Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 20 năm 2013

Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 20 năm 2013

I. Muùc tiêu

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ ; đọc rõ lời nhân vật trong bài

- Hiểu ND: Con người chiến thắng Thần Gío , tức là chiến thắng thiên nhiên - nhờ vào quyết tâm và lao động , nhưng cũng biết sống nhân ái , hòa thuận với thiên nhiên TLCH 1,2,3,4

II. ẹoà duứng daùy - hoùc :

-Tranh minh hoùa baứi Tẹ (SGK)

-Baỷng phuù ghi caõu vaờn hửụựng daón ủoùc

III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :

 

doc 16 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 07/06/2017 Lượt xem 246Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 20 năm 2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 20
Ngày soạn : 6 / 01 / 2013 
Thứ hai , ngày 7 tháng 01 năm 2013
Chào cờ đầu tuần
Taọp ủoùc
OÂng Maùnh thaộng Thaàn Gioự
I. Muùc tiêu 
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ ; đọc rõ lời nhân vật trong bài
- Hiểu ND: Con người chiến thắng Thần Gío , tức là chiến thắng thiên nhiên - nhờ vào quyết tâm và lao động , nhưng cũng biết sống nhân ái , hòa thuận với thiên nhiên TLCH 1,2,3,4
II. ẹoà duứng daùy - hoùc : 
-Tranh minh hoùa baứi Tẹ (SGK)
-Baỷng phuù ghi caõu vaờn hửụựng daón ủoùc
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc : 
TIEÁT 1 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1) OÅn ủũnh :
2) Kieồm tra : 
-ẹoùc thuoọc loứng 12 doứng thụ trong baứi Thụ Trung Thu
-Yeõu caàu HS traỷ lụứi caõu hoỷi
-GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm
3) Daùy baứi mụựi : Giụựi thieọu 
Hoaùt ủoọng 1 : Luyeọn ủoùc
-GV ủoùc baứi vaờn
* ẹoùc tửứng caõu
-GV theo doừi : Hửụựng daón ủoùc ủuựng : laờn quay, loàm coàm, ven bieồn, sinh soỏng, choỏng traỷ, loàng loọn
*ẹoùc tửứng ủoaùn trửụực lụựp
+Hửụựng daón chia ủoaùn : 5 ủoaùn
+Hửụựng daón ủoùc caõu :
OÂng vaứo rửứng/ laỏy goó/ dửùng nhaứ
Cuoỏi cuứng/ oõng quyeỏt ủũnh dửùng moọt ngoõi nhaứ/ thaọt vửừng chaừi
-Yeõu caàu ủoùc ủoaùn, keỏt hụùp giaỷi nghúa tửứ ngửừ ụỷ muùc I
* ẹoùc tửứng ủoaùn trong nhoựm :
-Thi ủoùc tửứng ủoaùn 
-GV nhaọn xeựt bỡnh choùn
 TIEÁT 2
 Hoaùt ủoọng 2 : Hửụựng daón tỡm hieồu baứi :
Thaàn Gioự laứm gỡ ủeồ khieỏn oõng Maùnh noồi giaọn 
Keồ laùi vieọc laứm cuỷa oõng Maùnh choỏng laùi Thaàn Gioự ?
Hỡnh aỷnh naứo chửựng toỷ Thaàn Gioự phaỷi boự tay ?
OÂng Maùnh ủaừ laứm gỡ ủeồ thaàn Gioự trụỷ thaứnh baùn cuỷa mỡnh ?
-Yeõu caàu HS quan saựt nhaọn xeựt tử theỏ cuaỷ Thaàn Gioự trửụực oõng Maùnh : Nhaừ nhaởn, neồ nang khoõng ngaùo ngheó nhử trửụực
H : OÂng Maùnh tửụùng trửng cho ai ? Thaàn Gioự tửụùng trửng cho ai ?
2. Luyeọn ủoùc laùi :
-Caỷ lụựp vaứ GV bỡnh choùn
3) Cuỷng coỏ – Daởn doứ : 
H : ẹeồ soỏng hoaứ thuaọn, thaõn aựi vụựi thieõn nhieõn, em phaỷi laứm gỡ ?
