Bài soạn lớp 5 - Tuần 30 (chi tiêt)

Bài soạn lớp 5 - Tuần 30 (chi tiêt)

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Hiểu ý nghĩa : Kiên nhẫn, dịu dàng, thông minh là sức mạnh của người phụ nữ, giúp họ bảo vệ hạnh phúc gia đình.

2. Kỹ năng: Đọc lưu loát, đọc đúng tên riêng nước ngoài; biết đọc diễn cảm bài văn với giọng đọc phù hợp nội dung mỗi đoạn. Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho HS.

3. Thái độ: GD HS tích cực, tự giác học tập.

B. Chuẩn bị:

I. Đồ dùng dạy - học:

1. Giáo viên: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

2. Học sinh: Sách, vở.

II. Ph¬ương pháp dạy học: Kết hợp với các PP khác.

 

doc 25 trang Người đăng huong21 Lượt xem 626Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn lớp 5 - Tuần 30 (chi tiêt)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 30:
Thứ hai ngày 26 tháng 3 năm 2012
Tiết 1: GDTT: 
CHÀO CỜ
-----------------------------------------------------
Tiết 2: TIN HỌC 
GIÁO VIÊN BỘ MÔN DẠY
---------------------------------------------------
Tiết 3:TẬP ĐỌC(59):
THUẦN PHỤC SƯ TỬ
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Hiểu ý nghĩa : Kiên nhẫn, dịu dàng, thông minh là sức mạnh của người phụ nữ, giúp họ bảo vệ hạnh phúc gia đình.
2. Kỹ năng: Đọc lưu loát, đọc đúng tên riêng nước ngoài; biết đọc diễn cảm bài văn với giọng đọc phù hợp nội dung mỗi đoạn. Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho HS. 
3. Thái độ: GD HS tích cực, tự giác học tập. 
B. Chuẩn bị:
I. Đồ dùng dạy - học:
1. Giáo viên: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
2. Học sinh: Sách, vở.
II. Phương pháp dạy học: Kết hợp với các PP khác.
C. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I. Kiểm tra bài cũ: 
- HS đọc bài Con gái và trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét, cho điểm.
II. Bài mới: Giới thiệu bài.
 1. Luyện đọc: 
- Gọi 1HS khá - giỏi đọc bài.
- Bài chia mấy đoạn?
- Gọi 5 HS đọc nối tiếp đoạn lần 1.
- Sửa lỗi khi HS ngắt nghỉ sai .
- Luyện đọc đúng: Ha - li - ma, Đức A - la, ....
- Gọi 5 HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 .
- Giải nghĩa từ: thuần phục, giáo sĩ, bí quyết, sợ toát mồ hôi, Đức A - la.
- HS luyện đọc từng đoạn theo cặp.
- 1,2 HS đọc thi trước lớp.
- GV đọc mẫu cả bài.
2.Tìm hiểu bài:
- Ha - li- ma đến gặp giáo sĩ để làm gì?
Nêu ý 1 ?
- Vị giáo sĩ ra điều kiện thế nào?
- Vì sao nghe đ/k của vị giáo sĩ, Ha-li-ma sợ toát mồ hôi, vừa đi vừa khóc?
- Ha - li - ma làm cách gì để thân với sư tử? 
- Nêu ý 2 ?
- Ha-li-ma đã lấy 3 sợi lông bờm của sư tử ntn?
- Vì sao ki gặp ánh mắt dịu hiền của nàng sư tử lại bỏ đi?
- Theo vị giáo sĩ, điều gì làm nên sức mạnh của người phụ nữ?
- Nêu ý 3 ?
- Nêu ý nghĩa của bài?
3. Luyện đọc diễn cảm:
- Nêu cách đọc diễn cảm bài văn? 
- Gọi HS đọc nối tiếp từng đoạn trong bài.
- Hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn 3.
- GV đọc mẫu đọc đoạn 3.
- Luyện đọc theo nhóm 2.
- Thi đọc đoạn 3.
- GV nhận xét cho điểm.
