Giáo án lớp 3 năm 2009 - 2010 - Tuần 31

Giáo án lớp 3 năm 2009 - 2010 - Tuần 31

I.Mục tiêu:

A.Tập đọc:

- Biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.

 - Hiểu ND : Đề cao lẻ sống cao đẹp của Y – éc – xanh ( sống để để yêu thương và giúp rdr đồng loại ) nói lên sự gắn bó của Y – éc – xanh với mảnh đất Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói riêng.

B.Kể chuyện:

Bước đầu kể được từng đoạn câu chuyện theo lời bà khách, dựa theo tranh minh họa.

 

doc 25 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 14/06/2017 Lượt xem 291Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 3 năm 2009 - 2010 - Tuần 31", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 31
Tập đọc-Kể chuyện 
BÁC SĨ Y-EC-XANH
I.Mục tiêu:
A.Tập đọc:
- Biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
	- Hiểu ND : Đề cao lẻ sống cao đẹp của Y – éc – xanh ( sống để để yêu thương và giúp rdr đồng loại ) nói lên sự gắn bó của Y – éc – xanh với mảnh đất Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói riêng.
B.Kể chuyện:
Bước đầu kể được từng đoạn câu chuyện theo lời bà khách, dựa theo tranh minh họa.
II. Đồ dùng dạy học:
Trang SGK
III.Các hoạt động dạy học:
Nội dung
 Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ổn định(1p)
2 .Bài cũ
(3 phút)
3 .Bài mới
a.Gt bài
(2 phút)
b.Luyện đọc 
(15 phút)
c.Tìm hiểu bài
(15 phút)
d.Luyện đọc lại
(15 phút)
B.Kể chuyện
(18 phút)
4.Củng cố - dặn dò
(2 phút)
- GV ổn định lớp
- GV gọi học sinh đọc bài : Một mài nhà chung
- GV nêu câu hỏi về nội dung bài
-Nhận xét bài cũ
-Cho hs xem ảnh bác sĩ Y-ec-xanh
-Gv giới thiệu: Đây là ảnh bác sĩ Y-ec-xanh: Vậy, Y-ec-xanh là ai? Ông đã có công lao gì đối với đất nước ta, để hiểu rõ về điều đó, chung ta tìm hiểu bài: Bác sĩ Y-ec-xanh
-Gv ghi đề bài
- Gv đọc toàn bài
*Gv hướng dẫn hs luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ:
-Hs đọc câu nối tiếp
-Rèn đọc từ khó: Y-ec-xanh, nghiên cứu, là ủi. toa, vỡ vụn
* Đọc đoạn nối tiếp
-Hs nối tiếp nhau đọc 4 đoạn trong bài
-1 hs đọc chú giải
-Gv có thể nói thêm về Y-ec-xanh, về Nha Trang
* Đọc từng đoạn trong nhóm
-Hs đọc thầm đoạn 1, trả lời:
+Vì sao bà khách ao ước được gặp bác sĩ Y-ec-xanh?
+Em thử đoán xem bà khách tưởng tượng nhà bác học Y-ec-xanh là người như thế nào?
-1 hs đọc thành tiếng đoạn 2, trả lời:
+Y-ec-xanh có gì khác so với trí tưởng tượng của bà?
-Hs đọc thầm đoạn 3, trả lời:
+Vì sao bà khách nghĩ Y-ec-xanh quên nước Pháp?
+Những câu nào nói lên lòng yêu nước của bác sĩ Y-ec-xanh?
+Bác sĩ là người yêu nước nhưng ông vẫn quyết định ở lại Nha Trang, tại sao?
