Giáo án 2 cột lớp 5 năm 2011 - 2012 - Tuần 20

Giáo án 2 cột lớp 5 năm 2011 - 2012 - Tuần 20

I.Mục tiêu:

- Bước đầu biết thiếu nhi trên thế giới đều là anh em, bạn bè , cần phải quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, không phân biệt màu da ngôn ngữ.

 - Tích cực tham gia hoạt động đoàn kết hữu nghị với thiếu nhi quốc tế phù hợp với khả năng do nhà trường, địa phương tổ chức

 - Giáo dục học sinh phải biết đoàn kết với các bạn trên thới giới.

II.Chuẩn bị:

 GV : SGK

 HS : Vở bài tập đạo đức

III.Các hoạt động dạy học:

 

doc 22 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 13/06/2017 Lượt xem 232Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án 2 cột lớp 5 năm 2011 - 2012 - Tuần 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Thø hai 21 / 01 /2013
TuÇn : 20	
Đạo đức
	ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ (t2)
I.Mục tiêu:
- Bước đầu biết thiếu nhi trên thế giới đều là anh em, bạn bè , cần phải quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, không phân biệt màu da ngôn ngữ.
	- Tích cực tham gia hoạt động đoàn kết hữu nghị với thiếu nhi quốc tế phù hợp với khả năng do nhà trường, địa phương tổ chức
	- Giáo dục học sinh phải biết đoàn kết với các bạn trên thới giới.
II.Chuẩn bị:
	GV : SGK
 HS : Vở bài tập đạo đức
III.Các hoạt động dạy học:
 Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ổn đinh
-Cả lớp hát bài: “ Thiếu nhi thế giới liên hoan”
2. Kiểm tra
-Gv nêu câu hỏi:
+Vì sao chúng ta cần phải đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế?
+Các em đã làm những việc gì để bày tỏ tình hữu nghị với thiếu nhi quốc tế?
-Nhận xét 
3. Bài mới : GV giới thiệu bài
- GV nêu mục tiêu
Hoạt động 1 : Trưng bài
-Tiến hành:
-Hs trình bày tranh theo nhóm
-Mời đại diện các nhóm báo cáo, lớp lắng nghe
-Gv nhận xét, khen các nhóm đã sưu tầm được nhiều tư liệu hoặc có những sáng tác tốt về các chủ đề đoàn kết và hữu nghị với thiếu nhi quốc tế
Hoạt động 2 : Bài tỏ
-Mục tiêu: Hs bày tỏ tình cảm hữu nghị với thiếu nhi quốc tế qua nội dung thư
-Tiến hành:
-Hs viết thư cá nhân
-Gợi ý : Các em nên gửi thư cho các bạn ở các nước đang gặp nhiều khó khăn như: đói nghèo, dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai ..
-Hs viết thư
-Gv mời 5, 6 hs đọc thơ
-Gv lắng nghe, uốn nắn câu chữ, nhận xét nội dung
-Nhận xét chung
-Kết luận: Chúng ta có quyền kết bạn, giao lưu bạn bè với bạn bè quốc tế và chia sẻ với các bạn lúc gặp khó khăn, hoạn nạn
-Mục tiêu: củng cố nội dung bài học
-Tiến hành:
-Hs múa, hát, đọc thơ, diễn tiểu phẩm về tình đoàn kết đối với thiếu nhi quốc tế
-Gv nhận xét
- GV nêu phần kết luận
- GV củng cố lại nội dung bài
-Dặn hs chuẩn bị bài sau: Tôn trọng khách nước ngoài
4. Củng cố L: GV củng cố lại nội dung bài
-cả lớp cùng hát
-2 hs trả lời
- HS nhắc lại tựa bài
- HS theo dõi
- hoạt động theo nhóm , trưng bày tranh
-đại diện các nhóm giới thiệu tranh
-các bạn nhận xét
-hs tự viết thư
-5, 6 hs đọc
-lớp theo dõi và nhận xét về nội dung thư của bạn
-hs lắng nghe
-hs trình bày theo khả năng của mình
-các bạn nhận xét
-hs lắng nghe
- HS nêu lại phần kết luận
	Rút kinh nghiệm : ...
..	
Thủ công
ÔN TẬP CHƯƠNG CẮT , DÁN CHỮ CÁI ĐƠN GIẢN (T2)
I.Mục tiêu:
- Biết cắt kẻ, cắt dán một số chữ cái đơn giản, có nét thẳng, nét đối xứng
	- Kẻ cắt, dán được một só chữ cái đơn giản đã học.