-GV nhaộc laùi noọi dung – nhaọn xeựt
-HS veà nhaứ luyeọn ủoùc baứi
- 4 HS leõn baỷng ủoùc vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi
-HS theo doừi SGK
-1 HS khaự ủoùc, lụựp ủoùc thaàm
- HS luyeọn ủoùc ủoàng thanh, caự nhaõn
-Caự nhaõn + ủoàng thanh
-5 HS ủoùc ủoaùn (moói HS ủoùc 1 ủoaùn)
-HS noỏi tieỏp ủoùc ủoaùn
-Nhoựm trửụỷng baựo caựo keỏt quaỷ ủoùc trong nhoựm
-2 caởp
-Gaởp oõng Maùnh, Thaàn Gioự xoõ oõng ngaừ laờn quay. Khi oõng noồi giaọn Thaàn Gioự coứn cửụứi ngaùo ngheó, choùc tửực oõng
-OÂng vaứo rửứng laỏy goó, dửùng nhaứ nhửừng vieõn ủaự thaọt to ủeồ laứm tửụứng
-Hỡnh aỷnh caõy coỏi xung quanh ngaừdửùng raỏt vửừng chaừi
-Khi oõng Maùnh thaỏy Thaàn Gioự ủeỏn  caực loaứi hoa
-OÂng Maùnh laứ ngửụứi nhaõn haọu bieỏt tha thửự/ OÂng Maùnh laứ ngửụứi raỏt khoõn ngoan, bieỏt soỏng thaõn thieọn vụựi thieõn nhieõn
-OÂng Maùnh tửụùng trửng cho con ngửụứi. Thaàn Gioự tửụùng trửng cho thieõn nhieõn. Nhụứ quyeỏt taõm vaứ lao ủoọng, con ngửụứi ủaừ chieỏn thaộng thieõn nhieõn, laứm cho thieõn nhieõn trụỷ thaứnh baùn cuỷa mỡnh
-Moói nhoựm 3 em tửù phaõn vai thi ủoùc laùi caõu chuyeọn
Bieỏt yeõu thieõn nhieõn, baỷo veọ thieõn nhieõn, baỷo veọ moõi trửụứng xung quanh xanh, saùch ủeùp
 Toaựn
Bảng nhân 3
I. Muùc tieõu : Giuựp HS 
- Lập được bảng nhân 3
- Nhớ được bảng nhân 3
- Biết giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 3)
- Biết đếm thêm 3
II. ẹoà duứng daùy - hoùc : 
-Caực taỏm bỡa moói taỏm bỡa coự 3 chaỏm troứn
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc : 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1) Kieồm tra : 
Baứi 1 : Tớnh -Baứi 2 : Vieỏt pheựp nhaõn roài tớnh tớch
GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm
2) Daùy baứi mụựi : Giụựi thieọu
*Hủoọng 1 : Hửụựng daón laọp baỷng nhaõn 3 (laỏy 3 nhaõn vụựi 1 soỏ)
-GV gaộn taỏm bỡa leõn baỷng 3 chaỏm troứn ủửụùc laỏy maỏy laàn ? Ta vieỏt : 3 x 1 = 3
- GV gaộn tieỏp 2 taỏm bỡa leõn baỷng, moói taỏm bỡa coự 3 chaỏm troứn
3 chaỏm troứn ủửụùc laỏy maỏy laàn ?
7 laỏy 2 laàn laứ 7 nhaõn maỏy? 7 laỏy 2 laàn laứ 7 coọng maỏy laàn?
-Ghi tieỏp 3+ 3
Y/c HS traỷ lụứi, 3 +3 = 6 Vaọy 3 x 2 = ?
Tửụng tửù vụựi 3 x 3
GV y/ c/ HS tửù laọp baỷng nhaõn tửứ 3x1 3 x 10
- HS HTL baỷng nhaõn
 *Hủoọng 2 : Thửùc haứnh Baứi 1 : Tớnh nhaồm
-Yeõu caàu HS sửỷ duùng baỷng nhaõn 3 ủeồ neõu tớch cuỷa moói pheựp nhaõn
Baứi 2 : H daón tỡm hieồu vaứ toựm taột :-GV nhaọn xeựt
Baứi 3 : ẹeỏm theõm 3 roài vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng ?