-Hs tự hình thành các nhóm, mỗi nhóm 3 em, phân vai: (người dẫn chuyện, bà khách, Y-ec-xanh) đọc lại chuyện theo vai
- nhóm hs thi đọc theo vai
-1,2 hs thi đọc toàn bài
-Cả lớp và gv nhận xét, bình chọn bạn đọc hay nhất
Tiết 2
*.Gv nêu nhiệm vụ
*.Hướng dẫn hs kể chuyện theo tranh
-Hs quan sát tranh, nếu cần, gv cho các em nêu vắn tắt nội dung mỗi tranh
-Tranh 1: Bà khách ao ước gặp bác sĩ Y-ec-xanh
-Tranh 2: Bà khách thấy Y-ec-xanh thật giản dị
-Tranh 3: Cuộc trò chuyện giữa hai người
-Tranh 4: Sự đồng cảm của bà khách với tính nhân hậu cao cả của bác sĩ Y-ec-xanh
 -Mời 1 hs khá giỏi kể mẫu đoạn 1
-Từng cặp hs tập kể 1 đoạn truyện
-Một vài hs thi kể toàn bộ câu chuyện trước lớp
-Gv và cả lớp nhận xét, bình chọn bạn kể nhập vai hay nhất
-Hỏi về nội dung bài
-GV chốt lại: Bài văn ca ngợi lối sống cao đẹp của bác sĩ Y-ec-xanh, ông luôn thể hiện tình cảm yêu thương đồng loại, sẵn sàng giúp đỡ mọi người.Nhân dân VN ta vô cùng kính trọng ông và biết ơn ông
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau: Bài hát trồng cây
- HS hát
-3 hs đọc và trả lời câu hỏi
-hs quan sát ảnh bác sĩ Y-ec-xanh
- HS nhắc lại tựa bài
-hs lắng nghe
-đọc câu nối tiếp
- HS đọc các từ khó
-đọc đoạn nối tiếp
- HS đọc phần chú giải
- HS đọc theo nhóm
-đọc thầm đoạn 1
-Vì ngưỡng mộ, vì tò mò, bà muốn biết vì sao bác sĩ lại chọn nơi góc biển chân trời này để nghiên cứu bệnh nhiệt đới
-Bà tưởng tượng bác sĩ Y-ec-xanh là người ăn mặc sang trọng, dáng điệu quý phái
-đọc thầm đoạn 2
-Trong thực tế, ông mặc bộ quần áo ka-ki cũ không là ủi trông như người khách đi tàu ngồi toa hạng ba dành cho những người ít tiền. Chỉ có đôi mắt đầy bí ẩn của ông làm cho bà chú ý
-đọc thầm đoạn 3
-Vì bà thấy Y-ec-xanh không có ý định trở về nước Pháp
-“ Tôi là người Pháp. Mãi mãi tôi là công dân Pháp. Người ta không thể sống mà không có Tổ quốc”
-Ông muốn ở lại giúp người dân VN đấu tranh chống bệnh tật / Ông nghiên cứu các bệnh nhiệt đới, ở Nha Trang, ông mới có thực tế để nghiên cứu / Ông yêu mến phong cảnh và đất nước VN
-thi đọc theo lối phân vai
-nghe, nhận xét bạn đọc
- HS đọc toàn bài
-quan sát tranh
-1 hs kể mẫu đoạn 1
-tập kể theo cặp
-thi kể toàn bộ chuyện
-nghe, nhận xét bạn kể
-hs lắng nghe
	Rút kinh nghiệm :
To¸n
 Nh©n sè cã n¨m ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè.
A- Môc tiªu
 BiÕt c¸ch nh©n sè cã n¨m ch÷ sè víi sè cã mét ch­a sè ( cã nhí kh«ng qu¸ hai lÇn vµ kh«ng liªn tiÕp.
B-§å dïng 
 HS : SGK
C-C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
ND
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1.æn ®Þnh(1p)
2. KiÓm tra
 ( 3p )
3. Bµi míi
a. HD thùc hiÖn phÐp nh©n14273 x 3
b. Thùc hµnh
 ( 25p )
*Bµi 1
*Bµi 2
*Bµi 3
4. Cñng cã – dÆn dß ( 3p)
- GV æn ®Þnh líp
- GV kiÓm tra bµi cñ
- GV giíi thiÖu bµi
- Ghi b¶ng phÐp nh©n: 14273 x 3
- Gäi 2 HS lªn b¶ng ®Æt tÝnh( dùa vµo c¸ch ®Æt tÝnh cña phÐp nh©n sè cã 4 ch÷ sè víi sè cã 1 ch÷ sè)
- Nªu thø tù thùc hiÖn phÐp nh©n?
- 2 HS thùc hiÖn tÝnh trªn b¶ng
- NhËn xÐt, söa sai.
- GV nªu yªu cÇu cña bµi
- Gäi 2 HS thùc hiÖn tÝnh trªn b¶ng
- NhËn xÐt, söa sai.
