Bài soạn lớp 4 - Trường tiểu học Nghĩa Khánh - Tuần 29

Bài soạn lớp 4 - Trường tiểu học Nghĩa Khánh - Tuần 29

I. Mục tiêu

1. HS hiểu thế nào là lời yêu, đề nghị lịch sự.

2. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự; biết dùng các từ ngữ phù hợp với các tình huống khác nhau để đảm bảo tính lịch sự của lời yêu cầu, đề nghị.

II Đồ dùng dạy học.

-Một số tờ phiếu ghi lời giải BT2, 3

-Một vài tờ giấy khổ to để HS làm BT4

III Các hoạt động dạy học.

 

doc 38 trang Người đăng HUONG21 Ngày đăng 29/05/2017 Lượt xem 176Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn lớp 4 - Trường tiểu học Nghĩa Khánh - Tuần 29", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuaàn 29 	 	 Thöù 5 ngaøy 2thaùng 4 naêm 2009
LuyÖn tõ vµ c©u
Gi÷ phÐp lÞch sù khi bµy tá yªu cÇu, ®Ò nghÞ
I. Muïc tieâu
1. HS hieåu theá naøo laø lôøi yeâu, ñeà nghò lòch söï.
2. Bieát noùi lôøi yeâu caàu, ñeà nghò lòch söï; bieát duøng caùc töø ngöõ phuø hôïp vôùi caùc tình huoáng khaùc nhau ñeå ñaûm baûo tính lòch söï cuûa lôøi yeâu caàu, ñeà nghò.
II Ñoà duøng daïy hoïc.
-Moät soá tôø phieáu ghi lôøi giaûi BT2, 3
-Moät vaøi tôø giaáy khoå to ñeå HS laøm BT4
III Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.
ND –TL
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1.Ktra baøi cuõ
2. Baøi môùi
a) PhÇn nhËn xÐt
b) Höông daãn luyeän taäp
3. Cuûng coá daën doø
-GV kieåm tra HS laøm baøi taäp 4 tieát luyeän töø vaø caâu tröôùc.
-Nhaän xeùt, cho ñieåm HS.
-Giôùi thieäu baøi.
-Ñoïc vaø ghi teân baøi.
Baøi 1,2 
-Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung baøi taäp.
-Yeâu caàu HS ñoïc thaàm vaø tìm caùc caâu neâu yeâu caàu, ñeà nghò.
-Goïi HS phaùt bieåu.
Baøi 3:
H: Em coù nhaän xeùt gì veà caùch neâu yeâu caàu, ñeà nghò cuûa hai baïn Huøng vaø Hoa
-Giaûng: Huøng vaø Hoa ñeàu coù yeâu caàu nhö nhau laø muoán möôïn bôm. ..
Baøi 4:
H: theo em nhö theá naøo laø lòch söï khi yeâu caàu, ñeà nghò?
+Taïi sao caàn phaûi giöõ lòch söï khi yeâu caàu, ñeà nghò?
-Giaûng baøi: Lôøi y/c, ñeà nghò vôùi quan heä giöõa ngöôøi noùi vôùi ngöôøinghe .
-Yeâu caàu Hs ñoïc phaàn ghi nhôù.
-Yeâu caàu HS noùi caùc caâu yeâu caàu, ñeà nghò ñeå minh hoaï cho ghi nhôù.
Baøi 1:
- Goïi HS ñoïc y/c vaø noäi dung baøi taäp.
- Gôïi yù: Caùc em haõy ñoïc ñuùng ngöõ ñieäu cuûa caâu khieán ñoù seõ bieát mình choïn caùch noùi naøo.
-Goïi HS phaùt bieåu. HS khaùc nhaän xeùt.
-Nhaän xeùt, keát luaän lôøi giaûi ñuùng.
Baøi 2
-GV toå chöùc cho HS laøm baøi taäp 2 töông töï nhö laøm baøi taäp 1.
Baøi 3
-Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung baøi taäp.
-Gôïi yù: Caùc em haõy ñoïc ñuùng ngöõ ñieäu cuûa töøng caâu
-Goïi HS phaùt bieåu. GV ghi nhanh vaøo coät töông öùng ôû treân baûng phuï.
-Nhaän xeùt, keát luaän.
a) Lan ôi, cho tôù veà vôùi!
- Cho ñi nhôø moät caùi
Baøi 4: 
-Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung baøi taäp.
-Yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm.
-Gôïi yù: Vôùi moãi tình huoáng, chuùng ta coù nhieàu caùch ñaët caâu khieán..
-Goïi 2 nhoùm daùn phieáu leân baûng vaø cöû ñaïi dieän ñoïc yeâu caàu HS ñoïc duøng ngöõ ñieäu töøng caâu.
-Goïi caùc nhoùm khaùc boå sung,
-Nhaän xeùt, keát luaän caùc caâu ñuùng.
-Nhaän xeùt tieát hoïc
- 4 HS leân baûng thöïc hieän yeâu caàu. Caû lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt.
-Nghe.
-1 HS ñoïc thaønh tieáng , caû lôùp ñoïc thaàm, duøng buùt chì gaïch chaân döôùi caùc töø caàn neâu yeâu caàu, ñeà nghò.
-Caùc caâu yeâu caàu, ñeà nghò
Bôm cho caùi baùnh tröôùc, nhanh leâ nheù, treã giôø hoïc roài.
-HStraû lôøi: baïn Huøng noùi troáng khoâng, yeâu caàu baát lòch söï vôùi baùc Hai. Baïn Hoa yeâu caàu lòch söï
- Nghe.
- Lòch söï laø khi yeâu caàu, ñeà nghò laø lôøi y/c phuø hôïp vôùi quan heä giöõa ngöôøi noùi vaø ngöôøi nghe
+ Caàn phaûi giöõ lòch söï khi yeâu caàu, ñeà nghò ñeå ngöôøi nghe haøi loøng, vui veû, saün saøng laøm cho mình.
-Nghe.
-3 Hs ñoïc thaønh tieáng. Caû lôùp ñoïc thaàm ñeå thuoäc baøi taïi lôùp.
-3-5 HS tieáp noái nhau noùi.
Mai meï cho con tieàn noäp hoïc meï nhÐ !
-1 Hs ñoïc thaønh tieáng y/c cuûa baøi.
-2 HS ngoài cuøng baøn ñoïc vaø trao ñoåi.
-Tieáp noái nhau phaùt bieåu vaø nhaän xeùt
-Chöõa baøi neáu sai.
-Lôøi giaûi.
+Khi muoán hoûi giôø moät ngöôøi lôùn tuoåi caùc em coù theå noùi.
VD: Baùc ôi ! Maáy giôø roài aï.
-1 HS ñoïc thaønh tieáng y/c cuûa baøi tröôùc lôùp.
-2 HS ngoài cuøng baøn thöïc hieän yeâu caàu.
-HS tieáp noái nhau trình baøy töøng caëp
-Nghe.
-1 HS ñoïc thaønh tieáng yeâu caàu cuûa baøi tröôùc lôùp.
-Trao ñoåi, vieát caùc caâu khieán vaøo giaáy.
-Daùn phieáu ñoïc baøi.
-Boå sung nhöõng caâu maø nhoùm baïn chöa coù.
-Vieát vaøo vôû.
Daën HS veà nhaø ñaët 4 caâu yeâu caàu, ñeà nghò hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù, luoân giöõ pheùp lòch söï khi noùi, yeâu caàu, ñeà nghò vaø chuaån bò baøi sau.
 lÞch sö: quang trung ®¹i ph¸ qu©n thanh
I. Muïc tieâu: Hoïc xong baøi hoïc sinh bieát:
- Döïa vaøo löôïc ñoà vaø gôïi yù cuûa GV thuaät l aïi ñöôïc dieãn bieán traân Quang Trung ñaïi phaù quaân Thanh.
- Thaáy ñöôïc söï taøi trí cuûa nguyeãn Hueä trong vieäc ñaùnh baïi quaân xaâm löôïc nhaø Thanh.
- Töï haøo veà truyeàn thoáng choáng giaëc ngoaïi xaâm anh duõng cuûa daân toäc.
II: Chuaån bò:
Löôïc ñoà Quang Trung ñaïi phaù quaân Thanh.
Caùc hình minh hoïa trong SGK.
Baûng phuï ghi caâu hoûi gôïi yù.
III: Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu.
ND – TL
Giaùo vieân 
Hoïc sinh
1. K.tra baøi cuõ.
2. Baøi môùi.
HÑ 1:
Quaân Thanh xaâm löôïc nöôùc ta.
HÑ 2:
Dieãn bieán traän Quang Trung Ñaïi phaù quaân Thanh.
