Thiết kế bài dạy các môn khối 5 - Trường Tiểu học Trung Trạch - Tuần 5

Thiết kế bài dạy các môn khối 5 - Trường Tiểu học Trung Trạch - Tuần 5

MỤC TIÊU:

- Biết được một số biểu hiện cơ bản của người sống có ý chí.

- Biết người sống có ý chí có thể vượt qua được khó khăn trong cuộc sống.

- Cảm phục và noi theo những gương có ý chí vượt lên những khó khăn trong cuộc sống để trở thành người có ích cho gia dình, xã hội.

- GDKNS: Biết phê phán đánh giá những quan niệm những hành vi thiếu ý chí trong học tập trong cuộc sống đặt mục tiêu vượt khó khăn trình bày suy nghĩ và ý tưởng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: Một số mẩu chuyện về những tấm gương vượt khó; thẻ màu dùng cho hoạt động3.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Bài cũ:

 

doc 17 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 03/07/2017 Lượt xem 70Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn khối 5 - Trường Tiểu học Trung Trạch - Tuần 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 5
Tõ 24/9 ®Õn 28/9/2012
Thø
TiÕt
M«n häc
Bµi d¹y
Thø hai
1
2
3
4
Chµo cê
§¹o ®øc
TËp ®äc 
To¸n 
Cã chÝ th× nªn (T1)
Mét chuyªn gia m¸y xĩc
¤n tËp: B¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi
Thø ba
1
3
To¸n
LuyƯn tõ vµ c©u
¤n tËp: B¶ng ®¬n vÞ ®o khèi l­ỵng
Më réng vèn tõ: Hßa b×nh
Thø t­
2
3
4
TËp lµm v¨n
TËp ®äc
To¸n 
LuyƯn tËp lµm b¸o c¸o thèng kª
£-mi-li, con...
LuyƯn tËp
Thø n¨m
1
2
3
4
To¸n
LuyƯn tõ vµ c©u
KĨ chuyƯn
LÞch sư
§Ị - ca - mÐt vu«ng...
Tõ ®ång ©m
KĨ chuyƯn ®· nghe, ®· ®äc
Phan Béi Ch©u vµ phong trµo §«ng Du
Thø s¸u
1
2
3
To¸n
ChÝnh t¶
TËp lµm v¨n
Mi - li - mÐt vu«ng.....
Nghe-viÕt: Mét chuyªn gia m¸y xĩc
Tr¶ bµi v¨n t¶ c¶nh
 Ghi chĩ: 
So¹n : 22/9/2012 
Gi¶ng: Thø hai, 24/9/2012
§¹o ®øc: Cã chÝ th× nªn (tiÕt 1)
I. Mơc tiªu: 
- BiÕt ®­ỵc mét sè biĨu hiƯn c¬ b¶n cđa ng­êi sèng cã ý chÝ.
- BiÕt ng­êi sèng cã ý chÝ cã thĨ v­ỵt qua ®­ỵc khã kh¨n trong cuéc sèng.
- C¶m phơc vµ noi theo nh÷ng g­¬ng cã ý chÝ v­ỵt lªn nh÷ng khã kh¨n trong cuéc sèng ®Ĩ trë thµnh ng­êi cã Ých cho gia d×nh, x· héi.
- GDKNS: BiÕt phª ph¸n ®¸nh gi¸ nh÷ng quan niƯm nh÷ng hµnh vi thiÕu ý chÝ trong häc tËp trong cuéc sèng ®Ỉt mơc tiªu v­ỵt khã kh¨n tr×nh bµy suy nghÜ vµ ý t­ëng.
II. §å dïng d¹y häc: GV: Mét sè mÈu chuyƯn vỊ nh÷ng tÊm g­¬ng v­ỵt khã; thỴ mµu dïng cho ho¹t ®éng3.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
1. Bµi cị:
 - Mét HS lªn b¶ng tr¶ lêi c©u hái: Em hiĨu thÕ nµo lµ ng­êi sèng cã tr¸ch nhiƯm?
 - HS nhËn xÐt, GV bỉ sung.
2. Bµi míi: Giíi thiƯu bµi (Dïng lêi)
 * H§1: T×m hiĨu th«ng tin vỊ nh÷ng tÊm g­¬ng v­ỵt khã TrÇn B¶o §ång. 
- GV cho HS ®äc thÇm th«ng tin vỊ TrÇn B¶o §ång trong SGK. 
- HS th¶o luËn nhãm ®«i theo 3 c©u hái trong SGK råi tr¶ lêi miƯng.