3) Cuỷng coỏ – Daởn doứ : 
-2 HS leõn baỷng, moói em 1 baứi
-HS quan saựt
-Coự 3 chaỏm troứn
-3 chaỏm troứn laỏy 1 laàn
-HS ủoùc : 3 nhaõn 1 baống 3
- Laỏy 2 laàn
- 7 nhaõn 2
- Coọng 2 laàn
HS neõu keỏt quaỷ: 3 x 2 = 6
- HS laọp theo nhoựm
-ẹoùc caự nhaõn + ủoàng thanh
-HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi
-Laứm mieọng
-2 HS ủoùc ủeà toaựn
-ẹoùc baứi toaựn (nhỡn toựm taột)
-Giaỷi baứi toaựn, lụựp laứm vụỷ
Thứ ba , ngày 8 tháng 01 năm 2013
 Toán
Luyện Tập
I. Muùc tieõu : Giuựp HS :
- Thuộc bảng nhân 3 
 - Biết giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 3)
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc : 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1) Kieồm tra : 
2 HS leõn baỷng -GV nhaọn xeựt ghi ủieồm
2) Daùy baứi mụựi : Giụựi thieọu
*Hoaùt ủoọng 1 : Luyeọn taọp
Baứi 1 : Soỏ
Baứi 2 : Vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo choó troỏng (theo maóu)
Baứi 3 : Hửụựng daón tỡm hieồu
Toựm taột : 1can : 3 lớt
 3 can : ? lớt
-GV nhaọn xeựt
Baứi 4 : Hửụựng daón tỡm hieồu vaứ toựm taột ủeà
 1tuựi : 3 kg
 8 tuựi : ? kg
Baứi 5 : ẹieàn soỏ :
a) 3 , 6 , 9 , 12 , 15
b) 10 , 12 , 14 , 16 , 18
c) 21 , 24 , 27 , 30 , 33
-GV nhaọn xeựt
3) Cuỷng coỏ – Daởn doứ : 
-GV nhaộc laùi noọi dung nhaọn xeựt
-Laứm BT (SBT)
- 2 HS leõn baỷng thửùc hieọn
-HS laứm mieọng
-HS laứm mieọng
-2 HS ủoùc baứi toaựn
-HS nhỡn toựm taột, neõu ủeà baứi
-HS laứm baỷng, lụựp laứm vụỷ
Baứi giaỷi
Soỏ lớt daàu ủửùng trong 3 can laứ
3 x 5 = 15 (lớt)
ẹaựp soỏ : 15 lớt
Baứi giaỷi 
Soỏ gaùo 8 tuựi ủửùng laứ :
3 x 8 = 24 (kg)
ẹaựp soỏ : 24 kg gaùo
-HS laứm mieọng
Kể chuyện
Ông Mạnh thắng Thần Gió
I. Muùc ủớch – yeõu caàu : 
- Biết xếp lại các tranh theo đúng trình tự nội dung câu chuyện BT1
- Kể được từng đoạn câu chuyện theo tranh đã sắp xếp đúng trình tự 
Hs khá , giỏi biết kể lại được toàn bộ câu chuyện BT2 Biết đặt tên khác cho câu chuyện 
II.ẹoà duứng daùy hoùc:
 4 tranh minh hoaù caõu chuyeọn trong SGK
III.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1) Kieồm tra : 
3 HS kể -GV nhaọn xeựt ghi ủieồm
2) Daùy baứi mụựi : Giụựi thieọu
*Hoaùt ủoọng 1 : Hửụựng daón keồ chuyeọn
1. Xeỏp laùi thửự tửù caực tranh theo ủuựng noọi dung caõu chuyeọn
-Yeõu caàu HS neõu noọi dung tửứng tranh
+ Soỏõ1: Tranh 4 : Thaàn  xoõ oõng Maùnh
+Soỏ 2: OÂng Maùnh vaực caõy, kheõnh ủaự laứm nhaứ
+Soỏ 3: Thaàn Gioự taứn phaự caõy coỏi xung quanh ủoồ raùp nhửng khoõng theồ xoõ ngaừ ngoõi nhaứ cuỷa oõng Maùnh
+Tranh 4: Thaàn Gioự chuyeọn troứ cuứng oõng Maùnh
*Hoaùt ủoọng 2 : Keồ laùi toaứn boọ caõu chuyeọn
-Yeõu caàu keồ laùi chuyeọn theo vai
GV nhaọn xeựt :
-YÙ trỡnh tửù, dieón ủaùt, tửứ caõu saựng taùo, caựch theồ hieọn
*ẹaởt teõn khaực cho truyeọn :
-GV nhaọn xeựt, ghi baỷng
+Baùn hay thuứ./ Thaàn Gioự vaứ ngoõi nhaứ nhoỷ
+Ai thaộng ai./ Con ngửụứi chieỏn thaộng thaàn Gioự./
+Chieỏn thaộng Thaàn Gioự
3) Cuỷng coỏ – Daởn doứ : 
-GV nhaộc laùi noọi dung, nhaọn xeựt
- Veà nha ứkeồ chuyeọn cho ngửụứi thaõn nghe
-3 HS (moói HS keồ 2 tranh)
