Giáo án tổng hợp lớp 5 năm 2007 - Tuần 11

Giáo án tổng hợp lớp 5 năm 2007 - Tuần 11

I. MỤC TIÊU: - HS đọc trôi chảy, diễn cảm bài văn. Hiểu một số từ ngữ và nội dung bài nói về tình cảm yêu quý thiên nhiên của hai ông cháu trong bài.

 - Rèn luyện cho HS đọc đúng, diễn cảm phù hợp với tâm lí nhân vật (giọng bé Thu hồn nhiên, nhí nhảnh; giọng ông hiền từ, chậm rãi).

 3- GDHS yêu thiên nhiên, làm đẹp môi trường sống gia đình và xung quanh.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:+ GV: - Bảng phụ.Tranh ảnh.

 + HS: - Tranh minh họa bài đọc SGK/ 102.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

 

doc 31 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 22/05/2017 Lượt xem 302Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án tổng hợp lớp 5 năm 2007 - Tuần 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUAÀN 11 Ngaứy soaùn: 15/11/2007
 ỡỡỡ Ngaứy daùy: Thửự hai ngaứy 19 thaựng 11naờm 2007 
 Moõn: Taọp ủoùc
Tieỏt 21. Baứi: CHUYEÄN MOÄT KHU VệễỉN NHOÛ 
I. MUẽC TIEÂU: - HS ủoùc troõi chaỷy, dieón caỷm baứi vaờn. Hieồu moọt soỏ tửứ ngửừ vaứ noọi dung baứi noựi veà tỡnh caỷm yeõu quyự thieõn nhieõn cuỷa hai oõng chaựu trong baứi.
 - Reứn luyeọn cho HS ủoùc ủuựng, dieón caỷm phuứ hụùp vụựi taõm lớ nhaõn vaọt (gioùng beự Thu hoàn nhieõn, nhớ nhaỷnh; gioùng oõng hieàn tửứ, chaọm raừi).
 3- GDHS yeõu thieõn nhieõn, laứm ủeùp moõi trửụứng soỏng gia ủỡnh vaứ xung quanh.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY – HOẽC:+ GV: - Baỷng phuù.Tranh aỷnh.
 + HS: - Tranh minh hoùa baứi ủoùc SGK/ 102.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC:
Giaựo vieõn.
Hoùc sinh.
1. Baứi cuừ: - Khoõng kieồm tra.
2. Baứi mụựi: Giụựi thieọu chuỷ ủieồm: Giửừ laỏy maứu xanh. Giụựi thieọu baứi(tranh).
Hoaùt ủoọng 1: Luyeọn ủoùc.
- Goùi HS khaự ủoùc toaứn baứi.
- Chia ủoaùn – Goùi ủoùc ủoaùn.
-ẹoùc ủoaùn – sửỷa loói phaựt aõm.
- ẹoùc ủoaùn – giaỷi nghúa tửứ.
- Cho ủoùc theo caởp.Cho ủoùc toaứn baứi.
- GV ủoùc dieón caỷm caỷ baứi.
Hoaùt ủoọng 2: Tỡm hieồu baứi.
+ Yeõu caàu HS ủoùc thaàm, traỷ lụứi.
- Beự Thu thớch ra ban coõng ủeồ laứm gỡ?
- Moói loaùi caõy treõn ban coõng nhaứ beự Thu coự nhửừng ủaởc ủieồm gỡ noồi baọt ?
- Vỡ sao khi thaỏy chim ủaọu ụỷ ban coõng, Thu muoỏn baựo ngay cho Haống bieỏt ?
- Em hieồu “ ẹaỏt laứnh chim ủaọu” laứ theỏ naứo ? 
Hẹ3: Hửụựng daón ủoùc dieón caỷm
+ Goùi ủoùc ủoaùn 1.GV hửụựng daón.
- Goùi ủoùc laùi ủoaùn 1.
- Toồ chửực ủoùc dieón caỷm ủoaùn 2,3 tửụng tửù ủoaùn 1.
- Hửụựng daón ủoùc dieón caỷm ủoaùn 3 treõn baỷng phuù – GV ủoùc maóu.
- Goùi ủoùc laùi ủoaùn 3.
- Cho luyeọn ủoùc theo caởp.
- Toồ chửực thi ủoùc dieón caỷm ủoaùn 3
- Nhaọn xeựt.
3. Cuỷng coỏ - Daởn doứ: 
- Neõu noọi dung baứi ?
- Veà nhaứ luyeọn ủoùc baứi vaờn.
- Tieỏt sau: Tieỏng voùng.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Quan saựt, laộng nghe.
- 2 HS khaự ủoùc noỏi tieỏp toaứn baứi.
- HS ủoùc noỏi tieỏp 3 ủoaùn.
- HS phaựt aõm tửứ mỡnh ủoùc sai.
- HS ủoùc noỏi tieỏp - giaỷi nghúa tửứ SGK. 