- Gv yªu cÇu cña bµi
- C¸c sè cÇn ®iÒn vµo « trèng lµ nh÷ng sè ntn?
- Muèn t×m tÝch hai sè ta lµm ntn?
- Gäi 3 HS lµm trªn b¶ng
- ChÊm bµi, nhËn xÐt.
- GV ®äc bµi to¸n
- Gäi 1 HS tãm t¾t
Tãm t¾t
 27150kg
LÇn 1: 
 ?kg
LÇn 2: 
 ?kg
- ChÊm bµi, nhËn xÐt.
- Nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ thø tù thùc hiÖn phÐp nh©n sè cã 5 ch÷ sè víi sè cã 1 ch÷ sè?
- DÆn dß: ¤n l¹i bµi.
- H¸t
- HS nh¾c l¹i tùa bµi
- HS ®Æt tÝnh
- Ta thùc hiÖn tÝnh tõ hµng ®¬n vÞ( tõ ph¶i sang tr¸i.) 14273
 x
 3
 42819
- TÝnh
- Líp lµm nh¸p 
- HS nªu kÕt qu¶
- §iÒn sè vµo « trèng
- Lµ tÝch cña hai sè ë cïng cét víi nhau 
- Thùc hiÖn phÐp nh©n
- Líp lµm vµo nh¸p
Thõa sè
19091
13070
10709
Thõa sè
5
6
7
TÝch
95455
78420
74963
- §äc
- Líp lµm vë
Bµi gi¶i
Sè thãc lÇn sau chuyÓn ®­îc lµ:
27150 x 2 = 54300(kg)
Sè thãc c¶ hai lÇn chuyÓn ®­îc lµ:
27150 + 54300 = 81450( kg)
 §¸p sè: 81450 kg
- HS nªu
	Rút kinh nghiệm :
Đạo đức (tiết 31)
CHĂM SÓC CÂY TRỒNG VẬT NUÔI (t2)
I.Mục tiêu:
 - Kể tên được một số lợi ích của cây trồng vật nuôi đối với cuộc sống con người.
	- Nêu được những việc cần làm phù hợp đối với lứa tuổi để chăm sóc cây trồng, vật nuôi.
II.Tài liệu và phương tiện:
Vở bài tập đạo đức
- Tranh SGK
III.Các hoạt động dạy học:
Nội dung
 Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ổn định(1p)
2 .Bài cũ
(4 phút)
3.Bài mới
* HĐ1
(8 phút)
* HĐ 2
Đóng vai
(12 phút)
* HĐ 3
Hs vẽ tranh hoặc đọc thơ, kể chuyện, hát về chủ đề đang học
(5 phút)
Hđ 4:
Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng
(4 phút)
4. Củng cố - dặn dò
(2 phút)
- GV ổn định lớp
-Chăm sóc cây trồng, vật nuôi
-Gv nêu câu hỏi:
+Vì sao ta phải chăm sóc cây trồng, vật nuôi?
+Em đã chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà như thế nào?
-Nhận xét
-Gt bài
-Mục tiêu: Hs biết về các hoạt động chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở trường, ở nhà, ở địa phương, biết quan tâm hơn đến các công việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi
-Tiến hành:
-Gv yêu cầu các nhóm trình bày kết quả điều tra theo những vấn đề sau:
+Hãy kể tên các loại cây trồng mà em biết?
+ Các cây trồng đó được chăm sóc như thế nào?
+Hãy kể tên các vật nuôi mà em biết?
+Các vật nuôi đó được chăm sóc như thế nào?
+Em đã tham gia vào các hoạt động chăm sóc cây trồng, vật nuôi như thế nào?
-Gv nhận xét việc trình bày của các nhóm và khen ngợi hs đã quantam đến tình hình cây trồng, vật nuôi ở gia đình, địa phương
-Mục tiêu: Hs biết thực hiện một số hành vi chăm sóc và bảo vệ cậy trồng,vật nuôi, thực hiện quyền được bày tỏ các ý kiến, được tham gia của trẻ em
-Tiến hành:
-Gv chia nhóm và yêu cầu các nhóm đóng vai theo một trong các tình huống sau:
-Gv nêu lần lượt từng tình huống
+Tình huống 1: Tuấn Anh định tưới cây nhưng Hùng cản: “ Có phải cây của lớp mình đâu mà cậu tưới”
+Nếu là Tuấn Anh, em sẽ làm gì?
