Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 3

Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 3

I. MỤC TIÊU

 -Biết đọc liền mạch các từ , cụm từ trong câu, ngắt nghỉ hơi đúng , rõ ràng

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Người bạn đáng tin cậy là người sẵn lòng cứu người, giúp người( TLCHSGK)

II.GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG:

A-Các KNS cơ bản được giáo dục:

-Xác định giá trị: có khả năng hiểu rõ những giá trị bản thân, biết tôn trong và thừa nhận người khác có những giá trị khác.

-Lắng nghe tích cực.

 

doc 14 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 07/06/2017 Lượt xem 59Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn3 Thứ hai ngày10 tháng 9 năm 2012
chào cờ đầu tuần
 Taọp ủoùc
 BAẽN CUÛA NAI NHOÛ 
I. mục tiêu
 -Biết đọc liền mạch các từ , cụm từ trong câu, ngắt nghỉ hơi đúng , rõ ràng 
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Người bạn đáng tin cậy là người sẵn lòng cứu người, giúp người( TLCHSGK)
II.Giáo dục kĩ năng sống:
A-Các KNS cơ bản được giáo dục:
-Xác định giá trị: có khả năng hiểu rõ những giá trị bản thân, biết tôn trong và thừa nhận người khác có những giá trị khác.
-Lắng nghe tích cực.
B-Các PPKT dạy học tích cực:
 Trải nghiệm , thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiếncá nhân, phản hồi tích cực.
III.đồ DùNG
-Tranh minh hoùa baứi ủoùc trong saựch giaựo khoa
-Baỷng phuù vieỏt nhửừng caõu vaờn caàn hửụựng daón luyeọn ủoùc 
IV. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAY HOẽC:
 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Tieỏt 1
 Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn ủoùc 
a Giaựo vieõn ủoùc maóu.
Gọọi một hs đọc
b- ủoùc tửứ khoự: chaởn loỏi, hớch vai, ngaừ ngửỷa, ủuoồi baột
- Theo doừi, hửụựng daón ủoùc, sửỷa sai cho HS
c- Hửụựng daón ủoùc tửứng ủoaùn trửụực lụựp 
 +GV chia ủoaùn cho baứi:4 ủoaùn 
+ Hửụựng daón ủoùc caõu daứi, ngaột nghổ hụi
+Giaỷi nghúa tửứ: ngaờn caỷn, hớch vai, thoõng minh.
- Luyeọn ủoùc trong nhoựm
- Caỷ lụựp ủoùc ủoàng thanh
- Nhaọn xeựt caựch 
 Tieỏt 2:
Hoaùt ủoọng 3: Tỡm hieồu baứi
- Hs ủoùc thaàm ủoaùn 1 – Nai nhoỷ xin pheựp cha ủi ủaõu? – Cha Nai Nhoỷ noựi gỡ?
-Cha khoõng ngaờn caỷn con .
Vaọy ngaờn caỷn ụỷ ủaõy coự nghúa laứ gỡ?
-1 hs ủoùc caõu hoỷi 2- Nai Nhoỷ ủaừ keồ cho cha nghe nhửừng haứnh ủoọng naứo cuỷa baùn mỡnh?
- Moói haứnh ủoọng cuỷa Nai Nhoỷ noựi leõn 1 ủieàu toỏt cuỷa baùn aỏy. Em thớch nhaõt ụỷ ủieồm naứo?
-Gv khaỳng ủũnh: ẹaởc ủieồm daựm lieàu mỡnh cửựu ngửụứi khaực ủoự laứ moọt ủaởc ủieồm cuỷa moọt ngửụứi vửứa duừng caỷm vửứa toỏt buùng
- Theo con ngửụứi baùn toỏt laứ ngửụứi nhử theỏ naứo?
Hoaùt ủoọng 4: Luyeọn ủoùc laùi
-GV ủoùc maóu laàn 2
-Hửụựng daón ủoùc theo vai
- Caực nhóm thi ủoùc theo phaõn vai
-Gv cuứng hs nx nhóm ủoùc hay nhaỏt
Hoaùt ủoọng 5: Cuỷng coỏ daởn doứ.
- ẹoùc xong caõu chuyeọn em bieỏt ủửụùc vỡ sao cha Nai Nhoỷ vui loứng cho con trai beự boỷng cuỷa mỡnh ủi chụi xa?
