Giáo án Tiếng Việt Khối 5 - Tuần 29

Giáo án Tiếng Việt Khối 5 - Tuần 29

Một vụ đắm tàu

I . Mục Tiêu :

-Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài, đọc đúng các từ phiên âmtiếng nước ngoài:

Li-vơ-pun, Ma-ri-ô, Giu-li-ét-ta.

-Hiểu: Ca ngợi tình bạn giữa Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta; sự ân cần, dịu dàng của

Giu-li-ét-ta; đức hi sinh cao thượng của cậu bé Ma-ri-ô.

II .Đồ dùng học tập:

Tranh minh hoạ chủ điểm và bài học trong SGK

III . Hoạt động dạy và học :

2. Dạy bài mới

 

doc 9 trang Người đăng phuonght2k2 Ngày đăng 14/03/2022 Lượt xem 263Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiếng Việt Khối 5 - Tuần 29", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thø ngµy th¸ng n¨m 2006
TiÕt 
 TËP §äC
Mét vơ ®¾m tµu
I . Mơc Tiªu :
-§äc l­u lo¸t, diƠn c¶m toµn bµi, ®äc ®ĩng c¸c tõ phiªn ©mtiÕng n­íc ngoµi: 
Li-v¬-pun, Ma-ri-«, Giu-li-Ðt-ta.
-HiĨu: Ca ngỵi t×nh b¹n gi÷a Ma-ri-« vµ Giu-li-Ðt-ta; sù ©n cÇn, dÞu dµng cđa 
Giu-li-Ðt-ta; ®øc hi sinh cao th­ỵng cđa cËu bÐ Ma-ri-«.
II .§å dïng häc tËp:
Tranh minh ho¹ chđ ®iĨm vµ bµi häc trong SGK
III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
2. D¹y bµi míi 
a .Giíi thiƯu bµi :
Giíi thiƯu tranh –giíi thiƯu bµi míi
(SGVtr 179 )
b. Bµi míi :
H§1 :LuyƯn ®äc ®ĩng 
-Gäi 1HS kh¸ - giái ®äc bµi
-GV chia 5®o¹n 
®o¹n 1:.hä hµng.
®o¹n 2:b¨ng cho b¹n.
®o¹n 3:.hçn lo¹n
®o¹n 4:tuyƯt väng.
®o¹n 5: cßn l¹i
-Gäi 5 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1
Sưa lçi khi HS ng¾t nghØ sai 
-Gäi 5 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2 
-GV ®äc mÉu c¶ bµi
H§2:T×m hiĨu bµi:
®o¹n 1
C©u 1 SGK ?
G Vgiíi thiƯu thªm vỊ hoµn c¶nh 2 b¹n 
®o¹n 2
C©u 2SGK ?
®o¹n 3
-Tai n¹n bÊt ngê x¶y ra ntn?
®o¹n 4,5
-Ma-ri-« ph¶n øng thÕ nµo khi nh÷ng ng­êi trªn xuång muèn nhËn ®øa trỴ nhá h¬n lµ cËu?
C©u 3 SGK?
C©u 4 SGK?
GV tỉng kÕt ý
H§3: LuyƯn ®äc diƠn c¶m
-Tõ ý tõng ®o¹n HS nªu c¸ch ®äc
-Thi ®äc ®o¹n 4,5
-LuyƯn ®äc theo nhãm
- Gäi HS ®äc bµi 
 -Em h·y nªu ý chÝnh cđa bµi ?
