Giáo án môn học lớp 5 - Tuần 13 năm 2010

Giáo án môn học lớp 5 - Tuần 13 năm 2010

- Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài, biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể chậm rãi, nhanh và hồi hộp hơn ở đoạn kể về mưu trí và hành động dũng cảm của cậu bé có ý thức bảo vệ rừng .

- Hiểu ý nghĩa truyện : Biểu dương ý thức bảo vệ rừng, sự thông minh và dũng cảm của một công dân nhỏ tuổi .

- Tích hôïp BVMT: GV höôùng daãn HS tìm hieåu baøi ñeå thaáy ñöôïc nhöõng haønh ñoäng thoâng minh, duõng caûm cuûa baïn nhoû trong vieäc baûo veä röøng. Töø ñoù, HS ñöôïc naâng cao yù thöùc BVMT.

- Các KNS cần được GD: Ứng phó với căng thẳng (linh hoạt, thông minh trong tình huống bất ngờ).

- Đảm nhận trách nhiệm với cộng đồng.

II. Đồ dùng dạy học:

Tranh minh họa bài đọc trong SGK .

 

doc 57 trang Người đăng huong21 Lượt xem 594Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn học lớp 5 - Tuần 13 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 13 
 Thứ 2 ngày 15 tháng 11 năm 2010
 TiÕt 1 Tập đọc Ng­êi g¸c rõng tÝ hon 
 (Theo: NguyÔn ThÞ CÈm Ch©u)
 I. Mục đích, yêu cầu:
- Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài, biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể chậm rãi, nhanh và hồi hộp hơn ở đoạn kể về mưu trí và hành động dũng cảm của cậu bé có ý thức bảo vệ rừng .
- Hiểu ý nghĩa truyện : Biểu dương ý thức bảo vệ rừng, sự thông minh và dũng cảm của một công dân nhỏ tuổi .
- Tích hôïp BVMT: GV höôùng daãn HS tìm hieåu baøi ñeå thaáy ñöôïc nhöõng haønh ñoäng thoâng minh, duõng caûm cuûa baïn nhoû trong vieäc baûo veä röøng. Töø ñoù, HS ñöôïc naâng cao yù thöùc BVMT.
- Các KNS cần được GD: Ứng phó với căng thẳng (linh hoạt, thông minh trong tình huống bất ngờ).
- Đảm nhận trách nhiệm với cộng đồng.
II. Đồ dùng dạy học: 
Tranh minh họa bài đọc trong SGK . 
III. Các hoạt động dạy học: 
1- KiÓm tra bµi cò:
- Gäi 2 häc sinh ®äc thuéc bµi: Hµnh tr×nh cña mÊy bÇy ong.
+ HS1 : ? Câu thơ “đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào” giúp ta cảm nhận được điều gì?
 (Ca ngợi sự chăm chỉ, giỏi giang, khả năng kỳ diệu của bầy ong).
+ HS2 : ?Nªu néi dung chÝnh cña bµi ? 
 (Ca ngợi loài ong chăm chỉ, cần cù, làm việc vô cùng hữu ích cho đời).
2. Giíi thiÖu bµi: HS quan s¸t tranh minh ho¹ vµ m« t¶ nh÷ng g× trong tranh ?
(Tranh vÏ cuéc nãi chuyÖn gi÷a mét chó bÐ vµ chó c«ng an ë rõng. PhÝa sau lµ h×nh ¶nh c¸c chó c«ng an ®ang gi¶i tªn téi ph¹m).
 - 2 HS nªu nh÷ng g× ®· quan s¸t ®­îc. GV bæ sung
 GV: B¶o vÖ m«i tr­êng kh«ng chØ lµ viÖc lµm cña ng­êi lín mµ trÎ em còng rÊt tÝch cùc tham gia. Bµi tËp ®äc “Ng­êi g¸c rõng tÝ hon” sÏ kÓ cho c¸c em nghe vÒ mét b¹n nhá con trai một người gác rừng, đã khám phá được một vụ ăn trộm gỗ, giúp các chú công an bắt được bọn người xấu.. 
3. H­íng dÉn ®äc vµ t×m hiÓu bµi:
a) LuyÖn ®äc:
- Gäi häc sinh ®äc toµn bµi.
? Bµi c®­îc chia lµm mÊy ®o¹n?
- Gäi häc sinh ®äc nèi tiÕp
 GV chó ý söa lçi ph¸t ©m, ng¾t giäng vµ chó ý c¸ch ®äc ®o¹n cã lêi tho¹i.
