Giáo án lớp 5 - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản - Tuần 28, 29

Giáo án lớp 5 - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản - Tuần 28, 29

I. MỤC TIÊU:

1. Kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng, kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc – hiểu (HS trả lời 1, 2 câu hỏi về nội dung bài đọc.

Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng: HS đọc trôi trảy các bài tập đọc đã học từ học kỳ II của lớp 5 (phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 120 chữ/ phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn cảm, thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật).

2. Củng cố, khắc sâu kiến thức về cấu tạo câu (câu đơn, câu ghép); tìm đúng các ví dụ minh họa về các kiểu cấu tạo câu trong bảng tổng kết.

- Gd kĩ năng sống : - KN tìm kiếm và xử lí thông tin

 

doc 40 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 20/06/2017 Lượt xem 125Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 5 - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản - Tuần 28, 29", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 28
Thứ hai ngày 19 tháng 3 năm 2012
MÔN TAÄP ÑOÏC
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II (TIEÁT 1)
MỤC TIÊU:
Kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng, kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc – hiểu (HS trả lời 1, 2 câu hỏi về nội dung bài đọc.
Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng: HS đọc trôi trảy các bài tập đọc đã học từ học kỳ II của lớp 5 (phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 120 chữ/ phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn cảm, thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật).
Củng cố, khắc sâu kiến thức về cấu tạo câu (câu đơn, câu ghép); tìm đúng các ví dụ minh họa về các kiểu cấu tạo câu trong bảng tổng kết.
- Gd kĩ năng sống : - KN tìm kiếm và xử lí thông tin
ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
Phiếu viết tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng trong 9 TUẦN đầu, sách Tiếng việt 5, tập hai.
Bút dạ và một tờ giấy khổ to kẻ bảng tổng kết ở BT2.
Bốn, năm tờ phiếu viết nội dung của BT2.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài
GV giới thiệu bài
HS lắng nghe
2. Kiểm tra tập đọc, học thuộc lòng
Gọi từng HS lên bốc thăm.
Cho HS chuẩn bị bài
GV cho điểm (theo hướng dẫn của Vụ Giáo viên Tiểu học) 
Hs lần lượt lên bốc thăm
Mỗi HS chuẩn bị bài 1’–2’
HS lên đọc bài + trả lời câu hỏi như đã ghi ở phiếu 
3. Làm BT
HĐ 1: Hướng dẫn HS làm BT2:
Cho HS đọc yêu cầu của BT2
GV dán bảng thống kê lên bảng + giao việc
Cho HS làm bài. (GV phát phiếu cho HS)
Cho HS trình bày
Nhận xét + chốt lại kết quả đúng 
1 HS đọc to, lớp lắng nghe 
Quan sát + lắng nghe
HS làm bài
HS trình bày
Lớp nhận xét
4. Củng cố, dặn dò
Nhận xét tieát học.
Dặn những HS chưa kiểm tra tập đọc, học thuộc lòng về nhà tiếp tục ôn để tieát sau kiểm tra lấy điểm.
Dặn những HS kiểm tra chưa đạt về ôn để tieát ôn tập sau kiểm tra lại.
HS lắng nghe
HS thực hiện
HS thực hiện 
MÔN TOAÙN
 LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu: Giúp HS:
Rèn luyện kĩ năng thực hành tính vận tốc, quãng đường, thời gian.
Củng cố đổi đơn vị đo độ dài, đơn vị đo thời gian, đơn vị đo vận tốc.
- Gd kĩ năng sống : - KN ra quyết định, KN giải quyết v/đ
II. Đồ dùng dạy học:
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs giải bài toán sau: Một người đi xe đạp đi quãng đường 18,3km hết 1,5 giờ. Hỏi với vận tốc như vậy thì người đó đi quãng đường 30,5 km hết bao nhiêu thời gian.
2. Bài mới:
* Giới thiệu bài mới: (1’)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
HĐ 1: Rèn kĩ năng thực hành tính quãng đường, vận tốc.
