Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 6 năm 2012

Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 6 năm 2012

I. MỤC TIÊU

 - Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu chấm , dấu phẩy , giữa các cụm từ , bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài

- Hiểu ý nghĩa : Phải giữ gìn trường lớp luôn sạch sẽ ( TLCH 1.2.3)

II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :

-Tranh minh hoùa baứi ủoùc trong saựch giaựo khoa.

 

doc 14 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 07/06/2017 Lượt xem 60Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 6 năm 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 6
 Thø hai ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2012
 Chµo cê ®Çu tuÇn	
 Taäp ñoïc 
 MAÅU GIAÁY VUÏN
I. Môc tiªu
 - BiÕt nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu chÊm , dÊu phÈy , gi÷a c¸c côm tõ , b­íc ®Çu biÕt ®äc râ lêi nh©n vËt trong bµi 
- HiÓu ý nghÜa : Ph¶i gi÷ g×n tr­êng líp lu«n s¹ch sÏ ( TLCH 1.2.3)
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-Tranh minh hoïa baøi ñoïc trong saùch giaùo khoa.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa troø
Tieát 1
KiÓm tra bµi cò:
HS ®äc bµi Môc lôc s¸chvµ tr¶ lêi c©u hái
D¹y bµi míi:
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoäng 2: Luyeän ñoïc 
* Muïc tieâu:Reøn kyõ naêng ñoïc caùc töø môùi,ñoïc trôn toaøn baøi.
a- Giaùo vieân ñoïc maãu.
- Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc töøng caâu
 + Höôùng daãn HS ñoïc töø khoù: roäng raõi, saùng suûa, loái ra vaøo, giöõa cöûa,laéng nghe, xì xaøo
- Theo doõi, höôùng daãn ñoïc, söûa sai cho HS
b - Höôùng daãn ñoïc töøng ñoaïïn tröôùc lôùp 
 +GV chia ñoaïn cho baøi:4 ñoaïn
 + Höôùng daãn ñoïc caâu daøi, ngaét nghæ hôi
+ Giaûi nghóa töø: saùng suûa, ñoàng thanh, thích thuù
- Luyeän ñoïc trong nhoùm
- Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh
- Nhaän xeùt caùch ñoïc
 Tieát 2:
Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu baøi
* Muïc tieâu: Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung baøi taäp ñoïc
+Maåu giaáy vuïn naèm ôû ñaâu? Coù deã thaáy khoâng?
+Coâ giaùo yeâu caàu caû lôùp laøm gì?
+Baïn gaùi nghe thaáy maåu giaáy noùi gì?
+Coù thaät ñoù laø tieáng cuûa maåu giaáy khoâng? Vì sao?
+Em hieåu yù coâ giaùo nhaéc hs ñieàu gì?
-Gv keát luaän: Muoán tröôøng hoïc saïch ñeïp, mmoãi hs phaûi coù yù thöùc giöõ veä sinh chung. Caùc em thaáy khoù chòu vôùi nhöõng thöù laøm xaáu, laøm baån tröôøng lôùp.Caàn traùnh thaùi ñoï thôø ô, nhìn maø khoâng thaáy khoâng laøm..
Hoaït ñoäng 4: Luyeän ñoïc laïi
* Muïc tieâu:Giuùp HS ñoïc löu loaùt, theå hieän ñuùng gioïng ñoïc 
-GV ñoïc maãu laàn 2
-Höôùng daãn ñoïc theo vai
-Gv chia lôùp laøm 3 nhoùm yc ñoïc phaân vai
-Thi ñoïc caâu chuyeän theo loái phaân vai
-Giaùo vieân cuøng caû lôùp bình choïn nhoùm ñoïc hay nhaát.
-Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá daën doø.
-Giaùo duïc HS qua baøi hoïc
-Taïi sao caû lôùp laïi cöôøi roä thích thuùkhi baïn gaùi noùi?
-Em coù thích baïn gaùi trong truyeän naøy khoâng? Vì sao?
- Nhaän xeùt tieát hoïc – Tuyeân döông.