3. Cuûng coá daën doø.
-Goïi HS leân baûng traû lôøi caâu hoûi cuoái baøi: 24
-Nhaän xeùt cho ñieåm.
-Daãn daét ghi teân baøi hoïc.
-Vì sao quaân thanh xaâm löôïc nöôùc ta?
-Giôùi thieäu theâm:
-Toå chöùc cho HS hoaït ñoäng theo nhoùm.
-Goïi HS trình baøy keát quaû thaûo luaän.
1. Khi nghe tin quaân Thanh sang xaâm löôïc, Nguyeãn Hueä ñaõ laøm gì vì sao?
-Toång keát giôø hoïc.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Nhaéc HS veà nhaø hoïc ghi nhôù.
3 HS leân baûng thöïc hieän theo yeâu caàu.
- Sau ñoù 2 HS leân baûng chæ baûn ñoà.
-Nhaän xeùt boå sung.
-Nhaéc laïi teân baøi hoïc.
-HS neâu:
-Nghe.
-Hình thaønh nhoùm 4 – 6 HS cuøng thaûo luaän theo HD cuûa SGV.
-Noái tieáp nhau phaùt bieåu yù kieán.
-2 HS ñoïc ghi nhôù.
Taäp ñoïc
Ñöôøng ®i Sa Pa
I Muïc tieâu:
- Ñoïc löu loaùt toaøn baøi. Bieát ñoïc dieãn caûm baøi vaên vôùi gioïng nheï nhaøng, theå hieän söï ngöôõng moä, nieàm vui, söï haùo höùc cuûa du khaùch tröôùc veû ñeïp cuûa ñöôøng leân Sa Pa
- Hieåu caùc töø ngöõ trong baøi.
- Hieåu noäi dung, yù nghóa cuûa baøi: Ca ngôïi veû ñeïp ñoäc ñaùo cuûa Sa Pa, theå hieän tình caûm yeâu meán thieát tha cuûa taùc giaû ñoái vôùi veû ñeïp ñaát nöôùc.
- Hoïc thuoäc loøng 2 ñoaïn cuoái baøi.
II Chuaån bò.
- Tranh minh hoaï baøi taäp ñoïc trong SGK
III Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.
 ND- TL
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1 Kieåm tra baøi cuõ.
2 Baøi môùi
HÑ1: Giôùi thieäu baøi.
HÑ2: Luyeän ñoïc.
HÑ3: tìm hieåu baøi.
HÑ3: Ñoïc dieãn caûm ñoïc thuoäc loøng.
3 Cuûng coá daën doø.
-Goïi 1-2 HS ñoïc baøi Con Seû, traû lôøi caùc caâu hoûi SGK.
-Nhaän xeùt baøi cuõ.
-Giôùi thieäu ghi teân baøi.
-Goïi 3 HS tieáp noái nhau ñoïc töøng ñoaïn.
-Chuù yù söûa loãi phaùt aâm.
-Yeâu caàu tìm hieåu nghóa cuûa töø môùi, khoù trong baøi.
-Yeâu caàu luyeän ñoïc theo caëp.
-Goïi HS ñoïc toaøn baøi.
-Ñoïc maãu.
-Goïi HS ñoïc caâu hoûi 1.
-Yeâu caàu trao ñoåi caëp.
-Em haõy cho bieát moãi ñoaïn vaên gôïi cho chuùng ta ñieàu gì ôû Sa pa.
-KL: Ghi yù chính cuûa töøng ñoaïn.
-Nhöõng böùc tranh baèng lôøi theo em nhöõng chi tieát naøo cho thaáy söï quan saùt tinh teá aáy cuûa taùc giaû?
-Vì sao taùc giaû goïi Sa pa laø moùn quaø taëng dieäu kì cuûa thieân nhieân?
-Giaûng baøi.
-Qua baøi vaên, taùc giaû theå hieän tình caûm cuûa mình ñoái vôùi caûnh Sa pa nhö theá naøo?
-Em haõy neâu yù chính cuûa baøi vaên?
-KL: Ghi yù chính cuûa baøi.
-Goïi HS ñoïc noái tieáp caû baøi.
-Toå chöùc cho HS ñoïc dieãn caûm ñoaïn 1.
-Treo baûng phuï coù ñoaïn vaên.
-Ñoïc maãu.
-Yeâu caàu HS luyeän ñoïc theo caëp.
-Goïi HS ñoïc dieãn caûm.