Bài 1/144:
-Gọi Hs đọc đề.
-Hướng dẫn Hs phân tích đề để hiểu được yêu cầu của bài là so sánh vận tốc giữa ô tô và xe máy.
-GV yêu cầu Hs làm bài vào vở.
-Chấm, sửa bài, nhận xét. 
Bài 2/144:
-Gọi Hs đọc đề.
-Hướng dẫn Hs tính vận tốc của xe máy với đơn vị đo là m/phút, sau đó đổi ra đơn vị km/giờ.
-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.
-Chấm, sửa bài, nhận xét.
Bài 3/144:
-GV gọi Hs đọc đề. 
-GV cho Hs đổi đơn vị: 15,75km = 15750m
 1giờ 45 phút = 105 phút
-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.
-Chấm, sửa bài, nhận xét.
HĐ 2: Rèn kĩ năng thực hành tính thời gian.
Bài 4/144:
-Gọi Hs đọc đề.
-Cho Hs đổi đơn vị: 72km/giờ = 72000m/giờ.
-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.
-Chấm, sửa bài, nhận xét.
HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
-Yêu cầu Hs nêu cách tính vận tốc, quãng đường, thời gian.
-Hs đọc đề.
-Phân tích đề.
-Làm bài vào vở.
-Nhận xét.
-Đọc đề.
-Theo dõi, trả lời.
-Làm bài vào vở.
-Nhận xét.
-Hs đọc đề.
-Theo dõi, trả lời.
-Hs làm bài.
-Nhận xét.
-Đọc đề.
-Theo dõi, trả lời.
-Làm bài vào vở.
-Nhận xét.
-Trả lời.
MÔN KHOA HOÏC
SÖÏ SINH SAÛN CUÛA ÑOÄNG VAÄT. 
I. Muïc tieâu:
1. Kieán thöùc:	- Trình baøy khaùi quaùt veà söï sinh saûn cuûa ñoäng vaät: vai troø cuûa cô quan sinh saûn, söï thuï tinh, söï phaùt trieån cuûa hôïp töû.
	- Keå teân moät soá ñoäng vaät ñeû tröùng vaø ñeû con.
 2. Kó naêng: 	- Coù kó naêng nhaän bieát söï sing saûn cuûa moät soá loaøi ñoäng vaät.
3. Thaùi ñoä: 	- Giaùo duïc hoïc sinh ham thích tìm hieåu khoa hoïc.
- Gd kĩ năng sống : - KN đảm nhận trách nhiệm, KN hợp tác
II. Chuaån bò:
GV: - Hình veõ trong SGK trang 104, 105.
HSø: - Söu taàm tranh aûnh nhöõng ñoäng vaät ñeû tröùng vaø nhöõng ñoäng vaät ñeû 
 con.
III. Caùc hoaït ñoäng:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: Caây con coù theå moïc leân töø nhöõng boä phaän naøo cuûa caây meï.
Giaùo vieân nhaän xeùt.
3. Giôùi thieäu baøi môùi:	“Söï sinh saûn cuûa ñoäng vaät”.
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän.
Ña soá ñoäng vaät ñöôïc chia laøm maáy
 gioáng? 
Ñoù laø nhöõng gioáng naøo?
Tinh truøng vaø tröùng cuûa ñoäng vaät 
ñöôïc sinh ra töø cô quan naøo? Cô 
quan ñoù thuoäc gioáng naøo?
Hieän töôïng tinh truøng keát hôïp vôùi 
tröùng goïi laø gì?
Neâu keát quaû cuûa söï thuï tinh, Hôïp töû
 phaùt trieån thaønh gì?
® Giaùo vieân keát luaän:
v Hoaït ñoäng 2: Quan saùt.
Caùc con vaät ñöôïc nôû ra töø tröùng: saâu, 
thaïch suøng, gaø, noøng noïc.
Caùc con vaät ñöôïc ñeû ra thaønh con:
 voi, meøo, choù, ngöïa vaèn.
