20 Bộ đề ôn tập học sinh giỏi Lớp 3

20 Bộ đề ôn tập học sinh giỏi Lớp 3

ĐỀ 1

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

 Bài 1:Mẹ 30 tuổi, con 5 tuổi. Hỏi tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi con?

 A. 5 lần B. 3 lần C. 6 lần

Bài 2: Số dư của phép chia 262 : 5 là:

 A. 12 B. 2 C. 1 D. Không dư

Bài 3: Kết quả của phép nhân 107 x 5 là:

 A. 505 B. 835 C. 535 D. 135

Bài 4: Mỗi xe ô tô chở được 3 tấn, để chở hết 11 tấn thì cần ít nhất bao nhiêu xe ô tô?

 A. 4 xe B. 3 xe C. 2 xe

Bài 5: Biểu thức nào sau đây có giá trị lớn nhất:

 A. 146 + 45 B. 267 - 176 C. 42 x 6 D. 360 : 9

 

doc 26 trang Người đăng phuonght2k2 Ngày đăng 16/03/2022 Lượt xem 348Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "20 Bộ đề ôn tập học sinh giỏi Lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
20 Bé ®Ị «n tËp häc sinh giái líp 3 
N¨m häc 2009 – 2010
 M«n : To¸n 
ĐỀ 1
PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
 Bài 1:Mẹ 30 tuổi, con 5 tuổi. Hỏi tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi con?
 A. 5 lần B. 3 lần C. 6 lần
Bài 2: Số dư của phép chia 262 : 5 là:
 A. 12 B. 2 C. 1 D. Không dư
Bài 3: Kết quả của phép nhân 107 x 5 là:
 A. 505 B. 835 C. 535 D. 135
Bài 4: Mỗi xe ô tô chở được 3 tấn, để chở hếtù 11 tấn thì cần ít nhất bao nhiêu xe ô tô?
 A. 4 xe B. 3 xe C. 2 xe 
Bài 5: Biểu thức nào sau đây có giá trị lớn nhất:
 A. 146 + 45 B. 267 - 176 C. 42 x 6 D. 360 : 9
Bài 6: Hình vẽ có mấy góc vuông và mấy góc không vuông ? 
A. Có 1 góc vuông và 3 góc không vuông
B. Có 2 góc vuông và 3 góc không vuông
C. Không có góc vuông và 3 góc không vuông	
PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1 (2 điểm): Tính giá trị của các biểu thức:
 a) 123 x 4 - 276 ; b) 568 : 4 + 173 
Bài 2 (1 điểm): Tìm x:
 a) x : 3 = 163 b) 168 : x = 8
Bài 3 (2 điểm): Theo kế hoạch một đội sản xuất phải làm được 560 sản phẩm nhưng đến nay làm đã đạt được kế hoạch. Hỏi đội sản xuất còn phải làm bao nhiêu sản phẩm nữa?
Bài 4 : 
a) Tính nhanh (1điểm)
4 + 4 + .....+ 4 + 4 + 112
 	 72 số 4
b) Kẻ thêm một đoạn thẳng để hình sau có 9 hình chữ nhật (1điểm)
ĐỀ 2
I. PhÇn tr¾c nghiƯm : 
H·y chän c¸c ch÷ c¸i ®Ỉt tr­íc c©u tr¶ lêi ®ĩng ghi vµo bµi lµm :
 1. Sè thÝch hỵp ®Ĩ viÕt vµo chç chÊm : 8m 9cm = .......... cm lµ :
 A. 89	 B. 890	 C. 8009	 D. 809
 2. Gi¸ trÞ cđa biĨu thøc 126 - 72 : 6 + 3 b»ng :
 A. 12 	 	 B. 6	 	 C. 117	 	 D. 111
 3. Ba sè ë dßng nµo ®­ỵc viÕt theo thø tù t¨ng dÇn : 
 A. 7885 ; 7858 ; 8785	 	 B. 6897; 6879 ; 6789 
 C. 39889 ; 39908 ; 39921 	 D. 27615 ; 35661 ; 31999 
 4. C¸c th¸ng cã 30 ngµy lµ :
 A. Th¸ng 1 , Th¸ng 4 , Th¸ng 6 , Th¸ng 9 B. Th¸ng 4 , Th¸ng 6 , Th¸ng 9 , Th¸ng 11
 C. Th¸ng 2 , Th¸ng 4 , Th¸ng 6 , Th¸ng 9	 D. Th¸ng 4 , Th¸ng 6 , Th¸ng 8 , Th¸ng 11