 KÕt luËn: Tõ tÊm g­¬ng TrÇn B¶o §ång ta thÊy: dï gỈp ph¶i hoµn c¶nh rÊt khã kh¨n, nh­ng nÕu cã quyÕt t©m cao vµ biÕt s¾p xÕp thêi gian hỵp lÝ th× vÉn cã thĨ võa häc tèt, võa giĩp ®­ỵc gia ®×nh.
 * H§2: Xư lý t×nh huèng
- GV chia líp lµm 4 nhãm: Nhãm 1,2 th¶o luËn t×nh huèng 1; nhãm 3,4 th¶o luËn t×nh huèng 2- §¹i diƯn nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn.
* H§3: Lµm bµi tËp 1, 2 SGK
- HS trao ®ỉi theo cỈp lµm bµi tËp 1- GV lÇn l­ỵt nªu tõng tr­êng hỵp.
- HS bµy tá th¸i ®é b»ng c¸ch gi¬ thỴ mµu (theo quy ­íc)
- HS tiÕp tơc lµm bµi tËp 2 theo c¸ch trªn
 KÕt luËn: C¸c em ®· ph©n biƯt râ ®©u lµ biªu hiƯn cđa ng­êi cã ý chÝ. Nh÷ng biĨu hiƯn ®ã ®­ỵc thĨ hiƯn trong c¶ viƯc nhá vµ viƯc lín, trong c¶ häc tËp vµ ®êi sèng.- HS ®äc phÇn ghi nhí SGK 
3. Cđng cè, dỈn dß: - HS nh¾c l¹i ND bµi häc.
TËp ®äc: Mét chuyªn gia m¸y xĩc
I. Mơc tiªu: 
1 . §äc thµnh tiÕng : - §äc ®ĩng A-lÕch- x©y, nh¹t lo·ng , ngo¹i quèc 
- §äc tr«i ch¶y toµn bµi , ng¾t nghØ h¬i ®ĩng sau c¸c dÊu , gi÷a c¸c cơm tõ , nhÊn giäng c¸c tõ gỵi t¶ 
2 . §äc hiĨu : - HiĨu nghÜa c¸c tõ ng÷ khã trong bµi: 
- HiĨu néi dung : T×nh c¶m ch©n thµnh cđa mét chuyªn gia n­íc b¹n víi mét c«ng nh©n ViƯt Nam , qua ®ã thĨ hiƯn vỴ ®Đp cđa t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc 
II. §å dïng d¹y häc:Tranh CÇu Th¨ng Long , cÇu MÜ ThuËn , nhµ m¸y thủ ®iƯn Hoµ B×nh ...
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
A. Bµi cị: Gäi H ®äc thuéc lßng bµi th¬ Bµi ca vỊ tr¸i ®Êt vµ tr¶ lêi c©u hái SGK
B . Bµi míi :
1. Giíi thiƯu bµi 
2 . H­íng dÉn luyƯn ®äc vµ t×m hiĨu bµi 
a . LuyƯn ®äc : 1H(Giái) ®äc bµi - T h­íng dÉn giäng ®äc toµn bµi: Giäng nhĐ nhµng ®»m th¾m....
- Gäi HS ®äc nèi tiÕp ( 2 l­ỵt ) kÕt hỵp gi¶i nghÜa tõ khã ( Chĩ gi¶i )
- Tỉ chøc cho HS luyƯn ®äc theo cỈp - §äc theo cỈp ( 2 vßng )
- Gäi 1 HS ®äc toµn bµi 
- GV ®äc mÉu 
b . T×m hiĨu bµi:
- Anh Thủ gỈp anh A- lÕch - x©y ë ®©u ?
- D¸ng vỴ cđa A- lÕch -x©y cã g× ®Ỉc biƯt khiÕn anh Thủ chĩ ý ?
- Cuéc gỈp gì gi÷a hai ng­êi b¹n ®ång nghiƯp diƠn ra nh­ thÕ nµo ?
- Cuéc gỈp gì cđa hai ng­êi gỵi cho em c¶m nghÜ g× ? ?
- Chi tiÕt nµo trong bµi khiÕn cho em nhí nhÊt? V× sao ?
- GV hƯ thèng l¹i néi dung 
- Néi dung bµi tËp ®äc nãi lªn ®iỊu g× ?
- GV nªu néi dung cđa bµi - H nh¾c l¹i
- Gäi 2 HS nh¾c l¹i 
c . §äc diƠn c¶m :
- Bµi nµy nªn ®äc giäng nh­ thÕ nµo ?
- GV ®äc mÉu ®o¹n 4 - HD: Lêi A- lÕch -x©y thĨ hiƯn sù th©n mËt cëi më
- H: Theo dâi , g¹ch ch©n tõ cÇn nhÊn giäng 
- Tỉ chøc cho HS thi ®äc diƠn c¶m 
- GV nhËn xÐt tuyªn d­¬ng em ®äc tèt 
3 . Cđng cè :
- C©u chuyƯn gỵi cho em ®iỊu g×?
