Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 2 năm 2012

Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 2 năm 2012

I. MỤC TIÊU

- Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm , dấu phẩy , giữa các cụm từ

- Hiểu nội dung câu chuyện đề cao lòng tốt và khuyến khích hs làm việc tốt Trả lời được câu hỏi 1,2,4

II.GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG:

A-Các KNS cơ bản được giáo dục:

-Xác định giá trị: có khả năng hiểu rõ những giá trị bản thân, biết tôn trong và thừa nhận người khác có những giá trị khác.

-Biết thể hiện sự cảm thông.

 

doc 17 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 07/06/2017 Lượt xem 97Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 2 năm 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuaàn 2 
 	 Thứ hai ngày 27 tháng 8 năm 2012
 Taọp ủoùc
PHAÀN THệễÛNG
I. mục tiêu
- Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm , dấu phẩy , giữa các cụm từ 
- Hiểu nội dung câu chuyện đề cao lòng tốt và khuyến khích hs làm việc tốt Trả lời được câu hỏi 1,2,4
II.Giáo dục kĩ năng sống:
A-Các KNS cơ bản được giáo dục:
-Xác định giá trị: có khả năng hiểu rõ những giá trị bản thân, biết tôn trong và thừa nhận người khác có những giá trị khác.
-Biết thể hiện sự cảm thông. 
B-Các PPKT dạy học tích cực:
 Trải nghiệm , thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiếncá nhân, phản hồi tích cực.
II..đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoùa ủoà daùy hoùc:
- Baỷng phuù vieỏt saỹn caõu vaờn, ủoaùn vaờn caàn hửụựng daón hoùc sinh ủoùc ủuựng.
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
 Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ
Đọc thuộc lòng bài thơ Ngày hôm qua 
đâu rồi?
Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn ủoùc 
- Giaựo vieõn ủoùc maóu.
- Hửụựng daón hoùc sinh luyeọn ủoùc tửứng caõu
 + Hửụựng daón HS ủoùc tửứ khoự: phaàn thửụỷng, saựng kieỏn, trửùc nhaọt,trao, voó tay
- Theo doừi, hửụựng daón ủoùc, sửỷa sai cho HS
 - Hửụựng daón ủoùc tửứng ủoaùn trửụực lụựp 
 +GV chia ủoaùn: 3 ủoaùn
 + Hửụựng daón ủoùc caõu daứi, ngaột nghổ hụi
+Giaỷi nghúa tửứ: bớ maọt, saựng kieỏn, laởng leừ
- Luyeọn ủoùc trong nhoựm
- Thi đọc - Nhaọn xeựt caựch ủoùc
 Tieỏt 2:
Hoaùt ủoọng 3: Tỡm hieồu baứi
+ Caõu chuyeọn keồ veà baùn naứo?
+Baùn Na laứ ngửụứi nhử theỏ naứo?
+ Haừy keồ nhửừng vieọc laứm toỏt maứ baùn Na laứm?
+ Tại sao Na lại buồn?
+ Hs ủoùc ủoaùn 2
 – Chuyeọn gỡ ủaừ xaỷy ra vaứo cuoỏi naờm hoùc? 
Laởng leừ coự nghúa laứ gỡ?
+ Caực baùn cuỷa Na laứm gỡ vaứo giụứ ra chụi?
+Tuựm tuùm coự nghúa laứ gỡ?
Theo em caực baùn cuỷa Na baứn baùc ủieàu gỡ? 
Em hieồu toỏt buùng coự nghúa laứ gỡ?
+Em coự nghú raống Na xửựng ủaựng khoõng? 
Hoaùt ủoọng 4: Luyeọn ủoùc laùi
-GV ủoùc maóu laàn 2
-Hửụựng daón ủoùc theo vai
- Yc hs thi ủoùc
- Gv cuứng hs bỡnh choùn ngửụứi ủoùc hay nhaỏt?
Hoaùt ủoọng 5: 
Cuỷng coỏ daởn doứ.
- Em hoùc ủửụùc ủieàu gỡ ụỷ baùn Na?
-Em thaỏy vieọc caực baùn ủeà nghũ trao phaàn thửụỷng cho Na coự taực duùng gỡ? 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng.
