Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 8 năm 2013

Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 8 năm 2013

I. MỤC TIÊU

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng , bước đầu biết đọc rõ lời các nhân vật trong bài

- Hiểu nội dung : Cô giáo như mẹ hiền , vừa yêu thương vừa nghiêm khắc dạy bảo các em hs nên người

II.CÁC KĨ NĂNG SỐNG CẦN ĐƯỢC GIAO DỤC TRONG BÀI:

- Thể hiện sự cảm thông

- Kiểm soát cảm xúc

 - Tư duy phê phán.

 

doc 14 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 07/06/2017 Lượt xem 116Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 8 năm 2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 8
Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2012
Chào cờ đầu tuần
Tập đọc
NGệễỉI MẼ HIEÀN
I. Mục tiêu
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng , bước đầu biết đọc rõ lời các nhân vật trong bài 
- Hiểu nội dung : Cô giáo như mẹ hiền , vừa yêu thương vừa nghiêm khắc dạy bảo các em hs nên người 
II.các kĩ năng sống cần được giao dục trong bài:
- Thể hiện sự cảm thông
- Kiểm soát cảm xúc
 - Tư duy phê phán.
III. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC 
-Tranh minh hoùa baứi ủoùc trong saựch giaựo khoa.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
 Tieỏt1
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn ủoùc 
a- Giaựo vieõn ủoùc maóu.
- YC hoùc sinh ủoùc tửứng caõu
 b. Hửụựng daón HS ủoùc tửứ khoự: troỏn ra sao ủửụùc, neõn noói, vuứng vaóy, nghieõm gioùng 
 c. Hửụựng daón ủoùc tửứng ủoaùn trửụực lụựp 
 + Hửụựng daón ủoùc caõu daứi, ngaột nghổ hụi
 + Giaỷi nghúa tửứ: gaựnh xieỏc, laỏm lem, thaọp thoứ, vuứng vaóy
- Luyeọn ủoùc trong nhoựm
- Thi ủoùc giửừa caực nhoựm, 
- Caỷ lụựp ủoùc ủoàng thanh
- Nhaọn xeựt caựch ủoùc
d. Thi đọc:
 Tieỏt 2
Hoaùt ủoọng 3: Tỡm hieồu bài
-Goùi 1 hs ủoùc ủoaùn 1
- Giụứ ra chụi, Minh ruỷ Nam ủi ủaõu ?
Caực baùn aỏy ủũnh ra chụi baống caựch naứo?
-Chuyeồn ủoaùn
 - Goùi 1 hs ủoùc ủoaùn 2,3
- Ai ủaừ phaựt hieọn ra Nam vaứ Minh ủang chui qua loó tửụứng thuỷng? 
- Khi ủoự baực laứm gỡ?
- Khi Nam bũ baực baỷo veọ giửừ laùi, coõ giaựo laứm gỡ?
- Vieọc laứm cuỷa coõ giaựo theồ hieọn thaựi ủoọ theỏ naứo?
- Coõ giaựo laứm gỡ khi Nam khoực?
- Luực aỏy Nam caỷm thaỏy theỏ naứo? 
- Coứn Minh thỡ ra sao, Khi ủửụùc coõ giaựo goùi vaứo em ủaừ laứm gỡ?
 Goùi 1 hs ủoùc caõu hoỷi 4, 1 hs ủoùc ủoaùn 4
Hoaùt ủoọng 4: Luyeọn ủoùc laùi
-GV ủoùc maóu laàn 2
-Hửụựng daón ủoùc theo vai
- Laàn 1: giaựo vieõn laứ ngửụứi ủaón chuyeọn, cuứng 4 hs ủoùc theo loỏi phaõn vai
- Laàn 2: YC hoùc sinh ủoùc caõu chuyeọn theo loỏi phaõn vai ụỷ trong nhoựm
- Laàn 3: Caực nhoựm xung phong thi ủoùc trửụực lụựp
- Goùi caực nhoựm coứn laùi nhaọn xeựt, bỡnh choùn nhoựm ủoùc hay nhaỏt
-Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự vaứ cho ủieõỷm tửứng nhoựm
Hoaùt ủoọng 5: Cuỷng coỏ daởn doứ.
 - Goùi 1 hs khaự gioỷi ủoùc laùi toaứn boọ caõu chuyeọn
 -Giaựo duùc HS qua baứi hoùc
 - Hoỷi veà noọi dung baứi.