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng.
Theo dõõi và đọc thầm
- ẹoùc tửứng tửứ
-Noỏi tieỏp nhau ủoùc ủoaùn
- ẹoùc ủoaùn treõn baỷng phu
Sói sắp tóm được Dê Non thì bạn con đã kịp lao tới, dùng đôi gạc chắc khoẻ húc Sói ngã ngửa.
-ẹoùc trong saựch
- Caực nhoựm luyeọn ủoùc
-ẹoùc thi giửừa caực nhoựm
- ẹoùc ủoàng thanh.
-ẹoùc Thaàm vaứ traỷ lụứi
Nai Nhỏ xin cha cho đi chơi xa cùng bạn
Cha Nai Nhỏ nói : Cha không ngăn cản con nhưng con hãy kể cho cha nghe về bạn của con.
Hs trả lời
- 3 hs traỷlụứi
- ẹoùc caõu hoỷi vaứ traỷ lụứi
-
-Hs laộng nghe vaứ traỷ lụứi
Người bạn tốt là người biết hy sinh vì người khác.
Hs laộng nghe
Caực nhoựm tửù phaõn vai
Thi ủoùc
- 3 hs traỷ lụứi
 Toaựn: KIEÅM TRA (1tieỏt)
I. mục tiêu
-Kieồm tra keỏt quaỷ oõn taọp ủaàu naờm cuỷa HS
-ẹoùc vieỏt soỏ coự 2 chửừ soỏ , soỏ lieàn trửụực, soỏ lieàn sau
-Kyừ naờng thửùc hieõn pheựp coọng trửứ trong phaùm vi 100
-Giaỷi baứi toaựn baống moọt pheựp tớnh.
-ẹoùc vaứ vieỏt soỏ ủo ủoọ daứi ủoaùn thaỳng.
II.đề bài kiểm tra
Baứi 1 : Vieỏt caực chửừ soỏ :
*Tửứ 70 -100
*Tửứ 89 – 95
Baứi 2 :
 a. Soỏ lieàn trửụực cuỷa 61 laứ: .. b. Soỏ lieàn sau cuỷa 99 laứ ..
Baứi 3 : ẹaởt tớnh roài tớnh
	42 + 54; 84 – 31; 60 + 25	
 66 – 16; 5 + 23; 28 + 39 
Baứi 4 : Mai vaứ Hoa laứm ủửụùc 36 boõng hoa, rieõng Hoa laứm ủửụùc 16 boõng. Hoỷi Mai laứm ủửụùc bao nhieõu boõng?
Baứi 5 : ẹoọ daứi doaùn thaỳng AB laứ 10 cm hay  dm. Haừy veừ ủoaùn thaỳng AB ủo
IV.đáp án-điểm:
Bài 1:(2đ) mỗi ý đúng cho 1đ
Bài 2:(2đ) mỗi ý đúng cho 1đ
Bài 3:(3đ) mỗi ý đúng cho 1đ
Bài 4:(2đ) mỗi ý đúng cho 1đ 
Bài 5:(1đ) 
 Thứ ba ngày11 tháng 9 năm 2012
 Toaựn 
 PHEÙP COÄNG COÙ TOÅNG BAẩNG 10
I. mục tiêu
- Biết cộng hai số có tổng bằng 10
-Biết dựa vào bảng cộng để tìm số chưa biết trong phép cộng có tổng bằng 10
-Biết viết 10 thành tổng của hai số trong đó có một số cho trước
-Biết cộng nhẩm: 10 cộng với một số có một chữ số 
- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào 12
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC 
-10 que tớnh,baỷng gaứi
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
	 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
 Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
 Hoaùt ủoọng 2: Giaỷng baứi mụựi
* Giụựi thieọu pheựp coọng 6+4
* Yc hs laỏy 6 que tớnh ủoàng thụứi gv gaứi 6 qt leõn baỷng 
* Yc hs laỏy 4 que tớnh nửừa ủoàng thụứi gv gaứi leõn baỷng 4 que tớnh vaứ noựi : theõm 4 que tớnh nửừa 
* Coự taỏt caỷ bao nhieõu que tớnh? Yc hs tỡm keỏt quaỷ vaứ vieỏt pheựp tớnh tửụng ửựng
6 + 4 = ?
