Giáo án dạy tuần 7 lớp 1

Giáo án dạy tuần 7 lớp 1

Học vần:

Bài 28: CHỮ THƯỜNG - CHỮ HOA

A- Mục tiêu:

Sau bài học học sinh có thể:

- Biết được chữ in hoa & bước đầu làm quen với chữ in hoa.

-Nhận biết và đọc đúng được các chữ in hoa trong câu ứng dụng.

- Đọc đúng được câu ứng dụng.

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề. Ba vì.

B- Đồ dùng dạy học:

 

doc 38 trang Người đăng nkhien Lượt xem 851Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy tuần 7 lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 7
TiÕt 1
TiÕt 2+ 3
Ngµy so¹n: 17/10/2004
Ngµy gi¶ng: 18/10/2004
Thø hai ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2004
Chµo cê:
Häc vÇn:
Bµi 28: Ch÷ th­êng - ch÷ hoa
A- Mơc tiªu: 
Sau bµi häc häc sinh cã thĨ:
- BiÕt ®­ỵc ch÷ in hoa & b­íc ®Çu lµm quen víi ch÷ in hoa.
-NhËn biÕt vµ ®äc ®ĩng ®­ỵc c¸c ch÷ in hoa trong c©u øng dơng.
- §äc ®ĩng ®­ỵc c©u øng dơng.
- Ph¸t triĨn lêi nãi tù nhiªn theo chđ ®Ị. Ba v×.
B- §å dïng d¹y häc:
- S¸ch tiÕng viƯt 1.
- B¶ng ch÷ c¸i in hoa.
- b¶ng ch÷ c¸i th­êng - ch÷ hoa.
- Tranh minh häa c©u øng dơng.
- Tranh minh ho¹ phÇn luyƯn nãi.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu:
Tgian
Gi¸o viªn
Häc sinh
5phĩt
I. KiĨm tra bµi cị:
- ViÕt vµ ®äc
- Gv nhËn xÐt vµ sưa lçi.
- Mçi tỉ viÕt 1 tõ vµo b¶ng con: tre ngµ, nhµ ga, qu¶ nho.
13phĩt
II. D¹y - häc bµi míi:
1. Giíi thiƯu bµi (trùc tiÕp).
a. NhËn diƯn ch÷ hoa:
- Treo b¶ng ch÷ c¸i.
? H·y quan s¸t & cho c« biÕt ch÷ in hoa nµo gÇn gièng ch÷ in th­êng nh­ng kÝch thÝch lín h¬n.
- KhuyÕn khÝch Hs ph¸t hiƯn vµ chØ ra.
- Cho Hs vµ nhËn xÐt.
- Hs qua s¸t.
- C¸c ch÷ in hioa gÇn gièng ch÷ in th­êng nh­ng kÝch thÝch lín h¬n lµ: C, E, I, K, L, O, ¤, ¥, P, S, T , U, ¦, V, X, Y.
+ C¸c em võa chØ ra ®­ỵc c¸c ch÷ in hoa gÇn gièng ch÷ in th­êng, c¸c ch÷ in hoa cßn l¹i kh«ng gièng ch÷ in th­êng. H·y ®äc nh÷ng ch÷ cßn l¹i cho c« ?
- Cho Hs ®äc c¸c ch÷ in hoa lªn b¶ng.
Gv nãi: Nh÷ng ch÷ bªn ph¶i ch÷ viÕt hoa lµ nh÷ng ch÷ viÕt hoa.
- Gv HD Hs dùa vµo ch÷ in th­êng ®Ĩ nhËn diƯn ch÷ in hoa vµ ch÷ viÕt hoa.
- Gv che phÇn ch÷ in th­êng, chØ vµo ch÷ viÕt hoa & ch÷ in hoa. Y/c Hs nhËn diƯn vµ ®äc ©m cđa ch÷.
- Gv theo dâi, chØnh sưa.
- C¸c ch÷ in hoa ¹ ch÷ in th­êng lµ: A, ¡, ¢, B, D, §, G, H, M, N, Q, R.
-Hs ®äc nhãm. Cn, líp.
- Hs nhËn diƯn vµ ®äc.
- Hs ®äc Cn, nhãm, líp.
12phĩt
b. LuyƯn viÕt:
- Gv viÕt mÉu, nªu quy tr×nh viÕt mét sè ch÷.
- Gv theo dâi, chØnh sưa.
- Hs t« ch÷ trªn kh«ng sau ®ã viÕt b¶ng con.
5phĩt
c. Cđng cè:
+ Trß ch¬i: Thi ®ua t×m ch÷ in hoa, viÕt hoa theo y/c cđa Gv.
- §äc l¹i b¶ng ch÷ th­êng, ch÷ hoa.
- Nx chung giê häc
- Hs ch¬i theo tỉ.
- 1 - 2 Hs ®äc.
TiÕt 2
Tgian
Gi¸o viªn
Häc sinh
13phĩt
2. LuyƯn tËp:
a. LuyƯn ®äc:
+ §äc l¹i bµi ë tiÕt 1.
- Gv theo dâi, sưa sai.
+ §äc tõ øng dơng GT tranh.
- Ghi b¶ng c©u øng dơng.
? H·y t×m nh÷ng tõ cã ch÷ in hoa:
+ Gv gt:
- Tõ "Bè" ®øng ®Çu c©u v× vËy nã ®­ỵc viÕt = ch÷ hoa.
