Giáo án lớp 5 - Tuần 8

Giáo án lớp 5 - Tuần 8

I. Mục tiêu:

-Học sinh biết được ai cũng có tổ tiên, ông bà; biết được trách nhiệm của mỗi người đối với gia đình, dòng họ.

-Học sinh biết làm những việc thể hiện lòng biết ơn tổ tiên, ông bà và giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

-Biết ơn tổ tiên, ông bà, tự hào về các truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

II. Chuẩn bị ® dịng:

- Giáo viên + học sinh: Các tranh ảnh, bài báo về ngày giỗ Tổ Hùng Vương - Các câu ca dao, tục ngữ, thơ, truyện. về biết ơn tổ tiên.

III. Các hoạt động:

 

doc 67 trang Người đăng huong21 Lượt xem 960Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 5 - Tuần 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 8
Thø hai ngµy 17 th¸ng 10 n¨m 2011
ĐẠO ĐỨC
Tiết 8 NHỚ ƠN TỔ TIÊN ( tiết 2 )
I. Mục tiêu: 
-Học sinh biết được ai cũng có tổ tiên, ông bà; biết được trách nhiệm của mỗi người đối với gia đình, dòng họ. 
-Học sinh biết làm những việc thể hiện lòng biết ơn tổ tiên, ông bà và giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 
-Biết ơn tổ tiên, ông bà, tự hào về các truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 
II. Chuẩn bị ®å dịng: 
- Giáo viên + học sinh: Các tranh ảnh, bài báo về ngày giỗ Tổ Hùng Vương - Các câu ca dao, tục ngữ, thơ, truyện... về biết ơn tổ tiên. 
III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
A. Bài cũ(4’): Nhớ ơn tổ tiên (tiết 1) 
- Kiểm tra 2 HS
+ Em hãy kể những việc làm phù hợp với khả năng mình thể hiện lòng biết ơn tổ tiên.
+ Học sinh đọc phần ghi nhớ SGK/ 14.
- Nhận xét, đánh giá từng HS
- 2 HS lần lượt trả lời câu hỏi của GV.
- Lắng nghe. 
B. Bài mới
 Giới thiệu bài mới(1'): GV giíi thiƯu th«ng qua bµi cị
- Học sinh nghe
1- Hoạt động 1(15’): Tìm hiểu về ngày giỗ Tổ Hùng Vương (BT 4 SGK)
- Hoạt động nhóm (chia 2 dãy) 4 nhóm 
- T/C cho HS tr¶ lêi c¸c c©u hái trong BT4
+Em có biết ngày 10/3 (âm lịch) là ngày gì không?
+ Ngày giỗ Tổ Hùng Vương 
 - Y/C HS giíi thiƯu tranh th«ng tin s­u tÇm ®­ỵc vỊ ngµy giç tỉ Hïng V­¬ng? 
- Dán tranh ảnh thu thập được, thông tin về ngày giỗ Tổ Hùng Vương ® Đại diện nhóm lên giới thiệu.
- Lớp nhận xét, bổ sung 
- Nhận xét, tuyên d­¬ng sau đó tổ chức cho học sinh thảo luận các câu hỏi sau:
+ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức vào ngày nào?
+ Đền thờ Hùng Vương ở đâu?
+ Các vua Hùng đã có công lao gì với đất nước ta?
- HS thảo luận- Đại diện các nhóm lên bảng trình bày kết quả , cả lớp nhận xÐt: 
+ Ngµy giç Tỉ Hïng V­¬ng ®­ỵc tỉ chøc vµo ngµy 10/3 ©m lÞch.
+ Phong Ch©u- Phĩ Thä.
+ C¸c Vua Hïng cã c«ng dùng n­íc V¨n Lang.
+Em nghĩ gì khi nghe, đọc các thông tin trên? 
+Hàng năm, nhân dân ta đều tiến hành giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 10/3 (âm lịch) ở đền Hùng Vương. 
+Việc nhân dân ta tiến hành giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 10/3 hàng năm thể hiện điều gì? 
+Lòng biết ơn của nhân dân ta đối với các vua Hùng. 