 5. Ngµy 20 th¸ng 11 lµ ngµy thø ba th× ngµy 15 th¸ng 10 cïng n¨m ®ã lµ : 
 A. Chđ nhËt	 B. Thø hai	 C. Thø ba	 	D. Thø t­
 6. Cho h×nh ch÷ nhËt cã chu vi b»ng 48cm vµ gÊp 3 lÇn chiỊu dµi. DiƯn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ :
 A. 128cm2	B. 768cm2	 C. 48cm2	 D. 512cm2 
 7. Trong h×nh bªn ta cã : 	 A	 C	 B	
 A. C lµ ®iĨm ë gi÷a hai ®iĨm A vµ B.
 B. C lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AB
 C. D lµ ®iĨm ë gi÷a hai ®iĨm A vµ B 
 D. D lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AB D 
 8. Sè tø gi¸c cã trong h×nh bªn lµ :	 
 A. 3 	
 B. 6
 C. 5
 D. 4
II. PhÇn vËn dơng vµ tù luËn :
 Bµi 1 : a) TÝnh nhanh : 4 + 7 + 10 + 13 + .... + 58 + 61
 	 b) T×m x : x - 96 : 3 = 185
 Bµi 2 : Mét cưa hµng cã 4653 m v¶i. Buỉi s¸ng cưa hµng b¸n ®­ỵc 1256m v¶i, buỉi chiỊu cưa hµng b¸n ®­ỵc nhiỊu h¬n buỉi s¸ng 375m v¶i. Hái cưa hµng cßn l¹i bao nhiªu mÐt v¶i ?. 
 Bµi 3 : B×nh cã mét tĩi bi. B×nh lÊy ra sè bi trong tĩi vµ 7 viªn bi th× ®­ỵc 19 viªn bi. Hái tĩi bi cđa B×nh cã mÊy viªn bi ?. 
 Bµi 4 : Mét m¶nh v­ên h×nh vu«ng cã chu vi 112 m. Ng­êi ta chia m¶nh v­ên ®ã thµnh hai m¶nh v­ên h×nh ch÷ nhËt cã hiƯu hai chu vi lµ 8 m. TÝnh diƯn tÝch mçi m¶nh v­ên h×nh ch÷ nhËt ?
ĐỀ 3
Bµi 1: ( 2 ®iĨm)
T×m sè cã hai ch÷ sè. BiÕt r»ng nÕu viÕt thªm ch÷ sè 2 vµo bªn tr¸i sè ®ã ta ®­ỵc sè míi gÊp 5 lÇn sè ban ®Çu.
Bµi 2: ( 2 ®iĨm ).
Em h·y viÕt tiÕp vµo d·y sè sau 2 ch÷ sè n÷a vµ gi¶i thÝch c¸ch viÕt?
8, 10, 13, 17, 22....
Bµi 3: ( 3 ®iĨm)
Hai tÊm v¶i dµi ng¾n kh¸c nhau. TÊm v¶i ng¾n Ýt h¬n tÊm v¶i dµi lµ 30m. BiÕt r»ng tÊm v¶i ng¾n b»ng tÊm v¶i dµi.
TÝnh mçi tÊm v¶i dµi bao nhiªu mÐt.
Bµi 4: ( 2 ®iĨm).
Víi 3 que t¨m. Em cã thĨ xÕp ®­ỵc nh÷ng sè La m· nµo?
1cmm
* Bµi 5: ( 3 ®iĨm).
Cho h×nh vÏ bªn
 1
2cm
2
1cm
3
A - H×nh bªn cã tÊt c¶ bao nhiªu h×nh ch÷ nhËt?
B - TÝnh tỉng chu vi tÊt c¶ c¸c h×nh ch÷ nhËt ®ã?
Đề 4
Bài 1:(2 điểm) Tìm x:
	a/ x + 37 = 98	b/ x – 25 = 46	c/ 20 . x = 0
	d/ 10 . x = 1000	e/ x : 4 = 36	f/ x: 70 = 0
	g/ 38 : x = 1	h/ 76 – x = 42
Bài 2(2 điểm) So sánh:	
	a/ 37 x 	 4 39	b/ 35 : 35 9 : 9	c/ 0 : 27 0 . 27
	d/ 27 – 12 5 . 3	 	e/ 18 + 26 + 32 34 + 19 + 28	
	f/ 36 : (3 3 )	36 : 3 3	g/ 0 : ( x + 1 ) 	 0 : x + 1	
h/ 120 : 10 	 1200 : 100
Bài 3:(0,5 điểm) Tốn đố: 
	Một quyển sách gồm 200 trang. Bình đọc mỗi ngày 10 trang. Hỏi cần bao nhiêu ngày để Bình cĩ thể đọc xong hết số trang sách đĩ?
Bài 4:( 1điểm) Quãng đường AB dài 36 km. Một chiếc xe ơtơ xuất phát từ A đến B đi được quãng đường. Hỏi ơtơ cần chạy thêm bao nhiêu km nữa để đi hết quãng đường AB?
Bài 5: (2 điểm) Cho các số từ 0 đến 16
	a/ Tìm tất cả các số chia hết cho 2?
	b/ Tìm tất cả các số chia hết cho 3?
	c/ Tìm tất cả các số chia hết cho 2 v à 3?