+ Tõ "Kha", "Sa Pa" lµ tªn riªng do ®ã nã cịng ®­ỵc viÕt hoa?
- §äc Cn, nhãm, líp.
- Hs quan s¸t vµ miªu t¶ tranh.
- 2 Hs ®äc.
- Hs t×m: Bè, Kha, Sa Pa.
- Nh÷ng tõ ®øng ®Çu c©u & nh÷ng
? Nh÷ng tõ NTN th× ph¶i viÕt hoa.
- Gv ®äc mÉu c©u øng dơng.
"Sa Pa" lµ 1 thÞ trÊn nghØ m¸t ®Đp ë tØnh Lµo Cai.
- Gv theo dâi, chØnh sưa.
Tõ chØ tªn riªng th× ph¶i viÕt hoa.
- Hs ®äc CN, nhãm, líp.
5phĩt
- NghØ gi÷a tiÕt
- Líp tr­ëng ®iỊu khiĨn
12phĩt
b. LuyƯn nãi:
- Gv h­íng dÉn & giao viƯc
- Cho tõng cỈp Hs lÇn l­ỵt ®øng lªn nªu Kq th¶o luËn.
- Hs quan s¸t tranh & th¶o luËn nhãm 2, nãi cho nhau nghe vỊ chđ ®Ị luyƯn nãi h«m nay.
- C¸c nhãm ¹ nhËn xÐt bỉ xung.
5phĩt
3. Cđng cè - dỈn dß:
+ Trß ch¬i:
- Mơc ®Ých: Giĩp Hs ghi nhí ch÷ in hoa võa häc.
- ChuÈn bÞ: 2 bé ch÷ in hoa b»ng b×a.
- C¸ch ch¬i: Cư hai ®éi lªn ch¬i
Mçi ®éi 5 em. Gv ®äc tªn ch÷ in hoa hai ®éi nhanh chãng t×m ra & gi¬ cao.
- LuËt ch¬i: §éi nµo t×m nhanh & ®ĩng sÏ th¾ng.
+ NhËn xÐt dỈn dß:
- Nx chung giµo häc.
: §äc l¹i c¸c ch÷ in hoa & c©u øng dơng trong bµi.
- Xem tr­íc bµi 29.
- Hs ch¬i theo HD cđa Gv.
- Hs nghe & ghi nhí.
TiÕt 2+3
Häc vÇn
Bµi 29: ia
A- Mơc tiªu:
Sau bµi häc häc sinh cã thĨ:
- HiĨu ®­ỵc cÊu t¹o cđa vÇn ia.
- §äc vµ viÕt ®­¬c: ia, l¸ tÝa t«.
- NhËn ra ia trong c¸c tiÕng, tõ kho¸, ®äc ®­ỵc tiÕng, tõ kho¸.
- NhËn ra nh÷ng tiÕng, tõ cã chøa vÇn ia trong s¸ch b¸o.
- §äc ®­ỵc tõ vµ c©u øng dơng.
- ­ Lêi nãi tù nhiªn theo chđ ®Ị: chia quµ.
B- §å dïng d¹y häc:
- S¸ch tiÕng viƯt tËp 1.
- Bé ghÐp ch÷ tiÕng viƯt.
- Phãng to tranh minh ho¹ cho tõ kho¸, c©u øng dơng & phÇn luyƯn nãi.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Tgian
Gi¸o viªn
Ho¹ sinh
5phĩt
I. KiĨm tra bµi cị:
- ViÕt vµ ®äc.
- §äc c©u øng dơng trong SGK.
- Gv nhËn xÐt cho ®iĨm.
- Mçi tỉ viÕt 1 tõ vµo b¶ng con: Tre ngµ, nhµ ga, qu¶ nho.
- 2 -> 3 Hs ®äc.
14phĩt
II. D¹y häc bµi míi:
1. Giíi thiƯu bµi (trùc tiÕp).
2. D¹y vÇn:
a. NhËn diƯn vÇn:
- Ghi b¶ng vÇn ia vµ nãi: vÇn ia ®­ỵc t¹o nªn bëi ©m i vµ a.
? H·y ph©n tÝch vÇn ia ?
? H·y so s¸nh vÇn ia víi ©m i ?
b. ®¸nh vÇn:
+ VÇn:
- ChØ b¶ng cho Hs ph¸t ©m vÇn ia.
- Ta ®¸nh vµn NTN ?
- Cho Hs ®¸nh vÇn vµ ®äc tr¬n.
- Gv theo dâi, chØnh sưa.
+ TiÕng kho¸, tõ kho¸.
- Y/c Hs t×m & gµi ia.
- Y/c Hs t×m ch÷ ghi ©m t ghÐp.
Bªn tr¸i vÇn ia & thªm dÊu s¾c.
- Gv ghi b¶ng: tÝa.
- H·y ph©n tÝch tiÕng tÝa ?
- TiÕng tÝa ®¸nh vÇn NTN ?
- Y/c Hs ®¸nh vÇn vµ ®äc.
- Gv theo dâi, chØnh sưa.
+ Tõ kho¸:
- Gv ®­a vËt mÉu vµ hái ?
? §©y lµ l¸ g× ?
- Ghi b¶ng: L¸ tÝa t« dïng lµm gia vÞ & cßn lµm thuèc).
- Y/c Hs ®äc tõ: l¸ tÝa t«.