- HS t×m tõ khã ®äc
- Gäi häc sinh ®äc nèi tiÕp
- §äc chó gi¶i.
- GV ®äc mÉu. Chó ý c¸ch ®äc: Toµn bµi ®äc giäng chËm r·i, nhanh vµ håi hép h¬n ë ®o¹n kÓ vÒ sù m­u trÝ vµ hµnh ®éng dòng c¶m cña cËu bÐ cã ý thøc b¶o vÖ rõng.
NhÊn giäng ë nh÷ng tõ ng÷: loanh quanh, th¾c m¾c, ®©u cã, bµn b¹c, lÐn ch¹y, r¾n rái, löa ®èt, bµnh b¹ch, loay hoay, qu¶ lµ, dòng c¶m, 
 b) T×m hiÓu bµi:
* HS ®äc ®o¹n 1: Tõ ®Çu “  thu l¹i gç”.
? Ba cña b¹n nhá lµm nghÒ g×?
? B¹n ®ã ®­îc thõa h­ëng ®iÒu g× ë Ba 
cña b¹n?
TN: “Loanh quanh”? 
? Theo lèi ®i rõng, b¹n nhá ph¸t hiÖn ®iÒu g×?
TN: “Th¾c m¾c”?
? Theo dÊu ch©n , b¹n nhá ph¸t hiÖn ®iÒu g×?
? BiÕt tin ®ã b¹n nhá ®· lµm g×?
TN: “Lén chạy”?
? KÓ nh÷ng viÖc lµm cña b¹n nhá cho thÊy :
+ B¹n lµ ng­êi rÊt th«ng minh
+ B¹n lµ ng­êi rÊt dòng c¶m
GV: T×nh yªu rõng mµ cËu bÐ thõa h­ëng ®­îc cña ng­êi bè ®· lµm cho cËu bÐ c¶nh gi¸c tr­íc nh÷ng hiÖn t­îng ®¸ng kh¶ nghi. §ã lµ viÖc ph¸t hiÖn ra bän trém gç ®ang bµn nhau chuyÓn gç ra khái rõng. CËu bÐ ®· kÞp thêi b¸o cho c¸c chó c«ng an ®Ó ng¨n chÆn hµnh ®éng nµy cña bän trém.
- Néi dung ®o¹n 1?
GV: Để chúng ta biết được cách xử trí, thông minh dũng cảm của người gác rừng tí hon b¶o vÖ tµi nguyªn rõng ntn?
 * Gäi HS ®äc ®o¹n 2: Cßn l¹i
? Khi gäi ®­îc chó c«ng an råi nh­ng b¶n th©n em cßn c¶m thÊy ntn?
TN: “Löa ®èt”
? §Ó tr¸nh cho bän trém tÈu tho¸t gç ra khái rõng nhanh b¹n nhá ®· lµm g×?
TN: “Loay hoay”?
? ChuyÖn g× xÈy ra víi bän trém?
? Sau khi b¾t trém chó c«ng an ®· nãi g× víi em nhá?
TN: “Qu¶ lµ”?
? V× sao b¹n nhá tù nguyÖn tham gia b¾t trém gç?
 (Trao ®æi nhãm 3 hoÆc 4)
? Nªu néi dung ý 2 ?
GV: Tuy cßn nhá tuæi nh­ng b¹n nhá trong bµi ®· cã ý thøc b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn, b¶o vÖ tµi nguyªn rõng, dòng c¶m, th«ng minh, m­u trÝ ®Ó ng¨n chÆn hµnh ®éng xÊu cña kÎ gian.
? Em häc tËp ë b¹n nhá ®iÒu g×?
? Nªu néi dung chÝnh cña bµi?
 c) §äc diÔn c¶m.
- GV ®äc mÉu, HS ®äc thÇm
- Cho häc sinh t×m hiÓu c¸ch ®äc.
- Giäng kÓ chuyÖn chËm r·i
GV: NhÊn giäng: ®èt löa, bµnh b¹ch, loay hoay, lao tíi, khùng l¹i, l¸ch c¸ch, qu¶ lµ, dòng c¶m, 
4. Cñng cè dÆn dß:
? Em häc ®­îc ®iÒu g× tõ b¹n nhá?
- Chóng ta cÇn cã ý thøc b¶o vÖ rõng, b¶o vÖ tµi s¶n chung. 
- ChuÈn bÞ bµi sau.
- 1 HS ®äc toµn bµi
- 3 ®o¹n: 
§1 : Tõ ®Çu.....ra b×a rõng ch­a?
§2 : TiÕp.......thu l¹i gç.