® Giaùo vieân keát luaân:
v Hoaït ñoäng 3: Troø chôi “thi noùi teân nhöõng con vaät ñeû tröùng, nhöõng con vaät ñeû con” : Cuûng coá.
Chia lôùp ra thaønh 4 nhoùm.
 5. Toång keát - daën doø: 
Xem laïi baøi.
Chuaån bò: “Söï sinh saûn cuûa coân
 truøng”.
Nhaän xeùt tieát hoïc .
Haùt 
Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi môøi hoïc sinh 
khaùc traû lôøi.
Hoïc sinh ñoïc muïc Baïn caàn bieát trang
104 SGK.
2 gioáng ñöïc, caùi.
Cô quan sinh duïc.
Söï thuï tinh.
Cô theå môùi.
Hai hoïc sinh quan saùt hình trang 104
 SGK, chæ, noùi con naøo ñöôïc nôû ra töø
 tröùng, con naøo ñöôïc ñeû thaønh con.
Hoïc sinh trinh baøy.
Nhoùm vieát ñöôïc nhieàu teân caùc con vaät
 ñeû tröùng vaø caùc con vaät ñeû con laø
 nhoùm ñoù thaéng cuoäc.
Thứ ba ngày 20 tháng 3 năm 2012
MÔN CHÍNH TAÛ
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 2)
MỤC TIÊU:
Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng ( yêu cầu như ở tieát 1).
Củng cố, khắc sâu kiến thức về cấu tạo câu: làm đúng bài tập điền vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép.
- Gd kĩ năng sống :
 KN tìm kiếm và xử lí thông tin
ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
Phiếu viết tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng (như tieát 1).
2 ® 3 tờ phiếu viết 3 câu văn chưa hoàn chỉnh của BT2.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài
GV giới thiệu bài
HS lắng nghe
2. Kiểm tra tập đọc, học thuộc lòng
Tiến hành như tieát 1 
3. Làm BT
Cho HS đọc yêu cầu BT + đọc 3 câu a, b, c
GV giao việc
Cho HS làm bài. (GV phát giấy + bút dạ cho 3 HS)
Cho HS trình bày
Nhận xét + chốt lại kết quả đúng 
1 HS đọc to, lớp đọc thầm 
HS lắng nghe
HS làm bài
HS trình bày
Lớp nhận xét
4. Củng cố, dặn dò 
Nhận xét tieát học.
Dặn HS về nhà luyện đọc để kiểm tra ở tieát 3
HS lắng nghe
HS thực hiện
MÔN LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 3)
MỤC TIÊU:
Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng (Yêu cầu như TIẾT 1).
Đọc-hiểu nội dung ý nghĩa bài Tình quê hương; tìm được các câu ghép; từ ngữ được lặp lại; được thay thế có tác dụng liên kết câu trong bài văn.
- Gd kĩ năng sống :
 KN tìm kiếm và xử lí thông tin
KN hợp tác, KN giao tiếp
ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
Phiếu viết tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng (như TIẾT 1).
5 băng giấy + bút dạ để HS làm BT hoặc bảng phụ.
1 tờ phiếu phô tô phóng to bài Tình quê hương để HS làm BT2.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài
GV giới thiệu bài
HS lắng nghe
2. Kiểm tra tập đọc, học thuộc lòng
Tiến hành như tieát 1 
3. Làm BT
Cho HS đọc BT1
GV nhắc lại yêu cầu của BT
Cho HS làm bài. 
GV đưa bảng phụ ghi sẵn 5 câu ghép. GV và HS cùng phân tích các vế của câu ghép. GV dùng phấn màu gạch dưới các vế câu.
Nhận xét + chốt lại kết quả đúng 
1 HS đọc to, lớp đọc thầm 
HS lắng nghe
HS làm bài
Phân tích các vế câu ghép 
Lớp nhận xét
4. Củng cố, dặn dò
Nhận xét tieát học.
Dặn HS về nhà chuẩn bị bài cho tieát ôn tập tiếp theo.