-1 HS ủoùc baứi taọp ủoùc “OÂng  Gioự”
-HS quan saựt tranh xeỏp thửự tửù caực tranh
-HS tửù phaõn vai : ngửụứi daón chuyeọn, oõng Maùnh, Thaàn Gioự
-2 nhoựm
-HS noỏi tieỏp ủaởt teõn cho chuyeọn
-Con ngửụứi coự khaỷ naờng chieỏn thaộng thaàn Gioự, chieỏn thaộng thieõn nhieõn nhụứ quyeỏt taõm, nhửng con ngửụứi cuừng soỏng thaõn aựi hoaứ thuaọn vụựi thieõn nhieõn
 Chính tả ( nghe – vieỏt)
Gió
I. Mục tiêu 
- Nghe viết chính xác bài chính tả , biết trình bày đúng hình thức bài thơ 7 chữ 
- Làm được bài tập 2 a/b hoăc bài tập 3 a/b
II. ẹoà duứng daùy - hoùc : 
-Baỷng phuù vieỏt noọi dung BT 2
-HS cheựp saỹn BT
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc : 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1) Kieồm tra : 
-GV ủoùc : naởng neà, laởng leừ, lo laộng
2) Daùy baứi mụựi : a) Giụựi thieọu : 
b) Hoaùt ủoọng 1 : Hửụựng daón vieỏt chớnh taỷ 
*Hửựụng daón HS chuaồn bũ
-GV ủoùc baứi thụ “Gioự”
-Nhửừng chửừ naứo coự daỏu hoỷi, daỏu ngaừ
-GV ủoùc nhửừng tieỏng khoự
c) Hoaùt ủoọng 2 : Vieỏt chớnh taỷ : 
-GV ủoùc chaọm tửứng caõu
-GV thu 1 soỏ baứi chaỏm, nhaọn xeựt
d) Hoaùt ủoọng 3 : HD laứm BT chớnh taỷ :
*Baứi 2 : ẹieàn vaứo choó troỏng a – s hay x ? 
- hoa sen, xen laón
- hoa suựng, xuựng xớnh
*Baứi 3 :Tỡm caực tửứ :
a- Chửựa tieỏng coự aõm s hay aõm x coự nghúa nhử sau :
-Muứa ủaàu tieõn trong boỏn muứa
-Gioùt nửụực ủoùng treõn laự buoồi sụựm
3) Cuỷng coỏ – Daởn doứ : 
-Vaứi HS thi tỡm tieỏng, tửứ baột ủaàu baống s, x : xanh, caõy sung
-GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc
-HS vieỏt baỷng con, 2 em vieỏt baỷng lụựp
-2 HS ủoùc laùi
-Gioự thớch chụi thaõn vụựi moùi ngửụứi gioự cuứ meứo mửụựp, gioự ruỷ ong maọt ủeỏn thaờm hoa; gioự ủửa  reứo na
-gioự, raỏt, ruỷ, ru, dieàu
-ụỷ, kheừ, ruỷ, baồy, nguỷ, quaỷ, bửụỷi
-HS vieỏt baỷng con
-HS vieỏt vaứo vụỷ
-HS laứm baứi vaứo vụỷ baứi taọp
-HS ủoùc yeõu caàõu 2 HS ủoùc lụứi ủoỏ vaứ lụứi giaỷi. Caỷ lụựựp vaứ GV nhaọn xeựt
-Muứa xuaõn
-Gioùt sửụng
Tự nhiên xã hội
An toàn khi đi các phương tiện giao thông
(dạy buổi 2 thứ ba)
I. Muùc tieõu : 
- Nhận biết một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi các phương tiện giao thông 
- Thực hiện đúng các quy định khi đi các phương tiện giao thông
- Biết đưa ra lời khuyên trong một số tình huống có thể xảy ra tai nạn giao thông khi đi xe máy , o tô, thuyền bè , tàu hỏa
II. ẹoà duứng daùy - hoùc : 
-Hỡnh veừ trong SGK (Trang 42, 43)
-Chuaồn bũ 1 soỏ tỡnh huoỏng cuù theồ coự theồ xaỷy ra khi ủi caực phửụng tieọn giao thoõng ụỷ ủũa phửụng
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc : 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1) Daùy baứi mụựi: *Hoaùt ủoọng 1 : Thaỷo luaọn tỡnh huoỏng
lBửụực 1 : GV chia nhoựm (3 nhoựm)
-GV neõu caõu hoỷi gụùi yự 
+ẹieàu gỡ coự theồ xaỷy ra ?
+ẹaừ coự khi naứo em coự nhửừng haứnh ủoọng nhử trong tỡnh huoỏng ủoự khoõng ? Em seừ khuyeõn caực baùn trong tỡnh huoỏng ủoự nhử theỏ naứo ?
lBửụực 2 : Trỡnh baứy trửụực lụựp
-Caỷ lụựp vaứ GV nhaọn xeựt boồ sung
ố Keỏt luaọn : Quan ... 