- Veà nhaứ luyeọn ủoùc
2 hs đọc bài 
- ẹoùc noỏi tieỏp tửứng caõu
- ẹoùc tửứng tửứ
-Noỏi tieỏp nhau ủoùc ủoaùn
- ẹoùc ủoaùn treõn baỷng phuù
Một buổi sáng , vào giờ ra chơi, các bạn trong lớp túm tụm bàn bạc điều gì có vẻ bí mật lắm. 
- Caực nhoựm luyeọn ủoùc
-ẹoùc thi giửừa caực nhoựm
Kể về bạn Na
Na là một cô bé tốt bụng.
Gọt bút chì giúp bạn Lan. Cho bạn Minh nửa cục tẩy. Làm trực nhật giúp các bạn bị mệt.
_ Vì Na học chưa giỏi.
Các bạn sôi nổi bàn tán về điểm thi 
và phần thưởng còn Na chỉ lặng yên nghe các bạn.
Không nói gì.
Các bạn túm tụm bàn bạc điều gì có vẻ bí mật lắm.
Hs trả lời
Các bạn đề nghị cô giáo trao phần thưởng cho Na vì em là một cô bé tốt bụng.
 Hs trả lời
Na xứng đáng được nhận phần thưởng.
Hs theo dõi
Hs phân vai đọc 
Mỗi nhóm cử đại diện lên đọc.
Biết giúp đỡ bạn bè
Biểu dương người tốt, việc tốt.
 Toaựn
 LUYEÄN TAÄP
I. mục tiêu
- Biết quan hệ giữa dm và cm để viết số đo có đơn vị là cm thành dm và ngược lại trong trường hợp đơn giản
- Nhận biết được độ dài đề-xi-mét trên thức thẳng 
- Biết ước lượng độ dài trong trường hợp đơn giản
- Vẽ được đoạn thẳng có độ dài 1 dm
 II.đồ dùng dạy học
Thửụực thaỳng 
III.Các hoạt động dạy học
	 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
 Hoaùt ủoọng2: Luyeọn taọp.
* Baứi 1
-Goùi 1 hs laứm phaàn a treõn baỷng caỷ lụựp laứm baỷng tay
-Yc hs laỏy thửụực keỷ ra tỡm treõn thửụực keỷ vaùch chổ 1 dm, 2dm .-sau ủoự neõu caựch laứm 
-Yc 1 hs leõn baỷng veừ doaùn thaỳng coự ủoọ daứi 1 dm- caỷ lụựp veừ vaứo baỷng tay
-Yc hs neõu caựch veừ - nx
* Baứi 2- GV hửụựng daón HS laứm nhử baứi 1
* Baứi 3- Goùi 3 hs leõn baỷng laứm moói em 1 coọt-caỷ lụựp laứm baỷng tay
-Hs trỡnh baứy baứi laứm- nx 
* Baứi 4 -Goùi 1 hs neõu yc cuỷa baứi 
-Hs laứm baứi vaứo vụỷ 
– ủoồi vụỷ ủeồ kieồm tra laón nhau
-Goùi hs ủoùc baứi laứm cuỷa mỡnh- vaứ giaỷi thớch caựch laứmcuỷa mỡnh 
- Gv nhaọn xeựt
Hoaùt ủoọng 3 : Cuỷng coỏ daởn doứ:
 -Hoõm nay chuựng ta hoùc baứi gỡ?
-Goùi hs nhaộc laùi moỏi quan heọ giửừa ủeà xi meựt vaứ xaờng ti meựt.
- GV nhaọn xeựt giụứ học
-Hs tửù laứm baứi caự nhaõn
-Hs laỏy thửụực keỷ ra thửùc haứnh theo yc cuỷa gv
-Hs laứm baứi theo yc cuỷa gv
-2 hs neõu
 -Hs laứm baứi caự nhaõn
 -3 hs trỡnh baứy
 -Hs neõu yc cuỷa baứi
 Hs laứm baứi caự nhaõn
 -3 hs ủoùc baứi laứm cuỷa mỡnh
Và giải thích cách làm.
 - hs traỷ lụứi
 -3 hs neõu
 Thứ ba ngày 28 tháng 8 năm 2012
 Toaựn
 SOÁ Bề TRệ ỉ- SOÁ TRệỉ – HIEÄU
I. mục tiêu
- Giúp hs:
- Bước đầu biết tên gọi thành phần và kết quả của phép trừ.