- Hs ®äc theo Gv (ia).
- VÇn ia cã ©m i ®øng tr­íc, ©m a ®øng sau.
- Gièng: ®Ịu cã i.
¹: ia cã thªm a.
- C¶ líp ph¸t ©m.
- i - a - ia.
- Hs ®¸nh vÇn (CN, nhãm, líp).
- Hs sư dơng bé ®å dïng & gµi: ia, tÝa.
- TiÕng tÝa cã ©m t ®øng tr­íc vÇn ia ®øng sau. DÊu (') trªn i.
- Tê - ia - tia - s¾c - tÝa.
- Hs ®¸nh vÇn (CN, nhãm, líp).
- L¸ tÝa t«.
- Hs ®äc tr¬n (CN, nhãm, líp).
- Gv theo dâi, chØnh sưa cho Hs.
c. ViÕt:
- Gv viÕt mÉu, nªu quy tr×nh viÕt.
- Gv nhËn xÐt, chØnh sưa.
- Hs t« ch÷ trªn kh«ng sau ®ã viÕt lªn b¶ng con.
5phĩt
- NghØ gi÷a tiÕt
- Líp tr­ëng ®iỊu khiĨn
6phĩt
d. §äc tõ øng dơng:
- Ghi b¶ng tõ øng dơng.
- Gv gi¶i nghÜa tõ:
Tê b×a (®­a vËt mÉu).
L¸ mÝa (vËt thËt).
V×a hÌ (n¬i dµnh cho ng­êi ®i bé trªn ®­êng phè).
TØa l¸: ng¾t, h¸i bít l¸ trªn c©y.
- Gv ®äc mÉu.
- Gv theo dâi, chØnh sưa.
- Hs ®äc nhÈm.
- 3 Hs ®äc tõ øng dơng.
- Hs ®äc (Cn, nhãm, líp).
5phĩt
®. Cđng cè:
- Trß ch¬i: "T×m tiÕng cã vÇn võa häc trong ®o¹n v¨n".
- Nx chung tiÕt häc.
- Hs ch¬i theo tỉ.
TiÕt 2
Tgian
Gi¸o viªn
Häc sinh
9phĩt
3. LuyƯn tËp:
a. LuyƯn ®äc:
+ §äc c¸c vÇn ë tiÕt 1.
- Gv theo dâi, chØnh sưa.
+ §äc c©u øng dơng.
- Cho Hs quan s¸t tranh.
? Tranh vÏ g× ?
? H·y ®äc c©u øng dơng d­íi bøc tranh.
? Khi ®äc c©u cã dÊu phÈy ta ph¶i chĩ ý ®iỊu g× ?
- Gv nhËn xÐt, chØn sưa
- Hs ®äc Cn, nhãm, líp.
- Hs quan s¸t tranh & Nx.
-  1 b¹n nhá nhỉ cá, 1 chÞ ®ang tØa l¸.
- Hs ®äc Cn, nhãm, líp.
- Ph¶i ng¾t h¬i.
- Gv ®äc mÉu.
- 1 sè Hs ®äc.
6phĩt
b. LuyƯn viÕt:
? Khi viÕt vÇn hoỈc tiÕng ta ph¶i chĩ ý ®iỊu g× ?
- Cho Hs viÕt vµo vë.
- Gv theo dâi & nh¾c nhë nh÷ng Hs cßn ngåi viÕt sai t­ thÕ
- ChÊm 1 sè bµi nhËn xÐt.
- NÐt nèi gi÷a c¸c con ch÷, vÞ trÝ ®Ỉt dÊu.
- Hs viÕt vµo vë theo HD.
5phĩt
- NghØ gi÷a tiÕt
- Nhãm t­ëng ®iỊu khiĨn
10phĩt
c. LuyƯn nãi theo chđ ®Ị: chia quµ.
- Cho Hs ®äc tªn bµi luyƯn nãi.
- Gv nªu y/c & giao viƯc.
+ Gỵi ý:
? Tranh vÏ g× ?
? Ai ®ang chia quµ cho c¸c b¹n nhá trong tranh ?
? Bµ chia nh÷ng quµ g× ?
? C¸c b¹n nhá trong tranh vui hay buån?
? Bµ vui hay buån ?
? Em hay ®­ỵc ai cho quµ nhÊt ?
? Khi ®­ỵc chia quµ em cã thÝch kh«ng ?
Em th­êng ®Ĩ dµnh quµ cho ai trong gia ®×nh ?
- 1 sè Hs ®äc.
- Hs th¶o luËn nhãm 2 & nãi cho nhau nghe vỊ chđ ®Ị h«m nay.
5phĩt
3. Cđng cè - dỈn dß:
Trß ch¬i: Thi viÕt ch÷ cã vÇn võa häc.
- Cho Hs ®äc l¹i bµi trong SGK.
- Nx chung giê häc.
: - Häc l¹i bµi.
 - Xem tr­íc bµi 30.
- Hs thi ch¬i theo tỉ.
- Hs ®äc nèi tiÕp (vµi em).
- Hs nghe & ghi nhí.
TiÕt 4
To¸n:
TiÕt 26: PhÐp céng trong ph¹m vi 3
A- Mơc tiªu:
Sau bµi häc, giĩp häc sinh. 
- Cã kh¸i niƯm ban ®Çu vỊ phÐp céng.
