Thiết kế bài dạy khối 5 - Tuần 35

Thiết kế bài dạy khối 5 - Tuần 35

I.Mục tiêu:

 - Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc; tốc độ khoảng 120 tiếng/ phút; đọc diễn cảm được đoạn thơ, văn đã học; thuộc 5-7 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn. Hs khá giỏi đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật, biết nhấn giọng những từ ngữ, hình ảnh mang tính nghệ thuật.

- Biết lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ theo yêu cầu của bài tập 2

- Giáo dục cho hs ý thức tự giác học tập

 

doc 21 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 02/06/2017 Lượt xem 199Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy khối 5 - Tuần 35", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 35
­­­&­­­
Ngày soạn: 23/4/2012 Ngµy d¹y : Thø hai: 30/ 4/ 2012
TiÕt 2 : TËp ®äc - TiÕt Sè 69
«n tËp cuèi häc k× II (T1)
I.Mục tiêu:
 - Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc; tốc độ khoảng 120 tiếng/ phút; đọc diễn cảm được đoạn thơ, văn đã học; thuộc 5-7 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn. Hs khá giỏi đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật, biết nhấn giọng những từ ngữ, hình ảnh mang tính nghệ thuật.
- Biết lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ theo yêu cầu của bài tập 2
- Giáo dục cho hs ý thức tự giác học tập
II.Chuẩn bị: 
Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL từ tuần 19 đến tuần 34 ở sách Tiếng Việt 5, tập 2 để HS bốc thăm. 
III.Hoạt động dạy học:
 Hoạt động cña GV vµ HS
Néi dung
1.Giíi thiÖu bµi(1’): 
GV giíi thiÖu – HS l¾ng nghe
2. KiÓm tra tËp ®äc(15’):
- LÇn l­ît tõng HS lªn bèc 
th¨m bµi ®äc vµ ®äc bµi.
- GV nªu 1-2 c©u hái ë cuèi 
mçi bµi tËp ®äc – HS tr¶ lêi.
GVNX, ghi ®iÓm.
3. HD lµm bµi tËp( 20’):
*1 HS ®äc yªu cÇu BT.
HS lµm viÖc nhãm ®«i – 
2 nhãm lµm vµo b¶ng nhãm.
2 nhãm d¸n bµi lªn b¶ng vµ 
tr×nh bµy – HS NX, bæ sung.
3. Cñng cè(3’):
Có mấy kiểu câu kể?
4.DÆn dß(1’):
GVNX, dÆn dß: Về nhà ôn lại nội 
dung chính của từng bài tập đọc.
.
 C¸c bài tập đọc và HTL từ tuần 19 đến tuần 34 ở sách Tiếng Việt 5.
LËp b¶ng tæng kÕt vÒ CN, VN trong tõng c©u kÓ theo nh÷ng yªu cÇu sau:
a) C©u hái cña CN hoÆc VN.
b) CÊu t¹o cña CN hoÆc VN.
M: KiÓu c©u “Ai lµm g×?”
 T.phÇn c©u
§Æc ®iÓm
CN
VN
C©u hái
Ai? C¸i g×?...
Lµm g×?
CÊu t¹o
-DT, côm DT
- §¹i tõ
§T, côm §T
TiÕt 3 : To¸n –TiÕt Sè 171
LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiêu:
- Biết thực hành phép tính và giải toán có lời văn.
- Hs làm đúng bài 1(a,b,c); bài 2(a); Bài 3. Hs khá giỏi làm được các bài còn lại
- Giáo dục cho hs tính cẩn thận
II.Hoạt động dạy học:
H§ cña GV vµ HS
Néi dung
1. Bµi cò(3’):
2. Bµi míi(33’): * Giíi thiÖu bµi
* 1 HS nªu yªu cÇu BT 1.
HS ®äc 2 PT ®Çu.
Nªu c¸ch chuyÓn tõ hçn sè vÒ PS?
Nªu c¸ch nh©n, chia PS?
HS ®äc 2 PT cßn l¹i.
+ Nªu c¸ch tÝnh gi¸ trÞ cña BT?
HS lµm bµi.
4 HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
* 1 HS nªu yªu cÇu BT 2.
Nªu c¸ch tÝnh thuËn tiÖn nhÊt?
