Giáo án các môn khối 5 - Tuần 23 - Trường TH Nguyễn Tất Thành

Giáo án các môn khối 5 - Tuần 23 - Trường TH Nguyễn Tất Thành

 I. Mục đích , yêu cầu :

 1-Kĩ năng: Đọc lưu loát, diễn cảm bài vănvới giọng đọc hồi hộp, hào hứng, thể hiện được niềm khâm phục của người kể về tài xử kiện của ông quan án.

 2-Kiến thức: Hiểu nội dung ý nghĩa của bài văn: Ca ngợi trí thông minh, tài xử kiện của vị quan án.

 3-Thái độ: Khâm phục tài năng của người xưa.

 II. Đồ dùng dạy học:

 -Tranh ảnh minh hoạ bài học.

 III. Các hoạt động dạy học:

 

doc 22 trang Người đăng huong21 Lượt xem 588Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn khối 5 - Tuần 23 - Trường TH Nguyễn Tất Thành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUÇN 23.
Thø hai ngµy 7 th¸ng 2 n¨m 2011.
TËp ®äc:
Ph©n xö tµi t×nh.
 I. Mục đích , yêu cầu :
 1-Kĩ năng: Đọc lưu loát, diễn cảm bài vănvới giọng đọc hồi hộp, hào hứng, thể hiện được niềm khâm phục của người kể về tài xử kiện của ông quan án.
 2-Kiến thức: Hiểu nội dung ý nghĩa của bài văn: Ca ngợi trí thông minh, tài xử kiện của vị quan án.
 3-Thái độ: Khâm phục tài năng của người xưa.
 II. Đồ dùng dạy học:
	-Tranh ảnh minh hoạ bài học.
 III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A/ Kiểm ra bài cũ :
- Gọi 2 HS HTL bài thơ Cao Bằng và nêu nội dung bài.
- GV nhận xét + ghi điểm.
B/ Bài mới :
 1) Giới thiệu bài :
 - GV ghi bảng đề bài: Phân xử tài tình
 2) Hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài :
 a/ Luyện đọc:
- Gọi 1HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 3 đoạn.
Đoạn1: Từ đầu đến lấy trộm.
Đoạn2: Tiếptheo .đến nhận tội.
Đoạn 3: Phần còn lại.
- Cho HS đọc đoạn nối tiếp.
GV theo dõi sửa cách đọc , cách phát âm ,cách đọc các từ khó cho HS .
- Cho HS luyện đọc theo cặp.
- Gọi 1 HS đọc chú giải
- GV đọc mẫu toàn bài.
 b/ Tìm hiểu bài :
- GV Hướng dẫn HS đọc và trả lời câu hỏi.
Đoạn 1 :
+ Hỏi: Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc gì?
Đoạn 2 : 
+ Hỏi: Quan án đã dùng biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp vải?
+ Vì sao quan cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp?
GV kết luận : Quan án thông minh hiểu tâm lí con nguời nên đã nghĩ ra một phép thử đặc biệt- xé đôi tấm vải là vật hai người đàn bà cùng tranh chấp để buộc họ tự bộc lộ thái độ thật, làm cho vụ án tưởng như đi vào ngõ cụt, bất ngờ được phá nhanh chóng.
Đoạn 3:
+ Hỏi: Kể lại cách quan án tìm kẻ lấy trộm tiền nhà chùa.
 Vì sao quan án lại dùng cách trên ? Chọn ý trả lời đúng ( )
- Quan án phá được các vụ án là nhờ đâu ?
+ Hãy nêu nội dung bài.
 c/ Đọc diễn cảm :
GV hướng dẫn 4 HS đọc diễn cảm truyện theo cách phân vai
- GV đưa bảng phụ đã chép sẵn đoạn văn cần luyện đọc : "Quan nói sư cụ Chú tiểu đành nhận lỗi “.
Hướng dẫn HS đọc .
 Cho HS thi đọc diễn cảm .
- GV nhận xét khen nhóm đọc tốt.
4/ Củng cố , dặn dò :
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà tìm đọc các truyện về quan án xử kiện , những câu chuyện phá án của các chú công an ,của toà án hiện nay,
 - Chuẩn bị tiết sau : Chú đi tuần
-2 HS học thuộc lòng bài thơ Cao Bằng và nêu nội dung bài.