-Nhaän xeùt cho ñieåm töøng hoïc sinh.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc loøng ñoaïn 3
-HS thöïc hieän theo yeâu caàu.
-Nhaän xeùt.
-Nghe vaø nhaéc laïi teân baøi hoïc.
-3 HS noái tieáp thöïc hieän theo yeâu caàu.
-HS ñoïc phaàn chuù giaûi.
-2 HS ngoài cuøng baøn tieáp noái nhau luyeän ñoïc.
-1-2 HS ñoïc toaøn baì.
-Theo doõi GV ñoïc maãu.
-1 HS ñoïc baøi, caû lôùp ñoïc thaàm.
-2 HS ngoài cuøng baøn ñoïc thaàm noùi cho nhau nghe veà nhöõng gì mình hình dung ra.
-3 HS noái tieáp nhau phaùt bieåu.
-Nhaän xeùt boå sung.
-Ñoaïn 1 phong caûnh ñöôøng leân Sa Pa
-Ñoaïn 2 phong caûnh 1 thò traán treân ñöôøng leân Sa pa.
-Ñoaïn 3 Caûnh ñeïp Sa pa.
-Tieáp noái nhau phaùt bieåu yù kieán caùc chi tieát.
+Nhöõng ñaùm maây traéng nhoû xaø xuoáng cöûa kính oâ toâ taïo neân caûm giaùc boàng beành huyeàn aûo
-Vì phong caûnh cuûa Sa Pa raát ñeïp. Vì söï thay ñoåi muøa trong moät ngaøy. Sa pa raát laï luøng hieám coù.
-Ca ngôïi Sa pa cuûa laø moùn quaø kì dieäu cuûa thieân nhieân daønh cho ñaát nöôùc ta.
-Baøi vaên ca ngôïi veû ñeïp ñoäc ñaùo..
-1-2 HS nhaéc laïi yù kieán cuûa baøi.
-Ñoïc baøi tìm caùch ñoïc.
-Theo doõi.
-2 HS ngoài cuøng baøn luyeän ñoïc dieãn caûm.
-3-4 HS thi ñoïc.
-2 Hs ngoài cuøng baûn nhaåm ñoïc thuoäc.
-2-3 HS ñoïc thuoäc loøng
CHÍNH TAÛ
Ai ñaõ nghó ra caùc chöõ soá 1,2,3,4?
I Muïc tieâu
-Nghe-vieát. Chính xaùc, ñeïp baøi Ai ñaõ nghó ra caùc chöõ soá 1,2,3,4?
-Vieát ñuùng teân rieâng nöôùc ngoaøi.
-Laøm ñuùng baøi taäp chính taû phaàn bieät tr/ch, eát/ eách.
II Chuaån bò
-Baøi taäp 2a
III Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu.
ND-TL
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1 Kieåm tra baøi cuõ
2 Baøi môùi
HÑ1: Giôùi thieäu baøi
HÑ2:Trao ñoåi veà noäi dung ñoaïn vieát.
HÑ3: Höôùng daãn vieát töø khoù
Vieát chính taû.
HÑ4: Höôùng daãn laøm baì taäp chính taû.
3 Cuûng coá daën doø
-Kieåm tra HS ñoïc vaø vieát caùc töø ngöõ caàn chuù yù cuûa tieát chính taû tröôùc.
-Nhaän xeùt cho ñieåm.
-Giôùi thieäu baøi
-Ñoïc vaø ghi teân baøi
-Ñoïc baøi vaên.
-Ñaàu tieân ngöôøi ta cho raèng Ai ñaõ nghó ra caùc chöõ soá?
-Vaäy ai ñaõ nghó ra caùc chöõ soá?
-Maåu chuyeän coù noäi dung laø gì?
-Yeâu caàu HS tìm caùc töø khoù deã laãn.
-Ñoïc.
-Ñoïc töøng caâu.
-Ñoïc laïi ñoaïn vaên.
-Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi.
-Yeâu caàu: 
-Nhaän xeùt.
-Goïi HS ñoïc yeâu caàu.
-yeâu caàu.
-Nhaän xeùt keát luaän lôøi giaûi ñuùng.
-Truyeän ñaùng cöôøi ôû ñieåm naøo?
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Daën HS veà nhaø tìm caâu vôùi moãi töø tìm ñöïôc
-1 HS leân baûng vieát. Lôùp vieát baûng con.
-Nhaän xeùt.