* Hửụựng daón hs laứm theo coọt doùc
_ Đặt tính: Viết 6, viết 4 thẳng cột với 6, viết dấu + và kẻ vạch ngang.
Tính: 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 vào cột đơn vị, viết 1 vào cột chục.
 Hoaùt ủoọng 3 : Luyeọn taọp.
* Baứi 1/12: - Yc hs tửù laứm baứi roài chửừa 
* Baứi 2/12- Hs tửù laứm baứi sau ủoự ủoồi cheựo chửừa baứi cho nhau
- Hs ủoùc baứi laứm cuỷa mỡnh - nx
* Baứi 3/12- Yc hs tớnh nhaồm nhanh vaứ neõu keỏt quaỷ nhaồm
- Yc hs neõu caựch nhaồm – gv nhaọn xeựt cho ủieồm
* Baứi 4/12: - Baứi naứy yc chuựng ta laứm gỡ?
- Goùi hs neõu giụứ ụỷ tửứng ủoàng hoà
- Goùi hs nhaọn xeựt 
Hoaùt ủoọng 4 : Cuỷng coỏ daởn doứ:
Nhaộc laùi caựch thửùc hieọn tớnh doùc
- hs laỏy 6 que tớnh 
- hs laỏy theõm 4 que tớnh
- hs traỷ lụứi
- hs laứm baứi theo yc cuỷa gv
 6
 +
 4
 10 
- 1 hs ủoùc kết quả
- hs neõu caựch nhaồm
- 1 hs traỷ lụứi 
- hs neõu giụứ treõn ủoàng hoà
 CHÍNH TAÛ: TAÄP CHEÙP
BAẽN CUÛA NAI NHOÛ 
 I. MUẽC ẹÍCH YEÂU CAÀU:
 - Chép lại chính xác , trình bày đúng đoạn tóm tắt trong bài Bạn của Nai Nhỏ 
	- Làm đúng BT2, BT3 a / b
 II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
 - Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ noọi dung,
 - Vụỷ chớnh taỷ
 III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
 Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón taọp cheựp
* Hửụựng daón HS chuaồn bũ
 -Giaựo vieõn ủoùc maóu laàn 1.
- Hửụựng daón hoùc sinh naộm noọi dung
 + Hửụựng daón HS traỷ lụứi caực caõu hoỷi nhaốm neõu baọt noọi dung baứi vaờn.
 + Hửụựng daón Hs neõu nhaọn xeựt veà keỏt caỏu, ủaởc ủieồm cuỷa baứi vaờn: goàm maỏy caõu, caực daỏu caõu ủửụùc duứng, caực chửừ vieỏt hoa.
- Hửụựng daón HS vieỏt caực tửứ khoự: ủi chụi, nhanh nheùn, khoỷe maùnh, yeõn loứng * Hửụựng daón HS vieỏt chớnh taỷ
- Gv ủoùc maóu laàn 2- Theo doừi hs vieỏt,uoỏn naộn
- GV ủoùc maóu laàn 3-Chaỏm mmoọt soỏ baứi
- Hửụựng daón HS tửù kieồm tra vaứ sửỷa loói
 Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón laứm baứi taọp
* Baứi 2/25: ẹieàn tửứ thớch hụùp vaứo choó troỏng
-Hs tửù laứm baứi vao vụỷ – ẹoồi vụỷ ủeồ kieồm tra- 
-Goùi hs ủoùc baứi laứm cuỷa mỡnh - nx
* Baứi 3/25: Tieỏn haứnh tửụng tửù baứi 2
Hoaùt ủoọng 4: Cuỷng coỏ daởn doứ.
- - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng.
- ẹoùc saựch
- ẹoùc theo yeõu caàu
-Traỷ lụứi caõu hoỷi
- ẹoùc vaứ traỷ lụứi
-Vieỏt caực tửứ khoự vaứo baỷng con
-Taọp cheựp vaứo vụỷ
-Kieồm tra baứi, sửỷa loói.
