Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 27 năm 2013

Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 27 năm 2013

- Đọc rõ ràng , rành mạch các bài tập đọc đã học từ tần 19 đến tuần 26( phát âm rõ , tốc độ đọc khoảng 45 tiếng / phút )hiểu nội dung của đoạn , bài ( trả lời được câu hỏi đoạn, đọc )

- Biết đặt và trả lời câu hỏi khi nào? BT2,BT3 biết đáp lời cảm ơn trong tình huống giao tiếp cụ thể ( 1 trong 3 tình huống ở BT4

 

doc 19 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 07/06/2017 Lượt xem 58Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 27 năm 2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 27
Ngày soạn : 09/ 03 / 2013
Thửự hai ngày11 tháng 3 năm 2013 
Taọp ủoùc
Ôn tập tiết 1
I. Muùc ủớch – yeõu caàu : 
- Đọc rõ ràng , rành mạch các bài tập đọc đã học từ tần 19 đến tuần 26( phát âm rõ , tốc độ đọc khoảng 45 tiếng / phút )hiểu nội dung của đoạn , bài ( trả lời được câu hỏi đoạn, đọc ) 
- Biết đặt và trả lời câu hỏi khi nào? BT2,BT3 biết đáp lời cảm ơn trong tình huống giao tiếp cụ thể ( 1 trong 3 tình huống ở BT4
II. ẹoà duứng daùy vaứ hoùc 
-Phieỏu ghi saỹn teõn caực baứi taọp ủoùc tửứ tuaàn 20 ủeỏn tuaàn 26.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. Kieồm tra, oõn taọp :
*Giụựi thieọu baứi : 
Hoaùt ủoọng 1 : Kieồm tra taọp ủoùc 
-Laàn lửụùt tửứng HS leõn baỷng boỏc thaờm 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt cho ủieồm . 
Hoaùt ủoọng 1 :OÂn taọp
Baứi 2 :Tỡm boọ phaọn caõu traỷ lụứi cho caõu hoỷi “Khi naứo ?”-Yeõu caàu HS ủoùc ủeà
-GV vaứ caỷ lụựp nhaọn xeựt baứi laứm treõn baỷng,
Baứi 3 :ẹaởt caõu hoỷi cho boọ phaọn caõu ủửụùc in ủaọm.
-GV hửụựng daón HS caựch ủaởt caõu hoỷi
-Nhaọn xeựt cho ủieồm hoùc sinh .
Baứi 4 : Noựi lụứi ủaựp cuỷa em (laứm mieọng)
-Yeõu caàu hai em ngoài caùnh nhau, suy nghú ủeồ ủoựng vai theồ hieọn laùi tửứng tỡnh huoỏng , 1 hoùc sinh noựi lụứi caỷm ụn, 1 hoùc sinh ủaựp laùi lụứi caỷm ụn. Sau ủoự goùi 1 soỏ caởp hoùc sinh leõn trỡnh baứy trửụực lụựp.
-Nhaọn xeựt cho ủieồm tửứng hoùc sinh . 
5.Cuỷng coỏ daởn doứ :
-GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc
-Veà oõn laùi kieỏn thửực veà maóu caõu hoỷi “ Khi naứo ?” 
-HS ủoùc 1 ủoaùn hoaởc caỷ baứi trong phieỏu vaứ traỷ lụứi aõu hoỷi
-Hoùc sinh suy nghú traỷ lụứi.
1 HS ủoùc, lụựp laứm baứi vaứo vụỷ, 2 HS laứm baỷng phuù
-HS laứm vaứo vụỷ, 2 HS thi laứm
-HS vaứ GV sửỷa baứi
 -Vaứi HS nhaộc laùi caõu hoỷi
-1 HS ủoùc vaứ giaỷi thớch yeõu caàu cuỷa baứi taọp
-Moọt soỏ caởp trỡnh baứy, caỷ lụựp theo doừi , nhaọn xeựt baùn trỡnh baứy .
Taọp ủoùc
Ôn tập tiết 2
I. Muùc ủớch 
- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1
- Nắm được một số từ ngữ về bốn mùa BT2, Biết đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn ngắn BT3
II. ẹoà duứng daùy vaứ hoùc 
-Phieỏu ghi saỹn teõn caực baứi taọp ủoùc.