- Veà nhaø luyeän ñoïc
- Ñoïc noái tieáp töøng caâu
- Ñoïc töøng töø
-Noái tieáp nhau ñoïc ñoaïn
- Ñoïc ñoaïn treân baûng phu
Líp häc réng r·i,/ s¸ng sña vµ s¹ch sÏ/ nh­ng kh«ng biÕt ai/ vøt mét mÈu giÊy/ ngay gi÷a lèi ra vµo.// 
- Ñoïc trong saùch
- Caùc nhoùm luyeän ñoïc
- Ñoïc thi giöõa caùc nhoùm
- Ñoïc ñoàng thanh.
Hs tr¶ lêi
-Laéng nghe
-Laéng nghe
- Töï phaân vai
- Ñoïc phaân vai theo nhoùm
-Caùc nhoùm ñoïc thi
 Toaùn
 7 COÄNG VÔÙI MOÄT SOÁ : 7 + 5
 I. Môc tiªu
- Bieát caùch thöïc hieän pheùp coäng d¹ng 7 + 5, thaønh laäp b¶ng 7 coäng vôùi moät soá.
-NhËn biÕt trùc gi¸c vÒ tÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp céng
- BiÕt gi¶i vµ tr×nh bµy bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
Que tính,baûng gaøi
 III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa troø
 Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi
 Hoaït ñoäng 2: Giaûng baøi môùi
* Giôùi thieäu pheùp coäng 7+5
 Baøi toaùn: Coù 7 que tính, theâm 5 qt . Hoûi coù taát caû bao nhieâu que tinh?
-Yc hs söû duïng qt tìm keát quaû – neâu caùch laøm
- Gv nx – tìm ra caùch laøm hay ,roài thao taùc treân qt cho caû lôùp theo doõi –Gv ghi nhö ôû phaàn baøi hoïc ôû sgk
- Yc hs töï laäp baûng 7 coäng vôùi 1 soá vaø hoïc thuoäc caùc coâng thöùc 
Hoaït ñoäng 3 : Luyeän taäp.
* Baøi 1: Goïi hs neâu kq ôû töøng coät vaø neâu caùch nhaåm
- Goïi hs nx – gv nx vaø keát luaän 
* Baøi 2– Hd töông töï baøi 1
* Baøi 3- Goïi 2 hs leân baûng –caû lôùp laøm baûng tay 
-Yc hs so saùnh kq cuûa 7+ 8 vaø 7+3+ 5
- Taïi sao khi bieát 7+ 8= 15 coù theå vieát ngay kq 7+3+5=15?
* Baøi 4: B.toaùn naøy thuoäc daïng toaùn gì?
- Y c caû lôùp laøm baøi – 1hs leân baûng
- yc hs töï trình baøy baøi giaûi -nx
* Baøi 5: GV höôùng daãn HS tính nhaåm vaø ñieàn daáu
 Hoaït ñoäng 4 : Cuûng coá daën doø:
+ Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì?
+ Goïi 3 hs ñoïc caùc coâng thöùc 7 coäng vôùi 1 soá
Hs ñoïc ñeà vaø töï phaân tích ñeà
Hs thao taùc treân que tính- nhaéc laïi caùch laøm
Thi hoïc thuoäc caùc coâng thöùc
 - hs neâu kq vaø caùch nhaåm -nx
-Hs töï laøm baøi
- 2 hs traû lôøi
- 3 hs neâu
-2 hs neâu
- Hs töï laøm baøi
- 1 hs trình baøy
- 3 hs neâu
 Thø ba ngµy 2 th¸ng 10 n¨m 2012
 Toaùn 
 47+ 5
I. Môc tiªu
-Bieát caùch thöïc hieän pheùp coäng cã nhí trong ph¹m vi 100 . d¹ng 47 + 5
-BiÕt gi¶i bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n theo tãm t¾t b»ng s¬ ®å ®o¹n th¼ng 
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-Tranh minh hoïa baøi ñoïc trong saùch giaùo khoa.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
	 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa troø
 Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi
 Hoaït ñoäng 2: Giaûng baøi môùi
* Giôùi thieäu pheùp coäng 47+5
- Baøi toaùn: Coù 47 que tính, theâm 5 que tính nöõa. Hoûi coù taát caû bao nhieâu que tính?