§3 : Cßn l¹i
- 3 HS nèi tiÕp ®äc 
- LuyÖn ®äc tõ khã
- 3 HS nèi tiÕp ®äc 
- 1HS ®äc chó gi¶i
- 1 HS ®äc ®o¹n 1, c¶ líp ®äc thÇm
- Ba cËu bÐ lµm nghÒ g¸c rõng.
- Thõa h­ëng t×nh yªu rõng, yªu thiªn nhiªn.
- Cã nhiÒu dÊu ch©n ng­êi lín h»n trªn ®Êt -> cËu bÐ th¾c m¾c, nghi cã bän trém gç.
- Cã kho¶ng h¬n chôc c©y gç to cé bÞ chÆt thµnh tõng khóc dµi vµ cã tiÕng ng­êi bµn b¹c tèi nay sÏ chuyÓn gç ra khái rõng.
- LÐn ch¹y theo ®­êng t¾t ®Ó b¸o cho c¸c chó c«ng an.
- Th¾c m¾c khi thÊy dÊu ch©n ng­êi lín trong rõng. LÇn theo dÊu ch©n. Khi ph¸t hiÖn ra bän trém gç lÐn ch¹y theo ®­êng t¾t, gäi ®iÖn tho¹i b¸o c«ng an.
- Ch¹y ®i gäi ®iÖn tho¹i b¸o cho c«ng an vÒ hµnh ®éng cña kÎ xÊu. Phèi hîp víi c«ng an ®Ó b¾t bän trém gç.
ý 1: Tinh thÇn c¶nh gi¸c vµ sù th«ng minh, dòng c¶m cña b¹n nhá.
- 1 HS ®äc to tr­íc líp
- Lßng em nh­ löa ®èt
-> Trong lßng chê ®îi l©u nãng ruét ®Õn c¶m gi¸c nh­ cã löa trong lßng.
- M¾c sîi d©y ch·o ch¨ng ngang ®­êng, gç v¨ng ra. KÐo dµi thêi gian. 
-> §ang t×m vµ thu gom l¹i.
- C¸c chó c«ng an kÞp ®Õn b¾t nh÷ng kÎ ¨n trém gç.
- Ch¸u qu¶ lµ chµng g¸c rõng dòng c¶m.
- HS tù tr¶ lêi theo hiÓu biÕt
+ B¹n rÊt yªu rõng, b¹n sî rõng bÞ tµn ph¸.
+ B¹n Êy cã ý thøc b¶o vÖ tµi s¶n chung cña mäi ng­êi.
+ V× rõng lµ tµi s¶n chung cña c¶ mäi ng­êi, ai còng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm gi÷ g×n b¶o vÖ.
+ V× b¹n nhá cã ý thøc b¶o vÖ tµi s¶n chung...
+ V× b¹n lµ ng­êi cã tr¸ch nhiÖm víi tµi s¶n chung cña mäi ng­êi.
ý2: B¹n nhá t×nh nguyÖn tham gia b¾t trém.
- Tinh thÇn tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ tµi s¶n chung.
- §øc tÝnh dòng c¶m, sù t¸o b¹o, b×nh tÜnh, th«ng minh khi xö lý t×nh huèng bÊt ngê.
=> ND: BiÓu d­¬ng ý thøc b¶o vÖ rõng, sù th«ng minh vµ dòng c¶m cña mét c«ng d©n nhá tuæi.
- 2 HS ®äc l¹i néi dung, c¶ líp ghi vµo vë
- 3 HS ®äc nèi tiÕp toµn bµi, c¶ líp theo dâi t×m c¸ch ®äc hay.
- Häc sinh ®äc c¸ nh©n ®äc theo nhãm, thi ®äc diÔn c¶m.
VD: - Nh÷ng ng­êi l¹ vµo tr­êng
 - C©y cèi hoa mµu  
---------------------------------------------------
TiÕt 2 To¸n 	LuyÖn tËp chung
I. Môc tiªu: Gióp häc sinh
- Cñng cè vÒ phÐp céng, phÐp trõ, phÐp nh©n c¸c sè thËp ph©n.
- B­íc ®Çu biÕt vËn dông uy t¾c nh©n mét tæng c¸c sè TP víi mét sè TP.
- Gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ
II. Ho¹t ®éng d¹y- häc:
1- KiÓm tra bµi cò: - Häc sinh nªu tÝnh chÊt kÕt hîp cña phÐp nh©n c¸c sè TP.
2. Bµi míi:
a/ Giíi thiÖu bµi.
b/ H­íng dÉn luyÖn tËp:
Bµi1: Yªu cÇu HS ®äc ®Ò
§Æt tÝnh råi tÝnh.
