Giáo án Thể dục 5 - Tiết 65: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi: “dẫn bóng”

Giáo án Thể dục 5 - Tiết 65: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi: “dẫn bóng”

Thể dục - Tiết 65

MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN. TRÒ CHƠI: “Dẫn bóng”

I. MỤC TIÊU:

 - Thực hiện được động tác phát cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân.

 - Thực hiện đứng ném bóng vào rổ bằng một tay trên vai hoặc bằng hai tay.

 - Trò chơi: “Dẫn bóng”. Biết cách chơi và tham gia chơi được.

 II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

 - Cầu, bóng, còi. Sân tập sạch sẽ.

 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:

Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS

 

doc 1 trang Người đăng hang30 Lượt xem 510Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 5 - Tiết 65: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi: “dẫn bóng”", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2010
Thể dục - Tiết 65
MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN. TRÒ CHƠI: “Dẫn bóng”
I. MỤC TIÊU: 
 - Thực hiện được động tác phát cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân.
 - Thực hiện đứng ném bóng vào rổ bằng một tay trên vai hoặc bằng hai tay.
 - Trò chơi: “Dẫn bóng”. Biết cách chơi và tham gia chơi được.
 II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
 - Cầu, bóng, còi. Sân tập sạch sẽ. 
 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
Tg
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
6-10’
18-22’
4- 6’
1. Phần mở đầu:
+ GV nhËn líp phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu giê häc.
+ Yªu cÇu HS ch¹y nhÑ nhµng trªn ®Þa h×nh tù nhiªn theo mét hµng däc hoÆc theo vßng trßn trong s©n
. §i th­êng vµ hÝt thë s©u
.Xoay c¸c khíp cæ ch©n ®Çu gèi, h«ng, vai.
. ¤n bµi thÓ dôc mét lÇn.
+ Ch¬i trß ch¬i khëi ®éng.
2. PhÇn c¬ b¶n:
 *M«n thÓ thao tù chän :
§¸ cÇu:
+ ¤n ph¸t cÇu b»ng mu bµn ch©n
+¤n chuyÓn cÇu b»ng mu bµn ch©n theo nhãm 2-3 ng­êi.
NÐm bãng
+ ¤n cÇm bãng b»ng mét tay trªn vai.
+ Häc c¸ch nÐm nÐm bãng vµo ræ b»ng mét tay trªn vai.
+ Ch¬i trß ch¬i “ DÉn bãng”
+ GV tæ chøc cho HS ch¬i .
3 PhÇn kÕt thóc.
+ §i ®Òu theo 2-4 hµng däc vç tay vµ h¸t.
+ GV cïng häc sinh hÖ thèng bµi
+ GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giao bµi tËp vÒ nhµ.
-§HNL.
GV @ * * * * * * *
 * * * * * * * 
-§HTC.
-§HTL: GV
 * * * * *
 * * * * *
-§HTC : GV
 * * * *
 * * * *
 - §HKT:
 GV
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *

Tài liệu đính kèm:

  • docTHỂ DỤC T65.doc