Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 5 năm 2013

Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 5 năm 2013

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng , bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài

- Hiểu nội dung : Cô giáo khen ngời bạn Mai là cô bé chăm ngoan , biết giúp đỡ bạn( tlch 2,3,4,5)

II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG :

- Thể hiện sự cảm thông.

- Hợp tác.

- Ra quyết định giải quyết vấn đề.

 

doc 14 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 07/06/2017 Lượt xem 59Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 5 năm 2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuaàn 5
 Thø hai ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 2012 
 Chµo cê ®Çu tuÇn
 Taäp ñoïc 
 	 CHIEÁC BUÙT MÖÏC
I.MUÏC TI£U
- BiÕt ng¾t nghØ h¬i ®óng , b­íc ®Çu biÕt ®äc râ lêi nh©n vËt trong bµi 
- HiÓu néi dung : C« gi¸o khen ngêi b¹n Mai lµ c« bÐ ch¨m ngoan , biÕt gióp ®ì b¹n( tlch 2,3,4,5)
II. C¸c kÜ n¨ng sèng : 
ThÓ hiÖn sù c¶m th«ng.
Hîp t¸c.
Ra quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.
III. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-Tranh minh hoïa baøi ñoïc trong saùch giaùo khoa.
IV. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa troø
Tieát 1
KiÓm tra bµi cò:
Gäi hs ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái bµi MÝt lµm th¬.
Gäi hs nhËn xÐt b¹n ®äc vµ tr¶ lêi.
Bµi míi:
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoäng 2: Luyeän ñoïc 
* Muïc tieâu:Reøn kyõ naêng ñoïc caùc töø môùi,ñoïc trôn toaøn baøi.
a- Giaùo vieân ñoïc maãu.
- Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc töøng caâu
b- Höôùng daãn HS ñoïc töø khoù: buoàn, nöùc nôû, loay hoay, hoài hoäp
- Theo doõi, höôùng daãn ñoïc, söûa sai cho HS
c - Höôùng daãn ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp 
 +GV chia ñoaïn cho baøi:4 ñoaïn
 + Höôùng daãn ñoïc caâu daøi, ngaét nghæ hôi
+Giaûi nghóa töø: loay hoay, hoài hoäp
- Luyeän ñoïc trong nhoùm
-Thi ®äc, nhËn xÐt b¹n ®äc
 Tieát 2:
Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu baøi
* Muïc tieâu: Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung baøi taäp ñoïc
+Yc hs ñoïc thaàm ñoaïn1
+Trong lôùp baïn naøo vaãn phaûi vieát buùt chì?
-Goïi1 hs ñoïc caâu hoûi 1 trong sgk
-Gv giaûi nghóa töø hoài hoäp
-Goïi 1 hs ñoïc ñoaïn 3
+Chuyeän gì xaûy ra vôùi Lan?
+Vì sao Mai loay hoay maõi côùi caùi hoäp buùt?
+Cuoái cuøng Mai quyeát ñònh ra sao?
+Khi bieát mình cuõng ñöôïcvieát buùt möïc,Mai nghó vaø noùi theá naøo?
+Vì sao coâ khen Mai?
-Gv giaûi nghóa töø ngaïc nhieân
Hoaït ñoäng 4: Luyeän ñoïc laïi
* Muïc tieâu:Giuùp HS ñoïc löu loaùt, theå hieän ñuùng gioïng ñoïc 
-GV ñoïc maãu laàn 2
- Höôùng daãn hs ñoïc theo loái phaân vai: 
- Laàn 1: GV laø ngöôøi daàn chuyeän coøn hs laø ngöoøi daãn vhuyeän
- Yeâu caàu hs taäp ñoïc caâu chuyeän theo loái phaân vai trong nhoùm
- Caùc nhoùm xung phong thi ñoïc tröôùc lôùp 
Nhaän xeùt, ñaùnh giaù
Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá daën doø.
C©u chuyÖn khuyªn chóng ta ®iÒu g×?
DÆn vÒ ®äc bµi vµ lu«n gióp ®ì ng­êi kh¸c.
HS1: ®äc ®o¹n 1 vµ tr¶ lêi c©h hái: Nghe xong th¬ viÕt vÒ m×nh BiÕt Tuèt ph¶n øng ntn?
