Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 10 năm 2010

Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 10 năm 2010

I. MỤC TIÊU:

- Ngắt nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu , giữa các cụm từ rõ ý , bước đầu biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật

- Hiẻu nội dung : Sáng kiến của bé Hà tổ chức ngày lễ của ông bà thể hiện tấm lòng kính yêu , sự quan tâm tới ông bà . TLCHSGK

II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI:

- Xác định giá trị.

- Tư duy sáng tạo.

- Thể hiện sự thông cảm.

- Ra quyết định.

 

doc 15 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 07/06/2017 Lượt xem 82Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 10 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 10
 Thứ hai ngày 29 tháng 10 năm 2012 
Chào cờ đầu tuần
 Taọp ủoùc
 SAÙNG KIEÁN CUÛA BEÙ HAỉ 
I. mục tiêu:
- Ngắt nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu , giữa các cụm từ rõ ý , bước đầu biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật 
- Hiẻu nội dung : Sáng kiến của bé Hà tổ chức ngày lễ của ông bà thể hiện tấm lòng kính yêu , sự quan tâm tới ông bà . TLCHSGK
II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài:
Xác định giá trị.
Tư duy sáng tạo. 
Thể hiện sự thông cảm.
Ra quyết định.
III. Đồ dùng dạy học:
 - Tranh minh hoạ bài tập đọc.
IV. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
 Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Tieỏt 1
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu chuỷ ủieồm mụựi vaứ baứi ủoùc.
Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn ủoùc 
- Giaựo vieõn ủoùc maóu.
- Hửụựng daón hoùc sinh luyeọn ủoùc tửứng caõu
 + Hửụựng daón HS ủoùc tửứ khoự. 
- Hửụựng daón ủoùc tửứng ủoaùn trửụực lụựp 
 + GV chia ủoaùn cho baứi:4 ủoaùn
 + Hửụựng daón ủoùc caõu daứi, ngaột nghổ hụi
+ Giaỷi nghúa tửứ: caõy saựng kieỏn, chuực thoù, laọp ủoõng
- Luyeọn ủoùc trong nhoựm
- Thi ủoùc giửừa caực nhoựm.- GV nhaọn xeựt cho ủieồm.
 Tieỏt 2
Hoaùt ủoọng 3: Tỡm hieồu baứi
-Beự Haứ coự saựng kieỏn gỡ?
- Haứ giaỷi thớch vacsao caàn phaỷi coự ngaứy leó cuỷa oõng baứ?
- Goùi 1 hs ủoùc caõu hoỷi 2
- Saựng kieỏn cuỷa beự Haứ ủaừ cho em thaỏy beự Haứ coự tình caỷm nhử theỏ naứovụựi oõng baứ?
* Chuyeồn yự
-Goùi hs ủoùc 2 ủoaùn coứn laùi.
- Beự Haứ coứn baờn khoaờn chuyeọn gỡ?
- Ai ủaừ gụừ bớ giuựp beự?.
- Cho hs ủoùc thaàm ủoaùn 3 trong sgk
- Haứ ủaừ taởng oõng baứ moựn quaứ gỡ?
- Moựn quaứ cuỷa Haứ coự ủửụùc oõng baứ thớch khoõng?
- Beự Haứ trong caõu chuyeọn laứ moọt coõ beự nhử theỏ nào?
- Vỡ sao Haứ nghú ra saựng kieỏn toồ chửực ngaứy oõng, bà. 
Goùi nhieà hs traỷ lụứi
Hoaùt ủoọng 4: Luyeọn ủoùc lại 
-GV ủoùc maóu laàn 2
-Hửụựng daón ủoùc theo vai
Laàứn 1: GV laứm ngửụứi daón chuyeọn cuứng 2 hs ủoùc theo loỏi phaõn vai.
Laàn 2: Caực nhoựm tửù phaõn vai sau ủoự leõn thi ủoùc theo phaõn vai.
Thi ủoùc phaõn vai trửụực lụựp.
-GV cuứng hs bỡnh choùn nhoựm ủoùc hay nhaỏt
Hoaùt ủoọng 5: Cuỷng coỏ daởn doứ.
-Giaựo duùc HS qua baứi hoùc
- Hoỷi veà noọi dung baứi.
