Kế hoạch bài học lớp 5 - Tuần 17 năm 2013

Kế hoạch bài học lớp 5 - Tuần 17 năm 2013

I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

 - Đọc được :ăt, ât ,rửa mạt, đấu vật, ; từ và đoạn thơ ứng dụng .

- Viết được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật

- Luyện nĩi từ 2 -4 câu theo chủ đề :Ngày chủ nhật.

*HSKT: Đọc viết chữ a,o

II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC:

_ Tranh minh hoạ các từ khóa, bài đọc ứng dụng, phần luyện nói

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

 

doc 21 trang Người đăng huong21 Lượt xem 819Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài học lớp 5 - Tuần 17 năm 2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÞch b¸o gi¶ng tuÇn 17
 ( Tõ ngµy 24/12 ®Õn ngµy 28/12 n¨m 2012)
TN
TiÕt
M«n
Tªn bµi d¹y
M«n
Tªn bµi d¹y
2
24/12
1
2
3
4
GDTT
TiÕng viƯt
TiÕng viƯt
To¸n
Chµo cê
Bµi 69: ăt ,ât (T1)
 (T2)
Luyện tập chung
L.Tiếngviệt
L.Tiếng việt
Luyện tốn
Tự học
L/ viết:Bài 68
Luyện đọc bài 69
Luyện phép,cộng,trừ
Tốn
3
25/12
1
2
3
4
TiÕng viƯt
TiÕng viƯt
Tốn
Đạo đức
Bài 70: ơt,ơt (T1)
 ( T2)
Luyện tập chung
Trật tự trong trường
L.T.việt
HĐNGLL
Luyện đọc bài 70
Chủ đề: Anh bộ đội cụ Hồ ( HĐ3)
4
26/12
1
2
3
4
TiÕng viƯt
TiÕng viƯt
TNXH
Tự học
Bài 71: et ,êt (T1)
 (T2)
 Giữ gìn trường lớp.
 Tiếng việt
SHCM
5
27/12
1
2
3
4
TiÕng viƯt
TiÕng viƯt
Tốn
Thể dục
Nghỉ( Cơ Chung dạy)
Nghỉ cĩ GV khác dạy
6
28/12
1
2
3
4
TiÕng viƯt
TiÕng viƯt
Tốn
Thủ cơng
TV:T15:Thanh kiếm. 
TV: T16: Xay bột.. 
 Kiểm tra cuối học kì 1
 Xé,dán hình trịn
L/T.ViƯt
L/TNXH
Tự học
HĐTT
L/viết:Bài 69,70,71
Ơn : Giữ gìn trường...
 Tốn
Sinh hoạt lớp
 Thø hai ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2012
S¸ng: GDTT: Chµo cê:
 - Toµn tr­êng tËp chung d­íi cê.
 - Líp trùc ban nhËn xÐt tuÇn 16.
- Nªu ph­¬ng h­íng tuÇn 17.
**********************
TIẾNG VIỆT: Bài 69: ăt- ât
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
 - Đọc được :ăt, ât ,rửa mạt, đấu vật, ; từ và đoạn thơ ứng dụng .
- Viết được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật
- Luyện nĩi từ 2 -4 câu theo chủ đề :Ngày chủ nhật.
*HSKT: Đọc viết chữ a,o
II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC:
_ Tranh minh hoạ các từ khóa, bài đọc ứng dụng, phần luyện nói
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 TIẾT 1
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
* Kiểm tra bài cũ: 
- Đọc 
-Viết:Tiếng hĩt, ca hát
1.Giới thiệu bài:
+ Tranh vẽ gì?
_ Đọc mẫu: ăt- ât
2.Dạy vần: 
 ăt
_GV giới thiệu vần: ăt
_ Cho HS đánh vần. Đọc trơn
-Nhận diện vần ăt
_Phân tích tiếng mặt?
_Cho HS đánh vần tiếng: mặt
_GV viết bảng từ khoá
_Cho HS đọc trơn: 
 ăt, mặt, rửa mặt
-Luyện viết
-Hướng dẫn viết ở bảng con
- Tiến hành tương tự vần ăt
* So sánh ăt và ât?