	- Học sinh yêu thích sản phẩm
II.Gv chuẩn bị:
- Mẫu các chữ của 5 bài trong chương II để giúp hs nhớ lại cách thực hiện 
 	- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo thủ công, hồ dán
III.Các hoạt động dạy học:
1. Ổn định 
- GV ổn định lớp
2. Kiểm tra
-Kiểm tra dụng cụ học tập của hs
-Nhận xét
3. Bài mới
-Kiểm tra chương II
-Đề bài: Em hãy cắt, dán 2,3 chữ cái trong các chữ đã học ở chương II
-Tiến hành: GV lần lượt đưa từng vật mẫu và đặt câu hỏi dựa vào quy trình thực hiện từng sản phẩm có trong chương
-Gv bổ sung và nhắc lại
-Trước khi hs thực hành, gv nêu yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
-Hs thực hành theo nhóm
-Gv quan sát hs làm bài, có thể gợi ý cho những hs kém hoặc còn lúng túng để các em hoàn thành bài kiểm tra
-GV tổ chức cho hs trưng bày sản phẩm
-Đánh giá sản phẩm thực hành của hs theo 2 mức :
-Hoàn thành A: Thực hiện đúng quy tring kĩ thuật, chữ cái thẳng, cân đối, đúng kích thước
 -Dán chữ phẳng, đẹp
-Những em đã hoàn thành và có sản phẩm đẹp, trình bày, trang trí sản phẩm sáng tạo được đánh giá là A+
-Chưa hoàn thành: B : không kẻ, cắt, dán được 2 chữ đã học
-Gv nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng kẻ, cắt dán chữ của hs
-Dặn dò hs giờ học sau mang giấy thủ công hoặc bìa màu, thước kẻ,bút chì, kéo, hồ dán để học bài : Đan nong mốt
4. Củng cố : GV củng cố lại noiij dung bài
- HS hát
-chuẩn bị các dụng cụ cần có
-hs nhắc lại tên các bài học trong chương II
-hs lắng nghe
Hs thực hành theo nhóm
-trưng bày sản phẩm
-nhận xét các sản phẩm của nhóm bạn
Rút kinh nghiệm : .......
.....
To¸n
TiÕt 96: §iÓm ë gi÷a. trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.
A- Môc tiªu
 	- HS hiÓu : ThÕ nµo lµ ®iÓm ë gi÷a hai ®iÓm cho tr­íc, trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.
- RÌn KN nhËn biÕt trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.
- GD HS ch¨m häc 
B- §å dïng
GV : Th­íc th¼ng- PhÊn mµu.
HS : SGK
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1/ Tæ chøc:
2/ Bµi míi:
a) H§ 1: §iÓm ë gi÷a.
- VÏ ®­êng th¼ng nh­ SGK, lÊy trªn ®­êng th¼ng 3 ®iÓm theo thø tù A, O, B.
- Ba ®iÓm A, O, B lµ 3 ®iÓm ntn víi nhau?
- Ta nãi: O lµ ®iÓm n»m ë gi÷a A vµ B.
- VÏ §o¹n th¼ng MN. 
- T×m ®iÓm ë gi÷a M vµ N?
- NÕu lÊy ®iÓm I n»m ngoµi ®iÓm MN th× I cã ph¶i lµ ®iÓm ë gi÷a M vµ N kh«ng?
b) H§ 2: GT trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.
- VÏ ®o¹n th¼ng AB cã M lµ trung ®iÓm.
- Ba ®iÓm A, M, B lµ ba ®iÓm ntn víi nhau?
- M n»m ë vÞ trÝ nµo so víi A vµ B?
- §o ®é dµi ®o¹n AM? MB?
- Khi ®ã ta nãi: M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB.
c) H§ 3: Thùc hµnh.
* Bµi 1: - §äc ®Ò?
- ThÕ nµo lµ 3 ®iÓm th¼ng hµng?
- Ba ®iÓm nµo lµ 3 ®iÓm th¼ng hµng?
- M lµ ®iÓm ë gi÷a hai ®iÓm nµo?
- N lµ ®iÓm ë gi÷a hai ®iÓm nµo?
- Olµ ®iÓm ë gi÷a hai ®iÓm nµo? 
- NhËn xÐt, ch÷a.
* Bµi 2:- Ph¸t phiÕu HT- §äc ®Ò?
- C©u nµo ®óng ®¸nh dÊu X
- Gäi 1 HS lµm trªn b¶ng
* Bµi 3: - §äc ®Ò?
- T×m trung ®iÓm cña mÊy ®o¹n th¼ng?
- ChÊm bµi, nhËn xÐt.
3/ Cñng cè:
- §¸nh gi¸ giê häc
- DÆn dß: ¤n l¹i bµi.
- H¸t
- HS quan s¸t
- 3 ®iÓm th¼ng hµng víi nhau.