- ẹoùc noỏi tieỏp tửứng caõu
 - ẹoùc tửứng tửứ
-Noỏi tieỏp nhau ủoùc ủoaùn vaờn
- ẹoùc ủoaùn treõn baỷng phuù
- ẹoùc trong saựch
- Caực nhoựm luyeọn ủoùc
- ẹoùc thi giửừa caực nhoựm
Tổ chức ngày lễ cho ông bà.
 Vì Hà có ngày 1 – 6, bố có ngày1 – 5 mẹ có ngày 8 – 3,còn ông, bà chưa có ngày lễ nào cả.
- Nhaọn xeựt.
- 1 hs ủoùc
- Traỷ lụứi mieọng
- ẹoùc thaàm
Chưa có quà gì tặng ông, bà.
Bố ghé vào tai Hà mách cho cách.
Bé Hà tặng ông chùm điểm mười
Món quà của Hà ông, bà thích nhất.
Bé Hà là cô bé ngoan, nhiếuáng kiến và rất kính yêu ông bà.
- 1 hs ủoùc lụứi beự Haứ, 1 hs ủoùc lụứi oõng, baứ.
- ẹoùc phaõn vai trong nhoựm
-Caực nhoựm ủoùc thi
 Toaựn 
 LUYEÄN TAÄP
I. Mục tiêu:
- Biết tìm x trong các bài tập dạng: x + a = b ; a + x = b( với a , b là các số không quá 2 chữ số 
- Biết giải bài toán có một phép trừ
II.Các hoạt động dạy học:
	 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
 Hoaùt ủoọng 2 : Luyeọn taọp
*Baứi 1/46:3 hs laứm baứi treõn baỷng, caỷ lụựp laứm baỷng tay
- Yeõu caàu hs neõu teõn goùi caực thaứnh phaàn vaứ trỡnh baứy caựch laứm. 
- GOẽi hs NX, GV nhaọn xeựt chửừa baứi. 
*Baứi 2/46: GV vieỏt tửứng pheựp tớnh leõn baỷng sau ủoự yeõu caàu hs neõu keỏt quaỷ.
- Yeõu caàu hs nhaọn xeựt veà SBT- ST- Hieọu ụỷ tửứng coọt moọt Ruựt ra nhaọn xeựt tửứ pheựp coọng 9+ 1= 10, ta coự 2 pheựp trửứ: 10 – 9 = 1; 10-1=9
 *Baứi 3/46: Hửụựng daón tửụng tửù baứi treõn.
*Baứi 4/ 46 Goùi hs ủoùc ủeà baứi
- 1 hs toựm taột giaỷi treõn baỷng, caỷ laứm vaứo vụỷ nhaựp.
- Goùi hs nhaọn xeựt, boồ sung
- GV nhaọn xeựt chửừa baứi
*Baứi 5/46: Goùi hs neõu yeõu caàu cuỷa baứi
- Yeõu caàu hs tửù laứm vaứo vụỷ sau ủoự ủoồi vụỷ kieồm tra
- Goẽi hs ủoùc baứi laứm, neõu caựch laứm cuỷa mỡnh.
Goùi hs nhaọn xeựt, boồ sung
- GV nhaọn xeựt chửừa baứi.
 Hoaùt ủoọng 4 : Cuỷng coỏ daởn doứ:
- Nhaộc laùi caựch tỡm thaứnh phaàn chửa bieỏt
Laứm baứi 
Traỷ lụứi mieọng
 - Nhaọn xeựt
-Tớnh, neõu keỏt quaỷ
--Traỷ lụứi mieọng 
- 
- Laứm baứi theo yeõu caàu cuỷa giaựo vieõn.
- Nhaọn xeựt
Laứm baứi theo yeõu caàu cuỷa GV,sau ủoự neõu caựch laứm .
Traỷ lụứi mieọng
 Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2012
 Toaựn 
 SOÁ TROỉN CHUẽC TRệỉ ẹI MOÄT SOÁ
I/ MUẽC TIEÂU :
- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 - trường hợp số bị trừ là số tròn chục , số trừ là số có một hoặc hai chữ số 
-Biết giải bài toán có một phép trừ 9 số tròn chục trừ đi một số)
II/ ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:
4 boự que tớnh,baỷng gaứi
III.Các hoạt động dạy học:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
 Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
 Hoaùt ủoọng 2: Giaỷng baứi mụựi
* Giụựi thieọu pheựp trửứ 40-8
- GV sửỷ dụng que tớnh, hửụựng daón HS tỡm keỏt quaỷ
- Hửụựng daón ủaởt tớnh theo coọt doùc
- GV ủửa ra 1 soỏ pheựp tớnh trửứ ụỷ baứi taọp 1
-3 hs laứm baứi treõn baỷng, caỷ lụựp laứm baỷng tay.