* Đọc từ và câu ứng dụng:
_ Cho HS đọc từ ngữ ứng dụng:
+Tìm tiếng mang vần vừa học
+Đọc trơn tiếng
+Đọc trơn từ
TIẾT 2
3. Luyện tập:
a) Đọc SGK
_Cho HS xem tranh 1, 2, 3
_Cho HS đọc thầm và tìm tiếng mới 
_Cho HS luyện đọc
b) Hướng dẫn viết:
_Viết mẫu bảng lớp: ăt, ât
Lưu ý nét nối từ ă sang t, từ â sang t
_Hướng dẫn viết từ: rửa mặt, đấu vật
GV nhận xét chữa lỗi
_Cho HS tập viết vào vở
c) Luyện nói theo chủ đề:
_ Chủ đề: Ngày chủ nhật
_GV cho HS xem tranh và đặt câu hỏi: 
+Ngày chủ nhật, bố mẹ cho em đi chơi ở đâu?
+Em thấy những gì trong công viên?
d) Hướng dẫn HS viết bài:
-HSKT:
* Chơi trò chơi: Tìm từ mới
4.Củng cố – dặn dò:
_Củng cố: 
+ HS đọc yÕu ®äc bài 68 
_ Đọc theo GV
_HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
-Viết bảng con
_HS thảo luận và trả lời 
* Đọc trơn:
HS đọc từ ngữ ứng dụng
_Quan sát và nhận xét bức tranh
- Đọc trơn đoạn thơ ứng dụng
_Đọc toàn bài trong SGK
_Tập viết: ăt, ât
_Tập viết: rửa mặt, đấu vật
_Viết vào vở
_ Đọc tên bài luyện nói
_HS quan sát vàtrả lời
_ Học lại bài, tự tìm chữ có vần vừa học ở nhà. 
_ Xem trước bài 70
******************
TỐN: LUYỆN TẬP CHUNG
I.MỤC TIÊU:
-Biết cấu tạo mỗi số trong phạm vi 10 ;Viết ®ược các số thứ tự theo qui định;Viết được phép tính thích hợp với tĩm tắt bài tốn.
*HSKT : Viết số 1,0
II.ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC:
_Sử dụng bộ đồ dùng dạy học Toán lớp 1
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Hướng dẫn HS lần lượt làm các bài tập trong sách:
Bài 1: Tính
_Cho HS nêu yêu cầu bài toán
Bài 2: Viết các số
_Cho HS tự làm rồi chữa bài
2, 5, 7, 8, 9
9, 8, 7, 5, 2
Bài 3: 
_Cho HS nhìn vào tranh và nêu bài toán
_Cho HS làm bài
_Hỏi lại HS: Có tất cả mấy bông hoa?
b) Tương tự phần a)
-*HSKT:
2.Nhận xét –dặn dò:
_ Nhận xét tiết học
_ Dặn dò: Chuẩn bị bài 64: Luyện tập chung
_Điền số thích hợp vào chỗ chấm
_Cho HS làm và chữa bài
_Làm vào vở
_Có 4 bông hoa, có thêm 3 bông hoa nữa. Hỏi có tất cả mấy bông hoa?
_Tự điền phép tính vào vở
-Viết 1, 0
***********************
 Chiều;
luþªn VIÕT: Bµi 68
 I.Mơc tiªu: 
 - LuyƯn viÕt ®ĩng c¸c vÇn: ¨t, ©t, «t, ¬t vµ c¸c tõ : kh¨n mỈt, ®«i tÊt, ®èt lưa, vít c¸.
 - RÌn kü n¨ng viÕt ch÷ ®Đp cho HS.
 - Gi¸o dơc HS ý thøc gi÷ VS C§.
II. ChuÈn bÞ : 
 B¶ng phơ.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
H§1:¤n ®Þnh tỉ chøc.
H§2:Giíi thiƯu bµi.
H§3:H­íng dÉn viÕt.
- ViÕt mÉu 1 sè vÇn : ¨t, ©t, «t, ¬t 
- HD quy tr×nh viÕt.
- ViÕt mÉu c¸c tõ : kh¨n mỈt, ®«i tÊt, ®èt lưa, vít c¸.
- YC häc sinh viÕt vµo b¶ng con.