HS lắng nghe
HS thực hiện
MÔN TOAÙN
LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu: Giúp HS:
Rèn luyện kĩ năng tính vận tốc, quãng đường, thời gian. 
Làm quen với bài toán chuyển động ngược chiều trong cùng một thời gian.
- Gd kĩ năng sống :
 KN ra quyết định, KN giải quyết v/đ
II. Đồ dùng dạy học:
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs giải bài toán sau: Một ô tô đi từ thành phố A lúc 10h35’ và đến thành phố B lúc 15h57’. Dọc đường, lái xe nghỉ ăn trưa mất 1h22’. Biết rằng 2 thành phố cách nhau 180 km. Tính vận tốc của ô tô.
 - Sửa bài, ghi điểm, nhận xét việc kiểm tra bài cũ.
2. Luyện tập:
* Giới thiệu bài mới: (1’)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
HĐ 1: Làm quen với bài toán chuyển động ngược chiều trong cùng một thời gian.
Bài 1/144:	
a. Gọi Hs đọc đề.
-Bằng hệ thống câu hỏi, GV để Hs phát hiện được trong bài toán có hai chuyển động đồng thời, ngược chiều nhau.
-GV vẽ sơ đồ (như SGK). GV giải thích: Khi ô tô gặp xe máy thì cả ô tô và xe máy đi hết quãng đường 180km từ hai chiều ngược nhau.
-Hướng dẫn Hs giải bài toán.
-GV kết luận cách giải bài toán dạng chuyển động ngược chiều cùng một thời gian như sau:
+Bước 1: Tính tổng vận tốc của hai chuyển động.
+Bước 2: Tính thời gian hai chuyển động gặp nhau.
b. Gọi Hs đọc đề.
-Yêu cầu Hs thảo luận nhóm đôi, tìm cách giải bài toán.
-Gọi đại diện một nhóm viết bài làm trên bảng. 
-Sửa bài, nhận xét.
HĐ 2: Rèn kĩ năng thực hành tính quãng đường, vận tốc và thời gian.
Bài 2/145:
-Gọi Hs đọc đề.
-GV yêu cầu Hs làm bài vào vở.
-Chấm, sửa bài, nhận xét.
Bài 3/145:
-Gọi Hs đọc đề.
-Yêu cầu Hs thảo luận nhóm 4 để giải toán. Khuyến khích giải bằng các cách khác nhau.
-GV quan sát và mời đại diện các nhóm có cách giải khác nhau trình bày lên bảng.
-Nhận xét và so sánh các cách làm, chữa bài.
Bài 4/145:
-Gọi Hs đọc đề , nêu cách làm bài toán.
-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.
-Chấm, sửa bài, nhận xét.
HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
-Yêu cầu Hs nêu cách giải bài toán dạng chuyển động ngược chiều cùng một thời gian.
-Đọc đề.
-Trả lời.
-Theo dõi.
-Theo dõi, làm bài.
-Lắng nghe và nhắc lại.
-Đọc đề.
-Thảo luận nhóm đôi.
-Làm bài trên bảng.
-Nhận xét.
-Đọc đề.
-Làm bài vào vở.
-Nhận xét.
-Đọc đề.
-Thảo luận và giải toán.
-Đại diện nhóm trình bày.
-Nhận xét.
-Hs đọc.
-Làm bài vào vở.
-Nhận xét.
-Trả lời
Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2012
MÔN TAÄP ÑOÏC
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 5)
I.  ... ược lời bạn.
- Gd kĩ năng sống :
KN hợp tác, KN giao tiếp
ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
Tranh minh họa trong SGK.