- Kết luận: Các vua Hùng đã có công dựng nước. Ngày nay, cứ vào ngày 10/3 (âm lịch), nhân dân ta lại làm lễ giỗ Tổ Hùng Vương ở khắp nơi. Long trọng nhất là ở đền Hùng Vương. 
2-Hoạt động 2(15’): Giới thiệu truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 
- Hoạt động lớp 
- Y/C HS lên giới thiệu về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình. 
- Khoảng 5 em 
- GV chúc mừng và hỏi thêm. 
+Em có tự hào về các truyền thống đó không? Vì sao? 
- Học sinh trả lời: Em rÊt tù hµo vỊ truyÕn thèng tèt ®Đp ®ã v× thĨ hiƯn ®¹o lÝ uèng n­íc nhí nguån 
+ Em cần làm gì để xứng đáng với các truyền thống tốt đẹp đó? 
+... ch¨m ngoan häc giái, v©ng lêi thÇy c«, cha mĐ...
- GV kết luận: Mỗi gia đình, dòng họ đều có những truyền thống tốt đẹp. Chúng ta cần có ý thức giữ gìn và phát huy các truyền thống đó.
C. Tổng kết - dặn dò:(5’) 
- GV gọi 1, 2 em đọc phần ghi nhớ SGK.
- DỈn HS: phát huy những truyền thống tốt đẹp của dòng họ, tổ tiên 
- Chuẩn bị: “Tình bạn”
TOÁN
Tiết 36 : SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU
I. Mục tiêu: Giĩp HS biÕt:
- ViÕt thªm ch÷ sè 0 vµo bªn ph¶i phÇn thËp ph©n hoỈc bá ch÷ sè 0 ë tËn cïng bªn ph¶i cđa sè thËp ph©n th× gi¸ trÞ cđa sè thËp ph©n kh«ng thay ®ỉi.
- Lµm BT 1,2 trang 40 SGK ( Bá bµi tËp 3)
-Rèn học sinh kĩ năng nhận biết, đổi số thập phân bằng nhau nhanh, chính xác. 
-Giáo dục học sinh yêu thích môn học. 
II. Chuẩn bị ®å dịng: 
-Thầy: Phấn màu - Bảng phụ kẻ sẵn nội dung phần bài học.
III. Các hoạt động d¹y- häc:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
A. Bài cũ(3’): 
- Học sinh lµm BT 3/39- SGK 
 - 2 HS 
- Giáo viên nhận xét, cho điểm 
- Lớp nhận xét 
B.Bài mới.
*Giới thiệu bài mới(1'): Trùc tiÕp
- Nghe
1- Hoạt động 1(7’): Nhận biết Đặc điểm của số thập phân khi viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân .
a) ví dụ:
- GV yªu cÇu HS §iền số thích hợp vào chỗ trống:
 9dm = . . . cm ; 9dm = . . . m ; 90cm = . . . m.
- Từ kết quả của bài toán trên em hãy so sánh 0,9m và 0,90m. giải thích kết quả so sánh của em.
- GV nhận xét ý kiến của HS sau đó kết luận lại: Ta có 9dm = 90cm
 Mà 9dm = 0,9m và 90cm = 0,90m
 Nên 0,9m = 0,90m
- GV nêu : biết 0,9m = 0,90m,hãy so sánh 0,9 và 0,90.
- GV đưa ra kết luận: 0,9 = 0,90
b) Nhận xét 1: 
- GV hái: 
+ Em hãy tìm cách để viết 0,9 thành 0,90.
+ Trong ví dụ trên ta đã biết 0,9 = 0,90. vậy khi viết thêm một chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số 0,9 ta được một số như thế nào so với số này?
+ Qua bài toán trên : khi ta viết thêm chữ số 0 vào bên bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số như thế nào?
+ Dựa vào kết luận trên hãy tìm các số thập phân bằng với 0,9 ; 8,75 ; 12.
- GV viết lên bảng:
 0,9 = 0,90 = 0,900 = 0,9000
 8,75 = 8,750 = 8,7500 = 8,75000
 12 = 12,0 = 12,00 = 12,000
- GV KL: Số 12 và tất cả các số tự nhiên khác được coi là số thập phân đặc biệt, có phần thập phân là 0, 00, 000 . . .