To¸n: TiÕt 21: 
¤n tËp b¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi
I. Mơc tiªu: 
- Củng cố cho học sinh các đơn vị đo độ dài và bảng đơn vị đo độ dài. 
- Rèn kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo độ dài và giải các bài toán có liên quan, nhanh, chính xác. 
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học. Vận dụng những điều đã học vào thực tế. 
II. §å dïng d¹y häc: GV: B¶ng phơ kỴ s½n bµi tËp 1.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
Bài cũ:
2. Giới thiệu bài mới
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS hình thành bảng đơn vị đo độ dài
Bài 1: Hoạt động cá nhân
Giáo viên gợi mở. Học sinh tự đặt câu hỏi. Học sinh trả lời. Giáo viên ghi kết quả.
Hoạt động 2: Luyện tập Hoạt động cá nhân
Bài 2 - Học sinh đọc đề - Xác định dạng
- Học sinh làm bài theo cặp.Giáo viên gợi mở để học sinh tìm phương pháp đổi.
Bài 4:
- Học sinh đọc đề - T h­íng dÉn H phân tích đề - Tóm tắt 
HN - ĐN : 791km 
ĐN – Tp HCM :dài hơn144 km 
GV nhận xét, chốt cách giải đúng.
* Hoạt động 4: Củng cố Hoạt động cá nhân
- Nhắc lại kiến thức vừa học
- Tổ chức thi đua: 
82km3m = .m 5 008m = km.m
2. Tổng kết - dặn dò:
- T nhËn xÐt tiÕt häc.
- VỊ nhµ xem l¹i b¶ng ®¬n vÞ ®o khèi l­ỵng.
So¹n : 23/9/2012 
Gi¶ng: Thø ba, 25/9/2012
To¸n: TiÕt 22: ÔN TẬP BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG 
I . mơc tiªu:
- học sinh tự xây dựng kiến thức.
-Rèn kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng và giải các bài toán có liên quan. 
-Giáo dục học sinh thích học toán, thích làm các bài tập về đổi đơn vị đo khối lượng. 
iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. Bài cũ:H nªu bảng đơn vị đo độ dài - Kiểm tra lý thuyết về mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, vận dụng bài tập nhỏ.
2. Giới thiệu bài mới: “ Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng”
Hoạt động nhóm đôi
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS ôn lại bảng đơn vị đo khối lượng.
Bài 1: - GV kẻ sẵn bảng đơn vị đo khối lượng chưa ghi đơn vị, chỉ - 2 học sinh đọc yêu cầu đề bài 
- HS nhắc lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng. ghi kilôgam.
Nêu tên các đơn vị lớn hơn kg? nhỏ hơn kg? 
 Hoạtđộng2: Luyệntập
Hoạt động nhóm đôi, cá nhân, lớp
Bài 2:
Giáo viên yêu cầu HS đọc đề
Nêu các bước tiến hành để đổi Giáo viên nhận xét HS sửa bài - xác định dạng - cách đổi.
Bài 3 : 
- HS đọc đề - xác định cách làm (So sánh 2 đơn vị của 2 vế phải giống nhau)
Bài 4:
Giáo viên cho học sinh hoạt động nhóm, bàn. Giáo viên gợi ý cho học sinh thảo luận
-.GV theo dõi cách làm bài của học sinh. 
* Lưu ý tên đơn vị đề bài cho và đề bài hỏi
Hoạt động 4: Củng cố Hoạt động cá nhân
- Cho học sinh nhắc lại tên đơn vị trong bảng đơn vị đo độ dài.
- Thi đua đổi nhanh 4 kg 85 g = .. g 1 kg 2 hg 4 g = . g
LuyƯn tõ vµ c©u: 
Më réng vèn tõ : Hoµ B×nh
I . Mơc tiªu : Giĩp HS : 
- Më réng vµ hƯ thèng ho¸ vèn tõ thuéc chđ ®iĨm: C¸nh chim hoµ b×nh 
- HiĨu ®ĩng nghÜa cđa tõ hoµ b×nh , t×m ®­ỵc tõ ®ång nghÜa víi tõ hoµ b×nh 
- ViÕt ®­ỵc mét ®o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh thanh b×nh cđa mét miỊn quª . 
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A . Bµi cị : Yªu cÇu HS t×m 1cỈp tõ tr¸i nghÜa vµ ®Ỉt c©u víi cỈp tõ ®ã 
B . Bµi míi : 
1 . Giíi thiƯu bµi 
2 . H­íng dÉn HS lµm bµi tËp 
Bµi 1: ( VBT ) Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi 1 
- Yªu cÇu HS th¶o luËn N2 vµ lµm vµo vë 
- Gäi HS nªu kÕt qu¶ 
- V× sao em l¹i chän ý b ?