- Muoán bieát coù taát caû bao nhieâu qt cta phaûi laøm gì?
-Yc hs söû duïng qt ñeå tìm kq- hs neâu kq vaø caùch nhaåm
- Gvnx –hs neâu caùch nhaåm – gv thao taùc treân qt theo
- Yc hs thöïc hieän pheùp tính 47 +5 theo coät doïc
 47 - 7 céng 5 b»ng 12, viÕt 2, nhí 1.
 + 5 - 4 thªm 1 b»ng 5, viÕt 5.
 52 
Hoaït ñoäng 3 : Luyeän taäp.
* Baøi 1/27: 
 2 hs laøm baøi treân baûng –caû lôùp laøm vôû
- Yc hs ®æi cheùo vôû ñeå kieåm tra
- 1hs trình baøy caùch laøm
* Baøi 2/27- Hd töông töï baøi 1
+ Muoán tìm toång cuûa 2 soá haïng ta laøm theá naøo?
* Baøi 3/27: Veõ sô ñoà baøi toaùn leân baûng
- Baøi toaùn treân thuoäc loaïi toaùn gì? Haõy ñoïc ñeà cho coâ
* Baøi 4/20: Yc hs töï laøm baøi vaøo vôû – ñoåi vôû ñeå kieåm tra –Hs trình baøy caùch laøm - nx
Hoaït ñoäng 4 : Cuûng coá daën doø
-hs ñoïc vaø töï phaân tích ñeà
- 2hs traû lôøi
- thao taùc treân qt
- nhaéc laïi caùch laøm
- hs töï laøm baøi
-Hs laøm baøi theo yc cuûa gv- trình baøy caùch laøm
- 2 hs traû lôøi
 -2hs traû lôøi 
- hs töï laøm baøi
- 1hs trình baøy
- Hs laøm baøi theo yc cuûa gv
- 1 hs laøm baøi treân baûng – caû lôùp laøm baûng tay
- Hs trình baøy baøi laøm 
 Bµi gi¶i
 §o¹n th¼ng AB dµi lµ:
 17 + 8 = 25 (cm )
 §¸p sè: 25 cm.
 ChÝnh t¶
 MAÅU GIAÁY VUÏN
I. Môc tiªu
- Cheùp laïi chính xaùc ñoaïn trích trong baøi, tr×nh bµy ®óng lêi nh©n vËt trong bµi 
- Lµm ®­îc bµi tËp 2 BT3a / b
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Baûng phuï vieát saün moät soá noäi dung
 - Vôû chính taû 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa troø
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn taäp cheùp
* Höôùng daãn HS chuaån bò
 -Giaùo vieân ñoïc maãu laàn 1.
- Höôùng daãn hoïc sinh naém noäi dung
 + Höôùng daãn HS traû lôøi caùc caâu hoûi nhaèm neâu baät noäi dung baøi vaên.
 + Höôùng daãn Hs neâu nhaän xeùt veà keát caáu, ñaëc ñieåm cuûa baøi vaên: goàm maáy caâu, caùc daáu caâu ñöôïc duøng, caùc chöõ vieát hoa.
- HDHS vieát caùc töø khoù: boång, maåy giaáy, nhaët 
* Höôùng daãn HS vieát chính taû
- Gv ñoïc maãu laàn 2- theo doõi hs vieát, uoán naén
* Chaám, söûa baøi – Gvñoïc maãu laàn 3- Chaám 5 baøi
- Höôùng daãn HS töï kieåm tra vaø söûa loãi
Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn laøm baøi taäp
* Baøi 2/50 : Ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng
- 1 hs leân baûng laøm – caû lôùp laøm vôû 
-Goïi hs nx – GV nx söùaâi neáu coù
* Baøi 3/50: töông töï baøi 2
Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá daën doø.
- Nhaän xeùt tieát hoïc – Tuyeân döông.