- Quan s¸t M I N
- HS t×m
- Kh«ng. v× 3 ®iÓm M, I, N kh«ng th¼ng hµng.
 A M B
- lµ ba ®iÓm th¼ng hµng
- M n»m ë gi÷a A vµ B
- §o vµ nhËn xÐt: AM = MB = 3cm
- §äc : M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB.
- §äc vµ quan s¸t h×nh vÏ SGK
- 3 ®iÓm cïng n»m trªn 1 ®­êng th¼ng
- Ba ®iÓm th¼ng hµng lµ: A, M, B. 
- M lµ ®iÓm ë gi÷a 2 ®iÓm A vµ B
- N lµ ®iÓm ë gi÷a 2 ®iÓm C vµ D
- O lµ ®iÓm ë gi÷a 2 ®iÓm M vµ N
- §äc ®Ò- kiÓm tra BT
- lµm phiÕu HT
C¸c c©u ®óng lµ: a; e.
- Quan s¸t h×nh vÏ vµ TL:
- 4 ®o¹n th¼ng. Trung ®iÓmcña®o¹nth¼ng BC lµ ®iÓm I. Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng GE lµ ®iÓm K. Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AD lµ ®iÓm O. Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng IK lµ ®iÓm O.
Rút kinh nghiệm : ......
.....
TËp ®äc - KÓ chuyÖn
ë l¹i víi chiÕn khu.
I. Môc tiªu
* TËp ®äc
+ RÌn kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng :
	- §äc tr«i ch¶y toµn bµi. §äc ®óng c¸c tõ ng÷ : mét l­ît, ¸nh lªn, tr×u mÕn.....
	- Ng¾t nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c côm tõ.
	- BiÕt ®äc ph©n biÖt giäng kÓ chuyÖn, gi÷a c¸c côm tõ.
+ RÌn kÜ n¨ng ®äc hiÓu :
	- HiÓu nghÜa c¸c tõ ng÷ míi ®­îc chó gi¶i cuèi bµi ( trung ®oµn tr­ëng, l¸n..... )
	- HiÓu néi dung c©u chuyÖn : Ca ngîi tinh thÇn yªu n­íc, kh«ng qu¶n ng¹i khã kh¨n, gian khæ cña c¸c chiÕn sÜ nhá tuæi trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n ph¸p tr­íc ®©y.
	+ Gi¸o dôc cho häc sinh tinh thÇn yªu n­íc cña c¸c chiÕn sÜ nhá tuæi trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p
* KÓ chuyÖn :
	- RÌn kÜ n¨ng nãi : dùa vµo c¸c c©u hái gîi ý, HS kÓ l¹i ®­îc c¸c c©u chuyÖn - kÓ tù nhiªn, biÕt thay ®æi giäng kÓ phï hîp víi néi dung.
	- RÌn kÜ n¨ng nghe : ch¨m chó theo dâi b¹n kÓ chuyÖn. BiÕt nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ lêi kÓ cña b¹n, kÓ tiÕp ®­îc lêi kÓ cña b¹n.
II. §å dïng GV : B¶ng viÕt ®o¹n v¨n cÇn HD, ®µi nghe h¸t bµi ca vÖ quèc qu©n
	 HS : SGK
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. KiÓm tra
- §äc bµi : B¸o c¸o kÕt qu¶ th¸ng thi ®ua...
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi ( GV giíi thiÖu )
2. LuyÖn ®äc
a. GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi
- Më b¨ng bµi h¸t Bµi ca vÖ quèc qu©n
b. HD HS luyÖn ®äc kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ
* §äc tõng c©u
- GV kÕt hîp luyÖn ph¸t ©m cho HS
* §äc tõng ®o¹n tr­íc líp
- GV HD c¸c em nghØ h¬i vµ ®äc ®óng ®o¹n v¨n víi giäng thÝch hîp
- Gi¶i nghÜa tõ chó gi¶i cuèi bµi
* §äc tõng ®o¹n trong nhãm
* §äc ®ång thanh
3. HD HS t×m hiÓu bµi
- Trung ®oµn tr­ëng ®Õn gÆp c¸c chiÕn sÜ nhá tuæi ®Ó lµm g× ? 
- Tr­íc ý kiÕn ®ét ngét cña chØ huy, v× sao c¸c chiÕn sÜ nhá " ai cóng thÊy cæ häng m×nh nghÑn l¹i " ? 
- Th¸i ®é cña c¸c b¹n sau ®ã thÕ nµo ?
- V× sao L­îm vµ c¸c b¹n kh«ng muèn vÒ nhµ ?
- Lêi nãi cña Mõng cã g× ®¸ng c¶m ®éng ?
- Th¸i ®é cña trung ®oµn tr­ëng nh­ thÕ nµo khi nghe lêi van xin cña c¸c b¹n ?