- Yeõu caàu hs trỡnh baứy laùi caựch ủaởt tớnh vaứ thửùc hieọn pheựp tớnh
- Goùi hs nhaọn xeựt , GV nhaọn xeựtkeỏt luaọn
 Hoaùt ủoọng 3 : Luyeọn taọp.
* Baứi 1/47: 
-3 hs laứm baứi treõn baỷng, caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ.
- Yeõu caàu hs neõu tên goùi caực thaứnh phaàn vaứ caựch laứm
- Goùi hs nhaọn xeựt , GV nhaọn xeựt chửừa baứi.
 * Baứi 2/47
 – Goùi hs ủoùc ủaàu baứi
 - 1 hs toựm taột giaỷi trên baỷng, caỷ lụựp laứm baỷng tay
- GV nhaọn xeựt chửừa baứi. 
 Hoaùt ủoọng 4 : Cuỷng coỏ daởn doứ:
- Nhaộc laùi caựch tớnh- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
 -Thao taực theo GV
 -nhắc laùi caựch laứm 
- Laứm theo yêu caàu cuỷa giaựo vieõn.
- Trỡnh baứy baứi laứm.
- Hs laứm baứi theo yeõu caàu cuỷa giaựo vieõn.
1 hsủoùc ủeà baứi.
Laứm baứi
 Chớnh taỷ
 TAÄP CHEÙP:NGAỉY LEÃ
 I/ MUẽC TIEÂU :
 - Chép chính xác trình bày đúng bài chính tả Ngày lễ
	- Làm đúng bài tập 2,BT3 a / b
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
	- Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ noọi dung
 	- Vụỷ taọp cheựp
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
 Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón taọp cheựp
* Hửụựng daón HS chuaồn bũ
 -Giaựo vieõn ủoùc maóu laàn 1.
- Hửụựng daón hoùc sinh naộm noọi dung
 + Hửụựng daón HS traỷ lụứi caực caõu hoỷi nhaốm neõu baọt noọi dung baứi vaờn.
 + Hửụựng daón Hs neõu nhaọn xeựt veà keỏt caỏu, ủaởc ủieồm cuỷa baứi vaờn: goàm maỏy caõu, caực daỏu caõu ủửụùc duứng, caực chửừ vieỏt hoa.
- Hửụựng daón HS vieỏt caực tửứ khoự: 
* Hửụựng daón HS vieỏt chớnh taỷ
- Gv ủoùc maóu laàn 2. Theo doừi HS vieỏt, uoõựn naộn, sửỷa loói. - GV ủoùc maóu laàn 3.- Chaỏm moọt soỏ baứi
- Hửụựng daón HS tửù kieồm tra vaứ sửỷa loói
 Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón laứm baứi taọp
* Baứi 2/79: ẹieàn tửứ thớch hụùp vaứo choó troỏng
- GV hửụựng daón HS laàn lửụùt tỡm chửừ : c/kứ ủieàn vaứo choó thớch hụùp . - Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng.
* Baứi 3/79: Tieỏn haứnh tửụng tửù baứi 2.
Hoaùt ủoọng 4: Cuỷng coỏ daởn doứ
- ẹoùc saựch
- ẹoùc theo yeõu caàu
-Traỷ lụứi caõu hoỷi
- ẹoùc vaứ traỷ lụứi
-Vieỏt caực tửứ khoự vaứo baỷng con
-Taọp cheựp vaứo vụỷ
-Kieồm tra baứi, sửỷa loói.
-ẹoùc yeõu caàu
- Laứm baứi vaứo vụỷ.
- Nhaọn xeựt.
 Keồ chuyeọn 
 SAÙNG KIEÁN CUÛA BEÙ HAỉ
I. MụC TIÊU:
 - Dựa vào các ý cho trước , kể lại được từng đoạn câu chuyện Sáng kiến của bé Hà
 - Hs khá giỏi biết kể lại toàn bộ câu chuyện 
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
	- Tranh minh hoùa
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2:Hửụựng daón keồ chuyeọn.