Bảng phụ ghi tên các nhân vật trong câu chuyện.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra 2 HS
Nhận xét, cho điểm
Kể chuyện về truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam hoặc một kỉ niệm về thầy (cô) giáo
2. Bài mới
1. Giới thiệu bài
GV giới thiệu bài
HS lắng nghe
2. GV kể chuyện 
HĐ 1: GV kể chuyện lần 1:
GV treo bảng phụ ghi tên các nhân vật lên + giới thiệu cho HS rõ
HĐ 2: GV kể chuyện lần 2:
(Kết hợp chỉ tranh minh họa)
Lắng nghe 
Quan sát + lắng nghe 
Quan sát + lắng nghe 
3. HS kể chuyện
HĐ 1: Hướng dẫn HS kể chuyện + trao đổi ý nghĩa câu chuyện trong nhóm:
Cho HS đọc yệu cầu 1 trong SGK
HĐ 2: cho HS thi kể theo lời kể của một nhân vật trong truyện:
Nhận xét + khen những HS kể hay
1 HS đọc to, lớp lắng nghe
Từng cặp kể chuyện + thống nhất ý nghĩa câu chuyện 
HS thi kể chuyện
Lớp nhận xét 
4. Củng cố, dặn dò
Nhận xét tieát học 
Dặn HS về chuẩn bị cho tieát Kể chuyện tuaàn 30 
HS lắng nghe
HS thực hiện
MÔN Ñòa lí 
CHAÂU ÑAÏI DÖÔNG VAØ CHAÂU NAM CÖÏC
 I- Muïc tieâu : Hoïc xong baøi naøy,HS:
 -Neâu ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm tieâu bieåu veà vò trí ñòa lí, töï nhieân, daân cö, kinh teá cuûa chaâu Ñaïi Döông vaø chaâu Nam Cöïc.
 -Xaùc ñònh ñöôïc treân baûng ñoà vò trí ñòa lí, giôùi haïn cuûa chaâu Ñaïi Döông vaø chaâu Nam Cöïc.
- Gd kĩ năng sống :
KN tìm kiếm và xử lí thông tin
II-Chuaån bò TB - ÑDDH: 
1 - GV : SGK.,SGV, Baûn ñoà töï nhieân chaâu Ñaïi Döônng vaø chaâu Nam Cöïc. Quaû ñòa caàu.
 -Tranh aûnh veà thieân nhieân, daân cö cuûa chaâu Ñaïi Döông vaø chaâu Nam Cöïc.
 2 - HS : SGK.
III-Noäi dung; phöông phaùp giaûng daïy cuûa GV. 
Noäi dung daïy hoïc
Phöông phaùp daïy hoïc
I - Kieåm tra baøi cuõ : “Chaâu Mó (tt)”.
Caâu1: Neâu ñaëc ñieåm cuûa daân cö chaâu Mó ?
Caâu2: Neàn kinh teá Baéc Mó coù khaùc gì so vôùi Trung Mó vaø Nam Mó ?
Caâu 3 :Neâu vò trí ñòa lí, thuû ñoâ Hoa Kì ?
 - Nhaän xeùt,
II- Baøi môùi : 
 1/ Chaâu ñaïi Döông.
Vò trí, ñòa lí, giôùi haïn. 
 - HS döïa vaøo löôïc ñoà, keânh chöõ trong SGK:Traû lôøi caâu hoûi: 
+Chaâu Ñaïi Döông goàm nhöõng phaàn ñaát naøo?
 + Cho bieát luïc ñòa OÂ-xtraây-li-a naèm ôû baùn caàu Nam hay baùn caàu Baéc ?
 + Ñoïc teân vaø chæ vò trí moät soá ñaûo, quaàn ñaûo thuoäc chaâu Ñaïi Döông.
 - GV giôùi thieäu vò trí ñòa lí, giôùi haïn chaâu Ñaïi Döông treân quaû Ñòa caàu.
Ñaëc ñieåm töï nhieân 
- HS döïa vaøo tranh aûnh, SGK ñeå hoaøn thaønh baûng.
GV giuùp HS hoaøn thieän caâu traû lôøi; 
c) Daân cö vaø hoaït ñoäng kinh teá.
 HS döïa vaøo SGK, traû lôøi caùc caâu hoûi:
 -Veà daân soá chaâu Ñaïi Döông coù gì khaùc caùc chaâu luïc ñaõ hoïc?
- Daân cö ôû luïc ñòa OÂ-xtraây-li-a vaø caùc ñaûo coù gì khaùc nhau?