- Gäi HS lªn b¶ng lµm. 
- Gäi HS nhËn xÐt bµi cña b¹n
- L­u ý: TÝnh nhÈm
- Yªu cÇu HS nªu l¹i quy t¾c thùc hiÖn phÐp céng, trõ 2 sè TP
Bµi 2: Yªu cÇu HS nªu yªu cÇu ®Ò
- Häc sinh thùc hiÖn theo cÆp
Bµi 3: Yªu cÇu HS ®äc ®Ò, tãm t¾t
? Bµi to¸n cho biÕt g×?
? Vµ hái g×?
? Muèn biÕt 3,5 kg ®­êng cïng lo¹i ph¶i tr¶ Ýt h¬n mua 5 kg ®­êng bao nhiªu tiÒn, em ph¶i biÕt g×?
? Muèn tÝnh ®­îc sè tiÒn ph¶i tr¶ cho 3,5kg ®­êng em ph¶i t×m g×?
? Gi¸ 1kg ®­êng tÝnh ntn?
 GV ghi tãm t¾t lªn b¶ng 
 Tãm |¾t
 5kg ®­êng: 38.500®
 3,5kg tr¶ Ýt h¬n ? ®ång
- Häc sinh lµm vµo vë, ch÷a bµi
Bµi 4: Yªu cÇu HS ®äc ®Ò
- GV cho HS nªu l¹i c¸ch tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc cã dÊu ngoÆc ®¬n
- 1 HS ®äc to, x¸c ®Þnh yªu cÇu cña ®Ò
- HS tù lµmg bµi vµo VBT
a) b) c)
+ 
-
x
 375,86 80,475 48,16
 29,05 26,827 3,4
 346,81 53,648 19234
 14448
 163,744
- 2 HS lÇn l­ît nªu quy t¾c
- 1 HS ®äc ®Ò, nªu yªu cÇu
 TÝnh nhÈm
 - HS thùc hiÖn b»ng miÖng
a) 78,29 x 10 = 782,9 b) 265,307 x 100 = 26530,7
 78,29 x 0,1 = 7,829 265,307 x 0,001 = 2,65307
c) 0,68 x 10 = 6,8 0,68 x 0,1 = 0,068
- HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n
- 1 HS ®äc ®Ò, c¶ líp ®äc thÇm tãm t¾t
+ Mua 5kg ®­êng tr¶ 38500 ®.
+ T×m sè tiÒn mua 3,5kg tr¶ Ýt h¬n 5 kg lµ bao nhiªu? 
+ BiÕt sè tiÒn ph¶i tr¶ 3,5kg.
+ BiÕt 1kg ®­êng gi¸ bao nhiªu tiÒn.
+ LÊy sè tiÒn mua 5kg ®­êng : 5
 Bµi gi¶i
 Mét kg ®­êng cã sè tiÒn lµ: 
 38.500 : 5 = 7.700®ång
 3,5kg ®­êng cã sè tiÒn lµ: 
 7.700 x 3,5 = 26.950®ång
 3,5kg tr¶ tiÒn Ýt h¬n 5 kg ®­êng sè tiÒn:
 38.500 - 26.950 - 11.550®ång
 §¸p sè: 11.550®ång
- 1 HS ®äc ®Ò, x¸c ®Þnh yªu cÇu.
a) TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc
(a+b) x c vµ a x c + b x c
a
b
c
(a + b) x c
a x c + b x c
2,4
3,8
1,2
7,44
7,44
6,5
2,7
0,8
7,36
7,36
GV gîi ý ®Ó HS rót ra nhËn xÐt vµ biÓu thøc chung
b) TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt
- Häc sinh ¸p dông
(a x b) + c = a x c + b x c
- HS so s¸nh kÕt qu¶ vµ rót ra nhËn xÐt (SGK)
( a + b) X c = a X c + b X c
Muèn nh©n mét tæng víi mét sè thø ba th× ta nh©n lÇn l­ît tõng sè h¹ng cña tæng víi sè thø 3 ®ã.
- HS nªu yªu cÇu cña ®Ò
- TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt
 a) 9,3 x 6,7 + 9,3 x 3,3
 = 9,3 x (6,7 + 3,3)
 = 9,3 x 10 = 93
 b) 7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,2
 = (7,8 + 22) x 0,35
 = 10 x 0,35 = 3,5
3. Cñng cè dÆn dß:
	- NhÊn m¹nh vÞ trÝ dÊu phÈi ë phÐp céng trõ, nh©n.
	- ¸p dông tÝnh nhanh nh©n sè thËp ph©n ((a+b)xc = axc+bxc
- ChuÈn bÞ bµi luyÖn tËp chung vµ lµm bµi tËp ë nhµ. 