-ẹoùc yeõu caàu 
-Laứm baứi vaứo vụỷ
-
 Kể CHUYệN 
BAẽN CUÛA NAI NHOÛ
 I. MUẽC TIÊU
- Dựa theo tranh và gợi ý dưới mỗi tranh , nhắc lại được lời kể của Nai Nhỏ về bạn của mình BT1, nhắc lại được lời kể của cha Nai Nhỏ sau mỗi lần nghe con kể về bạn BT2
- BiÊts kể nối tiếp được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa ở BT1
 II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
	- Tranh minh hoùa
 III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Keồ tửứng ủoaùn theo tranh
*Goùi hs neõu yc cuỷa baứi taọp 1
- YC hs quan saựt 3 tranh ụỷ sgk, nhụự laùi tửứng lụứi keồ cuỷa Nai Nhoỷ ủửụùc dieón taỷ baống hỡnh aỷnh
-HD taọp keồ theo nhoựm
-HD keồ laùi trửụực lụựp tửứng lụứi noựi cuỷa Nai Nhoỷ dửùa vaứo tranh
– NX keỏt quaỷ tửứng nhoựm 
Hoaùt ủoọng 3: Keồ toaứn boọ caõu truyeọn
Goùi hs neõu yc baứi taọp 2
- GV goùi moọt soỏ HS keồ caực ủoaùn noỏi tieỏp nhau
- Toồ chửực lụựp nhaọn xeựt
– GV nhaọn xeựt
Hoaùt ủoọng 4: Keồ toaứn boọ caõu truyeọn theo vai
-Goùi hs neõu yc baứi taọp 3
-Laàn 1: GV laứm ngửụứi daón chuyeọn , HS keồ truyeọn theo vai
- Toồ chửực HS tửù keồ truyeọn trửụực lụựp
Hoaùt ủoọng 5: Cuỷng coỏ daởn doứ.
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt giụứ hoùc.
-1 hs neõu yc cuỷa baứi taọp
-1 hs khaự, gioỷi nhaộc laùi lụứi keồ laàn thửự nhaỏt veà baùn cuỷa Nai Nhoỷ- Taọp keer theo nhoựm
-Moừi nhoựm cửỷ 1 ngửụứi nhaộc laùi lụứi keồ trửụực lụựp
-1 hs neõu yc
- Tửng nhoựm cửỷ ủaùi dieọn laàn -lửụùc nhaộc laùi- NX
- 1hs neõu yc
- 1hs noựi lụứi Nai Nhoỷ, 1hs noựi lụứi cuỷa cha Nai Nhoỷ
- 2ủeỏn 3 nhoựm thi keồ trửụực lụựp
 Thứ tư ngày12 tháng 9 năm 2012
 Taọp ủoùc 
 GOẽI BAẽN
I. Mục tiêu:
- Biết ngắt nghỉ hơi rõ ở từng câu thơ , nghỉ hơi sau mỗi khổ thơ
-Hiểu nội dung : Tình bạn cảcm động giữa Bê Vàng và Dê Trắng , thuộc 2 khổ thơ cuối bài
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : 
-Tranh minh hoùa baứi ủoùc trong saựch giaựo khoa
	-Baỷng phuù vieỏt saỳn caõu thụ, khoồ thụ caàn hửụựng daón hoùc sinh luyeọn ủoùc.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
 Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn ủoùc 
a- Giaựo vieõn ủoùc maóu.
b- Luyện phát âm.
- Hửụựng daón hoùc sinh luyeọn ủoùc tửứng caõu 
-Hd hs ủoùc tửứ khoự: xa xửa, thuụỷ, suoỏi caùn, queõn - Theo doừi, hửụựng daón ủoùc, sửỷa sai cho HS
c-Luyện ngắt giọng.
 - Hửụựng daón ủoùc tửứng câu thơ 
-Giaỷi nghúa tửứ:saõu thaỳm, haùn haựn, lang thang
 - Luyeọn ủoùc trong nhoựm 
–caỷ nhoựm ủoùc ẹT - nx
 Hoaùt ủoọng 3: Tỡm hieồu baứi
-GV hửụựng daón HS laàn lửụùt traỷ lụứi caực caõu hoỷi trong saựch giaựo khoa – nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng
H: Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống ở đâu?
H: Câu thơ nào cho biết đôi bạn sống bên nhau từ rất lâu?
H: Vì sao Bê Vàng phải đi tìm cỏ ?
H: Chuyện gì xảy ra với Bê Vàng?
H: ở nhà Dê Trắng đã làm gì?
H: Dê Trắng có tìm được bạn không?
Gv: cho đến bay giờ Dê Trắng vẫn nhớ Bê Vàng, lúc nào cung luôn mồm gọi bạn.Tình bạn giữa Bê Vàng và Dê Trắng thật cảm động.