- T×m hÝnh ¶nh so s¸nh víi c©u cuèi bµi ?
- Qua c©u chuyÖn nµy em hiÓu ®iÒu g× vÒ c¸c chiÕn sÜ vÖ quèc ®oµn nhá tuæi ?
4. LuyÖn ®äc l¹i
- GV ®äc l¹i ®o¹n 2
- HD HS ®äc ®óng ®o¹n v¨n
- HS ®äc bµi
- NhËn xÐt b¹n
- HS theo dâi SGK
- HS nghe
+ HS nèi nhau ®äc tõng c©u trong ®o¹n
+ HS nèi nhau ®äc 4 ®o¹n trong bµi
+ HS ®äc theo nhãm ®«i
+ C¶ líp ®äc ®ång thanh c¶ bµi 
- ¤ng ®Õn ®Ó th«ng b¸o ý kiÕn cña trung ®oµn cho c¸c chiÕn sÜ nhá vÒ sèng víi gia ®×nh, v× cuéc sèng ë chiÕn khu thêi gian tíi cßn gian khæ, thiÕu thèn nhiÒu h¬n, c¸c em khã lßng chÞu næi.
- V× c¸c chiÕn sÜ nhá rÊt sóc ®éng, bÊt ngê khi nghÜ r»ng m×nh ph¶i rêi xa chiÕn khu, xa chØ huy, ph¶i trë vÒ nhµ, kh«ng ®­îc tham gia chiÕn ®Êu.
- L­îm, Mõng vµ tÊt c¶ c¸c b¹n ®Òu tha thiÕt xin ë l¹i.
- C¸c b¹n s½n sµng chÞu ®ùng gian khæ, s½n sµng chÞu ¨n ®ãi, sèng chÕt víi chiÕn khu, kh«ng muèn bá chiÕn khu vÒ ë chung víi tôi T©y, tôi ViÖt gian.
- Mõng rÊt ng©y th¬, ch©n thËt xin trung ®oµn cho c¸c em ¨n Ýt ®i, miÔn lµ ®õng b¾t c¸c em ph¶i trë vÒ.
- Trung ®oµn tr­ëng c¶m ®éng r¬i n­íc m¾t tr­íc nh÷ng lêi van xin thèng ......
- TiÕng h¸t bïng lªn nh­ ngän löa rùc r÷ gi÷a ®ªm rõng l¹nh buèt.
- RÊt yªu n­íc, kh«ng qu¶n ng¹i khã kh¨n gian khæ, s½n sµng hi sinh v× tæ quèc.
+ 1 vµi HS thi ®äc ®o¹n v¨n
- 1 HS thi ®äc c¶ bµi
KÓ chuyÖn
1. GV nªu nhiÖm vô
- Dùa theo c¸c c©u hái gîi ý, tËp kÓ l¹i c©u chuyÖn : ë l¹i víi chiÕn khu
2. HD HS kÓ l¹i c©u chuyÖn theo gîi ý
- GV treo b¶ng phô
- GV vµ HS b×nh chän b¹n kÓ hay.
+ 1 HS ®äc c©u hái gîi ý
- 1 HS kÓ mÉu ®o¹n 2
- 4 HS ®¹i diÖn 4 nhãm tiÕp nèi nhau thi kÓ 4 ®o¹n cña c©u chuyÖn
- 1 HS kÓ toµn bé c©u chuyÖn
	Rót kinh nghiÖm : ...
.....
Thø ba 22 / 1 / 2013
TiÕt 40
TËp ®äc
Chó ë bªn B¸c Hå.
I. Môc tiªu
+ RÌn kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng :
	- §äc tr«i ch¶y c¶ bµi. §äc ®óng c¸c tõ ng÷ dÔ ph¸t ©m sai : dµi d»ng d¹c, ®¶o næi, kon Tum, §¾c L¨k, ®á hoe,....
	- BiÕt nghØ hi ®óng sau mçi dßng th¬ vµ gi÷a c¸c khæ th¬.
+ RÌn kÜ n¨ng ®äc hiÓu :
	- HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi, biÕt ®­îc c¸c ®Þa danh trong bµi.
	- HiÓu néi dung cña bµi : Em bÐ ng©y th¬ nhí ng­êi chó bé ®éi ®· l©u kh«ng vÒ nªn th ­êng nh¾c chó. Ba mÑ kh«ng muèn nãi víi em : chó ®· hi sinh, kh«ng t ... g cã ©m ®Çu hoÆc vÇn dÔ lÉn s/x, u«t/u«c.