- Thµnh lËp vµ ghi nhí b¶ng céng trong ph¹m vi 3.
- BiÕt lµm tÝnh céng trong ph¹m vi 3.
B- §å dïng d¹y häc:
- C¸c v¹t mÉu.
- Bé ®å dïng to¸n 1.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Tgian
Gi¸o viªn
Häc sinh
2phĩt
I. KiĨm tra bµi cị:
- Tr¶ bµi KT tiÕt tr­íc & NX ­u nh­ỵc ®iĨm.
- Hs chĩ ý l¾ng nghe.
13phĩt
II. D¹y häc bµi míi:
1. Giíi thiƯu bµi (linh ho¹t).
2. Giíi thiƯu phÐp céng, b¶ng c«ng trong ph¹m vi 3.
a. B­íc 1: HD phÐp céng 1 + 1 = 2.
- Cho Hs quan s¸t bøc tranh 1.
- ? Cã 1 con gµ, thªm 1 con gµ n÷a. Hái tÊt c¶ cã mÊy con gµ ?
- Cho Hs nh¾c l¹i.
+ Gv nãi: "1 thªm 1 bµng 2". §Ĩ thĨ hiƯn ®iỊu ®ã ng­êi ta cã phÐp tÝnh sau:
Ghi b¶ng: 1 + 1 = 2.
- Cho Hs nh×n phÐp tÝnh ®äc.
? 1 céng 1 b»ng mÊy ?
b. B­íc 2: HD phÐp céng 2 + 1 = 3.
- Cho Hs quan s¸t tranh & nªu.
Cã 2 « t« thªm 1 « t«. Hái tÊt c¶ cã mÊy « t« ?
- §Ĩ thĨ hiƯn ®iỊu ®ã ta cã phÐp céng 
1 + 2 = 3 (ghi b¶ng).
c. B­íc 3: HD phÐp tÝnh 2 + 1 = 3 (t­¬ng tù).
d. B­íc 4: HD Hs thuéc b¶ng céng trong ph¹m vi 3.
- Hs quan s¸t.
- Cã 1 con gµ thªm 1 con gµ n÷a tÊt c¶ cã 2 con gµ.
- 1 sè em.
- Mét céng mét b»ng hai (nhiỊu Hs nh¾c l¹i).
- 1 vµi em nªu.
- Hai « t« cã 1 « t«. TÊt c¶ cã 3 « t«.
- Hs dïng que tÝnh, thao t¸c ®Ĩ nh¾c l¹i.
- Gv gi÷ l¹i c¸c c«ng thøc míi lËp.
 1 +1 = 2
 2 + 1 = 3
 1 + 2 = 3
- Gv nhÊn m¹nh: c¸c c«ng thøc trªn ®Ịu lµ phÐp céng.
- Giĩp Hs ghi nhí b¶ng céng.
? 1 céng 1 b»ng mÊy ?
 MÊy céng mÊy b»ng 2 ?
Hai b»ng b»ng mÊy céng mÊy ?
®. B­íc 5: Cho Hs quan s¸t 2 h×nh vÏ cuèi cïng.
- Y/c Hs nh×n h×nh vÏ nªu 2 bµi to¸n.
- Cho Hs nªu tªn 2 phÐp tÝnh t­¬ng øng víi 2 bµi to¸n.
? Em cã nhËn xÐt g× vỊ Kq cđa 2 phÐp tÝnh ?
? VÞ trÝ cđa c¸c sè trong 2 phÐp tÝnh NTN ?
Gv nãi: VÞ trÝ cđa c¸c sè kh¸c nhau, nh­ng kÕt qu¶ cđa phÐp tÝnh ®Ịu b»ng 3. VËy phÐp tÝnh 2 + 1 cịng b»ng phÐp tÝnh 1 + 2.
- 1 sè Hs ®äc l¹i:
- Hs tr¶ lêi sau ®ã thi ®ua ®äc b¶ng céng.
- 2 + 1 = 3
1 + 2 = 3
- Kq 2 phÐp tÝnh ®Ịu b»ng 3.
- VÞ trÝ c¸c sè ®· ®ỉi vÞ trÝ cho nhau (sè 1 & sè 2).
5phĩt
- NghØ gi¶i lao gi÷a tiÕt
- Líp tr­ëng ®iỊu khiĨn
12phĩt
3. LuyƯn tËp:
Bµi 1: - Cho Hs nªu y/c bµi to¸n.
- HD Hs c¸ch lµm bµi.
- Gv nhËn xÐt, cho ®iĨm.
Bµi 2:
? Bµi y/c g× ?
- Cho Hs lµm b¶ng con.
- HD c¸ch ®Ỉt tÝnh & ghi kÕt qu¶.
- Cho 3 Hs lªn b¶ng.
- Gv nhËn xÐt, sưa ch÷a.
Bµi 3:
- Hs nªu: tÝnh.
- Hs lµm bµi & nªu miƯng Kq.
- TÝnh
 1 2 1
 + + +
 1 1 2
 2 3 3 
? Bµi y/c g×
- Gv chuÈn bÞ phÐp tÝnh & c¸c sè ra tê b×a. Cho Hs lµm nh­ trß ch¬i.
- Gv nhËn xÐt & cho ®iĨm 2 ®éi.
- Nèi phÐp tÝnh víi sè thÝch hỵp.
- Hs chia 2 ®éi , th¶o luËn råi cư 2 ®éi lªn lµm.