Baứi 1: - Gv ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi 1.
 - Hửụựng daón Hs ủoùc lụứi gụùi yự, noỏi tieỏp nhau keồ tửứng ủoaùn
- Toồ chửực caực HS trong nhoựm nhaọn xeựt lụứi keồ cuỷa baùn
- ẹaùi dieọn caực nhoựm keồ truyeọn trửụực lụựp
- Caỷ lụựp nghe, nhaọn xeựt lụứi keồ cuỷa baùn
- GV nhaọn xeựt: noọi dung, caựch dieón ủaùt, theồ hieọn
Baứi 2:Keồ toaứn boọ caõu chuyeọn
- GV goùi moọt soỏ HS keồ caực ủoaùn noỏi tieỏp nhau
- Toồ chửực lụựp nhaọn xeựt. GV nhaọn xeựt
- Moói nhoựm 3 hs leõn thi keồ theo hỡnh thửực noỏi tieỏp
- Caực nhoựm khaực nhaọn xeựt.
Hoaùt ủoọng 5: Cuỷng coỏ daởn doứ.
- Hửụựng daón HS lieõn heọ thửùc teỏ.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc 
– Tuyeõn dửụng.
- Veà nhaứ luyeọn keồ
- ẹoùc yeõu caàu cuỷa baứi
- Keồ tửứng ủoaùn trong nhoựm
- Nghe, nhaọn xeựt
- ẹaùi dieọn nhoựm keồ trửụực lụựp
- Keồ tửứng ủoaùn trửụực lụựp
- Nhaọn xeựt baùn keồ
- Caực nhoựm leõn thi keồ.
- Nhaọn xeựt
 Thứ tu ngày 31 tháng 10 năm 2012
 Taọp ủoùc 
 BệU THIEÁP
I. MụC TIÊU:
- Biết nghỉ hơi sau các dấu câu , giữa các cụm từ 
- Hiểu tác dụng của bưu thiếp , cách viết bưu thiếp , phong bì thư ( trả lời được câu hỏi SGK)
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
-Tranh minh hoùa baứi ủoùc trong saựch giaựo khoa.
- Moói hs mang theo 1 bửu thieỏp, 1 phong bỡ.
- Baỷng phuù vieỏt nhửừng caõu vaờn trong bửu thieỏp vaứ treõn phong bỡ thử ủeồ hs luyeọn ủoùc.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn ủoùc 
- Giaựo vieõn ủoùc maóu.
- Hửụựng daón hoùc sinh luyeọn ủoùc tửứng caõu 
 + Hửụựng daón HS ủoùc tửứ khoự: bửu thieỏp, Phan Thieỏt- Caỷ lụựp ủoùc ủoàng thanh 
- Nhaọn xeựt caựch ủoùc
Hoaùt ủoọng 3: Tỡm hieồu baứi
-GV hửụựng daón HS laàn lửụùt traỷ lụứi caực caõu hoỷi trong saựch giaựo khoa
- Yeõu caàu HS, laỏy bửu thieỏp, phong bỡ ra ủeồ vieỏt bửu thieỏp chuực thoù, mửứng sinh nhaọt
- Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng.
Hoaùt ủoọng 4: Cuỷng coỏ daởn doứ.
- Hoỷi veà noọi dung baứi.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng.
- Veà nhaứ luyeọn ủoùc
- ẹoùc noỏi tieỏp tửứng caõu
- ẹoùc tửứng tửứ
-Noỏi tieỏp nhau ủoùc 
-Caực nhoựm luyeọn ủoùc
-ẹoùc thi giửừa caực nhoựm
- ẹoùc ủoàng thanh.
-ẹoùc caõu hoỷi
- Traỷ lụứi.
- Nhaọn xeựt.