HS lµm bµi 
2 HS lªn b¶ng lµm.
* 1 HS ®äc BT3
HS th¶o luËn nhãm ®«i ®Ó t×m ra c¸ch gi¶i.
HS b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn
HS lµm bµi c¸ nh©n – HS tr×nh bµy bµi gi¶i.
* 1 HS ®äc BT4
Bài toán cho biết gì, yêu cầu tính gì?
Hs giải được bài 4 nêu cách làm, hs nhận xét, gvkl.
HS lµm bµi c¸ nh©n – 1HS lªn b¶ng chữa hoặc đọc bài giải
* BT 5 yªu cÇu g×?
+CÇn vËn dông tÝnh chÊt nµo cña phÐp nh©n ®Ó ®­a bµi to¸n vÒ d¹ng t×m X c¬ b¶n? 1 HS lªn b¶ng gi¶i.
3. Cñng cè(3’): Muốn tính thể tích HHCN ta làm như thế nào?
4.DÆn dß(1’):GVNX, dÆn dß:
 -Ôn: Kĩ năng tính toán và giải toán.
-Chuẩn bị bài: Luyện tập chung.
Tính: 9 phút 12giây x 6; 9,2phút x 6.
Bài 1: Tính.
§¸p ¸n: a) 9/7 b) 30/44 c) 24,6 d) 53,6
Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất.
§¸p ¸n: a) 8/3 b) 1/5
Bài 3:
Giải: Diện tích đáy của bể bơi là:
 22,5 x 19,2 = 432(m2)
 Chiều cao của mực nước trong bể là:
 414,72 : 432 = 0,96 (m)
 Tỉ số chiều cao của bể bơi và chiều cao của mực nước trong bể là 5/4.
 Chiều cao của bể bơi là: 
 0,96 x 5/4 = 1,2 (m).
Bài 4(K-G): 
Giải: a)Vận tốc của thuyền khi xuôi dòng là:
 7,2 + 1,6 = 8,8(km/giờ)
 Quãng sông thuyền đi xuôi dòng trong 3,5giờ.
 8,8 x 3,5 = 30,8 (km)
 b)Vận tốc của thuyền khi ngược dòng là:
 7,2 – 1,6 = 5,6 (km/giờ)
 Thời gian thuyền đi ngược dòng để đi được 30,8km là: 
30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ)
Bài 5(K-G): 
 8,75 x X + 1,25 x X = 20
 (8,75 + 1,25) x X = 20
 10 x X = 20
 X = 20 : 10
 X=2
TiÕt4 : ChÝnh t¶ – TiÕt Sè 35
«n tËp cuèi häc k× II (T2)
I.Mục tiêu: - Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc; tốc độ khoảng 120 tiếng/ phút; đọc diễn cảm được đoạn thơ, văn đã học; thuộc 5-7 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn. Hs khá giỏi đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật, biết nhấn giọng những từ ngữ, hình ảnh mang tính nghệ thuật.
- Hoàn chỉnh bảng tổng kết về trạng ngữ theo yêu cầu của bài tập 2
- Giáo dục cho hs ý thức tụ giác học tập 
II.Chuẩn bị: 
 +Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL (như tiết 1). Giáo dục cho hs ý thức tự giác học tập
III.Hoạt động dạy học:
H§ cña GV vµ HS
Néi dung
1. Bµi cò(3’): Đặt câu có trạng ngữ?
2. Bµi míi(33’): * Giíi thiÖu bµi
GV giíi thiÖu – HS l¾ng nghe.
a. KiÓm tra tËp ®äc.
- LÇn l­ît tõng HS lªn bèc 
th¨m bµi ®äc vµ ®äc bµi.
- GV nªu 1-2 c©u hái ë cuèi 
mçi bµi tËp ®äc – HS tr¶ lêi.
GVNX, ghi ®iÓm.
b. HD lµm bµi tËp.
*1 HS ®äc yªu cÇu BT.
+ TN lµ g×? Cã nh÷ng lo¹i TN nµo?
HS lµm viÖc nhãm ®«i – 
2 nhãm lµm vµo b¶ng nhãm.
2 nhãm d¸n bµi lªn b¶ng vµ 
tr×nh bµy – HS NX, bæ sung.
3. Cñng cè(3’): Kể tên các loại trạng ngữ?
4.DÆn dß(1’):
GVNX, dÆn dß: Về nhà ôn lại nội 
dung chính của từng bài tập đọc.
a. KiÓm tra tËp ®äc.