- Một hs khá đọc
- Laộng nghe
- ẹoùc noỏi tieỏp tửứng caõu
- ẹoùc tửứng tửứ
-Noỏi tieỏp nhau ủoùc ủoaùn
- ẹoùc ủoaùn treõn baỷng phuù
 Giờ ra chơi,/ Minh thầm thì với Nam:// “ Ngoài phố có gánh xiếc.// Bọn mình ra xem đi!”//
 Đến lượt Nam đang cố lách ra thì bác bảo vệ tới,/ nắm chặt hai chân em:// “ Cậu nào đây ?// Trốn học hả?”//
- ẹoùc trong saựch
- Caực nhoựm luyeọn ủoùc
- ẹoùc thi giửừa caực nhoựm
- ẹoùc ủoaùn 1
Ra ngoài phố xem xiếc.
Chui qua lỗ tường thủng.
Hs đọc- Traỷ lụứi.
Bác bảo vệ.
Bác nắm chặt hai chan Nam và nói: Cậu nào đây? Chốn học hả?
 Cô xin bác bảo vệ nhẹ tay kẻo cháu đau..
Cô rất dịu dàng và yêu thương hs.
Cô xoa đầu và an ủi Nam.
Nam cảm thấy xấu hổ.
Minh thập thò ở cửa lớp Hai bạn đã xin lỗi cô.
- Nhaọn xeựt.
- 1 hs ủoùc lụứi Minh, 1 hs ủoùc lụứi baực baỷo veọ, 1 hs ủoùc lụứi coõ giaựo, 1 hs ủoùc lụứi Nam
- ẹoùc phaõn vai theo nhoựm
-Caực nhoựm ủoùc thi
- Traỷ lụứi theo yc cuỷa giaựo vieõn
 Toaựn
 36+15
I. Mục tiêu
- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 , dang 36 + 15 
- Biết giải bài tán theo hình vẽ bằng một phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100
II.ẹoà duứng daùy hoùc: 
5 boự que tớnh,baỷng gaứi
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
	 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
 Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
 Hoaùt ủoọng 2: Giaỷng baứi mụựi
 - GV sửỷ dung que tớnh, hửụựng daón HS tỡm keỏt quaỷ
 - Giaựo vieõn toồ chửực cho hs ủaởt tớnh vaứ tớnh keỏt quaỷ nhử ụỷ trong sgk
36 - 6 cộng 5, bằng 11, viết 1, nhớ 1.
 + 15 - 3 cộng 1 bằng 4 thêm 1 bằng 5, viết 
 51 5.
- Goùi 3 hs nhaộc laùi caựch tớnh
 Hoaùt ủoọng 3 : Luyeọn taọp.
* Baứi 1/36: - Goùi 2 hs leõn baỷng laứm, caỷ lụựp laứm baỷng tay. 
- Yeõu caàu hs trỡnh baứy baứi laứm cuỷa mỡnh
- Goùi hs nhaọn xeựt , gv nhaọn xeựt keỏt luaọn
* Baứi 2/36: Goùi hs neõu yeõu caàu cuỷa baứi
- 1 hs leõn baỷng laứm , caỷ lụựp laứm baỷng tay
- Yeõu caàu hs trỡnh baứy baứi laứm cuỷa mỡnh
- Goẽi hs nhaọn xeựt , gv nhaọn xeựt chửừa baứi
* Baứi 3/36: Goùi hs neõu yeõu caàu cuỷa baứi
-Yeõu caàu hs quan saựt hỡnh veừ trong sgk
+ Baứi toaứn cho bieỏt gỡ ?, hoỷi gỡ?
- Goùi 1 hs leõn baỷng laứm, caỷ lụựp laứm baứi vaứo baỷng tay
- Yeõu caàu hs trỡnh baứy baứi laứm cuỷa mỡnh
- Goùi hs nhaọn xeựt , gv nhaọn xeựt chửừa baứi
* Baứi 4/36: Goùi hs neõu yeõu caàu cuỷa baứi
- Yeõu caàu hs tuù laứm baứi vaứo vụỷ , sau ủoự ủoồi vụỷ kieồm tra- Goùi hs ủoùc baứi laứm, nhaọn xeựt
Hoaùt ủoọng 4 : Cuỷng coỏ daởn doứ:
-Thao taực theo GV
-Nhắc laị caựch laứm 
- Traỷ lụứi
- Laứm baứi caự nhaõn
- Traỷ lụứi
- Nhaọn xeựt
- ẹoùc yeõu caàu
- Laứm baứi caự nhaõn
- Trỡnh baứy 
- Nhaọn xeựt
-1 hs neõu
- quan saựt trong sgk
Nêu đề toán: Bao gạo nặng 46 kg, bao ngô nặng 27 kg. Hỏi cả hai bao nặng bao nhiêu ki lô gam?