L­u ý cho HS kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tiÕng.
- NhËn xÐt vµ sưa sai.
* HD viÕt vµo vë.
YC lÊy vë luyƯn viÕt vµ viÕt bµi vµo vë.
( trang 29)
§Õn tõng bµn ®Ĩ theo dâi vµ HD thªm cho HS .
Thu vë chÊm vµ nhËn xÐt tuyªn d­¬ng nh÷ng HS viÕt ®Đp.
H§4: DỈn dß.
HD viÕt bµi ë nhµ
Quan s¸t.
Theo dâi GV viÕt.
LuyƯn viÕt vµo b¶ng con theo YC cđa GV.
LÊy vë luyƯn viÕt vµ thùc hµnh viÕt vµo vë
( Chĩ ý t­ thÕ ngåi viÕt kho¶ng c¸ch,cư li,gi÷a c¸c vÇn, tiÕng vµ tõ)
********************
TIẾNG VIỆT: LUYỆN ĐỌC BÀI 69
I.Mơc tiªu: 
	- LuyƯn ®äc tr¬n vµ tr«i ch¶y c¸c bµi 69
 - Giĩp HS lµm ®­ỵc 1 sè BT vỊ ®iỊn tiÕng vµ nèi tõ t¹o thµnh c©u. 
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
H§1:¤n ®Þnh tỉ chøc.
H§2:Giíi thiƯu bµi.
H§3: LuyƯn ®äc:
Gäi lÇn l­ỵt tõng em ®äc bµi ®· häc 
H§4: HD cho HS lµm c¸c BT:
 1, §iỊn cam, liỊm hoỈc tÊm ? 
  h×nh con c¸nh  
C¸i
2, §iỊn ngät, c¸t hoỈc l¹t ? 
bã  b·i  b¸nh ..
3 .Nèi:
C¸nh buåm ve vÈy ®u«i.
§iƯn ®· vỊ c¨ng giã.
Chã ®èm tËn xãm ngâ.
4 .Nèi:
B¹n Lan chim hãt lÝu lo.
Bè rãt trµ mêi bµ.
Buỉi s¸ng h¸t hay.
5: ViÕt tiÕp 3 tiÕng cã c¸c vÇn sau:
iªm:
yªm: 
u«m:..
­ng:..
Thu vë chÊm vµ ch÷a bµi.
H§5:DỈn dß: HD häc bµi ë nhµ.
 DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau.
LÇn l­ỵt ®äc bµi ( ®äc tr¬n )
NhËn xÐt.
Nªu YC.
Lµm bµi vµo vë 
Çn l­ỵt lªn b¶ng ch÷a .
§äc l¹i c¸c tõ vµ c©u trªn.
********************
TO¸N: «n luþªn CÁC PHÉP CỘNG TRỪ
I.Mơc tiªu: - Cđng cè cho HS vỊ b¶ng céng, trõ trong ph¹m vi 10.
 - ¤n vỊ so s¸nh c¸c sè trong phÐp tÝnh céng, trõ trong ph¹m vi 10.
 - Dùa vµo tãm t¾t, viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp.
II. ChuÈn bÞ: VBT
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
H§1:¤n ®Þnh tỉ chøc.
H§2:Giíi thiƯu bµi.
H§3:HD thùc hµnh 
( YC më VBT trang 67)
HD cho HS lÇn l­ỵt lµm c¸c BT.
 ChÊm vµ ch÷a bµi.
N©ng cao:
Bµi 1 : Sè?
100000
7
9
 - 3 + 2 + 1 - 4
1
 + 3 + 2 - 5 + 6
5
 - 3 - 2 + 5 - 4
Bµi 2: ViÕt c¸c phÐp tÝnh thÝch hỵp:
a. Êp : 10 qu¶ trøng
 cã : 5 qu¶ ®· në
 cßn :  qu¶ ch­a në?
b. cã : 5 qu¶ ®· në
 vµ : 5 qu¶ ch­a në
 ®· Êp :  qu¶ trøng?
 Lµm bµi vµo vë « ly.
H§4:DỈn dß: HD bµi tËp vỊ nhµ
 NhËn xÐt tiÕt häc
Nªu Y/C.
Lµm vµo vë BT
Nªu YC.
