Giáo án lớp 5 tuần 26 chuẩn

Giáo án lớp 5 tuần 26 chuẩn

TẬP ĐỌC: NGHĨA THẦY TRÒ

I. Mục tiêu :

- Đọc diễn cảm bài văn, ngắt nghỉ hơi ở những câu văn dài một cách hợp lí.

- Hiểu ý nghĩa bài: Ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta, nhắc nhở mọi người cần giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp đó.

- Trả lời được các câu hỏi 1, 2.

 

doc 22 trang Người đăng nkhien Ngày đăng 21/05/2016 Lượt xem 308Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 5 tuần 26 chuẩn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 26 Thø hai ngµy 28 th¸ng 2 n¨m 2011
CHÀO CỜ:
 NHÂN XÉT ĐẦU TUẦN
TAÄP ÑOÏC: NGHÓA THAÀY TROØ
I. môc tiªu :
- Đọc diễn cảm bài văn, ngắt nghỉ hơi ở những câu văn dài một cách hợp lí.
- Hiểu ý nghĩa bài: Ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta, nhắc nhở mọi người cần giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp đó.
- Trả lời được các câu hỏi 1, 2.
II. §å dïng d¹y häc :
 Tranh minh ho¹ SGK .
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
1. Kieåm tra baøi cuõ: 
? Ñoïc thuoäc loøng baøi thô Cöûa soâng.
? Pheùp nhaän hoùa ôû khoå thô cuoái taùc giaû ñaõ noùi leân ñieàu gì veà taám loøng cuûa cöûa soâng ñoái vôùi coäi nguoàn? 
-GV nhaän xeùt ghi ñieåm töøng em.
 2. Baøi môùi: 
HÑ1: Luyeän ñoïc .
- Goïi 1 HS khaù ñoïc caû baøi tröôùc lôùp.
- Yeâu caàu HS luyeän ñoïc noái tieáp theo ñoaïn.
+ Laàn1:Theo doõi, söûa phaùt aâm sai cho hoïc sinh. Keát hôïp reøn ñoïc töø khoù.
+Laàn 2: Giuùp HS hieåu caùc töø ngöõ 
+ Laàn 3: ñoïc ngaét nghæ caâu daøi. 
- GV ñoïc maãu caû baøi.
HÑ2 : Tìm hieåu baøi. 
? Caùc moân sinh cuûa cuï giaùo Chu ñeán nhaø thaày ñeå laøm gì?
? Tìm chi tieát trong baøi cho thaáy hoïc troø raát toân kính cuï giaùo Chu?
?Tình caûm cuï giaùo Chu ñoái vôùi ngöôøi thaày ñaõ daïy cuï theá naøo? Chi tieát naøo bieåu hieän tình caûm ñoù?
?Em haõy tìm thaønh ngöõ, tuïc ngöõ noùi leân baøi hoïc maø caùc moân sinh nhaän ñöôïc trong ngaøy möøng thoï cuï giaùo Chu?
HÑ 3: Luyeän ñoïc dieãn caûm .
- Toå chöùc HS ñoïc dieãn caûm theo ñoaïn 3 .
- Goïi 3 HS ñoïc noái tieáp 3 ñoaïn tröôùc lôùp theo toáp .
- Yeâu caàu bình choïn baïn ñoïc hay.GV nhaän xeùt vaø tuyeân döông - Ghi ñieåm cho HS.
3. Cuûng coá - Daën doø: 
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
* 2 H ®oïc baøi Cöûa soâng vaø traû lôøi caâu hoûi.
*1em ñoïc, caû lôùp laéng nghe, ñoïc thaàm theo SGK.
- Thöïc hieän traû lôøi
- Hoïc sinh noái tieáp ñoïc baøi, lôùp theo doõi ñoïc thaàm theo.
- Laéng nghe.
* Lôùp ñoïc thaàm, caû lôùp theo doõi vaø traû lôøi caâu hoûi.
-H kh¸c neâu yù kieán, lôùp boå sung 
* 3 em thi ñoïc dieãn caûm theo ñoaïn, lôùp theo doõi bình choïn 
TOAÙN: NHAÂN SOÁ ÑO THÔØI GIAN
I. môc tiªu :
 -Bieát thöïc hieän pheùp nhaân soá ño thôøi gian vôùi moät soá.