- 1 HS.
-Cả lớp đọc thầm theo.
- Chia 5 đoạn.
- 5 HS đọc nối tiếp đoạn lần 1.
- HS đọc : Ha-li-ma, Đức- A-la, giáo sĩ, lông bờm.
- 5 HS đọc nối tiếp đoạn lần 2.
- Giải nghĩa từ khó: thuần phục, giáo sĩ, bí quyết, Đức A-la.
- HS luyện đọc theo cặp.
- Cả lớp đọc thầm theo.
- Nàng muốn giáo sĩ cho lời khuyên: làm cách nào để chồng nàng hết cau có, gia đình trở lại hạnh phúc.
*Ý1: Ha-li-ma gặp vị giáo sĩ để xin lời khuyên.
- Nếu Ha - li - ma lấy được 3 sợi lông bờm của một con sư tử sống giaó sĩ sẽ nói cho nàng biết bí quyết.
- Vì điều kiện giáo sĩ nói ra không thể thực hiện được: Đến gần sư tử đã khó, nhổ ba sợi lông bờm của nó lại càng khó. Thấy người sư tử sẽ ăn thịt ngay.
- Tối đến nàng ôm một con cừu non vào rừng. Khi thấy nàng sư tử gầm lên và nhảy bổ tới thì nàng ném con cừu non cho nó. Tối nào sư tử cũng được ăn thịt cừu ngon làn trong tay nàn, sư tử dần đổi tính. Nó quen dần với nàng, có hôm còn cho nàng chải bộ lông bờm sau gáy.
*Ý2: Ha-li-ma nghĩ ra cách làm thân với sư tử.
- Một tối khi thấy sư tử đã no nê nàng bèn khấn thánh A - la che chở rồi lén nhổ ba sợi lông bờm của sư tử. Con vật giật mình tỉnh dậy nhưng khi gặp ánh mắt dịu hiền của nàng nó cụp mắt xuống và bỏ đi.
- Vì sư tử yêu mến nàng,...
- Đó là trí thông minh, lòng kiên nhẫn và sự dịu dàng.
*Ý3: Ha-li-ma đã lấy được 3 sợi lông bờm của sư tử và nhận được lời khuyên.
- Ý nghĩa: Câu chuyện ca ngợi những đức tính kiên nhẫn, dịu dàng, thông minh sẽ làm nên sức mạnh to lớn của người phụ nữ.
- HS nêu.
- Luyện đọc theo nhóm 2.
- Thi đọc đoạn 3.
III. Củng cố, dặn dò:
- NX tiết học. 
- Cả lớp nhớ câu chuyện, về nhà kể lại cho người thân. 
- Chuẩn bị bài sau: Tà áo dài Việt Nam.
Tiết 4: TOÁN (146): 
ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH 
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Cñng cè vÒ quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o thÓ tÝch, chuyÓn ®æi c¸c sè ®o diÖn tÝch víi c¸c ®¬n vÞ ®o th«ng dông, viÕt sè ®o diÖn tÝch d­íi d¹ng sè thËp ph©n. 
2. Kỹ năng: Vận dụng để làm tốt các bài tập tại lớp.
3. Thái độ: GD HS tích cực, tự giác học tập. 
B. Chuẩn bị:
I. Đồ dùng dạy - học:
1. Giáo viên: B¶ng phô kÎ s½n néi dung bµi tËp 1.
2. Học sinh: Sách, vở.
II. Phương pháp dạy học: Kết hợp với các PP khác.
C. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của thầy
I. Bài cũ: 
- HS ®äc b¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi vµ ®¬n vÞ ®o khèi l­îng.
- HS lµm l¹i bµi 3, 4.
- GV nhËn xÐt cho ®iÓm.
II. Bài mới:
* Bµi 1: Mêi 1 HS ®äc yªu cÇu.