- Nội dung bài: Bài thơ sa ngợi Cao Bằng – mảnh đất có địa thế đặc biệt, có những người dân mến khách, đôn hậu đang giữ gìn biên cương của Tổ quốc.
-Lớp nhận xét.
 -HS lắng nghe.
-1HS đọc toàn bài,lớp đọc thầm .
- HS đọc đoạn nối tiếp.
- HS luyện đọc từ khó : vãn cảnh ,biện lễ ,sư vãi ,
- HS luyện đọc theo cặp
- Đọc chú giải + Giải nghĩa từ :
-Việc mình bị mất cắp vải. Người nọ tố cáo người kia lấy trộm vải của mình và nhờ quan phân xử.
- Quan đã dùng nhiều cách khác nhau :
+ Cho đòi người làm chứng nhưng không có người làm chứng.
+ Cho lính về nhà hai người đàn bà để xem xét, cũng không tìm được chứng cứ 
+Sai xé tấm vải làm đôi cho mỗi người một mảnh .Thấy một trong hai nguời bật khóc, quan sai lính trả tấm vải cho người này rồi thét trói người kia.
 - Vì quan hiểu người tự tay làm ra tấm vải, đặt hy vọng bán tấm vải sẽ kiếm được ít tiền mới đau xót, bật khóc khi tấm vải bị xé/ Vì quan hiểu người dững dưng khi tấm vải bị xé đôi không phải là người đã đổ mồ hôi , công sức dệt nên tấm vải .
 Quan án đã thực hiện các việc sau : 
+ Cho gọi hết sư sãi, kẻ ăn người ở trong chùa ra,giao cho mỗi người một nắm thóc đã ngâm nước, bảo họ cầm nắm thóc đó, vừa chạy đàn vừa niệm Phật .
- Tiến hành đánh đòn tâm lí :
+ “ Đức phật rất thiêng .Ai gian Phật sẽ làm cho thóc trong tay người đó nảy mầm” .
+ Đứng quan sát những người chạy đàn, thấy một chú tiểu thỉnh thoảng hé bàn tay cầm thóc ra xem, lập tức cho bắt vì kẻ có tật thường hay giật mình .
- Phướng án b: (Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ bị lộ mặt).
- Nhờ thông minh, quyết đoán. Nắm vững đặc điểm tâm lí của kẻ phạm tội
-HS nêu: Ca ngợi trí thông minh, tài xử kiện của quan án.
- 4 HS đọc diễn cảm theo cách phân vai (người dẫn chuyện ,hai người đàn bà bán vải ,quan án )
-HS luyện đọc cá nhân, cặp, nhóm, phân vai: người dẫn chuyện, hai người đàn bà bán vải, quan án.
-HS thi đọc diễn cảm trước lớp.
 I/ Môc tiªu.
1/ - Đọc lưu loát, rành mạch, biết đọc diễn cảm bài văn ; giọng đọc phù hợp với tính cách nhân vật.
- Hiểu được quan án là người thông minh, có tài sử kiện. (Trả lời được các câu hỏi SGK).
2/ TĐ : Khâm phục trí thông minh và sự phân xử tài tình của vị quan phán.
 II/ §å dïng d¹y-häc.
Gi¸o viªn: néi dung bµi, tranh minh ho¹...
Häc sinh: s¸ch, vë... 
 III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc.
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra bµi cò.
2/ Bµi míi : Giíi thiÖu bµi.
 Bµi gi¶ng
a/ LuyÖn ®äc
- HD chia ®o¹n (3 ®o¹n).
- Gi¸o viªn ®äc mÉu 
b/ T×m hiÓu bµi.
* GV cho häc sinh ®äc thÇm ®o¹n 1, nªu c©u hái 1.
* GV cho häc sinh ®äc thÇm ®o¹n 2, nªu c©u hái 2.
* Cho häc sinh ®äc thÇm ®o¹n 3, 4 GV nªu c©u hái 3,4.
* Gîi ý rót ra néi dung, ý nghÜa bµi ®äc.
c/ §äc diÔn c¶m. 
- HS ®äc tiÕp nèi ®o¹n.
- §¸nh gi¸, ghi ®iÓm
3/ Cñng cè-dÆn dß.
- Nh¾c l¹i néi dung bµi
- DÆn häc ë nhµ. 