Cả hai bao nặng số ki lô gam là:
 46 + 27 = 73 ( kg )
 Đáp số: 73 kg.
- 1 hs neõu
 - Laứm vaứo vụỷ
 - Trỡnh baứy baứi laứm cuỷa mỡnh
Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2012
 Toaựn
 LUYEÄN TAÄP
I. Mục tiêu
- Thuộc bảng 6 , 7 , 8 , 9 cộng với 1 số 
- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
-Biết giải bài toán nhiều hơn cho dưới dạng sơ đồ 
-Biết nhận dạng hình tam giác
II.đồ dùng dạy học:
 Baỷng phuù
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
	 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2 : Luyeọn taọp.
* Baứi 1/37: Goùi hs neõu yeõu caàu cuỷa baứi
- GV vieỏt tửứng pheựp tớnh leõn baỷng roài goùi tửứng hs neõu keỏt quaỷ cuỷa pheựp tớnh, neõu caựch tớnh nhaồm
- Goùi hs nhaọn xeựt , GV nhaọn xeựt keỏt luaọn
* Baứi 2/37- Goùi hs neõu yeõu caàu cuỷa baứi
- 1 hs laứm baứi treõn baỷng, caỷ lụựp laứm baỷng tay
- Yeõu caàu hs trỡnh baứy baứi laứm cuỷa mỡnh
- Goùi hs nhaọn xeựt , GV nhaọn xeựt chửừa baứi
* Baứi 3/37- Tieỏn haứnh tửụng tửù baứi 2.
* Baứi 4/37- Goùi hs neõu yeõu caàu cuỷa baứi
+ Baứi toaựn naứy thuoọc daùng toaựn gỡ?
- 1 hs laứm baứi treõn baỷng, caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ
- Goùi hs nhaọn xeựt
- GV nhaọn xeựt chửừa baứi
* Baứi 5/37 –Baứi toaựn naứy yeõu caàu chuựng ta laứm gỡ?
- Yeõu caàu hs quan saựt hỡnh trong sgk ủeồ traỷ lụứi
+ Trong hỡnh beõn coự maỏy hỡnh tam giaực? Coự maỏy hỡnh tửự giaực?
Goùi 1 hs leõn ủeỏm laùi cho hs quan saựt 
GV nhaọn xeựt chửừa baứi.
 Hoaùt ủoọng 3 : Cuỷng coỏ daởn doứ:
 - Neõu keỏt quaỷvaứ neõu caựch tớnh
- Nhaọn xeựt
 - ẹoùc yeõu caàu
- Laứm baứi caự nhaõn
- Trỡnh baứy baứi laứm 
- Nhaọn xeựt
 - ẹoùc yeõu caàu
- Traỷ lụứi mieọng
- Laứm baứi caự nhaõn
- Nhaọn xeựt
 - Traỷ lụứi mieọng
Quan saựt hỡnh trong sgk
Traỷ lụứi mieọng
Thửùc haứnh ủeỏm
Nhaọn xeựt
 CHÍNH TAÛ:TAÄP CHEÙP
NGệễỉI MẼ HIEÀN
I. Mục tiêu
- Cheựp laùi chớnh xaực ủoaùn trớch trong baứi, trình bày đúng nhân vật trong bài 
- Làm BT2 ,BT3 a / b
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
- Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ noọi dung baứi taọp 2.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
 Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón taọp cheựp
* Hửụựng daón HS chuaồn bũ
 -Giaựo vieõn ủoùc maóu laàn 1.
+ Coõ giaựo nghieõm gioùng hoỷi 2 baùn theỏ naứo?
+ Trong baứi chớnh taỷ coự nhửừng daỏu caõu naứo?