Lµm bµi vµo vë « ly
LÇn l­ỵt lªn b¶ng ch÷a bµi
******************
 TỰ HỌC : TỐN
 I.Mơc tiªu: 
	- Củng cố cho HS về cộng, phép trừ trong phạm vi 10. 
	- Giúp HS dựa vào tóm tất để viết phép tính thích hợp.
	- Củng ccó về thứ tự các số từ 0 – 10.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc;
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
H§1:¤n ®Þnh tỉ chøc.
H§2:Giíi thiƯu bµi.
HD cho HS lµm c¸c BT.
 Bµi 1: ViÕt sè theo thø tù: 
a. Tõ 0 ®Õn 10:
0, , , , , , , , , , 10
b. Tõ 10 ®Õn 0: 
 , , , , , , , , , , , 
c. Tõ 5 ®Õn 10:
, , , , , , 
YC lµm bµi vµo vë.
Gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
Bµi 2: , =?
2 + 8 3 + 7 6 + 4 4 + 6 
10 - 2 8 - 2 10 - 10 1 - 1 
10 – 6 10 - 4 1 - 0 1 + 0 
YC lµm bµi vµo vë.
Bµi 3: ViÕt c¸c sè theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín 
 3, 9, 5, 2, 7, 0.
Bµi 4: ViÕt c¸c sè theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ:
4, 0, 7, 2, 10, 1.
Bµi 5. ViÕt phÐp tÝnh dùa vµo tãm t¾t sau:
Lan : 5 c¸i kĐo
Hµ : 5 c¸i kĐo
Hai b¹n :  c¸i kĐo?
Thu vë chÊm vµ ch÷a bµi
H§5:DỈn dß: HD häc bµi ë nhµ.
 DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau.
Nªu YC.
Lµm bµi vµo vë.
LÇn l­ỵt lªn b¶ng ch÷a bµi.
NhËn xÐt.
Nªu YC.
Lµm bµi vµo vë.
Nªu YC.
Lµm bµi vµo vë.
Nªu YC.
Nèi tiÕp ®äc bµi to¸n.
Lµm bµi vµo vë.
LÇn l­ỵt lªn b¶ng ch÷a bµi.
************************
Thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2012
Sáng:
TIẾNG VIỆT: Bài 70: ot, ơt ( 2T)
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
 -Đọc được ơt, ơt, cột cờ, cái vợt;Từ và đoạn thơ ứng dụng .
 -Viết được; ơt, ơt, cột cờ, cái vợt.
 -Luyện nĩi từ 2 – 4 câu theo chủ đề;Những người bạn tốt.
*HSKT: Đọc viết o, ơ
*GDBVMT:Bài ứng dụng: Hỏi cây bao nhiêu tuổi. Che trịn một bĩng râm
( Học sinh cảm nhận được vẻ đẹp, ích lợi của cây xanh, cĩ ý thức BVMT thiên nhiên)
II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC:
_ Tranh minh hoạ các từ khóa, bài đọc ứng dụng, phần luyện nói
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 TIẾT 1
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
* Kiểm tra bài cũ: 
- Đọc 
- Viết:
1.Giới thiệu bài:
Tranh vẽ gì?
2.Dạy vần: 
 ôt
_GV giới thiệu vần: ôt
_ Cho HS đánh vần. Đọc trơn
_Phân tích tiếng cột?
_Cho HS đánh vần tiếng: cột
- GV viết bảng từ khoá
_Cho HS đọc trơn: 
 ôt, cột, cột cờ
 ơt
 Tiến hành tương tự vần ơt
* So sánh ôt và ơt?
* Luyện viết;
* Đọc từ và câu ứng dụng:
_ Cho HS đọc từ ngữ ứng dụng:
cơn sốt quả ớt
xay bột ngớt mưa
+Tìm tiếng mang vần vừa học
+Đọc trơn tiếng
+Đọc trơn từ
 TIẾT 2
3. Luyện tập
-Luyện đọc bài ở tiết 1
a) Đọc SGK
_Cho HS xem tranh 1, 2, 3
_Cho HS đọc thầm và tìm tiếng mới 
_Cho HS luyện đọc
b) Hướng dẫn viết:
_Viết mẫu bảng lớp: ôt, ơt
Lưu ý nét nối từ ô sang t, từ ơ sang t
_Hướng dẫn viết từ: cột cờ, cái vợt
 Lưu ý cách nối liền mạch giữa các con chữ, khoảng cách cân đối giữa các chữ
GV nhận xét chữa lỗi
_Cho HS tập viết vào vở
HSKT:
c) Luyện nói theo chủ đề:
_ Chủ đề: Những người bạn tốt
_GV cho HS xem tranh và đặt câu hỏi: 
GDBVMT: Cây xanh đem đến cho con người những lợi ích gì? 