GV kÕt luËn : Hoµ b×nh lµ tr¹ng th¸i kh«ng cã chiÕn tranh. B×nh th¶n lµ tõ chØ tr¹ng th¸i tinh thÇn cđa con ng­êi. Tr¹ng th¸i hiỊn hoµ yªn ¶ lµ tr¹ng th¸i cđa c¶nh vËt hoỈc tÝnh nÕt cđa con ng­êi 
Bµi 2: Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi tËp 
- Yªu cÇu HS lµm bµi 
- Gäi HS ®äc bµi lµm 
- G V kÕt luËn bµi lµm ®ĩng 
- Em h·y nªu ý nghÜa cđa tõng tõ vµ ®Ỉt c©u víi mçi tõ ®ã
- GV nhËn xÐt vµ bỉ sung 
Bµi 3: Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 
- Yªu cÇu c¶ líp lµm bµi vµo vë - Nªu kÕt qu¶
- GV cïng HS nhËn xÐt bỉ sung 
- NhËn xÐt cho ®iĨm bµi viÕt tèt 
3 . Cđng cè : 
T: Néi dung bµi häc h«m nay giĩp em hiĨu ®­ỵc ®iỊu g× ? 
- NhËn xÐt giê häc - DỈn dß
So¹n : 24/9/2012 
Gi¶ng: Thø t­, 26/9/2012 
TËp lµm v¨n: 
LuyƯn tËp lµm b¸o c¸o thèng kª
I. Mơc tiªu: Giĩp HS:
- BiÕt tr×nh bµy kÕt qu¶ thèng kª theo biĨu b¶ng 
- LËp b¶ng thèng kª theo yªu cÇu 
- Qua b¶ng thèng kª kÕt qu¶ häc tËp , HS cã ý thøc tù gi¸c , tÝch cùc trong häc tËp.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
A . Bµi cị Gäi HS ®äc l¹i b¶ng thèng kª cã sè HS trong tõng tỉ cđa líp 
- NhËn xÐt bµi lµm cđa HS 
B . Bµi míi :
1. Giíi thiƯu bµi 
2. H­íng dÉn lµm bµi tËp 
Bµi 1: Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 
- Yªu cÇu HS lµm bµi - Gỵi ý: Bµi nµy em kh«ng cÇn lËp b¶ng mµ chØ thèng kª kÕt qu¶ theo hµng ngang .
- Em cã nhËn xÐt g× vỊ kÕt qu¶ häc tËp cđa m×nh ?
- B©y giê c¸c em lËp b¶ng kÕt qu¶ häc tËp trong th¸ngcđa tõng thµnh viªn trong tỉ 
Bµi 2: Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp - Yªu cÇu HS tù lµm bµi 
* Gỵi ý ( KỴ b¶ng thèng kª tõng cét vµ hµng . 6 cét ghi : sè thø tù / hä vµ tªn/ sè ®iĨm chia thµnh 4 cét nhá theo c¸c thang ®iĨm cđa bµi 1 . Sè hµng lµ sè thµnh viªn trong tỉ vµ thªm 1 hµng tỉng sè 
- C¸ nh©n lËp b¶ng thèng kª vµo vë 
T- Trong tỉ b¹n nµo tiÕn bé nhÊt ? B¹n nµo cßn ch­a tiÕn bé?
 GV kÕt luËn : Qua b¶ng thèng kª em ®· biÕt kÕt qu¶ häc tËp cđa m×nh vµ nhãm m×nh . VËy em h·y cè g¾ng ®Ĩ th¸ng sau cã kÕt qu¶ häc tËp tèt h¬n 
3 . Cđng cè:
- Bµi häc h«m nay giĩp em cđng cè néi dung g× ?
- B¶ng thèng kª cã t¸c dơng g× ? 
- NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cđa HS
- NhËn xÐt tiÕt häc 
TËp ®äc: £ - mi - li , con...