-Nghe- nhaéc laïi teân baøi hoïc.
-Nghe
-Ngöôøi AÛ Raäp ñaõ nghó ra caùc chöõ soá.
-Vaø ngöôøi nghó ra caùc chöõ soá laø moät nhaø thieân vaên hoïc ngöôøi AÁn Ñoä.
-Nhaèm giaûi thích caùc chöõ soá 1,2,3,4.
-Noái tieáp tìm caùc töø khoù deã laãn.
-Vieát baûng con
-Nghe vieát chính taû.
-Soaùt loãi.
-1-2 HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp.
-1 HS laøm baûng lôùp. Lôùp laøm vaøo vôû:
+Trai, traùi, traæ, traò.
-Tieáp noái nhau ñoïc caâu cuûa mình tröôùc lôùp.
-Coâ em vöøa sinh con trai
-1 HS ñoïc ...  baøi vaø chaám ñieåm.
-nhaän xeùt tieát hoïc.
-Nhaéc HS veà nhaø oân taäp chuaån bò kieåm tra.
-2HS leân baûng laøm baøi taäp.
-HS 1 laøm baøi: 
-HS 2: laøm baøi:
-Nhaéc laïi teân baøi hoïc
-Tính.
-HS laàn löôït leân baûng laøm, lôùp laøm baøi vaøo baûng con.
a) b) c) 
d) e) 
-Nhaän xeùt söûa baøi.
-1HS ñoïc ñeà baøi.
-Neâu:
-Neâu:
-Muoán tính dieän tích hình bình haønh 
-1HS leân baûng laøm.
-Lôùp laøm baøi vaøo vôû.
Baøi giaûi
Chieàu cao cuûa hình bình haønh laø
18 = 10 (cm)
Dieän tích hình bình haønh laø
18 x 10 = 180 (cm2)
Ñaùp soá: 180 cm2
-Nhaän xeùt söûa baøi.
-HS ñoïc ñeà
-Neâu:
-Tìm hai soá khi bieát toång vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù.
1HS leân baûng toùm taét vaø laøm baøi.
-Lôùp laøm baøi vaøo vôû.
Baøi giaûi
Toång soá phaàn baèng nhau laø
2 + 5 = 7 (phaàn)
Soá oâ toâ trong moät gian haøng laø
63 : 7 x 5 = 45 (oâ toâ)
Ñaùp soá: 45 oâ toâ.
-Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn.
-1HS ñoïc ñeà baøi.
-Töï laøm baøi vaøo vôû.
-Ñoåi cheùo vôû kieåm tra cho nhau.
-1HS ñoïc baøi laøm cuûa mình.
-Nhaän xeùt söûa baøi.
Taäp laøm vaên
Caáu taïo cuûa baøi vaên mieâu taû con vaät
I Muïc tieâu:
1 Naém ñöôïc caáu taïo cuûa baøi vaên taû con vaät.
2 Bieát vaän duïng nhöõng hieåu bieát treân ñeå laäp daøn yù cho moät baøi vaên mieâu taû con vaät.
II Ñoà duøng daïy hoïc
-Tranh minh hoaï trong SGK; tranh aûnh moät soá vaät nuoâi trong nhaø; GV vaø HS söu taàm.
-Moät soá tôø giaáy khoå roäng ñeå HS laäp daøn yù chi tieát cho baøi vaên mieâu taû vaät nuoâi
III Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.
ND –TL
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1 Kieåm tra baøi cuõ
2 Baøi môùi
HÑ1: Giôùi thieäu baøi.
HÑ2:Höôùng daãn laøm baøi taäp.
HÑ3: Luyeän taäp.
3 Cuûng coá daën doø
-Goïi HS ñoïc tin vaø toùm taét tin caùc em ñaõ ñoïc treân baùo nhi ñoàng hoaëc thieáu nieân tieàn phong.
-Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn laøm .
-Nhaän xeùt cho ñieåm töøng HS
-Giôùi thieäu baøi.
-Ñoïc vaø ghi teân baøi.
-Goïi 2 HS ñoïc tieáp noái baøi vaên con Meøo hung vaø caùc yeâu caàu.
-Yeâu caàu HS hoaït ñoäng trong nhoùm.
-Goïi HS tieáp noái nhau traû lôøi caâu hoûi.
+Baøi vaên coù maáy ñoaïn?
..
+Baøi vaên mieâu taû con vaät goàm maáy boä phaàn? Noäi dung chính cuûa moãi phaàn laø gì?
