Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 7 năm 2012

Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 7 năm 2012

I. MỤC TIÊU

- Bieỏt ngắt nghổ hụi ủuựng ụỷ caực caõu, biết đọc rõ các lời nhận vật trong bài

- Hiểu nội dung: Người thầy thật đáng kính trọng , tình cảm thầy trò thật đẹp đẽ

II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐỰOC GD TRONG BÀI:

 - Xác định giá trị

- Tự nhận thức về bản thân

 - Lắng nghe tích cực.

 

doc 15 trang Người đăng huong21 Lượt xem 581Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 7 năm 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUAÀN 7
 Thứ hai ngày 8 tháng 10 năm 2012
Chào cờ đầu tuần
 Taọp ủoùc
 NGệễỉI THAÀY CUế ( 2tieỏt)
I. Mục tiêu
- Bieỏt ngắt nghổ hụi ủuựng ụỷ caực caõu, biết đọc rõ các lời nhận vật trong bài 
- Hiểu nội dung: Người thầy thật đáng kính trọng , tình cảm thầy trò thật đẹp đẽ 
II. Các kĩ năng sống cơ bản đựoc gd trong bài:
 - Xác định giá trị
Tự nhận thức về bản thân
 - Lắng nghe tích cực.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
-Tranh minh hoùa baứi ủoùc trong saựch giaựo khoa.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
 Tieỏt 1
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu chuỷ ủieồm mụựi vaứ baứi ủoùc
- Hửụựng daón hs quan saựt tranh minh hoaù chuỷ ủieồm vaứ truyeọn ủoùc. Vaứ ruựt ra ủaàu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn ủoùc 
a- Giaựo vieõn ủoùc maóu.
- Yeõu caàu hoùc sinh luyeọn ủoùc tửứng caõu
 b- Hửụựng daón HS ủoùc tửứ khoự: coồng trửụứng, leó pheựp, maộc loói
- Theo doừi, hửụựng daón ủoùc, sửỷa sai cho HS
 c- Hửụựng daón ủoùc tửứng ủoaùn trửụực lụựp 
 + Hửụựng daón ủoùc caõu daứi, ngaột nghổ hụi
+ Giaỷi nghúa tửứ: coồng trửụứng, leó pheựp, maộc loói, xuaỏt hieọn 
- Luyeọn ủoùc trong nhoựm
- Theo doừi hửụựng daón hs ủoùc ủuựng
- Thi ủoùc giửừa caực nhoựm
-HD thi ủoùc tieỏp sửực, caỷ lụựp nhaọn xeựt ủaựnh giaự
- Nhaọn xeựt caựch ủoùc
 Tiết2 Hoaùt ủoọng 3: Tỡm hieồu baứi
Gọi hs đọc đoạn 1,2 và hỏi
-Boỏ Duừng ủeỏn trửụứng ủeồ laứm gỡ?
- Bố Dũng làm nghề gì?
- Khi gaởp thaày giaựo cuừ, bố cuỷa Duừng theồ hieọn sửù kớnh troùng đối với thầy nhử theỏ naứo?
- Boỏ Duừng nhụự nhaỏt kổ nieọm gỡ veà thaày?
- Thầy giáo đã nói gì với cậu học trò trèo cửa sổ?
* GV tiểu kết và chuyển đoạn.
 HS đọc đoạn 3 và hỏi:
-Dũng nghĩ gì khi bố ra về?
- Vì sao Dũng xúc động khi bố ra về?
 Hoaùt ủoọng 4: Luyeọn ủoùc laùi
-Hửụựng daón ủoùc theo vai
Laàn 1: Giaựo vieõn laứ ngửụứi daón chuyeọn cuứng 2 hoùc sinh doùc theo loỏi phaõn vai
Lần 2:
-Yeõu caàu hs taọp ủoùc caõu chuyeọn theo loỏi phaõn vai trong nhoựm.
- Caực nhoựm xung phong thi ủoùc trửụực lụựp theo loỏi phaõn vai dửùng laùi caõu chuyeọn
-Giaựo vieõn cuứng hoùc bỡnh choùn nhoựm ủoùc hay nhaỏt
-Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự cho ủieồm
Hoaùt ủoọng 5: Cuỷng coỏ daởn doứ.