 Toán
 Luyện tập
I. Muùc tieõu : Giuựp HS
- Thuộc bảng nhân 4
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và cộng trong trường hợp đơn giản 
- Biết giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 4)
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc : 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1) Kieồm tra :
Toựm taột 
1 con ngửùa : 4 chaõn
10 con ngửùa :  chaõn ?
2) Baứi mụựi : 
Baứi 1 :Tớnh nhaồm
a- 4x4=1 ; 4x9=36 ; 4x5=20 
 4x2=8 ; 4x8=32 ; 4x7=28 
b- 2x3=6 ; 2x4=8 ; 4x3=12 
 3x2=6 ; 4x2=8 ; 3x4=12
Baứi 2 : Tớnh (theo maóu )
Maóu : 4 x3 + 8 =12 + 8
 = 20
a- 4x8+10=32+10 b- 4x9+14=36+14
 =42 =50
c- 4x10+60=40+60	 
 =100
Baứi 3 : 
-GV hửụựng daón HS phaõn tớch vaứ toựm taột ủeà
-Toựm taột :
1 hoùc sinh : 4 quyeồn vụỷ
5 hoùc sinh : quyeồn vụỷ ?
Baứi 4 : Khoanh vaứo chửừ ủaởt trửụực keỏt quaỷ ủuựng
 4 x 3 = ? A. 7 ; B. 1 ; C. 12 ; D. 43
3) Cuỷng coỏ – Daởn doứ : 
-1 HS leõn baỷng thửùc hieọn
Baứi giaỷi :
10 con ngửùa coự soỏ chaõn laứ :
4 x 10 = 40 (chaõn)
ẹaựp soỏ : 40 chaõn
-HS tớnh nhaồm roài neõu keỏt quaỷ
-HS laứm baứi roài neõu nhaọn xeựt : Khi thay ủoồi choó caực thửứa soỏ trong pheựp nhaõn thỡ tớch khoõng ủoồi.
-HS ủoùc yeõu caàu
-HS laứm baứi vaứo vụỷ. Khi tớnh phaỷi tớnh tửứ traựi sang phaỷi hoaởc laứm tớnh nhaõn trửụực roài laỏy tớch coọng vụựi soỏ coứn laùi
-HS laứm vaứo vụỷ, 1 em laứm baỷng phuù Baứi giaỷi :
5 hoùc sinh coự soỏ quyeồn saựch laứ 4 x 5 = 20 ( quyeồn )
ẹaựp soỏ : 20 quyeồn saựch
-HS neõu mieọng : Khoanh vaứo chữ 
 Luyện từ và câu
Từ ngữ về thời tiết
I. Muùc tieõu : 
- Nhận biết được một số từ ngữ chỉ thời tiết 4 mùa BT1
- Biết dùng các cụm từ bao giờ , lúc nào , tháng mấy , mấy giờ thay cho cụm từ khi nào để hỏi về thời điểm BT2 , điền đúng dấu câu vào đoạn văn BT3
II. ẹoà duứng daùy - hoùc : 
-Baỷng phuù vieỏt saỹn BT 3
-BT 2 vieỏt vaứo 2 tụứ giaỏy, buựt daù
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc : 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1) Kieồm tra :
-Kieồm tra 2 HS veà baứi taọp tieỏt trửụực
2) Daùy baứi mụựi : 
Giụựi thieọu
Hoaùt ủoọng 1 : HD laứm baứi taọùp 
Baứi 1 : Goùi HS ủoùc yeõu caàu
-Phaựt giaỏy vaứ buựt cho 2 nhoựm HS
 GV goùi HS vaứ chửừa baứi
-GV nhaọn xeựt tuyeõn dửụng tửứng nhoựm
Baứi 2 : Goùi 1 HS ủoùc yeõu caàu
GV ghi leõn baỷng caực cuùm tửứ coự theồ thay theỏ cho cuùm tửứ khi naứo, bao giụứ, luực naứo, thaựng maỏy, maỏy giụứ
GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm
Baứi 3 : Goùi HS ủoùc yeõu caàu
-GV treo baỷng phuù vaứ gụùi yự HS leõn baỷng laứm goùi HS nhaọn xeựt vaứ chửừa baứi
H : Khi naứo ta duứng daỏu chaỏm ? -ẹaởt ụỷ cuoỏi caõu keồ
-Daỏu chaỏm than ủửụùc duứng ụỷ cuoỏi caực caõu vaờn naứo ?
