Đề tham khảo thi học sinh giỏi lớp 3 môn tiếng anh

Đề tham khảo thi học sinh giỏi lớp 3 môn tiếng anh

Bài 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng.

1. A. my B. two C. five D. four

2. A. father B. mother C. ruler D. brother

3. A. ball B. fish C. robot D. ship

4. A. bedroom B. bathroom C. living room D. classroom

5. A. book B. pen C. big D. eraser

 

doc 14 trang Người đăng van.nhut Ngày đăng 20/05/2016 Lượt xem 317Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tham khảo thi học sinh giỏi lớp 3 môn tiếng anh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3
Bµi 1: Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng.
A. my	B. two 	C. five 	D. four
A. father 	B. mother 	C. ruler 	D. brother 
A. ball 	B. fish 	C. robot 	D. ship 
A. bedroom 	B. bathroom 	C. living room	D. classroom
A. book 	B. pen 	C. big 	D. eraser
Bµi 2: ®iÒn ch÷ c¸i con thiÕu.
O__en you__ bo__k, plea__e.
Ho__ man__ pet__ d__ y__u ha__e?
Ma__ I go __ut?
He __s m__ fri___d.
Th__s is my fam_l__.
Bµi 3: Chän ®¸p ¸n ®óng.
.. the weather today?
A. Where’s 	B. How’s 	C. What’s 	D. Who’s 
 has one cat and no dog.
A. She 	B. I 	C. They 	D. We 
What’s her name? .
A. His name’s Li.	B. My name’s Li.	C. I am Li.	D. Her name’s Li.
How cats do you have? 
A. no 	B. many 	C. old 	D. are 
How old are you? 
A. I’m fine.	B. He’s nine.	C. I’m nine.	D. She’s nine.
Bµi 4: Nèi c©u hái trong cét A víi c©u tr¶ lêi thÝch hîp trong cét B.
Cét A
Cét B
 Who’s that?
a. I’m nine years old.
How many cats do you have?
b. His name is Nam.
How old are you?
c. That’s my mother.
What’s his name?
d. It’s sunny.
How’s the weather today?
e. I have two cats.
Bµi 5: §iÒn tõ cßn thiÕu vµo ®o¹n v¨n.
 My (21) is Nga. That is my mother. Her (22) ... is Lien. That is my father. (23) . name is Long. That is my (24) . Her name (25) . Lan. 
Bµi 6: Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau.
What’s your name?
How are you?
How old are you?
How’s the weather today?
How many pets do you have?
§Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3
Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã tõ kh¸c lo¹i.
A. Who 	B. What 	C. Where 	D. And 
A. your 	B. we 	C. he 	D. she 
A. bird 	B. fish 	C. toy 	D. dos
A. father 	B. sister 	C. family 	D. mother
A. meet 	B. nice 	C. see 	D. open 
Bµi 2: Hoµn thµnh c¸c c©u sau.
Th_ s is my cl_ssro_m.
Ho_ ol_ is _he?
Th_ wea__er is s_nn_ today.
Nic_ to _eet _ou.
H_w ma_y toy_ do y_u h_ve?
Bµi 3: XÕp ch÷ c¸i thµnh tõ.
cleso ® .
boko ® .
thraree ® ..
fymali ® ..
thaborom ® .
Bµi 4: XÕp c¸c c©u sau thµnh ®o¹n héi tho¹i.
How many pets do you have?
Yes. I have some pets.
I have some fish and three birds.
I have two dogs and three cats. What about you?
Do you have pets?
Bµi 5: Nèi c©u hái vµ c©u tr¶ lêi.
Cét A
Cét B
What’s his name?
A. Oh. It’s sunny today.
Is this your school?
B. His name’s Nam.
How’s the weather in Hue today?
C. Yes. I have some pets.
Do you have any pets?
D. She has three toys.
How many toys do you have?
E. Yes, it is. And that is my classroom.
Bµi 6: XÕp tõ thµnh c©u.
friend / he / my / is.
two / are / in / there / the / house / bathrooms.
rainy / Thai Binh / city / it’s.
have / toys / you / do / many / how ?
big / your / book / is?
§Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3
Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã tõ kh¸c lo¹i.
A. book 	B. pen 	C. plane 	D. pencil 
A. my 	B. her 	C. his 	D. me 
A. today 	B. cloudy 	C. windy	D. rainy 
A. close 	B. big 	C. open 	D. have 
A. living room 	B. bathroom 	C. house 	D. classroom
Bµi 2: Hoµn thµnh c¸c c©u sau.
Tha_ is my sc___ol lib_a_y.
Sh_ ha_ a fi_h.
H_w ma_y ta_le_ a_e th_r_?
Wh_t is h_s n_me?
Wh_r_ is _he b_ll?
Bµi 3: XÕp c¸c c©u sau thµnh ®o¹n héi tho¹i.
What’s her name?
That’s my sister.
Oh! She’s nice.
Who is that?
Her name’s Nga.
Bµi 4: Chän tõ cho s½n trong khung ®iÒn vµo chç trèng.
brother
how
toys 
cat 
name
. is the weather in Thai Binh today?
This is my His is Hung.
I have many 
My pet is a .
Bµi 5: XÕp tõ thµnh c©u.
many / do / rulers / how / you / have?
years / nine / he / is / old.
is / bedroom / that / my.
Lan / friend / is / my.
has / birds / she / two.
Bµi 5: Nèi c©u hái vµ c©u tr¶ lêi.
Cét A
Cét B
How old is she?
A. There are four.
What is her name?
B. I have two dogs.
How’s the weather today?
C. Her name is Linda.
How many books are there?
D. It’s cloudy.
How many dogs do you have?
E. She is eight.
§Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3
Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã tõ kh¸c lo¹i.
A. that 	B. who 	C. how 	D. what 
A. house 	B. bedroom 	C. bathroom 	D. kitchen 
A. kitchen 	B. library 	C. living room 	D. bathroom
A. pet 	B. cat 	C. dog 	D. fish 
A. have 	B. are 	C. am 	D. is 
Bµi 2: Hoµn thµnh c¸c c©u sau.
Th_s is m_ fam il_.
H_ i_ nin_ yea__ ol_.
T_at is _er b_thr___m.
I_’s w_nd_ in Thai Binh.
I ha___ ma_y t_ys.
Bµi 3 : XÕp tõ thµnh c©u.
my / is / Phong / name.
you / old / how / are?
have / toys / how / you / do / many?
is / the / big / living room.
my / this / school / is.
Bµi 4: Nèi c©u hái vµ c©u tr¶ lêi.
Cét A
Cét B
Who is that?
A. I have a fish and a bird.
How’s the weather today?
B. That is my mother.
What’s his name?
C. I am ten.
How old are you?
D. It’s rainy and cloudy.
How many pets do you have?
E. His name is Nam.
Bµi 5: XÕp c¸c c©u sau thµnh ®o¹n héi tho¹i.
How many pets do you have?
I have a fish and two birds.
Yes. I have some pets.
Do you have pets?
I have two cats and three dogs. What about you?
Bµi 6: Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau.
How old are you?
How’s the weather today?
How many books are there?
How many pets do you have?
Do you have cats?
§Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3
Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã tõ kh¸c lo¹i.
A. bedroom 	B. classroom 	C. living room	D. bathroom 
A. teacher 	B. sister 	C. mother 	D. father 
A. two 	B. nine 	C. nice 	D. five 
A. sunny 	B. windy 	C. rainy 	D> city 
A. she 	B. he 	C. my 	D. you 
Bµi 2: Hoµn thµnh c¸c c©u sau.
_ow _an_ p_ts do yo_ _a_e?
I a_m n_ne ye_r_ o_d.
T_i_ is my _am_ly.
_t’s r_i_y in Thai Binh.
Wh_ _ is h_r na___?
Bµi 3: XÕp tõ thµnh c©u.
is / my / school / this / new.
how / today / weather / is / the?
nice / bedroom / my / is / new / and / 
toys / have / do / many / how / you?
I / ten / old / am / years.
Bµi 4: Nèi c©u hái vµ c©u tr¶ lêi.
Cét A
Cét B
Where is the ruler?
A. That is my mother.
What is his name?