 C¸c bài tập đọc và HTL từ tuần 19 đến tuần 34 ở sách Tiếng Việt 5.
b. HD lµm bµi tËp.
Dùa vµo KT ®· häc h·y hoµn chØnh b¶ng TK sau:
C¸c lo¹i TN
C©u hái
VÝ dô
TN chØ n¬i chèn
ë ®©u?
TN chØ TG
Khi nµo? 
MÊy giê?
TN chØ NN
V× sao?
Nhê ®©u?
T¹i ®©u?
TN chØ m/ ®Ých
§Ó lµm g×?
V× c¸i g×?
TN chØ P.tiÖn
B»ng c¸i g×?
Víi c¸i g×?
Ngày soạn: 24/4/2012 Ngµy d¹y : Thø ba: 1 / 5/ 2012
TiÕt 1 : LuyÖn tõ vµ c©u – TiÕt Sè 69
«n tËp cuèi häc k× II (T3)
I.Mục tiêu: 
- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc; tốc độ khoảng 120 tiếng/ phút; đọc diễn cảm được đoạn thơ, văn đã học; thuộc 5-7 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn. Hs khá giỏi đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật, biết nhấn giọng những từ ngữ, hình ảnh mang tính nghệ thuật.
- Biết lập bảng thèng kª và nhận xét bảng thống kê theo yêu cầu của bài tập 2. Rèn kĩ năng sống: thu thập xử lí thông tin; lập bẳng thống kê; Ra quyết định( lựa chọn phương án)
- Giáo dục cho hs ý thức tự giác học tập
II.Chuẩn bị: Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL (như tiết 1).
 III.Hoạt động dạy học:
H§ cña GV vµ HS
Néi dung
1. Bµi cò(3’):
Đọc thuộc lòng 1 bài thơ đã học trong kì 2- lớp 5
2. Bµi míi(33’): * Giíi thiÖu bµi
a. KiÓm tra tËp ®äc.
- LÇn l­ît tõng HS lªn bèc 
th¨m bµi ®äc vµ ®äc bµi.
- GV nªu 1-2 c©u hái ë cuèi 
mçi bµi tËp ®äc – HS tr¶ lêi.
GVNX, ghi ®iÓm.
b. HD lµm bµi tËp.
*1 HS ®äc yªu cÇu BT.
C¸c sè liÖu vÒ t×nh h×nh PT gi¸o dôc TH ë n­íc ta trong mçi n¨m häc ®­îc thèng kª theo nh÷ng mÆt nµo?
+ Nh­ vËy cÇn lËp b¶ng thèng kª gåm mÊy cét däc?
+ B¶ng thèng kª sÏ cã mÊy hµng ngang?
HS lµm viÖc nhãm ®«i 
2 nhãm lµm vµo b¶ng nhãm.
Hs nhận xét, bæ sung, Gv kl
* HS nªu yªu cÇu BT3.
Qua b¶ng thèng kª vµ rót ra NX gì?
3. Cñng cè(3’): 
Khi lập bảng thống kê, ta cần nhớ gì?
4.DÆn dß(1’): Về nhà ôn lại nội dung chính của từng bài tập đọc.
a. KiÓm tra tËp ®äc.
 C¸c bài tập đọc và HTL từ tuần 19 đến tuần 34 ở sách Tiếng Việt 5.
b. HD lµm bµi tËp.
BT2: 
N¨m häc
Sè tr­êng
Sè HS
 Sè GV
TØ lÖ HS DT thiÓu sè
2000-2001
13859
9741100
355900
15,2%
2001-2002
13903
9315300
359900
15,8%
2002-2003
14163
8815700
363100
16,7%
2003-2004
14364
8346000
366200
17,7%
2004-2005
14518
7744800
362400
19,1%
BT3: 
Sè tr­êng: T¨ng
Sè HS: Gi¶m
Sè GV: Lóc t¨ng lóc gi¶m
TØ lÖ HS DT thiÓu sè: T¨ng
TiÕt 2 : To¸n - TiÕt Sè 172
 LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiêu: Giúp HS
- Biết tính giá trị của biểu thức; tìm số trung bình cộng; giải các bài toán lien quan đến tỉ số phần trăm. 
