Bài soạn lớp 5 - Tuần 12 - Lê Văn Hà

Bài soạn lớp 5 - Tuần 12 - Lê Văn Hà

I. Mục tiêu:

- KT KN : Xem hướng dẫn thực hiện chuẩn KT KN / 63.

- Thái độ : Gd Hs yêu thích môn học .

II. Các hoạt động dạy học:

 

doc 50 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 30/05/2017 Lượt xem 396Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn lớp 5 - Tuần 12 - Lê Văn Hà", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 12
Thứ hai ngày 4 tháng 11 năm 2011
Toán: Luyện tập chung
Thời gian :(40’- sgk/55)
I. Mục tiêu: 
- KT KN : Xem hướng dẫn thực hiện chuẩn KT KN / 63. 
Thái độ : Gd Hs yêu thích môn học .
II. Các hoạt động dạy học:	
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1/Kiểm tra bài cũ:
Tính bằng cách thuận tiện nhất:
12,56 – (3,56 + 4,8)
15,73 – 4,21 – 7,79
- HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét.
2/Bài mới: 
HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Coäng, tröø soá thaäp phaân. Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc soá, tìm thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp tính.Vaän duïng tính chaát cuûa pheùp coäng, tröø ñeå tính baèng caùch thuaän tieän nhaát.
Phương pháp: Nhóm 4- 2, lắng nghe và phản hồi tích cực. 
Bài 1
- 3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.
a) b)
- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
- 1 HS nhận xét bài làm của bạn, HS lớp theo dõi và bổ sung ý kiến. 
- GV nhận xét và cho điểm HS.
- HS đổi chéo vở kiểm tra bài lẫn nhau.
Bài 2: GV gọi HS đọc đề bài và tự làm bài.
- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.
- GV gọi HS chữa bài của bảng trên bảng lớp, sau đó nhận xét và cho điểm HS.
- 1 HS chữa bài của bạn trên bảng lớp, HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến.
Bài 3: GV yêu cầu HS đọc và nêu đề bài.
- GV yêu cầu HS tự làm bài.
- 1 HS nêu trước lớp: Tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện.
- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.
CỦNG CỐ, DẶN DÒ
- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.
Phần bổ sung ........
------------------------------------------------------------------
Kể chuyện: 
Người đi săn và con nai
( Thời gian :40’ - sgk106)
I. Mục tiêu: 
– KT KN : Xem hướng dẫn thực hiện chuẩn KT KN / 21 . 
Thái độ : Không săn bắt các loài động vật trong rừng ,góp phần gìn giữ vẻ đẹp của thiên nhiên 
- Giáo dục ý thức BVMT ( trực tiếp ).
II. Đồ dùng dạy học: 
- Tranh minh hoạ trang 107, SGK.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1/ Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 2 HS kể chuyện về một lần đi thăm cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở nơi khác.
- 2 HS kể chuyện. 
- Nhận xét.
2/ Bài mới: 
HƯỚNG DẪN KỂ CHUYỆN
Mục tiêu: Kể lại được từng đoạn câu chuyện theo tranh và lời gợi ý (BT1); tưởng tượng và nêu được kết thúc câu chuyện một cách hợp lý(BT2). Kể nối tiếp từng đoạn câu chuyện
Phương pháp: Nhóm 5, cá nhân, hợp tác, lắng nghe và phản hồi tích cực. 
a. GV kể chuyện
- GV kể chuyện lần 1.
Giải thích: kíp súng
- GV kể lần 2: kết hợp chỉ vào tranh minh hoạ
b. Kể trong nhóm
- HS kể chuyện trong nhóm.
- 5 HS một nhóm.
- GV đi giúp đỡ từng nhóm để đảm bảo HS nào cũng được kể chuyện.
c. Kể trước lớp.
- Tổ chức cho các nhóm thi kể. 
- 5 HS trong nhóm thi kể tiếp nối từng đoạn truyện (2 nhóm kể).
- HS kể tiếp nối từng đoạn truyện.