4.Củng cố – dặn dò: Dặn dò: 
+HS đọc bài 69
_ Đọc theo GV
_HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
- HS thảo luận và trả lời 
HS đọc từ ngữ ứng dụng
_Quan sát và nhận xét bức tranh
_Tiếng mới: một
Đọ ... 
+thanh kiếm : Điểm đặt bút nằm trên đường kẻ ngang 2. Viết chữ tê (t), nối nét viết chữ hát (h), lia bút viết chữ a, nối nét viết chữ en nờ (n), nối nét viết chữ hát (h). Cách 1 chữ o. Viết chữ ca (k), nối nét viết chữ i, nối nét viết chữ e, nối nét viết chữ em mờ (m), lia bút viết dấu mũ trên chữ e, lia bút viết dấu sắc trên chữ ê, lia bút viết dấu chấm trên chữ i.
-Tương tự hướng dẫn viết từ còn lại
Hoạt động 2 Viết bảng con.
-Hướng dẫn học sinh viết bảng con: âu yếm, ao chuôm ..
Hoạt động 3 :Viết bài vào vở
-Hướng dẫn học sinh nhắc lại tư thế khi ngồi viết bài.
-Hướng dẫn viết vào vở.
-Giáo viên nhắc nhở học sinh tư thế ngồi, cách cầm bút, viết chữ đúng sai
4/ Củng cố: Thu chấm, nhậân xét.
 -Nhắc nhở những em viết sai.Tuyên dương, trưng bày những bài viết đẹp để các bạn học tập.
5/ Dặn dò: - Dặn học sinh về tập rèn viết chữ đẹp và biết giữ vở sạch.
Viết vào bảng con
-Nhắc đề: cá nhân.
-Cá nhân, cả lớp.
-Theo dõi và nhắc cách viết.
-Lấy bảng con.
-Viết bảng con: âu yếm, ao chuôm.
-Lấy vở Tập viết.
-1 em nhắc.
-Viết từng dòng.
*****************************
TẬP VIẾT: XAY BỘT, NÉT CHỮ, KẾT BẠN, CHIM CÚT, CON VỊT, THỜI TIẾT
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
 - Viết đúng các chữ: xay bột, nét chữ, kết bạn, chim cút, con vịt, thời tiết, kiểu chữ thường cỡ vừa theo vở Tập viết 1 – tập 1.
II/ CHUẨN BỊ
 -GV: bảng phụ.
 -HS: vở, bảng con.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 1/ Ổn định lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ:
 -HS viết bảng lớp: thanh kiếm, âu yếm, 
3/ Bài mới:
.Giới thiệu bài: xay bột, nét chữ, kết bạn, chim cút, con vịt, thời tiết.
-GV giảng từ.
-Gv hướng dẫn học sinh đọc các từ.
Hoạt động 1:Phân tích cấu tạo chữ
-Viết mẫu và hướng dẫn cách viết.
+xay bột: Điểm đặt bút nằm trên đường kẻ ngang 2. Viết chữ ít- xì (x), lia bút viết chữ a, nối nét viết chữ y. Cách 1 chữ o. Viết chữ bê (b), lia bút viết chữ o, nối nét viết chữ têø (t), lia bút viết dấu mũ trên chữ o, lia bút viết dấu nặng dưới chữ ô.
-Tương tự hướng dẫn viết từ: kết bạn, chim cút, con vịt, thời tiết.
Hoạt động 2:Viết bảng con
-Hướng dẫn HS viết bảng con: nét chữ, kết bạn.
Hoạt động 3 :Viết bài vào vở
-Hướng dẫn học sinh nhắc lại tư thế khi ngồi viết bài.