B. Hi. I am Nam.
How is the weather today?
C. Its on the table.
Who is that?
D. His name is Peter.
Hello. My name is Minh.
E. It’s sunny and windy.
Bµi 5: Chän ®¸p ¸n ®ung.
 books are there?
A. How 	B. How many 	C. How old 	D. What 
I have .. cats and dogs.
A. nice 	B. fine 	C. one 	D. nine 
There .. some clouds in the sky.
A. are 	B. is 	C. am 	D. have 
What’s . name?
A. it 	B. is 	C. it’s 	D. its
My school is ..
A. big 	B. nice 	D. fine 	D. A & B
Bµi 6: Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau.
What’s its name?
How old are you?
Is your school big?
How are you?
How is the weather today?
§Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3
Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã tõ kh¸c lo¹i.
A. big 	B. it 	C. small 	D. nice 
A. how 	B. what 	C. where 	D .the 
A. has 	B. are 	C. is 	D. am 
A. cloudy 	B. rainy 	C. weather 	D. windy 
A. his 	B. she 	C. I 	D. my 
Bµi 2: Hoµn thµnh c¸c c©u sau.
Th_s is m_ hou__.
I h_ve on_ cat.
H_w’s t_e _ _athe_ today?
It’_ ra_n_ in Thai Binh c_ty.
H_w __d a_e yo_?
Bµi 3: Nèi c©u hái vµ c©u tr¶ lêi.
Cét A
Cét B
That is my school.
A. I have one.
How many cats do you have?
B. He’s ten.
Who’s she?
C. She’s my friend.
How old is he?
D. She’s nice.
This is my sister.
E. Oh, it’s big.
Bµi 4: XÕp tõ thµnh c©u.
old / she / nine / years / is.
are / the / three / books / on / there / table.
have / many / I / toys.
new / is / my / this / school.
many / rooms / are / how / there?
Bµi 5: Chän ®¸p ¸n ®ung.
What’s name? ~ She’s Nga.
A. your 	B. his 	C. my 	D. her 
There are seven rooms .. my house.
A. on 	B. in 	C. at 	D. up	
How’ the today? ~ It’s sunny.
A. sister 	B. family 	C. school 	D. pet
. have two brothers.
A. I 	B. he 	C. she 	D. B & C
How many are there?
A. cloud 	B. cloudy 	C. cloud 	D. cloud’s
Bµi 6: XÕp c¸c c©u sau thµnh ®o¹n héi tho¹i.
How old is she?
That’s my sister.
Her name is Hoa.
She’s seven years old.
Who’s that?
What’s her name?
§Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3
Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã tõ kh¸c lo¹i.
A. sunny 	B. windy 	C. cloudy 	D. family 
A. bathroom 	B. library 	C. kitchen 	D. living room 
A. am 	B. is 	C. have 	D .are
A. her 	B. his 	C. your 	D. he
A. fine 	B .five 	C. six 	D. eight 
Bµi 2: Chän ®¸p ¸n ®ung.
How old is Linda? ~ . is ten.
A. She 	B. He 	C. I 	D. They 
Hung . a ball.	
A. have 	B. has	C .are 	D. am 
How many . do you have?
A. robot 	B .ball	C. robots 	D. cars
There are bids in the house.
A. one 	B. a 	C. an 	D .two 
 are you? ~ I’m fine, thank you.
A. Where 	B .What 	C. How 	D. Who 
Bµi 3: XÕp tõ thµnh c©u.
pets / have / do / many / you / how?
today / weather / how / is / the?
cats / has / two / she.
school / that / my / new / is.
two / are / in / house / bedrooms / there / the.
Bµi 4: Hoµn thµnh c¸c c©u sau.
Wh_r_ are the b_l_s?
I _a_e a dol_.
I_’s clo_d_ tod_y.
Viet _as fiv_ sh_ps.
W_a_ is h_s na___?
Bµi 5: Nèi c©u hái vµ c©u tr¶ lêi.
Cét A
Cét B
What is her name?
A. Its’ on the desk.
Do you have pets?
B. Her name’s Li Li.
Where is the pen?
C. I’m ten.
How’s the weather today?
D. Yes. I have a dog.
How old are you?
E. It’s cold and rainy.
Bµi 6: XÕp c¸c c©u sau thµnh ®o¹n héi tho¹i.
Yes?