H: qua bài thơ con thích Bê Vàng hay Dê trắng?Vì sao?
Hoaùt ủoọng 4: 
Luyeọn ủoùc laùi
-GV treo baỷng phuù ghi baứi thụ 
 Gọi bạn
 Tự xa xưa/ thuở nào
Trong rừng xanh/ sâu thẳm
Đôi bạn /sống bên nhau 
Bê Vàng/ và Dê Trắng.//
 Một năm/ trời hạn hán
 Suối cạn /cỏ héo khô
 Lấy gì nuôi /đôi ... tớnh vaứ thửùc hieọn 
* Giụựi thieọu pheựp coọng 36 + 24 (tửụng tửù )
 Hoaùt ủoọng 3 : Luyeọn taọp.
* Baứi 1/13: 
- Yc moói hs leõn baỷng laứm 2 pheựp tớnh – caỷ lụựp laứm baỷng tay – hs neõu caựch laứm - nx
* Baứi 2/13
- 1 hs leõn baỷng toựm taột vaứ giaỷi – caỷ lụựp laứm baỷng tay
* Baứi 3/13
- GV yeõu caàu HS neõu pheựp coọng caực soỏ khaực nhau coự toồng baống 20
Hoaùt ủoọng 4 : Cuỷng coỏ daởn doứ:
- Nhaộc laùi caựch thửùc hieọn tớnh doùc
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Hs laộng nghe 
- hs laứm theo yc gv
 - 3 hs traỷ lụứi
 - 2 hs neõu 
1 hs traỷ lụứi
26 6 cộng 4 bằng 10,viết 0, 
+ nhớ 1.
 4 2 thêm 1 bằng 3 viết 3.
 30
- Hs laứm theo yc cuỷa gv
 - Hs tửù laứm baứi
 - 1 hs trỡnh baứy baứi laứm
- Hs trỡnh baứy caựch laứm – nx 
19 +1 = 20
18 + 2 = 20
 17 + 3 = 20
 16 +4 = 20 
15 + 5 = 20.
 Thứ năm ngày13 tháng 9 năm 2012
 Toaựn 
 	 LUYEÄN TAÄP
I. Mục tiêu:
- Biết thực hiện phép cộng trong phạm vi 100, dạng 26 + 4, 36 + 24
- Biết giải bài toán bằng một phép tính cộng
- Biết cộng nhẩm dạng 9 + 1 + 5
II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC 
 - Baỷng phuù,tranh minh hoùa:
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
	 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
 Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
 Hoaùt ủoọng 2 : Luyeọn taọp.
* Baứi 1/14: 
- yc hs nhaồm vaứ neõu keỏt quaỷ theo yc cuỷa gv
- Hs neõu caựch nhaồm - nx
* Baứi 2/14
- 2 hs leõn baỷng laứm – caỷ lụựp laứm baỷng tay 
- hs trỡnh baứy caựch laứm
- Hs nhaọn xeựt – gv nhaọn xeựt keỏt luaọn
* Baứi 3/14
- 1 hs leõn baỷng laứm caỷ lụựp laứm baỷng tay 
- hs neõu caựch laứm 
- Goùi hs nhaọn xeựt, boồ sung.
* Baứi 4/14
- 1 hs toựm taột vaứ giaỷi treõn baỷng caỷ lụựp laứm baỷng tay
- Hs trỡnh baứy caựch laứm 
- Goùi hs nhaọn xeựt, chửừa baứi
- GV nhaọn xeựt cho ủieồm.
- Cho hs chửừa baứi vaứo vụỷ.
* Baứi 5/14 
- Hửụựng daón HS toựm taột, tim cacựh giaỷi
- hs laứm baứi vaứo vụỷ 
Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ daởn doứ:
Hs laứm theo yc gv
Hs neõu caựch nhaồm
Hs laứm baứi caự nhaõn 
1 hs trỡnh baứy 
Hs nx
Hs tửù laứm baứi
1 hs neõu caựch laứm
Hs laứm baứi caự nhaõn
1 hs trỡnh baứy
Hs laứm baứi theo yc cuỷa GV
 - Trỡnh baứy caựch laứm
 Bài giải
 Số học sinh của cả lớp là:
 14 + 16 = 30 ( học sinh )
 Đáp số: 30 học sinh
- Nhaọn xeựt
Luyeọn tửứ vaứ caõu
 Tệỉ CHặ Sệẽ VAÄT- CAÂUKIEÅU AI LAỉ Gè?