- HS điền và nêu kết quả: 9dm = 90 cm 
 9dm = 0,9 m ; 90cm = 0,90 m
- HS trao đổi ý kiến, sau đó một số em trình bày trước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.
- Theo dõi.
- HS nh¾c l¹i: 0,9 = 0,90
+ HS quan sát các chữ số của hai số thập phân và nêu: khi viết thêm một chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số 0,9thì ta có số 0,90.
+ Khi viết thêm một chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số 0,9 ta được số 0,90 là số bằng với số 0,9.
+ Khi ta viết thêm chữ số 0 vào bên bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó.
+ HS nối tiếp nhau nêu số mình vừa tìm được, mỗi em nêu một số.
2- Hoạt động 2(8’): Nhận biết ®ặc điểm của số thập phân khi viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân hay khi xoá chữ số 0 ở bên phải phần thập phân.
- Dựa vào ví dụ sau, học sinh tạo số thập phân bằng với số thập phân đã cho. 
- Học sinh nêu 
0,9000 = ......... = ............
8,750000 = ......... = ............
12,500 = ......... = ............
- Yêu cầu học sinh nêu kết luận 2
- Học sinh nêu kết luận 2 SGK 
3- Hoạt động 3(20’): LuyƯn tËp thùc hµnh
(Bµi 1, 2 SGK trang 40)
Ÿ Bài 1: Cđng cè cho HS tÝnh chÊt 2 cđa STP
- Gäi HS ®äc ®ª bµi.
- L­u ý HS: ChØ bá ch÷ sè 0 ë tËn cïng bªn ph¶i
- 1 HS ®äc vµ nªu yªu cÇu.
- GV cho HS trình bày bài miệng
Bµi 2: Cđng cè cho HS tÝnh chÊt 1 cđa STP 
- Y/C HS lµm bµi c¸ nh©n vµ gi¶i thÝch c¸ch lµm.
- 1 HS lµm vµ gi¶i thÝch c¸ch lµm
- Líp nhËn xÐt- KL:
a) 5,612 ; 17,200 ; 480,590.
b) 24,500 ; 80,010 ; 14,678.
- 2 HS lªn b¶ng lµm; líp nhËn xÐt:
- KÕt luËn ph­¬ng ¸n ®ĩng: ta cÇn viÕt thªm ch÷ sè 0 vµo tËn cïng bªn ph¶i c¸c sè : 17, 2 = 17, 200; 480,59 = 480,590; 
24,5 = 24,500; 80,01 = 80,010
C. Tổng kết - dặn dò(1’): 
- Chuẩn bị:“So sánh hai số thập phân “
- Nhận xét tiết học
TẬP ĐỌC
Tiết 15: KÌ DIỆU RỪNG XANH
I.Mục tiêu: Giĩp HS
- Biết đọc diễn cảm lời văn với giọng tả nhẹ nhàng, nhấn giọng ở từ ngữ miêu tả vẻ đẹp rất lạ, những tình tiết bất ngờ, thú vị của cảnh vật trong rừng, sự ngưỡng mộ của tác giả với vẻ đẹp của rừng. 
-Cảm nhận vẻ đẹp kì thú của rừng, tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của tác giả đối với vẻ đẹp kì diệu của rừng. ( Tr¶ lêi ®­ỵc c¸c c©u hái 1,2,3 trong SGK)
- Gi¸o dơc vỊ b¶o vƯ m«i tr­êng: Học sinh hiểu được lợi ích của rừng xanh: mang lại vẻ đẹp cho cuộc sống, niềm hạnh phúc cho con người. 
II. Chuẩn bị ®å dïng:
-Thầy:Bức tranh vẽ rừng khộp, ảnh sưu tầm về các con vật. 
-Trò : Vẽ tranh tả vẻ đẹp của cây nấm rừng - Vẽ muông thú, 
III. Các hoạt động d¹y- häc:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
A. Bài cũ: (4’)
- Gäi HS däc thuéc lßng bµi th¬ : TiÕng ®µn ba- la- lai ca trªn s«ng §µ & nªu ND bµi
 - Đọc thuộc lòng bài thơ và tìm một hình ảnh đẹp thể hiện sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên.