---------------------------------------------------------------
TiÕt 3 ChÝnh t¶	 Hµnh tr×nh cña bÇy ong
 I. Môc tiªu: Gióp häc sinh
- Nhí - viÕt chÝnh x¸c hai khæ th¬ cuèi trong bµi th¬ Hµnh tr×nh cña bÇy ong.
- ¤n luyÖn c¸ch viÕt c¸c tõ ng÷ cã chøa ©m ®Çu s/x hoÆc ©m cuèi t/c 
 II. §å dïng d¹y häc:
- Bµi tËp 3 viÕt s½n b¶ng líp
 III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
1. KiÓm tra bµi cò: - Gäi 2 HS lªn t×m 3 cÆp tõ cã tiÕng chøa ©m s/x
- Gäi HS nhËn xÐt bµi cña b¹n GV nhËn xÐt ghi ®iÓm
2. Bµi míi
1.1 . Giíi thiÖu bµi
1. 2. H­íng dÉn viÕt chÝnh t¶
a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n th¬
Yªu cÇu HS ®äc thuéc lßng 2 khæ th¬. Hái
? Hai dßng th¬ cuèi, t¸c gi¶ muèn nãi ®iÒu g× vÒ c«ng viÖc cña loµi ong?
? Bµi th¬ ca ngîi phÈm chÊt ®¸ng quý g× cña bÇy ong?
b) H­íng dÉn viÕt tõ khã
- Yªu cÇu HS t×m tõ khã, dÔ lÉn khi viÕt chÝnh t¶
- Yªu cÇu HS luyÖn viÕt tõ khã
 c) ViÕt chÝnh t¶
GV l­u ý c¸ch viÕt theo thÓ th¬ lôc b¸t
d) So¸t lèi vµ chÊm bµi
 3. H­íng dÉn lµm bµi tËp
 Bµi 2:
- HS lµm bµi tËp theo nhãm d­íi d¹ng trß ch¬i thi tiÕp søc t×m tõ
- 3 HS nèi tiÕp nh©u ®äc ®o¹n th¬, tr¶ lêi c©u hái.
- C«ng viÖc cña loµi ong rÊt lín lao. Ong gi÷ hé cho ng­êi nh÷ng mïa hoa ®· tµn phai, mang l¹i cho ®êi nh÷ng giät mËt tinh tuý.
- BÇ ... ... nên cô bé ...
- Đoạn a hay hơn đoạn b . Vì các quan hệ từ và cặp quan hệ từ thêm vào các câu 6,7,8 ở đoạn b làm cho câu văn nặng nề .
- Cả lớp nhận xét
 Thø 6 ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2010 
TiÕt 1: To¸n: Chia mét sè thËp ph©n cho 10; 100; 1000;...
I-MỤC TIÊU
Giúp học sinh hiểu và bước đầu thực hành quy tắc chia một số thập phân cho 10,100,1000 . . . vµ vËn
dông ®Ó gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
II-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
5’
1’
13’
18’
3’
A- Bài cũ 
GV nhận xét ghi điểm.
B-Bài mới
1-Giới thiệu bài 
-Giới thiệu trực tiếp .
2-Hướng dẫn thực hiện 
a)Ví dụ 1 213,8 : 10
- 
-Em có nhận xét gì về số bị chia và thương ?
-Vậy khi tìm thương của 213,8 : 10, ta lµm ntn?
- GV choát laïi: Vậy khi tìm thương của 42,31 : 10, ta chuyển dấu phẩy sang trái một chữ số. Khi tìm thương của soá thaäp phaân cho 10® chuyeån daáu phaåy sang beân traùi moät chöõ soá.
b)Ví dụ 2 89,13 : 100
-Hướng dẫn tương tự VD1 .
Em có nhận xét gì về SBC và thương của phép chia?
GV: Vậy muốn tìm thương của 89,13 với 100 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy sang trái 2 chữ số.
c)Quy tắc chia một số thập phân cho 10;100;1000... 
-Muốn chia một số thập phân cho 10; 100; 1000 . . . ta làm thế nào ?
3-Luyện tập, thực hành 
Bài 1.Tính nhẩm. 
-HS nhẩm rồi nêu miệng kết quả.
1 HS lên bảng làm bài.
- GV nhận xét, chèt
Bài 2 HS làm vào vở.
 Cho HS nhận xét kết quả của phép nhân 1 STP với 0,1; 0,01 với phép chia STP đó với 10; 100
- GV nhận xét, chèt
-Kết luận : Khi chia một số thập phân cho 10 hay nhân một số thập phân với 0,1, ta chuyển dấu phẩy của số thập phân đó sang trái 1 chữ số .