I. Mục tiêu:
- Tìm đúng các từ chỉ sự vât theo tranh vẽ và bảng từ gợi ý BT1,BT2
- Biết đặt câu theo mẫu Ai là gì? BT3
II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC 
- Baỷng phuù,tranh minh hoùa:
 III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón laứm baứi taọp
Muùc tieõu: Qua thửùc haứnh giuựp HS:
 - Nhaọn bieỏt ủửụùc caực tửứ chổ sửù vaọt
	- Bieỏt ủaởt caõu theo maóu : Ai laứ gỡ?
Caựch tieỏn haứnh:
* Baứi 1/26:
- Goùi hs neõu yc cuỷa baứi
-YC caỷ lụựp quan saựt tửứng tranh, suy nghú tỡm tửứ
-GV daựn tranh leõn baỷng yc hs leõn ghi caực tửứ ủuựng vụựi teõn goùicuỷa moói tranh
-Hs nhaọn xeựt – GV nx chửừa baứi
- Goùi 3 hs ủoùc laùi baứi
+Tửứ chổ ngửứụứi, vaọt, ủoà vaọt, convaọt, caõy coỏi ủửụùc goùi chung laứ gỡ?
- HS nhaộc laùi
* Baứi 2/27:
HD tửụng tửù baứi 1
* Baứi 3/27:
- 1 hs neõu yeõu caàu cuỷa baứi
-Goùi hs ủoùc moõ hỡnh caõu vaứ caõu maóu
- Yeõu caàu HS laứm baứi, vieỏt maóu leõn baỷng
- GV nhaọn xeựt, choỏt yự
- YC hs noựi 1 caõu giụựi thieọu veà mỡnh, 1 caõu giụựi thieọu veà con vaọt nhaứ mỡnh.
Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ daởn doứ.
- Hoỷi veà noọi dung baứi.
- ẹoùc yeõu caàu
- Quan saựt, suy nghú
- Trỡnh baứy
Nhaọn xeựt
HS ủoùc baứi
3 hs traỷ lụứi
-1 hs ủoùc
-Hoùc sinh laứm baứi
- Nhaọn xeựt
-Moói hs giụựi thieọu 1 caõu
- NX
 TAÄP VIEÁT
Chửừ hoa: B
I. Mục tiêu:
- Viết dúng chữ hoa B ( 1dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) chữ và câu ứng dụng Bạn ( 1dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) Bạn bè sum họp (3 lần ) 
II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC 
- Maóu chửừ B ủaởt trong khung chửừ 
- Baỷng phuù vieỏt saỹn maóu chửừ cụừ nhoỷ treõn doứng keỷ li : Baùn beứ sum hoùp:
 III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón vieỏt chửừ hoa
-HD quan saựt vaứ nhaọn xeựt chửừ B
+ Chửừ B vieỏt hoa cụừ vửứa coự ủoù cao maỏy li, goàm maỏy ủửụứng keỷ ngang? ẹửụùc vieỏt bụỷi maỏy neựt?
- Chổ daón caựch vieỏt treõn bỡa chửừ maóu
- GV vieỏt maóu chửừ B treõn baỷng, vửứa vieỏt vửứa noựi caựch vieỏt
- HD hs vieỏt treõn baỷng con- NX uoỏn naộn
Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón HS vieỏt caõu ửựng duùng
-Giụựi thieọu cuùm tửứ ửựng duùng
- YC hs mụỷ sgk , ủoùc caõu ửựng duùng
+ Em hieồu caõu Baùn beứ sum hoùp yự noựi gỡ?
-HD hs quan saựt vaứ nx 
-GV vieỏt maóu chửừ Baùn treõn doứng keỷ
- HD hs vieỏt chửừ Baùn treõn baỷng con – NX 
Hoaùt ủoọng 4: Hửụựng daón HS vieỏt vụỷ
-GV neõu yeõu caàu vieỏt
- YC hoùc sinh vieỏt vaứo vụỷ theo yc cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng 5: Cuỷng coỏ daởn doứ.
- Hoỷi veà noọi dung baứi.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng.