- ẹoùc noỏi tieỏp tửứng caõu
- ẹoùc tửứng tửứ
-Noỏi tieỏp nhau ủoùc ủoaùn
- ẹoùc ủoaùn treõn baỷng phuù
 Giữa cảnh nhộn nhịp của giờ ra chơi,/ từ phía cổng trường/ bỗng xuất hiện một chú bộ đội.//
 Thưa thầy,/ em là Khánh,/ đứa học trò năm nào trèo cửa sổ lớp/ bị thầy phạt đấy ạ!//
- ẹoùc trong saựch
- Caực nhoựm luyeọn đọc
- ẹoùc thi giửừa caực nhoựm
-Đọc và trả lời
Tìm gặp thầy giáo cũ.
Bố Dũng là bộ đội.
- Bố Dũng bỏ mũ, lễ phép chào thầy.
- Bố đã trèo cửa sổ lớpnhưng thầy không phạt mà chỉ bảo ban.
- Thầy nói: Trước khi làm việc gì cần phải nghĩ chứ! Thôi, em về đi, thầy không phạt em đâu.
 - Hs đọc đoạn 3
 - Dũng nghĩ: Bố cũng có lần mắc lỗi, thầy không phạt nhưng bố nhận đó là hình phạt và ghi nhớ để không bao giờ mắc lại nữa.
- Vì bố kính trọng và yêu quí thầy giáo.
- 1 hoùc sinh noựi lụứi chú boọ ủoọi, 1 hoùc sinh noựi lụứi thaày giaựo, 1 hoùc sinh noựi lụứi Duừng
- Tửù phaõn vai
- ẹoùc phaõn vai theo nhoựm
- Caực nhoựm ủoùc thi
 Toán
LUYEÄN TAÄP
I.Mục tiêu:
 Giúp hs
 - Củng cố khái niệm về ít hơn, nhiều hơn.
 - Củng cố và rèn kĩ năng giải bài toán về nheàu hụn, ớt hụn.
 II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
 - 7 boự que tớnh,baỷng gaứi
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
	 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2 : Luyeọn taọp.
* Baứi 1 
- YC 2 hs ngoài caùnh nhau quan saựt 2 hỡnh ụỷ trong sgk roài thaỷo luaọn caõu hoỷi trong sgk 
- Goùi hs ủoùc vaứ chửừa baứi
+ Taùi sao con bieỏt trong hỡnh vuoõng coự nhieàu hụn trong hỡnh troứn 2 ngoõi sao?
- Phaàn b hoùc sinh tửù laứm
* Baứi 2 : Nêu yc bài
+ Baứi toaựn cho bieỏt gỡ, hoỷi gỡ?
+ Giuựp hs hieồu cuùm tửứ keựm hụn nghúa laứ gỡ.
- 1 hs laứm baứi treõn baỷng, caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ
+ Baứi toaựn treõn thuoọc loaùi toaựn naứo?
- Goùi hs nx baứi treõn baỷng – GV nx , sửỷa sai
*Baứi 3
 - HD tửụng tửù baứi 2
 * Baứi 4
- YC 1 hs toựm taột vaứ giaỷi treõn baỷng, caỷ lụựp laứm vụỷ, sau ủoự ủoồi cheựo vụỷ kieồm tra
 Hoaùt ủoọng 3 : Cuỷng coỏ daởn doứ:
- Nhaộc laùi caựch thửùc hieọn pheựp coọng
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-HS thaỷo luaọn laứm baứi
hS traỷ lụứi caõu hoỷi ụỷ sgk
Trỡnh baứy
Anh 16 tuổi, em kém anh 5 tuổi. Hỏi em bao nhiêu tuổi?
Kém hơn nghĩa là ít hơn.
 -Laứm baứi caự nhaõn
 -Traỷ lụứi
 - Nhaọn xeựt
 Hs tự làm và trình bày bài.
 Anh có số tuổi là:
 11 + 5 = 16 ( tuổi )
 Đáp số: 16 tuổi.