- HS luyeọn ủoùc theo caởp.ẹoùc noỏi tieỏp toaứn baứi. Nghe.
+ ẹoùc thaàm – traỷ lụứi caực caõu hoỷi:
- Ngoài vụựi oõng noọi, nghe oõng ruỷ rổ giaỷng tửứng loaùi caõy.
- Caõy quyứnh: laự daứy, giửừa ủửụùc nửụực
- Vỡ Thu muoỏn Haống coõng nhaọn ban coõng nhaứ mỡnh cuừa laứ vửụứn.
- Laứ nụi toỏt ủeùp, thanh bỡnh, seừ coự chim veà ủaọu, seừ coự ngửụứi tỡm ủeỏn ủeồ laứm aờn.
+ 1 HS ủoùc dieón caỷm ủoaùn 1.
- 2 HS ủoùc laùi.
- HS ủoùc dieón caỷm ủoaùn 2,3.
- Nghe.
- 1 HS ủoùc laùi.
- Luyeọn ủoùc dieón caỷm theo caởp ủoaùn 3.
- Thi ủoùc dieón caỷm ủoaùn 3 trửụực lụựp.
- Lụựp bỡnh choùn baùn ủoùc hay nhaỏt.
- Hai oõng chaựu beự Thu raỏt yeõu thieõn nhieõn, ủaừ goựp phaàn laứm cho moõi trửụứng soỏng xung quanh theõm trong laứnh, tửụi ủeùp.
 b&a
 Moõn: Toaựn.
Tieỏt 51. Baứi: LUYEÄN TAÄP 
I. MUẽC TIEÂU:- Cuỷng coỏ cho HS veà caựch tớnh toồng nhieàu soỏ thaọp phaõn, caực tớnh chaỏt cuỷa pheựp coọng. So saựnh soỏ thaọp phaõn, giaỷi baứi toaựn vụựi caực soỏ thaọp phaõn
 - HS bieỏt sửỷ duùng tớnh chaỏt cuỷa pheựp coọng ủeồ tớnh baống caựch thuaọn tieọn nhaỏt. AÙp duùng laứm ủuựng baứi taọp.
 - GDHS tớnh chớnh xaực, caỷn thaọn vaứ aựp duùng thửùc teỏ cuoọc soỏng.
II. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC:
Giaựo vieõn.
Hoùc sinh.
1.Baứi cuừ: .- Chửừa baứi 2. - Neõu caựch tớnh toồng nhieàu soỏ thaọp phaõn ? Nhaọn xeựt ghi ủieồm.
2.Baứi mụựi: Giụựi thieọu baứi
Baứi 1 (tr 52):- Goùi ủoùc yeõu caàu baứi. Cho laứm baứi caự nhaõn.
- Sửỷa baứi.
- Neõu caựch coọng nhieàu soỏ thaọp phaõn ?
Baứi 2 (tr 52):
- Goùi ủoùc yeõu caàu baứi.
- Neõu caựch laứm Cho laứm baứi caự nhaõn.Chửừa baứi.
- Cuỷng coỏ caực tớnh chaỏt cuỷa pheựp coọng.
Baứi 3 (tr 52):
- Goùi neõu yeõu caàu baứi.
- Cho laứm phieỏu.
- Chửừa baứi.
- Cuỷng coỏ caựch so saựnh soỏ thaọp phaõn.
Baứi 4 (tr 52):
- Goùi ủoùc ủeà baứi.
- Hửụựng daón tỡm hieồu ủeà
- Cho laứm baứi caự nhaõn. 
- Chửừa baứi.
3. Cuỷng coỏ - Daởn doứ:
- Neõu caựch coọng nhieàu soỏ thaọp phaõn ?
- Veà nhaứ hoùc, laứm BT ụỷ VBT.
- Tieỏt sau: Trửứ hai soỏ thaọp phaõn.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Toồng nhieàu soỏ thaọp phaõn.
- 2 HS ( Nhaõn, Lúnh).
Baứi 1(tr 52):
- ẹoùc yeõu caàu baứi.
- Laứm baứi caự nhaõn vaứo vụỷ, 1em laứm baỷng.
- Nhaọn xeựt, neõu caựch coọng. 
Baứi 2 (tr 52):
- ẹoùc yeõu caàu baứi.
- Laứm baứi: vụỷ – baỷng.
- Nhaọn xeựt.
- Neõu tớnh chaỏt.
Baứi 3 (tr 52):
- Neõu yeõu caàu baứi.
- Laứm baứi vaứo phieỏu.
- Nhaọn xeựt.
- Neõu caựch so saựnh
Baứi 4 (tr 52):
- HS ủoùc ủeà, tỡm hieồu neõu caựch giaỷi.
- Laứm baứi vaứo vụỷ, 1 em laứm baỷng nhoựm.
- Nhaọn xeựt. 
- 1 HS.