HS2 ®äc ®o¹n 2 vµ tr¶ lêi c©u hái:Nghe xong th¬ cña MÝt, th¸i ®é cña c¸c b¹n thÕ nµo?
HS3 ®äc toµn bµi vµ tr¶ lêi c©u hái:Con h·y nãi vµi c©u bªnh vùc MÝt.
- Ñoïc noái tieáp töøng caâu
- Ñoïc töøng töø
-Noái tieáp nhau ñoïc ñoaïn
- Ñoïc ñoaïn treân baûng phuï
ë líp 1A,/ häc sinh/ b¾t ®Çu ®­îc viÕt bót mùc,/ chØ cßn/ Mai vµ Lan vÉn ph¶i viÕt bót ch×.//
ThÕ lµ trong líp/ chØ cßn m×nh em/ viÕt bót ch×.//
-Ñoïc trong saùch
- Caùc nhoùm luyeän ñoïc
-Ñoïc thi giöõa caùc nhoùm
B¹n Mai vµ Lan.
Hs gi¶i nghÜa
Lan quªn bót ë nhµ.
V× Mai nöa muèn cho b¹n m­în, nöa kh«ng muèn cho m­în.
Mai ®­a bót cho b¹n m­în.
Mai thÊy tiÕc,nh­ng nãi ®Ó b¹n Lan viÕt tr­íc .
V× Mai biÕt gióp ®ì b¹n.
Hs nªu 
-Laéng nghe
- Töï phaân vai
- Ñoïc phaân vai theo nhoùm
-Caùc nhoùm ñoïc thi
-3 hs traû lôøi
 Toaùn 
 	 38 + 25
I.Môc tiªu :
- BiÕt thùc hiÖn phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100, d¹ng 38 + 25
- Cñng cè phÐp tÝnh céng ®· häc d¹ng 8 +5 vµ 28 + 5.
- BiÕt gi¶i bµi to¸n b»ng mét phÐp céng c¸c sè víi sè ®o cã ®¬n vÞ dm
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 
5 boù que tính,baûng gaøi, 13 que tính rôøi
II.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
	 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa troø
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoäng 2: Giaûng baøi môùi
* Giôùi thieäu pheùp coäng 38+25
Baøi toaùn: Coù 38 qt, theâm 5 qt nöõa. Hoûi coù taát caû bao nhieâu que tính?
Yc hs phaân tích ñeà
- Yùc hs söû duïng qt ñeå tìm kq cuûa pheùp tính 
38 + 25 
V aäy 38 + 25 baèng bao nhieâu?
- Yc hs ñaët tính kq pheùp tính treân
 38 -8 céng 5 b»ng 13, viÕt 3, nhí 1.
+ 25 - 3 céng 2 b»ng 5 thªm 1 b»ng 6, viÕt 6.
 63
Hoaït ñoäng 3 : Luyeän taäp.
 Baøi 1: 
2 hs laøm baøi treân baûng – caû lôùp laøm vôû
-Hs trình baøy caùch laøm – ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra
Baøi 2: Baøi naøy yc chuùng ta laøm gì ?
Muoán tìm toång cuûa 2 soá haïng ta laøm theá naøo ?
Baøi 3- Goïi hs ñoïc ñeà baøi
Baøi toaùn cho bieát gì ? hoûi gì?
-1 hs toùm taét vaø giaûi treân baûng- caû lôùp laøm baûng tay
- Hs trình baøy caùch laøm-nx
* Baøi 4- Goïi hs neâu yc cuûa baøi
Yc hs töï tÝnh tæng råi so s¸nh kÕt qu¶
Hoaït ñoäng 4 : Cuûng coá daën doø:
-Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì ?
-hs phaân tích ñeà
-thao taùc treân qt
-3 hs traû lôøi
-3 hs neâu
-3hs nhaéc laïi
HS nªu yc
KiÓm tra bµi
§iÒn sè vµo « trèng.
Ta céng 2 sè h¹ng l¹i.
HS ®äc ®Ò bµi.
HS nªu...
 Bµi gi¶i
 Con kiÕn ph¶i ®i ®o¹n ®­êng
 28 + 34 = 62 ( cm )
 §¸p sè: 62 cm.ªHS nªu 
HS nªu yc
Tù lµm bµi vµo vë.