- HS tưởng tượng và nêu được kết thúc hợp lý.
- 5 HS của 5 nhóm tham gia kể tiếp nối đoạn
- HS nêu 
- Nhận xét HS kể chuyện
CỦNG CỐ, DẶN DÒ
- Hỏi: Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?
- Hãy yêu quý và bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ các loài vật quý.
- Nhận xét, kết luận về ý nghĩa câu chuyện.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe và chuẩn bị một câu chuyện em được nghe, được đọc có nội dung bảo vệ môi trường.
Giáo dục ý thức BVMT: Không săn bắt các loài động vật trong rừng ,góp phần gìn giữ vẻ đẹp của thiên nhiên 
Phần bổ sung: ....
---------------------------------------
Tập làm văn:
Trả bài văn tả cảnh
(Thời gian : 40’- sgk/109)
I.Mục tiêu:
- KT KN : Xem hướng dẫn thực hiện chuẩn KT KN / 21 . 
- Thái độ : Viết lại được một đoạn văn cho đúng hoặc hay hơn.
 II.Đồ dùng dạy học: 
Bảng phụ ghi sẵn một số lỗi về: chính tả, cách dùng từ, cách diễn đạt, hình ảnh... cần chữa chung cho cả lớp.
III. Các hoạt động dạy học:	
Hoạt động dạy
Hoạt động học
NHẬN XÉT CHUNG BÀI LÀM CỦA HS
Mục tiêu: Bieát ruùt kinh nghieäm baøi vaên (boá cuïc , trình töï mieâu taû , caùch dieãn ñaït, duøng töø) ; nhaän bieát vaø söûa ñöôïc loãi trong baøi .
Phương pháp: Cá nhân, lắng nghe và phản hồi tích cực
- HS đọc lại đề bài tập làm văn và hỏi:
+ Đề bài yêu cầu gì?
- 1 HS đọc thành tiếng và trả lời.
- Nêu: Đây là bài văn tả cảnh. Trong bài văn các em miêu tả cảnh vật là chính, 
- Nhận xét chung. 
- Lắng nghe.
* Ưu điểm: Một số bài thể hiện sự sáng tạo trong cách dùng từ, dùng hình ảnh miêu tả vẻ đẹp của cảnh vật, có bộc lộ cảm xúc của mình trong từng câu văn.
- GV nêu tên những HS viết bài tốt : ..............................................................................
* Tồn tại:
+ GV nêu các lỗi điển hình về ý, về dùng từ, đặt câu, cách trình bày bài văn, lỗi chính tả.
+ Viết trên bảng phụ các lỗi phổ biến. Yêu cầu HS thảo luận, phát hiện lỗi, tìm cách sửa lỗi. 
- Trả bài cho HS.
- Xem lại bài của mình.
HƯỚNG DẪN CHỮA BÀI
Mục tiêu: Bieát ruùt kinh nghieäm baøi vaên (boá cuïc , trình töï mieâu taû , caùch dieãn ñaït, duøng töø) ; nhaän bieát vaø söûa ñöôïc loãi trong baøi .Vieát laïi ñöôïc moät ñoaïn vaên cho ñuùng hoaëc hay hôn ..
Phương pháp: Nhóm, cá nhân, hợp tác, lắng nghe và phản hồi tích cực. 
- Gọi HS đọc bài 1: GV yêu cầu HS tự nhận xét, chữa lỗi theo yêu cầu.
-1 HS đọc thành tiếng. Sửa lỗi.
+ Bài văn tả cảnh nên tả theo trình tự nào là hợp lí nhất?
+ Mở bài theo kiểu nào để hấp dẫn người đọc? Thân bài cần tả những gì? 
- 4 HS tạo thành 1 nhóm, cùng trao đổi, thảo luận, trả lời câu hỏi.
+ Câu văn nên viết như thế nào để sinh động, gần gũi.
+ Phần kết bài nên viết như thế nào để cảnh vật luôn in đậm trong tâm trí người đọc? 
- Gọi các nhóm trình bày ý kiến. Các nhóm có ý kiến khác bổ sung.