+ Caõu noựi cuỷa coõ giaựo coự daỏu gỡ ụỷ cuoỏi caõu?
- Hửụựng daón HS vieỏt caực tửứ khoự: baọt khoực, xoa ủaàu, thaọp thoứ, troỏn hoùc, nghieõm gioùng 
-HD vieỏt taọp cheựp
- HS nhỡn baỷng, ủoùc nhaồm tửứng tửứ ủeồ cheựp vaứo vụỷ.
- Chaỏm moọt soỏ baứi
- Hửụựng daón HS tửù kieồm tra vaứ sửỷa loói
 Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón laứm baứi taọp
* Baứi 2/65: ẹieàn tửứ thớch hụùp vaứo choó troỏng
-Goùi hs neõu yeõu caàu cuỷa baứi
-1 hs laứm baứi treõn baỷng 
- caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ.
- Trỡnh baứy baứi laứm . NX.
* Baứi 3/65: HD tửụng tửù
Hoaùt ủoọng 4: Cuỷng coỏ daởn doứ.
- Hoỷi veà noọi dung baứi.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng.
- Laộng nghe.
-Traỷ lụứi caõu hoỷi
-Vieỏt caực tửứ khoự vaứo baỷng con
-Taọp cheựp vaứo vụỷ
-Kieồm tra baứi, sửỷa loói.
 -ẹoùc yeõu caàu
- Laứm baứi vaứo vụỷ.
- Nhaọn xeựt.
 Keồ chuyeọn 
 NGệễỉI MẼ HIEÀN
I. MUẽC ẹÍCH YEÂU CAÀU:
- Dửùa vaứo trớ nhụự, tranh minh hoùa vaứ gụùi yự dửụựi moói tranh, keồ laùi ủửụùc tửứng ủoaùn vaứ toaứn boọ noọi dung caõu chuyeọn Ngươì mẹ hiền
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
	- Tranh minh hoùa
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
 Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Keồ tửứng ủoaùn theo tranh
- - Gv ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi
 - Hửụựng daón HS quan saựt, nhaọn xeựt noọi dung tửứng ủoaùn theo tranh
- Hửụựng daón Hs ủoùc lụứi gụùi yự, noỏi tieỏp nhau keồ tửứng ủoaùn
- Toồ chửực caực HS trong nhoựm nhaọn xeựt lụứi keồ cuỷa baùn
. - ẹaùi dieọn caực nhoựm keồ truyeọn trửụực lụựp
Caỷ lụựp nghe, nhaọn xeựt lụứi keồ cuỷa baùn.
 GVNX.
Hoaùt ủoọng 3: Keồ toaứn boọ caõu truyeọn
- GV goùi moọt soỏ HS keồ caực ủoaùn noỏi tieỏp nhau
- Toồ chửực lụựp nhaọn xeựt.
- GV nhaọn xeựt
Hoaùt ủoọng 4: Keồ toaứn boọ caõu truyeọn theo vai
Lần 1:
- GV laứm ngửụứi daón caõu chuyeọn , HS keồ chuyeọn theo vai.
Lần 2:
-GV giuựp hs tửù phaõn vai, taọp keồ laùi caõu chuyeọn.
- Kể trong nhóm
- Toồ chửực HS tửù keồ truyeọn trửụực lụựp
- Toồ chửực lụựp nhaọn xeựt, bỡnh choùn
Hoaùt ủoọng 5: Cuỷng coỏ daởn doứ.
- Hửụựng daón HS lieõn heọ thửùc teỏ.
- ẹoùc yeõu caàu cuỷa baứi
- Keồ tửứng ủoaùn trong nhoựm
- Nghe, nhaọn xeựt
- ẹaùi dieọn nhoựm keồ trửụực lụựp
- Keồ tửứng ủoaùn trửụực lụựp
- Nhaọn xeựt baùn keồ
-1 hs noựi lụứi coõ giaựo, 1 hs noựi lụứi baực baỷo veọ, 1 hs noựi lụứi Nam
- Nhaọn vai, taọp keồ
-Nhaọn xeựt, bỡnh choùn
 Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2012
 Taọp ủoùc 
 BAỉN TAY DềU DAỉNG
I. Mục tiêu
- Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ , bước đầu biết đọc lời nhân vật phù hợp với nội dung 
- Hiểu nội dung : Thái độ ân cần của thầy giáo đã giúp An vượt qua nỗi buồn mất bà và động viên bạn học tập tốt hơn không phụ lòng tin yêu của mọi người 
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
-Tranh minh hoùa baứi ủoùc trong saựch giaựo khoa.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn ủoùc 
a.- Giaựo vieõn ủoùc ... n lửụùt pheựp tớnh sau ủoự yeõu caàu hs neõu keỏt quaỷ, neõu caựch tớnh nhaồm.