 Thø ba ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 2012 
 Toaùn 
 LUYEÄN TAÄP
I.Môc tiªu :
- Thuéc b¶ng 8 céng víi mét sè 
- BiÕt thùc hiÖn phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100, d¹ng 28 + ; 38 + 25
- BiÕt gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t víi mét phÐp tÝnh céng
 II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 
B¶ng phô.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
	 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa troø
 Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi
 Hoaït ñoäng 2 : Luyeän taäp.
* Baøi 1/22: 
y c moãi hs neâu kq cuûa 1 pheùp tính – neâu caùch nhaåm cuûa mình- nx
 * Baøi 2/22
- GV yeâu caàu Hs ñaët tính, tính ?
* Baøi 3/22 
- 2 hs laøm baøi treân baûng – caû lôùp laøm baûng tay – hs trình baøy caùch laøm cuûa mình -nx
* Baøi 4/22
- Goïi 1 hs neâu yc cuûa baøi 
Yc hs töï laøm baøi vaøo vôû nhaùp – ñoåi vôû ñeå kieåm tra
-hs trình baøy baøi laøm – neâu caùch laøm cuûa mình
-Goïi hs nx – gv nx 
* Baøi 5/22 
– Goïi 1 hs ñoïc ñeà baøi 
- 1hs laøm baøi treân baûng – caû lôùp laøm baøi vaøo vë- hs trình baøy baøi laøm cuûa mình 
-Vì sao con laïi khoanh vaøo chöõ c?
*Hoaït ñoäng 3 : Cuûng coá daën doø:
- Nhaéc laïi caùch thöïc hieän pheùp coäng
- Hs nªu c¸ch nhÈm
- NhËn xÐt
 -2 hs laøm baøi treân baûng
 – caû lôùp laøm baûng tay
 – hs trình baøy caùch laøm cuûa mình
 -hs töï laøm baøi 
 -hs trình baøy caùch laøm
 Bµi gi¶i
 C¶ hai gãi kÑo cã lµ:
 28 +26 = 54 ( c¸i )
 ®¸p sè: 54 c¸i.
- 2 hs neâu 
 -hs nx
 -1hs ñoïc ñeà
 - hs laøm baøi caù nhaân
 -1 hs trình baøy
-V× 28 +4 = 32, mµ C cã kÕt qu¶ lµ 32. 
 CHÍNH TAÛ : TAÄP CHEÙP
CHIEÁC BUÙT MÖÏC
I. MUÏC TI£U
-ChÐp chÝnh x¸c tr×nh bµy ®óng bµi chÝnh t¶ trong SGK
- Lµm ®­îc BT2,BT3 a/ b
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Baûng phuï vieát saün moät soá noäi dung
 - Vôû taäp cheùp
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa troø
 Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn taäp cheùp
 * Höôùng daãn HS chuaån bò
 -Giaùo vieân ñoïc maãu laàn 1.
- Höôùng daãn hoïc sinh naém noäi dung
 + Höôùng daãn HS traû lôøi caùc caâu hoûi nhaèm neâu baät noäi dung baøi vaên.
 + Höôùng daãn Hs neâu nhaän xeùt veà keát caáu, ñaëc ñieåm cuûa baøi vaên: goàm maáy caâu, caùc daáu caâu ñöôïc duøng, caùc chöõ vieát hoa.
- HDHS vieát caùc töø khoù: buùt möïc, lôùp, queân, 
* Höôùng daãn HS vieát chính taû
- Gv ñoïc maãu laàn 2-Theo doõi hs vieát, uoán naén
* Chaám, söûa baøi
 – Gvñoïc maãu laàn 3- Chaám 5 baøi
- Höôùng daãn HS töï kieåm tra vaø söûa loãi
 Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn laøm baøi taäp
* Baøi 2/42: Ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng
 - Goïi 1 hs leân baûng laøm
 – caû lôùp laøm vaøo vôû
- NX.
* Baøi 3/42: Tieán haønh töông töï baøi 2
Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá daën dß
Nhaän xeùt tieát hoïc 
- Tuyeân döông
- Ñoïc saùch
- Ñoïc theo yeâu caàu
-Traû lôøi caâu hoûi
- Ñoïc vaø traû lôøi
-Vieát caùc töø khoù vaøo baûng con
-Taäp cheùp vaøo vôû
-Kieåm tra baøi, söûa loãi.