- Biết số bị trừ , số trừ , hiệu 
- Biết thực hiện phép trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100
- Biết giải bài toán bằng 1 phép trừ
II. đồ dùng dạy học:
 Bảng phụ
 Thẻ ghi số bị trừ, số trừ, hiệu.
 III. Các hoạt động dạy học 
	 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
 Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
 Hoaùt ủoọng 2: Giaỷng baứi mụựi
* Giụựi thieọu soỏ bũ trửứ, soỏ trửứ, hieọu
-Giaựo vieõn vieỏt pheựp tớnh
59 – 35 = 24
- 59 là số bị trừ, 35 là số trừ, 24 là hiệu 
- Gv chổ vaứo tửứng soỏ yc hs neõu
- GV vieỏt coọt doùc ,hửụựng daón caựch laứm tửụng tửù nhử treõn
 59 số bị trừ
- 35 số trừ
 24 hiệu
Hoaùt ủoọng 3 : Luyeọn taọp.
* Baứi 1
- Hs ủoùc baứi treõn baỷng-hs neõu yc cuỷa baứi
- Muoỏn tớnh hieọu khi bieỏt sbt vaứ st ta laứm theỏ naứo?
- Hs tửù laứm baứi vaứo vụỷ sau ủoự ủoồi vụỷ kieồm tra
- Goùi hs ủoùc baứi laứm cuỷa mỡnh - nx
* Baứi 2
- Hửụựng daón tửụng tửù baứi 1, gvtheodõi
* Baứi 3
- Goùi hs ủoùc ủeà baứi 
- Baứi toaựn cho bieỏt gỡ? Hoỷi gỡ?
 - Yc hs tửù laứm baứi caự nhaõn
 - Gọi hs lên bảng làm bài
- Hs nhaọn xeựt baứi treõn baỷng
- Con haừy neõu teõn goùi caực thaứnh phaàn trong pheựp trửứ:8-3=5 
Hoaùt ủoọng 4 : Cuỷng coỏ daởn doứ:
- Hoõm nay chuựng ta hoùc baứi gỡ?
- Yc hs nhaộc laũ thaứnh phaàn cuỷa pheựp trửứ
- hs laộng nghe vaứ theo doừi
 - 3 hs neõu lại 
- 2 hs nêu lại
-Nêu yc
- Ta làm tính trừ
- Hs tửù laứm baứi vaứo vụỷ
 -Hs ủoùc baứi laứm cuỷa mỡnh
 Sợi dây dài 8 dm
Cắt đi 3 dm 
Hỏi còn lại bao nhiêu đề xi mét? 
 Bài giải
 Độ dài sợi dây còn lại là :
 8 – 3 = 5 ( dm )
 Đáp số: 5 dm.
- 8 là số bị trừ , 3 là số trừ, 5 là hiệu. 
 CHÍNH TAÛ: TAÄP CHEÙP
PHAÀN THệễÛNG
 I. MUẽC TIÊU
- Chép lại chính xác , trình bày đúng được tóm tắt bài Phần thưởng SGK
mà được bài tập BT3,BT4, BT2 a / b
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
- Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ noọi dung
 - Vụỷ taọp cheựp
III/ CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC :	
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón taọp cheựp
* Hửụựng daón HS chuaồn bũ
 -Giaựo vieõn ủoùc maóu laàn 1.
- Hửụựng daón hoùc sinh naộm noọi dung
 + Hửụựng daón HS traỷ lụứi caực caõu hoỷi nhaốm neõu baọt noọi dung baứi vaờn.
 + Hửụựng daón Hs neõu nhaọn xeựt veà keỏt caỏu, ủaởc ủieồm cuỷa baứi vaờn: goàm maỏy caõu, caực daỏu caõu ủửụùc duứng, caực chửừ vieỏt hoa.