 Toaựn 
 11 TRệỉ ẹI MOÄT SOÁ 11- 5
I.MụC TIÊU:
 - Biết thực hiện phép trừ dạng 11 - 5 , lập được bảng 11 trừ đi một số 
- Biết cách giải bài toán có một phép trừ dạng 11- 5
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
 - 1 boự 1chuùc que tớnh vaứ 1 que tớnh rụứi, baỷng gaứi
III.Các hoạt động dạy học
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
 Hoaùt ủoọng1: Giaỷng baứi mụựi
*Giụựi thieọu pheựp trửứ 11 - 5
- GV sửỷ dung que tớnh, hửụựng daón HS tỡm keỏt
- Hửụựng daón ủaởt tớnh theo coọt doùc
- Hửụựng daón caựch laọp baỷng 11 trửứ ủi moọt soỏ
 Hoaùt ủoọng 2 : Luyeọn taọp.
* Baứi 1/48: - GV vieỏt tửứng pheựp tớnh ụỷ tửứng coọt leõn baỷng sau ủoự yeõu caàu hs neõu keỏt quaỷ, caựch tớnh nhaồm.
- Khi bieỏt 2+9=11 coự caàn tớnh 9+2 khoõng, vỡ sao?
- Khi ủaừ bieỏt 9+2=11coự theồ ghi ngay keỏt quaỷ vuỷa 11-9 vaứ 11-2 khoõng?, vỡ sao? 
* Baứi 2/48 - GV yeõu caàu tửù laứm baứi sau ủoự neõu laùi caựch thửùc hieọn tỡnh 11-5; 11-2
* Baứi 3/48- Goùi hs neõu caàu cuỷa baứi
- 1 hs laứm baứi treõn baỷng, caỷ lụựp laứm vụỷ luyeọn
- Yeõu caàu hs neõu caựch ủaờt tớnh vaứ thửùc hieọn tớnh cuỷa 3 pheựp tớnh treõn. Goùi hs nhaọn xeựt, boồ sung
* Baứi 4/48: Goùi hs ủoùc ủeà baứi
-Baứi toaứn cho bieỏt gỡ, hoỷi gỡ? Cho ủi nghúa laứ theỏ naứo?
Yeõu caàu hs tửù laứm baứi , Goùi moọt soỏ hs trỡnh baứy lụứi giaỷi
- Nhaọn xeựt .
 Hoaùt ủoọng 3 : Cuỷng coỏ daởn doứ: 
-Thao taực theo GV
-nhắc laùi caựch laứm 
- Tửù laọp baỷng, hoùc thuoọc
- Neõu keỏt quaỷ vaứ caựch nhaồm theo yc cuỷa GV.
- Traỷ lụứi mieọng
 - ẹoùc yeõu caàu cuỷa baứi.
- Laứm baứi caự nhaõn..
- Laứm mieọng,neõu keỏt quaỷ
 - ẹoùc ủaàu baứi
Traỷ lụứi mieọng
- Giaỷi baứi taọp vaứ trỡnh baứy lụứi giaỷi.
Thứ nam ngày 1 tháng 11 năm 2012
 Toaựn 
 31 – 5 
I/ MUẽC TIEÂU: 
- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 11 - 5
- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 31 – 5
- Nhận biết giao điểm của hai đoạn thẳng
II/ ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
 - 3 boự que tớnh vaứ 1 que tớnh rụứi,baỷng gaứi
III.Các hoạt động dạy học:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
 Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
 Hoaùt ủoọng 2: Giaỷng baứi mụựi
* Giụựi thieọu pheựp trửứ 31 - 5
- GV sửỷ dung que tớnh, hửụựng daón HS tỡm keỏt quaỷ
- Hoùc sinh ủaởt tớnh theo coọt doùc
- Goùi hs nhaọn xeựt sau ủoự neõu laùi caựch thửùc hieọn pheựp cho GV ghi ụỷ treõn baỷng nhử phaàn baứi hoùc
 Hoaùt ủoọng 3 : Luyeọn taọp.
* Baứi 1/49: - 2 hs laứm baứi treõn baỷng, caỷ lụựp laứm baỷng tay.
- Yeõu caàu hs trỡnh baứy caựch laứm.
- Nhaọn xeựt, cho ủieồm
 * Baứi 2/49 – Baứi toaựn naứy yeõu caàu chuựng ta laứm gỡ?
- 1 hs laứm baứi treõn baỷng, caỷ lụựp laứm baỷng tay
- Yeõu caàu hs neõu laùi caựch ủaởt tớnh vaứ tớnh keỏt quaỷ.- Nhaọn xeựt keỏt luaọn
* Baứi 3/49- Goùi hs ủoùc ủeà baứi
-1 hs toựm taột vaứ giaỷi treõn baỷng, caỷ lụựp laứm baỷng tay.