- Ñoïc Yeâu caàu
- Laøm baøi vaøo vôû
 Keå chuyeän
CHIEÁC BUÙT MÖÏC
I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:
- Dùa theo tranh kÓ l¹i ®­îc tõng ®o¹n c©u chuyÖn ChiÕc bót mùc ( BT1)
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
 - Tranh minh hoïa trong sgk
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa troø
 Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoäng 2: 
a.Keå töøng ñoaïn theo tranh
Hd kÓ c©u më ®Çu.
- Goïi hs neâu yc cuûa baøi taäp 1
-YC hoïc sinh quan saùt 4 tranh ôû sgk
Hd kÓ theo tõng bøc tranh.
- Keå truyeän trong nhoùm
- Ñaïi dieän caùc nhoùm keå truyeän tröôùc lôùp
- Caû lôùp nghe, nhaän xeùt lôøi keå cuûa baïn- GV nx
-b. Keå toaøn boä caâu truyeän
- Goïi hs neâu caàu cuûa baøi taäp 2
- Taäp keå theo vai
+ Laàn 1: GV lµm ngöôøi daãn caâu chuyeän, hs cuøng tham gia keå chuyeän theo vai
+ Laàn 2: GV giuùp 4 h töï phaân vai, taäp keå laïi toaøn boä caâu chuyeän
+ Laàn 3: Thi döïng laïi caâu chuyeän tröôùc lôùp
 + NhËn xÐt c¸c nhãm kÓ.
-Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá daën doø.
- Höôùng daãn HS lieân heä thöïc teá.
- Nhaän xeùt tieát hoïc
 – Tuyeân döông.
- Veà nhaø luyeän keå
- ë líp 1 A, häc sinh b¾t ®Çu ®­îc viÕt bót mùc, chØ cßn Mai vµ Lan vÉn ph¶i viÕt bót ch× .
-- Ñoïc yeâu caàu cuûa baøi
- Quan saùt tranh trong sgk
- Mçi tranh øng víi mét ®o¹n trong truyÖn.
- Keå töøng ñoaïn trong nhoùm
- Keå töøng ñoaïn tröôùc lôùp
- Nghe, nhaän xeùt
- 1 hs neâu yc
+1 hs noùi lôøi Lan, 1 hs noùi lôøi Mai
+4 hs xung phong döïng laïi caâu chuyeän theo vai
+ Caùc nhoùm thi keå tröôùc lôùp
 Thø t­ ngµy 26 th¸ng 9 n¨m 2012 
Taäp ñoïc
 MUÏC LUÏC SAÙCH
I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:
- §äc rµnh m¹ch v¨n b¶n cã tÝnh chÊt liÖt kª 
- B­íc ®Çu biÕt dïng môc lôc s¸ch ®Ó tra cøu ( TLCH 1,2,3,4)
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-Tranh minh hoïa baøi ñoïc trong saùch giaùo khoa.
-TuyÓn tËp TruyÖn ThiÕu nhi.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa troø
KiÓm tra bµi cò:
Gäi 3 HS lªn b¶ng ®äc nèi tiÕp 4 ®o¹n cña bµi ChiÕc bót mùc.
 -NhËn xÐt cho ®iÓm.
Bµi míi:
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoäng 2: Luyeän ñoïc 
a- Giaùo vieân ñoïc maãu.
b- Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc töøng muïc
 + Höôùng daãn HS ñoïc töø khoù:quûa coï, Phuøng Quaùn, vöông quoác
 - Theo doõi, höôùng daãn ñoïc, söûa sai cho HS
c- Luyeän ñoïc trong nhoùm – nx 
Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu baøi
-Yc hs ñoïc thaàm baøi taäp ñoïc
- Tuyeån taäp naøy coù bao nhieâu caâu chuyeän, ñoù laø nhöõng truyeän naøo?
- Tuyeån taäp naøy coù bao nhieâu trang?
-Truyeän baây giôø baïn ôû ñaâu ôû trang naøo?
-Taäp boán muøa vuûa taùc giaû naøo?