- Hửụựng daón HS vieỏt caực tửứ khoự: nghũ, luoõn luoõn, phaàn thửụỷng, ủaởc bieọt
* Hửụựng daón HS vieỏt chớnh taỷ
- Gv ủoùc maóu laàn 2- Theo doừi hs vieỏt
* Chaỏm, sửỷa baứi 
- GV ủoùc maóu laàn 3- Chaỏm moọt soỏ baứi
- Hửụựng daón HS tửù kieồm tra vaứ sửỷa loói
 Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón laứm baứi taọp
-* Baứi 2/15 :ẹieàn tửứ thớch hụùp vaứo choó troỏng
- GV hửụựng daón HS laàn lửụùt ủieàn tửự s/ x vaứo choó thớch hụùp – Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng
Hoaùt ủoọng 4: Cuỷng coỏ vaứ daởn doứ 
 ẹoùc saựch
- ẹoùc theo yeõu caàu
-Traỷ lụứi caõu hoỷi
- ẹoùc vaứ traỷ lụứi
-Vieỏt caực tửứ khoự vaứo baỷng con
-Taọp cheựp vaứo vụỷ
-Kieồm tra baứi, sửỷa loói.
ẹoùc yeõu caàu
- Laứm vụỷ
 Kể CHUYệN 
 PHầN THƯởNG
I. MUẽC TIÊU
- Dựa vào tranh minh họa và gợi ý SGK , kể lại được từng đoạn câu chuyện BT1,2,3
- Hs khá giỏi bước đầu kể lại được toàn bộ câu chuyện BT4
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Tiết học trước giờ TĐ con được học bài gì?
 Câu chuyện đó kể về ai?
Hoaùt ủoọng 2: Hướng dẫn kể chuyện: 
 a.Keồ tửứng ủoaùn theo tranh
* Baứi taọp 1: Goùi hs neõu caàu cuỷa baứi
- Yc hoùc sinh quan saựt 3 tranh ụỷ sgk, ủoùc gụùi yự
- HD taọp keồ theo nhoựm 
- Toồ chửực caực HS trong nhoựm nx lụứi keồ cuỷa baùn
- ẹaùi dieọn caực nhoựm keồ truyeọn trửụực lụựp
- Caỷ lụựp nghe, nhaọn xeựt lụứi keồ cuỷa baùn- GV nx
- ẹoaùn 2 vaứ 3 tửụng tửù ủoaùn 1
 b. Keồ toaứn boọ caõu Chuyeọn
Baứi taọp 2: Goùi hs neõu yc cuỷa baứi
HD hs keồ theo phaõn vai
+ Laàn 1: GV laứm ngửụứi daón caõu chuyeọn, hs cuứng tham gia keồ chuyeọn theo vai
+ Laàn 2: GV giuựp 3 hs tửù phaõn vai, taọp keồ laùi toaứn boọ caõu chuyeọn
+ Laàn 3: GV giuựp hs taọp keồ trong nhoựm; sau ủoự, thi dửùng laùi caõu chuyeọn theo vai
 - Một hs kể toàn bộ câu chuyện.
Hoaùt ủoọng 3:
 - Cuỷng coỏ daởn doứ: GV lưu ý cho hs
 GV: Khi đọc chuyện phải đọc đúng,chính xác các từ ngữ có trong bài, không thêm bớt từ ngữ. Nhưng khi kể chuyện có thể kể bằng lời của mình, thêm nét mặt, điệu bộ,để tăng sự lôi cuốn, hấp dẫn người đọc.
GV nhaọn xeựt giụứ hoùc.
Dặn về kể lại câu chuyện.
Bài Phần thưởng 
Kể về bạn Na.
-ẹoùc yeõu caàu cuỷa baứi
- Keồ tửứng ủoaùn trong nhoựm
- Nghe, nhaọn xeựt
-1hs noựi lụứi coõ giaựo, 1 hs noựi lụứi baùn Na
-3 hs xung phong dửùng laùi caõu chuyeọn theo vai- nx
- Taọp keồ theo nhoựm;
- HS nghe và chú ý cho các câu chuyện sau. 
 Thứ tư ngày 29 tháng 8 năm 2012 
TậP ĐọC
 LAỉM VIEÄC THAÄT LAỉ VUI
I. MUẽC TIÊU
- Biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu chấm , dấu phẩy , giữa các cụm từ 
- Hiểu ý nghĩa: Mọi người , vật đều làm việc , làm việc mang lại niềm vui ( trả lời được câu hỏi SGK)
II.Giáo dục kĩ năng sống:
A-Các KNS cơ bản được giáo dục:
-Tự nhận thức về bản thân:ý thức được mình đang làm gì.