- Veà nhaứ luyeọn vieỏt
- Nhaọn xeựt caỏu taùo chửừ
- Traỷ lụứi
- Quan saựt giaựo vieõn caựch vieỏt treõn bỡa
- Quan saựt giaựo vieõn vieỏt maóu
-Caỷ lụựp vieỏt baỷng con
- 1 hs ủoùc caõu ửựng duùng
- Giaỷi nghúa caõu maóu
-Nhaọn xeựt ủoọ cao, khoaỷng caựch giửừa caực chửừ
- Quan saựt gv vieỏt chửừ maóu treõn baỷng
-3HS leõn baỷng, caỷ lụựp vieỏt baỷng con
- HS vieỏt vaứo vụỷ
 Thứ sáu ngày14 tháng 9 năm 2012
 Toaựn 
 9 COÄNG VễÙI MOÄT SOÁ : 9 + 5
I. Mục tiêu:
- Biết cáhc thực hiện phép cộng dạng 9 + 5 , lập được bảng 9 cộng với một số 
- Nhận biết trực giác tính chất giao hoán của phép cộng 
- Biết giải bài toán bằng một phép tính cộng
II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC 
 2 boự que tớnh,baỷng gaứi
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
	 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
 Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
 Hoaùt ủoọng 2: Giaỷng baứi mụựi
* Giụựi thieọu pheựp coọng 9+5
- GV sửỷ dung que tớnh, hửụựng daón HS tỡm keỏt quaỷ
- Hửụựng daón ủaởt tớnh theo coọt doùc
- Hửụựng daón caựch laọp baỷng 9 coọng vụựi moọt soỏ
- Yc hs hoùc thuoọc baỷng coõng thửực 
- yc hs leõn ủoùc baỷng coõng thửực - nx
Hoaùt ủoọng 3 : Luyeọn taọp.
* Baứi 1/15: 
- hs nhaồm vaứ neõu keỏt quaỷ theo yc cuỷa gv
- hs neõu caựch tớnh nhaồm cuỷa tửựng coọt
* Baứi 2/15
- 2 hs leõn baỷng – caỷ lụựp laứm baỷng tay
- hs trỡnh baứy caựch laứm – nx 
* Baứi 3/15
- 2 hs leõn baỷng laứm - caỷ lụựp lam baỷng tay
- hs trỡnh baứy caựch laứm
* Baứi 4/15: GV hửụựng daón HS toựm taột, tớm caựch giaỷi
- 1 hs leõn baỷng laứm caỷ lụựp laứm baỷng tay 
- hs trỡnh baứy caựch laứm - nx
Hoaùt ủoọng 4 : Cuỷng coỏ daởn doứ:
- Đọc bảng cộng 9
hs thao taực theo gv 
hs laứm baứi
hs tửù laọp baỷng coọng 
5 hs ủoùc baỷng coọng
Hs neõu keỏt quaỷ theo yc cuỷa gv
Nhieàu hs neõu caựch nhaồm
Hs laứm baứi 
1 hs trỡnh baứy 
-Hs tửù laứm baứi 
1 hs trỡnh baứy – nx
Tóm tắt
Có :9 cây táo
Thêm : 6 cây táo
Tất cảcó : cay táo ?
 Bài giải
Trong vườn có tất cả số cây táo là:
 9 + 6 = 15( cây táo)
 Đáp số: 15 cây táo.
CHÍNH TAÛ: NGHE VIEÁT
 GOẽI BAẽN
I. Mục tiêu:
- Nghe viết chính xác , trình bày đúng 2 khổ thơ cuối bài thơ Gọi bạn 
- Làm được BT2,BT3 a/ b
II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC 
- Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ noọi dung, Vụỷ chớnh taỷ
 III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón nghe vieỏt
* Hửụựng daón HS chuaồn bũ
 -Giaựo vieõn ủoùc maóu laàn 1.
- Hửụựng daón hoùc sinh naộm noọi dung
 + Hửụựng daón HS traỷ lụứi caực caõu hoỷi nhaốm neõu baọt noọi dung baứi thụ
 + Hửụựng daón Hs neõu nhaọn xeựt veà keỏt caỏu, ủaởc ủieồm cuỷa baứi thụ: goàm maỏy khoồ, caực daỏu caõu ủửụùc duứng, caực chửừ vieỏt hoa.