-Muïc luïc saùch duøng ñeå laøm gì? - nx
Hoaït ñoäng 4: Luyeän ñoïc laïi
-GV ñoïc maãu laàn 2
- ... ng 3: Luyeän taäp
* Baøi 1/23: 
HS noái caùc ñieåm thaønh hình chöõ nhaät, hình töù giaùc roài ñoïc teân caùc hình ñoù. 
- nx
* Baøi 2/23- H d töông töï baøi 1
* Baøi 3/23- Goïi hs ñoïc yc
- 2hs leân baûng , moãi hs laøm 1 phaàn – caû lôùp laøm vaøo nh¸p-Yc hs neâu caùch laøm . Ngoaøi caùch veõ cuûa baïn ra ai coøn coù caùch veõ khaùc? Hoaït ñoäng 3 : Cuûng coá daën doø:
HS ®äc :H×nh ch÷ nhËt ABCD.
HCN cã 4 c¹nh, 4 ®Ønh.
H×nh ch÷ nhËt : MNPQ.
-Laáy hcn ñeå treân baøn
-3 hs traû lôøi
MÆt bµn, b¶ng ,s¸ch, vë
- Hs laøm theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân
 - 1 hs neâu
 -Hs töï laøm bµic nhaân
 -3 hs traû lôøi – nx
-Hs ®äc yc
 Thø n¨m ngµy 27 th¸ng 9 n¨m 2012 
Toaùn
 BAØI TOAÙN VEÀ NHIEÀU HÔN
I.Môc tiªu :
Bieát caùch giaûi, trình baøy baøi giaûi vÒ bµi toaùn nhieàu hôn
RÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n vÒnhiÒu h¬n.
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 
 Baûng nam chaâm, hình veõ caùc quaû cam
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
	 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa troø
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi
 Hoaït ñoäng 2: Giaûng baøi môùi
* Giôùi thieäu baøi toaùn nhieàu hôn
-Duøng hình quaû cam höôùng daãn baøi
- Höôùng daãn HS toùm taét baøi toaùn 
Hµng trªn cã :5 qu¶ cam.
Hµng d­íi cã nhiÒu h¬n hµng trªn 2 qu¶ cam.
 Hµng d­íi cã  qu¶ cam?
- Höôùng daãn caùch giaûi.
 -Yc hs laøm baøi 
Hoaït ñoäng 3 : Luyeän taäp.
Baøi 1/24:
 -Höôùng daãn Hs toùm taét baøi toaùn vaø tìm caùch giaûi.
- ! hs laøm baøi treân baûng – caû lôùp laøm baûng tay
- Hs trình baøy caùch laøm - nx
* Baøi 2/24
- GV yeâu caàu HS phaân tích baøi toaùn, toùm taét, giaûi
- 1 hs laøm baøi treân baûng – caû lôùp laøm baûng tay
- Hs trình baøy caùch laøm - nx
* Baøi 3/24 : 
Goïi 1 hs ñoïc ñaàu baøi
- 1 hs leân baûng toùm taét vaø giaûi – caû lôp laøm baûng tay
- hs trình baøy caùch laøm -nx
Hoaït ñoäng 4 : Cuûng coá daën doø
-Hs theo dâi
 Bµi gi¶i
 Hµng d­íi cã sè qu¶ cam lµ:
 5 + 2 = 7 (qu¶ cam)
 §¸p sè: 7 qu¶ cam.
-Hs nhaéc laïi caùch laøm
hs laøm baøi caù nhaân
1 hs trình baøy
Hs ñoïc vaø phaân tích ñeà 
Hs töï laøm baøi 
-1 hs trình baøy
Hs ñoïc ñeà 
Hs laøm baøi
1 hs trình baøy
 -3 hs traû lôøi
 Luyeän töø vaø caâu
TEÂN RIEÂNG VAØØ CAÙCH VIEÁT TEÂN RIEÂNG
CAÂU KIEÅU AI LAØ GÌ?
I. MUÏC TI£U	
- Phaân bieät töø chæ söï vaät vaø teân rieâng cuûa söï vaät, vµ n¾m ®­îc quy t¾c viÕt hoa tªn riªng VIÖT NAM ( BT1) b­íc ®Çu biÕt viÕt hoa tªn riªng VIÖT nAM ( BT2)
- BiÕt ®Æt c©u theo mÉu Ai lµ g×? ( BT3)
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
	- Baûng phuï,tranh minh hoïa:
 III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa troø
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn laøm baøi taäp
* Baøi 1/44
-Treo baûng phuï vaø yc hs ñoïc
+ Tìm theâm caùc töø gioáng caùc töø ôû coät 2
+ Caùc töø ôû coät 1 duøng ñeå laøm gì?