-Cheựp ủoaùn vaờn ụỷ BT3
III. Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. Baứi mụựi :*Giụựi thieọu baứi : 
Hoaùt ủoọng 1 : Kieồm tra taọp ủoùc 
-Tieỏn haứnh tửụng tửù nhử tieỏt 1 
Hoaùt ủoọng 2 : OÂn taọp
*Baứi 2 : Troứ chụi mụỷ roọng voỏn tửứ veà boỏn muứa
-Chia lụựp thaứnh 4 toồ phaựt cho moói toồ 1 baỷng phuù ủaừ keỷ saỹn caực muùc
-GV qui ủũnh thụứi gian 10 phuựt daựn baứi leõn baỷng
-HS phoỏi hụùp cuứng nhau tỡm tửứ. Heỏt thụứi gian caực toồ daựn leõn baỷng caỷ lụựp cuứng ủeỏm soỏ tửứ cuỷa moói ủoọi, toồ naứo tỡm ủửụùc nhieàu tửứ nhaỏt laứ thaộng cuoọc
Thụứi gian
Muứa xuaõn
Muứa haù
Muứa thu
Muứa ủoõng
Thaựng 1, 2, 3
Thaựng 4, 5, 6
Thaựng 7, 8, 9
Thaựng 10, 11, 12
Caực loaứi hoa
Hoa : ủaứo, mai, thửụùc dửụùc 
Hoa: phửụùng, baống laờng, loa keứn 
Hoa : cuực 
Hoa : maọn, gaùo, sửừa
Caực loaứi quaỷ
Quyựt, vuự sửừa, taựo
Nhaừn, saỏu, vaỷi, xoaứi 
Bửụỷi, na, hoàng ,cam 
Me, dửa haỏu, leõ 
Thụứi tieỏt
AÁm aựp, mửa phuứn
Oi noàng, noựng bửực 
Maựt meỷ, naộng nheù 
Reựt mửụựt, gioự muứa ủoõng baộc, giaự laùnh
*Baứi 3 : Luyeọn taọp caựch duứng daỏu chaỏm
-Yeõu caàu HS ủoùc ủeà baứi taọp 3
-Goùi 1 HS ủoùc baứi laứm, ủoùc caỷ daỏu chaỏm, GV chaỏm ủieồm 1 soỏ baứi
-GV sửỷa baứi : 
 Trụứi ủaừ vaứo thu. Nhửừng ủaựm maõy bụựt ủoồi maứu. Trụứi bụựt naởng. Gioự hanh heo ủaừ raỷi khaộp caựnh ủoàng. Trụứi xanh vaứ cao daàn leõn.
3) Cuỷng coỏ – Daởn doứ : 
-GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc
-1 em ủoùc, lụựp ủoùc thaàm. HS laứm baứi vaứo vụỷ
Toaựn
Soỏ 1 trong pheựp nhaõn vaứ pheựp chia .
I.Muùc tieõu : Giuựp HS :
-Soỏ 1 nhaõn vụựi soỏ naứo cuừng baống chớnh soỏ ủoự. Soỏ naứo nhaõn vụựi 1 cuừng baống chớnh soỏ ủoự.
-Soỏ naứo chia cho 1 cuừng baống chớnh soỏ ủoự.
II. Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.Kieồm tra :
a-Tớnh chu vi cuỷa hỡnh tam giaực ABC. Bieỏt ủoọ daứi caực caùnh laứ : AB = 3 cm ; BC = 6 cm ; AC = 4 cm
b) Tớnh chu vi hỡnh tửự giaực. Bieỏt raống ủoọ daứi caực caùnh laứ : 5 dm, 6 dm, 8 dm, 5 dm
2.Baứi mụựi 
Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu pheựp nhaõn coự thửứa soỏ laứ 1 .
-GV neõu pheựp nhaõn, hửụựng daón HS chuyeồn toồng caực soỏ haùng baống nhau 
1 x 2 = 1 + 1 = 2 . Vaọy 1 x 2 = 2
1 x 3 = 1 + 1 + 1 = 3 . Vaọy 1 x 3 = 3
1 x 4 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4 . Vaọy 1 x 4 = 4
-GV gụùi yự HS nhaọn xeựt
-GV neõu vaỏn ủeà :Trong caực baỷng nhaõn ủaừ hoùc ủeàu coự :
2 x 1 = 2 ; 4 x 1 = 4
3 x 1 = 3 ; 5 x 1 = 5
-Caỷ 2 nhaọn xeựt treõn GV gụùi yự HS tửù neõu, sau ủoự GV sửỷa laùi cho chuaồn.