-Vaän duïng vaøo giaûi caùc baøi toaùn trong thöïc tieãn.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
1. Kieåm tra baøi cuõ: Tính vaø neâu caùch tính
 16 phuùt 58 giaây + 25 phuùt 3 giaây 
 8 giôø 45 phuùt + 12 giôø 37 phuùt 
-GV nhaän xeùt ghi ñieåm töøng em.
 2. Baøi môùi: 
HÑ 1 : Tìm hieåu ví duï – ruùt ra caùch nhaân.
VD1 : -Yeâu caàu HS ñoïc ñeà– tìm hieåu ñeà 
 Toùm taét.
 1 saûn phaåm : 1 giôø 10 phuùt.
 3 saûn phaåm :  thôøi gian?
+ Yeâu caàu HS neâu pheùp tính cuûa baøi toaùn
 1 giôø 10 phuùt ´ 10 = ? 
+ Yeâu caàu HS ñaët pheùp tính vaø thöïc hieän.
 VD 2 : Tieán haønh töông töï.
+ Neâu pheùp tính 3 giôø 15 phuùt
+ Thöïc hieän nhaân x 5
+ Neâu keát quaû 15 giôø 75 phuùt
+ Neâu caùch laøm = 16 giôø 15 phuùt
-Qua 2 ví duï, GV choát caùch nhaân:
 HÑ 2 : Thöïc haønh laøm baøi taäp .
Baøi 1. 
-Yeâu caàu HS ñoïc, neâu yeâu caàu baøi 1 vaø thöïc hieän laøm baøi 
-GV goïi HS chaäm laøm treân baûng vaø höùông daãn cuï theå.
-GV nhaän xeùt vaø choát laïi caùch laøm. 
3. Cuûng coá - Daën doø: 
 - Nhaän xeùt tieát hoïc.
*Yeâu caàu 2 HS laøm baøi taäp .
*1 em ñoïc ñeà, 2 em theå hieän tìm hieåu ñeà, toùm taét.
-HS thöïc hieän vieát pheùp tính.
Neâu keát quaû, neâu caùch laøm.
-Thöïc hieän caù nhaân theo yeâu caàu cuûa GV.
*1 em ñoïc vaø neâu yeâu caàu baøi 1,
3 em laøm baûng, lôùp laøm vôû.
-Ñoåi vôû cheùo nhau ; söûa Ñ/S.
ÑAÏO ÑÖÙC : EM YEÂU HOAØ BÌNH (Tieát 1)
I. môc tiªu : Hoïc xong baøi hoïc, hs bieát:
-Giaù trò cuûa hoaø bình; Treû em coù quyeàn soáng trong hoaø bình vaø coù traùch nhieän tham gia caùc hoaït ñoäng baûo veä hoaø bình.
-Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng baûo veä hoaø bình do nhaø tröôøng, ñòa phöông toå chöùc.
-Yeâu hoaø bình, quyù troïng vaø uûng hoä caùc daân toäc ñaáu tranh cho hoaø bình; gheùt chieán tranh phi nghóa vaø leân aùn nhöõng keû phaù hoaïi hoaø bình, gaây chieán tranh.
II. §å dïng d¹y häc :
 -Tranh, aûnh trong sgk.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
1. Kieåm tra baøi cuõ: 
- Chuùng ta caàn laøm gì ñeå goùp phaàn xaây döïng ñaát nöôùc ?
 - Haõy haùt hoaëc ñoïc baøi thô ca ngôïi veà ñaát nöôùc Vieät Nam ? 
- Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.
2. Baøi môùi:
HÑ 1 : Tìm hieåu thoâng tin ( SGK /37) 
-Yeâu caàu 3HS ñoïc noái tieáp 2 thoâng tin SGK.
-Yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän theo nhoùm baøn traû lôøi caùc caâu hoûi sau:
? Em coù nhaän xeùt gì veà cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân, ñaëc bieät laø treû em ôû caùc vuøng coù chieán tranh?
? Chieán tranh gaây ra nhöõng haäu quaû gì?
- Yeâu caàu ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû .
- Môøi caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.GV choát:
HÑ 2 : Thöïc haønh laøm baøi taäp .