3phĩt
4. Cđng cè - dỈn dß:
- Thi ®ua ®äc thuéc c¸c b¶ng céng trong ph¹m vÞ 3.
- Nx chung giê häc.
: - Häc thuéc b¶ng céng.
 - ChuÈn bÞ bµi tiÕt 27.
- Hs lÇn l­ỵt ®äc nèi tiÕp.
TiÕt 1
Ngµy so¹n: 19 ... ªm 1 b«ng hoa. Hái tÊt c¶ cã mÊy b«ng hoa ?
- 3 b«ng hoa thªm 1 b«ng hoa. TÊt c¶ cã 4 b«ng hoa.
- 3 + 1 = 4
(Ba céng mét b»ng bèn).
(T­¬ng tù nh­ gt phÐp céng: 3 + 1 = 4).
c. Cho Hs häc thuéc b¶ng céng võa lËp.
d. Cho Hs quan s¸t h×nh cuèi cïng vµ nªu ra 2 bµi to¸n.
- Y/c Hs nªu phÐp tÝnh t­¬ng øng víi bµi to¸n.
- Cho Hs Nx vỊ Kq phÐp tÝnh.
- Gv KL ®Ĩ rĩt ra: 3 + 1 = 1 + 3
- Hs häc thuéc b¶ng céng. 
Bµi 1: Cã 3 chÊm trßn, thªm 1 chÊm trßn. Hái tÊt c¶ cã mÊy chÊm trßn ?
Bµi 2: Cã 1 chÊm trßn, thªm 3 chÊm trßn, hái tÊt c¶ cã mÊy chÊm trßn.
3 + 1 = 4
1 + 3 = 4
- KÕt qu¶ nh­ nhau, vÞ trÝ cđa sè 1 sè 3 ®· thay ®ỉi.
5phĩt
- NghØ gi¶i lao gi÷a tiÕt
- Líp tr­ëng ®iỊu khiĨn
3. LuyƯn tËp:
Bµi 1: Bµi yªu cÇu g× ?
- Cho Hs lµm b¶ng con.
- Gv nhËn xÐt, sưa sai.
Bµi 2: S¸ch
- Hs & giao viƯc.
- Nh¾c nhë Hs viÕt Kq cho th¼ng cét.
Bµi 3: 
- Nh×n vµo bµi em th¸y ph¶i lµm g× ?
? Muèn ®iỊn ®é¬c dÊu em ph¶i lµm g× ?
- Gv nhËn xÐt, sưa sai.
Bµi 4: Y/c Hs nªu bµi to¸n theo tranh råi viÕt phÐp tÝnh phï hỵp.
- TÝnh.
- Tỉ1 T2 T3.
 1 + 3 = 4 3 + 1 = 4 1 + 1 = 2
 2 + 2 = 4 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3
- 3 Hs lªn b¶ng ch÷a.
- Hs lµm trong s¸ch sau ®ã lªn b¶ng ch÷a.
 2 2 3 1
 + + + +
 2 1 1 1
 4 3 4 2
- §iỊn dÊu thÝch hỵp vµo « trèng.
- So s¸nh vÕ tr¸i víi vÕ ph¶i råi ®iỊn.
- Hs lµm & nªu miƯng Kq.
- 2 Hs lªn b¶ng.
 Hs nªu ®Ị to¸n & tr¶ lêi (1 sè em).
 1 + 3 = 4
4. Cđng cè - dỈn dß:
+ Trß ch¬i: §Ỉt ®Ị to¸n theo tranh.
- Cho Hs ®äc l¹i b¶ng céng.
- Nx chung giê häc.'
: - Häc l¹i bµi.
- Xem tr­íc bµi 29.
- Ch¬i theo tỉ.
- §äc §T (1lÇn).
TiÕt 1
Ngµy so¹n: 21/10/2004
Ngµy gi¶ng: 22/10/2004
Thø s¸u ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 20004
¢m nh¹c:
TiÕt 7: häc h¸t. t×m b¹n th©n
A- Mơc tiªu:
1. KiÕn thøc: - Häc h¸t lêi 2 cđa bµi "T×m b¹n th©n".
 - ¤n l¹i c¶ lêi 1 vµ lêi 2 cđa bµi.
 - TËp 1 vµi ®éng t¸c phơ ho¹.
2. Kü n¨ng: 
 - Hs h¸t ®ĩng giai ®iƯu vµ thuéc c¶ lêi 1 vµ lêi 2.
 - Hs thùc hiƯn ®­ỵc vµi ®éng t¸c phơ ho¹.
3. Gi¸o dơc: Yªu thÝch m«n häc.
B- Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
 - H¸t chuÈn x¸c lêi ca.
 - Mét vµi ®éng t¸c phơ ho¹ cho bµi h¸t.
C- C¸c ho¹t ®éng day - häc:
Tgian
Gi¸o viªn
Häc sinh
3phĩt
I. KiĨm tra bµi cị:
- Y/c Hs h¸t lêi 1 cđa bµi h¸t.
? Bµi h¸t "T×m b¹n th©n" do ai s¸ng t¸c.
- Nªu Nx sau KT.
- 1 sè Hs h¸t.
.. ViƯt Anh s¸ng t¸c.
14phĩt
II. D¹y häc bµi míi:
1. Ho¹t ®éng 1: D¹y h¸t 2 bµi t×m b¹n th©n
a. Giíi thiƯu bµi h¸t (linh ho¹t).
b. Nghe h¸t mÉu.