- Goùi hs trỡnh baứy baứi laứm cuỷa mỡnh vaứ giaỷi thớch vỡ sao laùi thửùc hieọn pheựp tớnh 51-6. 
* Baứi 4/49: Goùi 1 hs ủoùc caõu hoỷi, yeõu caàu hs traỷ lụứi
- Yeõu caàu nhieàu hs nhaộc laùi caõu traỷ lụứi.
 Hoaùt ủoọng 4 : Cuỷng coỏ daởn doứ:
-Thao taực theo GV
-Nhắc laùi caựch laứm 
 - Laứm baứi theo yeõu caàu cuỷa gv.
Trỡnh baứy
Traỷ lụứi mieọng
Tửù laứm baứi
 - 2 hs nhaộc laùi
1 hs ủoùcủeà
Trỡnh baứy baứi vaứ giaỷi thớch caựch laứm
ẹoùc caõu hoỷi
 - Nhaộc laùi
– Nhaọn xeựt
 LUYệN Từ Và CÂU
Từ ngữ về họ hàng
DAÁU CHAÁM, DAÁU CHAÁM HOÛI
I.MụC TIÊU:
	- Tìm được một số từ ngữ chỉ người trong gia đình , họ hàng BT1,BT2 xếp đúng từ chỉ người trong gia đình , họ hàng mà em biết vào 2 nhóm họ nội , họ ngoại BT3
	- Điền đúng dấu chấm , dấu chấm hỏi vào đoạn văn có chỗ trống BT4
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
	- Baỷng phuù,vieỏt baứi taọp 2, baứi taọp 3.:
 III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón laứm baứi taọp
* Baứi 1/82: Goùi hs neõu yeõu caàu cuỷa baứi
- Yeõu caàu hs mụỷ sgk( tr 78) baứi: Saựng kieỏn cuỷa beự Haứ ủeồ tỡm, vieỏt vaứo giaỏy nhaựp nhửừng tửứ chổ ngửụứi trong gia ủỡnh, hoù haứng
- GV vieỏt nhửừng tửứ ủuựng leõn baỷng.
- Goùi hs ủoùc laùi nhửừng tửứ ủoự.
* Baứi 2/82: HD tửụng tửù baứi 1.
* Baứi 3/82: Goùi hs neõu yeõu caàu cuỷa baứi.
+ Hoù noọi laứ nhửừng ngửụứi nhử theỏ naứo?
+ Hoù ngoaùi laứ nhửừng ngửụứi nhử theỏ naứo?
- HS leõn baỷng chụi troứ chụi: Thi tieỏp sửực
- GV noựi caựch chụi, luaọt chụi, hs chụi trong 2 phuựt.
- GV nhaọn xeựt . hs vieỏt vaứo vụỷ.
* Baứi 4/82: Goùi hs neõu yeõu caàu cuỷa baứi
-1 hs laứm baứi treõn baỷng, caỷ lụựp laứm vụỷ.
-GV nhaọn xeựt chửừa baứi.
+ Truyeọn naứy buoàn cửụứi ụỷ choó naứo?
Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ daởn doứ.
- Hoỷi veà noọi dung baứi.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng.
- ẹoùc yeõu caàu
- Quan saựt, suy nghú, laứm baứi
- Traỷ lụứi
- ẹoùc laùi
-1 hs neõu
- Traỷ lụứi
-Caực nhoựm leõn baỷng chụi troứ chụi theo yeõu caàu cuỷa gv
- Caỷ lụựp nhaọn xeựt boồ sung.