-Thể hiện sự tự tin:có niền tin vào bản thân, tin rằng mình có thể là người có íc, có nghị lực đẻ hoàn thành nhệm vụ.
B-Các PPKT dạy học tích cực:
-Trình bày ý kiến.
 - Thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin.
 -Đóng vai
III. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
-Tranh minh hoùa baứi ủoùc trong saựch giaựo khoa
-Baỷng phuù vieỏt nhửừng caõu vaờn caàn luyeọn ủoùc 
IV. CAÙC HOA ... ọn caõu hoỷi.- Theo hỡnh daùng vaứ kớch thửụực cuỷa caực xửụng coự khaực nhau khoõng ?
- Neõu vai troứ cuỷa hoọp soù, loàng ngửùc, coọt soỏng vaứ caực khụựp xửụng.
- GV theo doừi keỏt luaọn chung, (sgk)gỡn, baỷo veọ bộ xọ 
3. Hoaùt ủoọng 3: Bửụực 1: Hoaùt ủoọng theo caởp.
- ẹoùc vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi dửụựi moói hỡnh vụựi baùn. 
- GV theo doừi giuựp ủụừ vaứ kieồm tra.
+ Bửụực 2: Hoaùt ủoọng caỷ lụựp.
- GV vaứ hoùc sinh cuứng thaỷo luaọn caực caõu hoỷi. 
- Taùi sao haống ngaứy chuựng ta phaỷi ngoài, ủi ủửựng ủuựng tử theỏ ?
- Taùi sao caực em khoõng neõn mang vaực, xaựch vaọt naởng?
- GV keỏt luaọn chung, (saựch giaựo vieõn).
 4. Hoùat ủoọng 4 : Cuỷng coỏ – daởn doứ
- Nhaộc laùi ủeà.
- HS thửùc hieọn nhieọm vuù cuỷa baùn. 
- Hai hoùc sinh leõn baỷng.
- Traỷ lụứi
- Traỷ lụứi
- HS quan saựt hỡnh 2, 3 trong saựch SGK trang 7.
- Traỷ lụứi
 Toaựn
 LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. mục tiêu
- Biết đếm , đọc viết các số trong phạm vi 100
- Biết viết số liền trước , số liền sau của một số cho trước
- Biết làm tính cộng, trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100
- Biết giải bài toán bằng một phép tính cộng
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC 
- Baỷng phuù,tranh minh hoùa:
III.Các hoạt động dạy học:
	 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
 Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
 Hoaùt ủoọng 2 : Luyeọn taọp.
* Baứi 1/10: 
- Yc 3 hs leõn baỷng laứm – caỷ lụựp laứm vụỷ nhaựp
-Hs trỡnh baứy baứi laứm cuỷa mỡnh
-Hs neõu caựch laứm phaàn a-nx
-Hs ủoùc caực soỏ cuỷa tửứng phaàn theo thửự tửù tửứ beự ủeỏn lụựn vaứ ngửụùc laùi – nx
Baứi 2/10
- GV goùi laàn lửụùt HS neõu soỏ lieàn trửụực soỏ lieàn sau cuỷa soỏ cho trửụực.
- Yeõu caàu hs neõu caựch laứm.
* Baứi 3/11
- 2 hs laứm baứi treõn baỷng – caỷ lụựp laứm baỷng tay
-Hs neõu caựch ủaởt tớnh tớnh cuỷa pheựp tớnh: 32+ 43; 96 – 43. hs nx – gv nx vaứ cho ủieồm
* Baứi 4/11
- 1 hs ủoùc ủeà baứi 
+Baứi toaựn cho bieỏt gỡ ? hoỷi gỡ ? 
-goùi hs nx , boồ sung
- gv nx vaứ cho ủieồm
Hoaùt ủoọng 4 : Cuỷng coỏ daởn doứ:
- Gv nhaọn xeựt giụứ hoùc
-hs laứm baứi caự nhaõn
-1 hs neõu
-1 hs neõu 
-3 hs ủoùc , moói hs ủoùc 1 phaàn
-hs neõu theo yc cuỷa gv
-hs laứm baứi caự nhaõn
-2 hs neõu
-hs ủoùc ủeà
-1 hs traỷ lụứi
-hs tửù laứm baứi
-1 hs neõu
-hs laộng nghe
-1 hs toựm taột vaứ giaỷi treõn baỷng
 Bài giải
Số học sinh đang tập hát là:
 18 + 21 = 39 ( học sinh )
 Đáp số: 39 học sinh.