+ Caùc töø duøng ñeå goïi teân moät loaïi söï vaät noùi chungkhoâng phaûi vieát hoa
+ Caùc töø ôû coät 2 coù yù nghóa gì?
- Caùc töø duøng ñeå goïi teân rieângcuûa 1 söï vaät cuï theå goïi phaûi vieát hoa
- GV ñoïc phaàn ñoùng khung trong ssgk
* Baøi 2/44
- GV giaûng caùch vieát teân rieâng
- Höôùng daãn HS vieát teân baïn, teân doøng soâng, ngoïn nuùi
- GV nhaän xeùt, keát luaän
* Baøi 3/44
- Höôùng daãn HS ñaët caâu hoûi theo maãu: Ai (con gì, caùi gì..)laø gì
- GV nhaän xeùt, choát yù
Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø.
- Hoûi veà noäi dung baøi.
- Nhaän xeùt tieát hoïc – Tuyeân döông.
-Ñoïc baøi
- nhieàu hs neâu
- Traû lôøi
-3 ñeán 5 hs nhaéc laïi, caû lôùp ñoïc ñoàng thanh
- traû lôøi
- 3 ñeán 5 hs nhaéc laïi, caû lôùp ñoïc ñoàng thanh
- HS laéng nghe
- Ñoïc ñeà, laøm vaøo vôû
- Leân baûng
- NX
- Laøm baøi theo yc cuûa gv
- NX
 TAÄP VIEÁT
Ch÷ hoa:D
I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:
 - ViÕt ®óng ch÷ hoa D ( 1 dßng cì võa , 1 dßng cì nhá) ch÷ vµ c©u øng dông : D©n ( 1 dßng cì võa , 1 dßng cì nhá) D©n giµu n­íc m¹nh ( 3 lÇn)
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-Maãu chöõ : D	
-Baûng phuï vieát saün maãu chöõ côõ nhoû treân doøng keû li
 III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa troø
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn vieát chöõ hoa
*HD hs quan saùt vaø nhaän xeùt chöõ D
- Chöõ D hoa goàm coù nhöõng neùt naøo?
- GV vieát maãu leân baûng, vöøa vieát vöøa nhaéc laïi caùch vieát
* GV vieát maãu treân khung chöõ, treân doøng keû chöõ D
* hD hs vieát treân baûng con chöõ D
Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn HS vieát caâu öùng duïng
*Giôùi thieäu caâu öùng duïng: 1 hs ñoïc caâu öùng duïng
- Giuùp hs hieåu nghóa caâu öùng duïng: Daân giaøu nöôùc maïnh * GV vieát maãu caâu öùng duïng
* HD hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt
* HD hoïc sinh vieát chöõ Daân vaøo baûng con
Hoaït ñoäng 4: Höôùng daãn HS vieát vôû
* -GV neâu yeâu caàu, höôùng daãn HS caùch vieát 
â- Theo doõi, giuùp ñôõ HS vieát
- Chaám 5 – 7 baøi vieát cuûa HS
-Nhaän xeùt, ñaùnh giaù
Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá daën doø.
- Hoûi veà noäi dung baøi.
- Nhaän xeùt tieát hoïc – Tuyeân döông.
- Veà nhaø luyeän vieát
- Nhaän xeùt caáu taïo chöõ
- Traû lôøi
- Quan saùt vaø laéng nghe
- Taäp vieát theo GV
- Thöïc hieän theo yc cuûa GV
- Giaûi nghóa caâu maãu
-Nhaän xeùt ñoä cao, khoaûng caùch giöõa caùc chöõ
-3HS leân baûng, caû lôùp vieát baûng con
- HS vieát vaøo vôû
- HS luyeän vieát vaøo vôû theo yc cuûa GV
 Thø s¸u ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2012 
 Toaùn
 LUYEÄN TAÄP
i.môc tiªu:
- Bieát caùch giaûi, trình baøy baøi giaûi baøi toaùn nhieàu hôn trong c¸c t×nh huèng kh¸c nhau
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Baûng phuï vieát saün moät soá noäi dung
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
	 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa troø
 Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi
 Hoaït ñoäng 3 : Luyeän taäp.
