Chuẩn kiến thức kỹ năng toán lớp 5

Chuẩn kiến thức kỹ năng toán lớp 5

Trang 3

Ôn tập khái niệm về phân số -Biết đọc, viết phân số; biết biểu diễn một phép chia số tự nhiên cho mọt số tự nhiên khác 0 và viết một số tự nhiên dưới dạng phân số

Trang 5

Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số -Biết tính chất cơ bản của phân số, vận dụng để rút gọn phân số và quy đồng mẫu số các phân số ( trường hợp đơn giản)

 

doc 17 trang Người đăng nkhien Lượt xem 19949Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Chuẩn kiến thức kỹ năng toán lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn toán
Tuần
Tên bài
Yêu cầu
Ghi chú, bài tập cần làm
1
Trang 3
Ôn tập khái niệm về phân số 
-Biết đọc, viết phân số; biết biểu diễn một phép chia số tự nhiên cho mọt số tự nhiên khác 0 và viết một số tự nhiên dưới dạng phân số
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Trang 5
Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
-Biết tính chất cơ bản của phân số, vận dụng để rút gọn phân số và quy đồng mẫu số các phân số ( trường hợp đơn giản)
Bài 1
Bài 2
Trang 6
Ôn tập so sánh hai phân số
Biết so sánh hai phân số có cùng mẫu số, khác mẫu số. Biết cách sắp xếp 3 phân số theo thứ tự.
Bài 1
Bài 2
Trang 7
Ôn tập so sánh hai phân số ( tiếp theo )
Biết so sánh phân số với đơn vị, so sánh 2 phân số có cùng trử số.
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Trang8
Phân số thập phân
Biết đọc viết phân số thập phân Biết rằng có một số phân số có thể viết thành phân số thập phân và bết cách chyển các phân số đó thành phân số thập phân.
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4( a, c)
2
Trang9
Luyện tập
Biết đọc, viết các phân số thập phân trên một đoạn của tia số.Biết chuyển một phân số thành phân số thập phân
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Trang 10
Ôn tập: Phép cộng và phép trừ 2 phân số
Biết cộng(trừ) hai phân số có cùng mẫu số, hai phân số không cùng mẫu số
Bài 1
Bài 2 ( a, b)
Bài 3
Trang 11
Ôn tập : Phép nhân, phép chia hai phân số
Biết thực hiện phép nhân, phép chia hai phân số.
Bài 1 (cột 1,2 )
Bài 2 ( a, b,c )
Bài 3
Trang 12
Hỗn số
Biết đọc, viết hỗn số; biết hỗn số có phần nguyên và phần phân số.
Bài 1
Bài 2 a
Trang 13
Hỗn số (tiếp)
Biết chuyển một hỗn số thành một phân số và vận dụng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai phân số để làm các bài tâp.
Bài 1( 3 hỗn số đầu )
Bài 2 ( a, c)
Bài 3 ( a, c)
3
Trang 14
Luyện tâp
Biết cộng, trừ, nhân . chia hỗn số và biết so sánh các hỗn số 
Bài 1(hai ý đầu)
Bài 2(a,d)
Bài 3
Trang 15
Luyện tập chung
Biết chuyển: 
-Phân số thành phân số thập phân.
-Hỗn số thành phân số
-Số đo từ đơn vị bé ra đơn vị lớn, số đo có 2 tên đơn vị đo thành số đo có một tên đơn vị đo
Bài 1
Bài 2(hai hỗn số đầu)
Bài 3
Bài 4
Trang 15 
Luyện tập chung
Biết : 
-Cộng , trừ phân số, hỗn số.
-Chuyển các số đo có 2 tên đơn vị đo thành số đo có một tên đơn vị đo.
-Giải bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của số đó.
Bài 1a,b
Bài 2a,b
Bài 4 (ba số đo 1, 3, 4)
Bài 5
Trang 16
Luyện tập chung
Biết:
-Nhân , chia 2 phân số.
-Chuyển các số đo có 2 tên đơn vị đo thành số đo dạng hỗn số với 1 tên đơn vị đo.