 - HS laứm baứi theo yc cuỷa gV
Traỷ lụứi
Trỡnh baứy baứi laứm
- Cho hs nx, GV nx chửừa baứi 
 Thứ hai ngày 8 tháng 10 năm 2012
 Toaựn
 KI LOÂ GAM
I. Mục tiêu
- Biết nặng hơn nhẹ hơn giữa hai vật thông thường 
- Biết kilôgam là đơn vị đo khối lượng , đọc, viết tên, kí hiệu của nó 
- Biết dụng cụ cân đĩa , thực hành cân một số đồ vật quen thuộc 
- Biết thực hành phép cộng , phép trừ các số kèm đơn vị đo
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
 Caõn ủúa vaứ caực quaỷ caõn 1 kg, 2 kg, 5 kg
 Một số đồ vật: túi gạo hoặc đường loại 1kg, 1quyển sách toán,1 quyển vở.
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
	 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Giaỷng baứi mụựi
* Giụựi thieọu khaựi nieọm vaọt naởng nheù
 * Giụựi thieọu caõn ủúa vaứ caựch caõn ủoà vaọt
-Cho HS quan saựt vaứ giụựi thieọu caõn
- Caõn moọt soỏ vaọt
* Giụựi thieọu Kg – quaỷ caõn 1 kg
- Neõu khaựi nieọm, kyự hieọu,giụựi thieọu caực quaỷ
 - Ki lô gam là đơn vị đo dộ dài
- Ki lô gam viết tắt là: kg
Hoaùt ủoọng 3 : Luyeọn taọp.
* Baứi 1/32: -Hửụựng daón Hs quan saựt tranh, ủoùc vieỏt kg theo maóu
- HS tửù laứm baứi , sau ủoự goùi moọt soỏ hs ủoùc baứi laứm
- Goùi hs nhaọn xeựt – GV nhaọn xeựt
* Baứi 2/32- GV yeõu caàu hs đọc câu mẫu 
Gv: Chú ý phép tính có kèm theo tên đơn vị nên kết quả cũng phải ghi tên đơn vị
 Yc hs tự làm bài.
* Baứi 3/32 
- 1 hs toựm taột vaứ giaỷi treõn baỷng, caỷ lụựp laứm baứi vào vở.YC hoùc sinh trỡnh baứy laứm cuỷa mỡnh
– GV nhaọn xeựt chửừa baứi
 Hoaùt ủoọng 4 : Cuỷng coỏ daởn doứ:
-Thao taực theo GV
-Nhắc laùi caựch laứm 
- Quan saựt, traỷ lụứi caõu hoỷi
- Quan saựt, nhaộc laùi
- HS laứm baứi theo yc cuỷa giáo vieõn
 1 kg + 2 kg = 3 kg 
- HS tửù laứm baứi
- HS làm bài
- Trỡnh baứy baứi laứm cuỷa mỡnh
Cả hai bao nặng số kg là: 
 25 + 10 = 35 ( kg )
 Đáp số: 35 kg.
 CHÍNH TAÛ: TAÄP CHEÙP
NGệễỉI THAÀY CUế
I. Mục tiêu
- Chép chính xác đoạn Dũng xúc động nhìn theo bốkhông bao giời mắc lỗi nữa trong bài tạp đọc người thầy cũ. 
 Biết trình bày đoạn văn xuôi. Chữ đầu dòng, tên riêng viết hoa. 
- Làm được BT2, BT3 a / b
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
- Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ noọi dung- Vụỷ chớnh taỷ
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón taọp cheựp
* Hửụựng daón HS chuaồn bũ
 -Giaựo vieõn ủoùc maóu laàn 1.
- Hửụựng daón hoùc sinh naộm noọi dung
 + Hửụựng daón HS traỷ lụứi caực caõu hoỷi nhaốm neõu baọt noọi dung baứi vaờn
 + HDHs neõu nhaọn xeựt veà keỏt caỏu, ủaởc ủieồm cuỷa baứivaờn: goàm maỏy ủoaùn, caõu, caực daỏu 
- Hửụựng daón HS vieỏt caực tửứ khoự: maựi trửụứng, rung ủoọng, trang nghieõm, thaõn thửụng 
* Hửụựng daón HS vieỏt chớnh taỷ
- Gv ủoùc maóu laàn 2
-GV ủoùc tửứng tửứ, cuùm tửứ,
- Theo doừi HS vieỏt, uoõựn naộn, sửỷa loói
* Chaỏm, sửỷa baứi
 –GV ủoùc maóu laàn 3
- Chaỏm 5 baứi
- Hửụựng daón HS tửù kieồm tra vaứ sửỷa loói
 Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón laứm baứi taọp
* Baứi 2/: ẹieàn tửứ thớch hụùp vaứo choó troỏng
- 1 hs laứm baứi treõn baỷng – caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ
- Goùi hs nx – GV nx chửừa baứi 
* Baứi 3/: Tửụng tửù baứi 2
Hoaùt ủoọng 4: Cuỷng coỏ daởn doứ.
.- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng. 
- ẹoùc saựch
- ẹoùc theo yeõu caàu
-Traỷ lụứi caõu hoỷi
- ẹoùc vaứ traỷ lụứi
-Vieỏt caực tửứ khoự vaứo baỷng con
-Taọp cheựp vaứo vụỷ
-Kieồm tra baứi, sửỷa loói.
-ẹoùc yeõu caàu
- Laứm baứi vaứo vụỷ.
- Nhaọn xeựt.
 Keồ chuyeọn
 NGệễỉI THAÀY CUế
I. Mục tiêu
 - Dựa vào tranh minh hoạ và các cau hỏi gợi ý của gv kể lại được từng đoạn và toà bộ câu chuỵên.
 - Biết thể hiện lời kể tự nhiên và phối hợp được lời kể với nét mặt, điệu bộ.
- Biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với từng nhân vật.
 - Biết theo dõilời bạn kể.
 - Biết đánh giá, nhận xét lời của bạn.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
 -Tranh minh hoùa caõu chuyeọn trong sgk - áobộ đội, mũ, kính.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón hs keồ chuyeọnọ
 a. Kể từng đoạn truyện
-H: Bức tranh vẽ cảnh ở đâu?
 - Câu chuyện người thầy cũ có những nhân vật nào?
 - Ai là nhân vật chính?
 - Hs kể từng đoạn chuyện.
b. Keồ toaứn boọ caõu chuyeọn
-Goi 3 hs noỏi tieỏp nhau keồ laùi caõu chuyeọn theo ủoaùn. 
- Goi 1 hs keồ laùi toaứn boọ caõu chuyeọn
Hoaùt ủoọng 4: Dửùng laùi caõu chuyeọn theo vai
+ Laàn 1: GV laứ ngửụứi daón chuyeọn, hs cuứng tham gia keồ chuyeọn theo vai
-+Laàn 2: Giuựp 3 hs dửùng laùi caõu chuyeọn theo vai
+ Laàn 3: Caực nhoựm thi dửùng laùi caõu chuyeọn
Hoaùt ủoọng5:
- Hửụựng daón HS lieõn heọ thửùc teỏ.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng.
- Veà nhaứ luyeọn keồ
- 3 hs traỷ lụứi
- Hs keồ 
– caỷ lụựp theo doừi vaứ nx baùn keồ
- 1 hs noựi lụứi thaày giaựo, 1 hs noựi lụứi chuự bộ ủoọi
- Nhaọn vai, taọp keồ
-Nhaọn xeựt, bỡnh choùn
 Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2012
 Taọp ủoùc 
 THễỉI KHOÙA BIEÅU
I. Mục tiêu
- Đọc rõ ràng , dứt khoắt thời khóa biểu , biết nghỉ hơi sau từng cột , từng dòng 
- Hiểu được tác dụng của thời khóa biểu ( TLCH 1,2,4)
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
-Tranh minh hoùa baứi ủoùc trong saựch giaựo khoa.
 - Viết thời khoá biểu của lớp ra bảng phụ.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn ủoùc 
a- Giaựo vieõn ủoùc maóu.
- Hửụựng daón hoùc sinh luyeọn ủoùc tửứng muùc
b. Luyện phát âm:
- Theo doừi, hửụựng daón ủoùc, sửỷa sai cho HS
c.Đọc từng đoạn: 
 - Thứ hai:// Buổi sáng:// Tiết 1/ Tiếng Vịêt://
 Tiết 2/
- Luyeọn ủoùc trong nhoựm
 - Thi ủoùc giửừa caực nhoựm
Hoaùt ủoọng 3: Tỡm hieồu baứi
-Yeõu caàu ủoùc thaàm baứi taọp ủoùc
- Yeõu caàu hs ủoùc nhửừng tieỏt hoùc chớnh trong n ... an saựt tuựi cam treõn ủoàng hoà roài ủoùc xem tuựi cam caõn naởng maỏy kiloõgam?