- Hs làm đúng bài 1, 2a, 3. Hs khá giỏi làm được các bài còn lại
- Giáo dục cho hs tính cẩn thận
II.Hoạt động dạy học:
H§ cña GV vµ HS
Néi dung
1. Bµi cò(3’): 
Tính: 4002 x 304; 2876 x 6900; 
2. Bµi míi(33’): * Giíi thiÖu bµi
* 1 HS nªu yªu cÇu BT 1.
+ Nªu c¸ch tÝnh gi¸ trÞ cña BT?
+ Nªu c¸ch céng, c¸ch chia sè ®o TG?
HS lµm bµi.
2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
* 1 HS nªu yªu cÇu BT 2.
Nªu c¸ch t×m sè TBC?
HS lµm bµi 
2 HS lªn b¶ng lµm.
* 1 HS ®äc BT3
HS th¶o luËn nhãm ®«i ®Ó t×m ra c¸ch gi¶i.
HS b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn
HS lµm bµi c¸ nh©n – HS tr×nh bµy bµi gi¶i.
* 1 HS ®äc BT4 
Bài toán cho biết gì, yêu cầu tính gì?
Hs giải được bài 4 nêu cách làm, hs nhận xét, gvkl.
HS lµm bµi c¸ nh©n – HS lªn b¶ng gi¶i.
chữa hoặc đọc bài giải
* BT 5 yªu cÇu g×?
+Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n nµo?
+ Nªu c¸ch gi¶i to¸n hiÖu tØ?
HS lµm bµi – 1 HS lªn b¶ng gi¶i( nếu còn thời gian)
3. Cñng cè(3’): 
Nêu cách tìm tỉ số phần trăm của hai số?
4.DÆn dß(1’): dÆn - Ôn: Tính giá trị biểu thức, toán có lời văn.
-Chuẩn bị bài: Luyện tập chung.
Bài 1:a)0,08 b)9giờ 39phút.
Bài 2: a) 33 b) 3,1
Bài 3: 
Giải: Số HS gái của lớp đó là: 
19 + 2 =21(HS)
 Số HS của cả lớp là: 
19+21 = 40(HS)
Tỉ số phần trăm của số HS trai và số 
HS của cả lớp là: 
19:40 = 0,475 = 47,5%
 Tỉ số phần trăm của số HS gái và số HS của cả lớp là: 
21:40 = 0,525 = 52,5%
Bài 4(K-G): 
Giải: Sau năm thứ nhất số sách của thư viện tăng thêm là: 
6000 : 100 x 20 = 1200(quyển).
 Sau năm thứ nhất số sách thư viện có tất cả là: 
6000 + 1200 = 7200(quyển)
 Sau năm thứ hai số sách thư viện tăng thêm là: 
7200 : 100 x 20 = 1440 (quyển).
 Sau năm thứ hai số sách thư viện có tất cả là: 
7200 + 1440 = 8640 (quyển).
Bài 5(k-G):
Giải: Vận tốc dòng nước là: 
 (28,4 – 18,6) : 2 = 4,9(km/giờ)
 Vận tốc của tàu thuỷ khi nước lặng là:
 28,4 – 4,9 = 23,5(km/giờ)
TiÕt 4 : KÓ chuyÖn : tiÕt 35
«n tËp cuèi häc k× II (T4)
I.Mục tiêu: 
- Lập được biên bản cuộc họp (theo yêu cầu ôn tập) đúng thể thức, đầy đủ nội dung cần thiết.
- Cñng cè kÜ n¨ng lËp biªn b¶n cuéc häp qua bµi luyÖn tËp viÕt biªn b¶n cuéc häp cña ch÷ viÕt - bµi Cuéc häp cña ch÷ viÕt. Rèn kĩ năng sống: Ra quyết định / giải quyết vấn đề; Xử lí thông tin.. 
- Giáo dục cho hs ý thức tự giác học tập
II.Chuẩn bị: MÉu biªn b¶n
III.Hoạt động dạy học:
H§ cña GV vµ HS
Néi dung
1. Bµi cò(3’): Nêu cấu tạo biên bản 1 cuộc họp?
2. Bµi míi(33’): * Giíi thiÖu bµi
* 1 HS ®äc néi dung cña BT
C¶ líp §T l¹i bµi Cuéc häp cña ch÷ viÕt.
+ C¸c ch÷ c¸i vµ dÊu c©u häp bµn viÖc g×?
+ Cuéc häp ®Ò ra c¸ch g× ®Ó gióp ®ì b¹n Hoµng?