- 1 em ®äc toµn bµi.
- §äc tiÕp nèi theo ®o¹n
- LuyÖn ®äc theo cÆp.
- §äc nèi tiÕp lÇn 2 kÕt hîp t×m hiÓu chó gi¶i.
- 1 em ®äc l¹i toµn bµi.
* VÒ viÖc m×nh bÞ mÊt c¾p v¶i, ng­êi nä ®æ cho ng­êi kia lÊyvµ nhê quan ph©n xö.
* Cho ®ßi ng­êi lµm chøng; cho lÝnh vÒ kh¸m xÐt; cho xÐ ®«i m¶nh v¶i..
* Cho gäi hÕt mäi ng­êi, giao cho mçi ng­êi mét n¾m thãc, nãi r»ng ai gian thãc sÏ nÈy mÇm, quan s¸t th¸i ®é cña tõng ng­êi.
- Ph­¬ng ¸n b- kÎ gian th­êng lo l¾ng nªn sÏ lé mÆt. 
* HS rót ra ý nghÜa (môc I).
- 3 em ®äc
- LuyÖn ®äc theo nhãm
- Thi ®äc diÔn c¶m
To¸n.
X¨ng- ti- mÐt khèi. §Ò- xi- mÐt khèi.
 I-Mục đích , yêu cầu : Giúp HS: 
 - Có biểu tượng về xăng-ti-mét khối ; đọc và viết đúng các số đo.
 - Nhận biết được mối quan hệ giữa xăng-ti-mét khối và Đề-xi-mét khối.
 - Biết giải một số bài tập có liên quan đến xăng-ti-mét khối và Đề-xi-mét khối.
 II-Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A- Kiểm tra bài cũ : 
- Gọi 1 HS lên bảng trả lời câu hỏi sau :
- Hình A gồm 45 hình lập phương nhỏ và hình B gồm 26 hình lập phương nhỏ thì thể tích của hình nào lớn hơn?
- Nhận xét,sửa chữa .
B- Bài mới : 
 1) Giới thiệu bài :
: Xăng - ti - mét khối, đề - xi - mét khối.
 2)Giảng bài :
 a/ Hình thành biểu tượng về xăng- ti- mét khối, đề- xi- mét khối và quan hệ giữa hai đơn vị đo thể tích.
 * Xăng- ti- mét khối:
- GV cho HS quan sát vật mẫu hình lập phương có cạnh 1cm, gọi 1 HS xác định kích thước của một vật thể.
+ Đây là hình khối gì? Có kích thước là bao nhiêu?
- GV : Thể tích của hình lập phương này là 1 xăng- ti- mét . 
+ Em hiểu xăng- ti- mét khối là gì?
- Gọi vài HS nhắc lại.
- Xăng- ti- mét khối viết tắt là cm3 .
- Gọi vài HS nhắc lại.
 * Đề- xi- mét khối:
- Hướng dẫn tương tự như xăng- ti- mét khối.
+ Em hiểu đề- xi- mét khối là gì?
- Gọi vài HS nhắc lại.
- Đề- xi- mét khối viết tắt là dm3 .
- Gọi vài HS nhắc lại.
 * Quan hệ giữa đề- xi- mét khối và xăng- ti- mét khối.
- GV cho HS quan sát tranh minh họa.
+ Có một hình lập phương có cạnh dài 1dm. Vậy thể tích của hình lập phương đó là bao nhiêu?
+ Giả sử chia các cạnh của hình lập phương thành 10 phần bằng nhau, mỗi phần có kích thước là bao nhiêu?
+ Giả sử sắp xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1cm vào hình lập phương cạnh 1dm thì cần bao nhiêu hình sẽ xếp đầy .
+ Hãy tìm cách xác định số lượng hình lập phương cạnh 1cm?
- Thể tích hình lập phương cạnh 1cm là bao nhiêu ?
+ Vậy 1 dm3 bằng bao nhiêu cm3?
- GV xác nhận :
 1dm3 = 1000 cm3
 hay 1000cm3 = 1dm3
 b/ Thực hành :
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1:
- GV treo bảng phụ đã ghi các số liệu ( chuẩn bị sẵn) lên bảng.
- Yêu cầu lần lượt HS lên bảng hoàn thành bảng sau:
- Cả lớp làm bài vào vở.( đổi vở kiểm tra bài cho nhau)
 Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, đánh giá.