- Ñoïc saùch
- Ñoïc theo yeâu caàu
-Traû lôøi caâu hoûi
- Ñoïc vaø traû lôøi
-Vieát caùc töø khoù vaøo baûng con
-Taäp cheùp vaøo vôû
-Kieåm tra baøi, söûa loãi.
-Ñoïc yeâu caàu
- Laøm baøi vaøo vôû.
- Nhaän xeùt.
 Keå chuyeän 
 MAÅU GIAÁY VUÏN
I. Môc tiªu
- Döïa vaøo tranh minh hoïa keå laïi ñöôïc töøng c©u chuyÖn MÈu giÊy vôn
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Tranh minh hoïa trong sgk
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa troø
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi
 H: TiÕt tËp ®äc h«m tr­íc con häc bµi g×?
 H: C©u chuyÖn x¶y ra ë ®©u?
 H: C©u chuyÖn cã nh©n vËt nµo?
Hoaït ñoäng 2: Keå töøng ñoaïn theo tranh
- Goïi hs yeâu caàu cuûa baøi 1
 - Höôùng daãn HS quan saùt, nhaän xeùt noäi dung töøng ñoaïn theo tranh
- Höôùng daãn Hs ñoïc lôøi gôïi yù, noái tieáp nhau keå töøng ñoaïn – hs trong nhoùm nx 
- Ñaïi dieän caùc nhoùm keå truyeän tröôùc lôùp
- Caû lôùp nghe, nhaän xeùt lôøi keå cuûa baïn
Hoaït ñoäng 3: Keå toaøn boä caâu truyeän theo vai
- + Laàn1 : Gv laø ngöôøi daãn caâu chuyeän, hs cuøng tham gia keå laïi caâu chuyeän
+ Laàn 2: Gv giuùp 4 hs töï phaân vai keå laïi toaøn boä caâu chuyeän
 + YC hs luyÖn kÓ trong nhãm
- Thi döïng laïi caâu chuyeän theo vai tröôùc lôùp
Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá daën doø.
- Höôùng daãn HS lieân heä thöïc teá.
- Nhaän xeùt tieát hoïc – Tuyeân döông.
Bµi MÈu giÊy vôn.
Trong líp häc
C« gi¸o, b¹n g¸i,b¹n trai vµ hs trong líp.
- Ñoïc yeâu caàu cuûa baøi
- Quan saùt tranh trong sgk- 
- Keå töøng ñoaïn tröôùc lôùp
- Nhaän xeùt baïn keå
- 1 hs noùi lôøi coâ giaùo, 1 hs noùi lôøi hs nam, 1hs noùi lôøi hs nöõ
- Nhaän vai, taäp keå
- Caùc nhoùm thi keå tröôùc lôùp
-Nhaän xeùt, bình choïn
 Thø t­ ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 2012
 TËp ®äc 
 NGOÂI TRÖÔØNG MÔÙI
I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:
- BiÕt ng¾t nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u , b­íc ®Çu biÕt ®äc bµi v¨n víi giäng nhÑ nhµng , chËm r·i
- Naém ñöôïc yù nghóa cuûa baøi: baøi vaên taû ngoâi tröôøng môùi rÊt ®Ñp , c¸c b¹n häc sinh tù hµo vÒ ng«i tr­êng vµ yªu quý thÇy c«, b¹n bÌ ( TLCH 1, 2)
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-Tranh minh hoïa baøi ñoïc trong saùch giaùo khoa.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa troø
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoäng 2: Luyeän ñoïc 
a- Giaùo vieân ñoïc maãu.
- Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc töøng caâu 
b-Höôùng daãn HS ñoïc töø khoù: laáp loù, thaân thöông, 
- Theo doõi, höôùng daãn ñoïc, söûa sai cho HS
c - Höôùng daãn ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp 
 + Höôùng daãn ñoïc caâu daøi, ngaét nghæ hôi
+Giaûi nghóa töø:
laáp loù, rung ñoäng, thaân thöông Luyeän ñoïc trong nhoùm 
–Thi gi÷a c¸c nhãm 
Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu baøi
-GV HS laàn löôït traû lôøi caùc caâu hoûi trong sgk- nx
Hoaït ñoäng 4: Luyeän ñoïc laïi
-GV ñoïc maãu laàn 2
- Kieåm tra hs ñoïc- nx
- Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá daën ... äu pheùp coäng 47+25
*Baøi toaùn:Coù 47 que tính, theâm 25 que tính. Hoûi coù taát caû bao nhieâu que tính?