Hoaùt ủoọng 2 : Giụựi thieọu pheựp chia cho 1 (soỏ chia laứ 1) 
-Dửùa vaứo quan heọ cuỷa pheựp nhaõn vaứ pheựp chia
GV neõu : 
1 x 2 = 2, ta coự : 2 : 1 = 2 ; 1 x 4 = 4, ta coự : 4 : 1 = 4 
1 x 3 = 3, ta coự : 3 : 1 = 3; 1 x 5 = 5, ta coự : 5 : 1 = 5 
Hoaùt ủoọng 3 : Luyeọn taọp thửùc haứnh 
*Baứi 1 : Tớnh nhaồm
1 x 2 = 2 ; 1 x 3 = 3 ; 1 x 5 = 5 
2 x 1 = 2 ; 3 x 1 = 3 ; 5 x 1 = 5 ; 1 x 1 = 1 
2 : 1 = 2 ; 3 : 1 = 3 ; 5 : 1 = 5 ; 1 : 1 = 1
*Baứi 2 : Soỏ ?
 1 x 2 = 2 5 x = 5 3 : 1 = 3 
 2 x 1 = 2 5 : = 5 4 x 1 = 4 
3.Cuỷng coỏ daởn doứ :
-GV yeõu caàu 1 soỏ HS nhaộc laùi keỏt luaọn trong baứi .
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
-1 HS leõn baỷng trỡnh baứy
-Soỏ 1 nhaõn vụựi soỏ naứo cuừng baống chớnh soỏ ủoự .
-HS nhaọn xeựt : Soỏ naứo nhaõn vụựi 1 cuừng baống chớnh soỏ ủoự .
-HS keỏt luaọn : Soỏ naứo chia cho 1 cuừng baống chớnh soỏ ủoự (vaứi HS nhaộc laùi, caỷ lụựp ủoùc ủoàng thanh).
-Dửùa vaứo baứi hoùc, HS thửùc hieọn vaứo vụỷ 
 Thửự ba ngày12 tháng 3 năm 2013
 Toaựn
Soỏ 0 trong pheựp nhaõn vaứ pheựp chia
I. Muùc tieõu : Giuựp HS bieỏt 
-Soỏ 0 nhaõn vụựi soỏ naứo hoaởc soỏ naứo nhaõn vụựi 0 cuừng baống 0
-Soỏ 0 chia cho soỏ naứo khaực 0 cuừng baống 0
-Khoõng coự pheựp chia cho 0
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc : 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. Kieồm tra
Bảng nhân , chia 1
2. Baứi mụựi
Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu pheựp nhaõn coự thửứa soỏ 0
-Dửùa vaứo yự nghúa pheựp nhaõn, GV hửụựng daón HS vieỏt pheựp nhaõn thaứnh toồng caực soỏ haùng baống nhau
-Cho HS neõu thaứnh lụứi : Hai nhaõn khoõng baống khoõng, khoõng nhaõn hai baống khoõng
0 x 3 = 0 + 0 + 0 = 0 Vaọy 0 x 3 = 0 
-Cho HS neõu baống lụứi
-Cho HS neõu nhaọn xeựt ủeồ coự :
Hoaùt ủoọng 2 : G. thieọu pheựp chia coự soỏ bũ chia laứ 0
-Dửùa vaứo moỏi quan heọ giửừa pheựp nhaõn vaứ pheựp chia GV hửụựng daón HS thửùc hieọn theo maóu sau
Maóu : 0 : 2 = 0 vỡ 0 x 2 = 0 (thửụng nhaõn soỏ chia baống soỏ bũ chia)
HS laứm : 0 : 3 = 0 vỡ 0 x 3 = 0 (thửụng nhaõn soỏ chia baống soỏ bũ chia)
 0 : 5 = 0 vỡ 0 x 5 = 0 (thửụng nhaõn soỏ chia baống soỏ bũ chia)
GV nhaỏn maùnh :Trong caực vớ duù treõn, soỏ chia phaỷi khaực 0
-GV neõu chuự yự : Khoõng coự pheựp chia cho 0
Hoaùt ủoọng 3 : Thửùc haứnh
*Baứi 1 : Tớnh nhaồm
*Baứi 2 : Tớnh nhaồm
*Baứi 3 : Soỏ ? 