 Moõn : ẹaùo ủửực
Tieỏt 11. Baứi: THệẽC HAỉNH GIệếA HOẽC Kè I
I. MUẽC TIEÂU: - Cuỷng coỏ cho HS caực chuaồn mửùc haứnh vi ủaùo ủửực ủaừ hoùc ụỷ lụựp 5.
 - HS nhaọn bieỏt vaứ thửùc hieọn ủửụùc caực haứnh vi ủuựng; khoõng ủoàng tỡnh vụựi nhửừng haứnh vi, vieọc laứm khoõng ủuựng ủoỏi vụựi caực chuaồn mửùc ủaừ hoùc. 
 - GD HS coự phaồm chaỏt ủaùo ủửực cuỷa con ngửụứi mụựi xaừ hoọi chuỷ nghúa.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY - HOẽC:+ GV: - Baứi taọp tỡnh huoỏng.
 + HS: - Theỷ theồ hieọn yự kieỏn.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY VAỉ HOẽC:
Giaựo vieõn.
Hoùc sinh.
1. Baứi cuừ: - Phaỷi ủoỏi xửỷ vụựi baùn nhử theỏ naứo ? Vỡ sao ?
- Nhaọn xeựt ủaựnh giaự.
2. Baứi mụựi: Giụựi thieọu baứi.
Hẹ 1: Nhụự laùi caực baứi ủaừ hoùc.
- Cho laứm vieọc theo caởp.
- Neõu caực baứi ủaùo ủửực ủaừ hoùc ụỷ lụựp 5?
- Nhaọn xeựt choỏt yự.
Hoaùt ủoọng 2: Giaỷi quyeỏt tỡnh huoỏng.
+ Hoaùt ủoọng caỷ lụựp - Lụựp trửụỷng ủieàu khieồn: ẹoùc tửứng tỡnh huoỏng.
- Lieõn heọ:
- Em ủaừ thửùc hieọn ủửụùc nhử vaọy chửa ? Keồ moọt trửụứng hụùp cuù theồ ?
Hẹ 3:Lieõn heọ baỷn thaõn.
+ Cho hoaùt ủoọng nhoựm.
- Neõu nhửừng vieọc mỡnh laứm xửựng ủaựng laứ HS lụựp 5?
- Keồ moọt vieọc laứm theồ hieọn mỡnh ủaừ coự traựch nhieọm veà vieọc laứm ủoự?
- Keồ veà tỡnh baùn toỏt cuỷa em vaứ moọt baùn trong lụựp?
- Neõu nhửừng vieọc laứm theồ hieọn loứng nhụự ụn toồ tieõn ?
3. Cuỷng coỏ - Daởn doứ:
- Nhaộc nhụỷ HS aựp duùng caực chuaồn mửùc haứnh vi ủaùo ủửực ủaừ hoùc.
- Veà nhaứ oõn baứi.
- Tieỏt sau: Kớnh giaứ, yeõu treỷ.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- 2 HS ( Huứng, Thanh).
- Caởờp HS trao ủoồi – Traỷ lụứi.
- Nhaọn xeựt boồ sung.
- HS giụ theỷ theồ hieọn yự kieỏn taựn thaứnhvớ duù:
- ẹaừ nhaọn laứm vieọc gỡ thỡ laứm cho toỏt.
- Khi laứm ủieàu sai, saỹn saứng nhaọn vaứ sửỷa loói.
- HS tửù lieõn heọ .
+ Thaỷo luaọn nhoựm .
- Trỡnh baứy.
- Nhaọn xeựt veà haứnh vi cuỷa baùn.
- Nghe.
 Moõn: Khoa hoùc.
Tieỏt 21. Baứi: OÂÂN TAÄP: CON NGệễỉI VAỉ SệÙC KHOÛE(tieỏt 2)
I. MUẽC TIEÂU:- Cuỷng coỏ cho HS caựch phoứng traựnh caực beọnh: nhieóm HIV/ AIDS; phoứng traựnh bũ xaõm haùi, tai naùn giao thoõng.
 - Reứn HS veừ ủửụùc sụ ủoà caựch phoứng traựnh beọnh vieõm gan A, tranh vaọn ủoọng phoứng traựnh sửỷ duùng caực chaỏt gaõy nghieọn, hoaởc tai naùn giao thoõng.
-GDHS yÙ thửực giửừ gỡn sửực khoỷe, giửừ an toaứn cho baỷn thaõn, gia ủỡnh vaứ coọng ủoàng. 
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY – HOẽC: + GV: - Tranh veà chuỷ ủeà oõn taọp.Phieỏu BT (Hẹ 1).
 + HS: - Giaỏy veừ khoồ to (theo nhoựm), hỡnh SGK/ 44
III. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY - HOẽC:
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
1. Baứi cuừ: - Neõu caựch phoứng traựnh beọnh soỏt reựt ? Soỏt xuaỏt huyeỏt ? Vieõm naừo ? nhaọn xeựt.
2. Baứi mụựi: Giụựi thieọu baứi.
Hẹ 1: OÂn veà beọnh HIV.