 H§4 :cđng cè ,dỈn dß
 -NX tiÕt häc 
HS quan s¸t tranh
C¶ líp ®äc thÇm theo
LuyƯn ®äc tõ khã: Li-v¬-pun, Ma-ri-«, Giu-li-Ðt-ta, 
Gi¶i nghÜa tõ khã: Li-v¬-pun, bao l¬n,..
C¶ líp ®äc thÇm theo
+Ma-ri-«:bè mÊt sím, vỊ quª sèng víi hä hµng.
Giu-li-Ðt-ta:®ang trªn ®­êng vỊ nhµ, gỈp l¹i bè mĐ.
+ “mét ngänn sãng 
 b¨ng cho b¹n”
+c¬n b·o d÷ déi Ëp tíi, sãng lín ph¸ thđng th©n tµu, n­íc phun vµo khoang, con tµu ch×m dÇn gi÷a biĨn kh¬i, 2 b¹n khiÕp sỵ nh×nh mỈt biĨn
+Mét ý nghÜ vơt ®Õn Ma-ri « quyÕt ®Þnh nh­êng chç cho b¹n -cËu hÐt to:,råi «m ngang l­ng b¹n th¶ xuèng n­íc.
+Ma-ri-« cã t©m hån cao th­ỵng, nh­êng sù sèng cho b¹n, hi sinh b¶n th©n v× b¹n.
+VD:Ma-ri-« mang nÐt tÝnh c¸ch ®iĨn h×nh cđa nam giíi s½n sµng nh­êng c¶ sù sèng cho b¹n , Giu-li-Ðt-ta cã nh÷ng nÐt tÝnh c¸ch ®iĨn h×nh cđa phơ n÷ ,dÞu dµng ch¨m sãc , khãc nøc në khi nh×n thÊy b¹n vµ con tµu ®ang ch×m
Líp NX sưa sai
ý 2 mơc I
TiÕt 
 CHÝNH T¶ 
I. Mơc ®Ých yªu cÇu:
-Nhí-viÕt ®ĩng chÝnh t¶ bµi §Êt n­íc ®o¹n “Mïa thu nay®Õn hÕt.”
-N¾m ®­ỵc c¸ch viÕt hoa tªn c¸c hu©n ch­¬ng, danh hiƯu, gi¶i th­ëng qua BT thùc hµnh.
II .§å dïng häc tËp:
VBTTV
B¶ng phơ viÕt ghi nhí c¸ch viÕt hoa tªn c¸c hu©n ch­¬ng, .
B¶ng nhãm.
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 
.D¹y bµi míi :
H§1 : Giíi thiƯu bµi
 GV nªu mơc ®Ých, y/c tiÕt häc. 
H§2 : H­íng dÉn HS viÕt chÝnh t¶
- Gäi 1-2 HS ®äc thuéc thuéc 3 khỉ th¬
- Em h·y nªu néi dung chÝnh cđa bµi ? 
-Em h·y t×m nh÷ng tõ dƠ viÕt sai ?
- GV ®äc tõ khã 
-GV ®äc bµi
-GV ®äc bµi – l­u ý tõ khã 
H§3 : ChÊm ,ch÷a bµi 
GV chÊm. nhanh 1 sè bµi –NX tr­íc líp
Rĩt kinh nghiƯm 
H§4 : H­íng dÉn HS lµm bµi tËp 
-Gäi HS ®äc bµi 2
-Tỉ chøc ho¹t ®éng nhãm ®«i
- Gäi ®¹i diƯn c¸c nhãm ch÷a bµi
Gv chèt - rĩt ra phÇn ghi nhí - y/c HS nh¾c l¹i
(treo b¶ng phơ )
*L­u ý: nÕu cơm tõ chØ tªn ng­êi th× viÕt hoa theo qui t¾c tªn ng­êi.
Bµi 3
- Gäi 1 HS ®äc ®Ị bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cđa bµi ?
Th¶o luËn nhãm
§¹i diƯn nhãm nªu kÕt qu¶ 
*L­u ý:
 “Bµ mĐ/ ViƯt Nam/ Anh hïng” cã g× ®Ỉc biƯt?