-YC hs quan saựt tieỏp baùn Hoa caõn naởng maỏy kiloõgam?
 * Baứi 2/33
- YC 2 hs ngoài caùnh nhau thaỷo luaọn laứm baứi 
- Goùi hs ủoùc baứi laứm cuỷa mỡnh
+ Taùi sao quaỷ cam naởng hụn 1 kg laứ sai?
- Goùi hs nx – GV nx 
* Baứi 3/33- 2 hs laứm baứi trên baỷng
- và lụựp laứm vụỷ
- YC hoùc sinh nêu caựch laứm 
- NX
* Baứi 4/33
- Goùi hs ủoùc ủeà baứi
+ Baứi toaựn cho bieỏt gỡ, hoỷi gỡ?
- 1 hs laứm baứi trên baỷng, caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ
- Goùi hs nx , giaựo vieõn nx chửừa baứi
* Baứi 5/33- HD tửụng tửù baứi 4
+ Baứi toaựn treõn thuoọc loaùi toaựn naứo?
+Yc hs làm bài và đổi vở chấm
Hoaùt ủoọng 3 : Cuỷng coỏ daởn doứ:
- Quan saựt vaứ laộng nghe
- ẹoùc theo yeõu caàu cuỷa giaựo vieõn
- Traỷ lụứi
 - Quan saựt, traỷ lụứi caõu hoỷi
- HS trỡnh baứy
- Traỷ lụứi
- Nhaọn xeựt
 - 1 hs ủoùc ủeà
Traỷ lụứi
Tửù laứm baứi caự nhaõn
Nhaọn xeựt
26 kg gạo tẻ và gạo nếp, trong đó có 16 kg gạo tẻ. Hỏi có bao nhiêu kg gạo nếp? 
 Gạo nếp có số ki lô gam là:
 26 – 16 = 10 ( kg ) 
 Đáp số; 10 kg
Bài toán về nhiều hơn.
Hs làm và đổi vở chấm .
 Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2012
 Toaựn:
 6 COÄNG VễÙI MOÄT SOÁ : 6 + 5
I. Mục tiêu:
Bieỏt caựch thửùc hieọn pheựp coọng dạng 6 + 5, thaứnh laọp vaứ hoùc thuoọc coõng thửực 6 coọng vụựi moọt soỏ.
-Nhận biết trực giác về tính chất giao hoán của phép cộng 
-Dụa vào bảng 6 cộng với một số để tìm được số thích hợp điền vào ô trống
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
 2 boự que tớnh,baỷng cộng 6
III.các hoạt động dạy học:
 Hoạt động dạy 
 Hoạt động học
1.Giới thiệu phép cộng 6 + 5.
Nêu bài toán: có 6 que tính, thêm 5 que tính nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?
Hs thao tác trên que tính để tìm kết quả
Gv hd: 6 +5 = 11
 hay 6
 + 5
 11
Gọi hs nhận xét
 Bài 1: HS làm miệng
 6 + 5 = 5 + 6 
Bài 2: Tự làm bài
 6
 + 8
 14
Bài 3: thuộc lòng bảng cộng 6, sau đó điền kq.
 6 + = 11 + 6 = 12 
 6 + =13 
Bài 4. So sánh kết quả của hai phép cộng
 8 + 8  8 + 7 
 2. Củng cố, dặn dò: Nhận xét tiết học.
Hs đọc bài
Thao tác trên que tính.
Học sinh nhẩm kq
Nêu cách tính
Nhận xét
Đọc bài
 tự làm bài 
 Nêu kq
6 + 5 = 11,
Tự làm bài
Hs diền kết quả
 Luyeọn tửứ vaứ caõu 
 MễÛ ROÄNG Tệỉ NGệế VEÀ CAÙC MOÂN HOẽC
 Tệỉ CHặ HOAẽT ẹOÄNG
I. Mục tiêu
- Tìm được một số từ ngữ về môn học và hoạt động của người ( BT1, BT2) Kể được nội dung mỗi tranh bằng một câu ( BT3)
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
	- Baỷng phuù,tranh minh hoùa: Baứi taọp 2
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón laứm baứi taọp
* Baứi 1/59
- Goùi hs neõu yc cuỷa baứi
+ Keồ teõn caực moõn hoùc em hoùc ụỷ lụựp 2?
