Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 5 (Có đáp án) - Đề số 2 - Năm học 2016-2017

Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 5 (Có đáp án) - Đề số 2 - Năm học 2016-2017

Câu 1:

a) (0,25 điểm) Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ hàng:

A. 5 đơn vị B. 5 phần trăm C. 5 chục D. 5 phần mười

b) (0,25điểm) Số thích hợp vào chỗ chấm: 2 m3 564 cm3 = m3 là:

A. 2,000564 B. 2,00564 C. 2,0564 D. 2,564

c) (0,5điểm) Kết quả của phép tính: 10 giờ 15 phút - 5 giờ 30 phút là:

 A. 5 giờ 15 phút B. 5 giờ 45 phút

 C. 4 giờ 45 phút D. 4 giờ 15 phút

d)(0,5điểm) Khoảng thời gian từ lúc 9 giờ kém 10 phút đến 10 giờ kém 10 phút là:

A. 10 phút B. 45phút C. 30 phút D. 60 phút

Câu 2:

a) (0,25điểm) Hình tam giác có đáy là 6,2 cm, chiều cao 2,4 cm thì diện tích tam giác là:

A. 7,54cm2 B. 7,44cm C.7,44cm2 D. 7,44m2

b)(0,5điểm) Nếu cạnh hình lập phương gấp lên 2 lần thì thể tích của nó gấp lên mấy lần?

A. 2 lần B. 4 lần C. 6 lần D. 8 lần

c) (0,25điểm) Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê?

A. 150% B. 15% C. 1500% D. 105%

d) (0,5 điểm) Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình đó là:

A. 150 m3 B. 125 m3 C. 100 m3 D. 25 m3

 

doc 5 trang Người đăng Trang Khánh Ngày đăng 20/05/2024 Lượt xem 21Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 5 (Có đáp án) - Đề số 2 - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2016-2017
MÔN TOÁN LỚP 5
Phần 1: Trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: 
a) (0,25 điểm) Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ hàng: 
A. 5 đơn vị
B. 5 phần trăm 
C. 5 chục 
D. 5 phần mười
b) (0,25điểm) Số thích hợp vào chỗ chấm:  2 m3 564 cm3 = m3 là:
A. 2,000564
B. 2,00564
C. 2,0564            
D. 2,564
c) (0,5điểm) Kết quả của phép tính: 10 giờ 15 phút - 5 giờ 30 phút là: 
 A. 5 giờ 15 phút B. 5 giờ 45 phút
 C. 4 giờ 45 phút D. 4 giờ 15 phút
d)(0,5điểm) Khoảng thời gian từ lúc 9 giờ kém 10 phút đến 10 giờ kém 10 phút là: 
A. 10 phút	B. 45phút	C. 30 phút	D. 60 phút
Câu 2:
a) (0,25điểm) Hình tam giác có đáy là 6,2 cm, chiều cao 2,4 cm thì diện tích tam giác là:
A. 7,54cm2 
B. 7,44cm 
C.7,44cm2          
D. 7,44m2
b)(0,5điểm) Nếu cạnh hình lập phương gấp lên 2 lần thì thể tích của nó gấp lên mấy lần? 
A. 2 lần
B. 4 lần
C. 6 lần
D. 8 lần
c) (0,25điểm) Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê? 
A. 150% 
B. 15% 
C. 1500% 
D. 105%
d) (0,5 điểm) Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình đó là: 
A. 150 m3 
B. 125 m3 
C. 100 m3 
D. 25 m3
Phần 2: Tự luận
Câu 3: (1,5 điểm)Đặt tính rồi tính:
a) 78,75 + 669,87 b) 107,3 – 76,48 c) 9,7 x 8,06 d) 51,204 : 6,8 
Câu 4: Tìm y, biết: (1,5 điểm)
a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8 b) 7,94 + 24,72 : 12 = y : 2
Câu 5: Một người đi xe máy khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 10 giờ. Quãng đường AB dài 90km. Hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo là km/giờ ? (1,5điểm)
Câu 6: (1,5 điểm)Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 90m. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 thu được 15kg thóc. Tính: 
a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó? 
b) Trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? 
Câu 7: (1 điểm)
Tìm 4 số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 24 024
ĐÁP ÁN
Môn: Toán
Phần 1: Trắc nghiệm:
Câu 1:
D b) A c) C d) D
Câu 2:
C b) D c) A d) B
Câu 3:
748,62 b) 30,82 c) 78,182 d) 7,53
Câu 4: Tìm y, biết: (1,5 điểm)
a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8
 34,8 : y = 10
 y = 34,8 : 10
 y = 3,48
b) 7,94 + 24,72 : 12 = y : 2
 7,94 + 2,06 = y : 2
 10 = y : 2
 y = 10 x 2 
 y = 20
Câu 5: Một người đi xe máy khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 10 giờ. Quãng đường AB dài 90km. Hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo là km/giờ ? (1,5điểm)
Bài giải
Thời gian xe máy đi hết quãng đường AB là:
10 giờ – 8 giờ 30 phút = 1giờ 30 phút =1,5 giờ
Vận tốc trung bình của xe máy là: 90 : 1,5 = 60 (km/giờ)
 Đáp số: 60 km/giờ
Câu 6: Một thửa ruộng hình chữ nhật có dài 120m, chiều rộng bằng 90m. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 thu được 15kg thóc. Tính: 
 a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó ? 
 b) Trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ? (1,5 điểm)
a ) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là: 120 x 90 = 10800 (m2)
b) Cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được số tạ thóc là: 
10800 x 15 : 100 = 1620 (kg) = 16,2 (tạ)
 Đáp số: a) 10800m2; b) 16,2 tạ 
Câu 7:
Ta thấy trong 4 số tự nhiên liên tiếp thì không có thừa số nào có chữ số tận cùng là 0; 5 vì như thế tích sẽ tận cùng là chữ số 0 (trái với bài toán)
Do đó 4 số phải tìm chỉ có thể có chữ số tận cùng liên tiếp là 1, 2, 3, 4 và 6, 7, 8, 9
Ta có:
24 024 > 10 000 = 10 x 10 x 10 x 10
24 024 < 160 000 = 20 x 20 x 20 x 20
Nên tích của 4 số đó là:
11 x 12 x 13 x 14 hoặc
16 x 17 x 18 x 19
Có : 11 x 12 x 13 x 14 = 24 024 
16 x 17 x 18 x 19 = 93 024.
Vậy 4 số phải tìm là: 11, 12, 13, 14.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_5_co_dap_an_de_so_2_nam_h.doc