Giáo án Khoa học lớp 5 - Phòng tránh HIV / AIDS

Giáo án Khoa học lớp 5 - Phòng tránh HIV / AIDS

Khoa học (16) 5A,B

I. Mục tiêu:

- Học sinh giải thích được một cách đơn giản HIV là gì, AIDS là gì.

- Nêu được nguyªn nh©n và cách phòng tránh HIV.

 - Giáo dục học sinh có ý thức tuyên truyền, vận động mọi người cùng phòng tránh HIV. Khơng biệt đối xử với người bị nhiễm HIV và gia đình của họ.

II. Chuẩn bị:

 

doc 3 trang Người đăng hang30 Ngày đăng 03/02/2021 Lượt xem 211Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khoa học lớp 5 - Phòng tránh HIV / AIDS", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thø s¸u, ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2010
Khoa học (16) 5A,B
Phßng tr¸nh HIV/AI DS
I. Mục tiêu: 
- Học sinh giải thích được một cách đơn giản HIV là gì, AIDS là gì. 
- Nêu được nguyªn nh©n và cách phòng tránh HIV. 
	- Giáo dục học sinh có ý thức tuyên truyền, vận động mọi người cùng phòng tránh HIV. Khơng biệt đối xử với người bị nhiễm HIV và gia đình của họ.
II. Chuẩn bị: 
-B¶ng nhãm. 
III. Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài cũ:
- Cho HS tự nêu câu hỏi và mời bạn trả lời
- 1 em hỏi, 1 em trả lời về nội dung bài.
- GV nhận xét và ghi điểm
- Lớp nhận xét
B- Bài mới: 
1-GV giíi thiƯu bµi“Phòng tránh HIV / AIDS” 
2-HD néi dung bµi häc.
* Hoạt động 1: HIV/AIDS lµ g×, c¸c con ®­êng l©y truyỊn.
Mục tiêu: HS - Giải thích được một cách đơn giản HIV là gì, AIDS là gì .
 - Nêu được các đường lây truyền HIV
Cách tiến hành :
Bước1:- Giáo viên tiến hành chia lớp thành 3 nhóm .
- Học sinh họp thành nhóm 
- Giáo viên giao viƯc cho c¸c nhãm: nội dung như SGK/30. 
- Đại diện nhóm tr×nh bµy vµo b¶ng nhãm. 
- Giáo viên nêu yêu cầu: Hãy sắp xếp các câu hỏi và câu trả lời tương ứng? Nhóm nào xong trước được trình bày sản phẩm bảng lớp (2 nhóm nhanh nhất). 
Bước 2:- Các nhóm tiến hành thi đua sắp xếp.
® 2 nhóm nhanh nhất, trình bày trên bảng lớp ® các nhóm còn lại nhận xét. 
Bước 3: Giáo viên nhận xét, tuyên dương nhóm nhanh, đúng và đẹp. 
Kết quả như sau: 
1-c 	4-e 	 
2-b 	5-a 3-d
+ HIV là tên loại vi-rút làm suy giảm khả năng miễn dịch của cơ thể. 
Kết luận : Như vậy, hãy cho biết HIV là gì? AIDS là gì ?
+ AIDS là hội chứng suy giảm miễn dịch của cơ thể (đính bảng). 
- Nhận xét và chốt lại.
? Nêu các đường lây truyền HIV ?
+ Đường máu; tình dục; từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh.
* Hoạt động 2: Sưu tầm thông tin hoặc tuyªn truyỊn vỊ c¨n bƯnh nhiƠm HIV/AIDS.
Mục tiêu: - HS nêu được cách phòng tránh HIV/AIDS.
	- Xác định được các hành vi tiếp xúc thơng thường khơng lây nhiễm HIV.
 - HS có ý thức tuyên truyền, vận động mọi người cùng phòng tránh HIV/AIDS.Khơng biệt đối xử với người bị nhiễm HIV và gia đình của họ.
Cách tiến hành : 
Bước 1:Tổ chức và hướng dẫn.
-YC HS tr×nh bµy nh÷ng hiĨu biÕt cđa m×nh vỊ c¨n bƯnh nµy vµ c¸c c¸ch phßng tr¸nh 
- GV l¾ng nghe vµ nh©n xÐt
-YC HS tù liªn hƯ c¸c c¸ch b¶o vƯ b¶n th©n ®Ĩ tr¸nh l©y truyỊn con ®­êng nhiƠm HIV/AIDS.
-GV n/x vµ bỉ sung.
- Trở về nhóm và nhận nhiệm vụ.
- Các nhóm làm việc
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận và trình bày ,
- Nhóm cử đại diện ø 2 em truyết trình 
-HS nèi tiÕp tr¶ lêi
4. Củng cố 
- Giáo viên nêu câu hỏi. 
? Cách phòng tránh HIV/AIDS như thế nào ?
? Em có thể làm gì để giúp người thân phòng tránh HIV/AIDS ?
? chúng ta cần phải cĩ thái độ ntn.HIV?
+ Dùng bơm, kim tiêm 1 lần; không tiêm chích ma tuý; không dùng chung các dụng cụ có dính máu.
+ 1 số em nêu
Ÿ Giáo viên nhận xét, tuyên dương 
5. Nhận xét - dặn dò: 
- Về xem lại bài 
- Chuẩn bị: “Thái độ đối với người nhiễm HIV / AIDS. 

Tài liệu đính kèm:

  • docKH (16).doc