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Trang17
Ôn tập về giải toán
Làm được bài tập dạng tìm 2 số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của 2 số đó.
Bài 1
4
Trang 18
Ôn tập và bổ sung về giải toán
-Biết giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ này bằng 1 trong 2 cách “rút về đơn vị” hoặc “tìm tỉ số”
Bài 1
Trang 19 Luyện tập
-Biết giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ này bằng 1 trong 2 cách “rút về đơn vị” hoặc “tìm tỉ số”
Bài 1
Bài 3
Bài 4
Trang 20
ôn tập và bổ sung về giait toán (tiếp theo)
-Biết một dạng quan hệ tỉ lệ(đại lượng này gấp lên bao nhiêu lần thì đại lượng tương ứng giảm đi bấy nhiêu lần). Biết giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ này bằng một trong 2 cách “rút về đơn vị” hoặc “Tìm tỉ số”
Bài 1
Trang 21
Luyện tập
Biết giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ này bằng một trong 2 cách “rút về đơn vị” hoặc “Tìm tỉ số”
Bài 1
Bài 2
Trang 22
Luyện tập chung
Biết giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ này bằng 2 cách “rút về đơn vị” hoặc “Tìm tỉ số”
Bài 1
Bài 2
Bài 3
5
Trang22
Bảng đơn vị đo độ dài
-Biết gọi tên, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo độ dài thông dụng
-Biết chuyển đổi các số đo độ dài và giải các bài toán với số đo độ dài.
Bài 1
Bài 2 (a,c)
Bài 3
Trang 23
ÔN bảng đơn vị đo khối lượng
-Biết gọi tên, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo khối lượng thông dụng
-Biết chuyển đổi các số đo độ dài và giải các bài toán với số đo khối lượng.
Bài 1
Bài 2
Bài 4
Trang 24
Luyện tập
Biết tính diện tích một hình quy về diện tích hình chư nhật hình vuông.
-Biết giải bài toán với các số đo độ dài, khối lượng.
Bài 1
Bài 3
6
Trang 25
Đề – ca – mét vuông. Héc – tô - mét vuông
-Biết tên gọi, kí hiệu vf quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích .Đề – ca – mét vuôn, Héc – tô - mét vuông.
-Biết đọc viết các số đo diện tíc theo đơn vị Đề – ca – mét vuông. Héc – tô - mét vuông.
-Biết mối quan hệ giữa Đề – ca – mét vuông với mét vuông , đề ca mét vuông với héc – tô - mét vuông.
-Biết chuyển đổi số đo đơn vị diện tích (trường hợp đơn giản)
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Trang 27
Mi- li- mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
-Biết gọi tên, kí hiêu, đọ lớn của Mi- li- mét vuông, biết quan hệ của Mi- li- mét vuông và xăng –ti mét vuông.
-Biết tên giọi, kí hiệu và mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích trng bảng đơn vị đo diện tích
Bài 1
Bài 2a cột 1
Bài 3
Trang 28 
Luyện tập
-Biết tên gọi, kí hiệu và mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích.
-Biết chuyểnn đổi các đơn vị đo diện tích, so sánh các số đo diện tích và giải bài toán có liên quan.
Bài 1a(hai số đo đầu)
Bài 1b(hai số đo đầu)
Bài 2
Bài 3 cột 1
Bài 4
Trang 29
Héc ta
-Biết:
-Tên gọi, kí hiêu, độ lớn của đơn vị đo diện tích héc – ta.
-Biết mối quan hệ giữa héc – ta và mét vuông.
-Chuyển đổi các đơn vị đo diện tích(trng mối quan hệ với héc – ta.
Bài 1a hai dòng đầu
Bài 1b(cột đầu)
Bài 2
Trang 30
Luyện tập
Biết:
-Tên gọi, kí hiệu và mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích đã học. Vận dụng để chuyển đổi, so sánh số đo diện tích
-Giải các bài toán liên quan đến diện tích
Bài 1(a,b)
Bài 2
Bài 3
Trang 31
Luyện tập chung
Biết : 
-Tính diện tích các hình đã học.