- caỷ lụựp laứm baỷng tay
-Hs neõu caựch laứm
 Luyeọn tửứ vaứ caõu
 MễÛ ROÄNG VOÁN Tệỉ: Tệỉỉ NGệế VEÀ HOẽC TAÄP
DAÁU CHAÁM HOÛI
I. MUẽC TIÊU
- Tìm được các từ ngữ có tiếng học , có tiếng tập BT1
- Đặt câu đựoc với 1 từ tìm được BT2 biết sắp xếp lại trật tự các từ trong câu để tạo câu mới BT3 , biết đặt dấu chấm hỏi vào cuối câu hỏi BT4
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
- Baỷng phuù,tranh minh hoùa:
 III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón laứm baứi taọp
* Baứi 1/17 Goùi hs neõu yeõu caàu cuỷa baứi
Yc hs đọc mẫu
Yc hs tìm từ
Hs nêu kết quả, Gv ghi các từ 
-Hs ủoùc baứi laứm cuỷa mỡnh-
-GV cuứng caỷ lụựp nx chửừa baứi
* Baứi 2/17HD tửụng tửù baứi 1
* Baứi 3/17
- Goùi hs ủoùc yc cuỷa baứi- ủoùc caỷ caõu maóu
+Con coự nx gỡ veà caõu ủaừ chovaứ caõu maóu?
-1 hs laứm baứi treõn baỷng – caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ
-Goùi hs nx – GV nhaọn xeựt vaứ chửừa baứi
-Yc hoùc sinh vieỏt caõu vửứa chửừa vaứo vụỷ
* Baứi 4/17
+Baứi naứy yc chuựng ta laứm gỡ?
-1 hs laứm baứi treõn baỷng- caỷ lụựp laứm vụỷ nhaựp
-Hs trỡnh baứy baứi laứm cuỷa mỡnh- GT caựch laứm -nx
Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ daởn doứ.
-Muoỏn vieỏt 1 caõu mụựi dửùa vaứo caõu ủaừ cho em laứm theỏ naứo?
-Khi vieỏt caõu hoỷi , cuoỏi caõu phaỷi coự daỏu gì? 
-ẹoùc yeõu caàu
học hành, tập đọc,
học hành, học hỏi, học lỏm,học mót,học phí
-1 hs trỡnh baứy
Con yêu mẹ. Mẹ yêu con.
- Quan saựt, suy nghú
-Laứm baứi vaứo vụỷ
-Nhaọn xeựt
-Traỷ lụứi 
-Hs laứm baứi vaứo vụỷ
-2 hs trỡnh baứy
-2 hs traỷ lụứi
- 3 hs traỷ lụứi
 TAÄP VIEÁT:
 CHệế HOA: ắÙ, AÂ 
I. mục tiêu
- Viết dúng chữ hoa ắ , ấ ( 1dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) chữ và câu ứng dụng Ăn ( 1dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) Ăn chậm nhai kĩ (3 lần ) 
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
- Maóu chửừ AÙ, Aõủaởt trong khung chử - Baỷng phuù:
 III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón vieỏt chửừ hoa
+ HD hs quan saựt vaứ nx caực chửừ AÙ, AÂ
+ Chửừ AÙ vaứ chửừ Aõcoự ủieồm gỡ gioỏng vaứ khaực chửừ A?
+ Caực daỏu phuù troõng nhử theỏ naứo? 
+ Gv vieỏt caực chửừ AÙ, AÂ treõn baỷng, nhaộc laùi caựch vieỏt + HD hs vieỏt treõn baỷng con
Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón HS vieỏt cuùm tửứ ửựng duùng
- Giụựi thieọu cuùm tửứ ửựng duùng, roài cho hs ủoùc cuùm tửứ ủoự, giuựp hs hieồu nghúa cuùm tửứ ủoự
- hD hs quan saựt vaứ nhaọn xeựt caựch vieỏt
- GV vieỏt maóu chửừ AấN treõn doứng keỷ
-HD hs vieỏt chửừ AấN vaứo baỷng tay
Hoaùt ủoọng 4: Hửụựng daón HS vieỏt vụỷ
- Chaỏm 5 – 7 baứi vieỏt cuỷa HS
-Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự
Hoaùt ủoọng 5: Cuỷng coỏ daởn doứ.