	d/ Tính tổng các số lẻ tự nhiên liên tiếp trong dãy số nĩi trên?
Bài 6: (0,5 điểm) a/ Gạch chéo phần biểu diễn	b/ Gạch chéo phần biểu diễn 
Bài 7: (1 điểm)Một hình chữ nhật cĩ chiều dài là 12 cm, chiều rộng là 8 cm. Hỏi:
	a/ Tính diện tích hình chữ nhật đĩ.
	b/ Cần kéo dài chiều rộng của hình chữ nhật đĩ bao nhiêu cm nữa thì nĩ trở thành hình vuơng?
Bài 8: (1 điểm)Một hình vuơng cĩ diện tích là 49 cm2. Tính chu vi của hình chữ nhật đĩ?
Đ ề 5
Bài 1: Điền số thích hợp vào ơ trống
1) ..+:..= 5).. ..+.=
 92, 9, 774, 6 72, 9, 82, 730
2)..- =. 6).. +..=..
 69, 8, 6, 629 44, 8, 9, 404
 3) ..+..=.. 7).. +..=
 8, 6, 77, 9 40, 300, 7, 6
4).. ..+..=.	8) .+..=.
 45, 9, 369, 8	20, 8, 172, 19
Bài làm 3: Vượt chướng ngại vật
1) Một người mua 2 gĩi kẹo và 3 gĩi bánh, mỗi gĩi kẹo cân nặng 150 g, mỗi gĩi bánh cân nặng 175 gam. Hỏi người đĩ mua tất cả bao nhiêu gam bánh kẹo?
2) Bác Hà mua tất cả 140 con vịt, bác đã bán đi 1/7 số vịt. Hỏi bác Hà cịn lại bao nhiêu con?
3) Hiện nay tuổi bố An gấp 5 lần tuổi An, bố 40 tuổi. Hỏi tổng số tuổi của 2 bố con?
4) Cĩ 2 túi kẹo, túi thứ nhất cĩ 40 cái kẹo, túi thứ hai nhiều hơn túi thứ nhất 8 cái kẹo. Đem số kẹo chia đều cho 8 bạn. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu cái?
5) Người ta xếp 720 cái bát vào các hộp, mỗi hộp cĩ 6 cái. Sau đĩ, xếp các hộp vào các thùng, mỗi thùng 8 hộp. Hỏi xếp được tất cả bao nhiêu thùng?
6)Một phép chia cĩ số chia bằng 9, thương bằng 75 và số dư bằng 8. hãy tìm số bị chia của phép chia đĩ?
7) Một phép chia cĩ bị số chia bằng 75, thương bằng 9, số dư bằng 3. Tìm số chia?
8) Một phép chia cĩ số bị chia bằng 53, thương bằng 8, số dư bằng 5. Tìm số chia?
9) Một phép chia cĩ số chia bằng 9 thương bằng 25, số dư bằng 7. Tìm số bị chia?
10) Một người mua 5 gĩi kẹo và 2 gĩi bánh. Mỗi gĩi kẹo nặng 85 gam, mỗi gĩi bánh nặng 250 gam. Hỏi người đĩ mua tất cả bao nhiêu gam bánh kẹo?
Đề 6
Bµi 1: ( 3 ®iĨm ) 
§iỊn sè cßn thiÕu vµ gi¶i thÝch : 
a/ 1 ; 8 ; 15 ;.......... ; ...........
b/ 2 ; 6 ; 11 ; .......... ; ............
Bµi 2 ( 2 ®iĨm ) 
a/ Sè 589 sÏ thay ®ỉi thÕ nµo nÕu bá ®i ch÷ sè 8 ? 
b/ Sè 79 sÏ thay ®ỉi thÕ nµo nÕu thªm vµo bªn ph¶i ch÷ sè 5 ?
Bµi 3 (2 ®iĨm ) T×m x
a/ x : 6 = 7 ( d­ 5 ) b/ x : 4 = 6 ( d­ 3 ) 
Bµi 4 ( 2 ®iĨm ) Thay ®ỉi mçi dÊu * b»ng ch÷ sè thÝch hỵp .
a/ ** : 7 = 8 ( d­ 5 ) b/ 4** : 7 = * ( d­ 5 ) 
Bµi 5 ( 2 ®iĨm ) 
T×m 3 sè biÕt r»ng sè thø nhÊt gÊp 2 lÇn sè thø hai , sè thø hai gÊp hai lÇn sè thø ba vµ hiƯu cđa sè thø nhÊt vµ sè thø ba lµ 27 .
Bµi 6 ( 3 ®iĨm ) 
a/ Trong mét phÐp chia , sè bÞ chia gÊp 7 lÇn sè chia . Hái th­¬ng cđa phÐp chia lµ bao nhiªu ?
b/ Chia mét sè cho 7 th× ®­ỵc 5 . Hái sè ®ã chia cho 4 th× cßn d­ bao nhiªu ? 
Bµi 7 ( 3 ®iĨm ) 