- Cho hoaùt ủoọng nhoựm 2: Veừ sụ ủoà phoứng traựnh nhieóm HIV/ AIDS.- Chửừa baứi .
- GV keỏt luaọn. Caàn thửùc hieọn toỏt caựch phoứng traựnh HIV/AIDS.
Hẹ 2: Veừ tranh vaọn ủoọng.
- Goùi ủoùc yeõu caàu BT (tr 44).
- Cho laứm vieọc theo nhoựm: 
- Hoaùt ủoọng caỷ lụựp:
+ Laứm gỡ ủeồ phoứng traựnh nguy cụ bũ xaõm haùi ?
+ Laứm gỡ ủeồ thửùc hieọn an toaứn giao thoõng ?
- GV keỏt luaọn.
3. Cuỷng coỏ - Daởn doứ:
- HIV/ AIDS laõy truyeàn qua nhửừng ủửụứng naứo ?
- Laứm gỡ ủeồ phoứng traựnh nhieóm HIV ?
- Veà nhaứ hoùc, laứm BT ụỷ VBT.
- Tieỏt sau : Tre, maõy, song 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- OÂn taọp: Con ngửụứi vaứ sửực khoỷe.
- 2 HS ( Huyeàn, Taứi).
- Tham khaỷo sụ ủoà (SGK/ 43)
- Laứm vieọc theo caởp.
- Trỡnh baứy phieỏu BT. 
- HS ủoùc – Quan saựt tranh SGK/ 44
- Thaỷo luaọn nhoựm veà noọi dung tửứng hỡnh – Choùn noọi dung ủeồ veừ vaứo giaỏy khoồ to.
- Trỡnh baứy treõn baỷng. 
+ HS traỷ lụứi (SGK/ 39)
+ HS tửù lieõn heọ thửùc teỏ.
- 1 HS.
- 1 HS.
 Ngaứy soaùn: 16/11/2007
 Ngaứy daùy: Thửự ba ngaứy 20 thaựng 11 naờm 2007
 Moõn: Luyeọn tửứ vaứ caõu
Tieỏt 21. Baứi: ẹAẽI Tệỉ XệNG HOÂ 
I. MUẽC TIEÂU: - HS naộm ủửụùc khaựi nieọm ủaùi tửứ xửng hoõ, sửỷ duùng ủaùi tửứ xửng hoõ trong ủoaùn vaờn.
 - HS nhaọn bieỏt ủửụùc ủaùi tửứ xửng hoõ trong ủoaùn vaờn; bửụực ủaàu bieỏt sửỷ duùng ủaùi tửứ xửng hoõ thớch hụùp trong moọt vaờn baỷn ngaộn.
 - GD HS giao tieỏp lũch sửù, aựp duùng thửùc teỏ.
 II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY – HOẽC: GV: - Phieỏu BT.Baỷng phuù. 
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC:
Giaựo vieõn.
Hoùc sinh.
1. Baứi cuừ: - Theỏ naứo laứ ủaùi tửứ ?
Nhaọn xeựt ghi ủieồm.
2. Baứi mụựi: Giụựi thieọu baứi.
Hoaùt ủoọng 1: Nhaọn xeựt.
Baứi 1 (tr 104)- Goùi ủoùc yeõu caàu, noọi dung baứi- ẹoaùn vaờn coự caực nhaõn vaọt naứo ?- Caực nhaõn vaọt laứm gỡ ?
- Neõu caực tửứ xửng hoõ in ủaọm ?
- Tửứ naứo chổ ngửụứi noựi ?
- Tửứ naứo chổ ngửụứi nghe ?Tửứ naứo chổ ngửụứi hay vaọt ủửụùc nhaộc tụựi ?
- GV keỏt luaọn caực tửứ in ủaọm goùi laứ ủaùi tửứ xửng hoõ.
Baứi 2 (tr 105)- Goùi ủoùc yeõu caàu baứi- Cho thaỷo luaọn theo caởp .
- Nhaọn xeựt choỏt yự.
Baứi 3 (tr 105 Goùi ủoùc yeõu caàu baứi.
- Cho laứm theo nhoựm .- Chửừa baứi.
Hoaùt ủoọng 2: Ghi nhụự.
Hoaùt ủoõng 3: Luyeọn taọp.
Baứi taọp 1 :- Goùi ủoùc yeõu caàu baứi.
- Cho thaỷo luaọn caởp – traỷ lụứi mieọng.- Chửừa baứi.
Baứi taọp 2 :- Goùi ủoùc yeõu caàu baứi.
- Cho laứm caự nhaõn.Yeõu caàu laứm baứi.- Chửừa baứi.- Goùi HS ủoùc laùi ủoaùn vaờn ủaừ ủieàn ủuỷ tửứ.
3. Cuỷng coỏ - Daởn doứ: - Neõu laùi ghi nhụự ?Veà nhaứ hoùc baứi , aựp duùng thửùc teỏ.
- Tieỏt sau: Quan heọ tửứ.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- 2 HS( Trửụứng, Nhaõn).