Bài 2:
- Gọi 1 HS đọc đề bài.
- Cho HS làm bài vào vở.
- Gọi 4 HS đọc bài làm .
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, đánh giá.
 Củng cố,dặn dò :
+ Xăng- ti- mét khối là gì?
+ Đề- xi- mét khối là gì?
+ Nêu mối quan hệ giữa chúng .
- Nhận xét tiết học .
 - Dặn HS về nhà làm bài tập .
- Chuẩn bị bài sau : Mét khối.
- HS lên bảng làm: 
+ Hình A gồm 45 hình lập phương nhỏ.
+ Hình B gồm 26 hình lập phương nhỏ.
+ Thể tích hình A lớn hơn thể tích hình B.
- HS nghe .
- HS quan sát .
 HS thao tác.
- Đây là hình lập phương có cạnh dài 1 cm.
- HS chú ý quan sat vật mẫu.
- Xăng – ti - mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1cm.
- 2 HS nhắc lại .
- Đề- xi- mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 dm.
- 2 HS nhắc.
- 1 đề – xi – mét - khối
- 1 xăng- ti- mét.
- Xếp mỗi hàng 10 hình lập phương.
- Xếp 10 hàng thì được 1 lớp.
- Xếp 10 lớp thì đầy hình lập phương cạnh 1dm. 
- 10 x 10 x10 = 1000 hình lập phương cạnh 1cm .
- 1cm3 .
- 1dm3 = 1000 cm3 .
- HS đọc.
- HS làm bài vào vở.5 HS lên bảng chữa bài .
- HS dưới lớp theo dõi nhận xét .
Viết số
Viết số
76 cm3
bảy mươi sáu xăng-ti-mét khối
519dm3
năm trăm mười chín đề-xi-mét khối
85,08dm3
tám mươi lăm phảy không tám dề-xi-mét khối
192cm3
một trăm chín mươi hai xăng-ti-mét khối
2001 dm3
hai nghìn không trăm linh một đề-xi-mét khối
3/8 cm3
ba phần tám xăng-ti-mét khối
4/5 cm3
bốn phần năm xăng-ti-mét khối.
-1 HS đọc đề bài .
- HS làm bài vào vở .
- 4 HS lên bảng chữa bài .
- Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
a)1dm3=1000cm3; 375dm3 = 375000cm3
 5,8dm3 = 5800cm3 ; 4/5dm3 = 800cm3
b)2000cm3=2dm3; 154000cm3 = 154dm3
490000cm3 = 490dm3;5100cm3 = 5,1dm3
- HS dưới lớp đổi vở kiểm tra chéo.
- Xăng – ti - mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1cm.
- Đề- xi- mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1dm.
1dm3 = 1000 cm3
1000cm3 = 1dm3
I/ Môc tiªu.
1
Có biểu tượng về xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối.
Biết tên gọi, kí hiệu, "độ lớn" của đơn vị đo thể tích : xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối.
Biết mối quan hệ giữa xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối.
Biết giải một số bài toán liên quan đến xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối.
2/TĐ : HS yêu thích môn Toán
II/ §å dïng d¹y häc.
 - Gi¸o viªn: néi dung bµi, trùc quan.
 - Häc sinh: s¸ch, vë, b¶ng con...
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra bµi cò.
2/ Bµi míi.
a)Giíi thiÖu bµi.
b)Bµi míi.
* H×nh thµnh biÓu t­îng x¨ng- ti- mÐt ... vë.
-Gäi HS ch÷a bµi, nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
c)Cñng cè - dÆn dß.
- Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
- Ch÷a bµi giê tr­íc.
* HS quan s¸t.
- HS rót ra quy t¾c vµ c«ng thøc tÝnh thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt.
- Gi¶i mét sè vÝ dô cô thÓ vÒ tÝnh thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt.
- Nh¾c l¹i quy t¾c vµ c«ng thøc tÝnh.
* HS tù lµm bµi, nªu kÕt qu¶.
- §æi vë kiÓm tra chÐo.
* §äc yªu cÇu.
- HS tù lµm bµi, nªu miÖng tr­íc líp.
+ NhËn xÐt bæ xung.
* §äc yªu cÇu cña bµi.
- HS lµm bµi, b¸o c¸o kÕt qu¶.