H§5 : Cđng cè ,dỈn dß 
 -Nh¾c l¹i ghi nhí cđa bµi häc h«m nay.
 -NX tiÕt häc.
C¶ líp ®äc thÇm theo
+rõng tre, b¸t ng¸t, phï sa, r× rÇm, tiÕng ®Êt,
HS viÕt b¶ng con (giÊy nh¸p )
HS viÕt vµo vë
HS so¸t lçi
HS ®ỉi chÐo bµi so¸t lçi
§äc ,nªu yªu cÇu cđa ®Ị bµi
C¸c nhãm th¶o luËn
+Hu©n ch­¬ng Kh¸ng chiÕn, Hu©n ch­¬ng Lao ®éng, 
 Anh hïng Lao ®éng
 Gi¶i th­ëng Hå ChÝ Minh .
+mçi cơm tõ gåm 2 bé phËn :
VD:Hu©n ch­¬ng /Kh¸ng chiÕn
 .
Ch÷ c¸i ®Çu mçi bé phËn ®Ịu viÕt hoa,..
Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung
+ViÕt l¹i tªn c¸c danh hiƯu cho ®ĩng
1 sè nhãm viÕt trªn giÊy khỉ to,d¸n KQ lªn b¶ng 
Nhãm kh¸c NX, bỉ sung
+cơm tõ nµy gåm 3 bé phËn 
TiÕt 
 LUYƯN Tõ Vµ C¢U
¤n tËp vỊ dÊu c©u
(DÊu chÊm, chÊm hái, chÊm than)
I. Mơc ®Ých yªu cÇu:
 -HƯ thèng ho¸ kiÕn thøc ®· häc vỊ dÊu chÊm, chÊm hái, chÊm than.
 -N©ng cao kÜ n¨ng sư dơng 3 lo¹i dÊu c©u trªn.
II .§å dïng häc tËp:
 Tõ ®iĨn TV
 B¶ng nhãm
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 
 1.KiĨm tra bµi cị :
NX kÕt qu¶ bµi KT§K
 2.D¹y bµi míi 
H§1: Giíi thiƯu bµi :
 GV nªu mơc ®Ých, y/c tiÕt häc. 
H§2:H­íng dÉn HS luyƯn tËp
 - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1,x¸c ®Þnh yªu cÇu cđa bµi 1 ?
Gäi HS x¸c ®Þnh thø tù c¸c c©u trong mÈu truyƯn - ®¸nh thø tù vµo ®o¹n v¨n 
 - Tỉ chøc ho¹t ®éng nhãm
 - Gäi ®¹i diƯn nhãm nªu kÕt qu¶ 
 - C©u chuyƯn cã tÝnh kh«i hµi ë ®iĨm nµo?
Bµi 2:
 - Gäi 1 HS ®äc ®Ị bµi tËp sè 2,x¸c ®Þnh yªu cÇu cđa bµi ?
 -§o¹n v¨n nãi ®iỊu g× ?
*Gỵi ý: dùa vµo nghÜa cđa tõ khi nµo tËp hỵp tõ diƠn ®¹t 1 ý trän vĐn , hoµn chØnh th× ®¸nh dÊu c©u 
HS lµm viƯc c¸ nh©n
Gäi HS tr×nh bµy
(cã thĨ cã nhiỊu ®¸p ¸n -GV ph©n tÝch , h­íng dÉn HS lùa chän)
Bµi 3:
H­íng dÉn HS ®äc thÇm, chËm r·i tõng c©u vµ l­u ý dÊu c©u xem cã phï hỵp kh«ng
Th¶o luËn nhãm
§¹i diƯn nhãm nªu kÕt qu¶ 
 - C©u chuyƯn cã tÝnh kh«i hµi ë ®iĨm nµo?
H§4 :cđng cè ,dỈn dß
 -Nh¾c l¹i c¸ch dïng c¸c dÊu c©u.
 -NX tiÕt häc.
 -VỊ nhµ kĨ l¹i c©u chuyƯn vui cho ng­êi th©n nghe.
Líp ®äc thÇm theo
+T×m dÊu chÊm, chÊm hái, chÊm than?