- Giáo viên nhận xét.
 B.Bài mới
Giới thiệu bài mới(1’): Qua tranh 
- Nghe, quan s¸t tranh.
1. Hoạt động 1(13’): Luyện đọc 
- Cho HS đọc toµn bµi.
- Chia đoạn: 3 đoạn
+ Đoạn 1: Từ đầu  lúp xúp dưới chân
+ Đoạn 2: Nắng trưa  nhìn theo.
+ Đoạn 3: Đoạn còn lại
a. Hướng dẫn đọc đúng
- Cho HS đọc nối tiếp đoạn
- Luyện cho HS đọc đúng: lúp xúp, loanh quanh, sặc sỡ, kiến trúc tân kì, gọn ghẽ, mải miết.
b. Hướng dẫn hiểu nghĩa từ:
- Gäi HS ®äc phÇn chĩ gi¶i SGK.
c) LuyƯn ®äc ®o¹n, bµi.
- Cho HS xem tranh vượn bạc má, chồn sóc, hoẵng (mang)
- Cho HS luyện đọc theo cặp
- Gọi 1 HS đọc cả bài
- GV ®ọc diễn cảm toàn bài
- 1 HS đọc to, lớp theo dõi, đọc thầm
- Dùng bút chì đánh dấu đoạn trong SGK
- Nối tiếp nhau đọc đoạn (2 lượt)
- Luyện đọc đúng các từ theo hướng dẫn của GV
- 1 HS đọc lớn phần chú thích và giải nghĩa trong SGK. Lớp đọc thầm.
- HS quan sát
- Luyện đọc theo cặp (2 lần)
- 1 HS đọc to cả bài, lớp theo dõi
- Lắng nghe
- Y/C HS chia đoạn bài văn ?
- 3 đoạn
+Đoạn 1: từ đầu ... “lúp xúp dưới chân”
+Đoạn 2: Từ “Nắng trưa” ... “đưa mắt nhìn theo”
+ Đoạn 3: Còn lại
- Y/C HS đọc nối tiếp theo từng đoạn. 
- 3 học sinh đọc nối tiếp theo từng đoạn 
- HS nhận xét 
- Y/C HS đọc lại toàn bài
- 2 HS 
- Giúp HS nắm nghĩa của một số từ ngữ.
- Y/C HS luyƯn ®äc trong cỈp
- HS đọc giải nghĩa ở phần chú giải 
- HS ®äc cho b¹n cïng bµn nghe
-GV õ đọc lại toàn bài
- Học sinh lắng nghe 
2- Hoạt động 2(10’): Tìm hiểu bài 
- Giáo viên ... .Mục tiêu: Củng cố:
- Hàng của số thập phân; đọc, viết số thập phân; số thập phân bằng nhau; so sánh hai số thập phân.
- Biết gọi tên các hàng của số thập phân
- Biết đọc, viết số thập phân
- Biết số thập phân bằng nhau và biết so sánh hai số thập phân.
- Học sinh hứng thú và tự giác học tập 
II. Chuẩn bị 
- Bảng phụ, phấn màu, bảng con
III. Các hoạt động lên lớp
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A.Giới thiệu
- GV nêu nội dung và yêu cầu của tiết học 
B.Luyện tập
1. Củng cố kiến thức
- Cho học sinh nối tiếp nhau nhắc lại 
+ Cấu tạo số thập phân
+ Các đơn vị đo khối lượng , đo độ dài , đo diện tích từ bé đến lớn ( từ lớn đến bé )
- Nhận xét
2.Hướng dẫn HS luyện tập theo nội dung: 
Bài tập 1: Đọc các số thập phân sau và cho biết tên gọi của từng hàng của các chữ số cĩ trong số thập phân đĩ:
a) 23, 0311 b) 60, 98
c) 3071, 126 d) 6, 20745.
- Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp.
- NhËn xÐt. chèt.
Bài tập 2: Viết các số thập phân sau:
a) Sáu trăm hai mươi bảy đơn vị, năm phần trăm
b) Hai nghìn sáu trăm ba mươi đơn vị, sáu phần mười, khơng phần nghìn.
c) Bảy trăm năm mươi tám đơn vị, ba phần chục nghìn.
d) Hai trăm đơn vị, 4 phần mười, sáu phần trăm, tám phần nghìn.