* Baøi 1/25: -`Goïi hs ñoïc ®Ò baøi
-1 hs leân baûng toùm taét vaø giaûi
 – caû lôùp laøm vë nh¸p
-Hs trình baøy caùch laøm - nx
* Baøi 2 vµ bµi 3:- Bai toaùn naøy yc chuùng ta laøm gì?
 GV ®­a ra 2 d¹ng tãm t¾t:
 Bµi 2: tãm t¾t:
 An cã :11 b­u ¶nh
 B×nh cã nhiÒu h¬n An : 3 b­u ¶nh
 B×nh cã :  b­u ¶nh?
 Bµi 3 : Tãm t¾t: 15 ng­êi
§éi 1: 
§éi 2: 2
 ? ng­êi 
 - YC hs so s¸nh 2 c¸ch tãm t¾t 
-1 hs laøm baøi treân baûng - Hs trình baøy caùch giaûi 
* Baøi 4/ 25: Goïi 1 hs ñoïc ñeà baøi 
- Baøi toaùn naøy thuoäc daïng toaùn gì?
-1 hs laøm baøi treân baûng
 – caû lôùp laøm baøi vaøo vôû
- Hs trình baøy caùch veõ ñoaïn thaúng CD?
Hoaït ñoäng 4 : Cuûng coá daën doø:
 -1 hs ñoïc ñeà baøi 
- caû lôùp laøm baøi 
-1 hs trình baøy
Tãm t¾t:
Cèc : 6 bót ch×
Hép nhiÒu h¬n cèc : 2 bót ch×
Hép :  bót ch×
 Bµi gi¶i
 Trong hép cã sè bót ch× lµ:
 6 + 2 = 8 ( bót ch× )
 §¸p sè: 8 bót ch×
- hs ñoïc ñeà 
 Bµi gi¶i
 B×nh cã sè b­u ¶nh lµ:
 11 + 3 = 14 ( b­u ¶nh )
 §¸p sè: 14 b­u ¶nh
Hs lµm bµi
1 hs neâu caùch veõ
LÊy ®iÓm C, ®Æt ®iÓm o cña th­íc trïng víi ®iÓm C, t×m trªn th­íc v¹ch chØ sè 12 cm ®¸nh dÊu ®iÓm D, nèi hai ®iÓm l¹i ta cã ®o¹n th¼ng CD dµi 12 cm.
 ChÝnh t¶ nghe viÕt
 CAÙI TROÁNG TRÖÔØNG EM
I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:
 - Nghe – viÕt chÝnh x¸c tr×nh bµy ®óng 2 khæ th¬ ®Çu bµi C¸i trèng tr­êng em 
- Lµm ®­îc BT2, hoÆc BT3 a/ b
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Baûng phuï vieát saün moät soá noäi dung
 - Vôû chính taû
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa troø
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi
-Bµi th¬ c¸c trèng tr­êng em cã mÊy khæ th¬?
Hoaït ñoäng 2: 
 a.Höôùng daãn nghe vieát
* Ghi nhí néi dung ®o¹n viÕt: 
- Giaùo vieân ñoïc maãu laàn 1(2 khæ th¬ ®Çu).
- Höôùng daãn hoïc sinh naém noäi dung
 H: T×m nh÷ng tõ t¶ c¸i trèng gièng nh­ con ng­êi?
 b. H­íng dÉn c¸ch tr×nh bµy:
 H:Mét khæ th¬ cã mÊy dßng th¬?
 H:Trong hai khæ th¬ ®Çu cã mÊy dÊu c©u? §ã lµ nh÷ng dÊu c©u nµo?
 H:T×m c¸c ch÷ viÕt hoa vµ cho biÕt v× sao viÕt hoa?
*§©y lµ bµi th¬ 4 ch÷ khi tr×nh bµy viÕt vµo gi÷a trang vë ,lïi vµo 3 «.
 c. HDHS vieát caùc töø khoù: troáng, nghæ, buoàn, 
d. §äc- viÕt , so¸t lçi,chÊm bµi.