-Hướng dẫn viết vào vở.
-Giáo viên nhắc nhở học sinh tư thế ngồi, cách cầm bút, viết chữ đúng sai
4/ Củng cố:
 -Thu chấm, nhân xét. -Nhắc nhở những em viết sai.
 -Tổ chức thi cá nhân: chọn 4 em xung phong viết bảng từ: kết bạn.
 -Học sinh nhận xét, chấm điểm.
5/ Dặn dò: Dặn học sinh về tập rèn viết chữ đẹp.
Viết vào bảng con.
-Nhắc đề: cá nhạn.
cá nhân , cả lớp
-Theo dõi và nhắc cách viết.
-Lấy bảng con.
-Viết bảng con: nét chữ, kết bạn.
-Lấy vở tập viết .
-Viết bài vào vở theo sự hướng dẫn củøa giáo viên.
***********************
TOÁN: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ ( CUỐI KÌ 1)
I.MỤC TIÊU:
 Tập trung vào đánh giá : - đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, cộng trừ trong phạm vi 10, nhận dạng các hình đã học viết phép tính thích hợp với hình vẽ.
II. ĐỀ BÀI:
Bài 1: Tính:
A, 4 8 7 9 10
 + - + - -
 2 3 3 4 8
B, 6 - 3 - 1 = 10 - 8 - 5 =
 5 + 4 - 7 = 2 + 4 - 6 =
 10 - 0 + 4 = 8 - 3 + 3 =
Bài 2 : Số?
= .... + 4 8 = 6 + ....
 10 = 7 + ... 4 = ... + 4
 5 = ... + 2 7 = 7 - ...
Bài 3:
a- Khoanh vào só lớn nhất: 7 , 3 , 5, 9 , 8
b- Khoanh vào số bé nhất: 6 , 2 , 10 , 3 , 1 .
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
Có : 8 cây.
Trồng thêm : 2 cây.
 Có tất cả :...... cây?
 Bài 5 : Số?
Có .... hình tam giác . Có ..... hình vuông.
III. BIỂU ĐIỂM:
Bài 1 :( 4 điểm) câu a: 2 điểm,câu b: 2 điểm.
Bài 2: 2 điểm.
Bài 3 : 1 điểm.
Bài 4: 2 điểm.
Bài 5: 1 điểm.
************************** 
THỦ CÔNG: XÐ d¸n h×nh trßn
I/ MỤC TIÊU: 
 - Biết cách xé dán hình trßn , 
 - Xé dán được hình trßn . Đường xé có thể chưa thẳng,và bị răng cưa.Hình dán có thể chưa phẳng.
II/ CHUẨN 	BỊ:
-Giáo viên: Bài mẫu xé, dán hình , hai tờ giấy màu.
	-Học sinh: Giấy màu, hồ, bút chì
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
 1/ Ổn định lớp:
 2/ Kiểm tra dụng cụ:
-Kiểm tra dụng cụ của học sinh.
 3/ Bài mới:
*Hoạt động 1: HD nhận biết hình trßn, 
-Giới thiệu bài: Cho học sinh xem hình trßn 
H: Đây là hình gì?
-Giới thiệu: Xé, dán hình trßn, 
-Cho học sinh xem bài mẫu.
H: Hình tròn được tạo bởi hình gì? 
H: Kể những vật xung quanh có dạng , hình tròn?
*Hoạt động 2:Hướng dẫn mẫu 
+Hình tròn:
+ Giáo viên theo dõi, uốn nắn.
+Quan sát hướng dẫn
-Hình tròn:
*Hướng dẫn dán.
- Giáo viên theo dõi sữa sai
*Hoạt động 3: Thực hành
-Yêu cầu học sinh lấy giấy đặt lên bàn.
-Đánh dấu vẽ hình vuông.
-Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ hình .
-Giáo viên hướng dẫn học sinh xé hình.
+Lưu ý học sinh cách đánh cong 4 góc.
+Dùng tay giữ chặt tờ giấy để xé cho đều.
-Hướng dẫn học sinh dán
-Giáo viên theo dõi, sửa chữa cho học sinh cách sắp xếp trên giấy và cách bôi hồ dán.
4 Củng cố – Đánh giá :
-Cho học sinh trình bày sản phẩm .