3) Cuỷng coỏ – Daởn doứ : -Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
-3 em leõn baỷng thửùc hieọn vaứ ủoùc ghi nhụự
-HS vieỏt baỷng con : 
0 x 2 = 0 + 0 = 0. Vaọy 0 x 2 = 0
Ta coõng nhaọn : 2 x 0 = 0
-1 soỏ HS nhaộc laùi
-Ba nhân không bằng không
Không nhân ba bằng không
-Soỏ 0 nhaõn vụựi soỏ naứo cuừng baống 0
-Soỏ naứo nhaõn vụựi 0 cuừng baống 0
HS tửù keỏt luaọn : Soỏ 0 chia cho soỏ naứo khaực 0 cuừng baống 0
-HS laứm vaứo vụỷ, 2 em neõu mieọng
-HS laứm baỷng con,1 em neõu 
-Thửùc hieọn vaứo vụỷ, 2 em laứm baỷng phuù
Keồ chuyeọn
Ôn tập tiết 3
I. Muùc ủớch – yeõu caàu : 
- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1
- Biết đặt và trả lời câu hỏi với ở đâu? BT2,BT3 biết đáp lời xin lỗi trong tình huống giao tiếp cụ thể ( 1 trong 3 tình huống ở BT4) 
II. ẹoà duứng daùy vaứ hoùc 
- Phieỏu ghi saỹn teõn caực baứi taọp ủoùc ủaừ hoùc
-Baỷng phuù vieỏt saỹn noọi dung baứi taọp 2
-Vụỷ baứi taọp
III. Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
Hoaùt ủoọng 1: Kieồm tra taọp ủoùc (7, 8 em)
Hoaùt ủoọng2 : Tỡm caực boọ phaọn caõu traỷ lụứi cho caõu hoỷi “ ễÛ ủaõu ?” (mieọng)
-1 HS ủoùc thaứnh tieỏng yeõu caàu cuỷa baứi
a- Hai beõn bụứ soõng, hoa phửụùng vú nụỷ ủoỷ rửùc
b- Chim ủaọu traộng xoaự treõn nhửừng caứnh caõy
-GV vaứ caỷ lụựp nhaọn xeựt, choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng
a- Hoa phửụùng vú nụỷ ủoỷ rửùc ụỷ ủaõu ? / ễÛ ủaõu hoa phửụùng vú nụỷ ủoỷ rửùc ?
b- ễÛ ủaõu traờm hoa khoe saộc thaộm ? Traờm hoa khoe saộc thaộm ụỷ ủaõu ?
Hoaùt ủoọng 3 : Noựi lụứi ủaựp cuỷa em (mieọng)
-H: Caàn ủaựp lụứi xin loói trong caực trửụứng hụùp treõn vụựi thaựi ủoọ nhử theỏ naứo ?
-GV khen ngụùi nhửừng HS laứm baứi toỏt
3) Cuỷng coỏ – Daởn doứ : 
-GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc
-Yeõu caàu HS thửùc haứnh noựi vaứ ủaựp lụứi xin loói trong giao tieỏp haống ngaứy.
-2 HS laứm treõn baỷng, gaùch dửụựi boọ phaọn caõu traỷ lụứi cho caõu hoỷi “ễÛ ủaõu”. Lụựp laứm vaứo vụỷ
-1 HS ủoùc vaứ giaỷi thớch yeõu caàu baứi 
-Thaựi ủoọ lũch sửù, nheù nhaứng, khoõng cheõ traựch naởng lụứi
-1 caởp HS thửùc haứnh ủoỏi ủaựp tỡnh huoỏng a
HS 1 : Xin loói baùn nheự ! Mỡnh troựt laứm baồn quaàn aựo cuỷa baùn
HS 2 : Thoõi khoõng sao. Mỡnh seừ giaởt ngay
-Nhieàu HS thửùc haứnh trong caực tỡnh huoỏng a, b, c.
b- Thoõi, khoõng sao ủaõu chũ aù ! Laàn sau chũ ủửứng voọi traựch maộng em. 
c- Daù khoõng coự gỡ aù !/ Daù khoõng sao ủaõu baực aù ! 
Chính tả
Ôn tập tiết 4
I. Muùc ủớch – yeõu caàu : 
- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1
- Nắm được một số từ ngữ về chim chóc BT2 , viết được một số đoạn văn ngắn về một loài chim hoặc gia cầm BT3
II. ẹoà duứng daùy vaứ hoùc :
-Phieỏu ghi caực baứi taọp ủoùc 
-Baỷng phuù ủeồ caực nhoựm laứm baứi taọp 2 (troứ chụi mụỷ roọng voỏn tửứ)
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2 : Kieồm tra taọp ủoùc
Hoaùt ủoọng 3 : OÂn taọp 
*Troứ chụi mụỷ roọng voỏn tửứ veà chim choực
-Goùi HS ủoùc yeõu caàu 
-GV chia lụựp thaứnh 4 nhoựm
VD : - Chim gỡ maứ maứu loõng saởc sụừ, baột chửụực tieỏng ngửụứi raỏt gioỷi ?
-Chim gỡ maứ maột troứn nhử maột meứo ?