I . Mơc tiªu : 
1 . §äc thµnh tiÕng: §äc ®ĩng: £- mi-li , P«-t«-m¸c , Oa- sinh - t¬n 
- §äc tr«i ch¶y toµn bµi th¬ , ng¾t nghØ h¬i gi÷a c¸c cơm tõ ,nhÊn giäng nh÷ng tõ thĨ hiƯn xĩc déng cđa chĩ M«-ri-x¬n
- §äc diÏn c¶m bµi th¬ 
2. §äc hiĨu : - HiĨu c¸c tõ :LÇu Ngị Gi¸c , Gi«n -x¬n nh©n danh, Na pan, Oa -sinh-t¬n
HiĨu néi dung: Ca ngỵi hµnh ®éng dịng c¶m cđa mét c«ng d©n MÜ d¸m tù thiªu ®Ĩ ph¶n ®èi cuéc chiÕn tranh ë ViƯt Nam 
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
A . Bµi cị : Gäi HS ®äc bµi Mét chuyªn gia m¸y xĩc vµ tr¶ l ... viên chốt lại
Học sinh kết luận: 1dam2 = 100m2
-Giới thiệu đơn vị đo diện tích héctômét vuông:
- Học sinh tự hỏi bạn, bạn trả lời dựa vào gợi ý của giáo viên.
- Cả lớp làm việc cá nhân 1hm2 = 100dam2
Giáo viên nhận xét sửa sai cho học sinh
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện tập
Bài 1, 2: - 2 HS đọc yêu cầu bài tập.*Cho HS làm bài theo nhóm đôi 
- Rèn cách đọc, cách viết.- 1 em đọc, 1 em ghi cách đọc
Bài 3: - Giáo viên gợi ý: Xác định dạng đổi, tìm cách đổi
- Học sinh đọc đề - Xác định dạng đổi - Học sinh làm bài và sửa bài
5. Tổng kết - dặn dò- Chuẩn bị: Milimét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích 
LuyƯn tõ vµ c©u: Tõ ®ång ©m 
I. Mơc tiªu : Giĩp HS hiĨu: 
- ThÕ nµo lµ tõ ®ång ©m 
- NhËn diƯn ®­ỵc tõ ®ång ©m trong c©u , ®o¹n v¨n , trong lêi nãi h»ng ngµy 
- Ph©n biƯt ®­ỵc nghÜa cđa c¸c tõ ®ång ©m 
II. §å dïng d¹y häc : Mét sè tranh ¶nh vỊ c¸c sù vËt hiƯn t­ỵng , ho¹t ®éng cã tªn gäi gièng nhau 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A. Bµi cị : Gäi HS ®äc ®o¹n v¨n miªu t¶ vỴ thanh b×nh cđa n«ng th«n ®· lµm ë tiÕt tr­íc 
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 
B. D¹y häc bµi míi 
1.Giíi thiƯu bµi 
2. T×m hiĨu vÝ dơ: GV ghi b¶ng : a). ¤ng ngåi c©u c¸ .
 b). §o¹n v¨n nµy cã 5 c©u.
H- Hai c©u ®Ịu lµ c©u kĨ, mçi c©u cã mét tõ "c©u" nh­ng nghÜa cđa chĩng kh¸c nhau 
- Em cã nhËn xÐt g× vỊ hai c©u v¨n trªn ?
-NghÜa cđa tõ c©u trong tõng c©u trªn lµ g×? Em h·y chän lêi gi¶i thÝch ®ĩng ë Bµi 2: - Gäi HS ®äc bµi 2- Trao dỉi cỈp - Nªu miƯng bµi lµm 
T- Em cã nhËn xÐt g× vỊ nghÜa vµ c¸ch ph¸t ©m cđa hai tõ c©u trªn ?
- Hai tõ "c©u" trªn lµ tõ ®ång ©m. ThÕ nµo lµ tõ ®ång ©m ?
- GV chèt ý 
* Gäi HS ®äc ghi nhí - Yªu cÇu HS nªu vÝ dơ vỊ tõ ®ång ©m 
3 . LuyƯn tËp :
Bµi 1: Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi tËp 
- Yªu cÇu HS lµm viƯc theo cỈp - Trao ®ỉi cỈp - HS lÇn l­ỵt nªu ý kiÕn - Líp theo dâi nhËn xÐt 
- GV gãp ý bỉ sung nÕu HS gi¶i nghÜa ch­a ®ĩng 
Bµi 3: Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi- 1 em ®äc yªu cÇu - 2 em ®äc l¹i c©u chuyƯn - Yªu cÇu HS ghi lêi gi¶i thÝch vµo vë 
- C¸ nh©n lµm bµi - §äc bµi lµm - Líp nhËn xÐt 
- GV kÕt luËn lêi gi¶i ®ĩng 
Bµi 4:. Yªu cÇu HS ®äc tõng c©u ®è vµ t×m lêi gi¶i ®¸p 
- Trao ®ỉi cỈp - Nªu miƯng bµi lµm 
- Líp nhËn xÐt
4 . Cđng cè : 
-ThÕ nµo lµ tõ ®ång ©m
- NhËn xÐt giê häc - DỈn dß
KĨ chuþƯn : KĨ chuyƯn ®· nghe ®· ®äc 
I. Mơc tiªu:Giĩp HS 
- KĨ tù nhiªn b»ng lêi cđa m×nh 1 c©u chuyƯn ®· nghe , ®· ®äc ca ngỵi hoµ b×nh , chèng chiÕn tranh . C©u chuyƯn ph¶i cã néi dung cã nh©n vËt , cã ý nghÜa
- HiĨu ý nghÜa cđa truyƯn c¸c b¹n kĨ - Nghe vµ nhËn xÐt lêi kĨ vµ ý nghÜa truyƯn b¹n kĨ 
- RÌn thãi quen ham ®äc s¸ch 
II. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A. KiĨm tra bµi cị: Gäi HS kĨ nèi tiÕp nhau c©u chuyƯn TiÕng vÜ cÇm ë Mü Lai
B. D¹y bµi míi:
1.Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc ®Ých , yªu cÇu bµi häc.