+T/d cđa mçi dÊu c©u ®ã?
11c©u 
-DÊu chÊm ®Ỉt cuèi c¸c c©u 1,2,9 dïng ®Ĩ kÕt thĩc c¸c c©u kĨ .
-DÊu chÊm hái ®Ỉt cuèi c¸c c©u 7,11 dïng ®Ĩ kÕt thĩc c¸c c©u hái.
-DÊu chÊm than ®Ỉt cuèi c¸c c©u 4,5 dïng ®Ĩ kÕt thĩc c¸c c©u c¶m, c©u cÇu khiÕn.
Nhãm kh¸c NX, bỉ sung
+VËn ®éng viªn chØ nghÜ ®Õn kØ lơc nªn khi b¸c sÜ nãi anh sèt 41 ®é, anh hái ngay kØ lơc thÕ giíi (vỊ sèt cao) lµ bao nhiªu.
+§Ỉt dÊu chÊm vµo ®o¹n v¨n .
Líp ®äc thÇm lÇn 2
+KĨ chuyƯn thµnh phè ..®­ỵc ®Ị cao, ®­ỵc h­ëng nh÷ng ®Ỉc quyỊn, ®Ỉc lỵi.
.
HS lµm VBTTV
VD: 8 c©u
®¸p ¸n SGV tr185
C©u 1 sưa thµnh (?)
C©u 2 ®ĩng
C©u 3 sưa thµnh (?)
C©u 4 sưa thµnh (.)
+C©u tr¶ lêi cđa Hïng cho biÕt : Hïng ®­ỵc 0 ®iĨm c¶ 2 bµi KT To¸n vµ TV
TiÕt 
KĨ CHUYƯN
Líp tr­ëng líp t«i
 I.Mơc ®Ých yªu cÇu:
-Dùa vµo lêi kĨ cđa GVvµ tranh minh ho¹, kĨ ®­ỵc tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyƯn; giäng kĨ tù nhiªn, phèi hỵp cư chØ, nÐt mỈt mét c¸ch tù nhiªn.
-HiĨu, trao ®ỉi víi b¹n vỊ ý nghÜa c©u chuyƯn: khen ngỵi mét líp tr­ëng n÷ võa häc giái võa chu ®¸o, xèc v¸c c«ng viƯc cđa líp, khiÕn c¸c b¹n nam trong líp ai cịng nĨ phơc.
-L¾ng nghe, nhí ,kĨ l¹i chuyƯn.
-Nghe b¹n kĨ , NXvµ kĨ tiÕp 
II. §å dïng d¹y häc:
Tranh minh ho¹ truyƯn tong SGK 
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 
1.KiĨm tra bµi cị :
KĨ l¹i c©u chuyƯn nãi vỊ truyỊn thèng t«n s­ träng ®¹o cđa ng­êi VN hoỈc mét kØ niƯm vỊ thÇy gi¸o (c« gi¸o).
2.D¹y bµi míi 
H§1:Giíi thiƯu bµi :
 GV nªu mơc ®Ých, y/c tiÕt häc. 
H§2:
- GV kĨ chuyƯn lÇn 1
- GV kĨ lÇn 2
H§3: HS tËp kĨ chuyƯn
Gäi HS ®äc gỵi ý 2,3 SGK
*Gỵi ý: truyƯn cã 4 nh©n vËt , nh©n vËt “t«i”®· nhËp vai nªn c¸c em chØ chän nhËp vai 1 trong 3 nh©n vËt cßn l¹i
-Em sÏ nhËp vai nh©n vËt nµo?
-Tỉ chøc ho¹t ®éng nhãm ®«i 
- Gäi ®¹i diƯn nhãm kĨ nèi tiÕp
- Gäi ®¹i diƯn nhãm kĨ toµn bé c©u chuyƯn 
Nhãm kh¸c cã thĨ hái vỊ néi dung vµ ý nghÜa c©u chuyƯn
-Nh©n vËt chÝnh trong c©u chuyƯn lµ ai?
-ý nghÜa c©u chuyƯn ?
H§4: Liªn hƯ thùc tÕ ,cđng cè ,dỈn dß
-NX tiÕt häc .
-VỊ nhµ kĨ cho ng­êi th©n. 
HS l¾ng nghe