-Muoán bieát coù bao nhieâu qt ta laøm theá naøo?
Yc hs söû duïng qt ñeå tìm kq- hs neâu kq vaø caùch laøm
-Gv nx – hs nhaéc laïi – gv thao taùc que tính theo
-Yc hs ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính: 47+25
-Hs neâu caùch laøm 
–Gv ghi nhö ôû phaàn baøi häc
 47 - 7 céng 5 b»ng 12, viÕt 2, nhí 1.
 + 25 - 4 céng 2 b»ng 6 thªm1 b»ng7,
 72 viÕt 7.
 Hoaït ñoäng 3 : Luyeän taäp.
* Baøi 1: - 2 hs laøm baøi treân baûng caû lôùp laøm vôû
- Hs trình baøy caùch laøm - nx
* Baøi 2: Goïi hs neâu yc cuûa baøi-Yc hs töï laøm baøi vaøo vôû –ñoåi vôû ñeå kieåm tra- Goïi hs nx – gv nx
* Baøi 3: Goïi 1 hs ñoïc ñaàu baøi
- 1hs toùm taét vaø giaûi treân baûng 
* Baøi 4: Baøi toaùn naøy yc chuùng ta laøm gì?
- 1hs laøm baøi treân baûng - Hs trình baøy baøi laøm vaø neâu caùch laøm cuûa mình
-Goïi hs nx- gv nx
Hoaït ñoäng 4 : Cuûng coá daën doø
-Hs laéng nghe vaø phaân tích ñeà
- 2hs traû lôøi
- thao taùc treân qt
-nhaéc laïi caùch laøm
- Hs laøm baøi theo yc cuûa gv
- hs nhaéc laïi caùch laøm
- hs laøm baøi
-1 hs trình baøy
-1hs neâu
- hs töï laøm baøi
- 2 hs neâu
 -hs ñoïc ñeà
Hs laøm baøi -1 hs trình baøy
Sè ng­êi trong ®éi lµ:
 27 + 18 = 45 (ng­êi )
 §¸p sè: 45 ng­êi
 - Hs töï laøm baøi
2 hs neâu 
 Thø n¨m ngµy 4 th¸ng 10 n¨m 2012
 Toaùn	 
 LUYEÄN TAÄP
I. Môc tiªu
- Thuéc b¶ng céng 7 céng víi mét sè 
- Bieát caùch thöïc hieän pheùp coäng cã nhí trong ph¹m vi 100, d¹ng 47 + 25. 47 + 5
- BiÕt gi¶i vµ tr×nh bµy bµi to¸n b»ng mét phÐp céng 
 II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-Tranh minh hoïa baøi ñoïc trong saùch giaùo khoa.
7 boù que tính,baûng gaøi
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân	
Hoaït ñoäng cuûa troø
 Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi
 Hoaït ñoäng 2 : Luyeän taäp.
* Baøi 1/29: 
- GV vieát töøng pheùp tính leân baûng, yc hoïc sinh nhaåm neâu keát quaû vaø caùch laøm
- Goïi hs nhaän xeùt – GV nhaän xeùt
* Baøi 2/29- 
- Goïi hs neâu yeâu caàu cuûa baøi
- 1 hs leân baûng laøm , caû lôùp laøm baûng con
-YC hoïc sinh neâu caùch ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính: 37 + 15, 67 + 9
- Goïi hs nx – GV nx
* Baøi 3/29- 
- Goïi 1 hs ñoïc ñeà
- Baøi toaùn cho bieát gì, hoûi gì?