-Tình huống 2: Dương đi thăm ruộng, thấy bờ ao nuôi cá bị vỡ, nước chảy ào ào
+Nếu là Dương, em sẽ làm gì?
-Nga đang chơi vui thì mẹ nhắc về cho lợn ăn
+Nếu là Nga, em sẽ làm gì?
+Tình huống 4: Chính rủ Hải đi học tắt qua thảm cỏ công viên cho gần
+Nếu là em, em sẽ làm gì?
-Mời đại diện các nhóm lên trình bày
-Gv kết kuận:
-Tình huống 1: Tuấn Anh nên tưới cây và giải thích cho bạn hiểu
-Tình huống 2: Dương nên đắp lại bờ ao hoặc báo cho người lớn biết
-Tình huống 3: Nga nên dừng chơi và cho lợn ăn
-Tình huống 4: Hải nên khuyên Chính không nên đi trên thảm cỏ
-Mục tiêu: thể hiện sự quan tâm của các em đến cây trồng, vật nuôi
-Tiến hành: 
-Gv nêu yêu cầu
-Hs có thể vẽ tranh, hát hoặc đọc thơ về chủ đề đang học
-Gv nhận xét, tuyên dương hs vẽ đẹp, hát hay, đọc thơ đúng chủ đề
-Mục tiêu: Hs ghi nhớ các việc làm chăm sóc cây trồng, vật nuôi
-Tiến hành:
-Gv chia lớp thành 3 nhóm
-Phổ biến luật chơi: Trong một khoảng thời gian quy định, các nhóm phải kể ra các việc theo yêu cầu của phiếu, mỗi việc tính một điểm, nhóm nào ghi được nhiều việc nhất, đúng nhất, nhanh nhất, nhóm đó sẽ thắng
Những việc làm chăm sóc cây trồng
Những việc làm chăm sóc vật nuôi
-Các nhóm báo cáo
-Gv tổng kết trò chơi, khen các nhóm thực hiện tốt nhất
-Kết luận chung: Cây trồng, vật nuôi rất cần thiết cho cuộc sống con người. Vì vậy, chúng ta phải bảo vệ cây trồng, vật nuôi
-Nhận xét tiết học
-Dặn hs thực hiện theo nội dung bài học
-Chuẩn bị bài sau: Dành cho địa phương
- HS hát
-2 hs trả lời
- HS nhắc ại tựa bài
- HS nêu tên các cây trồng
- HS nhận xét và bổ sung
-hs lắng nghe
-các nhóm thảo luận để đóng vai
-các nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung
- HS vẽ tranh về chủ đề đang học
-các nhóm tham gia trò chơi
-nhận xét
	Rút kinh nghiệm :
Tự nhiên xã hội (tiết 61)
TRAÍ ĐẤT LÀ MỘT HÀNH TINH TRONG HỆ MẶT TRỜI
I.Mục tiêu: 
Nêu được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt trời : từ Mặt trời ra xa dần, Trái Đất là hanh tinh thứ ba trong hệ Mặt Trời.
II. Đồ dùng dạy học:
Các hình trong SGK trang 116,117
III.Các hoạt động dạy học:
Nội dung
 Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ổn định(1p)
2 .Bài cũ
(4 phút)
3 .Bài mới
* HĐ 1:
Quan sát theo cặp
(10 phút)
* HĐ 2:
Quan sát và thảo luận
(10 phút)
* HĐ 3:
Trò chơi: Thi kể về các hành tinh trong hệ Mặt Trời
(6 phút)
4. Củng cố - dặn dò
(4 phút)
- GV ổn định lớp
-Sự chuyển động của Trái Đất
-Gv nêu câu hỏi:
+Nhìn từ cực Bắc xuống, Trái Đất quay quanh mình nó theo hướng cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ?
+Trái Đất tham gia đồng thời mấy chuyển động ? Đố là những chuyển động nào?
- Nhận xét
-Vào bài: Khi quan sát bầu trời, em nhìn thấy những gì? 