Baøi 1: Baøy toû thaùi ñoä 
 -Yeâu caàu lôùp tröôûng laàn löôït ñoïc töøng yù trong baøi taäp 1.Caùc baïn baøy toû thaùi ñoä cuûa mình qua töøng yù kieán baèng caùch giô theû.Sau ñoù giaûi thích lí do.
- Môøi GV ñaùnh giaù, toång keát. 
Baøi 2: - Yeâu caàu HS ñoïc vaø neâu yeâu caàu SGK
- Cho HS trao ñoåi theo nhoùm ñoâi vaø phaùt bieåu suy nghó cuûa mình.
- Môøi moät soá nhoùm trình baøy keát quaû.GV choát:
*Yeâu caàu 2 HS traû lôøi caâu hoûi .
* Ñoïc thoâng tin vaø thaûo luaän nhoùm baøn theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân.
-3-4 nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän.
 -Caû lôùp nhaän xeùt vaø boå sung.
* HS thöïc hieän theo nhoùm 2 em.
-Nhieàu em trình baøy yù kieán cuûa mình.
* Moät em ñoïc to baøi taäp 2.
-Thaûo luaän nhoùm ñoâi theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân. 
- 2-3 nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa nhoùm mình, lôùp nhaän xeùt boå sung.
LÒCH SÖÛ: CHIEÁN THAÉNG “ÑIEÄN BIEÂN PHUÛ TREÂN KHOÂNG”
I. môc tiªu :
 - BiÕt cuèi n¨m 1972, MÜ dïng m¸y bay B52 nÐm bom hßng huû diÖt Hµ Néi vµ c¸c thµnh phè lín ë miÒn B¾c, ©m m­u khuÊt phôc nh©n d©n ta.
- Qu©n vµ d©n ta ®· lËp nªn chiÕn th¾ng oanh liÖt “ §iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng”
II. §å dïng d¹y häc :
 -Tranh, aûnh trong sgk.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
1. Kieåm tra baøi cuõ: 
? Neâu yù nghóa lòch söû cuûa chieán dòch toång tieán coâng vaø noåi daäy Teát Maäu Thaân 1968?
-GV nhaän xeùt ghi ñieåm töøng em.
 2. Baøi môùi: 
HÑ1 : Nguyeân nhaân Mó duøng B52 ñaùnh phaù Haø Noäi. 
 -Yeâu caàu HS xem noäi dung SGK vaø xem tranh tö lieäu veà caûnh Haø Noäi bò bom Mó doäi xuoáng.
? Taïi sao Myõ neùm bom nhaèm huûy dieät mieàn ?Myõ taán coâng Haø Noäi vaøo ngaøy naøo? baèng phöông tieän gì? 
HÑ2 : Dieãn bieán .
- Yeâu caàu HS ñoïc phaàn 2 trong SGK 
- Hoaït ñoäng caù nhaân- trình baøy tröùôc lôùp.
? Tröôùc söï taán coâng cuûa Myõ, Ñaûng vaø nhaân daân ñaõ ñoái phoù nhö theá naøo ?
? Cuoäc chieán ñaáu choáng maùy bay Myõ cuûa ngöôøi daân Haø Noäi baét ñaàu luùc naøo vaø keát thuùc luùc naøo?
?Hình aûnh moät goùc phoá Khaâm Thieân Haø Noäi bò maùy bay Myõ taøn phaù vaø vieäc Myõ neùm bom vaøo caû tröôøng hoïc, beänh vieän, khu daân cö gôïi cho em suy nghó gì? 
HÑ3 : YÙ nghóa lòch söû .
-Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm baøn, noäi dung : 
1 ) Neâu yù nghóa lòch söû cuûa chieán thaéng ? 
2 ) Taïi sao goïi chieán thaéng 12 ngaøy ñeâm cuoái naêm 1972 ôû Haø Noäi vaø caùc thaønh phoá khaùc laø “ Ñieän Bieân Phuû treân khoâng” ?
-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy – GV toång keát vaø choát : 
3. Cuûng coá - Daën doø: 
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
*Yeâu caàu 2 HS traû lôøi caâu hoûi .
* 1-2 em ñoïc ; lôùp theo doõi SGK, Quan saùt tranh tö lieäu
-HS traû lôøi, HS khaùc boå sung.