- 1 hs laøm baøi treân baûng, caû lôùp laøm baøi vaøo baûng tay
- YC hoïc sinh trình baøy baøi laøm cuûa mình
- Goïi hs nhaän xeùt – GV nx
* Baøi 4/29- 
-YC hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû sau ñoù ñoåi vôû ñeå kieåm tra baøi 
- Goïi hs trình baøy baøi laøm cuûa mình - NX
* Baøi 5/29 –
- HD töông töï baøi 4
 Hoaït ñoäng 3 : Cuûng coá daën doø:
-Nhaêc laïi caùch laøm 
- Neâu keát quaû
- Ñoïc yeâu caàu
- Laøm baøi
- Traû lôøi
NX
Ñoïc ñeà baøi
Laøm baøi
Trình baøy baøi laøm
NX
Laøm baøi theo yc cuûa gv
1 hs trình baøy - nx
 Luyeän töø vaø caâu
 CAÂU KIEÅUAI LAØ GÌ?KHAÚNG ÑÒNH, PHUÛ ÑÒNH
 MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: TÖØ NGÖÕ VEÀ ÑOÀ DUØNG HOÏC TAÄP
I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:
-Bieát ñaët caâu hoûi cho c¸c bé phËn c©u ®· x¸c ®Þnh (BT1) ®Æt ®­îc c©u phñ ®Þnh theo mÉu ( BT2)- T×m ®­îc mét sè tõ ng÷ chØ ®å dïng häc tËp Èn trong tranh vµ cho biÕt ®å dïng Êy dïng ®Ó lµm g×? ( BT3)
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Baûng phuï,tranh minh hoïa:Baøi taäp 3
 III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa troø
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn laøm baøi taäp
* Baøi 1/52
-Goïi 1 hs ñoïc yeâu caàu
- YC hs ñoïc caâu a- Boä phaän naøo ñöôïc in ñaäm?
+ Phaûi ñaët caâu hoûi ntnñeå coù caâu traû lôøi laø em?
- Caùc caâu coøn laïi hs töï laøm t­¬ng tù
- Goïi hs nhaän xeùt – gv nx chöõa baøi
* Baøi 2/52
- Höôùng daãn HS tìm caùc caùch noùi khaùc nhau nhöng coù nghóa gioáng nhau vôùi caâu ñaõ cho
 -§äc c©u a- §äc c¸c c©u mÉu
- Toå chöùc caùc nhoùm thaûo luaän
- Goïi moät soá HS trình baøy
- GV nhaän xeùt, keát luaän
C¸c cÆp tõ in ®Ëm: Kh«ng  ®©u, cã ®©u, ®©u cã, dïng dÓ nãi c¸c c©u cã nghÜa phñ ®Þnh.
* Baøi 3/
- Yeâu caàu HS tìm caùc ñoà vaät aån trong tranh, neâu taùc duïng cuûa töøng ñoà vaät
- Toå chöùc caùc nhoùm thi ñua
- GV nhaän xeùt, choát yù
Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø.
-Ñoïc yeâu caàu
- Em lµ häc sinh líp 2.
 - Traû lôøi: Em
 §Æt c©u hái: Ai lµ hs líp 2?
 -Hs nh¾c l¹i
- MÈu giÊy kh«ng biÕt nãi ®©u!
 - MÈu giÊy cã biÕt nãi ®©u!
 - MÈu giÊy ®©u cã biÕt nãi!
- nx
 - Tù lµm c¸c c©u cßn l¹i
- Ñoïc ñeà, laøm mieäng
- Leân baûng
 Taäp vieát
 CHÖÕ HOA: Ñ
I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:
 - ViÕt ®óng ch÷ hoa § ( 1 dßng cì võa , 1 dßng cì nhá) ch÷ vµ c©u øng dông : §Ñp ( 1 dßng cì võa , 1 dßng cì nhá) §Ñp tr­êng ®Ñp líp ( 3 lÇn)
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Maãu chöõ : 
- Baûng phuï vieát saün treân doøng keû li : Ñeïp , Ñeïp tröôøng ñeïp lôùp:
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa troø
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn vieát chöõ hoa
.+ Chöõ Ñ hoa gaàn gioáng chöõ naøo ñaõ hoïc?