 Bµi gi¶i:
ChiÒu cao cña hßn ®¸ lµ:
 7 – 5 = 2 ( cm )
ThÓ tÝch cña hßn ®¸ lµ:
 10 x10 x2 = 200 ( cm3 )
 §¸p sè: 200 cm3
TËp lµm v¨n.
LËp ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng.
I/ Môc tiªu.
1/ KT, KN : Lập được một chương trình hoạt động tập thể góp phần giữ gìn trật tự , an ninh (theo gợi ý trong SGK). 
2/ TĐ : Biết góp phần giữ gìn trật tự, an ninh nơi mình sinh sống.
II/ §å dïng d¹y häc.
 - Gi¸o viªn: néi dung bµi, trùc quan, b¶ng phô...
 - Häc sinh: s¸ch, vë, bót mµu...
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn.
Häc sinh.
A/ KiÓm tra bµi cò.
B/ Bµi míi.
1) Giíi thiÖu bµi.
- Nªu môc ®Ých, yªu cÇu giê häc (SGK).
2) H­íng dÉn häc sinh lËp ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng.
a/ T×m hiÓu yªu cÇu cña ®Ò bµi.
- Gäi HS ®äc to ®Ò bµi.
- GV l­u ý HS cã thÓ lËp ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cho 1 trong 5 ®Ò bµi trong sgk.
- GV cho HS quan s¸t cÊu t¹o 3 phÇn cña 1 ch­¬ng tr×nh.
b/ Cho HS lËp ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng.
- GV d¸n phiÕu ghi tiªu chÝ ®¸nh gi¸ lªn b¶ng.
- GV gi÷ l¹i bµi lµm tèt nhÊt ®Ó gióp HS hoµn thiÖn bµi cña m×nh .
3) Cñng cè - dÆn dß.
-Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
* Líp theo dâi.
- HS ®äc thÇm l¹i ®Ò bµi, suy nghÜ, lùa chän ®Ò bµi ®Ó lËp ch­¬ng tr×nh.
- HS ®äc l¹i.
* HS tù lËp ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng vµo vë( viÕt v¾n t¾t ý chÝnh, khi tr×nh bµy míi nãi thµnh c©u ).
- 2 nhãm lµm ra b¶ng nhãm.
- Tr×nh bµy trªn b¶ng líp.
- HS tr×nh bµy bµi lµm cña m×nh, líp nhËn xÐt bæ sung.
- Líp b×nh chän ng­êi lËp ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng tèt nhÊt, ng­êi giái nhÊt trong tæ chøc c«ng viÖc.
Khoa häc.
L¾p m¹ch ®iÖn ®¬n gi¶n.
I/ Môc tiªu.
1/ KT, KN : Lắp được mạch điện thắp sáng đơn giản bằng pin, bóng đèn, dây dẫn.
 2/TĐ : Cẩn thận trong khi làm thí nghiệm, thực hành tiết kiệm điện.
II/ §å dïng d¹y häc.
 - Gi¸o viªn: néi dung bµi.
 - Häc sinh: s¸ch, vë,...
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ Khëi ®éng.
2/ Bµi míi.
a)Khëi ®éng: Më bµi.
b) Ho¹t ®éng 1: Thùc hµnh l¾p m¹ch ®iÖn.
* Môc tiªu: HS l¾p ®­îc m¹ch ®iÖn ®¬n gi¶n: sö dông pin, bãng ®Ìn, d©y ®iÖn.
 * C¸ch tiÕn hµnh.
+ B­íc 1: Lµm viÖc theo nhãm.
+ B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp.
+ B­íc 3: Lµm thÝ nghiÖm theo nhãm.
+ B­íc 4: Th¶o luËn chung vÒ ®iÒu kiÖn ®Ó m¹ch th¾p s¸ng ®Ìn.
c) Ho¹t ®éng 2: Lµm thÝ nghiÖm ph¸t hiÖn vËt dÉn ®iÖn , vËt c¸ch ®iÖn.
* Môc tiªu: HS lµm ®­îc thÝ nghiÖm ®¬n gi¶n trªn m¹ch ®iÖn pin ®Ó ph¸t hiÖn vËt dÉn ®iÖn hoÆc c¸ch ®iÖn.
 * C¸ch tiÕn hµnh.
+ B­íc 1: Lµm viÖc theo nhãm.