- 1 hs Traỷ lụứi
- Laứm baứi 
- Traỷ lụứi
 Taọp vieỏt
 Chửừ hoa: H
I/ MUẽC TIEÂU: 
 -Viết đúng chữ hoa H ( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ) ; chữ và câu ứng dụng : Góp Hai( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ), Hia sương một nắng ( 3 lần )
II/ ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
	- Maóu chửừ : H
	- Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ ửựng duùng:
 III. Các hoạt động dạy học:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
 1. Baứi mụựi 
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón vieỏt chửừ hoa
- Giaựo vieõn hửụựng daón HS quan saựt, nhaọn xeựt chửừ 
- Hửụựng daón hoùc sinh caựch vieỏt laàn lửụùt 3 neựt cuỷa chửừ
- GV vieỏt maóu chửừ cụừ vửứa. - Nhaộc laùi caựch vieỏt 
- Theo doừi, hửụựng daón HS vieỏt baỷng con
 - Nhaọn xeựt uoỏn naộn
Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón HS vieỏt caõu ửựng duùng
-GV giụựi thieọu caõu ửựng duùng
- Hửụựng daón HS giaỷi nghúa
- Toồ chửực HS quan saựt, nhaọn xeựt caõu maóu
- Gv vieỏt caõu maóu
- Hửụựng daón HS vieỏt, uoỏn naộn sửỷa sai
- Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng.
Hoaùt ủoọng 4: Hửụựng daón HS vieỏt vụỷ
-GV neõu yeõu caàu, hửụựng daón HS caựch vieỏt chửừ hoa vaứo vụỷ
- Theo doừi, giuựp ủụừ HS vieỏt
- Chaỏm 5 – 7 baứi vieỏt cuỷa HS
-Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự
Hoaùt ủoọng 5: Cuỷng coỏ daởn doứ.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng.
- Nhaọn xeựt caỏu taùo chửừ
- Taọp vieỏt theo GV
-Quan saựt GV 
- 3 HS leõn baỷng vieỏt
-Caỷ lụựp vieỏt baỷng con
- Giaỷi nghúa caõu maóu
-Nhaọn xeựt ủoọ cao, khoaỷng caựch giửừa caực chửừ
-3HS leõn baỷng, caỷ lụựp vieỏt baỷng con
- HS vieỏt vaứo vụỷ
Thứ sau ngày 2 tháng 11 năm 2012
 Toán
51 - 15
I/ MUẽC TIEÂU: Giuựp HS 
- Biết thực hiên phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 51 - 15
- Vẽ được hình tam giác theo mẫu ( Vẽ trên giấy kẻ ô li)
II/ ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
-5 boự 1 chuùc que tớnh vaứ 1 que tớnh rụứi
III. Các hoạt động dạy học:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
1) Kieồm tra : 
2) Daùy baứi mụựi : 
a) Giụựi thieọu : 
b) Toồ chửực cho HS tửù tỡm keỏt quaỷ cuỷa pheựp trửứ 51 – 15 
-GV toồ chửực cho HS hoaùt ủoọng 
-GV neõu vaỏn ủeà tửụng tửù baứi hoùc tieỏt 11 – 5 ủeồ daón tụựi pheựp tớnh trửứ 51 – 15
51
15
36
-
-GV hửụựng daón HS tửù ủaởt pheựp trửứ 
 51 – 15 theo coọt doùc(baỷng con
 .1 khoõng trửứ ủửụùc 5, laỏy 11 trửứ 5 baống 6, vieỏt 6 nhụự 1
 .5 trửứ 2 baống 3, vieỏt 3
3, Thửùc haứnh :
*Baứi 1 : Tớnh
*Baứi 2 : ẹaởt tớnh roài tớnh hieọu, bieỏt soỏ bũ trửứ vaứ soỏ trửứ laàn lửụùt laứ :
a) 81 vaứ 44 ; b) 51 vaứ 25 ; c) 91 vaứ 9 
*Baứi 3 : Tỡm x
a) x + 16 = 41 b) x + 34 = 81
 x = 41 – 16 x = 81 – 34 
 x = 25 x = 47
*Baứi 4 : Veừ hỡnh theo maóu 
3) Cuỷng coỏ – Daởn doứ : 
-HS thao taực vụựi 5 boự chuùc 1 que tớnh vaứ 1 que tớnh rụứi ủeồ tửù tỡm ủửụùc keỏt quaỷ cuỷa 51 – 15
-HS tửù thao taực treõn caực boự que tớnh ủeồ tỡm keỏt quaỷ cuỷa 51 – 15 theo gụùi yự cuỷa hỡnh veừ SGK 
 - Hs làm miệng
-HS laứm baỷng con, 2 em leõn baỷng
-HS thi laứm nhanh
-HS laứm vaứo vụỷ, 1 em leõn baỷng veừ
 CHÍNH TAÛ : NGHE VIEÁT
 OÂNG V Aỉ CHAÙU
I/ MUẽC TIEÂU: 
	- Nghe viết chính xác bài chính tả , trình bày đúng hai khổ thơ 
Làm được BT2, BT3 a / b
II/ ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
- Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ noọi dung
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón nghe vieỏt
* Hửụựng daón HS chuaồn bũ
 -Giaựo vieõn ủoùc maóu laàn 1.