Baứi 1 (tr 104)- HS ủoùc.- HS traỷ lụứi mieọng:- Hụ Bia, cụm, thoực gaùo.
- Cụm vaứ Hụ Bia ủoỏi ủaựp vụựi nhau. 
- Chũ, chuựng toõi, ta, caực ngửụi, chuựng.
- Chuựng toõi, ta.
- Chũ, caực ngửụi.- Chuựng.
Baứi 2 (tr 105)- HS ủoùc.
- Caởờp HS trao ủoồi – Traỷ lụứi.
- Nhaọn xeựt boồ sung.
Baứi 3 (tr 105)- ẹoùc yeõu caàu baứi.Thaỷo luaọn. Trỡnh baứy phieỏu.N ... c.
- Nghe.
- Giaỷi thớch veà hoaùt ủoọng baỷo veọ moõi trửụứng.
- HS neõu.
- phoứng ngửứa, ửựng phoự, suy thoaựi.
- HS nghe – vieỏt baứi vaứo vụỷ.
- Soaựt loói.
- Caởp HS ủoồi vụỷ cho nhau ủeồ soaựt loói + SGK/ 75.
- Giụ tay baựo loói.
Baứi 2(tr 104)- HS ủoùc.
- Tham gia chụi. Boỏc phieỏu, mụỷ phieỏu, ủoùc to cho caỷ lụựp nghe. Vieỏt 2 tửứ ngửừ coự chửựa tieỏng vửứa boỏc thaờm ủửụùc leõn baỷng. ẹoùc tửứ vửứa vieỏt .
- 1 HS.
Baứi 3(tr 104)- HS ủoùc.
- Thaỷo luaọn nhoựm - Trỡnh baứy phieỏu BT: 
a) na naự, naứi nổ, naờn nổ, naộc neỷ, nổ non,
naộng noõi, neàn naừ, naõng niu,
b) loong coong, loaỷng xoaỷng, leng keng, sang saỷng, uứng uùc, aờng aỳng,
 Hoaùt ủoọng taọp theồ
ùùù
Sễ KEÁT TUAÀN 11
I. MUẽC TIEÂU: -GiuựpHS thaỏy ủửụùc ửu khuyeỏt ủieồm cuỷa tuaàn 11 vaứ ủửa ra phửụng hửụựng tuaàn 12.
 - Reứn luyeọn cho HS ủi saõu vaứo neà neỏp hoùc taọp vaứ lao ủoọng. Thửùc hieọn toỏt noọi quy neà neỏp nhaứ trửụứng.
 - Giaựo duùc HS yự thửực tửù giaực hoùc taọp vaứ lao ủoọng, xaõy dửùng taọp theồ lụựp vửừng maùnh.
II. NOÄI DUNG SINH HOAẽT: 
 * GV nhaọn xeựt chung tỡnh hỡnh hoùc taọp tuaàn qua: - ẹa soỏ HS thửùc hieọn toỏt noọi quy nhaứ trửụứng, coự hoùc baứi vaứ laứm baứi ủaày ủuỷ, ủi hoùc ủuựng giụứ, tham gia xaõy dửùng baứi, oõn vaứ thi giửừa hoùc kỡ moọt moọt caựch nghieõm tuực, coõng baống.... Coự yự thửực cao trong hoùc taọp vaứ lao ủoọng, tham gia toỏt theồ duùc giửừa giụứ, veọ sinh lụựp hoùc, ủieồn hỡnh laứ: Vy, Vaõn, Huyeàn. Thi giửừa hoùc kỡ I, toồ chửực vaờn ngheọ chaứo mửứng ngaứy 20/11.
 - Moọt soỏ em ủaừỷ ủoựng caực khoaỷn tieàn, aờn maởc ủuựng trang phuùc, thửùc hieọn khoõng aờn quaứ xaỷ raực,...
+ Beõn caùnh ủoự cuừng coứn coự moọt soỏ em hoùc baứi chửa kú, chửa tham gia xaõy dửùng baứi, ngoài trong lụựp coứn noựi chuyeọn, hoùc taọp chửa tieỏn boọ nhử : Ke Khoe, Anh, Oanh, Trang,...
 * Phửụng hửụựng tuaàn 12: Naõng cao vaứ ủaồy maùnh chaỏt lửụùng hoùc taọp, thửùc hieọn toỏt nhoựm hoùc taọp ủeồ naõng cao chaỏt lửụùng. ẹi hoùc ủaày ủuỷ ủuựng giụứ, tham gia caực hoaùt ủoọng cuỷa nhaứ trửụứng, ủoựng caực khoaỷn tieàn, khoõng aờn quaứ xaỷ raực, veọ sinh saùch seừ, ủoựng caực khoaỷn tieàn...