+ B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp.
- GV kÕt luËn chung.
3/ Ho¹t ®éng nèi tiÕp.
- Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
- C¶ líp h¸t bµi h¸t yªu thÝch.
* Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn nhãm m×nh lµm thÝ nghiÖm nh­ HD ë môc thùc hµnh.
+ §¹i diÖn c¸c nhãm giíi thiÖu vÒ m¹ch ®iÖn cña nhãm m×nh.
+ C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
* §äc môc b¹n cÇn biÕt.
- Quan s¸t h×nh 5, dù ®o¸n kÕt qu¶.
- L¾p m¹ch ®iÖn ®Ó kiÓm tra.
* Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn nhãm m×nh lµm thÝ nghiÖm nh­ HD, rót ra nhËn xÐt.
+ §¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o.
+ C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
Thø s¸u ngµy 11 th¸ng 2 n¨m 2011.
LuyÖn tõ vµ c©u.
Nèi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng quan hÖ tõ.
I/ Môc tiªu.
1/ KT, KN : - Hiểu được câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến (ND Ghi nhớ ).
- Tìm câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến trong truyện Người lái xe đãng trí (BT1, mục III) ; tìm được quan hệ từ thích hợp để tạo ra các câu ghép (BT2).
2/ TĐ : Yêu thích sự phong phú của TV.
II/ §å dïng d¹y häc.
 - Gi¸o viªn: néi dung bµi, b¶ng phô.
 - Häc sinh: s¸ch, vë...
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn.
Häc sinh.
A/ KiÓm tra bµi cò.
B/ Bµi míi.
1) Giíi thiÖu bµi.
- Nªu môc ®Ých, yªu cÇu giê häc.
2/ PhÇn nhËn xÐt.
Bµi tËp 1: Gäi HS ®äc toµn bé néi dung bµi tËp.
- GV cho HS quan s¸t b¶ng phô, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
Bµi tËp 2: HD t×m thªm nh÷ng cÆp quan hÖ tõ ®Ó nèi c¸c vÕ c©u.
- GV chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
* Gäi HS ®äc phÇn Ghi nhí.
3) H­íng dÉn luyÖn tËp.
 Bµi tËp 1.HD lµm nhãm.
* GV chèt l¹i ý ®óng.
Bµi tËp 3.
- HD lµm bµi vµo vë.
- ChÊm bµi, nhËn xÐt.
3) Cñng cè - dÆn dß.
-Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
- Líp theo dâi sgk.
- Líp ®äc thÇm l¹i c©u v¨n, suy nghÜ ph©n tÝch c¸u t¹o cña c©u ghÐp ®· cho, khoanh trßn cÆp quan hÖ tõ nèi c¸c vÕ c©u.
- HS nhËn xÐt, bæ sung.
* §äc yªu cÇu vµ lµm viÖc c¸ nh©n.
- HS viÕt nhanh ra nh¸p nh÷ng cÆp quan hÖ tõ t×m ®­îc.
- Nªu kÕt qu¶.
* 3, 4 em ®äc sgk.
- 2-3 em nh¾c l¹i néi dung (kh«ng nh×n s¸ch gi¸o khoa).
* §äc yªu cÇu cña bµi.
- Trao ®æi nhãm ®«i, ph©n tÝch cÊu t¹o cña c©u ghÐp chØ quan hÖ t¨ng tiÕn trong mÈu chuyÖn vui.
- Tr×nh bµy tr­íc líp.
* §äc yªu cÇu.
+ Lµm bµi vµo vë, ch÷a bµi.
To¸n.
ThÓ tÝch h×nh lËp ph­¬ng.
I/ Môc tiªu.
1/KT, KN : Biết công thức tính thể tích HLP
Biết vận dụng công thức tính thể tích HLP để giải một số bài tập liên quan.
2/TĐ : HS yêu thích môn Toán
II/ §å dïng d¹y häc.
 - Gi¸o viªn: néi dung bµi, trùc quan.
 - Häc sinh: s¸ch, vë, b¶ng con, £ ke ...
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra bµi cò.
2/ Bµi míi.
a)Giíi thiÖu bµi.
b)Bµi míi.
* H×nh thµnh biÓu t­îng vµ c«ng thøc tÝnh thÓ tÝch h×nh lËp ph­¬ng.