-Goùi hs nhaọn xeựt, GV nhaọn xeựt keỏt luaọn
Phaàn b hửụựng daón tửụng tửù
 Hoaùt ủoọng 3 : Luyeọn taọp.
*Baứi 2/38: Tớnh
- 2 hs laứm baứi treõn baỷng, caỷ lụựp laứm baứi vaứo baỷng tay
- Yeõu caàu hs trỡnh baứy baứi laứm cuỷa mỡnh
+ Khi thửùc hieọn caực pheựp coọng ụỷ baứi 2 con caàn lửu yự ủieàu gỡ? - NX
*Baứi3/38:Goùi 1 hs ủoùc ủaàu baứi
- 1 hs toựm taột vaứ giaỷi treõn baỷng, caỷ lụựp laứm baỷng tay
+ Baứi toaựn naứy thuoọc daùng toaựn gỡ
- Goùi hs nhaọn xeựt, GV nhaọn xeựt chửừa baứi s
*Baứi4/38:-Goùi hs neõu yeõu caàu cuỷa baứi
- Yeõu caàu hs quan saựt hỡnh ụỷ trong sgk
 + Coự maỏy hỡnh tam giaực?
 + Coự maỏy hỡnh tửự giaực?
Yeõu caàu hs leõn baỷng chổ vaứo hỡnh veừ vaứ traỷ lụứi
GV nhaọn xeựt keỏt luaọn
Hoaùt ủoọng 4 : Cuỷng coỏ daởn doứ:
Neõu keỏt quaỷ vaứ caựch tớnh nhaồm
Nhaọn xeựt
Laứm baứi caự nhaõn
Trỡnh baứy baứi laứm
Traỷ lụứi mieọng
- ẹoùc ủeà baứi
-Laứm baỷng con
-Nhaọn daùng toaựn
- Nhaọn xeựt
-1 hs neõu
- Quan saựt hỡnh 
-Traỷ lụứi mieọng
- Thửùc haứnh treõn baỷ
Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012
 Toaựn
 LUYEÄN TAÄP
I. Mục tiêu
- Giuựp HS hieồu,cuỷng coỏ vieọc ghi nhụự vaứ taựi hieọn nhanh baỷng coọng coự nhụự,ủeồ vaọn duùng khi coọng nhaồm 
- Luyeọn taọp kyừ naờng tớnh vaứ giaỷi toaựn.
 - So saựnh soỏ coự hai chửừ soỏ 
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
- Baỷng phuù
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
	 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
 Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
 Hoaùt ủoọng 2 : Luyeọn taọp
* Baứi1/39:Tớnh nhaồm
GV ghi tửứng pheựp tớnh leõn baỷng, yeõu caàu hs neõu keỏt quaỷ vaứ caựch tớnh nhaồm
- Goùi hs nhaọn xeựt , GV nhaọn xeựt keỏt luaọn
*Baứi 2/39: Tớnh
- Goùi3 hs laứm baứi treõn baỷng, moói hs laứm 1 coọt coứn caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ
- Goùi hs nhaọn xeựt baứi treõn baỷng
+Con coự nhaọn xeựt gỡ veà keỏt quaỷ ụỷ hai pheựp tớnh cuỷa tửứng coọt? Vỡ sao keỏt quaỷ ụỷ hai pheựp tớnh cuỷa tửứng coọt laùi baống nhau?
