV: Aûnh tö lieäu veø Caùch maïng thaùng Taùm ôû Haø Noäi vaø tö lieäu lòch söû veà ngaøy khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû ñòa phöông (neáu coù).
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
5’
1 – Ổn định :
2 – Kieåm tra baøi cuõ :
- Thuaät laïi cuoäc khôûi nghóa 12 – 9 - 1930 ôû Ngheä An. 
- 1 HS trả lời câu hỏi.
- Trong nhöõng naêm 1930 - 1931, ôû nhieàu vuøng noâng thoân Ngheä – Tónh dieãn ra ñieàu gì môùi?
- 1 HS trả lời câu hỏi.
- GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. 
28’
3 – Daïy baøi môùi : 
a. Giôùi thieäu baøi: 
Neâu muïc ñích, yeâu caàu tieát hoïc.
b. Hoaït ñoäng 1: Thôøi cô Caùch maïng. 
* Muïc tieâu: HS bieát: Söï kieän tieâu bieåu cuûa Caùch maïng thaùng Taùm laø cuoäc khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû Haø Noäi, Hueá vaø Saøi Goøn. 
* Tieán haønh: 
- GV yeâu caàu HS ñoïc phaàân chöõ nhoû SGK/19. 
- HS ñoïc SGK. 
- GV yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi: Vieäc vuøng leân giaønh chính quyeàn ôû Haø Noäi dieãn ra nhö theá naøo?
- HS traû lôøi caâu hoûi. 
- GV toå chöùc cho HS laøm vieäc theo nhoùm 4. 
- HS laøm vieäc theo nhoùm. 
- Goïi ñaïi dieän nhoùm trình baøy. 
- HS trình baøy keát quaû laøm vieäc
KL: GV ruùt ra keát luaän. 
c. Hoaït ñoäng 2: Khôûi nghóa  ... n của mình để mọi người thấy được sự cần thiết của trăng và đèn.
- GV đưa bảng phụ có chép sẵn bài ca dao, yêu cầu HS làm bài. 
- HS làm bài cá nhân vào VBT.
- GV nhận xét, khen những HS có ý kiến hay, có sức thuyết phục đối với người nghe. 
7’
4. Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét tiết học. 
* GD : Trong công việc các em cần :Thể hiện sự tự tin ; Lắng nghe tích cực ; Hợp tác để công việc đạt hiệu quả cao .
- Về nhà hoàn chỉnh bài tập 2 vào vở. Chuẩn bị ôn tập kiểm tra GKI. 
 Moân : Khoa học Tieát :18
Baøi : Phoøng traùnh bò xaâm haïi
I – MỤC TIÊU :
- Nêu được một số quy tắc an toàn cá nhân để phòng tránh bị xâm hại.
- Nhận biết được nguy cơ khi bản thân có thể bị xâm hại.
- Biết cách phòng tránh và ứng phó khi có nguy cơ bị xâm hại.
II – GD kĩ năng :
- Kĩ năng phân tích , phán đoán các tình huống có nguy cơ dẫn đến nguy cơ bị xâm hại .
- Kĩ năng sự giúp đỡ nếu bị xâm hại .
III – ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :
+GV:	- Hình trang 38, 39 SGK. - Moät soá tình huoáng ñeå ñoùng vai. 
IV – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
5’
1 – Ổn định :
2 – Kiểm tra bài cũ :
- Chuùng ta caàn coù thaùi ñoä nhö theá naøo ñoái vôùi ngöôøi nhieãm HIV vaø gia ñình hoï?
- 1 HS trả lời câu hỏi.
- Laøm nhö vaäy coù taùc duïng gì?
- 1 HS trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét, cho điểm.
28’
3 – Dạy học bài mới :
a. Giới thiệu bài :
 Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. 
b. Hoaït ñoäng 1: Quan saùt vaø thaûo luaän. 
* Muïc tieâu: Nhận biết được nguy cơ khi bản thân có thể bị xâm hại.
* Tieán haønh: 
- GV yeâu caàu HS quan saùt caùc hình 1, 2, 3/38.
- HS quan saùt hình SGK.
- GV yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm trao ñoåi veà noäi dung cuûa töøng hình.
- HS làm việc nhóm đôi.
- Goïi ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc. 
- Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc. 
- GV vaø HS nhaän xeùt. 
KL: GV ñi ñeán keát luaän ñuùng. 
c. Hoaït ñoäng 2: Ñoùng vai “ÖÙng phoù vôùi nguy cô bò xaâm haïi”. 
* Muïc tieâu: Reøn luyeän kyõ naêng öùng phoù vôùi nguy cô bò xaâm haïi. Neâu ñöôïc caùc quy taéc an toaøn caù nhaân.
* Tieán haønh: 
- GV giao nhieäm vuï cho töøng nhoùm, moãi nhoùm moät tình huoáng ñeå caùc em öùng xöû.
- HS laøm vieäc theo nhoùm.
- Goïi töøng nhoùm trình baøy öùng xöû trong nhöõng vieäc neâu treân.
- Caùc nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc.
- GV vaø caû lôùp nhaän xeùt, boå sung.
- Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung.
- GV yeâu caàu caû lôùp thaûo luaän caâu hoûi: Trong tröôøng hôïp bò xaâm haïi, chuùng ta caàn phaûi laøm gì?
KL: GV ruùt ra keát luaän.
- HS nhaéc laïi muïc baïn caàn bieát.
7’
4. Cuûng coá, daën doø: 
- Chuùng ta phaûi laøm gì ñeå phoøng traùnh bò xaâm haïi?
- Khi coù nguy cô baïi xaâm haïi em seõ laøm gì?
* GD kĩ năng 
- GV nhaän xeùt tieát hoïc. 
- Daën HS chuaån bò tieát hoïc sau.
 SINH HOAÏT LÔÙP TUAÀN 9
I/ Muïc tieâu
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KYÙ DUYEÄT CUÛA TOÅ TRÖÔÛNG
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KYÙ DUYEÄT CUÛA BGH
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 9.doc