Bài 3
Gọi 1 em lên bảng làm bài.
Chữa bài trên bảng cả lớp chữa vào vở.
GV nhận xét, chèt bµi lµm ®óng
3- Củng cố, dặn dò
-Gv tổng kết tiết học .
-Dặn hs xem trước bài mới.
Làm bài tập VBT.
-2 hs lên bảng làm bài tập 3.4 VBT
-Cả lớp nhận xét, sửa bài .
HS đặt tính chia vào bảng con.
 213,8 10
 13 21,38
 38
 80
 0
-Chuyển dấu phẩy của 213,8 sang bên trái một chữ số thì được 21,38 .
- chuyển dấu phẩy sang trái một chữ số .
- HS thực hiện phép tính:89,13:100 = 0,8913 
-Chuyển đâu phẩy của số 89,13 sang trái 2 chữ số thì được 0,8913
-HS phát biểu theo SGK .
- Hs đọc đề, tính nhẩm kết quả
a)43,2 : 10 = 4,32 0,65 : 10 = 0,065
432,9 :100 =4,329 13,96:1000= 0,01396
b)23,7 : 10 = 2,37 2,07 : 10 = 0,207
2,23 :100 = 0,0223 999 ,8 :1000 = 0,9998
- Cả lớp nhận xét, sửa bài .
-Hs đọc đề và làm bài .
a)12,9:10 =12,9x0,1 b)123,4:100 =123,4x 0,01
 1,29 = 1,29 1,234 = 1,234
c)5,7:10 = 5,7x 0,1 d)87,6 :100 = 87,6 x 0,01
 0,57 = 0,57 0,876 = 0,876
- Cả lớp nhận xét, sửa bài .
-Hs đọc đề và làm bài .
1 em lên bảng làm bài.
 Giải
Số tấn gạo đã lấy đi : 537,25 : 10 = 53,725(tấn)
Số tấn gạo còn lại:537,25 –53,725=483,525 (tấn)
 Đáp số : 483,525 tấn 
- Cả lớp nhận xét, sửa bài .
TiÕt 2: Anh V¨n:
TiÕt 3: TËp lµm v¨n: LuyÖn tËp t¶ ng­êi
	(Taû ngoaïi hình)
Ñeà baøi : Döïa theo daøn yù maø em ñaõ laäp trong baøi tröôùc, haõy vieát moät ñoaïn taû ngoaïi hình cuûa moät ngöôøi maø em thöôøng gaëp .
I-MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU 
- Củng cố kiến thức về đoạn văn .
- Hs viết được một đoạn văn tả ngoại hình của một người em thường gặp dựa vào dàn ý và kết quả quan sát đã có .
II-ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC 
- Bảng viết yêu cầu của BT1 ; gợi ý 4 .
- Dàn ý bài văn tả một người em thường gặp ; kết quả quan sát và ghi chép ( mỗi hs đều có )
II-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
5’
1’
30’
4’
A- Bài cũ 
- GV nhận xét
B-Bài mới
1-Giới thiệu bài : 
Trong các tiết TLV tuần trước, các em đã lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả một người mà em thường gặp. Trong tiết học hôm nay, các em sẽ luyện tập chuyển phần tả ngoại hình nhân vật trong dàn ý thành một đoạn văn .
2-Hướng dẫn hs làm bài tập 
-Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
-Gv mở bảng phụ, mời 1 hs đọc lại gợi ý 4 để ghi nhớ cấu trúc của đoạn văn và yêu cầu viết đoạn văn 
+Đoạn văn cần có câu mở đoạn .
+Nêu được đủ, đúng, sinh động những nét tiêu biểu về ngoại hình của người em chọn tả.Thể hiện được tình cảm của em với người đó .
+Cách sắp xếp các câu trong đoạn hợp lí .
-Gọi HS đọc phần dàn bài tả ngoại hình để chuyển thành đoạn văn
-Yêu cầu HS viết đoạn văn.
Nhắc hs: Có thể viết 1 đoạn văn tả một số nét tiêu biểu về ngoại hình nhân vật. Cũng có thể viết 1 đoạn văn tả riêng một nét ngoại hình tiêu biểu.
-HS đọc đoạn văn vừa viết.
-Gv chấm điểm những đoạn viết hay .
-Đọc cho HS nghe một số đoạn văn mẫu.