- Goùi hs nx – gv nhaọn xeựt keỏt luaọn
* Baứi 2/59
- Yc hs quan saựt 4 bửực tranh trong sgk vaứ tỡm tửứ chổ hoaùt ủoọng cuỷa ngửụứi trong tửứng tranh roài ghi vaứo vụỷ nhaựp
- GV ghi nhanh nhửừng tửứ ủuựng treõn baỷng
Đọc, viết, làm,nghe, giảng giải, nói chuyện, trò chuyện
- Goùi moọt soỏ hs nhaộc laùi
* Baứi 3/59
- Hửụựng daón Hs keồ laùi noọi dung tranh baống moọt caõu
- GV nhaọn xeựt, choỏt yự
* Baứi 4/59
- Hửụựng daón HS ủieàn tửứ chổ hoaùt ủoọng phuứ hụùp ủieàn vaứo choó troỏng
- GV nhaọn xeựt, choỏt yự
Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ daởn doứ.
- Hoỷi veà noọi dung baứi.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng.
- 
- ẹoùc yeõu caàu
 Toán, tiếng việt, đạo đức, nghệ thuật, thể dục, tự nhiên và xã hội.
- 3 ủeỏn 5 hs traỷ lụứi
- nx
- Quan saựt, suy nghú
- Tửứng hs ủoùc caực tửứ mỡnh tỡm
- 3 hs nhaộc laùi
- ẹoùc yeõu caàu
- Hoaùt ủoọng theo nhoựm
- ẹaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy
- ẹoùc ủeà, laứm vaứo vụỷ
- nx
 TAÄP VIEÁT
 CHữ HOA E, Ê
I. Mục tiêu
- Viết đúng 2 chữ hoa E , Ê ( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ- E hoặc Ê) chữ và câu ứng dụng : Em ( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ) Em yêu trường em ( 3 lần) 
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
- Maóu chửừ :E, EÂ vieỏt hoa ủaởt trong khung chửừ
- Baỷng phuù vieỏt saỹn maóu chửừ cụừ nhoỷ treõn doứng keỷ li
 III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
 Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón vieỏt chửừ hoa
_HD hs quan saựt vaứ nhaọn xeựt hai chửừ E, EÂ
-Chửừ E hoa goàm coự nhửừng neựt naứo?
- Chửừ EÂ hoa gioỏng vaứ khaực chửừ E ụỷ ủieồm naứo?
- GV vieỏt hai chửừ E, EÂ leõn baỷng, vửứa vieỏt vửứa nhaộc laùi caựch vieỏt. – Cho hs vieỏt vaứo baỷng con – NX
- Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón HS vieỏt caõu ửựng duùng
* Giụựi thieọu cuùm tửứ ửựng duùng: 1 hs ủoùc caõu ửựng duùng
- Giuựp hs hieồu nghúa cuùm tửứ: Em yeõu trửụứng em
-* HD hoùc sinh quan saựt vaứ nx
- GV yeõu caàu hs quan saựt caõu ửựng duùng treõn baỷng nx
- GV vieỏt maóu chửừ em treõn doứng keỷ
* HD hoùc sinh vieỏt chửừ Em vaứo baỷng con- NX
 Hoaùt ủoọng 4: Hửụựng daón HS vieỏt vụỷ
-Giaựo vieõn neõu yc vieỏt
- Cho hs luyeọn vieỏt theo yeõu caàu vaứo vụỷ. Trong khi hs vieỏt giaựo vieõn quan saựt, uoỏn naộn, sửỷa chửừa cho hs
- GV chaỏm ,moọt soỏ baứi, nhaọn xeựt
Hoaùt ủoọng 5: Cuỷng coỏ daởn doứ.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng.