- Trình baøy ñaëc ñieåm kinh teá cuûa OÂ-xtraây-li-a.
 @ Chaâu Nam Cöïc .
 - HS döïa vaøo löôïc ñoà, SGK, tranh aûnh:
 Traû lôøi caâu hoûi cuûa muïc 2 trong SGK.
 -Cho HS chæ treân baûn ñoà vò trí ñòa lí cuûa chaâu Nam Cöïc, vaø trình baøy keát quaû thaûo luaän.
 GV KL: lôøi giaûi ñuùng
III - Cuûng coá :
 + Em bieát gì veà chaâu Ñaïi Döông ?
 + Chaâu Nam Cöïc coù ñaëc ñieåm gì khaùc bieät vôùi caùc chaâu luïc ñaõ hoïc?
IV - Nhaän xeùt - daën doø : 
- Naém chaéc noïi dung baøi hoïc.
 -Baøi sau: “Caùc Ñaïi Döông treân theá giôùi”.
 - Nhaän xeùt tieát hoïc 
-Goïi 3 HS leân baûng chæ vaø neâu mieäng.
Laøm vieäc caû lôùp, nhoùm ñoâi, döïa vaøo tranh aûnh, SGK 
- Ñaïi dieän baùo caùo keát quaû, lôùp nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng nhoùm.
Böôùc 1:HS thaûo luaän. 
Böôùc 2: Ñaïi dieän baùo caùo keát quaû.
-Laøm vieäc nhoùm ñoâi. Vaø neâu keát quaû.
Lôùp nhaän xeùt, boå sung.
-Laøm vieäc nhoùm . neâu keát quaû.
-GV cuøng HS heä thoáng laïi noäi dung baøi hoïc.
Höôùng daãn HS hoïc ôû nhaø vaø giao vieäc.
Thứ sáu ngày 30 tháng 3 năm 2012
MÔN TOÁN
ÔN TẬP VỀ ĐO ĐỘ DÀI VÀ ĐO KHỐI LƯỢNG 
(tiếp theo)
I. Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, củng cố về:
Viết các số đo độ dài và khối lượng dưới dạng số thập phân.
Mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài và đơn vị đo khối lượng thông dụng.
- Gd kĩ năng sống :
KN ra quyết định, KN giải quyết v/đ
II. Đồ dùng dạy học:
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài tập sau: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
4956m = kmm = ,km b. 4657g = .kgg =,kg
 2098m = kmm = ,km 3025g = .kgg =,kg
 267cm = mcm =,m 7526kg = tấnkg = ,tấn
 504cm = mcm =,m 4063kg = tấnkg = ,tấn
- Sửa bài, nhận xét việc kiểm tra bài cũ.
2. Bài mới:
* Giới thiệu bài mới: (1’)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
HĐ 1: Củng cố viết các số đo độ dài và khối lượng dưới dạng số thập phân.
Bài 1/153:
-GV yêu cầu Hs đọc đề và làm bài vào vở.
-Chấm, sửa bài, nhận xét. Khuyến khích Hs nêu cách làm của một số phép đổi.
Bài 2/153
-GV yêu cầu Hs đọc đề và làm bài vào vở.
-Chấm, sửa bài, nhận xét. Yêu cầu Hs so sánh cách viết số đo độ dài và số đo khối lương dưới dạng số thập phân.
HĐ 2: Củng cố mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài và khối lượng thông dụng.
Bài 3/153: 
-GV gọi Hs đọc đề.
-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.
-Chấm, sửa bài, nhận xét. Yêu cầu Hs nêu cách làm.
Bài 4/153: 
-GV gọi Hs đọc đề.
-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.
-Chấm, sửa bài, nhận xét. Yêu cầu Hs nêu cách làm.
HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
-Yêu cầu Hs về nhà xem lại bài.
-Đọc đề và làm bài.
-Nhận xét, nêu cách làm.
-Đọc đề và làm bài.
-Nhận xét, so sánh.
-Đọc đề.
-Làm bài vào vở.
-Nhận xét, nêu cách làm.