- GV h­íng dÉn HS lµm bµi.
a) ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm:
- Cho HS tù lµm bµi råi ch÷a bµi. Khi ch÷a bµi. GV cã thÓ kÎ s½n b¶ng c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch ë trªn b¶ng cña líp häc råi cho HS ®iÒn vµo chç chÊm trong b¶ng ®ã.
b) Cho HS häc thuéc tªn c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch th«ng dông nh­ (m2, km2, ha vµ quan hÖ gi÷a ha, km2 víi m2....).
- GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng.
* Bµi 2: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm:
- GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng.
* Bµi 3: ViÕt c¸c sè ®o sau d­íi d¹ng sè ®o cã ®¬n vÞ lµ hÐc-ta:
- GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng.
Hoạt động của trò
-1HS ®äc.
-2HS lµm bµi.
- 1 HS ®äc yªu cÇu.
- HS tù lµm bµi råi ch÷a bµi.
- HS lµm bµi theo h­íng dÉn cña GV.
- 1 HS nªu yªu cÇu.
- HS tù lµm bµi råi ch÷a bµi. 
a) 1m2 = 100dm2 = 10.000cm2 
 = 1.000.000 mm2
	1ha = 10.000m2.
	1km2 = 100ha = 1.00.000m2.
b) 1m2 = 0,01dam2	 
 1m2= 0,000001 km2.
 1m2 = 0,0001 hm2 
 1ha = 0,01 km2 = 0,0001 ha	 
 4 ha = 0,4km2.
- 1 HS ®äc yªu cÇu.
- Cho HS tù lµm bµi råi ch÷a bµi. 
 a) 65 000m2 = 6,5 ha
 846 000m2 = 84,6ha
 5000m2 = 0,5ha
 b) 6km2 = 600ha
 9,2km2 = 920ha
 0,3km2 = 30ha
III. Cñng cè, dÆn dß: 
- GV tãm t¾t bµi, nhËn xÐt tiÕt häc. VÒ nhµ häc thuéc b¶ng ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch .
- ChuÈn bÞ bµi sau: ¤n tËp vÒ ®o thÓ tÝch.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2012
Tiết 1: TOÁN (147):
ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH 
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Gióp HS hiÓu quan hÖ gi÷a mÐt khèi, ®Ò - xi - mÐt khèi, x¨ng-ti-met khèi ; viÕt đúng c¸c sè ®o thÓ tÝch d­íi d¹ng sè thËp ph©n, chuyÓn ®æi sè ®o thÓ tÝch.
2. Kỹ năng: Vận dụng để làm tốt các bài tập tại lớp.
3. Thái độ: GD HS tích cực, tự giác học tập. 
B. Chuẩn bị:
I. Đồ dùng dạy - học:
1. Giáo viên: 
2. Học sinh: Sách, vở.
II. Phương pháp dạy học: Kết hợp với các PP khác.
C. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I. Bài cũ: 
- Ch÷a bµi 3.
- GV nhËn xÐt, cho ®iÓm.
II. Bài mới: 
* Bµi 1: 
a) §iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm :
- GV treo b¶ng phô.
- HS lµm bµi, 1 HS lªn ®iÒn vµo b¶ng phô.
- GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng.
b) Hai ®¬n vÞ thÓ tÝch liÒn nhau gÊp kÐm nhau bao nhiªu lÇn ?
* Bµi 2: §iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm :
- GV cho HS tù lµm bµi råi ch÷a bµi.
- GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng.
* Bµi 3: ViÕt c¸c sè ®o sau d­íi d¹ng sè thËp ph©n:
- GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng.
- 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi 3.
- HS ®äc ch÷a bµi 2.
- HS nhËn xÐt vµ ch÷a bµi (nÕu sai).
- HS ®äc yªu cÇu.
- HS lµm bµi, 1 HS lªn ®iÒn vµo b¶ng phô.
- Ch÷a bµi.
KÝ 
hiÖu
Quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o
liÒn nhau 
m3 
dm3 
cm3
1m3 =1000dm3=1000000cm3
1dm3 = 1000c3; 1dm3=0,001m3
1cm3 = 0,001dm3
b) Hai ®¬n vÞ thÓ tÝch liÒn nhau gÊp kÐm nhau 1000 lÇn.