3) Cuỷng coỏ – Daởn doứ : 
-GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Veà nhaứ laứm laùi caực BT
-2 HS thửùc hieọn hoỷi ủaựp 
-1 em ủoùc
-ẹaùi dieọn 2 nhoựm laứm, lụựp laứm vụỷ
-HS ủoùc yeõu caàu
-HS laứm vieọc theo caởp vaứ neõu keỏt quaỷ laứm baứi
-Coự theồ thay theỏ baống bao giụứ, luực naứo, thaựng maỏy, maỏy giụứ
b/ Bao giụứ, luực naứo, thaựng maỏy
c/ Bao giụứ, luực naứo (vaứo) thaựng maỏy
d/ Bao giụứ, luực naứo, thaựng maỏy
-1 HS ủoùc, lụựp ủoùc thaàm
-2HS leõn baỷng,HS dửụựi lụựp laứm vụỷ BT
-Thaọt ủoọc aực!/Mụỷ cửỷa ra!/Khoõng!/ Saựng mai ta seừ mụỷ cửỷa mụứi oõng vaứo. 
-ễÛ cuoỏi caõu vaờn bieồu thũ thaựi ủoọ, caỷm xuực
Taọp vieỏt
Chữ hoa Q
I. Muùc tiêu : 
- Viết đúng chữ hoa Q, ( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng, Quê, ( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ) , Quê hương tươi đẹp ( 3 lần)
II. ẹoà duứng daùy - hoùc : 
-Maóu chửừ Q ủaởt trong khung chửừ 
-Baỷng phuù vieỏt saỹn maóu chửừ nhoỷ treõn doứng keỷ li : Queõ (doứng 1) Queõ hửụng tửụi ủeùp (doứng 2)
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc : 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1) Kieồm tra : 
-Vieỏt chửừ P, Phong -GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm
2) Daùy baứi mụựi : Giụựi thieọu
*Hủoọng 1 : Hửụựng daón vieỏt chửừ Q
-GV cho HS quan saựt chửừ maóu
Chửừ hoa Q cao maỏy oõ ? Roọng maỏy oõ ? Coự maỏy neựt ?
-GV hửụựng daón :
+Neựt 1 : Vieỏt gioỏng chửừ O , neựt 2 laứ 1 neựt lửụùn ngang gioỏng nhử 1 daỏu ngaừ lụựn
*Hoaùt ủoọng 2 : Hửụựng daón vieỏt 
*Luyeọn vieỏt :
-GV nhaọn xeựt, sửỷa sai
*Hoaùt ủoọng 3 :Hửụựng daón vieỏt cuùm tửứ ửựng duùng
-GV giụựi thieọu cuùm tửứ ửựng duùng
+Hửụựng daón nhaọn xeựt
-Hửụựng daón vieỏt chửừ Queõ
-GV nhaọn xeựt hửụựng daón laùi
*Hoaùt ủoọng 4 : Vieỏt vaứo vụỷ
-GV theo doừi, uoỏn naộn
-Chaỏm chửừa baứi
-GV thu 1 soỏ vụỷ chaỏm, nhaọn xeựt
3) Cuỷng coỏ – Daởn doứ : 
-GV nhaọn xeựt -HS veà nhaứ vieỏt baứi taọp
-HS vieỏt baỷng con, 2 em leõn baỷng vieỏt
-HS quan saựt nhaọn xeựt
-Cao 5 li, roọng 5 li
-2 neựt
-HS luyeọn vieỏt baỷng con 2 cụừ chửừ
-HS ủoùc : Queõ hửụng tửụi ủeùp
-HS nhaọn xeựt ủoọ cao cuỷa caực chửừ caựi, vũ trớ caực daỏu thanh, khoaỷng caựch giửừa caực chửừ
-HS vieỏt baỷng con 2 cụừ : Vửứa vaứ nhoỷ 
-HS vieỏt vaứo vụỷ
Thứ sáu , ngày 11 tháng 01 năm 2013
Toán
Bảng nhân 5
I. Muùc tieõu : *Giuựp HS :
- Lập được bảng nhân 5
- Nhớ được bảng nhân 5
- Biết giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 5)
- Biết đếm thêm 5
II. ẹoà duứng daùy - hoùc : 
-Caực taỏm bỡa, moói taỏm bỡa coự 5 chaỏm troứn nhử SGK
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc : 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1) Kieồm tra : 1) Tớnh 
2) Daùy baứi mụựi : 
*Hoaùt ủoọng 1 : Hửụựng daón HS laọp baỷng nhaõn 5 
-GV giụựi thieọu caực taỏm bỡa
H : Moói taỏm bỡa coự maỏy chaỏm troứn ?