* 1-2 em ñoïc ; lôùp theo doõi SGK vaø duøng buùt chì gaïch döùôi nhöõng dieãn bieán chính vaø keát quaû cuûa traän chieán ñaáu.
-Laàn löôït caù nhaân trình baøy caùc yeâu caàu cuûa GV neâu.
- Quan saùt tranh SGK vaø phaùt bieåu theo suy nghó.
* Töï thaûo luaän nhoùm theo baøn; cöû thö kyù ghi keát quûa. 
-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy, boå sung, môøi GV toång keát nhaéc laïi yù chính.
Thø ba ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 2011
ThÓ dôc: m«n thÓ thao tù chän
 Trß ch¬i “chuyÒn vµ b¾t bãng tiÕp søc”
I. Môc tiªu: Gióp häc sinh:
- TiÕp tôc «n t©ng cÇu b»ng ®ïi, ®ì ®ïi, chuyÒn cÇu b»ng mu bµn ch©n hoÆc nÐm bãng (150 g) tróng ®Ých vµ mét sè ®éng t¸c bæ trî. Yªu cÇu thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c vµ n©ng cao thµnh tÝch.
- Ch¬i trß ch¬i “ChuyÒn vµ b¾t bãng tiÕp søc”. Yªu cÇu tham gia ch¬i t¬ng ®èi chñ ®éng, nhiÖt t×nh.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng thÇy
Ho¹t ®éng trß
1. PhÇn më ®Çu:
- Giíi thiÖu bµi:
- Khëi ®éng:
2. PhÇn c¬ b¶n: 
 M«n thÓ thao tù chän.
- §¸ cÇu.
- NÐm bãng:
 * Trß ch¬i “ChuyÒn vµ b¾t bãng tiÕp søc”
- Gi¸o viªn nªu tªn trß ch¬i.
 3. PhÇn kÕt thóc:
 - NhËn xÐt giê. 
- Nªu môc tiªu, nhiÖm vô cña bµi.
- Xoay c¸c khíp cæ ch©n, khíp gèi, h«ng, vai.
* Ch¹y nhÑ trªn ®Þa h×nh tù nhiªn theo 1 hµng däc hoÆc ch¹y theo hµng ngang.
+ ¤n t©ng cÇu b»ng ®ïi: 3 ®Õn 4 phót.
+ Thi t©ng cÇu b»ng ®ïi: 3 ®Õn 4 phót
+ ¤n chuyÒn cÇu b»ng mu bµn ch©n: 7 ®ªn 8 phót.
+ ¤n tung bãng b»ng 1 tay, b¾t bãng b»ng 2 tay.
* ¤n nÐm bãng (150 g) tróng ®Ých.
* Nh¾c häc sinh tãm t¾t c¸ch ch¬i.
TAÄP ÑOÏC: HOÄI THOÅI CÔM THI ÔÛ ÑOÀNG VAÂN
I. môc tiªu :
- Đọc diễn cảm bài văn, đọc đúng từ ngữ khó
- Hiểu nội dung và ý nghĩa bài văn: Lễ hội thổi cơm thi ở Đồng Vân là nét đẹp văn hoá của dân tộc 
- Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3, 4
II. §å dïng d¹y häc :
 Tranh minh ho¹ SGK .
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
1. Kieåm tra baøi cuõ: Baøi Nghóa thaày troø .
? Tìm chi tieát trong baøi cho thaáy hoïc troø raát toân kính cuï giaùo Chu? 
? Neâu yù nghóa cuûa baøi ? 
-Giaùo vieân nhaän xeùt, ghi ñieåm 
2. Baøi môùi: 
HÑ1: Luyeän ñoïc .
- Goïi 1 HS khaù ñoïc caû baøi tröôùc lôùp.
- Yeâu caàu HS luyeän ñoïc noái tieáp theo ñoaïn.
+ Laàn1:Theo doõi, söûa phaùt aâm sai cho hoïc sinh. +Laàn 2: Giuùp HS hieåu caùc töø ngöõ môùi .
+ Laàn 3 :ñoïc ngaét nghæ caâu .
- GV ñoïc maãu caû baøi.
HÑ2 : Tìm hieåu baøi. 
?Hoäi thoåi côm thi ôû laøng Ñoàng Vaân baét nguoàn töø ñaâu? 