- HS ®äc yªu cÇu.
- HS lµm bµi vµo vë.
- §äc, ch÷a bµi.
1m3 = 1000 dm3 1dm3 = 1000cm3
 7,268m3 = 7268dm3 
 4,351 dm3 = 4351 cm3.
 0,5 m3 = 500dm3
 0,2dm3 = 200cm3.
 3m32dm3 = 3002dm3
 1dm39cm3 = 1009cm3.
- HS ®äc yªu cÇu.
- HS lµm bµi nhãm 4.
a) 6m3272dm3 = 6,272m3; 
 2105dm3 = 2,105m3; 
 3m382dm3 = 3,082m3. b) 8dm3439 cm3 =8,439dm3
 3670 cm3 =3,670 dm3 =3,67 dm3
 5 dm377 cm3 = 5,077 dm3
III. Cñng cè, dÆn dß: 
- GV tãm t¾t bµi. NhËn xÐt tiÕt häc. VN häc thuéc b¶ng ®¬n vÞ ®o thÓ tÝch 
- ChuÈn bÞ bµi sau: ¤n tËp vÒ ®o diÖn tÝch vµ thÓ tÝch.
---------------------------------------------------------
Tiết 4: LUYỆN TỪ VÀ CÂU (59):
MỞ RỘNG VỐN TỪ: NAM VÀ NỮ
Những điều đã biết có liên quan đến bài học:
- Các thành ngữ, tục ngữ nói về nam, nữ, về quan niệm bình đẳng nam, nữ. 
Những KT cần hình thành cho HS:
- Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ chỉ những phẩm chất quan trọng nhất của nam và nữ. Hiểu nghĩa của từ. Biết trao đổi về phẩm chất quan trọng mà người nam, người nữ cần có.
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ chỉ những phẩm chất quan trọng nhất của nam và nữ. 
2. Kỹ năng: Vận dụng để làm tốt các bài tập tại lớp.
3. Thái độ: Giáo dục HS tôn trọng và không coi thường phụ nữ.
B. Chuẩn bị:
I. Đồ dùng dạy - học:
1. Giáo viên: Bảng phụ viết những phẩm chất quan trọng của nam, nữ giới.
2. Học sinh: Sách, vở.
II. Phương pháp dạy học: Kĩ thuật khăn trải bàn, kết hợp linh hoạt với các PP khác.
C. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động 1(5'):Khởi động:
- Kiểm tra bài 2,3 tiết trước.
- GV nhận xét cho điểm.
Hoạt động 2 (33'): Thảo luận nhóm:
* Bài 1:
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1, xác định yêu cầu của bài 1 ?
- Đại diện nhóm nêu kết quả .
- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.
* Bài 2:
- Kĩ thuật khăn phủ bàn. 
- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.
* Bài 3: Gọi 1 HS đọc đề bài tập số 3, xác định yêu cầu của bài ?
- GV hướng cho HS chọn đáp án a và giải thích qua bài đọc trước...
- KL cần có quan niệm đúng đắn về nam nữ.
Hoạt động của trò
-1 HS ®äc yªu cÇu và x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1.
- Th¶o luËn nhãm 4.
- §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ .
VD : - cã
 - nam: dòng c¶m, n¨ng næ,..
 - n÷: dÞu dµng, khoan dung,...
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm 4.
- Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶.
-VD: :
- n¨ng næ: ham ho¹t ®éng, h¨ng h¸i, chñ ®éng trong mäi c«ng viÖc.....
+ phÈm chÊt chung: c¶ 2 ®Òu giµu t/c, biÕt quan t©m ®Õn mäi ng­êi.....
+ Ma-ri-«: giµu nam tÝnh, kÝn ®¸o, quyÕt ®o¸n, m¹nh mÏ,...
+ Giu-li-Ðt-ta:dÞu dµng, ©n cÇn, ®Çy n÷ tÝnh,...
- 1 HS ®äc yªu cÇu và x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 3.
- HS tr×nh bµy ý nghÜa tõng c©u thµnh ng÷, tôc ng÷.