-GT bài: Trong vũ trụ không chỉ có Mặt Trăng, Mặt Trời mà ... ×nh, rõng xanh, rung mµnh, giao viÖc
- GV nhËn xÐt
- GV nªu M§, YC cña tiÕt häc.
- GV ®äc bµi 
- GV nh¾c HS nhí viÕt hoa vµ c¸ch tr×nh bµy bµi th¬
- GV cho häc sinh viÕt bµi
- GV QS ®éng viªn HS viÕt bµi
- ChÊm, ch÷a bµi
- GV chÊm bµi viÕt cña HS.
- NhËn xÐt bµi viÕt
- Nªu yªu cÇu BT.
- GV nhËn xÐt.
- Nªu yªu cÇu BT.
- GV nhËn xÐt
- GV cñng cè l¹i néi dung bµi
- ChuÈn bÞ bµi sau
- HS h¸t
- 3 HS lªn b¶ng, c¶ líp lµm b¶ng con.
- NhËn xÐt.
- HS nh¾c l¹i tùa bµi
+ 1 HS ®äc bµi th¬, c¶ líp theo dâi SGK
- 2 HS ®äc thuéc lßng 4 khæ th¬ ®Çu cña bµi
- §äc thÇm l¹i 4 khæ th¬.
+ HS nhí vµ viÕt bµi vµo vë.
+ §iÒn vµo chç trèng rong / dong / giong.
- HS thi lµm ®óng, lµm nhanh.
- NhËn xÐt
- §äc bµi lµm trªn b¶ng
+ Lêi gi¶i :
- rong ruæi, rong ch¬i, thong dong, trèng giong cê më, g¸nh hµng rong.
+ Chän 2 tõ míi ë BT 2 ®Æt c©u víi mçi tõ ng÷ ®ã.
- HS lµm bµi c¸ nh©n.
- HS nèi tiÕp nhau ®äc nhanh 2 c©u v¨n.
- NhËn xÐt
To¸n
Chia sè cã n¨m ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè( tiÕp)
A-Môc tiªu
 BiÕt chia sè cã n¨m ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè víi tr­êng hîp chia cã d­.
B-§å dïng
HS : SGK
C-C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
ND
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. æn ®Þnh(1p)
2. KiÓm tra
 ( 4p )
3. Bµi míi
a) HD HS thùc hiÖn phÐp chia:12485 : 3
 ( 10p )
b Thùc hµnh
*Bµi 1
(5p)
*Bµi 2
(8p )
*Bµi 3
( 7p )
4. Cñng cè – dÆn dß(4p)
- GV æn ®Þnh líp
§Æt tÝnh råi tÝnh
85685 : 5 ; 87484 : 4
- NhËn xÐt, cho ®iÓm.
- GV giíi thiÖu bµi
- GV ghi b¶ng phÐp chia: 12485 : 3 =?
- Yªu cÇu HS ®Æt tÝnh vµ thùc hiÖn tÝnh
- GV nhËn xÐt: Trong l­ît chia cuèi cïng ta t×m ®­îc sè d­ lµ 2. VËy ta nãi phÐp chia 12485 : 3 = 4161( d­ 2)
- BT yªu cÇu g×?
- Gäi 2 HS lµm trªn b¶ng vµ nªu râ c¸c b­íc chia.
- NhËn xÐt, söa sai
- BT cho biÕt g×?
- BT hái g×?
- Gäi 1 HS lµm trªn b¶ng
Tãm t¾t
Cã : 10250 m
1bé : 3m
May : ... bé? Thõa ? mÐt?
- ChÊm bµi, nhËn xÐt.
- Nªu yªu cÇu bµi to¸n?
- Gäi 2 HS lªn b¶ng lµm bµi
- GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i
- §¸nh gi¸ giê häc
- DÆn dß : ¤n l¹i bµi.
- H¸t
- 2HS lµm trªn b¶ng
- Líp nhËn xÐt
- HS nh¾c l¹i tùa bµi
- HS ®Æt tÝnh vµ tÝnh ra nh¸p
 12485 3 
4161
 18
 05
 2
- Thùc hiÖn phÐp chia
- Líp lµm nh¸p
- NhËn xÐt bµi cña b¹n
- Cã 10250m v¶i. May mçi bé quÇn ¸o hÕt 3m.