Cã hai tĩi g¹o . Tĩi thø nhÊt chøa 20 kg g¹o vµ tĩi thø hai chøa 8 kg g¹o . Hái ph¶i cïng lÊy ra ë mçi tĩi mÊy kg g¹o ®Ĩ sè g¹o cßn l¹i ë tĩi thø nhÊt gÊp 3 lÇn sè g¹o ë tĩi thø hai ? 
Bµi 8 ( 3 ®iĨm ) 
Ng­êi ta ghÐp 3 viªn g¹ch h×nh vu«ng cã c¹nh 30 cm thµnh h×nh d­íi ®©y :
	30 cm 
a/ TÝnh chu vi cđa h×nh ?
b/ Chu vi h×nh ®ã gÊp mÊy lÇn chu vi mét viªn g¹ch ? 
ĐỀ 7
PhÇn i. Tr¾c nghiƯm 
Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Ỉt tr­íc c©u tr¶ lêi ®ĩng.
C©u 1: Cho: X + 3 X < 3. Gi¸ trÞ cđa X lµ:
A. 0	B. 1	C. 2	D. 3
C©u 2: Cho biĨu thøc: Y = (2 + 4 + 6 + 8 + 10) (72 – 8 8 – 8) .
 Gi¸ trÞ cđa Y lµ:
A. 30	B. 0 	C. 50	D. 504
C©u 3: MĐ h¬n con 24 tuỉi. BiÕt r»ng 5 n¨m sau th× tuỉi mĐ gÊp 4 lÇn tuỉi con. H·y tÝnh tuỉi hiƯn nay cđa con lµ?
A. 3	B. 5	C. 6	D. 8
C©u 4: Mét chuång thá ®Õm ®­ỵc 40 c¸i ch©n. Hái chuång thá ®ã cã bao nhiªu con?
A. 20	B. 10	C. 15	D. 4
C©u 5: Cho d·y sè: 5; 10; 15; 20; ; 2 010. Cã bao nhiªu sè h¹ng
A. 5	B. 400	C. 401	D. 2 000
C©u 6: Cã 36 quyĨn s¸ch ®­ỵc chia ®Ịu thµnh 4 gãi. NÕu cã thªm 27 quyĨn s¸ch nh­ thÕ n÷a th× sÏ cã tÊt c¶ bao nhiªu gãi s¸ch? 
 A. 3	B. 4	C. 7	D. 9
PhÇn II. Tù luËn
C©u 7: Hai anh em cã 40 quyĨn vë. NÕu anh cho em 6 quyĨn vë th× sè vë cđa 2 anh em b»ng nhau. TÝnh sè vë cđa mçi ng­êi lĩc ®Çu?
C©u 8: T×m sè cßn thiÕu:
440
950
287 	153	 880 	 70	 63 	154
ĐỀ 8
Bài 1 (2 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S.
Tính: a) 475 : 5 = ? 90 95
b) 288: 9 = ? 30 32
c) 344 : 8 = ? 43 40
d) 574 : 7 = ? 80 82 
Bài 2 (2 điểm) Khoang và chữ đặt trước kết quả đúng:
Tính: a) 392 : 7 + 132 = ? 
 A. 180. B. 188
b) 72 5 + 143 = ? 
 A. 494. B. 503
c) 306 : 9 + 207 = ? 
 A. 240. B. 241
d) 504 : 8 - 32 = ? 
 A. 90. B. 31
Bài 3 (1 điểm) Tìm 
a. 8 = 40 9 b. 7 = 300 + 71
Bài 4 (1 điểm) Một cuộn dây điện dài 504 m. người ta lấy ra cuộn dây điện đĩ. Hỏi cịn lại bao nhiêu mét dây điện? 
Bài 5(2 điểm). Tìm một số, biết rằng nếu gấp số đĩ lên 2 lần, được bao nhiêu gấp lên 5 lần thì được 450. 
Bài 6 (2 điểm). Hai tổ cơng nhân chuyển được 279 bao hàng vào kho. Tổ một cĩ 5 người, tổ hai cĩ 4 người. Hỏi mỗi người chuyển được bao nhiêu bao hàng vao kho? (Mức làm việc của mọi người như nhau) 
Đề 9
Bài 1. Cho hình vẽ bên: 
Tìm điểm ở giữa hai điểm:
* A và C * B và E
* A và D * C và E
 b) Tìm trung điểm của đoạn thẳng:
 AC, BD, CE, AE 
Bài 2. Cho các số 2, 0, 5, 8. 
Viết tất cả các số cĩ bốn chữ số cĩ đủ mặt các chữ số trên.
Xếp các số đĩ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
Bài 3. Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống :
 * 8325 13 6
 * 3852 = 852 * 9805 < 9 05 * 6278 = 62 8
Bài 4. a) Đọc và viết: 
Số lớn nhất cĩ bốn chữ số chẵn.
Số lớn nhất cĩ bốn chữ số lẻ khác nhau.
Số lớn nhất cĩ bốn chữ số chẵn khác nhau.