- Nhãm kh¸c bæ sung.
- HTL c¸c thµnh ng÷, tôc ng÷ ®ã.
Hoạt động 3 (2'):
- Nhắc lại ý chính của bài. NX tiết học.
- CB bài sau: Ôn tập về dấu câu (dấuphẩy)
____________________________________
Tiết 4: CHÍNH TẢ (NGHE - VIẾT)(30):
CÔ GÁI TƯƠNG LAI
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Nghe-viết đúng chính tả bài Cô gái của tương lai. Luyện tập viết hoa tên các huân huy chương, danh hiệu, giải thưởng, tổ chức, biết một số huân chương của nước ta.
2. Kỹ năng: Vận dụng để làm tốt các bài tập tại lớp.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, g ... với số nào cũng bằng chính số đó). 
- HS khác có thể giải thích x = 0 vì x + 9,68 = 9,68 thì x = 9,68 - 9,68 = 0. Cả hai cách đều đúng, nhưng cách dự đoán bằng sử dụng tính chất của phép cộng với 0 nhanh gọn hơn.
a) Dự đoán x = 0 (vì 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó).
- 1 HS đọc yêu cầu.
- 1 HS lên bảng làm bài.
 Bài giải.
 Mỗi giờ cả hai vòi cùng chảy được:
 Thể tích bể)
 Đáp số: 50% thể tích bể.
-----------------------------------------------------------
Tiết 3: TẬP LÀM VĂN(60):
TẢ CON VẬT (Kiểm tra viết)
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Dựa trên kiến thức có được về văn tả con vật và kết quả quan sát, HS viết được bài văn tả con vật có bố cục rõ ràng, đủ ý,dùng từ đặt câu đúng, thể hiện được những quan sát riêng; dùng từ, đặt câu đúng; câu văn có hình ảnh, cảm xúc.
2. Kỹ năng: Vận dụng để làm tốt các bài tập tại lớp.
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu quý và bảo vệ các loài vật.
B. Chuẩn bị:
I. Đồ dùng dạy - học:
1. Giáo viên: Giấy KT. Tranh, ảnh chụp một số con vật.
2. Học sinh: Sách, vở.
II. Phương pháp dạy học: Kết hợp linh hoạt với các PP khác.
Hoạt động của thầy
I. Bài cũ: 
- GV kiểm tra bài 2 ở tiết trước.
- GV nhận xét.
II. Bài mới: 
Đề bài: Hãy tả một con vật mà em yêu thích.
- Gọi 1 HS đọc đề bài và gợi ý của bài.
*Lưu ý: Có thể dùng đoạn văn đã viết ở tiết trước, viết thêm một số phần để hoàn chỉnh bài văn.
- Cho HS làm bài vào giấy kiểm tra. 
- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu làm bài.
- GV thu bài về chấm.
Hoạt động của trò
-1 HS thực hiện.
- 1 HS đọc đề bài và gợi ý của bài.
- Lớp đọc thầm theo.
- Cả lớp đọc thầm lần 2.
- HS làm bài vào giấy kiểm tra. 
III. Cñng cè, dÆn dß:
- NX tiết học. CB cho tiết TLV tuần 31: Ôn tập về tả cảnh.
Tiết 4:THỂ DỤC: 
Đ/C HOÀNG DẠY
--------------------------------------------------------------
Tiết 5: GDTT: 
SINH HOẠT LỚP TUẦN 30
I. Nhận xét chung:
1.Lớp trưởng điều khiển:
 -Lần lượt 4 tổ lên nhận xét chung tình hình học tập của tổ trong tuần.
 -Các tổ bổ sung ý kiến.
 -Nhận xét của lớp phó học tập .
 -Ý kiến chung của lớp trưởng.
 2.Ý kiến nhận xét của GVCN.
a) Đạo đức: Nhìn chung các em ngoan lễ phép, đoàn kết với bạn bè. Trong tuần không có hiện tượng nào vi phạm về đạo đức xảy ra.
b) Học tập:
- Lớp duy trì tốt các nề nếp của trừơng, lớp đề ra. 