- Yeâu caàu hs neâu laïi caáu taïo vaø qui trình vieát chöõ Ñ hoa, roài yc hs vieât chöõ Ñ hoa vaøo trong khoâng trung, vieát vaøo baûng con
- Nhaän xeùt uoán naén
Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn HS vieát caâu öùng duïng
*Giôùi thieäu cuïm töø öùng duïng- 1 hs ñoïc cuïm töø ñoù
- Giuùp hs hieåu nghóa cuïm töø öùng duïng
* GV vieát maãu cuïm töø öùng duïng
* Höôùng daãn hs quan saùt vaø nx
* Höôùng daãn hs vieát chöõ Ñeïp vaøo baûng con
Hoaït ñoäng 4: Höôùng daãn HS vieát vôû
-GV neâu yeâu caàu, höôùng daãn HS caùch vieát chöõ hoa vaøo vôû- HS luyeän vieát theo yc cuûa gv
- Theo doõi, giuùp ñôõ HS vieát
- Chaám 5 – 7 baøi vieát cuûa HS
-Nhaän xeùt, ñaùnh giaù
Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá daën doø.
- Traû lôøi
- HS laøm theo yc cuûa gv
- Quan saùt roài ñoïc
- Giaûi nghóa caâu maãu
- Quan saùt gv vieát maãu
-3HS leân baûng, caû lôùp vieát baûng con
- HS vieát vaøo vôû
 Thø s¸u ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2012
 Toaùn
 BAØI TOAÙN VEÀ ÍT HÔN
I. Môc tiªu
 Bieát caùch giaûi, trình baøy baøi giaûi baøi toaùn vÒ ít hôn
 II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Baûng nam chaâm, hình veõ, baûng gaøi
 III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
	 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa troø
 Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi
 Hoaït ñoäng 2: Giaûng baøi môùi
* Giôùi thieäu baøi toaùn nhieàu hôn
- Goïi hs ñoïc baøi toaùn ghi treân baûng
+ 7 quaû cam laø soá cam cuûa caønh naøo?
-HD hs phaân tích ñeà nhö ôû sgk
- HD hs töï tìm ra pheùp tính vaø caâu traû lôøi
- GV nhaän xeùt vaø keát luaän
 Hoaït ñoäng 3 : Luyeän taäp.
* Baøi 130: - Goïi 1 hs ñoïc ñeà baøi
- HD hs toùm taét baèng sô ñoà 
 Tãm t¾t: 17 c©y
 V­ên nhµ Mai: 
 V­ên nhµ Hoa: 7 c©y
 ? c©y
- Baøi toaùn treân thuoäc daïng toaùn gì?
- 1 hs laøm baøi treân baûng- caû lôùp laøm baøi vaøo baûng tay
- YC hs trình baøy baøi laøm cuûa mình- nx
* Baøi 2/30- 
- YC hs töï laøm baøi vaøo vôû – ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra
- YC hs trình baøy laøm 
+ Con hieåu thaáp hôn ôû ñaây coù nghóa laø gì?
 *Baøi 3/30-- 1 hs töï toùm taét vaø giaûi treân baûng- caû lôùp laøm baøi vaøo vôû
-Goïi hs nhaän xeùt – GV nx.
Hoaït ñoäng 4 : Cuûng coá daën doø:
- Ñoïc ñeà 
- Traû lôøi
- HS laéng nghe, phaân tích ñeà – laøm baøi
-Nhaêc laïi caùch laøm 
- Ñoïc ñeà 
- HS cuøng gv toùm taét ñeà baèng sô ñoà ñoaïn thaúng
 - Trình baøy baøi laøm
 V­ên nhµ Hoa cã sè c©y lµ:
 17 – 7 = 10 (c©y )
 §¸p sè: 10 c©y.
-Caû lôùp laøm baøi theo yc cuûa gv
Trình baøy baøi laøm
Traû lôøi
Sau ®ã ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra
-Goïi hs trình baøy baøi laøm cuûa mình
 ChÝnh t¶
 NGOÂI TRÖÔØNG MÔÙI
I. Môc tiªu
1. Nghe vieát chính xaùc, trình baøy ñuùng c¸c dÊu c©u trong bµi 
 2. Laøm ñuùng caùc baøi taäp BT2, BT3 a / b
 II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
 - Baûng phuï ghi baøi taäp2.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa troø
1. Kieåm tra baøi cuõ
2 Daïy baøi môùi. 
Hoaït ñoäng 1:Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn nghe vieát
- GV ñoïc baøi chính taû moät löôït.