- Hửụựng daón hoùc sinh naộm noọi dung
 + Hửụựng daón HS traỷ lụứi caực caõu hoỷi nhaốm neõu baọt noọi dung baứi vaờn
 + Hửụựng daón Hs neõu nhaọn xeựt veà keỏt caỏu, ủaởc ủieồm cuỷa baứi vaờn: goàm maỏy caõu, caực daỏu caõu ủửụùc duứng, caực chửừ vieỏt hoa.
- Hửụựng daón HS vieỏt caực tửứ khoự: 
* Hửụựng daón HS vieỏt chớnh taỷ
- Gv ủoùc maóu laàn 2. –
 Gv ủoùc tửứng tửứ, cuùm tửứ, caõu
- Theo doừi HS vieỏt, uoõựn naộn, sửỷa loói
* Chaỏm, sửỷa baứi 
- Hửụựng daón HS tửù kieồm tra vaứ sửỷa loói
 Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón laứm baứi taọp
* Baứi 2/: Tỡm tửứ
- GV hửụựng daón HS laàn lửụùt tỡm tửứ coự aõm ủaàu c/k 
- Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng.
* Baứi 3/: ẹieàn tửứ
- Hửụựng daón HS ủieàn tửứ l/n vaứo choó thớch hụùp
- Nhaọn xeựt
Hoaùt ủoọng 4: Cuỷng coỏ daởn doứ
- ẹoùc saựch
- ẹoùc theo yeõu caàu
-Traỷ lụứi caõu hoỷi
- ẹoùc vaứ traỷ lụứi
-Vieỏt caực tửứ khoự vaứo baỷng con
-Taọp cheựp vaứo vụỷ
-Kieồm tra baứi, sửỷa loói.
-ẹoùc yeõu caàu
- Laứm baứi vaứo vụỷ.
- Nhaọn xeựt.
-ẹoùc yeõu caàu
- Leõn baỷng laứm baứi
- Laứm vaứo vụỷ
 TAÄP LAỉM VAấN
KEÅ VEÀ NGệễỉI THAÂN
I/ MUẽC TIEÂU: 
- Biết kể về ông, bà hoặc người thân , dựa theo câu hỏi gợi ý BT1
- Viết được đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu kể về ông, bà hoặc người thân BT2
II/ ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
- Tranh minh hoùa, Baứi taọp 1.
III/ Các hoạt động dạy học
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón HS laứm baứi taọp
* Baứi 1/85
- Goùi HS ủoùc yeõu caàu ủeà baứi
- GV hửụựng daón dửùa vaứo caực caõu hoỷi keồ veà oõng, baứ, noựi leõn tỡnh caỷm ủoỏi vụựi oõng baứ.
- Toồ chửực thaỷo luaọn theo nhoựm
- Goùi moọt soỏ HS trỡnh baứy, lụựp theo doừi boồ sung yự kieỏn
- GV nhaọn xeựt
* Baứi 2/85
- Goùi HS ủoùc yeõu caàu ủeà baứi
- Yeõu caàu HS vieỏt laùi nhửừng ủieàu ủaừ keồ ụỷ baứi 1
- Lửu yự hs vieỏt caõu vaờn lieàn maùch chuự yự heỏt caõu ghi daỏu chaỏm. Chửừ caựi ủaàu caõu phaỷi vieỏt hoa.
- HS ủoùc baứi laứm cuỷa mỡnh
- Goùi hs nhaọn xeựt, boồ sung. 
- GV nhaọn xeựt cho ủieồm.
Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ daởn doứ.
-Nhaộc laùi noọi dung baứi hoùc
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng.
- Baứi taọp veà nhaứ
- ẹoùc yeõu caàu cuỷa baứi
- Nghe, suy nghú
- Thaỷo luaọn theo nhoựm
- ẹaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy trửụực lụựp
-ẹoùc yeõu caàu
- Trỡnh baứy vaứo vụỷ
- Nghe, boồ sung

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAÀN 10.doc