- Nhaọn xeựt caỏu taùo chửừ
- Traỷ lụứi
- Nhaọn xeựt
- Taọp vieỏt theo GV
- Caỷ lụựp vieỏt vaứo baỷng con
-
- Giaỷi nghúa caõu maóu
-Nhaọn xeựt ủoọ cao, khoaỷng caựch giửừa caực chửừ
- Quan saựt gv vieỏt maóu treõn baỷng
-3HS leõn baỷng, caỷ lụựp vieỏt baỷng con
- HS vieỏt vaứo vụỷ
-YC hs vieỏt vaứo vụỷ taọp vieỏt theo yc cuỷa gv
 Thứ sáu ngày 31 tháng 8 năm 2012 
 Toaựn
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. mục tiêu
- Biết viết số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị 
- Biết số hạng tổng
- Biết số bị trừ , số trừ , hiệu
- Biết làm tính cộng, trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100
- Biết giải bài toán bằng một phép trừ
 II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC 
 III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
	 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
 Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2 : Luyeọn taọp.
* Baứi 1/11: 
- Goùi hs neõu gc cuỷa baứi
- Yc hs ủoùc soỏ 25 vaứ cho bieỏt 25 goàm maỏy chuùc vaứ maỏy ủụn vũ?
- 2 chuùc hay coứn goùi laứ bao nhieõu?
- Vaọy soỏ 25 ủửụùc vieỏt thaứnh toồng cuỷa soỏ troứn chuùc vaứ soỏ ủv
* Baứi 2/11
- Hai hs leõn baỷng laứm – caỷ lụựp laứm vaứo nhaựp
- Hs ủoùc baứi laứm cuỷa mỡnh
- Hs neõu caựch laứm phaàn a- nx
* Baứi 3/11 
- Hs tửù laứm baứi roài chửừa
* Baứi 4/11 
- Moọt hs laứm baứi treõn baỷng – caỷ lụựp laứm baỷng tay
- Hs trỡnh baứy baứi laứm
- Hs neõu caựch laứm 
- Goùi hs nhaọn xeựt , boồ sung
– gv nhaọn xeựt boồ sung
* Baứi 5/11: 
- Cho hs tửù laứm baứi sau ủoự ủoồi vụỷ kieồm tra.
- Goùi hs ủoùc baứi laứm cuỷa mỡnh.
- Nhaọn xeựt cho ủieồm
Hoaùt ủoọng 4 : Cuỷng coỏ daởn doứ:
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt giụứ hoùc
- 1 hs neõu
- 1 hs ủoùc vaứ neõu
- 1 hs traỷ lụứi
- hs ủoùc 25 = 20+5
- hs tửù laứm baứi 
- 1 hs ủoùc baứi cuỷa mỡnh
- 1 hs neõu
- hs laứm baứi caự nhaõn 
- 1 hs trỡnh baứy caự nhaõn
 1hs neõu caựch laứm 
- Laứm baứi theo yeõu caàu cuỷa GV
CHÍNH TAÛ: NGHE VIEÁT
LAỉM VIEÄC THAÄT LAỉ VUI
 I. Mục tiêu
- Nghe viết đúng bài chính tả , trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi 
- Biết thực hiện đúng yêu cầu của BT2 bước đầu biết sắp xếp tên người theo thứ tự bảng chữ cái BT3 
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
- Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ noọi dung
 - Vụỷ chớnh taỷ
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC: 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
 Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón taọp cheựp
* Hửụựng daón HS chuaồn bũ
 -Giaựo vieõn ủoùc maóu laàn 1.
- Hửụựng daón hoùc sinh naộm noọi dung
 + Hửụựng daón HS traỷ lụứi caực caõu hoỷi nhaốm neõu baọt noọi dung baứi vaờn.
 + Hửụựng daón Hs neõu nhaọn xeựt veà keỏt caỏu, ủaởc ủieồm cuỷa baứi vaờn: goàm maỏy caõu, caực daỏu caõu ủửụùc duứng, caực chửừ vieỏt hoa.