+ H·y trao ®æi víi b¹n bªn c¹nh ®Ó thèng nhÊt mÉu biªn b¶n cuéc häp cña ch÷ viÕt.
HS nªu ý kiÕn
GV chèt ý – d¸n tê phiÕu ghi mÉu biªn b¶n lªn b¶ng.
HS lµm bµi c¸ nh©n.
HS tr×nh bµy biªn b¶n.
HSNX, bæ sung,gvkl
Khilamf biên bản một cuộc họp cần lưu ý gì?( ghi đúng nội dung các ý kiến, tóm tắt ý chính.)
3. Cñng cè(3’): Nêu cấu tạo của biên bản một cuộc họp?
4.DÆn dß(1’):
GVNX,  ... ¸p ¸n- BiÓu ®iÓm
Bµi 1: (3 ®iÓm) Mçi phÐp tÝnh ®Æt tÝnh ®óng vµ tÝnh ®óng ®­îc 0,75 ®iÓm
bµi 2: (4 ®iÓm) TÝnh ®óng nöa chu vi m¶nh ®Êt ®­îc 0,75 ®iÓm
- TÝnh ®óng tØ sè chiÒu réng vµ chiÒu dµi m¶nh ®Êt ®­îc 0,75 ®iÓm
- VÏ ®óng s¬ ®å ®­îc 0,5 ®iÓm
- TÝnh ®óng chiÒu réng, m¶nh ®Êt ®­îc 0,75 ®iÓm
- TÝnh ®óng chiÒu dµi m¶nh ®Êt ®­îc 0,75 ®iÓm
- §¸p sè ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm
Bµi 3: ( 3®iÓm) 
- TÝnh ®óng thêi gian « t« ®i tõ A ®Õn B ®­îc 1,5 ®iÓm
- TÝnh ®óng qu·ng ®­êng « t« ®i tõ A ®Õn B ®­îc 1 ®iÓm
- §¸p sè ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm
TiÕt 4: Sinh ho¹t : TiÕt sè 35
B×nh xÐt xÕp lo¹i cuèi n¨m häc
I. Môc tiªu
	- HS nhËn thÊy ­u khuyÕt ®iÓm trong tuÇn vµ trong n¨m häc.
	- Gi¸o dôc HS ý thøc ch¨m chØ häc tËp.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. Sinh ho¹t 
* Líp tr­ëng b¸o c¸o t×nh h×nh chung
* GV nhËn xÐt ­u, khuyÕt ®iÓm tuÇn 35 vµ trong n¨m häc:
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
HS viÕt b¶n tù kiÓm ®iÓm cuèi n¨m
C¸c tæ b×nh xÐt, xÕp lo¹i
GV ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i HS.
NhËn xÐt cña ban gi¸m hiÖu
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
TuÇn 36
Thø , ngµy th¸ng 5 n¨m 2012
TiÕt 1: LuyÖn TiÕng ViÖt
luyÖn tõ vµ c©u: «n tËp vÒ dÊu c©u
I.môc tiªu.
- Cñng cè ®Ó HS n¾m v÷ng c¸ch sö dông dÊu c©u, t¸c dông cña dÊu g¹ch ngang.
II. C¸c H§ d¹y häc
*HS lµm lÇn l­ît c¸c bµi tËp trong VBT TiÕng ViÖt- trang 101
Bµi 1:
- HS ®äc ND bµi, nªu yªu cÇu bµi. Dùa vµo kiÕn thøc ®· häc ë líp 4 vµ c¸c vÝ dô , h·y lËp b¶ng tæng kÕt vÒ t¸c dông cña dÊu g¹ch ngang.
- HS lµm viÖc theo nhãm 4, sau ®ã mêi mét sè nhãm tr×nh bµy tríc líp .
- Líp, GVNX,bæ sung 
T¸c dông cña dÊu g¹ch ngang: §¸nh dÊu chç b¾t ®Çu lêi nãi cña nh©n vËt trong ®o¹n ®èi tho¹i.
§¸nh dÊu phÇn chó thÝch trong c©u. VÝ dô: ý b- SGK trang 159
§¸nh dÊu c¸c ý trong mét ®o¹n liÖt kª. VÝ dô: ý c- SGK trang 159 
Bµi 2:
- 1 HS nªu yªu cÇu bµi.