- GV giíi thiÖu m« h×nh trùc quan vÒ h×nh lËp ph­¬ng vµ khèi lËp ph­¬ng xÕp trong h×nh hép.
- GV®Ó HS nhËn xÐt, rót ra ®­îc quy t¾c vµ c«ng thøc tÝnh thÓ tÝch cña h×nh hép ch÷ nhËt.
* Thùc hµnh.
Bµi 1: H­íng dÉn lµm bµi c¸ nh©n.
- Gäi nhËn xÐt, bæ sung, chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng.
Bµi 2:
- H­íng dÉn lµm bµi c¸ nh©n.
- Gäi HS ch÷a b¶ng.
Bµi 3: H­íng dÉn lµm vë.
-Gäi HS ch÷a bµi, nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
c)Cñng cè - dÆn dß.
- Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
- Ch÷a bµi giê tr­íc.
* HS quan s¸t.
- HS rót ra quy t¾c vµ c«ng thøc tÝnh thÓ tÝch h×nh lËp ph­¬ng.
- Gi¶i mét sè vÝ dô cô thÓ vÒ tÝnh thÓ tÝch h×nh lËp ph­¬ng.
- Nh¾c l¹i quy t¾c vµ c«ng thøc tÝnh.
* HS tù lµm bµi, nªu kÕt qu¶.
- §æi vë kiÓm tra chÐo.
* §äc yªu cÇu.
- HS tù lµm bµi, nªu miÖng tr­íc líp.
+ NhËn xÐt bæ xung.
* §äc yªu cÇu cña bµi.
- HS lµm bµi, b¸o c¸o kÕt qu¶.
 Bµi gi¶i:
a/ §é dµi c¹nh cña h×nh lËp ph­¬ng lµ:
 ( 8 + 7 + 9 ) : 3 = 8 ( cm )
ThÓ tÝch cña h×nh lËp ph­¬ng lµ:
 8 x 8 x 8 = 512 ( cm3 )
 §¸p sè: 512 cm3
 TËp lµm v¨n.
Tr¶ bµi v¨n kÓ chuyÖn.
I/ Môc tiªu.
1/ KT, KN : Nhận biết và tự sửa được lỗi trong bài của mình và sửa lỗi chung ; viết lại một đoạn văn cho đúng hoặc viết lại đoạn văn cho hay hơn.
 2/ TĐ : Tự giác, chăm chỉ làm bài.
II/ §å dïng d¹y häc.
 - Gi¸o viªn: néi dung bµi, mét sè lçi c¬ b¶n, b¶ng phô.
 - Häc sinh: s¸ch, vë viÕt.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn.
Häc sinh.
A/ KiÓm tra bµi cò.
B/ Bµi míi.
1) Giíi thiÖu bµi.
- Nªu môc ®Ých, yªu cÇu giê häc.
2) NhËn xÐt chung vµ DH häc sinh ch÷a mét sè lçi ®iÓn h×nh.
- Nªu ®Ò bµi, mét sè lçi ®iÓn h×nh, cho HS nhËn xÐt.
3) Tr¶ bµi vµ h­íng dÉn ch÷a bµi.
- Tr¶ vë cho c¸c em vµ HD ch÷a lçi.
- §äc mÉu bµi v¨n, ®o¹n v¨n hay.
4) Cñng cè - dÆn dß.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- DÆn nh÷ng em ch­a ®¹t vÒ nhµ viÕt l¹i.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
* §äc yªu cÇu, x¸c ®Þnh ®Ò bµi.
- Nªu nhËn xÐt chung vÒ kÕt qu¶ bµi viÕt cña c¶ líp.
- Lªn b¶ng ch÷a lçi sai, ch÷a vë nh¸p.
- Trao ®æi vÒ bµi ch÷a trªn b¶ng.
* Söa lçi trong bµi ( tù söa lçi, trao ®æi víi b¹n ®Ó kiÓm tra).
- Häc tËp nh÷ng ®o¹n v¨n, bµi v¨n hay.
- ViÕt l¹i mét ®o¹n trong bµi lµm.
* 1-2 em tr×nh bµy tr­íc líp.
§Þa lÝ:
Mét sè n­íc ë ch©u ¢u.
I/ Môc tiªu.
1/ KT,KN : - Nêu được một số đặc điểm nổi bật của 2 quốc gia Liên bang (LB) Nga, Pháp.