VD : Chú Ba vẻ ngoài không có gì đặc biệt . Quanh năm ngày tháng, chú chỉ có trên người bộ đồng phục công an. Dáng người chu nhỏ nhắn, giọng nói cũng nhỏ nhẹ. Công việc bận, lại phức tạp, phải tiếp xúc với cả những đối tượng xấu nhưng chưa bao giờ thấy chú nóng nảy với một người nào. Chỉ có một điều đặc biệt khiến ai mới gặp cũng nhớ ngay là chú có tiếng cười rất lôi cuốn và một đôi mắt hiền hậu, trông như biết cười .
3-Củng cố, dặn dò 
-Nhận xét tiết học . 
- hs về nhà làm bài chưa đạt yêu cầu về nhà viết lại.
-Chuẩn bị tiết tới – xem lại thể thức trình bày một lá đơn để thấy những điểm giống và khác nhau giữa một biên bản với một lá đơn .
-Trình bày dàn ý bài văn tả một người mà em thường gặp (đã sửa ).
- Cả lớp nhận xét
-Đọc yêu cầu đề bài và gợi ý trong SGK 
-Đọc phần tả ngoại hình trong dàn ý sẽ được chuyển thành đoạn văn .
-Hs viết đoạn văn .
-Đọc nối tiếp nhau đoạn văn đã viết 
-Cả lớp nhận xét .
TiÕt 4: Khoa häc: §¸ v«i
I. MỤC TIÊU: Giúp HS:
- Quan sát, nhận biết đá vôi.
- Nêu được tính chất, công dụng của đá vôi. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- HS sưu tầm các tranh ảnh vê hang, động đá vôi.
- Hình minh họa SGK trang 54.
- Một số hòn đá, đá vôi nhỏ, giấm đựng trong các lọ nhỏ, bơm tiêm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1’
4’
2’
26’
7’
13’
6’
 2’
1.Khởi động
2. KTBC:
+ Hãy nêu các tính chất của nhôm và hợp của nhôm?
+ Nhôm và hợp kim của nhôm dùng để làm gì?
+ Khi sử dụng những đồ dùng bằng nhôm cần chú ý điều gì? 
- GV nhận xét ghi điểm từng HS.
3.GTB: Ở nước ta có nhiều hang động, núi đá vôi. Đó là những vùng nào? Đá vôi có tính chất và tính chất gì? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay.
4.Gi¶ng bµi:
Hoạt động 1 : Một số vùng đá vôi của nước ta
- Yêu cầu HS quan sát hình minh họa trang 54 SGK, đọc tên các vùng núi đá vôi đó.
- Em còn biết ở vùng nào nước ta có nhiều đá vôi và núi đá vôi.
* Kết luận: Ở nước ta có nhiều vùng đá vôi với những hang động, di tích lịch sử.
Hoạt động 2: Tính chất của đá vôi
- Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm cùng làm thí nghiệm sau:
+ TN1: Giao cho mỗi nhóm 1 hòn đá cuội và 1 hòn đá vôi. Yêu cầu cọ sát 2 hòn đá vào nhau. Quan sát chỗ cọ xát và nhận xét. Gọi 1 nhóm mô tả hiện tượng và kết quả TN, các nhóm khác bổ sung.
+ TN2: Dùng bơm tiêm hút giấm trong lọ, nhỏ giấm vào hòn đá vôi và hòn đá cuội, quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra.
- Qua 2 TN trên, em thấy đá vôi có tính chất gì?
 Kết luận: Qua 2 TN trên chứng tỏ đá vôi có nhiều ích lợi trong đời sống.
Hoạt động 3: Ích lợi của đá vôi
- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi: Đá vôi được dùng để làm gì?
- Gọi HS trả lời câu hỏi, ghi nhanh kết quả lên bảng.
 Kết luận: Đá vôi được dùng để lát đường xây nhà, sản xuất xi măng, làm phấn viết, đồ lưu niệm, các công trình văn hóa nghệ thuật, ...
5. Cñng cè:
- Nhận xét tiết học, tuyên dương.
- Dặn về nhà học thuộc mục Bạn cần biết và chuẩn bị bài sau.
3 HS lên bảng trả lời câu hỏI
- Nhắc lại, ghi vở, mở SGK trang 54, 55.
- 3 HS tiếp nối nhau đọc.
- Tiếp nối nhau kể tên các địa danh mà mình biết.
- Lắng nghe.
- Nhóm 4 HS trao đổi cùng làm TN theo hướng dẫn .
- Đại diện mỗi nhóm trình bày kết quả TN1, và rút ra kết luận. 
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung, đi đến thống nhất.
- HS nêu.
- Lắng nghe.
- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận và trả lời câu hỏi. Cả lớp nhận xét
- Tiếp nối nhau trả lời.