Xếp các số viết được ở trên theo thứ tự từ bé đến lớn.
Bài 5. 
Hình chữ nhật ABCD (hình bên) cĩ chiều dài 6cm, chiều rộng 4cm. 
Tìm trung điểm M, N, P, Q lần lượt của các cạnh AB, BC, CD, AD (ghi vào hình vẽ).
Nối M với P, Q với N, tính tổng chu vi của hai hình chữ nhật ABNQ và AMPD.
®Ị 10
i. PhÇn tr¾c nghiƯm
Khoanh vµo ch÷ ®Ỉt tr­íc c©u tr ... d­ 3 ) 
Chia mét sè cho 7 th× ®­ỵc 5 . VËy sè ®o chia cho 4 th× cßn d­ 3 .
Bµi 7 ( 3 ®iĨm ) Bµi gi¶i
Tĩi thø nhÊt h¬n tĩi thø hai sè g¹o lµ :
20 – 8 = 12 ( kg ) 
Ta cã s¬ ®å khi tĩi thø nhÊt gÊp 3 lÇn tĩi thø hai : 
Tĩi 1 
 12 kg
Tĩi 2
Nh×n vµo s¬ ®å ta thÊy 12 kg g¹o øng víi 2 phÇn b»ng nhau
Khi ®ã sè g¹o ë tĩi 2 lµ :
12 : 2 = 6 ( kg )
Khi ®ã sè g¹o ë tĩi 1 lµ :
6 x 3 = 18 ( kg )
VËy ph¶i cïng lÊy ra ë mçi tĩi sè kg g¹o lµ
8- 6 = 2 ( kg )
 §¸p sè : 2 kg 
Bµi 8 ( 3 ®iĨm ) 
Ng­êi ta ghÐp 3 viªn g¹ch h×nh vu«ng cã c¹nh 30 cm thµnh h×nh d­íi ®©y :
	30 cm 
a/ TÝnh chu vi cđa h×nh ?
H×nh bªn cã chu vi b»ng 8 c¹nh viªn g¹ch . VËy chu vi h×nh bªn lµ : 
8 x 30 = 240 ( cm )
b/ Chu vi h×nh ®ã gÊp mÊy lÇn chu vi mét viªn g¹ch ? 
Chu vi h×nh ®ã gÊp chu vi viªn g¹ch mét sè lÇn lµ :
 8 : 4 = 2 ( lÇn )
 §¸p sè a/ 240 cm b/ 2 lÇn
Đ Ề 6
PhÇn I. Tr¾c nghiƯm ( 6 ®iĨm)
Mçi ý ®ĩng cho 1 ®iĨm
C©u 1: A- 0 ( 1 ®iĨm)
C©u 2: B – 0 ( 1 ®iĨm)
C©u 3: A – 3 ( 1 ®iĨm)
C©u 4: B – 10 ( 1 ®iĨm)
C©u 5: C – 401 ( 1 ®iĨm)
C©u 6: C – 7 ( 1 ®iĨm)
PhÇn II. Tù luËn ( 4 ®iĨm)
C©u 7: ( 2 ®iĨm) 
NÕu anh cho em 6 quyĨn th× mçi ng­êi cã sè vë lµ: 
	40 : 2 = 20 ( quyĨn)	(0,75 ®iĨm)
Lĩc ®Çu anh cã: 
	20 + 6 = 26 ( quyĨn) 	( 0,5 ®iĨm)
Lĩc ®Çu em cã: 
	20 – 6 = 14 ( quyĨn) 	( 0,5 ®iĨm)
HoỈc 40 – 26 = 14 ( quyĨn) 
§¸p sè: Anh: 26 quyĨn 
	 Em: 14 quyĨn. 	( 0,25 ®iĨm)
C©u 8: ( 2 ®iĨm)
§iỊn sè: 217
10 §Ị KT To¸n líp 3 - dµnh cho häc sinh giái
( Mçi ®Ị lµm trong 60 phĩt)
§Ị 1
 I/ Tr¾c nghiƯm : Ghi l¹i ch÷ ®Ỉt tr­íc kÕt qu¶ ®ĩng:
1.Sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè lµ :
a. 989 	b. 100	c. 999	d. 899 
2.Kho¶ng thêi gian tõ 8 giê kÐm 10 phĩt ®Õn 8 giê 30 phĩt lµ:
a. 20 phĩt 	 b. 30 phĩt 	 c. 40 phĩt 	d. 50 phĩt
3.Trong c¸c phÐp chia cã d­ víi sè chia lµ 7, sè d­ lín nhÊt lµ:
a. 4	 b. 5	 c. 6	 d. 7
4.Sè gåm 3 ®¬n vÞ , 7tr¨m , 8 chơc vµ 2 ngh×n lµ:
 a. 3782	 b. 7382	 c. 3782	 d. 2783
II/ Tù luËn : 
Bµi 1: T×m sè cã ba ch÷ sè biÕt ch÷ sè hµng tr¨m gÊp ®«i ch÷ sè hµng chơc , ch÷ sè hµng chơc gÊp ba lÇn ch÷ sè hµng ®¬n vÞ .
Bµi 2 : Ngµy 6 th¸ng 7 lµ thø ba . Hái ngµy 5 th¸ng 9 cïng n¨m ®ã lµ thø mÊy ?
Bµi 3 : ¤ng n¨m nay h¬n ch¸u 63 tuỉi , hai n¨m n÷a «ng sÏ gÊp 8 lÇn tuỉi ch¸u . Hái hiƯn nay ch¸u bao nhiªu tuỉi , «ng bao nhiªu tuỉi .
§Ị 2
I/ Tr¾c nghiƯm : Ghi l¹i ch÷ ®Ỉt tr­íc c©u tr¶ lêi ®ĩng:
1 . Cho d·y sè : 2780 , 2790 , . . . , . . . hai sè ë chç chÊm lµ