- Nhaọn xeựt caỏu taùo chửừ
- 
- Traỷ lụứi
-Quan saựt GV 
- 3 HS leõn baỷng vieỏt
-Caỷ lụựp vieỏt baỷng con
- Giaỷi nghúa caõu maóu
-Nhaọn xeựt ủoọ cao, khoaỷng caựch giửừa caực chửừ
Quan saựt gv vieỏt
-3HS leõn baỷng, caỷ lụựp vieỏt baỷng con
- HS vieỏt vaứo vụỷ
 Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
 Toaựn
 26+ 5
 I. Mục tiêu
-Giuựp HS bieỏt caựch thửùc hieọn pheựp coọng có nhớ trong phạm vi 100 , dạng 26 + 5
 -Giaỷi toaựn veà nhieàu hụn
- Biết thực hành caựch ủo độ dài ủoaùn thaỳng
 II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
2boự 1 chuùc que tớnh vaứ 11 que tớnh rụứi,baỷng gaứi
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
	 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Giaỷng baứi mụựi
 * Giụựi thieọu pheựp coọng 26+5
- GV sửỷ dung que tớnh, hửụựng daón HS tỡm keỏt quaỷ
- GV toồ chửực cho hs ủaởt tớnh vaứ tớnh keỏt quaỷ nhử ụỷ trong sgk
26 - 6 cộng 5 bằng 11, viết 1, nhớ 1.
+ 5 - 2 thêm 1 bằng 3, viết 3.
 31
 Hoaùt ủoọng 3 : Luyeọn taọp.
* Baứi 1/35: -Yeõu caàu 2 hs leõn baỷng laứm, caỷ lụựp laứm baỷng tay
- Goùi hs trỡnh baứy caựch laứm cuỷa mỡnh, gv nhaọn xeựt keỏt luaọn
* Baứi 2/35: tieỏn haứnh tửụng tửù baứi 1
* Baứi 3/35: Goùi hs ủoùc ủaàu baứi
+ Baứi toaựn cho bieỏt gỡ?, hoỷi gỡ?
- 1 hs toựm taột vaứ giaỷi treõn baỷng, caỷ lụựp laứm baỷng tay
- Yeõu caàu hs trỡnh baứy baứi laứm cuỷa mỡnh
- Goùi hs nhaọn xeựt.
* Baứi 4/35: Goùi hs neõu yeõu caàu cuỷa baứi
- Goùi hs nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa baùn
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt keỏt luaọn
Hoaùt ủoọng 4 : Cuỷng coỏ daởn doứ:
-Thao taực theo GV
-Nhắc laùi caựch laứm 
- Laứm baứi theo yeõu caàu cuỷa gv
- Traỷ lụứi
- 3 hs nhaộc laùi caựch tớnh 
 -1 hs ủoùc đề baứi và làm bài
- Traỷ lụứi mieọng
-Laứm baứi caự nhaõn- Trỡnh baứy 
- nhaọn xeựt
- Traỷ lụứi- Laứm baứi caự nhaõn
- Trỡnh baứy
 Tháng này tổ em được số điểm mười là:
 16 + 5 = 21 ( điểm mười)
 Đáp số: 21 điểm mười.
- Nhaọn xeựt baứi cuỷa baùn.
Hs đọc yc
Hs thực hành.
 CHÍNH TAÛ: NGHE VIEÁT
COÂ GIAÙO LễÙP EM
I. Mục tiêu
- Nghe, cheựp laùi chớnh xaực bài chính tả, trình bày đúng hai khổ thơ đầu của bài Cô giáo lớp em 
Làm bài tập BT2, BT3 a / b
- Hieồu caựch trỡnh baứy baứi thụ 5 chửừ
- Cuỷng coỏ qui taộc vieỏt, vieỏt ủuựng caực chửừ , aõm vaàn deó laón:ui/uy;ch/tr 
* Hoùc baỷng chửừ caựi: ủieàn ủuựng caực chửừ vaứo oõ troỏng, hoùc thuoọc caực tửứ mụựi
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
- Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ noọi dung
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
 Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón ghe vieỏt
* Hửụựng daón HS chuaồn bũ
 -Giaựo vieõn ủoùc maóu laàn 1.