- Lắng nghe.
- HS ®äc mục Bạn cần biết 
BDHSG To¸n: ¤n tËp
I. Môc tiªu: Gióp HS:	 
- Cñng cè vÒ phÐp nh©n sè thËp ph©n; phÐp chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn.
II. Tµi liÖu gi¶ng d¹y: S¸ch LuyÖn gi¶i To¸n 5
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
TT
ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
ho¹t ®éng cña häc sinh
1
2
3
4
5
6
7
 H­íng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: 
§Ò 2: Tr 21- TuÇn 12.§¸p ¸n: trang 82
 Bài 1: TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt	
- GVquan s¸t, gióp HS làm bài .
- Gäi 1 sè HS kh¸c nªu kÕt qu¶
 L­u ý: c©u b: VËn dông tÝnh chÊt mét sè nh©n víi mét tæng (hiÖu)
- GV cïng líp nhËn xÐt chèt c¸ch tÝnh nhanh. 
Bài 2: T×m X
a, 1,3 x 0,5 < X < 1,8 x 1,9
b, 2,5 x 2,7 < X x 2 < 2,7 x 4,5
- Gäi HS lªn b¶ng làm bài. 
- GV cïng líp nhËn xÐt chèt bµi lµm ®óng.
Bài 3: Tãm t¾t:
1 chai s÷a: 0,75 l
Mçi l: 1,08 kg
Mçi vá chai: 0,2 kg
100 chai s÷a:kg?
- Gäi HS lªn b¶ng làm bµi
- GV cïng líp nhËn xÐt chèt bµi gi¶i ®óng.
§Ò 2: Tr 23- TuÇn 13.§¸p ¸n: trang 84
Bài 1: TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt	
- GVquan s¸t, gióp HS làm bài .
- Gäi 1 sè HS kh¸c nªu kÕt qu¶
 L­u ý: c©u b: VËn dông tÝnh chÊt mét tæng (hiÖu) chia cho 1 sè
- GV cïng líp nhËn xÐt chèt c¸ch nh©n. 
Bài 2: T×m X
a, X x 3,9 + X x 0,1 = 2,7
b, 12,3 : X – 4,5 : X = 15
- Gäi HS lªn b¶ng làm bài. 
- GV cïng líp nhËn xÐt chèt bµi lµm ®óng.
Bài 3: Tãm t¾t:
 Tæng 2 sè: 0,6
 Th­¬ng 2 sè: 0,6
 Mçi sè:.?
- GV cïng líp nhËn xÐt chèt bµi gi¶i ®óng
Bài 4: Tãm t¾t:
 Mua b¸nh nhiÒu h¬n kÑo: 3,85 kg
 2/3 sè kg b¸nh = 4/5 sè kg kÑo
 Mçi lo¹i: kg? 
- GV cïng líp nhËn xÐt chèt bµi gi¶i ®óng
Cñng cè:
- NhËn xÐt, dÆn dß
- HS ®äc yªu cÇu bµi tËp
- HS tù làm bài vµo vë
- 4 HS lªn b¶ng ch÷a bµi
KÕt qu¶: a, 0,42 ; 100
b, 56 ; 7,89
- Líp nhËn xÐt
- HS ®äc, nªu yªu cÇu bµi tËp
- HS tù làm bài vµo vë
- 2 Hs lªn b¶ng lµm
§¸p sè:a, X cã thÓ lµ 1; 2; 3
 b, X cã thÓ lµ 4; 5 ; 6 
- Líp nhËn xÐt
- HS ®äc thÇm ®Ò bµi
- HS làm bài 
- 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi
§¸p sè: 101 kg
- Líp nhËn xÐt
- HS ®äc thÇm ®Ò bµi, nªu tãm t¾t
- HS làm bài 
- 2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi
KÕt qu¶: a, 2,4 ; b, 0,1
- Líp nhËn xÐt
- HS ®äc, nªu yªu cÇu bµi tËp
- HS tù làm bài vµo vë
- 2 Hs lªn b¶ng lµm
§¸p sè:a, X = 0,675
 b, X = 0,52
- Líp nhËn xÐt
- HS ®äc thÇm ®Ò bµi
- HS làm bài 
- 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi
§¸p sè:Sè bÐ: 0,225. Sè lín: 0,375
- Líp nhËn xÐt
- HS ®äc thÇm ®Ò bµi
- HS làm bài 
- 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi
§¸p sè: B¸nh: 23,1kg; kÑo: 19,25 kg
- Líp nhËn xÐt

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 13Lop 5Hai buoi(1).doc