- GV x¸c ®Þnh yªu cÇu cña BT
- Líp tù lµm bµi. Mêi mét sè HS ®äc bµi lµm, nhËn xÐt.
- NX, ch÷a bµi: §¸nh dÊu chç b¾t ®Çu lêi nãi cña nh©n vËt trong ®èi tho¹i ®o¹n:
 - Chµo b¸c - Em bÐ nãi víi t«i.
 - Ch¸u thÝch ®i häc l¾m ph¶i kh«ng? 
§¸nh dÊu c¸c ý trong mét ®o¹n liÖt kª
 - Th­a b¸c, v©ng 
* Cñng cè - dÆn dß:
- GVNX tiÕt häc - VÒ häc bµi.
 TiÕt 2: LuyÖn TiÕng ViÖt
tËp lµm v¨n: «n tËp v¨n t¶ ng­êi
I- Môc ®Ých, yªu cÇu
- Cñng cè hiÓu biÕt vÒ v¨n t¶ ng­êi (cÊu t¹o bµi v¨n t¶ ng­êi, nghÖ thuËt quan s¸t vµ c¸c gi¸c quan ®îc sö dông quan s¸t, nh÷ng chi tiÕt miªu t¶, biÖn ph¸p nghÖ thuËt, so s¸nh hoÆc nh©n ho¸).
- HS viÕt ®îc bµi v¨n t¶ h×nh d¸ng ho¹t ®éng cña mét ng­êi.
II- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. Giíi thiÖu bµi: «n tËp v¨n t¶ ng­êi .
2. HD : LËp dµn ý chi tiÕt cho mét trong c¸c ®Ò bµi sau:
a,T¶ c« gi¸o ( hoÆc thÇy gi¸o )®· tong d¹y dç em vµ ®· trong ®Ó l¹i cho em nhiÒu Ên t­îng vµ t×nh c¶m tèt ®Ñp.
b,T¶ mét ng­êi ë ®Þa ph­¬ng em sinh sèng (chó c«ng an ph­êng, chó d©n phßng, b¸c tæ tr­ëng d©n phè, bµ cô b¸n hµng,)
c,T¶ mét ng­êi em míi gÆp mét lÇn nh­ng ®Ó l¹i cho em nh÷ng Ên tîng s©u s¾c. 
- HS ®äc yªu cÇu cña BT 
- HS x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi.
- Mét vµi HS nãi ®Ò bµi em chän t¶, sù chuÈn bÞ cña c¸c em ®Ó viÕt bµi v¨n t¶ h×nh d¸ng vµ ho¹t ®éng cñang­êi
- HS lËp dµn ý chi tiÕt ®Ó t¶ mét trong c¸c ®Ò m×nh ®· chän.
VD: T¶ mét ngêi ë ®Þa ph­¬ng n¬i em sinh sèng( Chó c«ng an ph­êng, chó d©n phßng )
MB: Giíi thiÖu ngêi m×nh ®Þnh t¶ tªn, tuæi, lµm nghÒ g×, ë ®©u? (T¶ ng­êi tæ tr­ëng d©n phè)
TB:
 a) T¶ h×nh d¸ng bªn ngoµi
- H×nh d¸ng: Cao hay thÊp? bÐo, gÇy hay trung b×nh cã chi tiÕt nµo ®Æc biÖt?
- NghÒ nghiÖp lµm g× cßn ®ang c«ng t¸c hay ®· h­u trÝ 
b,T¶ tÝnh t×nh: s«i næi cëi më hay ®iÒm tÜnh, chÝn ch¾n? quan hÖ víi bµ con trong t« d©n phæ ra sao? Cã nhiÖt t×nh quan t©m ®Õn c«ng viÖc chung hay kh«ng? 
KB :C¶m nghÜ cña em nh©n vËt ®ã.
-Mét sè HS tr×nh bµy bµi tríc líp, nhËn xÐt bæ sung.
3. Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc
 - HS viÕt cha ®¹t vÒ viÕt l¹i
.
TiÕt3:: LuyÖn to¸n
LuyÖn tËp : Mét sè d¹ng bµi to¸n ®· häc 
I. Môc tiªu: Gióp HS «n tËp, cñng cè vÒ :
- C¸c d¹ng to¸n ®· häc: bµi to¸n vÒ trung b×nh céng ; t×m hai sè khi biÕt tæng vµ tØ sè cóa hai sè ; T×m hai sè khi biÕt hiÖu vµ tØ sè cña hai sè; Bµi to¸n tæng hiÖu 
- RÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
1. æn ®Þnh tæ chøc
2. ¤n lÝ thuyÕt: (13/)
 - GV cho HS nh¾c l¹i c«ng thøc t×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã.