-Xếp hàng ra vào lớp nhanh nhẹn. Ý thức tự quản tốt.
- Một số em có tiến bộ trong tuần: Lan, Páo,...
- Hăng hái trong học tập: Hoài Nam, Ngọc Nam, Duyên,...
- Đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Việc học bài và chuẩn bị bài khá chu đáo. 
*Tồn tại: Một số em cần cố gắng trong học tập hơn nữa: Việt Linh,Tuấn, Thế Anh.
c) Các hoạt động khác:
- Vệ sinh lớp học; thân thể sạch sẽ, gọn gàng.
- Các bạn là đội viên đã có ý thức đeo khăn quàng đầy đủ và gương mẫu trong mọi hoạt động để các em nhỏ noi theo.
- Tham gia thi Vẻ đẹp đội viên tích cực, nhiệt tình, đạt kết quả tương đối tốt.
II. Phương hướng tuần 30:
 - Phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại của tuần 29.
- Phát huy tinh thần học tập: "Đôi bạn cùng tiến".
- Cán sự lớp luôn kèm cặp, theo dõi, đôn đốc các bạn trong tổ, trong lớp học tập.
- Tiếp tục bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu.
- Bồi dưỡng đội tuyển Chữ viết đẹp vào các ngày thứ 7, chủ nhật.
__________________________________________________________
Tiết 3: KHOA HỌC (59)
SỰ SINH SẢN CỦA THÚ
Những điều đã biết có liên quan đến bài học:
- Bào thai của thú phát triển trong bụng mẹ.
Những KT cần hình thành cho HS:
 - HS biết thú là động vật đẻ con. Bào thai của thú phát triển trong bụng mẹ. So sánh, tìm ra sự khác nhau và giống nhau trong chu trình sinh sản của thú và chim. 
- Kể tên một số loài thú thường đẻ mỗi lứa 1 con, một số loài thú đẻ mỗi lứa nhiều con.Nói về sự nuôi con của chim.
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Biết thú là động vật đẻ con.Bào thai của thú phát triển trong bụng mẹ. So sánh, tìm ra sự khác nhau và giống nhau trong chu trình sinh sản của thú và chim. 
2. Kỹ năng: Vận dụng để làm tốt các bài tập tại lớp.
3. Thái độ: Giáo dục HS bảo vệ động vật trong tự nhiên.
Giáo dục HS bảo vệ động vật trong tự nhiên.
B. Chuẩn bị:
I. Đồ dùng dạy - học:
1. Giáo viên: Bảng nhóm
2. Học sinh: Sách, vở.
II. Phương pháp dạy học: Kĩ thuật khăn phủ bàn, kết hợp linh hoạt với các PP khác.
C. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động 1(5'): Khởi động:
- Kiểm tra sự sinh sản và nuôi con của chim.
- GV nhận xét cho điểm.
Hoạt động 2 (28'): Thảo luận nhóm
1. Quan sát. 
- Làm việc theo nhóm 7.
Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình quan sát các hình và trả lời các câu hỏi:
+ Chỉ vào bào thai trong hình và cho biết bào thai của thú được nuôi dưỡng ở đâu?
+ Chỉ và nói tên một số bộ phận của thai mà bạn nhìn thấy?
+ Bạn có nhận xét gì về hình dạng của thú con và thú mẹ?
+ Thú con ra đời được thú mẹ nuôi bằng gì?
+ So sánh sự sinh sản của thú và của chim, bạn có nhận xét gì?
- GV nhận xét .
Kết luận: Thú là loài động vật đẻ con và nuôi con bằng sữa ...
2. Làm việc với phiếu học tập:
+ Điền tên các con vật nuôi con bằng sữa mẹ? 
- Kĩ thuật khăn phủ bàn.
- Làm việc theo nhóm 5.
- GV tuyên dương nhóm nào điền được nhiều tên con vật và điền đúng. 
Hoạt động 3 (2'):
- GV tóm tắt bài. Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú.