-Học sinh nhận xét những bài làm tốt .
5 . Dặn dò : Chuẩn bị bài sau .
Học sinh quan sát.
Hình trßn 
mặt trăng, mặt trời ...
Cho học sinh lấy giấy trắng xé
Học sinh thực hiện theo yêu cầu giáo viên
Học sinh quan sát giáo viên dán.
Học sinh dán theo yêu cầu giáo viên
Học sinh vẽ, xé: Hình vuông có cạnh tuỳ ý. Xé rời hình vuông khỏi tờ giấy màu.
Xé hình vuông khác cũng có cạnh tuỳ ý.
Xé 4 góc cho giống hình tròn, chú ý lượn 4 góc cho đều
Học sinh xé xong, xếp hình cân đối. 
Dùng hồ bôi nhẹ 4 cạnh và dán cho đẹp.
Đặt lên tờ giấy trắng miết cho phẳng.
Trình bày sản phẩm.
****************** 
Chiều:
luþªn VIÕT: Bµi 69, 70 .71
 I.Mơc tiªu: 
 - LuyƯn viÕt ®ĩng c¸c vÇn: ¨t, ©t, «t, ¬t vµ c¸c tõ : kh¨n mỈt, ®«i tÊt, ®èt lưa, vít c¸.
 - RÌn kü n¨ng viÕt ch÷ ®Đp cho HS.
 - Gi¸o dơc HS ý thøc gi÷ VS C§.
II. ChuÈn bÞ : 
 B¶ng phơ.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
H§1:¤n ®Þnh tỉ chøc.
H§2:Giíi thiƯu bµi.
H§3:H­íng dÉn viÕt.
- ViÕt mÉu 1 sè vÇn : ¨t, ©t, «t, ¬t 
- HD quy tr×nh viÕt.
- ViÕt mÉu c¸c tõ : kh¨n mỈt, ®«i tÊt, ®èt lưa, vít c¸.
- YC häc sinh viÕt vµo b¶ng con.
L­u ý cho HS kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tiÕng.
- NhËn xÐt vµ sưa sai.
* HD viÕt vµo vë.
YC lÊy vë luyƯn viÕt vµ viÕt bµi vµo vë.
( trang 29)
§Õn tõng bµn ®Ĩ theo dâi vµ HD thªm cho HS .
Thu vë chÊm vµ nhËn xÐt tuyªn d­¬ng nh÷ng HS viÕt ®Đp.
H§4: DỈn dß.
HD viÕt bµi ë nhµ.
NhËn xÐt tiÕt häc
Quan s¸t.
Theo dâi GV viÕt.
LuyƯn viÕt vµo b¶ng con theo YC cđa GV.
LÊy vë luyƯn viÕt vµ thùc hµnh viÕt vµo vë
( Chĩ ý t­ thÕ ngåi viÕt kho¶ng c¸ch,cư li,gi÷a c¸c vÇn, tiÕng vµ tõ)
*************************
 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: ƠN GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH, ĐẸP
 I.MỤC TIÊU:
-Biết giữ gìn lớp học sạch, đẹp.
- Cĩ ý thức tự giác giữ lớp học sạch đẹp, sẵn sàng tham gia vào việc vệ sinh lớp học
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
3. Hoạt động 2: Th¶o luËn nhãm ®«i
Em ®· lµm nh÷ng g× ®Ĩ cho tr­êng líp s¹ch ®Đp
hoạt động theo cặp
Tr×nh bµy tr­íc líp
4. Hoạt động 3: Thảo luận tổ 
- hoạt động theo tổ
- Chia tổ, phát cho mỗi tổ một vài dụng cụ mà GV đã chuẩn bị, yêu cầu các tổ thảo luận dụng cụ đĩ dùng để làm gì? Cách sử dụng?
- Gọi đại diện tổ lên trình bày ý kiến thảo luận.
- Chốt: Phải biêt sử dụng đồ dùng, dụng cụ hợp lí để giữ vệ sing và an tồn cơ thể.
- quan sát và thảo luận theo tổ để đưa ra y kiến chung
- tổ khác theo dõi, bổ sung cho bạn
5. Hoạt động 4: Trình bày ý kiến. 
- hoạt động .