- Gv h¸t mÉu lÇn 1.
? Em c¶m nhËn vỊ bµi h¸t nµy NTN ?
Bµi h¸t nhanh hay chËm ?
DƠ h¸t hay khã h¸t ?
- Hs chĩ ý nghe.
- Hs tr¶ lêi theo c¶m ®Þnh
c, Chia c©u h¸t.
- GV treo b¶ng phơ vµ thuyÕt tr×nh: lêi 2 gåm 4 c©u h¸t. Mçi c©u h¸t lµ 1 dßng.
 d. TËp ®äc lêi ca.
- Gv dïng thanh ph¸ch gâ tiÕt tÊu lêi ca cđa tõng c©u. Mçi c©u gâ 2 lÇn y/c Hs ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu.
- Gv chØ ®Þnh 1 - 2 em ®äc l¹i.
®. D¹y h¸t tõng c©u.
- Gv h¸t mÉu c©u 1: y/c Hs nghe & nhÈm theo.
- Gv h¸t mÉu c©u 1 lÇn 2 & b¾t nhÞp cho Hs h¸t.
- C¸ch lËp t­¬ng tù víi c¸c c©u 2,3,4.
- Gv h¸t mÉu c¶ 3 c©u.
- Cho Hs h¸t l¹i.
- Gv theo dâi, sưa sai.
e. H¸t ®Çy ®đ c¶ bµi.
- GV h¸t mÉu c¶ lêi 1 vµ lêi 2.
- Y/c Hs h¸t c¶ 2 lêi.
- HD Hs c¸ch ph¸t ©m, lÊy h¬i & sưa lçi nÕu cã.
- Hs theo dâi.
- Hs ®ång thanh ®äc theo.
- Hs nghe & h¸t nhÈm theo.
- Hs h¸t theo Gv .
- 1 sè em.
- Hs nghe.
Hs h¸t: Cn, nhãm, líp.
5phĩt
- NghØ gi¶i lao gi÷a tiÕt
- Líp tr­ëng ®iỊu khiĨn
10phĩt
2. Ho¹t ®éng 2: D¹y h¸t kÕt hỵp vËn ®éng phơ ho¹.
- Gv h­íng dÉn vµ lµm mÉu.
+ §T1: øng víi c©u 1.
- Gi¬ tay tr¸i vỊ phÝa tr­íc vµ vÉy theo ph¸ch.
+ §éng t¸c 2: (c©u 2): Gi¬ tay lªn cao trë thµnh h×nh trßn; nghiªng m×nh sang tr¸i råi xang ph¶i.
+ §éng t¸c 4: (c©u 4): Xoay trßn 1 vßng.
- Gv theo dâi, chØnh sưa.
- Hs chĩ ý theo dâi.
- Hs h¸t & lµm thao t¸c theo Hd.
3phĩt
3. Cđng cè - dỈn dß:
- Cho c¶ líp h¸t toµn bµi vµ lµm ®éng t¸c phơ ho¹.
- NX chung giê häc.
: - Häc thuéc bµi h¸t.
- Hs h¸t & lµm (1 lÇn).
- TËp c¸c ®éng t¸c phơ ho¹ cho thµnh th¹o.
TiÕt 2+3
Häc vÇn
Bµi 32: oi - ai
A- Mơc ®Ých yªu cÇu:
Sau bµi häc Hs cã thĨ:
- HiĨu ®­ỵc cÊu t¹o cđa vÇn: oi, ai.
- §äc vµ viÕt ®­ỵc: oi, ai, nhµ ngãi, bÐ g¸i.
- NhËn ra oi, ai trong SGK hoỈc s¸ch b¸o.
- §äc tõ øng dơng vµ c©u øng dơng.
- ­ Lêi nãi tù nhiªn theo chđ ®Ị: sỴ, ri, bãi c¸, le te.
B- §å dïng d¹y häc:
- S¸ch tiÕng viƯt tËp 1.
- Bé ghÐp ch÷ tiÕng viƯt.
- Tranh minh ho¹ cho tõ kho¸, c©u øng dơng vµ phÇn luyƯn nãi.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Tgian
Gi¸o viªn
Häc sinh
5phĩt
I. KiĨm tra bµi cị:
- §äc vµ viÕt:
- §äc tõ vµ c©u øng dơng.
- Nx vµ cho ®iĨm.
- Mçi tỉ viÕt 1 tõ vµo bn¶g con: Mua mÝa, ngùa tÝm, trØa ®ç.
- 2 - 3 Hs ®äc.
9phĩt
II. D¹y häc bµi míi:
1. Giíi thiƯu bµi (trùc tiÕp).
2. D¹y vÇn: oi:
a. NhËn diƯn vÇn:
- Gv ghi b¶ng vÇn oi.
- VÇn oi do mÊy ©m t¹o thµnh ?
- H·y so s¸nh oi víi i ?
- H·y ph©n tÝch vÇn oi ?
b. §¸nh vÇn;
+ VÇn: H·y ®¸nh vÇn vÇn oi ?
- Y/c ®äc.
- Hs ®äc theo Gv: oi - ai.
- VÇn oi do 2 ©m t¹o nªn ®ã lµ ©m o vµ ©m i.
Gièng: ®Ịu cã i.
¹: oi cã thªm o.