Hoạt động của thầy
-1 HSTL.
- HS thảo luận nhóm 7.
- Đại diện một số nhóm trình bày.
+ Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Bằng sữa mẹ
- Sự sinh sản của thú khác với sự sinh sản của chim là:
 + Chim đẻ trứng ànở thành con.
 + Ơ thú, hợp tử được phát triển trong bụng mẹ, thú con mới sinh ra đã có hình dạng giống như thú mẹ.
- HS làm việc nhóm 5.
- Đại diện các nhóm trình bày.
Tiết 3: ĐỊA LÍ (30): 
CÁC ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI 
Những điều đã biết liên quan đến bài học.
Những KT cần hình thành cho HS.
- Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn §é D­¬ng, B¾c B¨ng D­¬ng.
- HS nhí tªn vµ x¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ 4 ®¹i d­¬ng trªn qu¶ §Þa cÇu hoÆc trªn B¶n ®å ThÕ giíi. M« t¶ ®­îc mét sè ®Æc ®iÓm cña c¸c ®¹i d­¬ng (vÞ trÝ ®Þa lÝ, diÖn tÝch).
 A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS nhí tªn vµ x¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ 4 ®¹i d­¬ng trªn qu¶ §Þa cÇu hoÆc trªn B¶n ®å ThÕ giíi. M« t¶ ®­îc mét sè ®Æc ®iÓm cña c¸c ®¹i d­¬ng (vÞ trÝ ®Þa lÝ, diÖn tÝch). BiÕt ph©n tÝch b¶ng sè liÖu vµ b¶n ®å (l­îc ®å) ®Ó t×m mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña c¸c ®¹i d­¬ng.
2. Kỹ năng: HS chØ ®­îc trªn b¶n ®å vÞ trÝ ®Þa lÝ, giíi h¹n cña ch©u §¹i D­¬ng vµ ch©u Nam Cùc.
3. Thái độ: GD HS tích cực, tự giác học tập. 
B. Chuẩn bị:
I. Đồ dùng dạy - học:
1. Giáo viên: Bản đồ Thế giới. Quả Địa cầu.
2. Học sinh: Sách, vở.
II. Phương pháp dạy học: Kết hợp với các PP khác.
C. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoạt động của thầy
Hoạt động 1(5 phút):
Khởi động:
- HS nªu bµi häc tiÕt tr­íc.
- GV nhËn xÐt, cho ®iÓm..
Hoạt động 2 (25 phút):
Làm việc với Sgk:
 1. VÞ trÝ cña c¸c ®¹i d­¬ng:
 -Lµm viÖc theo nhãm 4.
- Cho HS quan s¸t h×nh 1, h×nh 2 trong SGK hoÆc qu¶ §Þa cÇu, råi hoµn thµnh nh­ SGV.
- GV söa ch÷a vµ gióp HS hoµn thiÖn phÇn tr×nh bµy.
2. Mét sè ®Æc ®iÓm cña c¸c ®¹i d­¬ng: 
 - Lµm viÖc theo cÆp.
- Cho HS dùa vµo b¶ng sè liÖu trao ®æi víi b¹n theo gîi ý sau:
+XÕp c¸c ®¹i d­¬ng theo thø tù tõ lín ®Õn nhá vÒ diÖn tÝch.
+§é s©u lín nhÊt thuéc vÒ ®¹i d­¬ng nµo?
-GV söa ch÷a vµ gióp HS hoµn thiÖn phÇn tr×nh bµy.
- Yªu cÇu mét sè HS chØ trªn qu¶ §Þa cÇu hoÆc b¶n ®å ThÕ giíi vÞ trÝ tõng ®¹i d­¬ng vµ m« t¶ theo thø tù: vÞ trÝ ®Þa lÝ, diÖn tÝch.
-GV nhËn xÐt.
Hoạt động của trò
-2 HS nªu.
-HS th¶o luËn theo h­íng dÉn cña GV.
- §¹i diÖn tõng cÆp HS lªn b¶ng tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc tr­íc líp, ®ång thêi chØ vÞ trÝ c¸c ®¹i d­¬ng trªn qu¶ §Þa cÇu hoÆc trªn B¶n ®å ThÕ giíi.