HS l¾ng nghe vµ nh×n tranh minh ho¹ 
Líp ®äc thÇm theo 
VD:..Quèc 
TËp kĨ tõng ®o¹n nèi tiÕp trong nhãm 
TËp kĨ toµn bé c©u chuyƯn
Nhãm kh¸c NX:
+Néi dung c©u chuyƯn cã ®Çy ®đ kh«ng
+giäng kĨ, nÐt mỈt, cư chØ.
+s¸ng t¹o 
B×nh b¹n kĨ hay nhÊt
Thø ngµy th¸ng n¨m 2006
TiÕt 
 TËP §äC
Con g¸i
I . Mơc Tiªu :
-§äc l­u lo¸t, diƠn c¶m bµi v¨n víi giäng thđ thØ, t©n t×nh, phï hỵp víi c¸ch kĨ sù viƯc theo c¸ch nh×n, c¸ch nghÜ cđa c« bÐ M¬.
-HiĨu: Phª ph¸n quan niƯm l¹c hËu “träng nam khinh n÷”.Khen M¬ häc giái, ch¨m lµm, dịng c¶m cøu b¹n, lµm thay ®ỉi c¸ch hiĨu ch­a ®ĩng cđa cha mĐ em vỊ viƯc sinh con g¸i.
II .§å dïng häc tËp:
Tranh minh ho¹ bµi ®äc SGK
III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
1.KiĨm tra bµi cị :
HS ®äc bµi Mét vơ d¾m tµu,TLCH
2. D¹y bµi míi 
a .Giíi thiƯu bµi :
Giíi thiƯu tranh –giíi thiƯu bµi míi
(SGVtr 190 )
b. Bµi míi :
H§1 :LuyƯn ®äc ®ĩng 
-Gäi 1HS kh¸ - giái ®äc bµi
-GV chia 5®o¹n 
®o¹n 1:.buån.
®o¹n 2:tøc ghª.
®o¹n 3:n­íc m¾t.
®o¹n 4:hĩ vÝa.
®o¹n 5: cßn l¹i
-Gäi 5 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1
Sưa lçi khi HS ng¾t nghØ sai 
-Gäi 5 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2 
-GV ®äc mÉu c¶ bµi
H§2:T×m hiĨu bµi:
®o¹n 1
C©u 1 SGK ?
®o¹n 2,3
C©u 2SGK ?
®o¹n 4,5
C©u 3SGK ? 
GV nãi vỊ t­ t­ëng träng nam, khinh n÷ lµ sai lÇm, l¹c hËu .
C©u 4 SGK?
H§3: LuyƯn ®äc diƠn c¶m
-Tõ ý tõng ®o¹n HS nªu c¸ch ®äc
-Thi ®äc ®o¹n 5
-LuyƯn ®äc theo nhãm
- Gäi HS ®äc bµi 
 -Em h·y nªu ý chÝnh cđa bµi ?
 H§4 :cđng cè ,dỈn dß
 -NX tiÕt häc.
 -ChuÈn bÞ cho tiÕt TLV(tËp viÕt ®o¹n ®èi tho¹i..) 
C¶ líp ®äc thÇm theo
LuyƯn ®äc tõ khã:tr»n träc, chỴ cđi, nÐp, 
n«i
Gi¶i nghÜa tõ khã : c¬ man, vÞt trêi, 
C¶ líp ®äc thÇm theo
+d× H¹nh b¶o: l¹i mét vÞt trêi n÷a.
 C¶ bè vµ mĐ M¬ ®Ịu cã vỴ buån buån.
+ë líp :M¬ lµ häc sinh giái
 ë nhµ:M¬ lµm mäi viƯc giĩp mĐ nhÊt lµ nh÷ng ngµy bè ®i c«ng t¸c. M¬ cßn dịng c¶m lao xuèng n­íc ®Ĩ cøu Hoan. 
+Bè «m M¬ chỈt ®Õn ngỵp thë.d× H¹nh tù hµo vỊ ch¸u “con g¸i nh­ nã th× mét tr¨m døa con trai cịng kh«ng b»ng ”.