- VÇn oi cã ©n o ®øng tr­íc, ©m i ®øng say.
- o - i - oi.
(CN, nhãm, líp).
+ TiÕng kho¸:
- Y/c Hs t×m & gµi vÇn oi.
- Y/c Hs t×m thªm ng vµ dÊu s¾c gµi víi vÇn oi.
- Gv ghi b¶ng: ngãi.
- H·y ph©n tÝch tiÕng ngãi ?
- H·y ®¸nh vÇn tiÕng ngãi ?
- Gv theo dâi, chØnh sưa.
- Y/c ®äc tr¬n.
+ Tõ kho¸:
- Treo tranh nhµ ngãi & hái:
- Tranh vÏ g× ?
- Gv ghi b¶ng: Nhµ ngãi (gt).
- Gv theo dâi, chØnh sưa.
c. H­íng dÉn viÕt ch÷.
- GV viÕt, nªu quy tr×nh viÕt
- Gv theo dâi, chØnh sưa.
- Hs sư dơng bé ®å dïng, t×m vµ gµi: oi, ngãi.
- TiÕng ngãi cã ©m ng ®øng tr­íc ©m oi ®øng sau, dÊu s¾c trªn o.
- ngê - oi - ngoi - s¾c ngãi.
(CN, nhãm, líp).
- Hs ®äc: ngãi.
- Tranh vÏ nhµ ngãi.
- Hs ®äc tr¬n: CN, nhãm, líp.
- Hs t« ch÷ trªn kh«ng sau ®ã viÕt lªn b¶ng con.
5phĩt
- NghØ gi÷a tiÕt
- Líp tr­ëng ®iỊu khiĨn
6phĩt
ai: (Quy tr×nh t­¬ng tù).
a. NhËn diƯn vÇn:
- VÇn ai ®­ỵc t¹o nªn bëi ©m a vµ i.
- So s¸nh ai víi oi:
Gièng: KÕt thĩc + i.
¹: ai b¾t ®Çu = a.
b. §¸nh vÇn:
+ VÇn: a - i - ai.
+ TiÕng & tõ kho¸
- Hs gµi: ai - g¸i.
- Gv ®­a bøc tranh ®Ĩ rĩt ra: bÐ g¸i.
®¸nh vÇn : gê ai gai s¾c g¸i.
c. ViÕt: Chĩ ý nÐt nèi gi÷a c¸c con ch÷
- Hs thùc hiƯn theo HD.
& vÞ trÝ cđa dÊu.
5phĩt
d. §äc tõ øng dơng.
- Ghi b¶ng tõ øng dơng.
- Gv gi¶i nghÜa tõ & ®äc mÉu.
Ngµ voi: C¸i nhµ cđa con voi.
C¸i cßi: VËt mÉu
Gµ m¸i: Gµ thuéc gièng c¸i ®Ỵ ra trøng.
Bµi vë: ChØ BT, s¸ch vë nãi chung.
- Gv theo dâi, chØnh sưa.
- 1 vµi em ®äc.
- Hs chĩ ý nghe.
- Hs luyƯn ®äc CN, nhãm, líp.
5phĩt
®. Cđng cè: 
Trê ch¬i: T×m tiÕng cã vÇn trong ®o¹n v¨n.
- NX chung giê häc.
- Hs ch¬i theo tỉ.
TiÕt 2
Tgian
Gi¸o viªn
Häc sinh
9phĩt
3. LuyƯn tËp: 
a. LuyƯn ®äc:
+ §äc l¹i bµi ë tiÕt 1.
- GV nhËn xÐt, chØnh sưa.
+ §äc c©u øng dơng.
- GV giíi thiƯu tranh.
? Tranh vÏ g× ?
? Em cã nhËn xÐt g× vỊ bøc tranh ?
- Y/c Hs ®äc c©u øng dơng.
? Em cã nhËn xÐt g× vỊ c©u thø nhÊt ?
? VËy chĩng ta ph¶i ®äc NTN ?
- Gv ®äc mÉu.
- Gv theo dâi, chØnh sưa cho Hs.
- Hs ®äc CN, nhãm, líp.
- HS quan s¸t tranh & Nx.
- Chim bãi c¸, cµnh tre, c¸.
- Hs nªu.
- 2 - 3 Hs ®äc.
- Cã dÊu hái.
- H¬i kÐo dµi tiÕng thÕ.
- Hs ®äc CN, nhãm, líp.
7phĩt
b. LuyƯn viÕt:
? Khi viÕt vÇn, tiÕng hoỈc tõ kho¸ trong bµi chĩnh ta ph¶i l­u ý nh÷ng ®iỊu g× ?
? Khi ngåi viÕt cÇn l­u ý ®iỊu g× ?
- GV HD & giao viƯc
- GV theo dâi, uÊn n¾n, chØnh sưa cho hs
- NÐt nèi gi÷a c¸c con ch÷ & vÞ trÝ c¸c dÊu thanh trong tiÕng.
- Ngåi ngay ng¾n, kh«ng t× ngùc vµo bµn, m¾t c¸ch vë 25 -> 30 cm  cÇm bĩt ®ĩng quy ®Þnh.
- Hs viÕt bµi theo HD.
5phĩt
- NghØ gi÷a tiÕt
- Líp tr­ëng ®iỊu khiĨn.
9phĩt
c. LuyƯn nãi theo chđ ®Ị: SỴ, ri, bãi c¸, le te.