-Giải các bài toán liên quan đến diện tích
Bài 1
Bài 2
Trang 31
Luyện tập chung
Biết:
-So sánh các phân số, tính giá trị biểu thức với phân số.
-Giải bài toán tìm 2 số biết hiệu và tỉ số của 2 số đó
Bài 1
Bài 2 (a,d)
Bài 4
7
Trang 32 Luyện tập chung
-Biết:
-Mối quan hệ giữa: 1 và 1/10, 1/10 và 1/100 , 1/100 và 1/1000
-Tìm thành phần chưa biết của phép tính với phân số
-Giải bài toán có liên quan đến số trung bình cộng.
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Trang 33 Khái niệm số thập phân
-Biết đoc, biết viết số thập phân ở dạng đơn giản
Bài 1
Bài 2
Trang 36
Khái niệm số thập phân( tiếp theo)
Biết:
-Đọc , viết các số thập phân( các dạng đơn giản thường gặp)
-Cấu tạo số thập phân có phần nguyên và phần thập phân
Bài 1
Bài 2
Trang 37
Hàng của số thập phân. Đọc , viết số thập phân
Biết:
-Tên các hàng của số thập phân
-Đọc, viết số thập phân, chuyển số thập phân thành hỗn số có chứa phân số thập phân
Bài 1
Bài 2(a,b)
Trang 38 Luyện tập
Bíêt:
-Chuyển phân số thập phân thành hỗn số
-Chuyển phân số thập phân thành phân số thập phân
Bài 1
Bài 2( 3 phân số thứ: 2,3,4)
Bài 3
8
Trang 40
Số thập phan bằng nhau
Biết : 
-Viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân hoặc bỏ chữ số 0 bên phải phần thập phân thì giá trị của số thập phân không thay đổi.
Bài 1
Bài 2
Trang 41
So sánh hai số thập phân
Biết:
-So sánh hai số thập phân .
-Sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.
Bài 1
Bài 2
Trang 43
Luyện tập
Biết:
-So sánh hai số thập phân .
-Sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn.
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4a
Trang 43
Luyện tập chung
Biết:
-Đọc, viết, sắp xếp thứ tự các số thập phân.
-Tính bằng cách thuận tiện nhất.
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4a
Trang 44
Viết các số đo độ dài dưới dạng các số thập phân
Biết viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân ( Trườg hợp đơn giản ).
Bài 1
Bài 2
Bài 3
9
Trang 44
Luyện tập
Biết viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân.
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4 (a,c)
Trang 45
Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
Biết viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.
Bài 1
Bài 2a
Bài 3
Trang 46
Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Biết viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân.
Bài 1
Bài 2
Trang 47
Luyện tập chung
Biết viết các số đo độ dài, diện tích, khối lượng dưới dạng số thập phân
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Trang 48
Luyện tập chung
Biết viết các số đo độ dài, diện tích, khối lượng dưới dạng số thập phân
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
10
Trang 48
Luyện tập chung
Biết :
-Chuyển phân số thập phân thành số thập phân.
-So sánh số đo độ dài viết dưới một số dạng khác nhau.
-Giải bài toán có liên quan đến “rút về đơn vị” hoặc “ tìm tỉ số”
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Kiêm tra định kì (Giữa HK 1)
Tập chung vào kiểm tra :
-Viết số thập phân, giá trị theo vị trí của chữ số trong số thập phân.
-So sánh số thập phân. Đổi đơn vị đo diện tích.
-Giải bài toán bằng cách “rút về đơn vị” hoặc “ tìm tỉ số”
Trang 49
Cộng hai số thập phân
Biết:
-Cộng hai số thập phân.
-Giải bài toán với phép cộng các số thập phân.
Bài 1(a,b)
Bài 2(a,b)
Bài 3
Trang 50
Luyện tập
Biết :
-Cộng các số thập phân.
-Tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân.
-Giải bài toán có ND hình học.