	- Gi¸o dôc cho häc sinh rÌn kÜ n¨ng ch÷ viÕt
II. §å dïng GV : B¶ng líp viÕt ND BT 2
	 HS : Vë chÝnh t¶.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. KiÓm tra
- GV ®äc : sÊm, sÐt, xe sîi, chia sÎ.
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi
- GV nªu M§, YC cña tiÕt häc.
2. HD HS nghe - viÕt.
a. HD HS chuÈn bÞ
- GV ®äc ®o¹n v¨n viÕt chÝnh t¶.
- §o¹n v¨n nãi lªn ®iÒu g× ?
b. GV ®äc bµi.
c. ChÊm, ch÷a bµi
- GV chÊm bµi
- NhËn xÐt bµi viÕt cña HS.
3. HD HS lµm BT chÝnh t¶.
* Bµi tËp 2 (a)/ 19
- Nªu yªu cÇu BT
- GV nhËn xÐt.
* Bµi tËp 3 / 20
- Nªu yªu cÇu BT
- GV nhËn xÐt
- 2 HS lªn b¶ng, c¶ líp viÕt b¶ng con.
- NhËn xÐt
- 1 HS ®äc l¹i, c¶ líp theo dâi SGK.
- Nçi vÊt v¶ cña ®oµn qu©n v­ît dèc.
- HS ®äc thÇm l¹i ®o¹n v¨n
- Tù viÕt nh÷ng tiÕng dÔ sai chÝnh t¶.
+ HS nghe, viÕt bµi
+ §iÒn vµo chç trèng s/x
- 2 HS lªn b¶ng, c¶ líp lµm bµi vµo vë.
- 4, 5 em ®äc kÕt qu¶.
- Lêi gi¶i : s¸ng suèt, xao xuyÕn, sãng s¸nh, xanh xao.
+ §Æt c©u víi mçi tõ ®· ®­îc hoµn chØnh ë BT2
- HS lµm viÖc c¸ nh©n
- 4 em lªn b¶ng
- NhËn xÐt
+ Lêi gi¶i :
- ¤ng em ®· giµ nh­ng vÉn s¸ng suèt.
- Lßng em xao xuyÕn trong giê phót chia tay c¸c b¹n.
- Thïng n­íc sãng s¸nh theo tõng b­íc ch©n cña mÑ.
- B¸c em bÞ èm nªn da mÆt xanh xao.
	Rót kinh nghiÖm : 
..
To¸n
TiÕt 99 : LuyÖn tËp
A- Môc tiªu
- Cñng cè vÒ SS c¸c sè cã bèn ch÷ sè, vÒ thø tù c¸c è cã 4 ch÷ sè, trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.
- RÌn KN SS sè cã 4 ch÷ sè vµ X§ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.
- GD HS ch¨m häc to¸n.
B- §å dïng
GV : SGK
HS : SGK.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1/ Tæ chøc:
2/ KiÓm tra:
- Nªu quy t¾c SS sè cã 4 ch÷ sè?
- NhËn xÐt, cho ®iÓm.
3/ LuyÖn tËp.
* Bµi 1: 
- BT yªu cÇu g×?
- Muèn ®iÒn dÊu ®óng ta lµm ntn?
- Gäi 2 HS lµm trªn b¶ng, mçi HS lµm 1 cét.
- Ch÷a bµi, nhËn xÐt.
* Bµi 2:
- §äc ®Ò?
- Muèn xÕp ®­îc c¸c sè theo thø tù ®ã ta cÇn lµm g×?
- ChÊm bµi, nhËn xÐt
* Bµi 3: 
- BT cã mÊy yªu cÇu? §ã lµ nh÷ng yªu
cÇu nµo?
- Thi viÕt nhãm ®«i
- Gäi 2 HS thi trªn b¶ng.
- Ch÷a bµi, nhËn xÐt.
* Bµi 4: - BT yªu cÇu g×?
- Nªu c¸ch x¸c ®Þnh trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng?
- Gäi 2 HS lµm trªn b¶ng
- Ch÷a bµi, nhËn xÐt
4/ Cñng cè:
- Nªu c¸ch SS sè cã 4 ch÷ sè?
- C¸ch X§ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.
+ DÆn dß: ¤n l¹i bµi.
- h¸t
- 2- 3 HS nªu
- §iÒn dÊu >; < =
- So s¸nh c¸c sè cã 4 ch÷ sè.
- Líp lµm nh¸p
7766 < 7676 1000g = 1kg
9102 < 9120 950g < 1kg
5005 > 4905 1km < 1200m
- XÕp theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín, tõ lín ®Õn bÐ.
- SS c¸c sè cã 4 ch÷ sè víi nhau råi xÕp.
a) 4082; 4208; 4280; 4808
b) 4808; 4280; 4208; 4082.