- May ®­îc bao nhiªu bé vµ cßn thõa bao nhiªu mÐt v¶i
- Líp lµm vë
Bµi gi¶i
Ta cã: 10250 : 3 = 3416( d­ 2)
VËy may ®­îc 3416 bé quÇn ¸o vµ d­ 2 mÐt v¶i.
§¸p sè: 3416 bé, thõa 2 mÐt v¶i
- Thùc hiÖn phÐp chia ®Ó t×m th­¬ng vµ sè d­
- Líp lµm vë BT
	Rút kinh nghiệm :
Tự nhiên xã hội (tiết 62)
MẶT TRĂNG LÀ VỆ TINH CỦA TRÁI ĐẤT
I.Mục tiêu: 
Sử dụng mũi tên để miêu tả chiều chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất.
II, Đồ dùng dạy học:
Tranh SGK
III.Các hoạt động dạy học:
Nội dung
 Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ổn định
2.Bài cũ
(5 phút)
3.Bài mới:
* HĐ 1:
Quan sát tranh theo cặp
(10 phút)
* HĐ 2:
Vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay quanh Trái Đất
( 12 phút)
* HĐ 3:
Trò chơi:Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất
(6 phút)
4. Củng cố - dặn dò:
(2 phút)
- GV ổn định lớp
-Gv nêu câu hỏi:
+Từ Mặt Trời ra xa dần, Trái Đất là hành tinh thứ mấy?
+Trong hệ Mặt Trời có mấy hành tinh?
+Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào có sự sống? Nêu ví dụ?
-Nhận xét
- GV giới thiệu bài
-Mục tiêu: Bước đầu biết mối quan hệ Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng
-Tiến hành:
-Bước1: Gv hướng dẫn hs quan sát và trả lời theo gợi ý sau:
+Hãy chỉ trên hình 1: Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng và trình bày hướng chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất?
+Nhận xét về độ lớn của Mặt trời, Trái Đất, Mặt Trăng?
-Bước2: Đại diện các nhóm trình bày
-Kết luận: Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo hướng cùng chiều quay của Trái Đất quanh Mặt Trời, Trái Đất lớn hơn Mặt Trăng còn Mặt Trời lớn hơn Trái Đất nhiều lần
-Mục tiêu: Biết Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất, hs vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay quanh Trái Đất
-Tiến hành:
-Bước1: Vệ tinh là thiên thể chuyển động xung quanh hành tinh
+Tại sao Mặt Trăng được gọi là vệ tinh của Trái Đất?
-Em biết gì về Mặt Trăng?
-Gv nói Mặt Trăng cũng có dạng hình cầu,Các nhà khoa học đã nghiên cứu và kết luận: Trên Mặt Trăng không có không khí, nước và sự sống
-Bước2; Hs vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay quanh mình nó như h2 trong SGK t119 vào giấy rồi đánh mũi tên chỉ hướng chuyển động của Mặt Trăng
-Kết luận: Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất nên được gọi là vệ tinh
-Mục tiêu: Cung cấp cho hs những kiến thức về sự chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất
-Tiến hành: 
-Bước1:Gv chia lớp thành 3 nhóm
-Hướng dẫn 2 em đại diện cho một nhóm lên đóng vai Mặt Trăng đi vòng quanh quả địa cầu một vòng theo chiều mũi tên sao cho mặt luôn hướng về quả địa cầu như hình dưới của t119
-Bước2:các nhóm lần lượt tham gia chơi (mỗi nhóm 2 em)
-Gv nhận xét, tuyên dương
-2 hs đọc mục: “ Bóng đèn toả sáng”
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau: Ngày và đêm trên Trái Đất
- HS hát
-3 hs trả lời
- HS nhắc lại tựa bài
-quan sát và thảo luận theo cặp
-ở giữa là Mặt Trời, tiếp đó là Trái Đất, ngoài cùng là Mặt Trăng, hướng chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất giống hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời-theo hướng từ Tây sang Đông
-Mặt Trời có kích thước lớn nhất, sau đó là Trái Đất, cuối cùng là Mặt Trăng
-đại diện các nhóm trình bày
-bạn bổ sung
-hs lắng nghe
-hs lắng nghe
-vì Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất
-Mặt Trăng có dạng hình cầu, bề mặt Mặt Trăng lồi, lõm, trên Mặt Trăng không có sự sống
-hs lắng nghe
-vẽ theo nhóm đôi, 2 hs ngồi cạnh nhau trao đổi và nhận xét sơ đồ của nhau
-hs lắng nghe
-hs tham gia trò chơi
-lớp nhận xét cụ thể về cách quay.