Bài 1
Bài 2 (a,c)
Bài 3
Trang 51
Tổng nhiều số thập phân
Biết: 
-Tính tổng nhiều số thập phân.
-Tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân.
-Vận dụng đẻ tính tổng bằng cách thuận tiện nhất
Bài 1(a,b)
Bài 2
Bài 3(a,c)
11
Trang 52
Luyện tập
Biết:
-Tính tổng nhiều số thập phân, tính bằng cách thuận tiện nhất.
-So sánh các số thập phân, giải bài toán với các số thập phân
Bài 1
Bài 2(a,b)
Bài 3( cột 1)
Bài 4
Trang 53
Trừ hai số thập phân
Biết trừ hai số thập phân, vận dụng giải bài toán có ND thực tế.
Bài 1(a,b)
Bài 2(a,b)
Bài 3
Trang 54
Luyện tập
Biết:
-Trừ hai số thập phân.
-Tìm một thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ các số thập phân.
-Cách trừ một số cho một tổng
Bài 1
Bài 2(a,c)
Bài 4a
Trang 55
Luyện tập chung
Biết:
-Cộng, trừ các số thập phân.
-Tính giá trị biểu thức số, tìm thành phần chưa biết của phép tính.
-Vận dụng tính chất của phép cộng, trừ để tính bằng cách thuận tiện nhất
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Trang 55
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Biết nhân một số thập phân với một số tự nhiên.
-Biết giải bài toán có nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Bài 1
Bài 3
12
Trang 56
Nhân một số thập phân với 10,100,1000,
Biết:
-Nhân nhẩm một số thập phân với 10,100,1000,
-Chuyển đổi đơn vị đo của một số đo độ dài dưới dạng số thập phân.
Bài 1
Bài 2
Trang 57
Luyện tập
Biết:
-Nhân nhẩm một số thập phân với 10,100,1000,
-Nhân một số thập phân. với một số tròn chục, tròn trăm.
-Giải bài toán có 3 bước tính.
Bài 1a
Bài 2 (a,b)
Bài 3
Trang 58
N ...  khối, đề –xi-mét khối
-Biết quan hệ giữa xăng- ti- mét khối, đề –xi-mét khối.
-Biết giải một số bài toán liên quan đến xăng- ti- mét khối, đề –xi-mét khối
Bài 1
Bài 2a
Trang 117
mét khối
-Bết tê gọi í hiệu , độ lớn của đơn vị đo thể tích: mét khối
-Biết mối quan hệ giữa mét khối, xăng- ti- mét khối, đề –xi-mét khối.
Bài 1
Bài 2
Trang119
Luyện tập
-Biết đọc, viết các đơn vị đo mét khối, xăng- ti- mét khối, đề –xi-mét khối. Và các mối quan hệ giữa chúng.
-Biết đổi các đơn vị đo thể tích, so sánh các số đo hể tích
Bài 1(a,b dòng 1,2,3)
Bài 2
Bài 3(a,b)
Trang 120
Thể tích hình hộp chữ nhật
-Có biểu tượng về thể tích hình hộp chữ nhật.
-Biết tính thể tích hình hộp chữ nhật. 
-Bết vận dụng công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật để giải một số bài tập liên quan.
Bài 1
Trang 122
Thể tích hình lập phương
-Biết công thức tính thể tích hình lập phương
-Biết vận dụng công tính thức thể tích hình lập phương để giải một số bài tập liên quan.
Bài 1
Bài 3
24
Trang 123
Luyện tập chung
-Biết vận dụng công thức tính thể tích các hình đã học để giải các bài toán có liên quan có yêu cầu tổng hợp
Bài 1
Bài 2(cột 1)
Trang124
Luyện tập chung
-Biết tính tỉ số phần trăm của một số , ứng dụng trong tính nhẩm và giải toán.
- Biết tính thể tích một hình lập phương trong mối quan hệ với thể tich một hình lập phương khác.