*Baứi3/39:Tieỏn haứnh tửụng tửù baứi treõn
 *Baứi4/39:-Goùi hs ủoùc ủeà baứi
- 1 hs toựm taột vaứ giaỷi treõn baỷng, caỷ lụựp laứm baứi baỷng tay
- Yeõu vaàu hs trỡnh baứy baứi laứm cuỷa mỡnh
- GOẽi hs nhaọn xeựt, GV nhaọn xeựt chửừa baứi
 *Baứi5/39:-Goùi hs neõu yeõu caàu cuỷa baứi
- Yeõu caàu hs tửù laứm baứi sau ủoự ủoồi vụỷ kieồm tra
- Goùi hs trỡnh baứy baứi laứm 
- Goùi hs nhaọn xeựt, GV nhaọn xeựt chửừa baứi
 Hoaùt ủoọng 4 : Cuỷng coỏ daởn doứ:
-HS neõu laàn lửụùt keỏt quaỷ vaứ caựch tớnh nhaồm
- Nhaọn xeựt
- Laứm baứi caự nhaõn
Nhaọn xeựt
Traỷ lụứi mieọng
1 hs ủoùc ủeà
Laứm baứi caự nhaõn
Trỡnh baứy baứi laứm
Nhaọn xeựt
1 hs neõu yeõu caàu
Laứm baứi caự nhaõn
Trỡnh baứy 
Nhaọn xeựt
Luyeọn tửứ vaứ caõu
 Tệỉ CHặ HOAẽT ẹOÄNG, TRAẽNG THAÙI. DAÁU PHAÅY(,)
I. Mục tiêu
-Nhaọn bieỏt ủửụùc caực tửứ chổ hoaùt ủoọng, traùng thaựi cuỷa loaứi vaọt vaứ sửù vaọt trong câu
-Biết đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
- Baỷng phuù
 III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
23Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón laứm baứi taọp
* Baứi 1/67
- Goùi hs ủoùc yc vaứ ủoùc caõu a treõn baỷng
+ Tửứ naứo laứ tửứ chổ loaứi vaọt trong caõu a?
+ Con traõu ủang laứm gỡ?
- Yc hs suy nghú laứm tieỏp caõu b,c
- Goùi hs ủoùc baứi laứm-nx . 
- Cho caỷ lụựp ủoùc laùi caực tửứ : aờn, uoỏng, toaỷ.
 * Baứi 2/67
- Hửụựng daón HS tỡm tửứ thớch hụùp ủieàn vaứo choó troỏng, hoaứn thaứnh baứi ủoàng dao
- GV nhaọn xeựt, keỏt luaọn
* Baứi 3/67
-Goùi hs ủoùc yc cuỷa baứi
-1 hs laứm baứi treõn baỷng
 – caỷ lụựp laứm baứi vaứo giaỏy nhaựp
Goùi moọt soỏ hs ủoùc baứi laứm
-Goù hs nx
 – gv 
Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ daởn doứ.
- Hoỷi veà noọi dung baứi.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng.
-ẹoùc baứi
- Traỷ lụứi
- Laứm baứi vaứo vụỷ
- ẹoùc baứi
- ẹoùc ủoàng thanh
- ẹoùc yeõu caàu
- Hoaùt ủoọng theo nhoựm
- ẹaùi dieọn nhoựm trỡmh baứy
- ẹoùc ủeà, laứm vaứo vụỷ
- ẹoùc baứi laứm
- nx
 Tập viết
 CHệế HOA: G
I. Mục tiêu
- Viết đúng chữ hoa G ( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ) ; chữ và câu ứng dụng : Góp ( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ), Góp sức chung tay ( 3 lần )
II. ẹoà duứng daùy hoùc :
- Maóu chửừ : G
- Baỷng phuù vieỏt saỹn maóu chửừ cụừ nhoỷ treõn doứng keỷ li
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón vieỏt chửừ hoa
-Yeõu caàu hs quan saựt chửừ G
+ Chửừ G hoa cao maỏy maỏy li, roọng maỏy li?
+ Chửừ hoa G ủửụùc vieỏt bụỷi maỏy neựt?
-GV vửứa vieỏt maóu vửứa giaỷng laùi quy trỡnh
-Gv cho hs vieỏt trong khoõng trung chửừ G hoa
- Yeõu caàu hs vieõt vaứo baỷng con, gv chổnh sửỷa loói
Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón HS vieỏt caõu ửựng duùng
-Giụựi thieọu cuùm tửứ ửựng duùng. – 1 hs ủoùc 
- Giuựp hs hieồu nghúa cuùm tửứ: Goựp sửực chung tay.