 A . 2791 ,2792 B. 2750 ,2760 C .2800 ,2810 
 2. Cho phÐp chia 895 : 3 . tỉng cđa sè bÞ chia , sè chia , th­¬ng lµ 
 A . 197 B . 298 C . 1097 D. 1197
 3 . Sè cã hai ch÷ sè mµ tỉng cđa chĩng b»ng 14 vµ hiƯu cđa chĩng b»ng 4 lµ :
 A . 84 ,48 B . 95 , 59 C .62 , 26 
4.Sè nµo céng víi 17 090 ®Ĩ cã tỉng b»ng 20 000 :
	A. 2010 	 B.2910 C. 3010 D. 1003 
II/ Tù luËn: 
Bµi 1 : N¨m nay mĐ 30 tuỉi , h¬n con 26 tuỉi. Hái tr­íc ®©y 2 n¨m tuỉi con b»ng mét phÇn mÊy tuỉi mĐ?
Bµi 2 : Cã 62 m v¶i, may mçi bé quÇn ¸o hÕt 3 m . Hái cã thĨ may ®­ỵc nhiỊu nhÊt bao nhiªu bé quÇn ¸o vµ cßn thõa mÊy m v¶i?
Bµi 3: H·y c¾t mét h×nh vu«ng thµnh 3 m¶nh vµ ghÐp thµnh mét h×nh tam gi¸c.
§Ị 3
I/ Tr¾c nghiƯm: Ghi l¹i ch÷ ®Ỉt tr­íc c©u tr¶ lêi ®ĩng:
1. 5m 6cm = cm, sè cÇn ®iỊn vµo chç chÊm lµ:
A. 56 B. 506 C. 560 D. 6006
2. kg .. giê , sè cÇn ®iỊn lµ:
A. > B. < C. = D. kh«ng cã dÊu nµo
3. Trong mét phÐp chia hÕt, sè bÞ chia lµ sè cã 3 ch÷ sèvµ ch÷ sè hµng tr¨m bÐ h¬n 8 , sè chia lµ 8 th­¬ng trong phÐp chia ®ã lµ:
A. Sè cã mét ch÷ sè B. Sè cã 2 ch÷ sè C. Sè cã 3 ch÷ sè.
 4.PhÐp chia nµo ®ĩng?
A. 4083 : 4 = 102 ( d­ 3) B. 4083 : 4 = 120 ( d­ 3) 
C. 4083 : 4 = 1020 ( d­ 3) D. 4083 : 4 = 12 ( d­ 3) 
II/ Tù luËn: 
Bµi 1 : Cã hai chuång lỵn, mçi chuång cã 12 con. Ng­êi ta chuyĨn 4 con lỵn tõ chuång thø nhÊt sang chuång thø hai. Hái khi ®ã sè lỵn ë chuång thø nhÊt b»ng mét phÇn mÊy sè lỵn ë chuång thø hai?
Bµi 2: N¨m nay mĐ 30 tuỉi , gÊp 5 lÇn tuỉi con.Hái sau mÊy n¨m n÷a tuỉi con sÏ b»ng tuỉi mĐ ?
 Bµi 3:Mét ®oµn kh¸ch du lÞch cã 35 ng­êi ®i th¨m quan chïa H­¬ng b»ng xe « t«. Hái cÇn Ýt nhÊt bao nhiªu xe «t« ®Ĩ chë hÕt sè kh¸ch ®ã . BiÕt r»ng mçi xe chØ chë ®­ỵc 7 ng­êi ( kĨ c¶ ng­êi l¸i xe).
§Ị 4 :
I/ Tr¾c nghiƯm: Ghi l¹i ch÷ ®Ỉt tr­íc c©u tr¶ lêi ®ĩng:
1.100 phĩt . 1 giê 30 phĩt, dÊu ®iỊn vµo chç chÊm lµ :
A. C. = D. kh«ng cã dÊu nµo.
2. Kho¶ng thêi gian tõ 6 giê s¸ng ®Õn 6 giê tèi kim giê vµ kim phĩt gỈp nhau sè lÇn lµ :
A. 10 lÇn B. 11 lÇn C. 12 lÇn D. 13 lÇn
3. Sè bÐ nhÊt trong c¸c sè : 5067 , 5760 , 6705 , 5076 lµ: 
 A. 5067 B. 5760 C. 6705 D. 5076 
 4.Mét h×nh vu«ng cã chu vi lµ 72cm, c¹nh cđa h×nh vu«ng ®ã lµ :
 A. 18 mm B. 36 cm C. 180 mm D. 1800mm
II/Tù luËn:
Bµi 1: Mét thưa ruéng h×nh ch÷ nhËt cã chiỊu dµi120m. ChiỊu réng b»ng chiỊu dµi .
TÝnh chu vi thưa ruéng ®ã.
 b. Däc theo chiỊu dµi ng­êi ta chia thưa ruéng ®ã thµnh 2 phÇn , mét 
phÇn lµ h×nh vu«ng cã c¹nh b»ng chiỊu réng thưa ruéng, phÇn cßn l¹i lµ mét h×nh ch÷ nhËt. TÝnh chu vi phÇn cßn l¹i cđa thưa ruéng ®ã.
Bµi 2: Mét bĨ cã thĨ chøa ®Çy ®­ỵc 1800 lÝt n­íc. Cã 2 vßi n­íc ch¶y vµo bĨ . Vßi thø nhÊt ch¶y 10 phĩt ®­ỵc 40 lÝt n­íc , vßi thø hai ch¶y 6 phĩt ®­ỵc 30 lÝt n­íc. Hái khi bĨ c¹n, c¶ hai vßi ch¶y trong bao l©u th× ®Çy bĨ?( BiÕt r»ng trong qu¸ tr×nh 2 vßi ch¶y ®Ịu kh«ng cã sù cè g×.)