Bài 1
Bài 2
Trang 125 
Giới thiệu hình trụ, hình cầu
-Nhận dạng được hình trụ, hình cầu
-Biết xác định các đồ vật có dang hình trụ, hình cầu
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Trang 127
Luyện tập chung
Biết tính diện ích hình tam giac, hình thang, hình bình hành, hình tròn
Bài 2a
Bài 3
Trang 128
Luyện tập chung 
Biết tính thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương
Bài 1(a,b)
Bài 2
25
Kiểm tra định kì (giữa kì 2)
Tập trung vào việc kiểm tra: 
-Tỉ số phần trăm và giải toán có liên quan đến tỉ số phần trăm.
-Thu thập và xử lí thông tin liên qua đến biểu đồ hình quạt.
-Nận dạng, tính diện tích, thể tích một số hình đã học.
Trang 129
Bảng đơn vị đo thời gian
Biết: 
-Tên gọi , kí hiệu của các đơn vị đo thời gian đã học và mối qua hệ giữa một số đơn vị đo thời gian thông dụng 
-Một năm nào đó thuộc thế kỉ nào.
-Đổi một đơn vị đo thời gian.
Bài 1
Bài 2
Bài 3a
Trang 131 
Cộng số đo thời gian
Biết:
-Thực hiện phép cộng số đo thời gian.
-Vận dụng giải các bài toán đơn giản
Bài 1(dòng 1,2)
Bài 2
Trang 133
Trừ số đo thời gian.
Biết:
-Thực hiện phép trừ số đo thời gian.
-Vận dụng giải các bài toán đơn giản
Bài 1
Bài 2
Trang 134
Luyện tập
Biết:
-Cộng, trừ số đo thời gian.
-Vận dụng giải các bài toán có ND thực tế.
Bài 1b
Bài 2
Bài 3
26
Trang 135
Nhân số đo thời gian với một số
Biết:
-Thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số.
-Vận dụng giải các bài toán có ND thực tế.
Bài 1
Trang 136
Chia số đo thời gian với môt số
Biết:
-Thực hiện phép chia số đo thời gian với một số.
-Vận dụng giải các bài toán có ND thực tế.
Bài 1
Trang 137
Luyện tập
Biết: 
-Nhân, chia số đo thời gian.
-Vận dụng tính giá trị của biểu thức và giải các bài toán có ND thực tế.
Bài 1 c,d)
Bài 2(a,b)
Bài 3
Bài 4
Trang 137
Luyện tập chung
Biết cộng, trừ, nhân, chia số đo thời gian.
Vận dụng để giải cac bài toán có ND thực tế.
Bài 1
Bài 2a
Bài 3
Bài 4( dòng1,2 )
Trang 138
Vận tốc
-Có khái niệm ban đầu về vận tốc, đơn vị đo vận tốc.
-Biết tính vận tốc của một chuyển động đều.
Bài 1
Bài 2
27
Trang 139
Luyện tập
- Biết tính vận tốc của một chuyển động đều.
-Thực hành tính vận tốc theo các đơn vị đo khác nhau.
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Trang 140
Quãng đường
Biết tính quãng đường đi được của một chuyển động đều.
Bài 1
Bài 2
Trang 141
Luyện tập
Biết tính quãng đường đi được của một chuyển động đều.
Bài 1
Bài 2
Trang 142
Thời gian
Biết cách tính thời gian của mọt chuyển động đều.
Bài 1( cột 1,2 )
Bài 2
Trang 143
Luyện tập
Biết tính thời gian của một chuyển động đều.
-Biết quan hệ giữa thời gian, vận tốc và quãng đường.
Bài 1
Bài 2
Bài 3
28
Trang 144
Luyện tập chung
-Biết tính vận tốc, thời gian, quãng đường.
-Biết đổi đơn vị đo thời gian.
Bài 1
Bài 2
Trang 144
Luyện tập chung
-Biết tính vận tốc, thời gian, quãng đường.
-Biết giải bài toán chuyển động ngược chiều trong cùng một đơn vị đo thời gian.
Bài 1
Bài 2
Trang 145
Luyện tập chung
-Biết giải bài toán chuyển động cùng chiêù.