-Đọc đề.
-Làm bài vào vở.
-Nhận xét, nêu cách làm.
MÔN Tập làm văn
TRẢ BÀI VĂN TẢ CÂY CỐI
MỤC TIÊU:
Biết rút kinh nghiệm về cách bố cục, trình tự miêu tả, quan sát và chọn lọc chi tiết, cách diễn đạt, trình bày trong bài văn tả cây cối.
Biết tham gia sửa lỗi chung; biết tự sửa lỗi thầy cô yêu cầu; phát hiện và sửa lỗi đã mắc phải trong bài làm của mình; biết viết lại một đoạn trong bài làm của mình cho hay hơn.
- Gd kĩ năng sống :
 KN tự nhận thức
ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
Bảng phụ ghi 5 đề bàicủa tiết Kiểm tra viết (Tả cây cối, tuần 27); một số lỗi điển hình cần chữa chung trước lớp.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra đọc phân vai
Nhận xét + cho điểm
Đọc lại một trong hai màn kịch đã học ở tiết trước
2. Bài mới 
1. Giới thiệu bài
GV giới thiệu bài
HS lắng nghe
2. Nhận xét
HĐ 1: Nhận xét chung:
GV đưa bảng phụ viết 5 đề của tiết kiểm tra 
GV đặt câu hỏi để HS xác định yêu cầu đề bài 
Nêu ưu điểm của bài làm
Nêu những thiếu sót
HĐ 2: Thông báo điểm:
HS trả lời
Lắng nghe
Lắng nghe
Lắng nghe
3. Chữa bài 
HĐ 1: Hướng dẫn chữa lỗi chung:
Cho một số HS lên chữa lỗi
GV nhận xét + chốt lại kết quả đúng 
HĐ 2: Hướng dẫn HS chữa lỗi trong bài: 
GV theo dõi, kiểm tra
HĐ 3: Hướng dẫn HS học tập những đoạn, bài văn hay: 
GV đọc những đoạn, bài văn hay
HĐ 4: Hướng dẫn HS viết lại đoạn văn: 
Nhận xét + chấm một số bài
HS lên bảng chữa lỗi
Lớp nhận xét
Đọc nhận xét, tự sửa lỗi 
Đổi bài cho nhau sửa lỗi
Lắng nghe, trao đổi vối bạn
Lắng nghe 
HS viết lại đoạn viết chưa hay + đọc đoạn vừa viết 
4. Củng cố, dặn dò
Nhận xét tiết học 
Yêu cầu HS viết bài chưa đạt về viết lại.
Dặn HS chuẩn bị bài cho tiết sau.
HS lắng nghe 
HS thực hiện
HS thực hiện 
MÔN	KĨ THUẬT
L¾p m¸y bay trùc th¨ng ( 3 tiÕt)
I. Môc tiªu: HS cÇn ph¶i:
Chän ®óng vµ ®ñ số lượng c¸c chi tiÕt l¾p m¸y bay trùc th¨ng
Biết cách lắp và lắp được máy bay trược thăng theo mẫu. Máy bay lắp tương đối chắc chắn.
Rèn luyện tính cẩn thận khi thực hành.