- Trình bày, bổ sung.
- Nhận xét.
Bài 2
- HS viết lại một đoạn văn cho đúng hơn, hay hơn.
- 1 HS đọc thành tiếng.
- HS đọc những đoạn văn đã sửa
- Lắng nghe.
- Nhận xét, khen ngợi HS viết tốt.
CỦNG CỐ, DẶN DÒ
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà đọc lại bài văn, ghi nhớ các lỗi GV đã nhận xét và chuẩn bị bài sau.
Phần bổ sung
--------------------------------------------------------------- 
Buổi chiều.
 LUYỆN TOAÙN - Thôøi gian :40’
 Tieát: 2 - Tuần: 10
I.Mục tiêu:
- Củng cố cách cộng hai số thập phân và giải bài toán liên quan. 
- Thái độ: Tính toaùn nhanh, chính xaùc.
 II.Đồ dùng dạy học: 
	Caùc baûng soá . VBt. 
III. Các hoạt động dạy học:	
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1-KIEÅM TRA BAØI CUÕ 
-1 hs leân baûng laøm baøi taäp 
-Caû lôùp nhaän xeùt, söûa baøi .
-Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
2-DAÏY BAØI MÔÙI
2-1-Giôùi thieäu baøi 
Hoâm nay, chuùng ta seõ củng cố veà soá thaäp phaân
- laéng nghe
2-2 Luyeän taäp thöïc haønh 
Mục tiêu: Củng cố cách cộng số thập phân và giải bài toán liên quan. 
Phương pháp: Nhóm, cá nhân, kĩ thuật khăn phủ bàn, hợp tác, lắng nghe và phản hồi tích cực. 
Baøi 1:
-Yeâu caàu Hs ñoïc ñeà baøi vaø laøm baøi bảng con.
Baøi 2 :
-Yeâu caàu Hs ñoïc ñeà, laøm baøi.
- Baøi taäp y/c chuùng ta laøm gì?
- Cho Hs thực hành thảo luận theo nhóm đôi làm BT . 
Baøi 4:
- Hãy đọc bài toán và cho biết bài tập Yêu cầu các em làm gì? 
- Gv chia lớp thành nhóm 4 em Yc hs - Thảo luận nhóm theo kĩ thuật khăn phủ bàn làm và nêu kết quả.
-Gv nhận xét, biểu dương.
Bài 5: 
-Yeâu caàu Hs ñoïc ñeà, laøm baøi. 
- Hãy đọc bài toán và cho biết bài toán yêu cầu làm gì? 
- Nêu cách thực hiện.
- Hs đọc yêu cầu làm và nêu kết quả.
- Hs nêu yêu cầu. 
- Hs thực hành thảo luận theo nhóm đôi làm BT
-Hs nhận xét. 
- 2 Hs đọc đề. 
- Các nhóm thảo luận làm vaøo phiếu Bt nêu kết quả. 
- Nhận xét kết quả của nhóm bạn
- Hs thực hành và nêu kết quả.
3-CUÛNG COÁ, DAËN DOØ 
-Gv toång keát tieát hoïc.
-Daën hs veà nhaø xem baøi tập xem laïi caùc baøi toaùn ñaõ hoïc.
Phaàn boå sung :....
..
---------------------------------------------------------------------------------------
Khoa học:
Tre, mây, song
Thời gian : 40 - sgk/46
I.Mục tiêu: 
- KT KN : Xem hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức và kĩ năng lớp 5 sgk/ 89. 
- Thái độ : Quan sát, nhận biết một số đồ dùng làm từ tre, mây, song và cách bảo quản chúng.
– GD BVMT : ( Liên hệ ).
II.Đồ dùng dạy học:
 - Cây mây,song,tre thật .Hình minh hoạ trang 46, 47 SGK.
 - Phiếu học tập kẻ sẵn bảng so sánh về đặc điểm của tre và mây, song.