-Laứm ủoọng taực : Vaóy 2 caựnh tay sau ủoự 2 baứn tay chuùm laùi ủửa leõn mieọng
-Vieỏt ủoaùn vaờn khoaỷng 3, 4 caõu veà 1 loaứi chim hoaởc gia caàm (gaứ, vũt, ngoóng)
-GV chaỏm ủieồm 1 soỏ baứi
VD : Nhaứ em coự nuoõi moọt con gaứ troỏng. M ... ỏu ghi teõn 4 baứi taọp ủoùc coự yeõu caàu HTL 
III. Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu 
Hoaùt ủoọng 2 : Kieồm tra HTL (khoaỷng 7,8 em)
GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm
Hoaùt ủoọng : Troứ chụi mụỷ roọng voỏn tửứ veà muoõng thuự
-GV chia lụựp thaứnh 2 nhoựm
+ẹaùi dieọn nhoựm A noựi teõn con vaọt. Caực thaứnh vieõn nhoựm B phaỷi xửụựng leõn nhửừng TN chổ hoaùt ủoọng hay ủaởc ủieồm
-GV ghi leõn baỷng nhửừng yự kieỏn ủuựng
-GV cheựp leõn baỷng
-Tửứng HS leõn boỏc thaờm choùn baứi HTL ủoùc caỷ baứi hoaởc khoồ thụ theo phieỏu chổ ủũnh
-1 HS ủoùc caựch chụi, caỷ lụựp ủoùc thaàm theo
-VD : hoồ
-Voà moài raỏt nhanh, hung dửừ, khoeỷ maùnh ủửụùc goùi laứ “Chuựa rửứng xanh”
-Sau ủoự ủoồi laùi : 2 nhoựm phaỷi noựi ủửụùc 5, 7 con
-2, 3 HS ủoùc laùi
Hoaùt ủoọng : Thi keồ chuyeọn veà caực con vaọt maứ em bieỏt :
Lửu yự HS : Coự theồ keồ 1 caõu chuyeọn coồ tớch veà con vaọt, cuừng coự theồ keồ vaứi neựt veà hỡnh daựng, hoaùt ủoọng cuỷa con vaọt maứ em bieỏt, tỡnh caỷm cuỷa em vụựi con vaọt ủoự
-Caỷ lụựp vaứ GV bỡnh choùn nhửừng ngửụứi keồ chuyeọn tửù nhieõn, haỏp daón
VD : Tuaàn trửụực, boỏ meù ủửa em ủi chụi coõng vieõn. Trong coõng vieõn, laàn ủaàu em thaỏy 1 con hoồ. Con hoồ loõng vaứng coự vaốn ủen. Noự raỏt to, ủi laùi chaọm raừi, veỷ hung dửừ. Nghe tieỏng noự gaàm gửứ, em raỏt sụù, maởc duứ bieỏt noự bũ nhoỏt trong chuoàng saột
Cuỷng coỏ – Daởn doứ : -GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc
-1 soỏ HS noựi teõn con vaọt maứ caực em choùn keồ
-HS tieỏp noỏi nhau thi keồ
 Thuỷ coõng ( tieỏt 1 )
Laứm ủoàng hoà ủeo tay
I.Muùc tieõu :
-Hoùc sinh bieỏt caựch vaứ thửùc haứnh laứm ủoà hoà ủeo tay baống giaỏy.
-Hoùc sinh laứm ủoàng hoà ủuựng maóu vaứ ủeùp .
II.ẹoà duứng:
-Giaựo vieõn chuaồn bũ maóu ủoàng hoà ủeo tay.
-Quy trỡnh laứm ủoàng hoà ủeo tay.
-Hoùc sinh chuaồn bũ : giaỏy maứu , thửụực , buựt maứu , hoà daựn , keựo 
III.Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc .
 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn 
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.Kieồm tra : 
-Kieồm tra sửù chuaồn bũ cuỷa HS 
2.Baứi mụựi : Giụựi thieọu baứi, ghi ủeà.
Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón quan saựt vaứ nhaọn xeựt.
-Giaựo vieõn giụựi thieọu maóu ủoàng hoà vaứ hoỷi:
-Neõu caực vaọt lieọu ủeồ laứm ủoàng hoà?
-Neõu caực boọ phaọn cuỷa ủoàng hoà?
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón maóu.
Bửụực 1: Caột thaứnh caực nan giaỏy.
Bửụực 2 : Laứm maởt ủoàng hoà.
Bửụực 3 :Gaứi daõy ủeo ủoàng hoà.
-Gaứi 1 ủaàu nan giaỏy laứm daõy ủeo vaứo khe giửừa cuỷa caực nan neỏp gaỏp maởt ủoàng hoà.