Do you have toys?
I have two balls and one robot.
Excuse me.
Yes. I have a doll and a ship. And you?
Oh, they are nice.
§Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3
Bµi 1: XÕp c¸c tõ sau theo chñ ®Ò.
ball 
library 
rainy 
classroom 
cat 
brother
mother 
sunny 
fish 
doll
school 
family 
weather 
pets 
toys
Bµi 2: XÕp tõ thµnh c©u.
pets / have / do / many / you / how?
balls / are / the / where?
today / weather / how / the / is?
old / how / sister / your / is?
count / let’s / the / clouds.
Bµi 3: Chän ®¸p ¸n ®ung.
. is your name?
A. What 	B. Who 	C. Who 	D. How many 
How many are there?
A. book 	B .pens 	C. eraser 	D. school bag
.. this your new school?
A. It’s 	B. Its 	C. Are 	D .Is
There is . cat.
A. a 	B. one 	C. an 	D. A & B
I . a dog and some birds.
A. is 	B. has 	C. have 	D. am 
Bµi 4: Tr¶ lêi c©u hái, dïng tõ gîi ý trong ngoÆc.
How old are you? (9)
How’s the weather today? (sunny)
How many chairs are there? (10)
What’s your name? (Peter)
What’s its name? (Thang Long School)
Bµi 5: §iÒn vµo chç trèng trong ®o¹n v¨n.
 Hello. My name Minh. I am 8 years old. This is my . There’s a living , two bedrooms, a k . and a b in my house. In the living room, there’s a t .. and four chairs. In the b.., there’s a bed and a TV. I love my room.
Bµi 6: Hoµn thµnh bµi héi tho¹i.
A: Hello.
B: .. are you?
A: I’m fine . you. And you?
B: Fine, thanks. How’s the . today?
A: It’s r .. c.
B: Oh!
§Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3
Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã tõ kh¸c lo¹i.
A. sunny 	B. cloudy 	C. windy 	D. my 
A. library 	B. kitchen 	C. school 	D. classroom
A. robot 	B. cat 	C. ship 	D/ plane
A. mother 	B. father 	C. family 	D. sister 
A. big 	B. small 	C. nice 	D. Hi
Bµi 2: Hoµn thµnh c¸c c©u sau.
S_e ha_ ma_y to_s.
Wher_ _re th_ bal_s?
_ho is t_a_?
H_w _ld a_e y_u?
_ow is _he _e_the_?
Bµi 3: Chän ®¸p ¸n ®ung.
What’s ..name?
A. your 	B. his 	C. her 	D. their
 the weather today?
A. What’s 	B .How old 	C. How’s 	D. Who’s
 you have many pets?
A. Is 	B. Are 	C. Am 	D. Do
. . is the book?
A. What 	B. Who 	C. How 	D. Where 
How .. dogs are there?
A. many 	B. old 	C. much 	D .are
Bµi 4: Nèi c©u hái vµ c©u tr¶ lêi.
Cét A
Cét B
How’s the weather today?
A. She is 40 years old.
How many dogs do you have?
B. Its hot ad sunny.
What’s her name?
C. That’s my father.
Who’s that?
D. Her name is Huong.
How old is your mother?
E. I have two dogs.
Bµi 5: XÕp tõ thµnh c©u.
is / sunny / today / it 
old / is / how / brother / your?
this / bedroom / my / is.
are / the / robots / where?
cats / he / four / has.
Bµi 6: XÕp c¸c c©u sau thµnh ®o¹n héi tho¹i.
How old is he?
His is my father.
He is 40 year old.
Who is this?
He is in the living room.
Where is he now?
§Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3
Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã tõ kh¸c lo¹i.
A. mother 	B. father 	C. brother	D .teacher 
A. he 	B. she 	C. my 	D. they 
A. living room 	B. classroom 	C. kitchen 	D. bathroom
A. four 	B. fish 	C. five 	D. six 
A. bird 	B. robot 	C. ball 	D. doll
Bµi 2: Hoµn thµnh c¸c c©u sau.
_ho _s thi_?
I _av_ ma_y d_gs.
He i_ n_ne yea_s ol_.
_he_e a_e th_ ba_ls?
T_e_e a_e t_o be_ro_ms.
Bµi 3: XÕp tõ thµnh c©u.