- Goïi hs ñoïc 
+ Döôùi maùi tröôøng môùi baïn hs caûm thaáy coù nhöõng caùi gì môùi?
+ Coù nhöõng daáu caâu naøo ñöôïc duøng trong baøi chính taû?
- GV ñoïc cho hs vieát nhöõng chöõ coù vaàn khoù, hoaëc nhöõng chöõ coù aâm ñaàu deã laãn loän.
- GV ñoïc töøng töø, töøng cuïm töø cho hs vieát.
- GV ñoïc cho hs soaùt loãi chính taû
-Thu 5 ñeán 7 quyeån vôû chaám.
Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn hs laøm baøi taäp.
Baøi taäp 2: 
-Goïi hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
- Goïi 3 nhoùm hs leân xeáp haøng leân chôi troø chôi tieáp söùc.
- GV noùi caùch chôi, luaät chôi vaø höôùng daãn hs caùch chôi. 
* Baøi taäp 3: 
Höôùng daãn töông töï baøi taäp 2.
Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø
- Laéng nghe.
- 2 hs ñoïc
- Traû lôøi mieäng.
- Vieát vaøo baûng tay theo yeâu caàu cuûa GV
- Vieát baøi vaøo vôû.
- Soaùt loãi chính taû.
- Ñoïc yeâu caàu 
- 3 nhoùm leân xeáp haøng chuaån bò chôi.theo hieäu leänh cuûa GV
- Laéng nghe.
- 
- Caùc nhoùm cöû troïng taøi ñaùnh giaù.
 TAÄP LAØM VAÊN
KHAÚNG ÑÒNH, PHUÛ ÑÒNH
LUYEÄN TAÄP VEÀ MUÏC LUÏC SAÙCH
I. Môc tiªu
- Bieát traû lôøi caâu hoûi, ñaët caâu daïng khaúng ñònh, phuû ñònh
- BiÕt ®äc vµ ghi l¹i ®­îc th«ng tin tõ môc lôc s¸ch ( BT3)
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-, baûng phuï vieát saün caùc caâu maãu cuûa baøi taäp 1
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa troø
3. Baøi môùi 
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp
* Baøi 1/54
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi
- Goïi 1 hs ñoïc caâu maãu
+ Caâu traû loøi naøo theå hieän söï ñoàng yù?
- Yc 3 hs thöïc haønh caâu a – NX
- GV chia cöù 3 hsthaønh 1 nhoùmvaø thöïc haønh trong nhoùm vôùi caùc caâu hoûi coøn laïi
* Baøi 2/54
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi
- Yeâu caàu HS ñaët caâu theo maãu- Lôùp nhaän xeùt, boå sung- GV nhaän xeùt
* Baøi 3/54
- Höôùng daãn HS caùch tìm trong muïc luïc, ghi laïi muïc luïc 
- Goïi moät soá HS trình baøy
- GV nhaän xeùt, söûa sai
Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø.
-Nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc
- Nhaän xeùt tieát hoïc – Tuyeân döông.
- Ñoïc yeâu caàu cuûa baøi
- Ñoïc caâu maãu
- Traû lôøi
- 1 em hoûi, 3 em traû lôøi
-Ñoïc yeâu caàu
- Trình baøy vaøo baûng con
- Nghe, boå sung
- Ñoïc yeâu caàu
- Laøm vaøo vôû
- Nhaän xeùt 
Sinh ho¹t líp
 I- §¸nh gi¸, nhËn xÐt c«ng t¸c trong tuÇn:
¦u ®iÓm:
..
Nh­îc ®iÓm:
 II- TriÓn khai c«ng viÖc tuÇn tíi:
....
III- Giao l­u v¨n nghÖ:
..

Tài liệu đính kèm:

  • docTuaàn 6.doc