Bài tập 3: Điền dấu >; <; =:
a) 54,8 54,79 40,8  39,99
b) 5,2000 5,2 7,610  7,62
- Gọi học sinh lên bảng làm bài, dưới lớp làm bài vào vở
- Nhận xét
Bài 4*( Dành cho HS khá giỏi): 
Trong c¸c sè cã ba ch÷ sè, cã bao nhiªu sè chia hÕt cho 4?
- Yêu cầu HS làm bài rồi lên bảng chữa.
- Nhận xét, chốt lại KQ đúng
C.Củng cố - dặn dị
- Chấm 1 số vở, nhận xét. Nhận xét tiết học
- Bài sau: Luyện tập củng cố vỊ céng trõ sè thËp ph©n
- Học sinh nhắc lại.
- Nhận xét
- HS nèi tiÕp nhau ®äc.
- NhËn xÐt, sưa ch÷a( nÕu sai)
- HS lªn b¶ng viÕt.
- NhËn xÐt, sưa ch÷a( nÕu sai).
a) 627, 05; b) 2630, 600. 
c) 758, 303; d) 28, 468.
- HS lµm vµo vë; 1 em lªn b¶ng lµm
- NhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n
- HS làm bài rồi lên bảng chữa.
- Nhận xét, sửa sai.
Lêi gi¶i:
Ta nhËn xÐt : Sè nhá nhÊt cã ba ch÷ sè chia hÕt cho 4 lµ 100 vµg sè lín nhÊt cã ba ch÷ sè chia hÕt cho 4 lµ 996. Nh­ vËy c¸c sè cã ba ch÷ sè chia hÕt cho 4 lËp thµnh mét d·y sè cã sè h¹ng BN lµ 100, sè h¹ng lín nhÊt lµ 996 vµ mçi sè h¹ng cđa d·y ( kĨ tõ sè h¹g thø hai ) b»ng sè h¹ng ®øng kỊ tr­íc céng víi 4.
VËy sè cã ba ch÷ sè chia hÕt cho 4 lµ :
( 996 – 100 ) : 4 = 225 ( sè )
- Lắng nghe
To¸n +
LUYỆN TẬP: ®äc, viÕt so s¸nh Sè thËp ph©n.
I.Mục tiêu: Củng cố:
- Biết đọc, viết số thập phân
- Biết số thập phân bằng nhau và biết so sánh hai số thập phân.
- Học sinh hứng thú và tự giác học tập 
II. Chuẩn bị 
- Bảng phụ, phấn màu, bảng con
III. Các hoạt động lên lớp
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A.Giới thiệu
- GV nêu nội dung và yêu cầu của tiết học 
B.Luyện tập
1. Củng cố kiến thức
- Cho học sinh nối tiếp nhau nhắc lại 
+ Cấu tạo số thập phân
+ Các đơn vị đo khối lượng , đo độ dài , đo diện tích từ bé đến lớn ( từ lớn đến bé )
- Nhận xét
2.Hướng dẫn HS luyện tập theo nội dung: 
Bài tập 1: Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính:
a) 3 + 4; b) + ( 2 - )
c) 4 : 15; d) 14 x 
Bài tập 2: Viết các số thập phân sau:
a) Sáu trăm hai mươi bảy đơn vị, năm phần trăm
b) Hai nghìn sáu trăm ba mươi đơn vị, sáu phần mười, khơng phần nghìn.
Bài tập 3: Điền dấu >; <; =:
a) 54,8 54,79 40,8  39,99
b) 5,2000 5,2 7,610  7,62
Bµi tËp 4*( Dµnh cho HS kh¸ giái):
T×m 5 sè thËp ph©n X tho¶ m·n ®iỊu kiƯn:
a) Cã phÇn nguyªn nhá h¬n 10.
b) Cã phÇn thËp ph©n gåm hai ch÷ sè kh¸c nhau, kh¸c o vµ kh¸c c¸c ch÷ sè ë phÇn nguyªn.
c) Lµ sè lín h¬n 8,5.
C.Củng cố - dặn dị
- Chấm 1 số vở, nhận xét. 