+VD:
-B¹n M¬ lµ con g¸i nh­ng rÊt giái giang
.
Líp NX sưa sai
ý 2 mơc I
TiÕt 
 TËp lµm v¨n
 TËp viÕt ®o¹n ®èi tho¹i
I. Mơc ®Ých yªu cÇu:
-BiÕt viÕt tiÕp c¸c lêi ®èi tho¹i ®Ĩ hoµn chØnh mét ®o¹n ®èi tho¹i trong kÞch.
-BiÕt ph©n vai ®äc l¹i hoỈc diƠn thư mµn kÞch. 
II .§å dïng häc tËp:
Tõ ®iĨn TV
B¶ng nhãm
1 sè vËt dơng ®Ĩ HS s¾m vai:kh¨n ®á, ¸o, mị thủ thđ.
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 
D¹y bµi míi 
H§1: Giíi thiƯu bµi :
 GV nªu mơc ®Ých, y/c tiÕt häc
(SGV tr192) 
H§2:H­íng dÉn HS luyƯn tËp
Bµi 1
HS lµm viƯc c¸ nh©n
Bµi 2:
- Gäi 1 HS ®äc ®Ị bµi tËp sè 2,x¸c ®Þnh yªu cÇu cđa bµi ?
*L­u ý: khi viÕt thĨ hiƯn tÝnh c¸ch cđa c¸c nh©n vËt
-Nhãm em chän mµn mÊy?
HS ®äc gỵi ý SGK
- Tỉ chøc ho¹t ®éng nhãm
- Gäi ®¹i diƯn nhãm nèi tiÕp ®äc lêi ®èi tho¹i cđa nhãm m×nh 
Bµi 3:
Gäi HS ®äc y/c cđa bµi 3
*L­u ý: kh«ng nªn qu¸ phơ thuéc vµo lêi ®èi tho¹i cđa nhãm.
Tõng nhãm lÇn l­ỵt lªn tr×nh bµy
GV tỉng kÕt 
H§4 :cđng cè ,dỈn dß
 -NX tiÕt häc.
 -VỊ nhµ viÕt l¹i vµo vë ®o¹n ®èi tho¹i.
Líp ®äc thÇm theo
Gäi 1 HS ®äc bµi
HS lµm theo nhãm: mçi HS ®­a ra 1 c¸ch viÕt - nhãm t×m c¸ch hay nhÊt
VD:
Mµn 1 (mµn 2)
Nhãm kh¸c NX,bỉ sung
+lêi ®èi tho¹i cã hỵp lÝ, thĩ vÞ kh«ng?
B×nh chän nhãm so¹n kÞch hay nhÊt
Nhãm kh¸c NX, bỉ sung
+®èi ®¸p cã tù nhiªn kh«ng,?
B×nh nhãm cã c¸ch biĨu diƠn hay nhÊt
TiÕt 
 LUYƯN Tõ Vµ C¢U
¤n tËp vỊ dÊu c©u
(DÊu chÊm, chÊm hái, chÊm than)
I. Mơc ®Ých yªu cÇu:
-TiÕp tơc hƯ thèng ho¸ kiÕn thøc ®· häc vỊ dÊu chÊm, chÊm hái, chÊm than.
-Cđng cè kÜ n¨ng sư dơng 3 lo¹i dÊu c©u trªn.
II .§å dïng häc tËp:
Tõ ®iĨn TV
B¶ng nhãm
B¶ng phơ BT1
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 
1.KiĨm tra bµi cị :
Gäi HS lµm BT3 tiÕt tr­íc
2.D¹y bµi míi 
H§1: Giíi thiƯu bµi :
 GV nªu mơc ®Ých, y/c tiÕt häc. 
H§2:H­íng dÉn HS luyƯn tËp
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1,x¸c ®Þnh yªu cÇu cđa bµi 1 ?
- Tỉ chøc ho¹t ®éng nhãm
GV treo b¶ng phơ BT1
- Gäi ®¹i diƯn nhãm nªu kÕt qu¶ lÇn l­ỵt theo tõng c©u 
GV cã thĨ y/c HS gi¶i thÝch v× sao l¹i dïng dÊu c©u ®ã?