-GV laỏy 1 taỏm bỡa gaộn treõn baỷngvaứ neõu : Moói taỏm coự 5 chaỏm troứn, ta laỏy 1 taỏm bỡa tửực 5 chaỏm troứn ủửụùc laỏy 1 laàn
Vieỏt : 5 x 1 = 5 (ủoùc laứ : Naờm nhaõn moọt baống naờm). Vieỏt 5 x 1 = 5 vaứo vũ trớ baỷng nhaõn
-Gaộn 2 taỏm bỡa, moói taỏm bỡa coự naờm chaỏm troứn
H : 5 ủửụùc laỏy maỏy laàn ? Vieỏt : 5 x 2 
Neõu : Moói taỏm bỡa coự naờm chaỏm troứn. Muoỏn bieỏt 2 taỏm bỡa coự maỏy chaỏm troứn ta laứm nhử theỏ naứo ?
Vieỏt tieỏp : 5 x 2 = 5 + 5 = 10 Vaọy : 5 x 2 = 10
Vieỏt vaứo baỷng nhaõn : 5 x 2 = 10
-Tieỏp tuùc gaộn 3 taỏm bỡa vaứ hửụựng daón tửụng tửù
-GV cho HS laọp tieỏp baỷng nhaõn
-Goùi HS nhaọn xeựt, GV choỏt laùi baỷng ủuựng
-Yeõu caàu HS hoùc thuoọc loứng baỷng nhaõn
*Hoaùt ủoọng 2 :luyeọn taọp
Baứi 1 : Tớnh nhaồm
Baứi 2 : Cho HS ủoùc ủeà baứi
-Hửụựng daón HS toựm taột : 
Baứi 3 : ẹieàn theõm 5 roài vieỏt soỏ thớch hụùp :
-Cho HS ủeỏm theõm 5 (tửứ 5 ủeỏn 50)
 3) Cuỷng coỏ – Daởn doứ : 
-HS leõn baỷng thửùc hieọn
-HS quan saựt
-Coự 5 chaỏm troứn
-HS ủoùc : 5 x 1 = 5
-5 ủửụùc laỏy 2 laàn
-Laỏy 5 + 5 = 10
-HS ủoùc : 5 x 1 = 5 ; 5 x 2 = 10
-Theõm 5 chaỏm troứn
-Theõm 5
-2 nhoựm thi tieỏp sửực
-HS ủoùc caự nhaõn, ủoàng thanhaỏm 
-HS ủoùc yeõu caàu
-HS thi laứm mieọng -Lụựp ủoùc thaàm
-HS laứm vụỷ, 1 em laứm baỷng phuù
-HS laứm vaứo vụỷ vaứ neõu ủaởc ủieồm cuỷa soỏ caàn tỡm : moói soỏ caàn tỡm ủeàu baống soỏ ủửựng lieàn trửụực noự +5
Chính tả (nghe – viết)
Mưa bóng mây
I. Mục tiêu
-Nghe – vieỏt chớnh xaực, trỡnh baứy ủuựng baứi thụ “ Mửa boựng maõy” 
- Làm được BT2 a/b 
II. ẹoà duứng daùy - hoùc : 
-Baỷng phuù ghi saỹn noùi dung BT 2a khoõng ghi caực tửứ trong ngoaởc ủụn
-Vụỷ baứi taọp
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc : 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1) Daùy baứi mụựi : Giụựi thieọu
*Hoaùt ủoọng 1 : Hửụựng daón nghe – vieỏt :
-GV ủoùc dieón caỷm baứi thụ
H : Baứi thụ taỷ hieọn tửụùng gỡ cuỷa thieõn nhieõn ?
H : Mửa boựng maõy coự ủieồm gỡ laù ?
H : Mửa boựng maõy coự ủaởc ủieồm gỡ laứm baùn nhoỷ thớch thuự ?
H : Baứi thụ coự maỏy khoồ ? Moói khoồ thụ coự maỏy doứng, moói doứng coự maỏy chửừ ?