2 . H­íng dÉn kĨ chuyƯn 
a . T×m hiĨu ®Ị 
- Gäi HS ®äc ®Ị bµi 
- GV g¹ch ch©n c¸c tõ : ®­ỵc nghe , ®­ỵc ®äc , ca ngỵi hoµ b×nh , chèng chiÕn tranh 
- Em ®äc c©u chuyƯn ë ®©u , h·y giíi thiƯu cho c¸c b¹n nghe 
- Gäi HS ®äc mơc 3 ( SGK ) 
- GV ghi lªn b¶ng 
b . KĨ chuyƯn trong nhãm 
- Yªu cÇu HS kĨ chuyƯn theo nhãm - KĨ theo nhãm 4 - kĨ chuþªn bỉ sung cho nhau, cïng trao ®ỉi vỊ néi dungý nghÜa cđa c©u chuyƯn 
- HS lÇn l­ỵt kĨ - Líp theo dâi nh©n xÐt trao ®ỉi vÌ néi dung ý nghÜa c©u chuþƯn 
- GV theo dâi HS kĨ 
c . Thi kĨ chuyƯn 
- Tỉ chøc cho HS thi kĨ tr­íc líp -Theo dâi nhËn xÐt-Tuyªn d­¬ng nh÷ng em kĨ tèt 
3 . Cđng cè, dỈn dß:
- Nh÷ng c©u chuyƯn c¸c em võa nghe b¹n kĨ cã néi dung g× ?
- NhËn xÐt giê häc - DỈn dß 
LÞch sư: Phan Béi Ch©u 
 vµ phong trµo ®«ng du
I. Mơc tiªu: 
- Phan Béi Ch©u lµ nhµ yªu n­íc tiªu biĨu ë ViƯt Nam ®Çu thÕ kØ xx.
- Phong trµo §«ng Du lµ mét phong trµo yªu n­íc, nh»m mơc ®Ých chèng thùc d©n Ph¸p.
II. §å dïng d¹y häc:
 GV: B¶n ®å thÕ giíi, t­ liƯu vỊ Phan Béi Ch©u vµ phong trµo §«ng Du.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
 1. Bµi cị: X· héi ViƯt Nam vµo cuèi thÕ kØ XIX ®Çu thÕ kØ XX xuÊt hiƯn nh÷ng tÇng líp nµo? 
 2. Bµi míi: Giíi thiƯu bµi:
 * H§1: TiĨu sư Phan Béi Ch©u.
- HS lµm viƯc c¸ nh©n, ®äc SGK tr¶ lêi miƯng vỊ tiĨu sư cđa Phan Béi Ch©u.
- GV vµ HS nhËn xÐt chèt ý ®ĩng.
 * H§2: S¬ l­ỵc vỊ phong trµo §«ng Du.
- HS ®äc SGK th¶o luËn nhãm ®«i tr¶ c¸c c©u hái sau:
+ Phong trµo §«ng Du diƠn ra vµo thêi gian nµo? Ai lµ ng­êi l·nh ®¹o? mơc ®Ých cđa phong trµo lµ g×?
+ Nh©n d©n trong n­íc, ®Ỉc biƯt lµ c¸c thanh niªn yªu n­íc ®· h­ëng øng phong trµo §«ng Du nh­ thÕ nµo?
+ KÕt qu¶ cđa phong trµo §«ng Du vµ ý nghÜa cđa phong trµo nµy lµ g×?
- HS vµ GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®ĩng.
- Gäi 2,3 HS (K) tr¶ lêi:
+ T¹i sao trong ®iỊu kiƯn khã kh¨n thiÕu thèn, nhãm thanh niªn ViƯt Nam vÉn h¨ng say häc tËp?
 + T¹i sao chÝnh phđ NhËt trơc xuÊt Phan Béi Ch©u vµ nh÷ng ng­êi du häc?