- Nhận xét tiết học
- Bài sau: Luyện tập củng cố vỊ céng trõ sè thËp ph©n.
- 3 Học sinh nhắc lại.
- NhËn xÐt sưa ch÷a( nÕu sai).
- HS ®äc ®Ị råi nªu yªu cÇu.
- HS c¶ líp lµm vµo vë; 1 em lªn b¶ng lµm.
- Líp nhËn xÐt sưa bµi ( nÕu sai)/
- HS viÕt vµo vë; 1 em lªn b¶ng viÕt.
- NhËn xÐt chèt l¹i c¸ch viÕt.
- HS lªn b¶ng lµm råi nªu c¸ch lµm.
- NhËn xÐt sưa sai.
- Học sinh lên bảng làm bài, dưới lớp làm bài vào vở.
C¸ch lµm
Theo ®iỊu kiƯn (a) vµ (c) th× phÇn nguyªn cđa c¸c sè thËp ph©n cÇn t×m chØ cã thĨ lµ 8 hoỈc 9. Theo ®iỊu kiƯn (b) th× phÇn thËp ph©n cđa c¸c sè ®ã cã hai ch÷ sè kh¸c nhau, kh¸c 0 vµ kh¸c c¶ c¸c ch÷ sè ë phÇn nguyªn nªn cã thĨ cã d¹ng lµ: 8,51; 8,52; 8,53 ... ( v× ph¶i lín h¬n 8,5)
HoỈc cã d¹ng: 9,12; 9,13; 9,14;... 
Tõ ®ã cã thĨ cã nhiỊu c¸ch chän5 sè tho¶ m·n ®iỊu kiƯn ®Ị bµi.
 kü thuËt
NÊu c¬m
( TiÕt 2 )
	I- Mơc tiªu: Giĩp HS:
	- BiÕt c¸ch nÊu c¬m. 
	- BiÕt liªn hƯ víi viƯc nÊu c¬m ë gia ®×nh
	- Kh«ng yªu cÇu häc sinh thùc hµnh nÊu c¬m ë líp.
	II- §å dïng d¹y häc
- G¹o tỴ, Nåi nÊu c¬m ®iƯn.
- Dung cơ ®ong g¹o, vo g¹o.
- §ịa dïng ®Ĩ nÊu c¬m - X« chøa n­íc s¹ch - PhiÕu häc tËp.
	III – C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu.
ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
ho¹t ®éng cđa häc sinh
A. KiĨm tra bµi cị(5').
- Yªu cÇu HS nh¾c l¹i nh÷ng néi dung ®· häc ë tiÕt 1( C¸c b­íc nÊu c¬m)
B. Bµi míi.
* Giíi thiƯu bµi(1'): Th«ng qua bµi cị
1-Ho¹t ®éng 1(12'). T×m hiĨu vµ thùc hµnh nÊu c¬m b»ng nåi ®iƯn
- H­íng dÉn HS ®äc néi dung mơc 2 vµ quan s¸t h×nh 4 (SGK ).
- Yªu cÇu HS so s¸nh nh÷ng nguyªn liƯu vµ dơng cơ cÇn chuÈn bÞ ®Ĩ nÊu c¬m b»ng nåi c¬m ®iƯn víi nÊu c¬m b»ng bÕp ®un? 
- §Ỉt c©u hái ®Ĩ yªu cÇu HS nªu c¸ch nÊu c¬m b»ng nåi c¬m ®iƯn vµ so s¸nh víi c¸ch nÊu c¬m b»ng bÕp ®un.
=> GV tãm t¾t c¸ch nÊu c¬m b»ng nåi c¬m ®iƯn.
- Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸ch nÊu c¬m.
- Yªu cÇu HS liªn hƯ víi viƯc nÊu c¬m ë gia ®×nh em.
2-Ho¹t ®éng 2(6')): §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp
- Sư dơng c©u hái cuèi bµi ®Ĩ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cđa HS.
- GV nªu ®¸p ¸n cđa bµi tËp, HS ®èi chiÕu kÕt qu¶ lµm bµi tËp víi ®¸p ¸n ®Ĩ tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cđa m×nh.
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cđa HS.