Yêu thích bộ môn này
- Gd kĩ năng sống :
KN hợp tác, KN giao tiếp
II. §å dïng d¹y häc:
MÉu m¸y bay trùc th¨ng ®· l¾p s½n
Bé l¾p ghÐp m« h×nh kÜ thuËt
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
TIẾT 3
3, Ho¹t ®éng 3: HS thùc hµnh l¾p m¸y bay trùc th¨ng
a.Chän chi tiÕt:
-GV kiÓm tra hs chän c¸c chi tiÕt
b.L¾p tõng bé phËn:
-Gäi 1hs ®äc phÇn ghi nhí SGK
-Yªu cÇu hs ph¶i quan s¸t kÜ h×nh vµ ®äc néi dung tõng b­íc l¾p trong SGK
-GV nh¾c hs l­u ý 1 sè ®iÓm
-GV theo dâi vµ uèn n¾n kÞp thêi nh÷ng hs l¾p sai hoÆc lóng tóng
c.L¾p r¸p m¸y bay trùc th¨ng ( H.1)
-Nh¾c hs khi l¾p r¸p cÇn l­u ý:
+ B­íc l¾p th©n m¸y bay vµo sµn ca bin vµ gi¸ ®ì ph¶i l¾p ®óng vÞ trÝ
+ B­íc l¾p gi¸ ®ì sµn ca bin vµ cµng m¸y bay ph¶i ®­îc l¾p thËt chÆt
-HS chän ®óng ®ñ c¸c chi tiÕt theo b¶ng trong SGK
-1hs ®äc ghi nhí
-HS quan s¸t h×nh, ®äc néi dung tõng b­íc vµ thùc hµnh l¾p; khi l¾p cÇn chó ý:
+ L¾p th©n vµ ®u«i m¸y bay theo nh÷ng chó ý mµ GV ®· HD ë tiÕt 1
+ L¾p c¸nh qu¹t ph¶i l¾p ®ñ sè vßng h·m
+ L¾p cµng m¸y bay ph¶i chó ý ®Õn vÞ trÝ trªn, d­íi cña c¸c thanh; mÆt ph¶i, mÆt tr¸i cña cµng m¸y bay
-HS l¾p r¸p m¸y bay trùc th¨ng theo c¸c b­íc trong SGK
4, Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ s¶n phÈm
Tæ chøc cho hs tr­ng bµy s¶n phÈm theo nhãm
GV nªu nh÷ng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ s¶n phÈm theo môc III( SGK)
Cö 1 nhãm hs dùa vµo tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña b¹n
GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña hs( nh­ c¸c bµi trªn)
Nh¾c hs th¸o rêi c¸c chi tiÕt vµ xÕp vµo hép
5, Củng cố - dÆn dß:
Nêu các bước lắp trực thăng.
NhËn xÐt chung giê häc
DÆn hs chuÈn bÞ bµi sau
SINH HOẠT LỚP TUẦN 29
I-Mục tiêu 
Tổng kết các hoạt động tuần qua . Yêu cầu chính xác , khách quan .
 Triển khai kế hoạch tuần đến .Yêu cầu vừa sức, khoa học, rõ ràng .
Sinh hoạt văn nghệ tập thể, chơi trò chơi. Yêu cầu HS tham gia chơi tích cực, vô tư .
- Gd kĩ năng sống :
 KN tự nhận thức
 II-Chuẩn bị TB - ĐDDH: 
- GV: Sổ chủ nhiệm. 
 - Học sinh: Sổ theo dõi của các tổ trưởng. 
- Dự kiến hình thức tổ chức dạy học : cá nhân, nhóm đôi, nhóm, cả lớp. 
 III-Nội dung; phương pháp giảng dạy của GV , yêu cầu cần học của từng đối tượng hs 
1-Tổng kết các hoạt động tuần qua 
+ GV yêu cầu các tổ trưởng lên báo cáo các hoạt động của tổ mình. 
+ GV nhận xét, đánh gíá, tuyên dương những HS tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ .Ph bình , trách phạt những HS vi phạm (trực nhật lớp ,..
+ Ghi nhận , giải thích những ý kiến của HS.
2-Triển khai kế hoạch tuần đến :
 - Tiếp tục thực hiện tốt những nội quy của trường lớp. 
 - Lễ phép với người lớn , nhường nhịn em nhỏ. 
 - Học bài và làm bài trước khi đến lớp. 
 - Phân nhóm học ở nhà
 - Phân công HS bị vi phạm trực nhật lớp .
 - Thu các khoản tiền. 
3-Sinh hoạt văn nghệ tập thể 
 - Cho cả lớp chơi trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”, ai vi phạm sẽ hát trước lớp 1 bài hát. 
 - Cho cả lớp thi hát các bài hát thiếu nhi và nhi đồng.

Tài liệu đính kèm:

  • docNew Microsoft Word Document.doc