- HS nhËn xÐt.
- GV nhËn xÐt, söa.
3. Híng dÉn HS luyÖn tËp: (22/)
Bµi 1 – Trang 111 ( VBTT5-T2) 
Bµi 2 – Trang 111 ( VBTT5-T2)
Bµi 3 – Trang 112 ( VBTT5-T2) 
Bµi 4- Trang 112 (VBTT5 – T2)
- HS lµm lÇn lît c¸c BT.
* §èi víi HS ®¹i trµ chØ yªu cÇu c¸c em lµm c¸c BT ®· giao. Cßn ®èi víi HS kh¸, giái c¸c em cÇn ph¶i lµm thªm BT sau: 
Mét cöa hµng nhËn vÒ ba ®ît hµng. §ît thø nhÊt nhËn 4,8 tÊn hµng, ®ît thø hai nhËn vÒ kÐm ®ît thø nhÊt 1,2 tÊn hµng nhng l¹i nhiÒu h¬n ®ît thø ba 0,9 tÊn. Hái trung b×nh mçi ®îtcöa hµng nhËn vÒ bao nhiªu tÊn hµng?
 - GV yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë vµ ®æi bµi cho cho b¹n ®Ó tù nhËn xÐt.
- GV gäi mét sè HS nªu kÕt qu¶ vµ ®¸nh gi¸ bµi lµm cña HS.
4. Cñng cè, dÆn dß: (3/)
- GV hÖ thèng bµi, nh¾c HS nh÷ng lu ý khi lµm bµi.
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
Thø , ngµy th¸ng 5 n¨m 2012
TiÕt 1:LuyÖn TiÕng viÖt
luyÖn tõ vµ c©u: «n tËp tæng hîp
I.môc tiªu.
 - Cñng cè, kiÓm tra kÜ n¨ng ®äc - hiÓu, luyÖn tõ vµ c©u.
II. C¸c H§ d¹y häc
 *HS lµm lÇn lît c¸c bµi tËp s¸ch bµi tËp tr¾c nghiÖm- trang 180
A. §äc bµi sau: Sau trËn ma rµo
B. Dùa vµo néi dung bµi tËp ®äc ®Ó tr¶ lêi c©u hái.
1.Khoanh vµo ý a
2. a) ChÝch choÌ huyªn n¸o, chim sÎ tung hoµnh, gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ, mæ l¸ch c¸ch trªn vá.
b) Cã mïi th¬m nång nång
c) S¸ng rùc lªn nh nh÷ng ngän ®Ìn.
d) ChËp chên tr«ng nh nh÷ng tia s¸ng lËp loÌ cña c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy.
3. ý b 
4. ý d
5. ý b
6. ý i
7. ý b
8. ý a
9. ý a
10. ý a
Bµi 4: Dµnh cho HS kh¸ giái
ViÕt mét ®o¹n v¨n kho¶ng 4 - 5 c©u tr×nh bµy suy nghÜ cña em vÒ nh©n vËt ót VÞnh trong bµi tËp ®äc em ®· häc tuÇn 32.
- HS lµm bµi, GV thu chÊm bµi, NX
 * Cñng cè - dÆn dß: 
 - GVNX tiÕt häc - VÒ häc bµi.
TiÕt 2:LuyÖn TiÕng viÖt
tËp lµm v¨n: luyÖn tËp tæng hîp
I- Môc ®Ých, yªu cÇu
- Cñng cè v¨n t¶ ngêi ®Ó HS viÕt ®îc mét bµi v¨n t¶ ngêi hoµn chØnh cã bè côc râ rµng, ®ñ ý; thÓ hiÖn ®îc nh÷ng quan s¸t riªng; dïng tõ ®Æt c©u ®óng; c©u v¨n cã h×nh ¶nh c¶m xóc.
II- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
§Ò bµi: Em h·y t¶ mét ngêi b¹n th©n thiÕt víi em trong nh÷ng n¨m em häc ë tiÓu häc.
- HS ®äc yªu cÇu cña BT 
- HS x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi.
- 1 sè HS nh¾c l¹i dµn ý t¶ ng­êi.