IV – NhËn xÐt – dỈn dß(1')
- GV nhËn xÐt ý thøc häc tËp cđa HS.
- H­íng dÉn HS ®äc tr­íc bµi “Luéc rau” vµ t×m hiĨu c¸ch thùc hiƯn c¸c c«ng viƯc chuÈn bÞ vµ c¸ch luéc ë gia ®×nh.
- 2 HS nh¾c l¹i.
- Nªu c¸ch nÊu c¬m ë G§ em.
- Nghe
- Quan s¸t vµ ®äc trong nhãm ®«i
- Gièng nhau: Cïng ph¶i chuÈn bÞ g¹o, n­íc s¹ch, r¸ vµ chËu ®Ĩ vo g¹o. Kh¸c nhau vỊ dơng cơ vµ nguån cung cÊp nhiƯt khi nÊu c¬m.
- NÊu c¬m b»ng bÕp ®un ph¶i lu«n ngåi trùc tiÕp ë ®ã vµ th­êng xuyªn cho lưa ®Ịu...; NÊu nåi ®iƯn th× ph¶i chĩ ý ®ỉ Ýt n­íc h¬n so víi nåi ®un; chĩ ý nguån ®iƯn...
- Thùc hµnh chung c¶ líp.
- Tù liªn hƯ.
- Tr¶ lêi c©u hái c¸ nh©n.
- §èi chiÕu víi ®¸p ¸n ®Ĩ tù ®­a ra nhËn xÐt vỊ kÕt qu¶ häc tËp cđa HS.
- Nghe nhËn xÐt ®¸nh gi¸
- ChuÈn bÞ nªu vµ thùc hiƯn quy tr×nh luéc rau ë nhµ
Tốn+
LUYỆN TẬP vỊ céng trõ sè thËp ph©n
I.Mục tiêu: Củng cố:
- Phép cộng , trõ các số thập phân.
- Thực hiện thành thạo phép cộng, trõ các số thập phân.
- Học sinh hứng thú và tự giác học tập 
II. Chuẩn bị 
- Bảng phụ, phấn màu, bảng con
III. Các hoạt động lên lớp
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A.Giới thiệu
- GV nêu nội dung và yêu cầu của tiết học 
B.Luyện tập
1. Củng cố kiến thức
- Cho học sinh nối tiếp nhau nhắc lại cách cộng , trõ hai số thập phân.
- Nhận xét
2. Hướng dẫn HS luyện tập theo nội dung: 
Bài tập 1: Đặt tính rồi tính:
a) 23,43 + 7,98 + 4,60
b) 0,92 + 7 + 20,16
c) 905,87 + 68,98
d) 87,5 + 9,46
Bài tập 2: T ìm x:
a) x + 4,84 = 20,75
b) 7,34 + x = 37,02
c) 13, 3 + x = 60,17
d) x + 8,4 = 42,9
Bài tập 3( HS trung b×nh cã thĨ lµm 1 c¸ch): 
T ính bằng hai cách:
a) 43,98 – 20,9 – 6,283
b) 57,9 – ( 5,97 + 31,06 )
Bài tập 4: Diện tích của vườn cây thứ nhất là 34,7m². Diện tích của vườn cây thứ hai nhiều hơn vườn cây thứ nhất là 5,19m². Hỏi cả hai vườn cây cĩ diện tích là bao nhiêu?
- Gọi học sinh lên bảng làm bài, dưới lớp làm bài vào vở
- Nhận xét
C.Củng cố - dặn dị
- Chấm 1 số vở, nhận xét. 
- Nhận xét tiết học
- Bài sau: Luyện tập củng cố vỊ trõ hai sè thËp ph©n.
- 3 Học sinh nhắc lại.
- HS lµm vµo vë råi lªn b¶ng lµm.
- Ch÷a bµi vµ nhËn xÐt, chèt kÕt qu¶
a) 36,01; b) 28,08; 
c) 974,85; d) 96,96
- HS nªu c¸ch lµm.
- 4 em lªn b¶ng lµm.
- NhËn xÐt chèt kÕt qu¶:
a) 15,91; b) 29,86;
c) 46,87; d) 34,5
- HS lªn b¶ng lµm.