- HS đọc
	Rút kinh nghiệm :
Thứ sáu	Ngày day:
TËp viÕt
¤n ch÷ hoa V
I. Môc tiªu
- ViÕt ®óng vµ t­¬ng ®èi nhanh ch÷ hoa V ( 1 dßng ), B,L ( 1 dßng ); viÕt ®óng tªn riªng V¨n Lang ( 1 dßng ) vµ c©u øng dông : Vç tay cÇn nhiÒu ng­êi ( 1 lÇn ) b»ng ch÷ cì nhá
II. §å dïng
	GV : MÉu ch÷ viÕt hoa V, tªn riªng vµ c©u øng dông trªn dßng kÎ « li.
	HS : Vë tËp viÕt
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
1.æn ®Þnh(1p )
2. KiÓm tra
 ( 4p )
3. Bµi míi
a. Giíi thiÖu bµi
b. HD HS viÕt trªn b¶ng con
 ( 12p )
c. HD HS viÕt vµo vë tËp viÕt
 ( 15p )
4. Cñng cè – dÆn dß ( 4p )
- GV æn ®Þnh líp
A. KiÓm tra bµi cò
- GV ®äc : U«ng BÝ.
- GV nªu M§, YC cña tiÕt häc
* LuyÖn viÕt ch÷ viÕt hoa
- T×m c¸c ch÷ viÕt hoa cã trong bµi ?
- GV viÕt mÉu nh¾c l¹i c¸ch viÕt.
* LuyÖn viÕt tõ øng dông ( tªn riªng )
- §äc tõ øng dông
- GV giíi thiÖu : V¨n Lang lµ tªn n­íc ViÖt Nam thêi c¸c vua Hïng, thêi k× ®Çu tiªn cña n­íc ViÖt Nam.
* LuyÖn viÕt c©u øng dông
- §äc c©u øng dông ?
- GV gióp HS hiÓu lêi khuyªn cña c©u øng dông : vç tay cÇn nhiÒu ngãn míi vç ®­îc vang, muèn cã ý kiÕn hay, ®óng, cÇn nhiÒu ng­êi bµn viÖc
- GV nªu yªu cÇu cña giê viÕt.
- GV QS ®éng viªn HS viÕt bµi
- GV chÊm, nhËn xÐt bµi viÕt cña HS
- GV cñng cè l¹i néi dung bµi
- ChuÈn bÞ bµi sau
- HS h¸t
- 1 HS lªn b¶ng, c¶ líp viÕt b¶ng con
- NhËn xÐt.
- HS nh¾c l¹i tùa bµi
+ V, L, B.
- HS quan s¸t
- TËp viÕt ch÷ V trªn b¶ng con.
+ V¨n Lang.
- HS tËp viÕt trªn b¶ng con
 Vç tay cÇn nhiÒu ngãn
 Bµn kÜ cÇn nhiÒu ng­êi
- HS tËp viÕt trªn b¶ng con : Vç tay.
+ HS viÕt bµi vµo vë.
	Rút kinh nghiệm :
Tập làm văn (tiết 31)
	THẢO LUẬN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I.Mục tiêu:
- Bước đầu biết trao đổi ý kiến về chủ đề : Em cần làm gì để bảo vệ môi trường?
	- Viết được doạn văn ngắn ( khoảng 5 câu ) thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm về nhưng việc cần làm để bảo vệ môi trương.
II. Đồ dùng dạy học:
Bảng lớp ghi 2 câu hỏi gợi ý để hs trao đổi trong cuộc họp : Môi trường sống xung quanh các em có gì cần quan tâm? Phải làm những việc thiết thực, cụ thể như thế nào để bảo vệ môi trường?