GV: Phong trµo §«ng Du thÊt b¹i lµ do thùc d©n Ph¸p cÊu kÕt... kh«ng ph©n biƯt mµu da chĩng s½n sµng cÊu kÕt víi nhau ®Ĩ ¸p bøc d©n téc ta. 
3. Cđng cè dỈn dß: 
- 1 HS (K,G) nh¾c l¹i néi dung bµi.
- HS vỊ nhµ chuÈn bÞ bµi sau.
So¹n : 26/9/2012 
Gi¶ng: Thø s¸u, 28/9/2012
To¸n: TiÕt 25 : MI-LI-MÉTVUÔNG 
 BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH 
i. mơc tiªu: - Nắm được tên gọi, ký hiệu, độ lớn của milimét vuông. Quan hệ giữa milimét vuông và xăngtimét vuông. Nắm được bảng đơn vị đo diện tích - Tên gọi, ký hiệu, thứ tự các đơn vị trong bảng, mối quan hệ giữa các đơn vị kế tiếp nhau. Biết chuyển đổi các số đo diện tích từ đơn vị này sang đơn vị khác.
- Rèn học sinh đổi nhanh, chính xác. 
- Giáo dục học sinh yêu thích học toán. Vận dụng được những điều đã học vào thực tế. 
ii. chuÈn bÞ: - Bảng đơn vị đo diện tích chưa ghi chữ và số 
- Bảng đơn vị đo diện tích - ký hiệu - tên gọi - mối quan hệ - Hình vuông có 100 ô vuông.	 
iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. Bài cũ: - Lớp viết vào nháp: 1 dam2 = ...m2 , 1 hm2 = .......dam2
- Yêu cầu HS nêu lại mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo liền kề. sửa bài 2, 4 / 28, 29 (SGK
- 2 học sinh thực hiện. - Lớp nhận xét .Giáo viên nhận xét - cho điểm
2. Giới thiệu bài mới: Milimét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích
* Hoạt động 1: - Hướng dẫn HS nắm được tên gọi, ký hiệu, độ lớn của milimét vuông. Quan hệ giữa milimét vuông và xăngtimét vuông
1-Giới thiệu đơn vịđo diện tích: milimét vuông.
HS nêu lên những đôn vị đo d tích đã học cm2, dm2, m2, dam2, hm2, km2
a. Hình thành biểu tượng milimét vuông
- Milimét vuông là gì? - diện tích hình vuông có cạnh là 1 milimét
GV giới thiệu cách viết- Học sinh ghi cách viết tắt: milimét vuông viết tắt là mm2
H;Hãy nêu mối quan hệ giữa cm2 và mm2.
Ÿ Giáo viên chốt lại và ghi lên bảng- HS đọc lại: 1cm2 = 100mm2 1mm2 = cm
*Hoạt động 2:Hình thành bảng đơn vị đo diện tích
-Hoạt động cá nhân, lớp.
- GV hỏi HS trả lời điền bảng đã kẻ sẵn. 
1 dam2 = ? m2 1 m2 = mấy phần dam2
- HS hình thành bảng đơn vị đo diện tích từ lớn đến bé và ngược lại. 
- Gọi 2 HS lên bảng, vừa đọc, vừa đính từng đơn vị vào bảng từ lớn đến bé và ngược lại
- Mỗi đơn vị đo diện tích gấp mấy lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?
-Mỗi đơn vị đo diện tích kém mấy lần đơn vị lớn hơn tiếp liền ? 
* Hoạt động 3: Luyện tập.
 Bài 1: Học sinh đọc đề- HS làm bài - HS sửa bài (đổi vở)
Bài 2:- T yêu cầu học sinh làm bài- Yêu cầu HS nêu cách đổi-T nhận xét, chốt kết quả đúng 
* Hoạt động 4: - Học sinh nhắc lại bảng đơn vị đo diện tích từ lớn đến bé và ngược lại.
Học sinh nhắc lại mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo liền kề nhau.
ChÝnh t¶ : 
Mét chuyªn gia m¸y xĩc
I. Mơc tiªu: Giĩp HS : 
- Nghe - viÕt chÝnh x¸c , ®Đp ®o¹n " Qua khung cưa kÝnh ...th©n mËt " 
- HiĨu ®­ỵc c¸ch ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng chøa nguyªn ©m ®«i u«/ ua vµ t×m ®­ỵc c¸c tiÕng cã ©m ®«i u«, ua ®Ĩ hoµn thµnh c¸c c©u thµnh ng÷ 
II. §å dïng d¹y häc : B¶ng líp viÕt s½n m« h×nh cÊu t¹o vÇn 
III . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
A . Bµi cị: - HS viÕt lªn b¶ng c¸c tiÕng vµo b¶ng m« h×nh cÊu t¹o vÇn : tiÕn , biĨn , b×a , mÝa - GV+H nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 
- Em cã nhËn xÐt g× vỊ c¸ch ®¸nh dÊu thanh trong c¸c tiÕng ?