- Nh¾c l¹i tÝnh chÊt “ Mét sè trõ ®i mét tỉng”
- HS nªu yªu cÇu.
- Lµm vµo vë; 1 em lªn b¶ng lµm.
Bµi gi¶i
Diện tích của vườn cây thứ hai là:
 34,7 + 5,19 = 39,89 ( m² )
Diện tích của cả hai vườn cây là:
 34,7 + 39,89 = 74,59 ( m² )
 Đáp số: 74,59 m² 
- Lắng nghe
Tốn +
LUYỆN TẬP TỔNG HỢP
I.Mục tiêu: Củng cố:
- Phép trừ 2số thập phân.
- Phép nhân số thập phân với số tự nhiên.
- Thực hiện thành thạo phép trừ 2số thập phân , nhân số thập phân với số tự nhiên 
- Học sinh hứng thú và tự giác học tập 
II. Chuẩn bị 
- Bảng phụ, phấn màu, bảng con
III. Các hoạt động lên lớp
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A.Giới thiệu
- GV nêu nội dung và yêu cầu của tiết học 
B.Luyện tập
1. Củng cố kiến thức
- Cho học sinh nối tiếp nhau nhắc lại qui tắc trừ hai số thập phân, nhân số thập phân với số tự nhiên
- Nhận xét
2. Hướng dẫn HS luyện tập theo nội dung:
 Bài tập 1: Đặt tính rồi tính:
a) 23,43 - 7,98 
b) 0,92 x 7 
c) 905,87 - 68,98
d) 87,5 + 9
Bài tập 2: T ính bằng hai cách:
a) 43,98 – 20,9 – 6,283
b) 57,9 – ( 5,97 + 31,06 )
Bài tập 3: Viết số thích hợp vào ơ trống:
Thừa số
3,47
15,28
4,05
7,206
Thừa số
3
4
7
10
Tích
- Gọi học sinh lên bảng làm bài, dưới lớp làm bài vào vở
- Nhận xét.
Bµi tËp 4*( Dµnh cho HS kh¸ giái):
T×m 5 sè thËp ph©n X tho¶ m·n ®iỊu kiƯn:
a) Cã phÇn nguyªn nhá h¬n 10.
b) Cã phÇn thËp ph©n gåm hai ch÷ sè kh¸c nhau, kh¸c o vµ kh¸c c¸c ch÷ sè ë phÇn nguyªn.
c) Lµ sè lín h¬n 8,5.
C.Củng cố - dặn dị
- Chấm 1 số vở, nhận xét. 
- Nhận xét tiết học
- Bài sau: Luyện tập củng cố .
- 4 Học sinh nhắc lại
- HS lµm vµo vë råi lªn b¶ng lµm.
- Ch÷a bµi vµ nhËn xÐt, chèt kÕt qu¶
- HS nªu c¸ch lµm.
- 2 em lªn b¶ng lµm.
- NhËn xÐt chèt kÕt qu¶:
- HS lªn b¶ng lµm.
- Nh¾c l¹i tÝnh chÊt “ Mét sè trõ ®i mét tỉng”
- HS lªn b¶ng lµm .
- Líp nhËn xÐt
- Học sinh lên bảng làm bài, dưới lớp làm bài vào vở.
C¸ch lµm
Theo ®iỊu kiƯn (a) vµ (c) th× phÇn nguyªn cđa c¸c sè thËp ph©n cÇn t×m chØ cã thĨ lµ 8 hoỈc 9. Theo ®iỊu kiƯn (b) th× phÇn thËp ph©n cđa c¸c sè ®ã cã hai ch÷ sè kh¸c nhau, kh¸c 0 vµ kh¸c c¶ c¸c ch÷ sè ë phÇn nguyªn nªn cã thĨ cã d¹ng lµ: 8,51; 8,52; 8,53 ... ( v× ph¶i lín h¬n 8,5)
HoỈc cã d¹ng: 9,12; 9,13; 9,14;... 
Tõ ®ã cã thĨ cã nhiỊu c¸ch chän5 sè tho¶ m·n ®iỊu kiƯn ®Ị bµi.
- Lắng nghe

Tài liệu đính kèm:

  • docLop 5 tuan 8 CKTKNSMT.doc