III.Các hoạt động dạy học: 	
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hoạt động 1
ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG DỤNG CỦA TRE, MÂY, SONG 
TRONG THỰC TIỄN
- Đưa ra cây tre, mây, song thật hoặc cây giả hoặc tranh ảnh để hỏi về từng cây.
- Quan sát và trả lời theo hiểu biết thực tế của mình. Ví dụ:
- Yêu cầu HS chỉ rõ đâu là cây tre, cây mây, cây song.
- Các em cùng đọc bảng thông tin trang 46 SGK và làm phiếu so sánh về đặc điểm công dụng của tre và mây, song. 
- Chia HS thành nhóm mỗi nhóm 4 HS, phát phiếu học tập cho từng nhóm.
- Yêu cầu HS đọc phần thông tin.
- 2 HS tiếp nối nhau đọc thành tiếng.
- Yêu cầu HS trong nhóm trao đổi, thảo luận, làm phiếu.
- Trao đổi và cùng hoàn thành phiếu, 1 nhóm làm vào phiếu to để chữa bài.
+ Ngoài những ứng dụng như làm nhà, nông cụ, dụng cụ đánh cá, đồ dùng trong gia đình, em có biết tre còn được dùng vào những việc gì khác?
+ Tre được trồng thành bụi lớn ở chân đê để chống xói mòn.
+ Tre còn dùng để làm cọc đóng móng nhà.
+ Thời xưa tre còn được làm cung tên để giết giặc.
Hoạt động 2
MỘT SỐ ĐỒ DÙNG LÀM BẰNG TRE, MÂY, SONG
- GV sử dụng các tranh minh hoạ trang 47 SGK. HS hoạt động theo cặp.
- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, tìm hiểu về từng hình theo yêu cầu.
- Quan sát tranh minh hoạ và cho biết:
+ Đó là đồ dùng nào?
+ Đồ dùng đó làm từ vật liệu nào?
- 3 HS tiếp nối nhau trình bày.
+ Em còn biết những đồ dùng nào làm từ tre, mây, song?
+ Tre: chõng tre, ghế, sọt, cần câu, thuyền nan, bè, thang, cối xay, lồng bàn,...
Hoạt động 3
CÁCH BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG BẰNG TRE, MÂY, SONG
- Hoạt động lớp: Hỏi: Nhà em có đồ dùng nào làm từ tre, mây, song. Hãy nêu cách bảo quản đồ dùng đó của gia đình mình.
- Tiếp nối nhau trả lời.
CỦNG CỐ, DẶN DÒ
- GD BVMT : Giáo dục HS khai thác tài nguyên một cách hợp lí cũng góp phần BVMT. 
- Nhận xét tiết học, khen ngợi những HS tích cực tham gia xây dựng bài.
- Dặn HS về nhà tìm hiểu những đồ dùng trong nhà được làm từ sắt, gang, thép. 
Phần bổ sung :
-----------------------------------------------
Luyện viết - Thời gian: 35’
Tiết 2 – Tuần 10
I.Mục tiêu: 
- Củng cố khaùi nieäm về hiện tượng thiên nhiên, tìm một số thành ngữ nói về các hiện tượng thiên nhiên. .
- Thái độ; Ham thích học vă ...  löôït traû lôøi töøng caâu hoûi .
-Ñaïi dieän nhoùm phaùt bieåu yù kieán .
-Caû lôùp vaø gv nhaän xeùt , boå sung .
-Töø ñaàu ñeán Ñeïp quaù ! : giôùi thieäu veà ngöôøi ñònh taû – Haïng A Chaùng .
-ngöïc nôû voøng cung , da ñoû nhö lim , baép tay , baép chaân raén chaéc nhö traéc guï ; voùc cao , -Ngöôøi lao ñoäng raát khoûe , raát gioûi , caàn cuø , say meâ lao ñoäng , taäp trung cao ñoä ñeán möùc 
-Caâu vaên cuoái baøi – Söùc löïc traøn treà . . . chaân nuùi Tô Bo .
-Hs traû lôøi. 
3-Phaàn ghi nhôù 
-Hs ñoïc ghi nhôù ôû SGK .