Hoaùt ủoọng ngoaứi giụứ
òòò
TRệNG BAỉY SAÛN PHAÅM HOẽC TOÁT MệỉNG NGAỉY 20/11
Giuựp hoùc sinh thaỏy thaày coõ giaựo coự coõng lao to lụựn daùy doó chuựng ta neõn ngửụứi bụỷi theỏ chuựng ta caàn phaỷi nhụự ụn thaày coõ giaựo.
HS trửng baứy keỏt quaỷ thi ủua hoùc taọp cuỷa caực toồ trong thaựng.
GV nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng toồ ủaùt nhieàu ủieồm toỏt, ủoọng vieõn toồt coự thaứnh tớch chửa toỏt coỏ gaộng hụn.
Phaựt ủoọng phong traứo thi ủua hoùc toỏt tieỏp theo..
 c&d
 Moõn : Theồ duùc.
Tieỏt:21. Baứi 21: ẹoọng taực Toaứn thaõn 
 Troứ chụi: Chaùy nhanh theo soỏ.
I. MUẽC TIEÂU :
 - HS naộm ủửụùc kú thuaọt ủoọng taực Toaứn thaõn, cuỷng coỏ boỏn ủoọng taực ủaừ hoùc. Thửùc hieọn cụ baỷn ủuựng ủoọng taực toaứn thaõn, taọp lieõn hoaứn naờm ủoọng taực. 
 - Cuỷng coỏ troứ chụi Chaùy nhanh theo soỏ. HS tham gia chụi ủuựng luaọt, nhieọt tỡnh, tửụng ủoỏi chuỷ ủoọng.
 - GD: tớnh kổ luaọt, nhanh nheùn.
II. ẹềA ẹIEÅM, PHệễNG TIEÄN:
 - ẹũa ủieồm: saõn trửụứng veọ sinh saùch seừ.
 - Phửụng tieọn: 1 coứi (GV), keỷ saõn troứ chụi.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY - HOẽC :
Caực bửụực
Noọi dung
ẹũnh lửụùng
Phửụng phaựp
 toồ chửực
A. Mụỷ ủaàu
1. OÅn ủũnh
 * Khụỷi
 ủoọng.
2. Baứi cuừ.
- HS taọp hụùp – baựo caựo sú soỏ .
- GV phoồ bieỏn nhieọm vuù, yeõu caàu baứi.
* Xoay caực khụựp: coồ, coồ tay, coồ chaõn, caựnh tay, goỏi, hoõng.
- Troứ chụi: Laứm theo tớn hieọu.
* Kieồm tra 3 HS taọp 4 ủoọng taực: Vửụn thụỷ, tay, chaõn, vaởn mỡnh.
- Nhaọn xeựt – ủaựnh giaự
2 – 3’
1 – 2’
1 - 2’
2 – 3’
x x x x x
x x x x x + ỳ 
x x x x x
x x x x x
x x x x x
 x x x x x 
x x x x x 
 x x x x x 
 + ỳ 
B.Cụ baỷn
3.Baứi mụựi.
Hoaùt ủoọng 1: OÂn boỏn ủoọng taực:
Vửụn thụỷ, tay, chaõn, vaởờn mỡnh.
- Caựn sửù ủieàu khieồn lụựp oõn taọp:
- Taọp lieõn hoaứn 4 ủoọng taực.
- GV quan saựt, sửỷa sai cho HS.
Hẹ 2: Hoùc ủoọng taực Toaứn thaõn.
* GV neõu teõn ủoọng taực.
- Laứm maóu – phaõn tớch kú thuaọt.
- HS taọp theo.
- GV hoõ – HS taọp: Nhũp 1, 2, 3, 4.
 CB (1) (2) (3) (4)
- Nhũp 5, 6, 7, 8 nhử 1, 2, 3, 4 nhửng ủoồi beõn.
 * OÂn naờm ủoọng taực ủaừ hoùc: Toồ trửụỷng ủieàu khieồn – GV quan saựt sửỷa sai cho HS.
- Cho tửứng toồ taọp 5 ủoọng taực.
 - Nhaọn xeựt .
Hoaùt ủoọng 3: Troứ chụi :
 Chaùy nhanh theo soỏ.
- Taọp hụùp theo ủoọi hỡnh chụi.
- Neõu caựch chụi, luaọt chụi.
- Toồ chửực cho caỷ lụựp chụi .
- GV toồng keỏt troứ chụi.	
2-3laàn
2x8nhũp/ ủoọng taực
1-2laàn
3-4laàn
2x8nhũp/ laàn
5 – 6’
1 laàn
5 - 6’
x x x x x
 x x x x x 
x x x x x 
 x x x x x 
 + ỳ 
 x x x x
x x x x
x ỳ x x x
 x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 ỳ
 x x x x x x
 (Theo ủoọi hỡnh troứ chụi)
C.Keỏt thuực
4.Cuỷng coỏ 
* Hoài tổnh 
5.Daởn doứ.
- Goùi HS taọp laùi ủoọng taực Toaứn thaõn – Nhaọn xeựt.
* Thụỷ saõu , thaỷ loỷng.