GV tiĨu kÕt
Bµi 2:
- Gäi 1 HS ®äc ®Ị bµi tËp sè 2,x¸c ®Þnh yªu cÇu cđa bµi ?
-§o¹n v¨n nãi ®iỊu g× ?
HS lµm viƯc c¸ nh©n
Gäi HS tr×nh bµy
(cã thĨ cã nhiỊu ®¸p ¸n -GV ph©n tÝch , h­íng dÉn HS lùa chän)
V× sao Nam bÊt ngê tr­íc c©u TL cđa Hïng?
Bµi 3:
Gäi HS tr×nh bµy nèi tiÕp 
(nhiỊu HS cã ®¸p ¸n kh¸c nhau)
H§4 :cđng cè ,dỈn dß
 -Nh¾c l¹i c¸ch dïng c¸c dÊu c©u.
 -NX tiÕt häc.
 -VỊ nhµ kĨ l¹i c©u chuyƯn vui cho ng­êi th©n nghe.
Líp ®äc thÇm theo
+T×m dÊu c©u thÝch hỵp víi « trèng?
C¸c dÊu cÇn ®iỊn:
(! ) (! ) (! ) ( .) ( !) ( .) (? ) ( !) ( !) ( !) 
( ?) (! ) ( .) ( .) 
Nhãm kh¸c NX, bỉ sung
.
HS lµm VBTTV
C©u 4:Chµ!
C©u 5:.c¬ µ?
C©u 6: giái thËt ®Êy!
C©u 7: kh«ng!
C©u 8:.giĩp.
.
VD:
ChÞ më cưa giĩp em víi!
TËp lµm v¨n
Tr¶ bµi v¨n t¶ c©y cèi
I. Mơc ®Ých yªu cÇu:
-BiÕt rĩt kinh nghiƯm vỊ c¸c mỈt bè cơc, tr×nh tù miªu t¶, c¸ch diƠn ®¹t, c¸ch tr×nh bµy.
-Ph¸t hiƯn vµ sưa lçi trong bµi lµm cđa m×nh, cđa b¹n,; nhËn biÕt ­u ®iĨm cđa bµi v¨n hay, viÕt l¹i cho hay h¬n.
II .§å dïng häc tËp:
B¶ng phơ ghi lçi cđa HS
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 
1.KiĨm tra bµi cị:
Mét, hai tèp HS ph©n vai ®äc l¹i hoỈc diƠn mét trong hai mµn kÞch(Giu-li-Ðt-ta hoỈc Ma-ri-«) c¶ nhãm ®· hoµn chØnh.
2.D¹y bµi míi:
H§1: Giíi thiƯu bµi :
 GV nªu mơc ®Ých,y/c tiÕt häc. 
H§ 2: NX chung vµ h­íng dÉn HS ch÷a mét sè lçi ®iĨn h×nh
Gäi HS ®äc 5 ®Ị v¨n cđa tiÕt KT, x¸c ®Þnh y/c ®Ị bµi 
GV ®­a lÇn l­ỵt c¸c lçi sai theo tr×nh tù trªn:
Lçi vỊ bè cơc
Lçi chÝnh t¶
Lçi dïng tõ
Lçi viÕt c©u
Lçi vỊ ý
HS cã thĨ lªn b¶ng hoỈc ch÷a miƯng b»ng nhiỊu c¸ch kh¸c nhau
BiĨu d­¬ng nh÷ng bµi v¨n hay-®äc tr­íc c¶ líp cïng nghe 
H§3 : Tr¶ bµi vµ h­íng dÉn HS ch÷a bµi.
HS t×m lçi sai cđa m×nh råi sưa l¹i.
Trao ®ỉi víi b¹n t×m c¸i hay,c¸i ®¸ng häc cđa bµi v¨n
Gäi 3- 4 HS ®äc l¹i bµi ®É sưa.
BiĨu d­¬ng nh÷ng bµi ch÷a tèt.
H§4 :cđng cè , dỈn dß
-VỊ nhµ sưa tiÕp bµi v¨n cho hay.
-ChuÈn bÞ tiÕt sau ¤n tËp vỊ t¶ con vËt

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tieng_viet_khoi_5_tuan_29.doc