-Giaûng baøi:
Töø baøi vaên mieâu taû Con Meøo hung ta thaáy moät baøi vaên mieâu taû con vaät thöôøng coù 3 boä phaàn..
-Keát baøi: Neâu caûm nghó ñoái vôùi con vaät.
-Goïi HS ñoïc phaàn ghi nhôù.
-Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp.
-Goïi HS duøng tranh minh hoaï giôùi thieäu con vaät mình seõ laäp daøn yù taû.
-Yeâu caàu HS laäp daøn yù.
-Gôïi yù:
Em coù theå choïn laäp daøn yù taû moät con vaät nuoâi maø gaây cho em aán töôïng ñaëc bieät.
* Chöõa baøi.
-Goïi HS daùn phieáu leân baûng. Caû lôùp cuøng nhaän xeùt, boå sung.
-Chöõa daøn yù cho moät soá HS.
-Cho ñieåm moät soá HS vieát toát.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Daën HS veà nhaø hoaøn chænh daøn yù baøi vaên mieâu taû con vaät vaø quan saùt ngoaïi hình hoaït ñoäng cuûa moät con choù hoaëc con meøo.
-3 HS leân thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV.
-Nghe.
-2 HS ñoïc thaønh tieáng.
-2 HS ngoài cuøng baøn trao ñoåi, thaûo luaän, traû lôøi caâu hoûi.
-Tieáp noái nhau traû lôøi caâu hoûi.
-Baøi vaên coù 4 ñoaïn,
+Ñoaïn 1:” meo meo”..toâi ñaây.
+Ñoaïn 2: “chaø, noù coù boä loâng..thaät ñaùng yeâu.
+Ñoaïn 3: Coù moät hoâmvôùi chuù moät tí
-Mieâu taû con vaät goàm 3 phaàn:
Môû baøi: Giôùi thieäu con vaät ñònh taû.
Thaân baøi: Taû hình daùng, hoaït ñoäng, thoùi quen cuûa con vaät.
Keát baøi: neâu caûm nghó veà con vaät.
-Nghe.
-3 HS ñoïc thaønh tieáng. Caû lôùp ñoïc thaàm ñeå thuoäc baøi ngay taïi lôùp.
-1 HS ñoïc thaønh tieáng yeâu caàu cuûa baøi tröôùc lôùp.
-3-5 HS tieáp noái nhau giôùi thieäu:
-2 HS vieát vaøo giaáy khoå to, HS caû lôùp vieát vaøo vôû.
-Nhaän xeùt, boå sung.
-Chöõa baøi.
Ñòa lí 
THAØNH PHOÁ HUEÁ
I.MUÏC TIEÂU:
-Hoïc xong baøi naøy, HS bieát:
-Xaùc ñònh vò trí Hueá treân baûn ñoà VN
-Giaûi thích ñöôïc vì sao Hueá ñöôïc goïi coá ñoâ vaø ôû Hueá du lòch laïi phaùt trieån.
-Töï haøo veå thaønh phoá Hueá(Ddöôïc coâng nhaän laø di saûn vaên hoùa theá giôùi töø naêm 1993)
II. CHUAÅN BÒ:
-Baûn ñoà haønh chính Vieät Nam.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU.
ND – TL
GIAÙO VIEÂN
HOÏC SINH
1.Kieåm tra baøi cuõ.
2. Baøi môùi.
HÑ1:Thaønh phoá treân doøng soâng höông thô moäng
HÑ2: Thaønh phoá ñeïp vôùi nhieàu coâng trình kieán truùc coå.
HÑ3: Thaønh phoá Hueá, thaønh phoá du lòch.
3. Cuûng coá, daên doø.
-Vieäc ñi laïi nhieàu baèng taøu, thuyeàn laø ñieàu kieän ñeå phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp gì?
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
-Giôùi thieäu , ghi teân baøi.
-Treo baûn ñoà Vieät Nam yeâu caàu HS thaûo luaän caëp ñoâi, chæ thaønh phoá Hueá treân baûn ñoà vaø traû lôøi caâu hoûi.
-Thaønh phoá Hueá naèm ôû tænh naøo?
-Thaønh phoá naèm ôû phía naøo ôû daõy Tröôøng Sôn?
-Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi1
-Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi 2
-Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi 3
-Treo löôïc ñoà thaønh phoá Hueá, yeâu caàu HS quan saùt vaø cho bieát:
Doøng soâng naøo chaûy qua thaønh phoá Hueá?