 - Gv ñoïc maãu laàn 2
- Theo doõi hs vieát, uoán naén
* Chaám, söûa baøi – GV ñoïc maãu laàn 3- Chaám 5 baøi
- Höôùng daãn HS töï kieåm tra vaø söûa loãi
 Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn laøm baøi taäp
* Baøi 2/46: Ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng
-Goïi 1 hs laøm phaàn a treân baûng 
– caû lôùp laøm vôû
* Baøi 3/46: Töông töï baøi 2
Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá daën doø.
 Nhaän xeùt tieát hoïc – Tuyeân döông.
 - Bµi th¬ C¸i trèng tr­êng em cã 4 khæ th¬.
- Ñoïc saùch
- NghÜ, ngÉm nghÜ, buån.
Mçi khæ th¬ cã 4 dßng.
Cã 1 dÊu chÊm vµ 1 dÊu hái chÊm.
C¸i, Mïa, Suèt, Tr­êng, Buån,v× ®ã lµ c¸c ch÷ ®Çu dßng th¬.
-Vieát caùc töø khoù vaøo baûng con
-Taäp cheùp vaøo vôû
-Kieåm tra baøi, söûa loãi.
-Ñoïc yc
-Laøm baøi vaøo vôù
- Hs tù lµm
 TËp lµm v¨n
TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI, ÑAËT TEÂN CHO BAØI
LUYEÄN TAÄP VEÀ MUÏC LUÏC SAÙCH
II.Môc tiªu :
- Dùa vµo tranh vÏ tr¶ lêi ®ùîc c©u hái râ rµng , ®óng ý ( BT1) b­íc ®Çu biÕt tæ chøc c¸c c©u thµnh bµi vµ ®Æt tªn cho bµi ( BT2)
- BiÕt ®äc môc lôc mét tuËn häc , ghi hoÆc nãi ®ù¬c tªn c¸c bµi tËp ®äc cã trong tuÇn ®ã ( BT3)
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 
Tranh minh hoïa, baûng phuï vieát saün noäi dung baøi taäp 1 trong sgk
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa troø
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp
* Baøi 1/47
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi
Tranh1: 
H: B¹n trai ®ang vÏ ë ®©u?
 Tranh 2:
B¹n trai nãi g× víi b¹n g¸i?
 Tranh 3:
B¹n g¸i nhËn xÐt nh­ thÕ nµo?
 Tranh 4:
Hai b¹n ®ang lµm g×?
V× sao kh«ng nªn vÏ bËy?
Gäi hs tr×nh bµy toµn bé c©u chuyÖn.
- Goïi hs phaùt bieåu yù kieán
- GV nx chænh söûa cho hs töøng caâu
* Baøi 2/47
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi
-Yeâu caàu HS saép xeáp laïi caùc caâu- Lôùp nhaän xeùt, boå sung
§Æt tªn cho chuyÖn-Gäi tõng hs nãi tªn truyÖn cña m×nh-NhËn xÐt
* Baøi 3/47
Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø..
C©u chuyÖn khuyªn chóng ta ®iÒu g×?
- Ñoïc yeâu caàu cuûa baøi
B¹n trai ®ang vÏ con ngùa lªn bøc t­êng cña tr­êng häc.
M×nh vÏ cã ®Ñp kh«ng?
VÏ lªn t­êng lµm xÊu tr­êng líp.
QuÐt v«i l¹i bøc t­êng .
V× vÏ bËy lªn t­êng lµm xÊu tr­êng líp.
- Nghe, boå sung
-Ñoïc yeâu caàu vµ kÓ l¹i néi dung .
VÏ ngùa, Bøc vÏ lµm háng t­êng, Kh«ng nªn vÏ bËy lªn t­êng, 
§Ñp mµ kh«ng ®Ñp.
HS lµm bµi vµo vë.
Kh«ng ®­îc vÏ bËy lªn t­êng. 
Sinh ho¹t líp
 I- §¸nh gi¸, nhËn xÐt c«ng t¸c trong tuÇn:
¦u ®iÓm:
..
 2.Nh­îc ®iÓm:
 II- TriÓn khai c«ng viÖc tuÇn tíi:
..
III- Giao l­u v¨n nghÖ:

Tài liệu đính kèm:

  • docTuaàn 5.doc