?Tìm chi tieát trong baøi cho thaáy töøng thaønh vieân cuûa moãi ñoäi thi ñeàu phoái hôïp nhòp nhaøng, aên yù vôùi nhau?
 ? Taïi sao laïi noùi vieäc giaät giaûi trong hoäi thi laø nieàm töï haøo khoù coù gì saùnh noåi vôùi daân laøng?
HÑ 3: Luyeän ñoïc dieãn caûm .
- Toå chöùc HS ñoïc dieãn caû ... m khaùc theo doõi nhaän xeùt vaø boå sung.
*1 em ñoïc yeâu caàu baøi 3
-1-2 nhoùm leân dieãn treân lôùp
Lôùp nhaän xeùt, ñaùnh giaù.
Kĩ thuật
LẮP XE BEN (TIẾT 3)
I.Mục tiêu: 
- Chọn đúng đủ số lượng các chi tiết lắp xe ben.
- Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu.Xe lắp tương đối chắc chắn, có thể chuyển động được.
- Rèn tính cẩn thận , tính kiên chì.
II.Đồ dùng dạy học: Bộ lắp ghép, mẫu xe ben.
III. Các hoạt động dạy học.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Kiểm tra bài cũ.
? Lắp xe ben gồm mấy bộ phận? Là những bộ phận nào?
- Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của hs.
2. Dạy bài mới:
* Giới thiệu bài: Trực tiếp.
Hoạt động 1: Thực hành lắp xe ben.
a. Lắp ráp xe ben.
-Yêu cầu hs tiếp tục thực hành lắp ráp xe ben theo các bước trong sgk.
- Yêu cầu hs kiểm tra sự chuyển động của xe ben
b. Đánh giá sản phẩm.
- Yêu cầu hs trưng bày sản phẩm
- Cử hs đi kiểm tra hoạt động của xe ben.
- GV kiểm tra lại, nhận xét, đánh giá.
- Yêu cầu hs thao các chi tiết.
- GV quan sát kiểm tra.
3.Củng cố- dặn dò.
? Lắp xe ben gồm những bộ phận nào?
- Dặn về thực hành, chuẩn bị tiết sau.
- Nhận xét tiết học.
- 2 hs trả lời.
- Hs báo cáo.
- HS tiếp tục thực hành lắp theo nhóm.
- HS tự kiểm tra trong nhóm.
- HS trưng bày theo nhóm.
- 2 hs đi kiểm tra và nhận xét.
- Các nhóm thực hiện tháo các chi tiết.
.
**********************************************************************************Thø sáu ngµy 4 th¸ng 3 n¨m 2011
TOAÙN: VAÄN TOÁC
I. môc tiªu :
 -Cã kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ vËn tèc, ®¬n vÞ ®o vËn tèc.
-BiÕt tÝnh vËn tèc cña mét chuyÓn ®éng ®Òu.
- Lµm bµi tËp 1 ; 2;
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
1. Kieåm tra baøi cuõ: tÝnh :
 4 giôø 6 phuùt :3 = ? 
 3 giôø 54 phuùt :3 = 
-GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
2. Baøi môùi: 
HÑ1 : Höôùng daãn khaùi nieäm vaän toác .
-Giaùo vieân neâu baøi toaùn 1 ( treo baûng phuï)
-Goïi hoïc sinh ñoïc baøi toaùn 1 
- Hoïc sinh neâu: 4 giôø : 170 km
 1 giôø : ? km 
? Muoán bieát trung bình 1 giôø ñi ñöôïc maáy km ta laøm theá naøo?
-Caû lôùp giaûi vaøo nhaùp.
Yeâu caàu HS neâu : Trung bình moãi giôø oâ toâ ñi ñöôïc 42,5 km. Ta noùi raèng : Vaän toác cuûa oâ toâ laø 42,5 km / giôø . 
- GV giôùi thieäu caùch ghi taét : 42,5 km / giôø 
? Em hieåu theá naøo laø vaän toác ?
- GV cho HS öôùc löôïng vaän toác cuûa ngöôøi ñi boä, xe ñaïp, xe maùy, oâ toâ, sau ñoù söûa laïi cho ñuùng vôùi thöïc teá.