- Lµm viÖc theo cÆp.
-§¹i diÖn mét sè cÆp b¸o c¸o kÕt qu¶ lµm viÖc tr­íc líp.
-C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
+Thø tù ®ã lµ: TBD, §TD, ¢§D, BBD
+Thuéc vÒ Th¸i B×nh D­¬ng.
- 1 sè HS chØ trªn qu¶ §Þa cÇu hoÆc b¶n ®å ThÕ giíi.
KÕt luËn: Trªn bÒ mÆt Tr¸i §Êt cã 4 ®¹i d­¬ng, trong ®ã Th¸i B×nh D­¬ng lµ ®¹i d­¬ng cã diÖn tÝch lín nhÊt vµ còng lµ ®¹i d­¬ng cã ®é s©u trung b×nh lín nhÊt.
Hoạt động 3 (5 phút):
- GV tãm t¾t bµi. NhËn xÐt tiÕt häc.
- VN «n bµi. CB bµi: §Þa lÝ ®Þa ph­¬ng.
Đạo đức
 Tiết 30: BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
A. Mục tiêu:
1) Kiến thức: HS kể được một vài tài nguyên thiên nhiên ở nước ta vaà ở địa phương. Biết vì sao cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
2) Kỹ năng: Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm phát triển môi trường bền vững.
3) Thái độ: Bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
I) Đồ dùng dạy - học:
1) Giáo viên: Tranh, ảnh, băng hình về tài nguyên thiên nhiên (mỏ than, dầu mỏ, rừng cây,) hoặc cảnh tượng phá hoại tài nguyên thiên nhiên.
2) Học sinh: Sách, vở.
II) Phương pháp dạy học: Kết hợp linh hoạt với các PP khác.
C. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của thầy
I. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu một vài hiểu biết của em về tổ chức Liên Hợp Quốc?	
- GV nhận xét đánh giá.
II. Bài mới: Giới thiệu bài.
Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin trang 44, SGK.
- GV chốt lời giải đúng.
Hoạt động của trò
- Mỗi HS đọc một thông tin.
- Các nhóm HS thảo luận theo câu hỏi trong SGK.
- Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác thảo luận và bổ sung ý kiến.
- 1-2 HS đọc ghi nhớ trong SGK.
Hoạt động 2 : Làm bài tập 1, SGK.
- GV nêu yêu cầu của bài tập.
- GV kết luận: Trừ nhà máy xi măng và vườn cà phê, còn lại đều là tài nguyên thiên nhiên. Tài nguyên thiên nhiên được sử dụng hợp lý là điều kiện bảo đảm cho cuộc sống của mọi người, không chỉ thế hệ hôm nay mà cả thế hệ mai sau ; để trẻ em được sống trong môi trường trong lành, an toàn, như Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em đã quy định.
- HS làm việc cá nhân.
- Một số HS lên trình bày.
- Cả lớp bổ sung.
Hoạt động 3 : Bày tỏ thái độ (bài tập 3, SGK).
- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho nhóm thảo luận.
- GV kết luận: 
 + Ý kiến (b), (c) là đúng.
 + Ý kiến (a) là sai.
Tài nguyên thiên nhiên là có hạn, con người cần sử dụng tiết kiệm.
- Từng nhóm thảo luận.
- Đại diện mỗi nhóm trình bày kết quả đánh giá và thái độ của nhóm mình về một ý kiến.
- Các nhóm khác thảo luận và bổ sung ý kiến.
*Tích hợp: Giáo dục môi trường.
 - Để giữ môi trường luôn xanh- sạch -đẹp chúng ta cần làm gì?
 -Kể các việc làm của em vào việc bảo vệ môi trường?
III. Củng cố, dặn dò:
- Tìm hiểu về một tài nguyên thiên nhiên của nước ta hoặc của địa phương.
- GV nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn bài. Giờ sau: học tiếp.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an tuan 30 CKTKNTC MT.doc