4-Phaàn luyeän taäp 
-Gv neâu yeâu caàu cuûa baøi luyeän taäp laäp daøn yù chi tieát cho baøi vaên taû ngöôøi trong gia ñình ; nhaéc hs chuù yù :
-Gv phaùt giaáy , buùt daï cho 2,3 hs . Nhöõng hs naøy laøm baøi xong , daùn keát quaû leân baûng lôùp ; trình baøy .
-Caû lôùp vaø gv nhaän xeùt 
-Vaøi hs noùi ñoái töôïng choïn taû laø ngöôøi naøo trong gia ñình .
-Hs laäp daøn yù vaøo nhaùp ñeå coù theå söûa chöõa , boå sung tröôùc khi vieát vaøo vôû .
5-Cuûng coá , daën doø 
-Daën hs veà nhaø hoaøn chænh daøn yù cuûa baøi vaên taû ngöôøi , vieát vaøo vôû ; chuaån bò cho tieát tôùi – Luyeän taäp taû ngöôøi ( Quan saùt vaø choïn loïc chi tieát )
-Nhaän xeùt tieát hoïc . 
-1 hs nhaéc laïi noäi dung ghi nhôù SGK .
Phần bổ sung :
---------------------------------------------------
TOAÙN Thời gian : 40’
Tiết 59 : Luyeän taäp
(sgk/60)
I-MUÏC TIEÂU
- KTKN : Xem hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức và kĩ năng lớp 5 sgk/ 22 .
- Thái độ : Yêu thích môn học .
- BT cần làm trên lớp: 1 . 
- HS Khá giỏi (Nguyên, Trinh, Trí, Thảo )tự làm thêm BT 3, 2. 
- HS yếu ( Nhẫn, Chuyên) Giáo viên gợi ý giúp các em hoàn thành bài tập. 
II-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU 
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
1-KIEÅM TRA BAØI CUÕ 
-2 hs leân baûng laøm baøi taäp 1b,d/59
-Caû lôùp nhaän xeùt , söûa baøi .
2-DAÏY BAØI MÔÙI
2-1-Giôùi thieäu baøi 
-Giôùi thieäu tröïc tieáp .
2-2-Luyeän taäp thöïc haønh 
Baøi 1 
a)Ví duï 
-Caû lôùp nhaän xeùt keát quaû tính .
-Khi nhaân 142,57 vôùi 0,1 ta coù theå tìm ngay ñöôïc tích baèng caùch naøo ?
-GV ñöa tieáp VD 
 531,75 x 0,01 = 5,3157
-Ta coù theå tìm ngay ñöôïc tích baèng caùch naøo ?
-Khi nhaân 1 soá vôùi 0,1 ; 0,01 ta laøm theá naøo ?
b) Tính nhaåm: 
Baøi 2 (laøm baøi vaøo vôû)
-Yeâu caàu Hs ñoïc ñeà , laøm baøi .
Baøi 3 (laøm baøi vaøo vôû)
- Yeâu caàu Hs ñoïc ñeà vaø laøm baøi .
-HS neâu VD vaø tính 142,57 x 0,1=14,257
 -Chuyeån daáu phaåy sang traùi moät chöõ soá 
-Hs thöïc hieän .
-Chuyeån daáu phaåy sang traùi 2 chöõ soá .
-HS phaùt bieåu theo SGK .
-Hs laøm vieäc nhoùm ñoâi- Trình baøy tröôùc lôùp.
 12,6 x 0,1 = 1,26 2,05 x 0,1 = 0,25
12,6 x 0,01 = 0,126 47,15 x 0,01 = 04715
1200ha = 12 km2 215ha = 2,15 km2
Quaõng ñöôøng töø TPHCM ñeán Phan Thieát :
 1000000 x 33,8 = 33 800 000 cm 338(km)
 Ñaùp soá : 33 8km
3-CUÛNG COÁ , DAËN DOØ 
-Gv toång keát tieát hoïc .
-Daën hs veà nhaø laøm BT coät thöù 3 cuûa baøi 1b/60 .