- Thoâng thöôøng vaän toác cuûa :
+ Ngöôøi ñi boä khoaûng : 5 km / giôø
+ Xe ñaïp khoaûng : 15 km/ giôø
+ Xe maùy khoaûng : 35 km/ giôø
+ OÂ toâ khoaûng : 50 km/ giôø 
HÑ2: Höôùng daãn caùch tính vaän toác .
- Thaûo luaän nhoùm, noäi dung : 
? Muoán tính vaän toác ta laøm nhö theá naøo?
 - Yeâu caàu caùc nhoùm töï hình thaønh coâng thöùc .
- Giaùo vieân keát luaän vaø ñöa ra coâng thöùc chính xaùc nhaát: - Yeâu caàu HS ñoïc, tìm hieåu vaø vaän duïng coâng thöùc laøm baøi toaùn 2. 
HÑ 3: Vaän duïng thöïc haønh .
 Baøi 1
-Goïi hoïc sinh ñoïc ñeà baøi.Yeâu caàu hoïc sinh toùm taét vaø neâu caùch laøm.
 -Yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû, baûng lôùp.
Baøi 2 
-Goïi hoïc sinh ñoïc ñeà baøi.Yeâu caàu hoïc sinh toùm taét vaø giaûi 
3. Cuûng coá, daën doø:- Nhaän chung xeùt tieát hoïc
* Yeâu caàu 2 HS laøm baøi taäp.
* Hoïc sinh ñoïc laïi ñeà baøi baøi toaùn 1.
-Hoïc sinh thöïc hieän vaøo nhaùp, 1 em laøm baûng.
-HS neâu tröôùc lôùp 
-Quan saùt vaø laéng nghe vaø traû lôøi. 
- H traû lôøi.
- HS lieân heä thöïc teá vaø cho yù kieán
- Tieáp thu.
* Nhoùm 4 em thaûo luaän , cöû thö kyù ghi keát quûa 
- 2-3 em nhaéc laïi.
-Vieát coâng thöùc, Caû lôùp nhaän xeùt.
*HS ñoïc ñeà, tìm hieåu, 1 em giaûi baûng ; lôùp giaûi vôû nhaùp vaø neâu keát quûa.
* HS ñoïc ñeà töøng baøi, tìm hieåu ñeà, toùm taét vaø giaûi. 
- 1 em giaûi baûng, hoïc sinh giaûi baøi vaøo vôû.
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU: LUYEÄN TAÄP THAY THEÁ TÖØ NGÖÕ
ÑEÅ LIEÂN KEÁT CAÂU
I. môc tiªu : 
- Hiểu và nhận biết được những từ chỉ nhân vật Phù Đổng Thiên Vương và những từ dùng để thay thế trong BT 1. Thay thế được những từ ngữ lặp lại trong hai đoạn văn theo yêu cầu của BT 2.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc 
1. Kieåm tra baøi cuõ: 
? Truyeàn thoáng laø gì ?
? Keå vaøi truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc Vieät Nam? 
-GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
2. Baøi môùi: 
HÑ1: Höùông daãn HS laøm baøi 1 .
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
-Yeâu caàu HS laøm vaøo saùch. Yeâu caàu 1-2 em laøm vaøo baûng nhoùm vaø sau ñoù daùn leân baûng.
-Yeâu caàu HS nhaän xeùt, söûa baøi. Giaùo vieân nhaän xeùt, choát keát quaû ñuùng.
HÑ2: Höùông daãn HS laøm baøi 2 
- Goïi HS ñoïc noäi dung cuûa baøi.
-GV phaùt buùt daï vaø giaáy khoå to ñaõ vieát saün 2 ñoaïn vaên cho 2 HS, sau ñoù daùn baûng lôùp
-GV nhaän xeùt, choát keát quaû ñuùng.
HÑ3: Höùông daãn HS laøm baøi 3 
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
-Yeâu caàu H giôùi thieäu ngöôøi hieáu hoïc em choïn vieát laø ai? 
- Goïi 1-2 em laøm baøi treân baûng
-Yeâu caàu HS trình baøy baøi laøm.
-GV nhaän xeùt vaø chaám ñieåm nhöõng ñoaïn vieát toát.
3. Cuûng coá, daën doø:- Nhaän chung xeùt tieát hoïc.
* Yeâu caàu 2 caù nhaân ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi.