- Hửụựng daón HS vieỏt caực tửứ khoự:queựt nhaứ, nhaởt rau, baọn roọn 
* Hửụựng daón HS vieỏt chớnh taỷ
- Gv ủoùc maóu laàn 2-Theo doừi hs vieỏt, uoỏn naộn, sửỷa
* Chaỏm, sửỷa baứi –GV ủoùc maóu laàn 3- Chaỏm 1 soỏ baứi- Hửụựng daón hs tửù KT vaứ sửỷa loói
Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón laứm baứi taọp
* Baứi 2/19 ẹieàn tửứ thớch hụùp vaứo choó troỏng
- GV hửụựng daón HS laàn lửụùt tỡm tửứ g/gh ủieàn vaứo choó thớch hụùp - Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng.
* Baứi 3/19:Hs tửù laứm baứi – ẹoồi cheựo vụỷ ủeồ KT
Hoaùt ủoọng 4: Cuỷng coỏ daởn doứ.
-NX giụứ hoùc
- ẹoùc saựch
- ẹoùc theo yeõu caàu
-Traỷ lụứi caõu hoỷi
- ẹoùc vaứ traỷ lụứi
-Vieỏt caực tửứ khoự vaứo baỷng con
-Taọp cheựp vaứo vụỷ
-Kieồm tra baứi, sửỷa loói.
-ẹoùc yeõu caàu 
-Laứm baứi vaứo vụỷ
-Nhaọn xeựt
-
 TAÄP LAỉM VAấN
CHAỉO HOÛI: Tệẽ GIễÙI THIEÄU
I. mục tiêu
- Dựa vào gợi ý và tranh vẽ , thực hiện đúng hình thức chào hỏi và tự giới thiệu về bản thân BT1,BT2
- ViÊts được một bản tự thuật ngắn BT3
II.Giáo dục kĩ năng sống:
A-Các KNS cơ bản được giáo dục:
-Tự nhận thức về bản thân.
-Giao tiếp: cởi mở; tự tin trong giao tiếp, biết lắng nghe ý kiếnngười khác.
B-Các PPKT dạy học tích cực:
-Trải nghiệm cuộc sống.
 - Thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin.
 -Đóng vai
II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC 
	- Tranh minh hoùa, baỷng phuù vieỏt saỹn noọi dung
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón HS laứm baứi taọp
* Baứi 1/20
- Goùi HS ủoùc yeõu caàu ủeà baứi
- Goùi hs thửùc hieọn laàn lửụùt tửứng yc. Sau moói laàn hs noựi . GV chổnh sửỷa loói sai cho caực em
+ Chaứo nhử theỏ naứo mụựi laứ ngửụứi lũch sửù, coự vaờn hoaự
* Baứi 2/20
- Goùi HS ủoùc yeõu caàu ủeà baứi, quan saựt tranh treõn baỷng
+ Tranh veừ nhửừng ai?
+ Boựng nhửùa, Buựt Theựp chaứo Mớt vaứ giụựi thieọu nhử theỏ naứo?
+ Mớt chaứo Boựng nhửùa, Buựt Theựp vaứ tửù giụựi thieọu nhử theỏ naứo?
+ Neõu nhaọn xeựt veà caựch chaứo hoỷi vaứ tửù giụựi thieọu cuỷa 3 nhaõn vaọt trong tranh
- GV nhaọn xeựt choỏt laùi
* Baứi 3/20: 
-Vieỏt baỷn tửù thuaọt
- HS ủoùc yeõu caàu
- Hửụựng daón HS vieỏt baỷn tửù thuaọt veà baỷn thaõn
- GV nhaọn xeựt, sửỷa sai
Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ daởn doứ.
-Nhaộc laùi noọi dung baứi hoùc
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng
- ẹoùc yeõu caàu cuỷa baứi
- Noỏi tieỏp nhau noựi lụứi chaứo
- Traỷ lụứi
-ẹoùc yeõu caàu, quan saựt tranh
- Trỡnh baứy
- Nghe, boồ sung
-ẹoùc yeõu caàu
- Vieỏt baỷn tửù thuaọt vaứo vụỷ- trỡnh baứy
- Nhaọn xeựt baùn 
- Goùi moọt soỏ HS ủoùc baứi vieỏt cuỷa mỡnh

Tài liệu đính kèm:

  • docTuaàn 2.doc