III.Các hoạt động dạy học:
Nội dung
 Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ổn định
2.Bài cũ
(3-4 phút)
3.Bài mới
a.GT bài
(1 phút)
b.HD hs làm bài
*Bài tập 1
(10-11 phút)
* Bài tập 2
(15-17 phút)
4.Củng cố - dặn dò
(1-2 phút)
- GV ổn định lớp
Gv mời 3-4 hs đọc lá thư gởi cho người bạn nước ngoài 
-Gv nhận xét, chấm điểm
-Nhận xét bài cũ
-Nêu mục đích yêu cầu của tiết học
-Ghi đề bài
-Gọi 1 hs đọc yêu cầu của đề bài
+Để tổ chức một cuộc họp, cần nắm vững các bước nào?
-GV cho học sinh đọc các bước
 -Gv chia lớp thanh các nhóm để trao đổi
-Mời 2,3 nhóm thi tổ chức cuộc họp
-Gv và cả lớp nhận xét, bình chọn nhóm tổ chức cuộc họp có hiệu quả nhất
-Gọi 1 hs đọc yêu cầu của bài tập
-Gv nhắc hs: các em đã trao đổi nhóm về những việc cần làm để bảo vệ môi trường. Hãy nhớ và thuật lại các ý kiến trong cuộc họp ấy
-Cho hs làm bài vào vở
-Mời 4,5 hs đọc đoạn văn đã hoàn chỉnh
-Gv và cả lớp nhận xét
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau: Kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường
- HS hát
-3, 4 hs làm bài tập
-Lớp theo dõi
- HS nhắc lại tựa bài
-1 hs đọc yêu cầu, lớp đọc thầm theo
-Cần nắm được 5 bước tổ chức cuộc họp
-1 hs đọc
- Các nhóm thi tổ chức cuộc hợp
- HS đọc yêu cầu của bài
-Hs chú ý lắng nghe
-Hs làm bài vào vở
-4,5 hs đọc đoạn văn đã viết
-Cả lớp nhận xét bài viết của các bạn
	Rút kinh nghiệm :
To¸n
LuyÖn tËp
A-Môc tiªu
- BiÕt chia sè cã n¨m ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè víi tr­êng hîp th­¬ng cã ch÷ sè 0.
	- Gi¶i bµi to¸n b»ng hai phÐp tÝnh.
B-§å dïng
	HS : SGK
C-C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
ND
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. æn ®Þnh(1p)
2. KiÓm tra
 ( 4p )
3. Bµi míi
Bµi tËp ( 25p )
*Bµi 1
*Bµi 2
*Bµi 3
*Bµi 3
4. Cñng cè – dÆn dß (4p )
- GV æn ®Þnh líp
- GV gäi 3 hs lªn b¶ng lµm
45890:8 ; 45729:7; 98641: 6 
- GV nhËn xÐt 
- GV giíi thiÖu bµi
- BT yªu cÇu g×?
- Gäi 3 HS lµm trªn b¶ng
- Ch÷a bµi, nhËn xÐt
*Bµi 2: HS thùc hiÖn t­¬ng tù bµi 1
- BT cho biÕt g×?
- BT hái g×?
- Gäi 1 HS lµm trªn b¶ng
Tãm t¾t
Cã : 27280 kg
Thãc nÕp : 1/4 sè thãc
Thãc nÕp : ...?kg
Thãc tÎ : .. ? kg
- ChÊm bµi nhËn xÐt. 
- BT yªu cÇu g×?
- Em nhÈm ntn?
- Gäi HS nªu kÕt qu¶
- NhËn xÐt.
- GV cñng cè l¹i néi dung bai «n
- DÆn dß: ¤n l¹i bµi.
- H¸t
- HS lµm bµi tËp c¶ líp lµm vµo b¶ng con
- HS nh¾c l¹i tùa bµi
- TÝnh theo mÉu
- Líp lµm nh¸p
- Cã 27280 kg thãc, thãc nÕp b»ng 1/4 sè thãc
- TÝnh sè thãc mçi lo¹i
Líp lµm vë
Bµi gi¶i
Sè thãc nÕp lµ:
27280 : 4 = 6820( kg)
Sè thãc tÎ lµ:
27280 - 6820 = 20460( kg)
 §¸p sè: Thãc nÕp: 6820 kg
 Thãc tÎ: 20460 kg
- TÝnh nhÈm
- HS nªu
- HS nèi tiÕp nªu kÕt qu¶
15000 : 3 = 5000
24000 : 4 = 6000
56000 : 7 = 8000
	Rút kinh nghiệm :

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 31.doc