- Theo em lớp học được giữ vệ sinh sạch sẽ cĩ lợi gì?
- Trang trí cho lớp thêm đẹp cĩ lợi gì?
- bảo đảm sức khoẻ, ngội học thoải mái
- lớp thêm đẹp, yêu thích tới lớp hơn
Chốt: Cần phải giữ gìn lớp sạch đẹp
- theo dõi.
6. Hoạt động6 : Củng cố- dặn dị 
- Thi đua lau chùi, kê lại bàn ghế của tổ mình.
- Nhận xét giờ học.
**************************
TỰ HỌC : TỐN
I.Mơc tiªu: - Cđng cè cho HS vỊ phÐp céng vµ phÐp trõ trong ph¹m vi 10.
 - Giĩp HS lµm ®ĩng c¸c BT vµ dùa vµo tãm t¾t ®Ĩ viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
H§1:¤n ®Þnh tỉ chøc.
H§2:Giíi thiƯu bµi.
H§3:HD thùc hµnh.
Bµi 1: TÝnh ?
YC HS më vë BT trang 66.
YC lµm bµi vµo vë. 
NhËn xÐt.
Bµi 2: Sè? 
Ghi ®Ị lªn b¶ng, vµ HD mÉu:
10
1
9
2
7
4
5
NhËn xÐt.
Bµi 3:TÝnh:
3 + 4 + 2 = ... 3 + 7 – 6 = ... 
10 – 8 + 7 = ... 4 + 3 + 3 = ... 
5 + 4 – 8 = ... 9 – 6 + 5 = ...
Y/C lµm bµi vµo vë.
Bµi 4: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp:
 ?
Cã :10 qu¶ bãng
Cho : 6 qu¶ bãng
Cßn l¹i: ... qu¶ bãng?
Y/C lµm bµi vµo vë
ChÊm bµi 3, 4 vµ ch÷a bµi.
H§5:DỈn dß: HD bµi tËp vỊ nhµ
 NhËn xÐt tiÕt häc
Nªu Y/C.
HS lµm bµi vµo vë.
Nèi tiÕp nªu KQ.
NhËn xÐt.
Nªu YC.
Quan s¸t.
Lµm bµi vµo VBT
 Nèi tiÕp lªn b¶ng ch÷a bµi.
NhËn xÐt KQ.
Nªu Y/C.
 Lµm vµo vë.
Nªu YC.
Lµm vµo vë BT.
Nèi tiÕp nªu bµi to¸n:
Lµm bµi vµo vë.
********************
GDTT: sinh ho¹t líp
TuÇn 17
I- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tuÇn 17
 1. §¹o ®øc: C¸c em ngoan ngo·n, lƠ phÐp víi thÇy c« , ®oµn kÕt víi b¹n bÌ nh­ : Hµ, Thu, Nam, H»ng..
 2. Häc tËp: 
 *¦u ®iĨm: - ChÊp hµnh mäi néi quy cđa tr­êng líp
 - ChuÈn bÞ ®Çy ®đ ®å dïng häc tËp 
 - §i häc ®Ịu vµ ®ĩng giê
 - Trong líp chĩ ý nghe gi¶ng h¨ng h¸i ph¸t biĨu ý kiÕn: Lê Na, Bình Dương, Triều, Yến.
 3. ThĨ dơc : C¸c em ra xÕp hµng nhanh nhĐn, th¼ng( Lan Anh, Điệp , Tuyết, Quang, Nam.
 4. VƯ sinh: Bá r¸c ®ĩng n¬i quy ®Þnh, kh«ng vøt r¸c bõa b·i ra tr­êng, líp häc, s¹ch sÏ
II- Ph­¬ng h­íng tuÇn 18
- TiÕp tơc ỉn ®Þnh nỊ nÕp häc tËp, thĨ dơc , vƯ sinh
- X©y dùng nỊ nÕp tù qu¶n
- Båi d­ìng hs giái, phơ ®¹o hs yÕu
- Tham gia c¸c ho¹t ®éng cđa tr­êng líp ®Ị ra 
- Gi÷ g×n vƯ sinh m«i tr­êng chung 
*************

Tài liệu đính kèm:

  • docHOA TUAN 17-2013.doc