Phần bổ sung :
-------------------------------------------------------------------
 LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU Thời gian : 40’
 Tiết : 24 LUYEÄN TAÄP VEÀ QUAN HEÄ TÖØ
(sgk/121)
I-MUÏC ÑÍCH , YEÂU CAÀU 
- KTKN : Xem hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức và kĩ năng lớp 5 sgk/ 22
– HS khá giỏi :(Nguyên, Trinh, Trí, Thảo ) Đặt được 3 câu với 3 quan hệ từ nêu ở BT4 .
– Giáo dục HS BVMT thông qua các từ ngữ nói về vẽ đẹp của thiên nhiên ở BT3 .
II-ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC 
Hai ñeán ba tôø phieáu khoå to vieát ñoaïn vaên ôû BT1 .
III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC 
HOAÏT ÑOÄNG THAÀY
HOAÏT ÑOÄNG TROØ
A-KIEÅM TRA BAØI CUÕ :
-Hs laøm laïi caùc BT ôû tieát LTVC tröôùc .
-1 em nhaéc laïi noäi dung caàn ghi nhôù cuûa baøi quan heä töø ; ñaët 1 caâu vôùi 1 quan heä töø .
B-DAÏY BAØI MÔÙI 
1-Giôùi thieäu baøi : 
Neâu muïc ñích , yeâu caàu cuûa tieát hoïc . 
2-Höôùng daãn luyeän taäp 
Baøi taäp 1 :
-Gv daùn leân baûng lôùp 2 tôø phieáu vieát ñoaïn vaên ; môøi 2 hs laøm baøi – caùc em gaïch 2 gaïch döôùi quan heä töø tìm ñöôïc , gaïch 1 gaïch döôùi nhöõng töø ngöõ ñöôïc noái vôùi nhau baèng quan heä töø ñoù .
-Ñoïc noäi dung BT1 , tìm caùc quan heä töø trong ñoaïn trích .
-Hs phaùt bieåu yù kieán .
Quan heä töø vaø taùc duïng
-cuûa noái caùi caøy vôùi ngöôøi Hmoâng 
Baøi taäp 2 : 
+nhöng bieåu thò quan heä töông phaûn .
+maø bieåu thò quan heä töông phaûn .
+neáu . . . thì bieåu thò quan heä ñieàu kieän , giaû thieát – keát quaû 
-Hs ñoïc noäi dung BT , trao ñoåi cuøng baïn beân caïnh , traû lôøi mieäng töøng caâu hoûi .
Baøi taäp 3 : (laøm PBT)
Caâu a – vaø. Caâu b – vaø, ôû, cuûa .Caâu c – thì , thì 
- 2 Hs ñoïc laïi caùc caâu ñaõ hoaøn chænh.
Baøi taäp 4 : 
- Töøng hs trong nhoùm noái tieáp nhau vieát caâu mình ñaët ñöôïc vaøo giaáy khoå to .
-Hs thi ñaët caâu vôùi quan heä töø ( thì , maø , baèng ) theo nhoùm .
-Ñaïi dieän töøng nhoùm neâu keát quaû .
3-Cuûng coá , daën doø 
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
-daën hs veà nhaø laøm laïi BT3,4 vaøo vôû.
Phần bổ sung :
TOAÙN (Thời gian :40’)
Tiết : 60 Luyeän taäp
 (sgk/61)
I-MUÏC TIEÂU
- KTKN : Xem hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức,kĩ năng lớp 5 .trang 23. 
- Thái độ : Yêu thích môn học .
– Các bài tập cần làm : 1 , 2 .
- HS khá giỏi (Nguyên, Trinh, Trí, Thảo ):tự làm thêm BT : 3 . 
- HS yếu ( Nhẫn, Chuyên) Giáo viên gợi ý giúp các em hoàn thành bài tập. 
II - ĐỒ DÙNG : 
- VBT , Bảng phụ. 
 III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU 
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
1-KIEÅM TRA BAØI CUÕ 
-2 hs leân baûng laøm baøi taäp 1b,d/59
-Caû lôùp nhaän xeùt , söûa baøi .