- Veà nhaứ oõn 5 ủoọng taực vửứa hoùc.
- Tieỏt sau: OÂn 5 ủoọng taực ủaừ hoùc.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- HS vaứo lụựp.
3 – 5’
1 – 2’
 x x x x x
 x x x x x 
x x x x x 
 x x x x x 
 + Δ 
x x x x x
x x x x x Δ 
x x x x x
x x x x x à 
 Moõn : Theồ duùc.
Tieỏt 22. Baứi 22: OÂN ẹOÄNG TAÙC VệễN THễÛ, TAY, 
 CHAÂN, VAậN MèNH, TOAỉN THAÂN.
 Troứ chụi: CHAẽY NHANH THEO SOÁ
I. MUẽC TIEÂU :
 - Cuỷng coỏ cho HS naờm ủoọng taực ủaừ hoùc: Vửụn thụỷ, tay, chaõn, vaởn mỡnh, toaứn thaõn.
 - Yeõu caàu HS thửùc hieọn ủuựng, lieõn hoaứn caực ủoọng taực.
 - OÂn troứ chụi Chaùy nhanh theo soỏ. Yeõu caàu HS chụi ủuựng luaọt, chuỷ ủoọng.
 - GD: tớnh kổ luaọt, nhanh nheùn.
II. ẹềA ẹIEÅM, PHệễNG TIEÄN:
 - ẹũa ủieồm: saõn trửụứng veọ sinh saùch seừ.
 - Phửụng tieọn: 1 coứi, boựng, keỷ saõn troứ chụi.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY - HOẽC :
Caực bửụực
Noọi dung
ẹũnh lửụùng
Phửụng phaựp
 toồ chửực
A. Mụỷ ủaàu
1. OÅn ủũnh
 * Khụỷi
 ủoọng.
2. Baứi cuừ.
- HS taọp hụùp – baựo caựo sú soỏ .
- GV phoồ bieỏn nhieọm vuù, yeõu caàu baứi.
* Xoay caực khụựp: coồ, coồ tay, coồ chaõn, caựnh tay, goỏi, hoõng.
- Troứ chụi: Nhoựm 3 nhoựm 7.
* Kieồm tra 3 HS taọp 5 ủoọng taực: Vửụn thụỷ, tay, chaõn, vaởn mỡnh, toaứn thaõn – Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự.
2 – 3’
1 – 2’
1 - 2’
2 – 3’
x x x x x
x x x x x + Δ 
x x x x x
x x x x x
x x x x x
 x x x x x 
x x x x x 
 x x x x x 
 + Δ 
B.Cụ baỷn
3.Baứi mụựi.
Hoaùt ủoọng 1: OÂn 5 ủoọng taực:
Vửụn thụỷ, tay, chaõn, vaởn mỡnh, toaứn thaõn. 
+ Caựn sửù ủieàu khieồn lụựp oõn taọp:
- Taọp lieõn hoaứn 5 ủoọng taực.
+ Chia toồ taọp boỏn ủoọng taực : Toồ 
 trửụỷng ủieàu khieồn – GV quan saựt 
 sửỷa sai cho HS.
 + Cho tửứng toồ thi taọp 5 ủoọng taực.
 - Bỡnh choùn toồ taọp ủeùp nhaỏt.
 Hoaùt ủoọng 2: Troứ chụi: 
 Chaùy nhanh theo soỏ.
- Taọp hụùp theo ủoọi hỡnh chụi.
- Neõu caựch chụi, luaọt chụi.
- Toồ chửực cho caỷ lụựp chụi .
- GV toồng keỏt troứ chụi.	
10-12’
1-2laàn
2x8nhũp/ ủoọng taực
7 – 8’
1 laàn
6 – 7’
 x x x x
x x x x
x Δ x x x
 x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 	Δ
 x x x x x x
(Theo ủoọi hỡnh troứ chụi).
C.Keỏt thuực
4.Cuỷng coỏ 
* Hoài tổnh 
5.Daởn doứ.
- Goùi HS taọp laùi 5 ủoọng taực vửứa oõn – Nhaọn xeựt.
* Thụỷ saõu , thaỷ loỷng.
- Veà nhaứ taọp 5 ủoọng taực vửứa oõn.
- Tieỏt sau: OÂn 5 ủoọng taực ủaừ hoùc
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- HS vaứo lụựp.
3 – 5’
1 – 2’
 à 
Moõn: Kú thuaọt	
Tieỏt 11. Baứi: Theõu daỏu nhaõn (tr 20) (tieỏt 1)
I. MUẽC TIEÂU: 
 - HS naộm ủửụùc caựch theõu daỏu nhaõn vaứ ửựng duùng cuỷa muừi theõu daỏu nhaõn.
 - Neõu ủuựng quy trỡnh theõu daỏu nhaõn, bửụực ủaàu theõu ủửụùc daỏu nhaõn.