* 2 HS ñoïc, caû lôùp ñoïc thaàm laïi ñoaïn vaên, baøi vaên vaø thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV.
-Caù nhaân suy nghó cuøng laøm baøi vaøo saùch, baûng nhoùm, sau ñoù daùn leân baûng vaø trình baøy.
-Lôùp nhaän xeùt, boå sung.
* 2 HS ñoïc, caû lôùp ñoïc thaàm. 
- 1 em ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
-2 HS leân baûng laøm baøi treân phieáu,trình baøy tröôùc lôùp.
- Lôùp nhaän xeùt, söûa baøi.
* 1 HS ñoïc vaø neâu yeâu caàu baøi .
-HS thöïc hieän vieát ñoaïn vaên theo yeâu caàu.Sau ñoù noái tieáp nhau ñoïc ñoaïn vaên,noùi roõ nhöõng töø ngöõ thay theá söû duïng ñeå lieân keát caâu, lôùp nhaän xeùt.
KHOA HOÏC: SÖÏ SINH SAÛN CUÛA THÖÏC VAÄT COÙ HOA ( tt )
I. môc tiªu :
- Kể được tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng, hoa thụ phấn nhờ gió.
II. §å dïng d¹y häc :
 -Tranh aûnh trong sgk; 1 soá hoa thaät.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc : . 
Hoaït ñoäng daïy 
Hoaït ñoäng hoïc 
1. Kieåm tra baøi cuõ: 
? Keå teân caùc loaøi hoa coù caû nhò vaø nhuî? loaøi hoa chæ coù nhò hoaëc nhuî?
 -Giaùo vieân nhaän xeùt,ghi ñieåm.
2. Baøi môùi: 
HÑ 1: Tìm hieåu veà söï thuï phaán, söï thuï tinh, söï hình thaønh haït vaø quûa .
*GV yeâu caàu HS ñoïc thoâng tin trang 106/ SGK vaø chæ vaøo H1 trao ñoåi vaø chæ roõ ñaâu laø: 
+Söï thuï phaán. 
+ Söï thuï tinh .
+ Söï hình thaønh haït vaø quaû.
-Yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm ñoâi .
-Yeâu caàu moät soá nhoùm leân trình baøy.
-GV nhaän xeùt yù traû lôøi cuûa HS.
HÑ2: Troø chôi “ Gheùp chöõ vaøo hình ” 
- GVphaùt cho moãi ñoäi 1 sô ñoà veà söï thuï phaán cuûa hoa ( Hình 3) vaø theû töø coù ghi saün chuù thích.
- Phoå bieán caùch chôi .
- GV cuøng caû lôùp chaám ñieåm.
HÑ3: Phaân bieät hoa thuï phaán nhôø coân truøng, hoa thuï phaán nhôø gioù. 
-Yeâu caàu HS thaûo luaän caùc caâu hoûi sau :
? Trong töï nhieân, hoa coù theå thuï phaán ñöôïc theo nhöõng caùch naøo?
? Em nhaän xeùt gì veà maøu saéc hoaëc höông thôm cuûa nhöõng hoa thuï phaán nhôø saâu boï vaø caùc hoa thuï phaán nhôø gioù?
-GV cho hoaøn thaønh vaøo phieáu vaø sau ñoù trình baøy.
-GV nhaän xeùt, choát keát quaû ñuùng .
3. Cuûng coá - Daën doø: 
 - Nhaän xeùt tieát hoïc.
* Goïi 2 HS traû lôøi caâu hoûi .
* 2HS ñoïc, lôùp theo doõi.
-Töøng caëp HS ñoïc thoâng tin, quan saùt vaø chæ vaøo H1 trình baøy cho nhau nghe veà : Söï thuï phaán, söï thuï tinh, söï hình thaønh haït vaø quaû.
-Ñaïi dieän 3 nhoùm leân trình baøy theo 3 noäi dung treân.
-Caû lôùp boå sung vaø nhaän xeùt.
 *Moãi daõy laäp thaønh 1 ñoäi vaø cöû 7 thaønh vieân tham gia chôi .
- HS coøn laïi theo doõi coå vuõ.
- Chaám ñieåm, tuyeân döông ñoäi thaéng cuoäc.