- Hửụựng daón hoùc sinh naộm noọi dung
 + Hửụựng daón HS traỷ lụứi caực caõu hoỷi nhaốm neõu baọt noọi dung baứi thụ
 + Hửụựng daón Hs neõu nhaọn xeựt veà keỏt caỏu, ủaởc ủieồm cuỷa baứi thụ: goàm maỏy khoồ, caực daỏu caõu – 
HDHS vieỏt caực tửứ khoự: daùy, giaỷng, ngaộm maừi, 
* Hửụựng daón HS vieỏt chớnh taỷ
- Gv ủoùc maóu laàn 2-Gv ủoùc tửứng tửứ- cuùm tửứ, caõu
- Theo doừi HS vieỏt, uoõựn naộn, sửỷa loói
* Chaỏm, sửỷa baứi –GV ủoùc maóu laàn 3- chaỏm 5 baứi
- Hửụựng daón HS tửù kieồm tra vaứ sửỷa loói
Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón laứm baứi taọp
* Baứi 2/61: - 1hs laứm baứi treõn baỷng phuù- caỷ lụựp laứm vụỷ
-Goùi hs nx –GV nx chửừa
* Baứi 3/61: Tửụng tửù baứi 2
Hoaùt ủoọng 4: Cuỷng coỏ daởn doứ.-
- GV nhaọn xeựt giụứ hoùc. 
- ẹoùc saựch
- ẹoùc theo yeõu caàu
-Traỷ lụứi caõu hoỷi
- ẹoùc vaứ traỷ lụứi
-Vieỏt caực tửứ khoự vaứo baỷng con
-Taọp cheựp vaứo vụỷ
Kieồm tra baứi, sửỷa loói.
-ẹoùc yeõu caàu
- Laứm baứi vaứo vụỷ.
- Nhaọn xeựt.
ẹieàn tửứ thớch hụùp vaứo choó troỏng
 TAÄP LAỉM VAấN
KEÅ NGAẫN THEO TRANH
LUYEÄN TAÄP VEÀ THễỉI KHOÙA BIEÅU
I. Mục tiêu
- Dựa vào 4 tranh minh họa kể được câu chuyện ngắn có tên Bút của cô giáo 
Dựa vào thời khóa biểu hôm sau của lớp để trả lời các câu hỏi ở BT3
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
- Tranh minh hoùa, baứi taọp 1 trong sgk
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón HS laứm baứi taọp
* Baứi 1/62
- Goùi HS ủoùc yeõu caàu ủeà baứi
-YC hs quan saựt caực bửực tranh vaứ ủoùc lụứi caực nhaõn vaọt
- GV treo tranh soỏ 1 leõn 
+ Tranh 1 veừ 2 baùn ủang laứm gỡ?
+ Baùn trai noựi gỡ?, Baùn gaựi traỷ lụứi nhử theỏ naứo?
- Goùi 1 hs keồ laùi hoaứn chổnh bửực tranh soỏ 1
- Caực bửực tranh coứn laùi hs tửù laứm
* Baứi 2/62
- Goùi HS ủoùc yeõu caàu ủeà baứi
- Yeõu caàu HS vieỏt laùi thụứi khoựa bieồu ngaứy hoõm sau cuỷa lụựp em vaứo vụỷ – Goùi moọt soỏ hs ủoùc 
- Lụựp nhaọn xeựt, boồ sung – GV nx
* Baứi 3/62
- Hửụựng daón HS dửùa vaứo thụứi khoựa bieồu traỷ lụứi caực caõu hoỷi
- Goùi moọt soỏ HS trỡnh baứy- GV nhaọn xeựt, sửỷa sai
Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ daởn doứ.
-Nhaộc laùi noọi dung baứi hoùc
- ẹoùc yeõu caàu cuỷa baứi
- Nghe, suy nghú
- Quan saựt, traỷ lụứi
- Traỷ lụứi
- Keồ laùi noọi dung bửực tranh soỏ 1
-ẹoùc yeõu caàu
- Trỡnh baứy vaứo vụỷ
- Nghe, boồ sung
- ẹoùc yeõu caàu
- Laứm mieọng
- Nhaọn xeựt 
 Sinh hoạt lớp
 I- Đánh giá, nhận xét công tác trong tuần:
Ưu điểm:
..
Nhợc điểm:
 II- Triển khai công việc tuần tới:
..
III- Giao lu văn nghệ:

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAÀN 7.doc