 Bửụực 4 : Veừ soỏ vaứ kim leõn maởt ủoàng hoà.
Hoaùt ủoọng 3 : Hửụựng daón HS thửùc haứnh laứm ủoàng hoà.
-Yeõu caàu hoùc sinh laứm ủoàng hoà treõn giaỏy vụỷ.
-Giaựo vieõn theo doừi vaứ nhaộc nhụỷ hoùc sinh 
-Giaựo vieõn kieồm tra vaứ nhaọn xeựt 
3.Cuỷng coỏ , daởn doứ:
-ẹoàng hoà duứng ủeồ laứm gỡ?
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc .
-Daởn tieỏt sau thửùc haứnh laứm ủoàng hoà taùi lụựp.
- Quan saựt hỡnh maóu
-Laứm baống giaỏy.
-Maởt ủoàng hoà, daõy ủeo, ủai caứi daõy ủoàng hoà.
-Quan saựt giaựo vieõn laứm maóu .
- Nghe vaứ ghi nhụự.
-Thửùc haứnh caột caực nan giaỏy theo yeõu caàu.
-Thửùc haứnh laứm maởt ủoàng hoà.
-Thửùc haứnh gaứi ủaõy ủeo ủoàng hoà.
-Thửùc haứnh veừ soỏ vaứ kim treõn maởt ủoàng hoà.
-Thửùc haứnh tửù laứm hoaứn chổnh chieỏc ủoàng hoà.
-ẹoàng hoà duứng ủeồ xem giụứ.
Tập viết :Chớnh taỷ
Ôn tập tiết 7
I. Muùc ủớch – yeõu caàu : 
- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1
- Biết đặt và trả lời câu hỏi với vì sao? BT2,BT3 biết đáp lời đồng ý người khác trong tình huống giao tiếp cụ thể ( 1 trong 3 tình huống ở BT4) 
II. ẹoà duứng daùy vaứ hoùc 
-Phieỏu ghi teõn caực baứi hoùc thuoọc loứng.
-Baỷng phuù vieỏt saỹn noọi dung baứi taọp
III. Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi : 
Hoaùt ủoọng 2: Kieồm tra hoùc thuoọc loứng 
Hoaùt ủoọng 3: OÂn taọp
 *Tỡm boọ phaọn caõu traỷ lụứi cho caõu hoỷi : Vỡ sao ?
-Yeõu caàu HS ủoùc yeõu caàu
a) Sụn ca khoõ caỷ hoùng vỡ khaựt .
b) Vỡ mửa to, nửụực suoỏi daõng ngaọp hai bụứ
* ẹaởt caõu hoỷi vụựi boọ phaọn caõu ủửụùc in ủaọm :
- GV mụứi 3 HS laứm baứi treõn baỷng
a) Boõng cuực heựo laỷ vỡ sao ? /Vỡ sao boõng cuực heựo laỷ ủi ?
b) Vỡ sao ủeỏn muứa ủoõng ve khoõng coự gỡ aờn ?/ ẹeỏn muứa ủoõng ve khoõng coự gỡ aờn vỡ sao ?
* Noựi lụứi ủaựp cuỷa em trong nhửừng trửụứng hụùp sau :
- Yeõu caàu HS ủoùc 3 tỡnh huoỏng
HS 1 (vai HS) : Chuựng em kớnh mụứi thaày ủeỏn dửù buoồi lieõn hoan vaờn ngheọ cuỷa lụựp em chaứo mửứng ngaứy Nhaứ giaựo Vieọt Nam aù.
HS 2 (vai thaày hieọu trửụỷng) : Caỷm ụn caực em. Thaày seừ ủeỏn
HS 1 : Chuựng em caỷm ụn thaày ủaừ nhaọn lụứi aù./ Coự thaày buoồi lieõn hoan cuỷa chuựng em seừ vui hụn ủaỏy aù 
-GV khen ngụùi nhửừng HS noựi tửù nhieõn
5.Cuỷng coỏ daởn doứ .
-GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc
-Veà nhaứ laứm thửỷ baứi luyeọn taọp (ủoùc-hieồu, LTVC) ụỷ tieỏt 9
- Kieồm tra : 7, 8 HS 
-1 em ủoùc, lụựp ủoùc thaàm, 2 HS laứm baứi treõn baỷng, lụựp laứm vaứo vụỷ
-tửứ : vỡ khaựt
-tửứ : mửa to
-Caỷ lụựp ủoùc kú yeõu caàu roài laứm baứi vaứo vụỷ
- 1 HS ủoùc
-1 caởp HS thửùc haứnh ủoỏi ủaựp trong TH a
-HS thửùc haứnh ủoỏi ủaựp trong caực TH 
Thửự sáu ngày15 tháng 3 năm 2013
Toaựn
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I.Muùc tieõu : Giuựp hoùc sinh 
-Reứn kyừ naờng thửùc haứnh tớnh trong caực baỷng nhaõn , baỷng chia ủaừ hoùc .