- Yeõu caàu hs nx veà soỏ chửừ, chieàu cao, khoaỷng caựch giửừa caực chửừ trong cuùm tửứ
- Yeõu caàu hs vieỏt chửừ goựp treõn baỷng tay , trong khi hs vieỏt gv theo doừi, uoỏn naộn ,chổnh sửỷa loói cho caực em
Hoaùt ủoọng 4: Hửụựng daón HS vieỏt vụỷ
-Yeõu caàu hs vieỏt vaứo vụỷ, theo doừi vaứ chổnh sửỷa loói cho caực em
- Thu chaỏm moọt soỏ baứi
Hoaùt ủoọng 5: Cuỷng coỏ daởn doứ.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng.
- Nhaọn xeựt caỏu taùo chửừ
- Traỷ lụứi
-Quan saựt GV 
- 3 HS leõn baỷng vieỏt
-Caỷ lụựp vieỏt baỷng con
- Giaỷi nghúa caõu maóu
-Nhaọn xeựt ủoọ cao, khoaỷng caựch giửừa caực chửừ
-3HS leõn baỷng, caỷ lụựp vieỏt baỷng con
- HS vieỏt vaứo vụỷ
Thứ sáu ngày 19 tháng 10 năm 2012
 Toaựn
 PHEÙP COÄNG COÙ TOÅNG BAẩNG 100
I. Mục tiêu
-Giuựp HS hieồu,thửùc hieọn pheựp coọng coự toồng baống 100
- Biết cộng nhẩm các số tòn chục 
- Biết giải bài toán với một phép cộng có tổng bằng 100
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
- Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ noọi dung
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
	 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
 Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
 Hoaùt ủoọng 2 :Hửụựng daón hs tửù thửùc hieọn pheựp coọng(coự nhụự) coự toồng baống 100
GV vieỏt leõn baỷng pheựp tớnh:83+17=?
Yeõu caàu hs laứm baứi theo coọt doùc
Goùi hs nhaọn xeựt vaứ neõu laùi caựch laứm, GV ghi theo lụứi noựi cuỷa hs
+ Khi thửùc hieọn pheựp coọng coự toồng baống 100ta caàn lửu yự ủieàu gỡ?
Hoaùt ủoọng 3 :Luyeọn taọp
* Baứi1/40:Tớnh 
- 1 hs laứm baứi treõn baỷng, caỷ lụựp laứm baứi baỷng tay
+ Con coự nhaọn xeựt gỡ veà toồng caực pheựp tớnh ụỷ baứi taọp naứy?
 *Baứi 2/40: Tớnh nhaồm
- GV hửụựng daón hs laứm maóu pheựp tớnh : 60+40=?
- Caực pheựp tớnh sau hs laứm tửụng tửù
*Baứi 3/40: Soỏ?
- Yeõu caàu hs tửù laứm baứi vaứo vụỷ sau ủoự ủoỷi vụỷ kieồm tra laón nhau, Goùi hs trỡnh baứy baứi laứm
- Goùi hs nhaọn xeựt , GV nhaọn xeựt keỏt luaọn
 *Baứi 4/40: Goùi hs ủoùc ủeà baứi
-1 hs toỏm taột vaứ giaỷi treõn baỷng, caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ
+ Baứi toaựn naứy thuoọc daùng toaựn gỡ?
- Goùi hs nhaọn xeựt , GV nhaọn xeựt chửừa baứi
Hoaùt ủoọng 4 : Cuỷng coỏ daởn doứ:
- Theo doừi vaứ laứm theo yeõu caàu cuỷa GV
- Neõu laùi caựch laứm
- Traỷ lụứi mieọng
- Laứm baứi caự nhaõn
- Traỷ lụứi mieọng
Laứm theo yeõu caàu cuỷa giaựo vieõn
Laứm baứi theo yeõu caàu cuỷa giaựo vieõn
Nhaọn xeựt
1 hs ủoùc ủeà baứi
Laứm baứi caự nhaõn
Traỷ lụứi mieọng
Nhaọn xeựt
CHÍNH TAÛ:NGHE VIEÁT
BAỉN TAY DềU DAỉNG
I. Mục tiêu
- Nghe, cheựp laùi chớnh xaực bài chính tả , trình bày đúng đoạn văn xuôi , biết ghi đúng các dấu câu trong bài .