old / you / how / are?
there / one / living room / is.
clouds / there / how / are / many?
many he / balls / has.
is / sunny / it / and / today / windy.
Bµi 4: Nèi c©u hái vµ c©u tr¶ lêi.
Cét A
Cét B
Who’s that?
A. I have a all and two robots.
What’s his name?
B. Yes, I do.
How many toys do you have?
C. That’s my friend.
Do you have pets?
D. She is nine.
How old is she?
E. His name is Minh.
Bµi 5: XÕp c¸c c©u sau thµnh ®o¹n héi tho¹i.
He is eight years old.
Hello, Mai. This is my brother.
How old is he?
What’s his name?
Oh, she’s nice.
His name is Binh.
Bµi 6: Chän ®¸p ¸n ®óng.
. are you? ~ I’m fine.
A. Where 	B. How 	C. What 	D. Who 
There two cats.
A. are 	B. on 	C. at 	D .is 
This .. my father.
A. am 	B .are 	C. do 	D. is
She many dolls. 
A. have 	B. is 	C. has 	D. are 
It’s . today.
A. sun 	B. windy 	C. cloud 	D today
§Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3
Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã tõ kh¸c lo¹i.
A. you 	B. father 	C. mother 	D. brother 
A. cloudy 	B. rainy 	C. sunny 	D. weather
A. you 	B. yes	C. I 	D. they
A. bedroom 	B. bathroom	C. school 	D. house 
A. toy 	B. bird 	C. fish 	D. cat
Bµi 2: Chän ®¸p ¸n ®óng.
Who that? 
A. is 	B. are	C. am 	D. do 
..name’s Lan.
A. She 	B. He 	C. I 	D. Her
How .. is she?
A. are 	B. name 	C. old 	D. many 
 to meet you.
A. This 	B. Nice 	C. Hi 	D. That
 is his name?
A. What 	B. Who 	C. Where 	D. How old
Bµi 3: Hoµn thµnh c¸c c©u sau.
Ho_ man_ toy_ doe_ sh_ hav_?
I __ve tw_ ca_s.
T__s is t_e _it_hen.
Ho_ o_d i_ _he?
It’_ s__ny in Ha Noi.
Bµi 4: XÕp tõ thµnh c©u.
is / my / this / family.
to / you / nice / meet.
you / old / how / are?
have / many / toys / how / you / do?
I / two / have / pets.
Bµi 5: XÕp c¸c c©u sau thµnh ®o¹n héi tho¹i.
It is large.
This is my house.
It’s large, too.
This is my room.
Bµi 6: Nèi c©u hái vµ c©u tr¶ lêi.
Cét A
Cét B
How old is she?
A. Yes, I do.
How’s the weather today?
B. I have a fish and two birds.
Who’s that?
C. She’s nine.
Do you have any cats?
D. That’s my sister.
How many pets do you have?
E. It’s rainy in Ha Noi.
§Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3
Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã tõ kh¸c lo¹i.
A. mother 	B. father 	C. sister 	D. student 
A. ten 	B. five 	C. nice 	D. nine 
A. robot 	B. cat 	C. plane 	D. doll
A. stand 	B. up 	C. down 	D. in 
A. library 	B. fish 	C. school 	D. classroom
Bµi 2: XÕp tõ thµnh c©u.
bedroom / is / nice / my 
are / there / books / ten.
is / your / old / father how? 
the / close / please / door.
Nam / have / and / fish / Lan / many.
Bµi 3: Chän ®¸p ¸n ®óng.
How many . do you have?
A. fish 	B. fishs 	C. a fish 	D. a fishs 
This is my house. is big.
A. I 	B. It 	C. They 	D. There
What’s name? ~ It’s Thi Tran School.
A. it 	B. it’s 	C. its 	D. it is 
.. has one cat and two birds.
A. They 	B. I 	C. We 	D. Lan 
There are clouds n the sky.
A. a 	B. some 	C. an 	D. one 
Bµi 4: Chän tõ cho s½n trong khung ®iÒn vµo chç trèng.
this 
is 
and 
his 
my 
My name Tom. .. is my father. .. name is Brown. That is house. It is big .. nice.
Bµi 5: Hoµn thµnh c¸c c©u sau.
She _as tw_ ca_s.
He is e_gh_ ye_rs o_d.
Ho_ m_ny bo_ks d_es Lan h_ve?
Is _our p_en s__all?
Ye_, it i_. I_ is sm_ll.