-Tớnh gia trũự cuỷa bieồu thửực coự ủeỏn 2 daỏu tớnh .
-Giaỷi baứi toaựn coự lụứi vaờn baống moọt pheựp tớnh chia .
II.Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc .
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.Kieồm tra :
x x 3 = 21 ; 4 x x = 36
Toựm taột : 3 ủúa coự : 15 caựi baựnh
 1 ủúa coự :  caựi baựnh ?
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ghi ủieồm .
2.Baứi mụựi : Hửụựng daón luyeọn taọp 
Baứi 1 :Tớnh nhaồm
-Nhaọn xeựt cho ủieồm hoùc sinh .
Baứi 2 : Tớnh 
a/ 3 x 4 + 8 = 12 + 8 ; b/ 2 : 2 x 0 = 1 x 0 
 = 20 = 0
 3 x 10 – 14 = 30 – 14 ; 0 : 4 + 6 = 0 + 6
 = 16 = 6
-Nhaọn xeựt cho ủieồm hoùc sinh .
Baứi 3 a :
-Goùi hoùc sinh ủoùc ủeà baứi .
-Yeõu caàu HS phaõn tớch ủeà, GV keỏt hụùp toựm taột
Toựm taột
4 nhoựm : 12 hoùc sinh
 1 nhoựm :  hoùc sinh ?
-Tieỏn haứnh tửụng tửù vụựi phaàn b.
 b/ Toựm taột :
 3 hoùc sinh : 1 nhoựm
 12 hoùc sinh :  nhoựm ?
2.Cuỷng coỏ daởn doứ :
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc .
-2 HS leõn baỷng thửùc hieọn vaứ ủoùc quy taộc
“Tỡm thửứa soỏ chửa bieỏt” 
-1 HS leõn baỷng trỡnh baứy baứi giaỷi
-HS laứm mieọng ( troứ chụi baộn teõn)
-Hoùc sinh laứm baứi vaứo vụỷ, 2 nhoựm noỏi tieỏp ủieàn keỏt quaỷ
-HS tớnh tửứ traựi sang phaỷi. Thi laứm nhanh vaứo vụỷ , 2 em laứm baỷng phuù
-2 HS ủoùc, lụựp ủoùc thaàm
-HS laứm baứi vaứo vụỷ
Giaỷi
Moói nhoựm coự soỏ hoùc sinh laứ :
12 : 4 = 3 ( hoùc sinh )
ẹaựp soỏ : 3 hoùc sinh .
Giaỷi
Soỏ nhoựm hoùc sinh coự laứ :
 12 : 3 = 4 ( nhoựm )
ẹaựp soỏ : 4 nhoựm
Chớnh taỷ
KIEÅM TRA VIEÁT ( Chớnh taỷ, Taọp laứm vaờn ) ( tiết 9)
I. MUẽC TIEÂU:
- Kiểm tra viết theo mức độ cần đạt về kiến thức , kĩ năng giữa HKII
- Nghe viết đúng bài chính tả ( tốc độ viết khoảng 45 chữ / phút ) không mác quá 5 lỗi trong bài , trình bày sạch sẽ , đúng hình thức thơ , hoặc văn xuôi
- Viết được đoạn văn ngắn khoảng 4, 5 câu theo gợi ý nói về một con vật yêu thích 
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC	
	- GV: baứi daùy
	- HS: laứm theo yeõu caàu cuỷa GV.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC
1. Kieồm tra baứi cuừ
2. Baứi mụựi:*a) Giụựi thieọu baứi:
 b) Caực hoaùt ủoọng 
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY 
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
Hoaùt ủoọùng 1: Hửụựng daón oõn taọp
1/ OÂn taọp hoùc thuoọc loứng
2/ Troứ chụi oõ chửừ
- GV goùi Hs ủoùc yeõu caàu baứi taọp
- GV noựi: ủaõy laứ kieồu baứi caực em ủaừ laứm quen tửứ KHI chổ khaực ụỷ noọi dung.
- GV treo baỷng 1 tụứ phieỏu khoồ to ủaừ keỷ oõ chửừ chổ baỷng; nhaộc laùi caựch laứm.
- Bửụực1: Dửùa theo lụứi gụùi yự, caực em phaỷi ủoaựn tửứ ủoự laứ tửứ gỡ.