- Liên bang Nga nằm ở cả châu Á và châu Âu, có DT lớn nhất thế giới và dân số khá đông. Tài nguyên thiên nhiên giàu có tạo đk thuận lợi để Nga phát triến KT.
 - Nước Pháp nằm ơ Tây Âu, là nước phát triển công nghiệp, nông nghiệp và du lịch.
- Chỉ vị trí và thủ đô của Nga , Pháp trên bản đồ.
2/ TĐ : Thích tìm hiểu, khám phá về nước bạn
II/ §å dïng d¹y häc.
 - Gi¸o viªn: néi dung bµi, b¶n ®å tù nhiªn ch©u ¢u.
 - Häc sinh: s¸ch, vë.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn
Häc sinh
A/ Khëi ®éng.
B/ Bµi míi.
1/ Liªn bang Nga.
 a)Ho¹t ®éng 1: (lµm viÖc theo cÆp)
* B­íc 1: Cho HS kÎ b¶ng cã 2 cét.
* B­íc 2: Yªu cÇu HS sö dông t­ liÖu ®Ó hoµn thiÖn b¶ng ®ã.
- Rót ra KL(Sgk).
2/ Ph¸p.
b/ Ho¹t ®éng 2: ( lµm viÖc c¶ líp )
* B­íc 1: HD häc sinh sö dông h×nh mét ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Þa lÝ cña n­íc Ph¸p.
c/ Ho¹t ®éng 3:( lµm viÖc theo nhãm nhá ) 
* B­íc 1: Cho HS ®äc sgk, trao ®æi tr¶ lêi c¸c c©u hái.
* B­íc 2: Gäi HS tr×nh bµy tr­íc líp.
- GV kÕt luËn.
C/ Ho¹t ®éng nèi tiÕp.
- Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
- C¶ líp h¸t bµi h¸t yªu thÝch.
* HS lµm viÖc theo cÆp.
- C¸c nhãm tr×nh bµy tr­íc líp, kÕt hîp chØ b¶n ®å.
+ NhËn xÐt, bæ sung.
* C¸c nhãm trao ®æi, t×m vÞ trÝ cña n­íc Ph¸p, so s¸nh víi vÞ trÝ cña Liªn bang Nga.
* HS hoµn thiÖn c©u hái sgk.
- Tr×nh bµy tr­íc líp, em kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
* 2, 3 em ®äc Ghi nhí.
Sinh ho¹t tËp thÓ.
KiÓm ®iÓm tuÇn 23.
I/ Môc tiªu.
1/ §¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng cña líp trong tuÇn qua.
2/ §Ò ra néi dung ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô trong tuÇn tíi.
3/ Gi¸o dôc ý thøc chÊp hµnh néi quy tr­êng líp.
II/ ChuÈn bÞ.
 - Gi¸o viªn: néi dung buæi sinh ho¹t.
 - Häc sinh: ý kiÕn ph¸t biÓu.
III/ TiÕn tr×nh sinh ho¹t.
1/ §¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng cña líp trong tuÇn qua.
a/ C¸c tæ th¶o luËn, kiÓm ®iÓm ý thøc chÊp hµnh néi quy cña c¸c thµnh viªn trong tæ.
Tæ tr­ëng tËp hîp, b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm ®iÓm.
Líp tr­ëng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung c¸c ho¹t ®éng cña líp.
B¸o c¸o gi¸o viªn vÒ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong tuÇn qua.
§¸nh gi¸ xÕp lo¹i c¸c tæ. 
Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung c¸c mÆt ho¹t ®éng cña líp .
VÒ häc tËp:
VÒ ®¹o ®øc:
VÒ duy tr× nÒ nÕp, vÖ sinh, móa h¸t, tËp thÓ dôc gi÷a giê:
VÒ c¸c ho¹t ®éng kh¸c.
Tuyªn d­¬ng, khen th­ëng. 
Phª b×nh.
2/ §Ò ra néi dung ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô trong tuÇn tíi.
Ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm, thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc.
Kh¾c phôc khã kh¨n, duy tr× tèt nÒ nÕp líp.
3/ Cñng cè - dÆn dß.
NhËn xÐt chung.
ChuÈn bÞ cho tuÇn sau.

Tài liệu đính kèm:

  • dochien gui Hanh tuan 23.doc