Bµi 6: Nèi c©u hái vµ c©u tr¶ lêi.
Cét A
Cét B
Who is this?
A. Yes, it 
Is that your sister?
B. She is Nga.
Do you have any birds?
C. This is my new friend. He is Hai.
Is it sunny today?
D. Yes, that is my sister.
What’s her name?
E. No, I don’t have birds.
§Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3
Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã tõ kh¸c lo¹i.
A. Bedroom 	B. Kitchen 	C. Classroom 	D. Living room 
A. Father 	B. Family 	C. Sister 	D. Mother 
A. Is 	B. At 	C. On 	D. In
A. Cat 	B .Pet 	C. Dog 	D. Toy 
A. sunny 	B. today 	C. rainy 	D. windy 
Bµi 2: Söa lçi sai trong c¸c c©u sau.
How many toy do you have?
How is your name? ~ My name is Lan.
They are on the bedroom.
There are one cat in my house.
What’s the weather today?
Bµi 3: Chän ®¸p ¸n ®óng.
.. your book on the desk? ~ Yes, it is.
A. Do 	B. Does 	C. Is 	D. Are
Does your brother . books?
A. has 	B. have 	C. is 	D. are
.. your book please.
A. Open 	B. Stand 	C. Sit 	D. Have
How old is ? ~ She’s nine years old.
A. your mother 	B. your father 	C. your sister 	D. your brother
That’s my brother? ~ .
A. What’s his name?	B. What’s her name?	C. What’s your name? 	D. What’s its name?
Bµi 4: XÕp tõ thµnh c©u.
is / windy / it / today?
Lan / many / has / dogs / cats / and.
this / your / is / book?
have / I / birds / no.
do / have / and / any / you / fish?
Bµi 5: Chän tõ cho s½n trong khung ®iÒn vµo chç trèng.
pets
toys 
beautiful 
has 
have
My name is Lan. I two pets : a dog and a cat. My brother Quan .. no pets. He has many . He has seven robots and three ships. My friend Linh has no toys. She has many . She has four fish and three birds. They are 
§Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3
Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã tõ kh¸c lo¹i.
A. Name 	B. Classroom 	C. Library 	D. School
A. Brother 	B. Friend 	C. Sister 	D. Mother 
A. How 	B. This 	C. That 	D. These
A. eraser 	B. ruler 	C. book 	D. please
A. see 	B. meet 	C. have 	D. yes
Bµi 2: Hoµn thµnh c¸c c©u sau.
Her n_me is Li Li.
I a_ nin_ y___rs old.
Is _t sun__ i_ Ha Noi?
Th_t isn’t h_r cl___sroo_.
Th_y ha_e sev_n p_ts.
Bµi 3: Chän ®¸p ¸n ®óng.
How many . do you have? 
A. cat 	B. dog 	C. book 	D. fish 
How’s the... today? ~ It’s cold and cloudy.
A. Lan 	B. classroom 	C. weather 	D. house
Excuse me. ~ 
A. Yes?	B. Yes.	C. No?	D. No.
Is your school big? ~ 
A. No, they aren’t. 	B. No, it is. 	C. Yes, they are.	C. No, it isn’t.
.. I go out? ~ Sure.
A. Do 	B. May 	C. Is 	D. Are
Bµi 4: Ch÷a lçi sai trong mçi c©u sau.
Me name is Peter.
How are the weather today?
I has a dog and three cats.
Is your book big? ~ Yes, it isn’t.
My school isn’t. Its is small.
Bµi 5: Nèi c©u hái vµ c©u tr¶ lêi.
Cét A
Cét B
Hi. I’m Nam.
A. I’m fine. Thank you. And you?
How are you today?
B. No, I don’t. I have no pets.
This is my new friend.
C. Hello. My name is Linda.
Do you have any pets?
D. It’s Le Loi School. It is nice.
What’s its name?
E. What is her name?
Bµi 6: ViÕt c©u sau sang tiÕng Anh.
§©y lµ bè t«i. Bè t«i tªn lµ H­ng.
Thêi tiÕt ë Hµ Néi h«m nay thÕ nµo?
§©y lµ tr­êng cña t«i. §ã lµ tr­êng TrÇn Phó.
B¹n cã nhiÒu ®å ch¬i kh«ng?
Nhµ t«i cã 7 phßng. Nã rÊt to.

Tài liệu đính kèm:

 • docGiao an 3(2).doc