-Chæ höôùng chaûy qua doøng soâng?
-KL:Soâng Höông hay coøn goïi laø Höông Giang
-Yeâu caàu:
-Caùc coâng trình naøy coù töø bao giôø? Vaøo thôøi cuûa vua naøo?
Giaûng:thôøi kì ñoù Hueá
-Yeâu caàu quan saùt hình 1. Löôïc ñoà thaønh phoá Hueá vaø cho bieát:Neáu ñi thuyeân xuoâi theo doøng soâng Höông chuùng ta coù theå tham quan nhöõng ñòa ñieåm naøo du lòch cuûa Hueá?
-Nhaän xeùt, keát luaän:
-Treo tranh aûnh cuûa caùc ñòa danh treân baûng vaø giôùi thieäu caùc ñòa danh treân tranh aûnh.
-Nhaán maïnh:Nhöõng caûnh ñeïp
-Yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm choïn 1 dòa danh duøng tranh aûnh ñaõ söu taàm ñöôïc ñeå gôùi thieäu.
-Yeâu caàu ñaïi dieän giôùi thieäu.
Tai sao Hueá laïi laø thaønh phoá du lòch noåi tieáng?
-Em coù caûm nhaän, tình caûm gì veà thaønh phoá Hueá?
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Daën HS:
-Phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp ñoùng taøu vaø söûa chöõa taøu thuyeàn.
-Nhaän xeùt.
-Nghe, nhaéc laïi teân baøi hoïc.
-Thaûo luaän caëp ñoâi chæ cho nhau thaønh phoá Hueá treân baûn ñoà vaø thay phieân traû lôøi
-Naèm ôû thaønh phoá Hueá.
-phía ñoâng cuûa daõy Tröôøng Sôn.
-1HS leân baûng chæ vaø traû lôøi caâu hoûi.
-3-4 HS leân baûng chæ höôùng ñi qua ñeán Hueá.
-Soâng Höông laø doøng soâng chaûy qua thaønh phoá Hueá.
-1-2 HS chæ höôùng chaûy cuûa doøng soâng.
-Nghe.
-Tìm hieåu keå teân caùc coâng trình kieán truùc coå kính cuûa thaønh phoá Hueá.
-Laàn löôït caùc em keå teân(moãi em keå 1 teân)Kinh thaønh Hueá, chuøa Thieân Muï
-Caùc coâng trình naøy coù töø raát laâu: Hôn 300 naêm veà tröôùc vaøo thôøi vua nhaø Nguyeãn.
-Laéng nghe
-Thöïc hieän theo yeâu caàu
-ngaém nhöõng caûnh ñeïp:Ñòa Hoøn, Cheùn, Laêng Töï Ñöùc
-Laéng nghe.
-Theo doõi vaø thöïc hieän yeâu caàu.
-Nghe.
-Caùc nhoùm choïn ñòa danh.
N1,5:Kinh thaønh Hueá
-Sau ñoù ñaïi dieän giôùi thieäu.
-1-2 HS neâu ghi nhôù.
-Nghe baøi haùt Hueá thöông
-Caûm thaáy hieåu hôn veà veû ñeïp cuûa thaønh phoá Hueá
-Nhaän vieäc.
Myõ thuaät
Veõ tranh
Ñeà taøi an toaøn giao thoâng
I Muïc tieâu:
-HS hieåu ñöôïc ñeà taøi vaø tìm choïn ñöôïc hình aûnh phuø hôïp vôùi noäi dung.
-HS bieát caùch veõ vaø veõ ñöôïc tranh veà ñeà taøi an toaøn giao thoâng theo caûm nhaän rieâng.
-HS coù yù thöùc chaáp haønh nhöõng quy ñònh veà an toaøn giao thoâng.
II Chuaån bò: 	Giaùo vieân
-SGV, SGK
-Söu taàm hình aûnh veà giao thoâng ñöôøng boä, ñöôøng thuyû(caû nhöõng hình aûnh veà vi phaïm an toaøn giao thoâng)
-Hình gôïi yù caùch veõ
-Tranh cuûa HS caùc lôùp tröôùc veà ñeà taøi an toaøn giao thoâng.
Hoïc sinh
-SGK, AÛnh veà giao thoâng ñöôøng boä, ñöôøng thuyû
-Tranh veà ñeà taøi An toaøn giao thoâng.