Bµi 3: Cã 10 bao g¹o , nÕu lÊy ra ë mçi bao 5 kg th× sè g¹o lÊy ra b»ng sè g¹o cđa 2 bao nguyªn . Hái tÊt c¶ cã bao nhiªu kg g¹o ?
§Ị 5:
I/ Tr¾c nghiƯm: Ghi l¹i ch÷ ®Ỉt tr­íc c©u tr¶ lêi ®ĩng:
1. 76 345 > 76 x48 > 76 086
A. x=1 hoỈc 2 B. x= 2 hoỈc 3 C. x= 1 hoỈc 4 D. x= 4 hoỈc 5
2. 50 510 : 5 =
A. 1012 B. 10102 C. 1102 D. 112
3. 2 giê 30 phĩt . 230 phĩt 
A. > B. < C. = D. kh«ng cã dÊu nµo.
4. 536 < 5316 , sè cÇn ®iỊn vµo chç chÊm lµ:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 0 
II/Tù luËn:
Bµi 1: Cã 10 con chim ®Ëu trªn l­ng mét ®µn tr©u. NÕu cã thªm 6 con tr©u n÷a th× sè tr©u b»ng sè chim .
a, T×m sè tr©u.
b, Cã tÊt c¶ bao nhiªu ch©n chim vµ ch©n tr©u?
Bµi 2 : Líp 3 A cã 32 häc sinh xÕp võa ®đ ngåi vµo 8 bµn häc . Hái líp 3B cã 31 häc sinh th× cÇn Ýt nhÊt bao nhiªu bµn häc nh­ thÕ?
Bµi 3 : Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 72 cm vµ chu vi gÊp 8 lÇn chiỊu réng. TÝnh diƯn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã.
§Ị 6:
I/ Tr¾c nghiƯm: Ghi l¹i ch÷ ®Ỉt tr­íc c©u tr¶ lêi ®ĩng:
1.Sè thÝch hỵp ®Ĩ ®iỊn vµo chç chÊm trong d·y sè : 1, 3, 6, 10, 15
A. 18 B. 21 C. 19 D. 20
2.Ngµy 23 th¸ng t¸m lµ chđ nhËt, ngµy 2 th¸ng chÝn n¨m ®ã lµ:
A. Thø hai B. Thø ba C. Thø t­ D. Thø n¨m
3.51VI, dÊu cÇn ®iỊn vµo chç chÊm lµ:
A. > B. < C. = D. Kh«ng cã dÊu nµo.
4. ngµy ngµy, dÊu cÇn ®iỊn lµ:
 A. > B. < C. = D. Kh«ng cã dÊu nµo.
II/ Tù luËn
Bµi1: Cã 6 h/s mua quµ sinh nhËt ®Ĩ tỈng b¹n. Hä ®­a c« b¸n hµng 
50 000 ®ång vµ nhËn sè tiỊn tr¶ l¹i lµ 8 000 ®ång. NÕu chia ®Ịu sè tiỊn mua quµ sinh nhËt cho 6 ng­êi th× mçi ng­êi ph¶i tr¶ bao nhiªu tiỊn?
Bµi2: Lan chia 56 viªn kĐo cho Hång vµ HuƯ. Mçi lÇn Lan chia cho Hång 4 viªn l¹i chia cho HuƯ 3 viªn. Hái mçi b¹n nhËn ®­ỵc bao nhiªu viªn kĐo?
Bµi3: T×m diƯn tÝch mét h×nh vu«ng cã chu vi b»ng chu vi h×nh ch÷ nhËt cã chiỊu dµi 12cm, chiỊu réng b»ng nưa chiỊu dµi. 
§Ị 7:
I/ Tr¾c nghiƯm: Ghi l¹i ch÷ ®Ỉt tr­íc c©u tr¶ lêi ®ĩng:
1.Ngµy mai cđa h«m qua lµ:
A. H«m kia B. H«m nay C. Ngµy mai
2.Nh÷ng th¸ng cã 30 ngµy lµ:
 A. 4,7,9,11 B. 5,6,9,11 C. 4,6,9,11
3. Kim giê quay ®­ỵc 1vßng th× kim phĩt quay ®­¬c sè vßng lµ:
	A. 1 vßng B. 12 vßng C. 24 vßng D. 13 vßng
4. 536 < 5316 . Sè cÇn ®iỊn vµo chç chÊm lµ :
A. 1 B. 2 C. 3 D. o 
II/ T­ luËn: 
Bµi1: Hai thïng cã 58 lÝt dÇu , nÕu thªm vµo thïng thø nhÊt 5 lÝt th× thïng thø nhÊt cã sè dÇu kÐm thïng thø hai 2 lÇn. Hái mçi thïng cã bao nhiªu lÝt dÇu.
 Bµi 2 : B¸c An c­a mét thanh s¾t thµnh c¸c ®o¹n b»ng nhau , mçi ®o¹n 2m . B¸c c­a 4 lÇn . Hái thanh s¾t dµi mÊy mÐt?
Bµi 3 : Hång hái Lan “ b©y giê lµ mÊy giê ?” Lan tr¶ lêi : “ Thêi gian tõ 12 giê tr­a ®Õn b©y giê b»ng thêi gian tõ b©y giê ®Õn hÕt ngµy”. VËy b©y giê lµ mÊy giê?