2-DAÏY BAØI MÔÙI
2-1-Giôùi thieäu baøi 
-Giôùi thieäu tröïc tieáp .
2-2-Luyeän taäp thöïc haønh 
Baøi 1 a/Viết tiếp vào chổ trống sao cho thích hợp:
-Hs thảo luận làm và nêu kết quả .
Baøi 2 (Tính )
-Yeâu caàu Hs ñoïc ñeà , laøm baøi .
Baøi 3 (Giải bài toán )( HS khá giỏi tự làm)
- Yeâu caàu Hs ñoïc ñeà vaø laøm baøi .
 a/ (12,4 x 5,2) x 0,7 = 45,136 .
b/ 7,01 x 4 x 25 = 7,01 x (25 x 4) =
= 7,01 x 100 = 701
a/ 8,6 x (19,4 + 1,3 ) = 8,6 x 20,7 = 178,02 
b/ 54,3 – 7,2 x 2,4 = 54,3 – 17,28 = 37,02
 Giải 
Quaõng ñöôøng xe máy đi được :
 32,5 x 3,5 = 113,75 (km)
 Ñaùp soá : 113,75km
3-CUÛNG COÁ , DAËN DOØ 
-Gv toång keát tieát hoïc .
-Daën hs veà nhaø laøm BT coät thöù 3 cuûa baøi 1b/60 .
Phần bổ sung :
-----------------------------------------------------------------------------
KEÅ CHUYEÄN Thời gian :40’
 Tiết : 12 KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE , ÑAÕ ÑOÏC
(sgk/116) 
I-MUÏC ÑÍCH , YEÂU CAÀU :
- KT KN : Xem hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức và kĩ năng lớp 5 sgk/ 22.
- Thái độ : Hieåu vaø trao ñoåi ñöôïc cuøng baïn beø yù nghóa caâu chuyeän keå .
- GD BVMT : (Trực tiếp ) Hs kể lại câu chuyện đã nghe hay đã đọc có nội dung BVMT qua đó nâng cao ý thức baûo veä moâi tröôøng .
II-ÑOÀ DUØNG DAÏY - HOÏC 
 - Moät soá truyeän coù noäi dung baûo veä moâi tröôøng ( gv vaø hs söu taàm ñöôïc )
III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC 
HOAÏT ÑOÄNG THAÀY
HOAÏT ÑOÄNG TROØ
A-KIEÅM TRA BAØI CUÕ 
B-DAÏY BAØI MÔÙI 
1-Giôùi thieäu baøi :
 Hoâm nay , caùc em seõ thi keå nhöõng caâu chuyeän ñaõ nghe , ñaõ ñoïc coù noäi dung baûo veä moâi tröôøng .
-Hs keå laïi 1,2 ñoaïn hoaëc toaøn boä caâu chuyeän Ngöôøi ñi saên vaø con nai .
-Noùi ñieàu em ñaõ hieåu ñöôïc qua caâu chuyeän .
2-Höôùng daãn hs keå chuyeän 
a)Höôùng daãn hs hieåu yeáu caàu cuûa ñeà baøi 
-Gv gaïch döôùi cuïm töø baûo veä moâi tröôøng trong ñeà baøi .
-Gv kieåm tra noäi dung cho tieát KC . Yeâu caàu moät soá hs giôùi thieäu teân caâu chuyeän caùc em choïn keå . Ñoù laø chuyeän gì ? Em ñoïc truyeän aáy trong saùch baùo naøo ? Hoaëc em nghe thaáy truyeän aáy ôû ñaâu ?
a)Hs thöïc haønh KC , trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän 
- Gv vaø caû lôùp nhaän xeùt nhanh veà caâu chuyeän .
-1 hs ñoïc ñeà baøi .
-2 hs noái tieáp hau ñoïc gôïi yù 1,2,3 . Moät hs ñoïc thaønh tieáng ñoaïn vaên trong baøi taäp 1 .ñeå naém ñöôïc caùc yeáu toá baûo veä moâi tröôøng .