- Làm được BT2,BT3 a / b 
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
	- Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ noọi dung
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
 Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón ghe vieỏt
* Hửụựng daón HS chuaồn bũ 
-Giaựo vieõn ủoùc maóu laàn 1.- Hửụựng daón hoùc sinh naộm noọi dung
 + Hửụựng daón HS traỷ lụứi caực caõu hoỷi nhaốm neõu baọt noọi dung baứi vaờn
 + Hửụựng daón Hs neõu nhaọn xeựt veà keỏt caỏu, ủaởc ủieồm cuỷa baứi vaờn : goàm maỏy caõu, caực daỏu caõu ủửụùc duứng, caực chửừ vieỏt hoa.
- Hửụựng daón HS vieỏt caực tửứ khoự :
 vaứo lụựp, thỡ thaứo, trỡu meỏn, buoàn baừ, kieồm tra
* Hửụựng daón HS vieỏt chớnh taỷ
- Gv ủoùc maóu laàn 2.
- Gv ủoùc tửứng tửứ, cuùm tửứ, caõu
- Theo doừi HS vieỏt, uoõựn naộn, sửỷa loói
- Chaỏm moọt soỏ baứi
- Hửụựng daón HS tửù kieồm tra vaứ sửỷa loói
Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón laứm baứi taọp
* Baứi 2/67: Tỡm tửứ coự tieỏng
- GV hửụựng daón HS laàn lửụùt tỡm tửứ coự tieỏng ao /au 
- Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng.
* Baứi 3/67: Tieỏn haứnh tửụng tửù baứi 2.
Hoaùt ủoọng 4: Cuỷng coỏ daởn doứ.
- ẹoùc saựch
- ẹoùc theo yeõu caàu
-Traỷ lụứi caõu hoỷi
- ẹoùc vaứ traỷ lụứi
-Vieỏt caực tửứ khoự vaứo baỷng con
-Taọp cheựp vaứo vụỷ
-Kieồm tra baứi, sửỷa loói.
-ẹoùc yeõu caàu
- Laứm baứi vaứo vụỷ.
- Nhaọn xeựt.
 TAÄP LAỉM VAấN
MễỉI, NHễỉ, YEÂU CAÀU, ẹEÀ NGHề
KEÅ NGAẫN THEO CAÂU HOÛI
I. Mục tiêu
- Bieỏt mụứi, nhụứ, yeõu caàu, ủeà nghũ phuứ hụùp vụựi hoaứn caỷnh giao tieỏp đơn giản ( BT1)
- Bieỏt traỷ lụứi veà thaày coõ giaựo cuừ của em (BT2) , viết được khoảng 4,5 câu nói về thầy , cô giáo cũ (BT3)
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
- Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ noọi dung
-Cheựp saỹn caõu hoỷi ụỷ baứi taọp 2
iII. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
1. OÅn ủũnh toồ chửực
2. Kieồm tra baứi cuừ
3. Baứi mụựi 
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón HS laứm baứi taọp
* Baứi 1/69
- Goùi HS ủoùc yeõu caàu ủeà baứi
- YC hs thaỷo luaọn theo caởp ủoõi tửứng tỡnh huoỏng, cửự 1 em hoỷi 1 em traỷ lụứi vaứ ngửụùc laùi
- Goùi hs nhaọn xeựt, GV nhaọn xeựt leỏt luaọn
* Baứi 2/69
- Goùi HS ủoùc yeõu caàu ủeà baứi
- Yeõu caàu HS traỷ lụứi caực caõu hoỷi veà thaày coõ giaựo cuừ
- Lụựp nhaọn xeựt, boồ sung
- GV nhaọn xeựt
* Baứi 3/69
- Hửụựng daón HS dửùa vaứo caực caõu traỷ lụứi treõn vieỏt thaứnh moọt ủoaùn vaờn ngaộn
- Goùi moọt soỏ HS trỡnh baứy
- GV nhaọn xeựt, sửỷa sai
Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ daởn doứ.
- ẹoùc yeõu caàu cuỷa baứi
- Nghe, suy nghú
- 
- Goùi hs nhaọn xeựt
-ẹoùc yeõu caàu
- Trỡnh baứy 
- Nghe, boồ sung
-HS laứm baứi 
- Moọt soỏ hs trỡnh baứy
- NX
Sinh hoạt lớp
 I- Đánh giá, nhận xét công tác trong tuần:
Ưu điểm:
..
Nhươc điểm:
 II- Triển khai công việc tuần tới:
..
III- Giao lưu văn nghệ:

Tài liệu đính kèm:

  • docTuaàn 8.doc