B. Bµi míi :
1 . Giíi thiƯu bµi 
2 . H­íng dÉn viÕt chÝnh t¶ 
a. Trao ®ỉi vỊ néi dung ®o¹n viÕt 
 - Gäi 1 HS ®äc ®o¹n v¨n viÕt 
- D¸ng vỴ cđa ng­êi ngo¹i quèc nµy cã g× ®Ỉc biƯt?
b. H­íng dÉn viÕt tõ khã 
- Gäi HS nªu c¸c tõ khã dƠ lÉn 
- GV nªu thªm ( ngo¹i quèc , khoỴ , gi¶n dÞ )
c . ViÕt chÝnh t¶ 
d. So¸t lçi chÊm bµi 
3 . H­íng dÉn lµm bµi tËp chÝnh t¶ 
Bµi 2: Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi tËp 
- Yªu cÇu HS tù lµm bµi - Nªu kÕt qu¶
- Em cã nhËn xÐt g× vỊ c¸ch ghi dÊu thanh trong mçi tiÕng ?
(- C¸c tiÕng cã chøa ua dÊu thanh ®­ỵc ®Ỉt ch÷ c¸i ®Çu cđa ©m chÝnh ua lµ ch÷ u
 - Trong c¸c tiÕng cã chøa u«: dÊu thanh ®Ỉt ë ch÷ c¸i thø hai cđa ©m chÝnh u« lµ ch÷ u).
- NhËn xÐt - kÕt luËn c©u tr¶ lêi 
Bµi 3: - Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 
- Yªu cÇu HS th¶o luËn cỈp 
- GV kÕt luËn bµi lµm ®ĩng 
 4. Cđng cè: 
- NhËn xÐt giê häc - DỈn dß
TËp lµm v¨n: 
Tr¶ bµi v¨n t¶ c¶nh
I . Mơc tiªu: Giĩp H: 
- HiĨu ®­ỵc yªu cÇu bµi v¨n t¶ c¶nh .
- HiĨu ®­ỵc nhËn xÐt chung cđa GV vµ kÕt qu¶ bµi viÕt cđa c¸c b¹n ®Ĩ liƯ hƯ
 víi bµi lµm cđa m×nh 
- BiÕt s÷a lçi, dïng tõ , ng÷ ph¸p , diÏn ®¹t , chÝnh t¶ , bè cơc bµi lµm cđa m×nh vµ cđa b¹n - Cã tinh thÇn häc hái nh÷ng c©u v¨n hay , ®o¹n v¨n hay cđa b¹n ®Ĩ viÕt l¹i ®o¹n v¨n cho hay h¬n 
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
1. Giíi thiƯu bµi
2. NhËn xÐt chung vỊ bµi lµm 
a). ¦u ®iĨm :
-HÇu hÕt c¸c em n¾m ®­ỵc yªu cÇu cđa ®Ị ®Ĩ viÕt ®­ỵc bµi v¨n t¶ c¶nh 
- Bè cơc bµi v¨n kh¸ ®Çy ®đ , râ rµng .
- NhiỊu bµi viÕt nªu ®Çy ®đ c¸c ý . Mét sè em ®iƠn ®¹t c©u v¨n kh¸ m¹ch l¹c , ch÷ viÕt ®Đp kh«ng sai lçi chÝnh t¶ 
b). Nh­ỵc ®iĨm : - Mét sè em néi dung bµi viÕt cßn s¬ sµi - Nªu ý ch­a ®Çy ®đ , diƠn ®¹t c©u v¨n ch­a tr«i ch¶y , bµi viÕt cßn sai nhiỊu lçi chÝnh t¶ 
3 . H­íng dÉn HS ch÷a bµi 
- Yªu cÇu HS tù ch÷a bµi cđa m×nh b»ng c¸ch trao ®ỉi víi b¹n 
- GV giĩp ®ì HS yÕu 
4 . Häc tËp ®o¹n v¨n hay , bµi v¨n tèt 
- Gäi HS ®äc bµi v¨n ®­ỵc ®iĨm cao 
5 . H­íng dÉn HS viÕt l¹i ®o¹n v¨n 
- Yªu cÇu viÕt l¹i :
+ §o¹n v¨n cã nhiỊu lçi chÝnh t¶ 
+ §o¹n v¨n viÕt ch­a tr«i ch¶y 
+§o¹n v¨n viÕt cßn s¬ sµi néi dung ch­a ®Çy ®đ 
- GV nhËn xÐt Giê häc - DỈn dß

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 5-L5 SANG.doc