Giáo án Khoa học lớp 5 - Thái độ đối với người nhiễm HIV / AIDS

Giáo án Khoa học lớp 5 - Thái độ đối với người nhiễm HIV / AIDS

THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS

I. Mục tiêu:

 Sau bài học, HS biết:

 - Xác định các hành vi tiếp xúc thông thường không lây nhiễm HIV.

 - Có thái độ không phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV và gia đình của họ.

 

doc 2 trang Người đăng hang30 Ngày đăng 03/02/2021 Lượt xem 293Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khoa học lớp 5 - Thái độ đối với người nhiễm HIV / AIDS", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thø hai, ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2010
Khoa häc (17) 5A,B
THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS
I. Mục tiêu: 
 Sau bài học, HS biết: 
 - Xác định các hành vi tiếp xúc thông thường không lây nhiễm HIV. 
 - Có thái độ không phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV và gia đình của họ. 
II. §å dïng d¹y häc: 
-S­u tÇm mét sè c©u chuyƯn vỊ ng­êi nhiƠm HIV.
III. Hoạt động dạy – học:
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđaHS
A- Kiểm tra bài cũ :
- HIV lây truyền qua những đường nào? Cách phòng tránh? 
B-Bµi míi:
2. Giới thiệu bài: 
3. Hướng dẫn tìm hiểu bài: 
*H§ 1: HIV lây truyền hoặc không lây truyền qua tiÕp xĩc th«ng th­êng.
-YC HS quan s¸t H1 vµ 2 trong SGK:
H:Nh÷ng ho¹t ®éng tiÕp xĩc nµo kh«ng cã kh¶ n¨ng l©y nhiƠm HIV?
-YC HS diƠn kÞch bµy t×nh huçng gi÷a Nam , Hïng vµ Th¾ng
- GV KL HIV lây truyền hoặc không lây truyền qua 
-GV kĨ cho HS nghe vµi c©u chuyƯn vỊ ng­êi nhiƠm HIV.
Kết luận : HIV không lây qua tiếp xúc thông thường . 
-Cho HS liªn hƯ thùc tÕ ®Ĩ t¹o cho c¸c em vèn hiĨu biÕt ban ®Çu vỊ th¸i ®é khi ph¶i tiÕp xĩc víi ng­êi bÞ HIV
*H§ 2: Đóng vai“Tôi bị nhiễm HIV” 
-GV mời 5 HS tham gia đóng vai : 1HS đóng vai bị nhiễm HIV, 4HS khác thể hiện hành vi ứng xử.
- Xem bạn nào có cách ứng xử đúng .
- Nếu là người quen của bạn, bạn sẽ đối xử với họ như thế nào? Tại sao? 
*H§ 3: Kh«ng nªn xa l¸nh , ph©n biƯt ®èi xư víi ng­êi nhiƠm HIV vµ gia ®×nh hä. 
Quan sát hình trang 37 SGK: Nói về nội dung từng hình.
-GV ®­a ra c¸c t×nh huèng vµ YC HS øng xư c¸c t×nh huèng ®ã .
-GV theo dâi n/c vµ bỉ sung vỊ hµnh vi ®èi xư , ph©n bƯt ®èi víi ng­êi bÞ nhiƠm HIV vµ gia ®×nh cđa hä.
-Qua ®ã h×nh thµnh kÜ n¨ng sèng kh«ng ph©n biƯt hay xa l¸nh víi ng­êi bÞ nhiÕm HIV?
Kết luận: HIV không lây qua tiếp xúc thông thường. Những người nhiễm HIV có quyền và cần được sống trong môi trường có sự hỗ trợ, thông cảm và chăm sóc của gia đìn, bạn bè,.Điều đó sẽ giúp người nhiễm HIV sống lạc quan, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. 
?Trẻ em có thể làm gì để tham gia phòng tránh HIV/AIDS? 
4. Củng cố, dặn dò:
- GV nhËn xÐt giê häc.
- DỈn HSVN «n bµi, chuÈn bÞ bµi sau.
- 2 HS trả lời câu hỏi của GV. 
- HS nghe, ghi vë ®Çu bµi.
-HS th¶o luËn nhãm theo bµn dùa vµo néi dung bøc tranh vµ sù hiĨu bÕt ®Ĩ tr¶ lêi c©u hái GV nªu.
-HS diƠn kÞch vỊ néi dung H1 SGK
-HS kh¸c n/x vµ bỉ sung..
-HS l¾ng nghe.
- Đóng vai và quan sát 
- Thảo luận cả lớp về :
- Từng cách ứng xử.
- Cảm nhận của người bị nhiễm HIV.
- HS làm việc nhóm đôi .
- Đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc.
- Các nhóm khác bổ sung. 
- HS nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • docKH (17).doc