- Cã 4 yªu cÇu. ViÕt sè bÐ, lín nhÊt cã 3 ch÷ sè, 4 ch÷ sè.
- HS thi viÕt
+ Sè bÐ nhÊt cã 3 ch÷ sè lµ : 100
+ Sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè lµ : 999
+ Sè bÐ nhÊt cã 4 ch÷ sè lµ : 1000
+ Sè lín nhÊt cã 4 ch÷ sè lµ : 9999
- X§ T§ cña ®o¹n th¼ng AB vµ CD.
- 2- 3HS nªu
- Líp lµm phiÕu HT
+ Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB øng víi sè 300.
+ Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng CD øng víi sè 200.
- HS nªu
	Rót kinh nghiÖm : 
.	
Tù nhiªn vµ x· héi.
Thùc vËt
I-Môc tiªu: 
- Nªu ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau cña c©y cèi xung quanh.
- NhËn ra sù ®a d¹ng cña thùc vËt tronng tù nhiªn
- VÏ vµ t« mÇu 1 sè c©y.
- Gi¸o dôc häc sinh biÕt b¶o vÖ c©y xanh
II- §å dïng d¹y häc:
-ThÇy: h×nh trong s¸ch trang 76,77,c¸c c©y ë s©n tr­êng
- Trß: Bót mÇu,hå d¸n.
III- Ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß.
1.Tæ chøc.
2.KiÓm tra:
- KÓ tªn c¸c bµi ®· häc vÒ chñ ®Ò x· héi?
- NhËn xÐt:
3.Bµi míi:
Ho¹t ®éng1: QS theo nhãm ngoµi trêi.
*Môc tiªu:Nªu ®­îc nh÷ng ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau cña c©y cèi xung quanh.
NhËn ra sù ®a d¹ng cña thùc vËt trong tù nhiªn.
*C¸ch tiÕn hµnh:
 B­íc 1:Tæ chøc, h­íng dÉn.
Chia nhãm
HD häc sinh QS
Giao viÖc
- B­íc 2: QS theo nhãm ngoµi trêi.
-B­íc 3: C¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶
-NhËn xÐt, bæ xung.
*KÕt luËn: Xung quanh ta cã rÊt nhiÒu c©y cèi. chóng cã kÝch th­íc vµ h×nh d¹ng kh¸c nhau. Mçi c©y th­êng cã rÔ,th©n , l¸, hoa, qu¶.
- QS tranh SGK kÓ tªn c¸c c©y cã trong s¸ch?
- KÓ tªn 1 sè c©y kh¸c mµ em biÕt?
Ho¹t ®éng 2:Lµm viÖc c¸ nh©n
*Môc tiªu: BiÕt vÏ vµ t« mÇu 1 sè c©y.
*C¸ch tiÕn hµnh:
-B­íc1: Giao viÖc: vÏ 1 c©y mµ em quan s¸t ®­îc.
-B­íc 2: HS thùc hµnh theo yªu cÇu cña GV
-B­íc 3:Tr­ng bµy.
NhËn xÐt
4.Ho¹t ®éng nèi tiÕp:
* Cñng cè:
-Nªu ®Æc ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau cña c©y cèi?
- Nªu Ých lîi cña c©y cèi?
* DÆn dß:
Nh¾c nhë h/s c«ng viÖc vÒ nhµ
- VN: häc bµi.
H¸t.
- Häc sinh nªu.
- NhËn xÐt, bæ xung.
- Ph©n c«ng nhãm tr­ëng.
- L¾ng nghe.
- C¸c nhãm thùc hµnh theo yªu cÇu cña GV
- C¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶
-NhËn xÐt, bæ xung.
- H×nh 1: C©y khÕ.
- H×nh 2: C©y v¹n tuÕ
- H×nh 3: C©y k¬- nia.
- H×nh 4: C©y lóa ruéng bËc thang.
- H×nh 5: C©y hoa hång
- H×nh 6: C©y sóng.
- KÓ tªn nh÷ng c©y kh¸c mµ em biÕt
- VÏ bÊt k× c©y g× mµ m×nh quan s¸t ®­îc
- Thùc hµnh theo yªu cÇu 
Tr­ng bµy.
NhËn xÐt
- HS nªu.
	Rót kinh nghiÖm : ...
......	
Thø s¸u 24 / 1 /2013
TËp viÕt
¤n ch÷ hoa N ( tiÕp theo )
I. Môc tiªu
+ Cñng cè c¸ch viÕt ch÷ hoa N ( Ng ) th«ng qua bµi tËp øng dông :
	- ViÕt tªn riªng NguyÔn V¨n Trçi b»ng ch÷ cì nhá.
	- ViÕt c©u tôc ng÷ : NhiÔu ®iÒu phñ lÊy gi¸ g­¬ng / Ng­êi trong mét n­íc ph¶i th­¬ng nhau cïng b»ng ch÷ cì nhá.