Ngửụứi cửụựi coõng chuựa Mũ Nửụng coự 7 chửừ caựi.
- Bửụực 2: GV ghi tửứ vaứo caực coọt oõ troỏng ụỷ haứng ngang - moói oõ vieỏt moọt chửừ caựi.
- Bửụực 3: Sau khi ủieàn ủuỷ caực tửứ vaứo oõ troỏng theo haứng ngang, em seừ ủoùc ủeồ bieỏt tửứ mụựi xuaỏt hieọn ụỷ coọt doùc laứ tửứ naứo.
- GV daựn baỷng 3, 4 tụứ phieỏu khoồ to ủaừkeỷ oõ chửừ - mụứi 3, 4 nhoựm HS leõn baỷng tieỏp sửực.
GV nhaọn xeựt,sửỷa chửừa keỏt luaọn nhoựm thaộng cuoọc.
OÂ chửừ haứng doùc: Soõng Tieàn
- GV hoỷi: soõng Tieàn naốm ụỷ mieàn naứo cuỷa ủaỏt nửụực?
3. Cuỷng coỏ - daởn doứ:
	- GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- 1 em ủoùc - caỷ lụựp ủoùc thaàm quaựn aựt vaứ ủieàn
- Sụn Tinh
- HS trao ủoồi theo caởp - nhoựm caực em laứm vaứo vụỷ baứi taọp - nhaựp.
- HS leõn baỷng moói em mang theo tụứ giaỏy ủaừ ghi lụứi giaỷi ủieàn nhanh 1 tửứ vaứo 1 doứng ngang sau ủoự chueồn buựt cho baùn khaực trong nhoựm.
- ẹaùi dieọn caực nhoựm baựo caựo keỏt quaỷ.
Taọp laứm vaờn
 ( tiết 10)
KIEÅM TRA ẹOẽC - HIEÅU. LUYEÄN Tệỉ VAỉ CAÂU 
I. MUẽC TIEÂU:
Kiểm tra đọc với mức độ cần đạt về kiến thức kĩ năng HKII ( nêu ở tiết 1)
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:
	- GV: baứi daùy.
	- HS: vụỷ baứi taọp TV.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
1. Kieồm tra baứi cuừ:
2. Baứi mụựi 
a)* Giụựi thieọu baứi:
b) Caực hoaùt ủoọng 
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
*Hoaùt ủoọng 1:Hửụựng daón oõn taọp
1/ Kieồm tra hoùc thuoọc loứng 
2/ Tỡm boọ phaọn cuỷa caõu traỷ lụứi cho caõu hoỷi " vỡ sao" (mieọng)
- Yeõu caàu HS ủoùc yeõu caàu baứi taọp 1
- Caỷ lụựp vaứ GV cuứng nhaọn xeựt, choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng.
Boọ phaọn traỷ lụứi cho caõu hoỷi " vỡ sao" 
3/ ẹaởt caõu cho boọ phaọn in ủaọm.
- GV yeõu caàu caỷ lụựp ủoùc thaàm ủeà baứi.
- Caỷ lụựp vaứ giaựo vieõn nhaọn xeựt baứi laứm treõn baỷng - choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng.
4/ Noựi lụứi ủaựp cuỷa em ( mieọng)
- GV goùi HS ủoùc yeõu caàu baứi taọp.
- GV noựi: baứi taọp yeõu caàu caực em noựi lụứi ủaựp lụứi ủoàng yự cuỷa ngửụứi khaực.
- Yeõu caàu HS thaỷo luaọn tửứng caởp ụỷ tỡnh huoỏng 
* Tửụng tửù vụựi caực tỡnh huoỏng a, b, c
GV khen ngụùi nhửừng em noựi tửù nhieõn
3. Cuỷng coỏ - daởn doứ:
	- GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- 10 -> 12 em
- 1 em ủoùc yeõu caàu - 2 em leõn baỷng laứm- lụựp laứm vaứo nhaựp.
- HS ủoùc kú yeõu caàu baứi taọp.
- HS laứm vaứo vụỷ baứi taọp.
- 3 em leõn baỷng laứm baứi
- Caỷ lụựp sửỷa theo lụứi giaỷi ủuựng.
- 1 HS ủoùc 3 tỡnh huoỏng
Sinh hoạt lớp
 Đánh giá, nhận xét công tác trong tuần:
 Ưu điểm: 
 Nhược điểm:
..
 Triển khai công việc tuần tới:
III- Giao lưu văn nghệ:

Tài liệu đính kèm:

  • docTuaàn 27.doc