- Hửụựng daón HS vieỏt caực tửứ kho:ựsuoỏi caùn, nuoõi, lang thang, goùi hoaứi
* Hửụựng daón HS vieỏt chớnh taỷ
- Gv ủoùc maóu laàn 2- Theo doừi hs vieỏt, uoỏn naộn
* Chaỏm, sửỷa baứi –GV ủoùc maóu laàn 3- Chaỏm 1 soỏ baứi.-HD hs tửù kieồm tra
Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón laứm baứi taọp
* Baứi 2/29: ẹieàn tửứ thớch hụùp vaứo choó troỏng
- 1 hs laứm baứi treõn baỷng caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ
-HS trỡnh baứy baứi laứm – nx chửừa baứi
* Baứi 3/29: Tieỏn haứnh tửụng tửù baứi 2
Hoaùt ủoọng 4: Cuỷng coỏ daởn doứ.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng
- ẹoùc saựch
- ẹoùc theo yeõu caàu
-Traỷ lụứi caõu hoỷi
- ẹoùc vaứ traỷ lụứi
-Vieỏt caực tửứ khoự vaứo baỷng con
-Taọp cheựp vaứo vụỷ
-Kieồm tra baứi, sửỷa loói.
ẹoùc yeõu caàu
-Laứm baứi vaứo vụỷ
 TAÄP LAỉM VAấN
 	 Saộp xeỏp caõu trong baứi – laọp danh saựch hoùc sinh 
I. Mục tiêu:
- Sắp xếp đúng thứ tự các tranh : Kể được nối tiếp từng đoạn câu chuyện Gọi bạn BT1
- Xếp đúng thứ tự các câu trong truyện Kiến và Chim Gáy BT2 , lập được danh sách từ 3 đến 5 hs theo mẫuBT3
- Gv nhắc hs đọc Danh sách tổ 1 lớp 2A trước khi làm BT3
II.Giáo dục kĩ năng sống:
-Tư duy sáng tạo: khám pha và kết nối các sự việc, độc lập suy nghĩ.
-Hợp tác.
-Tìm kiếm sử lí thông tin.
III.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC 
Tranh minh hoùa, baỷng phuù vieỏt saỹn noọi dung baứi taọp 1
IV.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón HS laứm baứi taọp
* Baứi 1/30:- Goùi HS ủoùc yeõu caàu ủeà baứi
- HS quan saựt tranh veừ trong sgk 
- GV treo caực bửực tranh leõn baỷng yc hs quan sát tranh.
Gọi 3 hs lên bảng. 
- Goùi 1 hs khaự, gioỷi keồ maóu trửụực lụựp
- YC hs keồ trong nhoựm, moói hs keồ 1 tranh
- ẹaùi dieọn caực nhoựm thi keồ trửụực lụựp - GV nx keỏt luaọn
* Baứi 2/30:- Goùi HS ủoùc yeõu caàu ủeà baứi
- Yeõu caàu HS suy nghú saộp xeỏp laùi caực caõu cho ủuựng trỡnh tửù
- Lụựp nhaọn xeựt, boồ sung
- GV nhaọn xeựt
* Baứi 3/30
-GV chia lụựp : cửự 2 baứn laứ 1 nhoựm – Phaựt giaỏy ủaừ keỷ baỷng vaứ buựt cho tửứng nhoựm ủeồ laứm baứi
- Goùi hs nx boồ sung 
Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ daởn doứ.
-Nhaộc laùi noọi dung baứi hoùc
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng.
ẹoùc yeõu caàu cuỷa baứi
- Quan saựt tranh
3 hs thảo luận, sau đó
HS1 chọn tranh
HS2 đưa tranh cho bạn .
HS3 treo tranh.
 - Keồ maóu
- Thaỷo luaọn theo nhoựm
- ẹaùi dieọn nhoựm keồ trửụực lụựp
-ẹoùc yeõu caàu
- ẹoùc bài : b- d- a- c. 
- Thaỷo kuaọn theo nhoựm roài laứm baứi
- Trỡnh baứy keỏt quaỷ- NX:
- Goùi hs ủoùc yc, ủoùc caỷ maóu
- ẹaùi dieọn caực nhoựm daựn baứi laứm cuỷa mỡnh leõn baỷng vaứ trỡnh baứy keỏt quaỷ

Tài liệu đính kèm:

  • doct3.doc