II. §å dïng
	GV : MÉu ch÷ viÕt hoa N ( Ng ) tõ øng dông vµ c©u øng dông viÕt trªn dßng kÎ.
	HS : Vë tËp viÕt.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. KiÓm tra
- GV ®äc : Nhµ Rång, Nhí
B. Bµi míi.
1. Giíi thiÖu bµi
- GV nªu M§, YC cña tiÕt häc.
2. HD HS viÕt trªn b¶ng con.
a. LuyÖn viÕt ch÷ hoa.
- T×m c¸c ch÷ viÕt hoa cã trong bµi ?
- GV viÕt mÉu kÕt hîp nh¾c l¹i c¸ch viÕt tõng ch÷.
b. LuyÖn viÕt tõ øng dông ( tªn riªng )
- §äc tõ øng dông
- GV nãi vÒ anh hïng NguyÔn V¨n Trçi.
c. LuyÖn viÕt c©u øng dông
- §äc c©u øng dông
- GV gióp HS hiÓu néi dung c©u tôc ng÷.
3. HD HS viÕt vµo vë tËp viÕt
- GV nªu yªu cÇu viÕt.
- GV QS ®éng viªn nh÷ng em viÕt yÕu.
4. ChÊm, ch÷a bµi.
- GV chÊm bµi
- NhËn xÐt bµi viÕt cña HS.
4. Cñng cè - dÆn dß : GV cñng cè l¹i néi dung bµi
- HS viÕt b¶ng con, 2 em lªn b¶ng.
- NhËn xÐt
+ N ( Ng, Nh ) V, T ( Tr )
- HS QS.
- HS tËp viÕt ch÷ Ng vµ c¸c ch÷ V, T ( Tr )
- NguyÔn V¨n Trçi
- HS tËp viÕt b¶ng con : NguyÔn V¨n Trçi.
NhiÔu ®iÒu phñ lÊy gi¸ g­¬ng /Ng­êi trong mét n­íc ph¶i th­¬ng nhau cïng
- HS tËp viÕt b¶ng con : NhiÔu, NguyÔn.
+ HS viÕt bµi vµo vë
Rót kinh nghiÖm : ...
......
To¸n
TiÕt 100: PhÐp céng c¸c sè trong ph¹m vi 10 000.
A- Môc tiªu
- HS biÕt c¸h thùc hiÖn phÐp céng c¸c sè trong ph¹m vi 10 000. VËn dông ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n cã lêi v¨n.
- RÌn KN tÝnh tÝnh vµ gi¶i to¸n cho HS.
- GD tÝnh cÈn thËn cho HS.
B- §å dïng
GV : PhiÕu HT- B¶ng phô
HS : SGK
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1/ Tæ chøc:
2/ Bµi míi:
a) H§ 1: HD c¸ch thùc hiÖn phÐp céng 3526 + 2759.
- Ghi b¶ng : 3526 + 2759 = ?
- Nªu c¸ch ®Æt tÝnh?
- B¾t ®Çu céng tõ ®©u?
- Nªu tõng b­íc céng?
b) H§ 2: Thùc hµnh.
* Bµi 1: - BT yªu cÇu g×?
- Gäi 4 HS lµm trªn b¶ng
- NhËn xÐt, ch÷a bµi.
* Bµi 2: - BT yªu cÇu mÊy viÖc?
- Nªu c¸ch ®Æt tÝnh? Thø tù thùc hiÖn?
- ChÊm bµi, nhËn xÐt.
* Bµi 3:- §äc ®Ò?
- BT cho biÕt g×? hái g×?
- Muèn biÕt c¶ hai ®éi trång bao nhiªu c©y ta lµm ntn?
- Gäi 1 HS tãm t¾t vµ gi¶i trªn b¶ng.
- ChÊm bµi, nhËn xÐt.
* Bµi 4: - BT yªu cÇu g×?
- Gäi HS nªu miÖng
- NhËn xÐt, cho ®iÓm.
3/ Cñng cè:
- Nªu c¸ch céng sè cã 4 ch÷ sè?
- DÆn dß: ¤n l¹i bµi.
- H¸t
- ViÕt c¸c sè h¹ng sao cho c¸c hµng th¼ng cét víi nhau.
- Tõ ph¶i sang tr¸i. 3526
- HS nªu nh­ SGK +
 2759
 6285
- VËy 3526 + 2759 = 6285
- TÝnh
- Líp lµm nh¸p.
- Ch÷a bµi: KQ lµ: 
6829; 9261; 7075;9043
- Hai viÖc: ®Æt tÝnh vµ tÝnh.