- HS viÕt nhanh dµn ý, tù lµm bµi.
- GV cã thÓ HD ®Ó HS yÕu lµm bµi:.
MB: ( trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp) Giíi thiÖu ng­êi b¹n em t¶ ( tªn, th©n thiÕt víi em tõ bao giê), hoÆc nªu mét viÖc kh¸c cã ngêi b¹n em t¶ råi tõ ®ã giíi thiÖu b¹n.
TB: 
	- T¶ bao qu¸t: H×nh d¸ng, tr¹c tuæi, mét nÐt næi bËt cña b¹n (vÒ h×nh d¸ng hoÆc tÝnh nÕt)	
	- T¶ chi tiÕt: Nh÷ng nÐt tiªu biÓu vÒ ngo¹i h×nh, nh÷ng ho¹t ®éng tiªu biÓu. TÊt c¶ c¸c chi tiÕt vÒ ngo¹i h×nh vµ ho¹t ®éng ®Òu gãp phÇn thÓ hiÖn tÝnh nÕt cu¶ b¹n.
KB: ( kh«ng më réng hoÆc më réng) : Nªu nhËn ®Þnh cña em vÒ b¹n, t×nh c¶m cña em víi b¹n.....
	- GV thu bµi chÊm, NX
	- §äc cho HS nghe bµi v¨n ®¹t ®iÓm kh¸, giái.
3. Cñng cè, dÆn dß:
 - GV nhËn xÐt tiÕt häc. 
 - HS viÕt cha ®¹t vÒ viÕt l¹i.
TiÕt 3:LuyÖn to¸n
luyÖn tËp tæng hîp 
I- Môc tiªu
 - Gióp HS «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vµ rÌn kÜ n¨ng tÝnh diÖn tÝch vµ mét sè d¹ng
kh¸c.
 - RÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
1. æn ®Þnh tæ chøc
2. ¤n lÝ thuyÕt: (13/)
 * GV tæ chøc, híng dÉn HS «n tËp c¸c c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch 
 - HS nªu c«ng thøc vµ quy t¾c tÝnh.
 - HS nhËn xÐt.
- GV nhËn xÐt, söa.
3. H­íng dÉn HS luyÖn tËp: (22/)
Bµi 1: Mét s©n vËn ®éng HCN cã chiÒu dµi 80m, chiÒu réng b»ng 3/4 chiÒu dµi. ng­êi ta dïng viªn g¹ch cã kÝch th­íc 40cm x 40cm ®Ó l¸t nÒn. TÝnh sè tiÒn mua g¹ch ®Ó l¸t s©n ®ã biÕt r»ng mét viªn g¹ch gi¸ 4500 ®ång, diÖn tÝch m¹ch v÷a kh«ng ®¸ng kÓ.
Bµi 2 : Mét ao c¸ h×nh thang biÕt ®¸y lín 50m, ®¸y nhá b»ng 1/2 ®¸y lín, chiÒu cao b»ng 1/5 ®¸y nhá. TÝnh sè c¸ thu ®­îc b»ng t¹, biÕt r»ng cø 10m2 mÆt ao thu ®­îc 13,5 kg c¸.
- HS lµm lÇn lît c¸c BT.
* §èi víi HS ®¹i trµ chØ yªu cÇu c¸c em lµm c¸c BT ®· giao. Cßn ®èi víi HS kh¸, giái c¸c em cÇn ph¶i lµm thªm BT sau: (LuyÖn gi¶i to¸n 5)
BT1: T¹i mét kho g¹o, lÇn thø nhÊt ng­êi ta xuÊt ®i 25 tÊn ng«, lÇn thø hai xuÊt ®i 20 tÊn ng«.Sè ng« cßn l¹i trong kho b¾ng 97% sè ng« cã lóc ®Çu. Hái lóc ®Çu trong kho cã bao nhiªu tÊn ng«? 
- GV yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë vµ ®æi bµi cho cho b¹n ®Ó tù nhËn xÐt.
- GV gäi mét sè HS nªu kÕt qu¶ vµ ®¸nh gi¸ bµi lµm cña HS.
4. Cñng cè, dÆn dß: (3/)
- GV hÖ thèng bµi, nh¾c HS nh÷ng lu ý khi lµm bµi. - GV nhËn xÐt tiÕt häc.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 5 tuan 35.doc