*Caùc nhoùm lôùn tieán haønh thaûo luaän theo yeâu caàu cuûa GV, thö kí keát quaû vaøo phieáu. 
-Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy.
-Caùc nhoùm khaùc goùp yù, boå sung.
TAÄP LAØM VAÊN: TRAÛ BAØI VAÊN TAÛ ÑOÀ VAÄT
I. môc tiªu :
- Nhận biết và sửa lỗi trong bài, viết lại một đoạn văn cho đúng chính tả, đúng câu .
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
Hoaït ñoäng cuûa thaày. 
Hoaït ñoäng cuûa troø. 
1. Giôùi thieäu baøi: 
 - Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. 
2.Baøi môùi:
Hoaït ñoäng 1: Nhaän xeùt keát quaû baøi vieát cuûa hs.
-Nhöõng loãi ñieån hình trong baøi vieát cuûa hs: 
-Nx chung kq’ baøi vieát:
+Ñaõ xaùc ñònh cô baûn ñuùng y/c cuûa ñeà baøi.
-Veà boá cuïc : ña soá caùc baøi vieát ñaõ ñuû caáu taïo 3 phaàn 
Hoaït ñoäng 2: Hd chöõa baøi.
-Traû baøi vieát cho hs.
-Hd söûa loãi chung.
-Theo doõi laøm vieäc.
-Hd hoïc taäp ñoaïn vaên, baøi vaên hay: Ñoïc nhöõng baøi vaên, ñoaïn vaên hay cuûa hs.
-Y/c: Choïn vieát laïi 1 ñoaïn vaên cho hay hôn.
-Nx, goùp yù.
3. Cuûng coá, daën doø: 
- Nhaän xeùt chung tieát hoïc.
- HS theo doõi. 
-Theo doõi.
* Theo doõi vaøo baøi laøm cuûa mình vaø tham gia chöõa loãi treân baûng.
-Söûa loãi trong baøi laøm cuûa mình, töøng caëp ñoåi baøi vaø soaùt loãi.
-Theo doõi, trao ñoåi vaø nx caùi hay cuûa ñoaïn vaên, baøi vaên.
-Choïn vieát laïi 1 ñoaïn vaên cho hay hôn.
-1 soá hs ñoïc baøi vieát cuûa mình.
-Nx, goùp yù.
sinh ho¹t tËp thÓ:
sinh ho¹t líp tuẦN 26
I. Môc tiªu: 
 - Ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng trong tuaàn, ñeà ra keá hoaïch tuaàn tôùi.
 - HS bieát nhaän ra maët maïnh vaø maët chöa maïnh trong tuaàn ñeå coù höôùng phaán ñaáu trong tuaàn tôùi; coù yù thöùc nhaän xeùt, pheâ bình giuùp ñôõ nhau cuøng tieán boä.
 - Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc toå chöùc kæ luaät, tinh thaàn laøm chuû taäp theå.
II. lªn líp :
Hoaït ñoäng Giaùo vieân
Hoaït ñoäng Hoïc sinh
1.OÅn ñònh toå chöùc.
* Yeâu caàu caû lôùp haùt baøi do caùc em thích .
2.Nhaän xeùt chung tuaàn qua. 
* Ñaùnh giaù coâng taùc tuaàn 26.
-Yeâu caàu lôùp tröôûng baùo caùo tình hình chung caû lôùp .
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù chung hoaït ñoäng tuaàn 26. Khen nhöõng em coù tinh thaàn hoïc taäp toát vaø nhöõng em coù coá gaéng ñaùng keå ñoàng thôøi nhaéc nhôû nhöõng em coøn vi phaïm 
-Nhaän xeùt chung.
3.Keá hoaïch tuaàn 27.
- Thi ñua hoïc toát giöõa caùc toå vôùi nhau
-Tieáp tuïc thi ñua chaêm soùc caây vaø hoa theo khu vöïc quy ñònh .
4.Cuûng coá - daën doø -Nhaän xeùt tieát hoïc.
* Haùt ñoàng thanh.
- Lôùp tröôûng baùo caùo .
- Nghe , ruùt kinh nghieäm cho tuaàn sau .
* Caû lôùp theo doõi boå sung yù kieán xaây döïng keá hoaïch tuaàn 27 .

Tài liệu đính kèm:

  • docGan Lop5 Tuan 26.doc