§Ị 8:
I/ Tr¾c nghiƯm: Ghi l¹i ch÷ ®Ỉt tr­íc c©u tr¶ lêi ®ĩng:
Sè lín nhÊt cã 2 ch÷ sè kh¸c nhau lµ;
A. 99 B. 89 C. 98 D. 97
Trong c¸c sè ; 537, 701, 492 , 609 , 573 , 476 ,sè lín nhÊt lµ:
A. 537 B.701 C. 573 D. 492
3.Trong c¸c phÐp chia cã sè chia lµ 5 , sè d­ lín nhÊt lµ :
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
4. ( 15 + 3 ) : 2 .( 13+ 5) : 2 , dÊu cÇn ®iỊn vµo chç chÊm lµ :
A. > B. = C. < D. kh«ng cã dÊu nµo
II/ Tù luËn:
Bµi 1 : Cho d·y sè : 0, 7 , 14 ,., .. ,..
Nªu qui luËt viÕt c¸c sè trong d·y vµ viÕt thªm 3 sè h¹ng tiÕp theo cđa d·y.
Bµi 2 :Cưa hµng b¸n ®­ỵc 227 kg g¹o nÕp vµ g¹o tỴ. NÕu cưa hµng b¸n thªm 13 kg g¹o tỴ th× sè g¹o tỴ gÊp ®«i sè g¹o nÕp. TÝnh sè g¹o tỴ , sè g¹o nÕp cưa hµng b¸n ®­ỵc .
Bµi 3 : Cã 2 thïng dÇu , thïng thø nhÊt ®ùng 42 lÝt . NÕu lÊy sè dÇu ë thïng thø nhÊt vµ sè dÇu ë thïng thø hai th× ®­ỵc 12 lÝt. Hái thïng thø hai cã bao nhiªu lÝt dÇu?
§Ị 9:
I/ Tr¾c nghiƯm: Ghi l¹i ch÷ ®Ỉt tr­íc c©u tr¶ lêi ®ĩng:
1kg .1km , dÊu cÇn ®iỊn vµo chç chÊm lµ:
A. > B. < C. = D. kh«ng cã dÊu nµo
10 km ..9989 m , dÊu cÇn ®iỊn lµ :
A. = B. > C. < D. kh«ng cã dÊu nµo.
Sè th¸ng cã 30 ngµy trong mét n¨m lµ:
A. 5 B. 4 C.6 D. 7
Ch÷ sè 6 trong sè 9367 chØ :
 A. 6 tr¨m B. 6 ngh×n C. 6 chơc D. 6 ®¬n vÞ
II/ Tù luËn : 
Bµi 1: Hai tĩi cã sè bi b»ng nhau , nÕu lÊy 10 viªn bi ë tĩi thø nhÊt bá sang tĩi thø hai th× lĩc ®ã sè bi ë tĩi hai gÊp 3 lÇn sè bi ë tĩi mét. Hái lĩc ®Çu mçi tĩi cã bao nhiªu viªn bi? 
Bµi 2 : T×m mét sè, biÕt r»ng nÕu gi¶m sè ®ã ®i 3 lÇn råi l¹i gi¶m tiÕp ®i 5 lÇn th× ®­ỵc sè míi b»ng sè nhá nhÊt cã 2 ch÷ sè.
Bµi 3: Mét h×nh vu«ng ®­ỵc chia thµnh 2 h×nh ch÷ nhËt .TÝnh chu vi h×nh vu«ng, biÕt r»ng tỉng chu vi 2 h×nh ch÷ nhËt lµ 6420 cm.
§Ị 10:
I/ Tr¾c nghiƯm: Ghi l¹i ch÷ ®Ỉt tr­íc c©u tr¶ lêi ®ĩng:
1.Sè ë gi÷a 2 sè 27 909 vµ 27 911 lµ:
A. 27 908 B. 27 9010 C. 27 9012 D. 27 910
2.Sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau lín nhÊt lµ :
A. 999 B. 897 C. 987 D. 798 
3.Bè ®i lµm vỊ lĩc 17 giê kÐm 15 phĩt . MĐ ®i lµm vỊ sím h¬n bè 30 phĩt. VËy mĐ ®i lµm vỊ lĩc:
A. 17 giê 45 phĩt B. 16 giê 30 phĩt C.16 giê15 phĩt
4.Trong phÐp chia , sè chia lµ 7. Cã thĨ cã mÊy sè d­ ?
A. 6 B. 5 C. 4 D. 7 
II/ Tù luËn:
 Bµi 1: Hång nghÜ ra mét sè. BiÕt r»ng sè Hång nghÜ gÊp lªn 3 lÇn råi lÊy ®i kÕt qu¶ th× ®­ỵc 12 . T×m sè Hång nghÜ.
Bµi 2 : Tuỉi TÝ b»ng tuỉi mĐ vµ b»ng tuỉi bè . Bè h¬n mĐ 5 tuỉi .T×m tuỉi cđa mçi ng­êi.
Bµi 3 : Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi gÊp ®«i chu vi h×nh vu«ng c¹nh 415m . TÝnh chiỊu dµi vµ chiỊu réng h×nh ch÷ nhËt ®ã. BiÕt chiỊu dµi gÊp 4 lÇn chiỊu réng .

Tài liệu đính kèm:

  • doc20_bo_de_on_tap_hoc_sinh_gioi_lop_3.doc