- HS nªu
- lµm nh¸p
2634 1825 5716 707
+ + + +
4848 455 1749 5857
7482 2280 7465 6564
- HS ®äc
- HS nªu
- lÊy sè c©y cña ®éi 1 céng sè c©y ®éi 2.
- Lµm vë
Bµi gi¶i
Sè c©y c¶ hai ®éi trång ®­îc lµ:
3680 + 4220 = 7900( c©)
 §¸p sè: 7900 c©y
- T×m trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng
+ Trung ®iÓm cña c¹nhAB lµ ®iÓm M.
+ Trung ®iÓm cña c¹nhBC lµ ®iÓm N.
+ Trung ®iÓm cña c¹nh CD lµ ®iÓm P.
+ Trung ®iÓm cña c¹nh DA lµ ®iÓm Q.
- HS nªu
	Rót kinh nghiÖm : ...
......
TËp lµm v¨n
B¸o c¸o ho¹t ®éng.
I. Môc tiªu
	- RÌn kÜ n¨ng nãi : BiÕt b¸o c¸o tr­íc c¸c b¹n vÒ ho¹t ®éng cña tæ trong th¸ng võa qua, lêi lÏ râ rµng, rµnh m¹ch, th¸i ®é ®µng hoµng, tù tin.
	- RÌn kÜ n¨ng viÕt : BiÕt viÕt b¸o c¸o ng¾n gän, râ rµng göi c« gi¸o ( thÇy gi¸o ) theo mÉu ®· cho.
	- Häc sinh n¾m ®­îc mÉu b¸o c¸o
II. §å dïng GV : MÉu b¸o c¸o ®Ó kho¶ng trèng ®iÒn néi dung.
	 HS : SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. KiÓm tra 
- KÓ l¹i chuyÖn : Chµng trai lµng Phï ñng.
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi ( GV giíi thiÖu )
2. HD HS lµm bµi tËp
* Bµi tËp 1
- Nªu yªu cÇu BT
- GV nhËn xÐt
* Bµi tËp 2
- Nªu yªu cÇu bµi tËp
- GV ph¸t b¶n ph« t« cho tõng HS
- GV vµ HS nhËn xÐt
- 2 HS nèi tiÕp nhau kÓ chuyÖn.
- NhËn xÐt
+ Dùa theo bµi tËp ®äc B¸o c¸o kÕt qu¶ th¸ng thi ®ua " Noi g­¬ng chó bé ®éi " h·y b¸o c¸o kÕt qu¶ häc tËp, lao ®éng cña tæ em trong th¸ng qua.
- C¶ líp ®äc thÇm l¹i bµi B¸o B¸o c¸o kÕt qu¶ th¸ng thi ®ua " Noi g­¬ng chó bé ®éi"
- HS lµm viÖc theo tæ, c¸c thµnh viªn trong tæ trao ®æi, lÇn l­ît tõng HS ®ãng vai tæ tr­ëng b¸o c¸o
- NhËn xÐt
+ H·y viÕt l¹i ND b¸o c¸o trªn göi c« gi¸o ( hoÆc thÇy gi¸o ) theo mÉu.
- Tõng HS t­ëng t­îng m×nh lµ tæ tr­ëng viÕt b¸o c¸o
- Mét sè HS ®äc b¸o c¸o
	Rót kinh nghiÖm : ...
......
Ho¹t ®éng tËp thÓ
Sinh ho¹t líp
I. Môc tiªu
	- HS thÊy ®­îc nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm cña m×nh trong tuÇn 20
	- Cã ý thøc söa sai nh÷ng ®iÒu m×nh vi ph¹m, ph¸t huy nh÷ng ®iÒu m×nh lµm tèt
	- GD HS cã ý thøc trong häc tËp vµ trong mäi ho¹t ®éng
II Néi dung sinh ho¹t
1 GV nhËn xÐt ­u ®iÓm :
	- Gi÷ g×n vÖ sinh chung, vÖ sinh s¹ch sÏ
	- Thùc hiÖn tèt nÒ nÕp líp, xÕp hµng ra vµo líp nhanh
- Trong líp chó ý nghe gi¶ng : ...
- Cã nhiÒu tiÕn bé vÒ ®äc : .
	- CÇn rÌn thªm vÒ ®äc : .
2 §Ò ra ph­¬ng h­íng tuÇn 21
	- Duy tr× nÒ nÕp líp
	- Häc tËp
	- Lao déng
	- Chuyªn cÇn	
	Duyeät cuûa toå tröôûng
	 Ngaøy duyeät : ----------------------------------
 Néi dung:------------------------------------------
 Ph­¬ng ph¸p :-------------------------------------
 H×nh thøc :-----------------------------------------
§inh Hoµng LÜnh

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 20.doc