-Giaáy veõ hoaëc vôû thöïc haønh.
-Buùt chì, maøu veõ.
III Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu.
ND_TL
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1 Giôùi thieäu baøi
HÑ1: Tìm, choïn noäi dung ñeà taøi.
HÑ2: caùch veõ tranh
HÑ3: thöïc haønh.
HÑ4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.
3 Cuûng coá daën doø
-GV tìm caùch giôùi thieäu baøi sao cho haáp daãn vaø phuø hôïp vôùi noäi dung.
-GV giôùi thieäu moät soá tranh, aûnh veà ñeà taøi an toaøn giao thoâng vaø gôïi yù HS nhaän xeùt.
+Tranh veõ veà ñeà taøi gì?
+Trong tranh coù caùc hình aûnh naøo?
-GV toùm taét: 
+Tranh veõ veà ñeà taøi giao thoâng thöôøng coù caùc hình aûnh.
. Giao thoâng ñöôøng boä: Xe oâ toâ, xe maùy, xe ñaïp.
.Giao thoâng ñöôøng thuyû: Taøu, thuyeà, ca noâ ñi treân soâng, coù caàu baéc qua soâng.
+Ñi treân ñöôøng boä hay ñöôøng thuyû caàn chaáp haønh nhöõng quy ñònh veà an toaøn giao thoâng.
. Thuyeàn, xe khoâng ñöôïc chôû quaù taûi.
.Ngöôøi ñi boä phaûi ñi treân væa heø.
+Khoâng chaáp haønh ñuùng luaät leä seõ laøm cho giao thoâng uøn taéc hoaëc gaây ra tai naïn nguy hieåm, coù theå laøm cheát ngöôøi, hö hoûng phöông tieän
+Moïi ngöôøi ñeàu phaûi chaáp haønh luaät an toaøn giao thoâng.
-Gv gôïi yù HS choïn noäi dung veõ tranh
-GV gôïi yù HS veõ tranh veà caùc tình huoáng vi phaïm luaät leä giao thoâng
-GV gôïi yù HS caùch veõ.
+Veõ hình aûnh chính tröôùc.
+Veõ hình aûnh phuï sau cho tranh sinh ñoäng nhaø, caây, ngöôøi..
+Veõ maøu theo yù thích, coù ñaäm, coù nhaït..
-HS tìm noäi dung vaø veõ theo yù thích.
-GV gôïi yù HS tìm, saép xeáp caùc hình aûnh vaø veõ maøu cho roõ noäi dung.
-GV gôïi yù HS nhaän xeùt vaø xeáp loaïi moät soá baøi veà
+Noäi dung roõ hay chöa roõ.
+Caùc hình aûnh ñeïp saép xeáp coù chính coù phu, hình veõ sinh ñoäng
+Maøu saéc coù ñaäm, coù nhaït, roõ noäi dung.
-HS xeáp loaïi baøi veõ.
-GV toång keát baøi vaø khen ngôïi nhöõng HS coù baøi veõ ñeïp.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Thöïc hieän an toaøn giao thoâng: ñi xe beân phaûi ñöôøn, ñi boä phaûi ñi treân væa heø, döøng laïi khi coù ñeøn ñoû.
-Söu taàm tranh aûnh veà caùc loaïi töôïng neáu coù ñieàu kieän
-Nhaéc laïi teân baøi hoïc.
-Quan saùt tranh vaø traû lôøi caâu hoûi tìm hieåu veà noäi dung tranh.
-Neâu:
-Neâu:
-Nghe.
-Nghe ñeå naém ñöôïc quy trình veõ.
-Nghe vaø quan saùt.
+Caûnh xe, ngöôøi ñi laïi loän xoän treân ñöông, gaây uøn taéc
+Caûnh xe vöôït ngaõ ba, ngaõ tö khi coù ñeøn ñoû
-Nghe.
-Nghe.
-Noái tieáp neâu ñeà taøi mình ñònh veõ.
-Nghe vaø thöïc hieän.
+Veõ caùc hình aûnh phuï: caây, ñeøn hieäu, bieån baùo.
+Veõ maøu coù ñaäm, coù nhaït, neân veõ kín neàn giaáy.
-Nghe vaø thöïc hieän.
-Nhaän xeùt vaø neâu caûm nhaän cuûa mình veà böùc tranh
-Nghe.
-Nghe vaø veà nhaø thöïc hieän.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 29.doc