- Luyeọn vieỏt:
GV ủoùc moọt soỏ tieỏng khoự
*Hoaùt ủoọng 2 : Vieỏt chớnh taỷ
-GV ủoùc chaọm tửứng cuùm tửứ
-HS vieỏt xong GV ủoùc 2 laàn
- GV chaỏm 1 soỏ baứi nhaọn xeựt
*Hoaùt ủoọng 3 :Baứi taọp
Baứi 2a/ GV neõu yeõu caàu 
-GV choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng
2) Cuỷng coỏ – Daởn doứ : 
-2 HS vieỏt baỷng lụựp, lụựp vieỏt baỷng con
-2 HS ủoùc laùi
-Mửa boựng maõy
-Thoaựng qua roài taùnh ngay, khoõng laứm ửụựt toực ai  tay
-Mửa dung daờng cuứng  baùn mửa nhử beự laứm maừng meù, vửứa khoực xong ủaừ cửụứi
-Baứi thụ coự 3 khoồ, moói khoồ coự 4 doứng, moói doứng coự 5 chửừ
- HS vieỏt baỷng con, 2 em vieỏt baỷng lụựp
-HS vieỏt vaứo vụỷ
-HS soaựt loói
-HS laứm nhaựp baứi taọp
-Lụựp laứm baứi vaứo vụỷ, 3 HS laứm baứi ụỷ baỷng phuù, tửứng em ủoùc keỏt quaỷ
Lụựp nhaọn xeựt
 Taọp laứm vaờn
Taỷ ngaộn veà boỏn muứa
I. Muùc tieõu : 
- Đọc và trả đúng câu hỏi về nội dung bài văn ngắn BT1
- Dựa vào gợi ý , viết được đoạn văn ngắn ( từ 3 đến 5 câu) về mùa hè BT2
II. ẹoà duứng daùy - hoùc : 
-Caõu hoỷi gụùi yự baứi taọp 2 treõn baỷng phuù
-Vụỷ baứi taọp
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc : 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1) Daùy baứi mụựi : 
Baứi 1 : Goùi 1 HS ủoùc yeõu caàu
-GV ủoùc ủoaùn vaờn laàn 1 
H:Baứi vaờn mieõu taỷ caỷnh gỡ ?
- Tỡm nhửừng daỏu hieọu cho bieỏt muứa xuaõn ủeỏn ?
-Muứa xuaõn ủeỏn caỷnh vaọt thay ủoồi ntn ?
Taực giaỷ ủaừ quan saựt muứa xuaõn baống caựch naứo ?
*Baứi 2 :
-Yeõu caàu 1 HS ủoùc yeõu caàu vaứ caực caõu hoỷi gụùi yự 
-Muứa heứ baột ủaàu tửứ thaựng naứo trong naờm ?
-Khi muứa heứ ủeỏn caõy traựi trong vửụứn nhử theỏ naứo ?
-Muứa heứ thửụứng coự hoa gỡ? Hoa ủoự ủeùp ntn ?
-HS thửụứng laứm gỡ vaứo dũp nghổ heứ ?
-GV yeõu caàu HS laứm baứi vaứo vụỷ
-GV chaỏm ủieồm 1 soự baứi
2) Cuỷng coỏ – Daởn doứ : 
-Em thớch nhaỏt muứa naứo trong naờm ?Vỡ sao ?
-GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc
-Veà nhaứ ủoùc laùi ủoaùn vaờn taỷ muứa heứ cho ngửụứi thaõn nghe
-ẹoùc ủoaùn vaờn sau vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi
-Lụựp theo doừi, 3 HS ủoùc laùi ủoaùn vaờn
-Caỷnh muứa xuaõn ủeỏn
-Muứa hoa hoàng, hoa hueọ thụm nửực, khoõng khớ aỏm aựp. Treõn caực caứnh caõy ủeàu laỏm taỏm loọc non. Xoan saộp ra hoa, raõm buùt cuừng saộp coự nuù. Nhieàu HS nhaộc laùi
-Trụứi aỏm aựp, caõy coỏi xanh toỏt vaứ toaỷ ngaựt hửụng thụm
-Nhỡn vaứ ngửỷi.
-1 HS ủoùc laùi ủoaùn vaờn
-Caỷ lụựp ủoùc thaàm theo
-Muứa heứ baột ủaàu tửứ thaựng tử trong naờm
-Caõy cam chớn vaứng, caõy xoaứi thụm phửực, muứi nhaừn loàng ngoùt lũm
-Hoa phửụùng ủoỷ rửùc moọt goực trụứi
-ẹửụùc nghổ heứ, ủửụùc ủi nghổ maựt, vui chụi
-Laứm vaứo vụỷ BT, nhieàu HS noỏi tieỏp nhau ủoùc baứi. Caỷ lụựp vaứ GV nhaọn xeựt
 Sinh hoạt lớp
 Đánh giá, nhận xét công tác trong tuần:
 Ưu điểm:
....
 Nhược điểm:
..
 Triển khai công việc tuần tới:
..
III- Giao lưu văn nghệ:

Tài liệu đính kèm:

  • docTuÇn 20.doc