 - GD : Tớnh kheựo leựo, caồn thaọn.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY – HOẽC:
 + GV : - Maóu theõu daỏu nhaõn (baống len treõn bỡa vụựi kớch thửụực lụựn). 
 - Moọt soỏ saỷn phaồm theõu trang trớ baống muừi daỏu nhaõn.
 - Vaọt lieọu, duùng cuù: maỷnh vaỷi 35 x35cm, kim khaõu len, len, phaỏn maứu, thửụực keựo, khung theõu ủửụứng kớnh 25cm.
 + HS : - Vaọt lieọu, duùng cuù nhử SGK/ 20.
 - Hỡnh veừ SGK/ 20 – 22.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC:
Giaựo vieõn.
Hoùc sinh.
1. Baứi cuừ : Kieồm tra sửù chuaồn bũ cuỷa HS.
2. Baứi mụựi: Giụựi thieọu baứi.
Hẹ 1: Quan saựt, nhaọn xeựt maóu.
- Giụựi thieọu maóu theõu daỏu nhaõn, hỡnh 1.
+ Neõu ủaởc ủieồm hỡnh daùng cuỷa ủửụứng theõu daỏu nhaõn ụỷ maởt phaỷi, maởt traựi ủửụứng theõu ?
+ So saựnh ủaởc ủieồm cuỷa maóu theõu chửừ V vaứ daỏu nhaõn ?
- Giụựi thieọu saỷn phaồm theõu trang trớ baống muừi daỏu nhaõn.
+ Neõu ửựng duùng cuỷa theõu daỏu nhaõn ?
Hẹ 2: Hửụựng daón kú thuaọt.
- Goùi ủoùc muùc 1 + Hỡnh 2 (SGK/ 20).
- Neõu caựch vaùch daỏu ?
- GV laứm maóu (coự theồ thay 2 ủửụứng keỷ song song baống caựch ruựt sụùi vaỷi).
- Goùi ủoùc muùc 2+ Hỡnh 3, 4 (tr 21).
- Neõu caựch theõu daỏu nhaõn ?
- GV laứm maóu muừi 1, 2 (caờng vaỷi treõn khung) .
- Goùi HS theõu tieỏp muừi tieỏp theo.
* Ghi nhụự.
Hoaùt ủoọng 3: Thửùc haứnh.
- Cho HS vaùch daỏu ủửụứng theõu vaứ taọp theõu daỏu nhaõn.
- Nhaọn xeựt – Khoõng ủaựnh giaự.
3. Cuỷng coỏ - Daởn doứ:
- Neõu sửù khaực nhau veà khoaỷng caựch leõn kim vaứ xuoỏng kim treõn hai ủửụứng vaùch daỏu khi theõu daỏu nhaõn ? 
- So saựnh caựch theõu daỏu nhaõn vaứ caựch theõu chửừ V ? 
- Daởn HS veà nhaứ hoùc baứi, laứm BT ụỷ VBT.
- Tieỏt sau: Chuaồn bũ duùng cuù, vaọt lieọu ủeồ thửùc haứnh.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. 
- Quan saựt.
+ Maởt phaỷi: Taùo thaứnh caực muừi theõu gioỏng nhử daỏu nhaõn noỏi nhau lieõn tieỏp giửừa hai ủửụứng thaỳng song song.
- Maởt traựi: Hai ủửụứng khaõu vụựi caực muừi khaõu daứi baống nhau vaứ caựch ủeàu nhau. Muừi khaõu ụỷ ủửụứng dửụựi daứi gaỏp ủoõi muừi khaõu ụỷ ủửụứng treõn.
+ Gioỏng nhau: Maởt phaỷi, caực muừi theõu ụỷ giửừa hai ủửụứng thaỳng song song. Maởt traựi, taùo thaứnh hai ủửụứng khaõu vụựi caực muừi ủeàu nhau.
- Khaực nhau: Maởt phaỷi taùo thaứnh chửừ vaứ daỏu khaực nhau. Maởt traựi cuỷa maóu daỏu nhaõn taùo thaứnh muừi khaõu daứi hụn
- Quan saựt.
+ Trang trớ, theõu chửừ treõn vaựy, aựo, khaờn aờn, voỷ goỏi, khaờn traỷi baứn, . . .
- ẹoùc SGK + Quan saựt hỡnh 2.
- Dửùa vaứo SGK/ 20.
- Quan saựt.
- ẹoùc SGK + Quan saựt hỡnh 3, 4.
- Dửùa vaứo SGK/ 21, 22.
- Quan saựt.
- HS leõn baỷng thửùc haứnh theõu vaứ keỏt thuực ủửụứng theõu (hỡnh 5).
& - ẹoùc SGK/ 23.
B - Thửùc haứnh treõn vaỷi (hoaởc giaỏy).
- Khoaỷng caựch leõn kim vaứ xuoỏng kim ụỷ ủửụứng daỏu thửự hai daứi gaỏp ủoõi ụỷ ủửụứng daỏu thửự nhaỏt.
- 1 HS.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 11- s.doc