-Biết tính vận tốc, thời gian, quãng đường.
Bài 1
Bài 2
Trang 147
Ôn tập về số tự nhiên
Biết đọc, viết, so sánh các số tự nhiên và dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9.
Bài 1
Bài 2
Bài 3 cột 1
Bài 5
Trang 148
Ôn tập về phân số
Biết xác định phân số bằng trực giác;biết rút gọn, quy đồng mẫu số, so sánh các phân số không cùng mẫu số
Bài 1
Bài 2
Bài 3(a,b)
Bài 4
29
Trang 149
Ôn tập về phân số (tiếp theo)
Biết xác định phân số; biết so sánh , xắp xếp các phân số theo thứ tự
Bài 1
Bài 2
Bài 4
Bài 5a
Trang 150
Ôn tập về số thập phân.
Biết cách đọc, viết số thập phân và so sánh số thập phân.
Bài 1
Bài 2
Bài 4a
Bài 5
Trang 151
Ôn tập về số thập phân(tiếp)
Biết viết số thập phân và một số phân số dưới dạng phân số thập phân, tỉ số phần trăm; viết các số đo dưới dạng số thập phân; so sánh các số thập phân.
Bài 1
Bài 2 cột 2,3
Bài 3 cột 3,4
Bài 4
Trang 152
Ôn tập về đo độ dài và khối lượng
Biết:
-Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, các đơn vị đo khối lượng.
-Viết các số đo độ dài, đo khối lượng dưới dạng số thập phân.
Bài 1
Bài 2a
Bài 3 (a,b,c; mỗi câu 1 dòng)
Trang 153
Ôn tập về đo độ dài và khối lượng (tiếp theo)
Biết:
-Viết số đo độ dài và số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.
-Biết mối quạn hệ giữa một số đơn vị đo độ dài và đo khối lượng thông dụng.
Bài 1a
Bài 2
Bài 3
30
Trang 154
Ôn tập về đo diện tích
Biết:
-Quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích; chuyển đổi các đơn vị đo diện tích ( với các đơn vị đo thông dụng).
-Viết số đo diên tích dưới dạng số thập phân.
Bài 1
Bài 2 cột 1
Bài 3 cột 1
Trang 155
Ôn tập về đo thể tích.
Biết :
- Quan hệ giữa các đơn vị đo Đề-xi-mét khối, Xăng-ti-mét khối
- Viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân.
-Chuyển đổi số đo thể tích.
Bài 1
Bài 2 cột 1
Bài 3 cột 1
Trang 155
Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)
Biết so sánh các số đo diện tích; so sánh các số đo thể tích.
-Biết giải bài toán liên quan đến diện tích, thể tích các hình đã học.
Bài 1
Bài 2
Bài 3 a
Trang 156
Ôn tập về đo thời gian
Biết:
-Quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian.
-Viết số đo thời gian dưới dạng số thập phân.
-Chuyển đổi số đo thời gian.
-Xem đồng hồ.
Bài 1
Bài 2 cột 1
Bài 3
Trang 158
Phép cộng
Biết cộng các số tự nhiên, các số thập phân, phân số và ứng dụng trong giải toán.
Bài 1
Bài 2 cột 1
Bài 3
Bài 4
31
Trang 159
Phép trừ
Biết thực hiện phép trừ các số tự nhiên, các số thập phân, phân số, tìm thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ và giải bài toán có lời văn.
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Trang 160
Luyện tập
Biết vận dụng kĩ năng cộng, trừ trong thực hành tính và giải toán.
Bài 1
Bài 2
Trang 161
Phép nhân
Biết thực hiện phép nhân số tự nhiên, số thập phân, phân số và ứng dụng để tính nhẩm, giải bài toán.
Bài 1 cột 1
Bài 2 
Bài 3
Bài 4
Trang 162
Luyện tập
Biết vận dụng ý nghĩa của phép nhân và quy tắc nhân một tổng với một số trong thực hành, tính giá trị của biểu thức và giải toán
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Trang 163
Phép chia
Biết thực hiện phép chia các số tự nhiên, số thập phân, phân số và ứng dụng trong tính nhẩm
Bài 1
Bài 2
Bài 3
32
Trang 164
Luyện tập
Biết:
- Thực hành phép chia.
- Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số, số thập phân.
- Tìm tỉ số phần trăm của 2 số
Bài 1 (a,b dòng 1)
Bài 2 cột 1,2
Bài 3
Trang 165
Luyện tập
Biết: 
- Tìm tỉ số phần trăm của 2 số.
-Thực hiện các phép tính cộng, trừ,m các tỉ số phần trăm.
-Giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm.
Bài 1(c,d)
Bài 2
Bài 3
Trang 165
Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian.
Biết thực hành tính với số đo thời gian và vận dụng trong giải toán.
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Trang 166
Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình.
Thuộc công thức tính chu vi, diện tích các hình đã học và biết vận dụng vào giải toán.
Bài 1
Bài 3
Trang 167
Luyện tập
-Biết tính chu vi, diện tích các hình đã học.
-Biết giải các bài toán liên quan đến tỉ lệ.
Bài 1
Bài 2
Bài 4
33
Trang 168
Ôn tập về tính, diện tích, thể tích một số hình.
Thuộc cộng thức tinhd diện tích và thể tích các hìn đã học.
Vận dụng tính diện tích , thể tích một số hình trong thực tế.
Bài 1
Bài 3
Trang 169
Luyện tập
Biết tính diện tích và thể tích các hình đơn giản.
Bài 1
Bài 2
Trang 169
Luyện tập chung
Biết thực hành tính diện tích và thể tích các hình đã học
Bài 1
Bài 2
Trang 170
Một số dạng toán đã học
Biết một số dạng toán đã học
-Biết giải bài toán có liên quan đến tìm số trung bình cộng, tìm 2 số biết tổng và hiệu của 2 số đó.
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Trang 171
Luyện tập
Biết giải một số bài toán có dạng đã học.
Bài 1
Bài 2
Bài 3
34
Trang 171
Luyện tập
Biết giải bài toán về chuyển động đều
Bài 1
Bài 2
Trang 
172
Luyện tập
Biết giải bài toán có nội dung hình học.
Bài 1
Bài 3 (a,b)
Trang173
Ôn tập về biểu đồ
Biết đọc số liệu trên biểu đồ, bổ sung tư liệu trong một bảng thống kê số liệu.
Bài 1
Bài 2a
Bài 3
Trang 175
Luyện tập chung
Biết thực hiện phép cộng, phép trừ; biết vận dụng để tính giá trị của biểu thức số, tìm thành phần chưa biết của phép tính
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Trang 176 
Luyện tập chung
Biết thực hiện phép nhân, phép chia; biết vận dụng để tìm thành phần chưa biết của phép tính và giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm.
Bài 1(cột1)
Bài 2(cột1)
Bài 3
35
Trang 176 Luyện tập chung
Biết thực hành tính và giải toán có lời văn.
Bài 1(a,b,c)
Bài 2a
Bài 3
Trang177
Luyện tập chung
Biết tính giá trị của biểu thức; tìm số trung bình cộng; giải các bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.
Bài 1
Bài 2a
Bài 3
Trang 178 Luyện tập chung
Biết tính tỉ số phần trăm và giải toán về tỉ số phần trăm; tính diện tích, chu vi của hình tròn
Phần 1:
Bài 1
Bài 2
Phần 2
Bài 1
Trang 179
Luyện tập chung
Biết giải bài toán về chuyển động cùng chiều, tỉ só phần trăm, thể tích hình hộp chữ nhật.
Phần 1
Kiểm tra cuối năm học
Tập trung vào kiểm tra:
-Kiến thức ban đầu về số thập phân, kĩ năng thực hành tính với số thập phân, tỉt số phần trăm.
-Tính diện tích, thể tích một số hình đã học.
-Giải bài toán về chuyển động đều.

Tài liệu đính kèm:

  • docchuan kien thuc ky nang toan lop 5.doc