-VD : Tôù muoán keå caâu chuyeän Theá giôùi tí hon . 
-Hs KC theo caëp , trao ñoåi veà chi tieát , yù nghóa cuûa caâu chuyeän .
-Hs thi KC tröôùc lôùp ; ñoái thoaïi cuøng caùc baïn veà noäi dung , yù nghóa caâu chuyeän .
-Caû lôùp bình choïn caâu chuyeän hay nhaát , coù yù nghóa nhaát , ngöôøi keå chuyeän haáp daãn nhaát .
4-Cuûng coá , daën doø 
-Daën hs ñoïc tröôùc noäi dung baøi Keå chuyeän ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia moät vieäc thuyeát trình em hoaëc ngöôøi xung quanh ñaõ laøm ñeå baûo veä moâi tröøông.
-Nhaän xeùt tieát hoïc 
Phần bổ sung :
------------------------------------------------------------------------
TAÄP LAØM VAÊN (Thời gian : 40’)
Tiết 24: LUYEÄN TAÄP TAÛ NGÖÔØI 
(QUAN SÁT VÀ CHỌN LỌC CHI TIẾT)( sgk/ 122)
I-MUÏC ÑÍCH , YEÂU CAÀU 
- KTKN : Xem hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức,kĩ năng lớp 5 .trang 23. 
- Thái độ : Choïn loïc chi tieát quan saùt , khi vieát moät baøi vaên mieâu taû ngöôøi .
II-ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC 
Baûng phuï .VBT TV5 taäp I .
II-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC
A-KIEÅM TRA BAØI CUÕ 
Gv kieåm tra hs veà vieäc hoaøn chænh daøn yù chi tieát cuûa baøi vaên taû moät ngöôøi trong gia ñình .
1 hs nhaéc laïi noäi dung caàn ghi nhôù trong tieát TLV tröôùc 
 B-DAÏY BAØI MÔÙI 
1-Giôùi thieäu baøi 
 Tieát hoïc hoâm nay giuùp caùc em hieåu : phaûi bieát choïn loïc chi tieát quan saùt , khi vieát moät baøi vaên mieâu taû ngöôøi .
2-Höôùng daãn hs luyeän taäp 
Baøi taäp 1 : 
Hs ñoïc baøi Baø toâi , trao ñoåi cuøng baïn beân caïnh , ghi nhöõng ñaëc ñieåm ngoaïi hình cuûa ngöôøi baø trong ñoaïn vaên ( maùi toùc , ñoâi maét , khuoân maët ) .
Hs trình baøy keát quaû , caû lôùp nhaän xeùt , boå sung .
Gv môû baûng phuï ñaõ ghi vaén taét ñaëc ñieåm ngoaïi hình cuûa ngöôøi baø . Moät hs nhìn baûng ñoïc .
Baøi taäp 2 :
Caùch toå chöùc töông töï BT1 
Nhöõng chi tieát mieâu taû ngöôøi thôï reøn ñang laøm vieäc :
+Baét laáy thoûi theùp hoàng nhö baét laáy moät con caù soáng .
+Quai nhöõng nhaùt buùa haêm hôû ( khieán con caù löûa vuøng vaãy , .
+Lieác nhìn löôõi röïa nhö moät keû chieán thaéng , laïi baét ñaàu moät ..
3-Cuûng coá , daën doø 
Gv môøi 1 hs noùi taùc duïng cuûa vieäc quan saùt vaø choïn loïc chi tieát mieâu taû ; 
Yeâu caàu hs veà nhaø quan saùt vaø ghi laïi coù choïn loïc keát quaû quan saùt moät ngöôøi em thöôøng gaëp ( coâ giaùo , thaày giaùo , chuù coâng an , ngöôøi haøng xoùm . . . ) ñeå laäp ñöôïc daøn yù cho baøi vaên taû ngöôøi trong tieát TLV tuaàn 14 .
Phần bổ sung :

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 5 tuan 12.doc