- Y/c Hs ®äc tªn bµi luyƯn nãi.
- Gv HD & giao viƯc.
+ Gỵi ý:
- Trong tranh vÏ g× ?
- Em biÕt con chim nµo trong sè c¸c con vËt nµy ?
- Chim sỴ & chim ri thÝch ¨n g× ?
Chĩng sèng ë ®©u ?
- Trong nh÷ng con chim nµy em thÝch lo¹i chim nµo nhÊt ?
- Em cã biÕt bµi h¸t nµo nãi vỊ con chim kh«ng ?
- Nh÷ng con chim nµy cã lỵi kh«ng v× sao ?
- 1 sè em ®äc.
- Hs quan s¸t tranh & th¶o luËn nhãm 2 nãi cho nhau nghe vỊ chđ ®Ị luyƯn nãi h«m nay.
5phĩt
4. Cđng cè - dỈn dß:
+ Trß ch¬i: T×m tiÕng vÇn míi.
- Y/c Hs ®äc l¹i bµi.
- Nx chung giê häc.
: - Häc l¹i bµi.
 - Xem tr­íc bµi 33.
- Hs ch¬i theo tỉ.
- 1 sè Hs ®äc nèi tiÕp trong SGK.
TiÕt 4
TËp viÕt
TiÕt 7: X­a kia, mïa d­a, ngµ voi
A- Mơc tiªu: 
- ViÕt ®ĩng vµ ®Đp c¸c ch÷: X­a kia, ngµ voi, mïa d­a.
- ViÕt ®ĩng kiĨu ch÷, cì ch÷, chia ®Ịu k/c, ®Ịu nÐt.
- BiÕt tr×nh bµy s¹ch sÏ, cÇm bĩt, ngåi viÕt ®ĩng quy ®Þnh.
B- §å dïng d¹y - häc:
- B¶ng phơ viÕt s·n c¸c tõ: X­a kia, ngµ voi, mïa d­a
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Tgian
Gi¸o viªn
Häc sinh
3phĩt
I. KiĨm tra bµi cị:
- Gäi Hs lªn b¶ng viÕt.
- Gv nhËn xÐt vµ cho ®iĨm.
- Mçi em viÕt 1 tõ: Nho kh«, nghÐ ä, chĩ ý.
10phĩt
II. D¹y häc bµi míi:
1. Giíi thiƯu bµi (trùc tiÕp).
2. Quan s¸t mÉu & NX.
- Treo b¶ng phơ lªn b¶ng.
- Cho Hs ®äc ch÷ trong b¶ng phơ.
- Cho Hs ph©n tÝch ch÷ & NX vỊ ®é cao.
- Gv theo dâi, Nx thªm.
3. H­íng dÉn & viÕt mÉu.
- Gv viÕt mÉu, nªu quy tr×nh viÕt.
- Gv theo dâi, chØnh sưa.
- Hs quan s¸t.
- Hs Nx & ph©n tÝch tõng ch÷.
- Hs theo dâi.
- Hs t« ch÷ trªn kh«ng, sau ®ã tËp viÕt trªn kh«ng.
5phĩt
- NghØ gi÷a tiÕt
- Líp tr­ëng ®iỊu khiĨn
12phĩt
4. H­íng dÉn Hs tËp viÕt vµo vë.
- Y/c Hs nh¾n l¹i t­ thÕ ngåi viÕt.
- HD & giao viƯc.
- Gv quan s¸t & giĩp ®ì Hs yÕu.
- Nh¾c nhë & chÝnh sưa cho nh÷ng Hs ngåi viÕt & cÇm bĩt ch­a ®ĩng quy ®Þnh (nÕu cã ).
+ Gc chÊm 1 sè bµi.
- Nªu & ch÷a lçi sai phỉ biÕn.
- 1 Hs nªu.
- Hs tËp viÕt tõng dßng theo hiƯu lƯnh.
5phĩt
5. Cđng cè - dỈn dß:
+ Trß ch¬i: Thi viÕt ch÷ ®Đp.
- NX chung giê häc.
: LuyƯn viÕt triong vë « li.
- C¸c tỉ cư d¹i diƯn lªn ch¬i.
TiÕtb 5
Sinh ho¹t líp
NhËn xÐt tuÇn 7
A- NhËn xÐt chung:
1. ¦u ®iĨm:
- §i häc ®Çy ®đ ®ĩng giê.
- Trong líp chu ý nghe gi¶ng, h¨ng h¸i ph¸t biĨu x©y dùng bµi (Trang, TuyỊn, H­ng, Anh, TiÕn).
- Truy bµi tù gi¸c cã ý thøc tù qu¶n.
- Trang phơc s¹ch xÏ, gän gµng.
2. Tån t¹i:
- 1 sè em cßn l­êi häc, ®äc viÕt yÕu LËp, S¬n, Th¾m).
- VƯ sinh cßn muén, bÈn (Tỉ 3 ngµy thø 3, thø 4).
- XÕp hµng TËp TDGG ch­a nghiªm tĩc (Th¹ch, LËp).
- ý thøc con trÇm: Quúnh H¹nh.
B- KÕ ho¹ch tuÇn 8:
- Duy tr× nỊ nÕt & sÜ sè Hs.
- Thùc hiƯn ®ĩng néi quy líp häc.
- Kh¾c phơc nh÷ng tån t¹i cuat tuÇn qua.
- Thi ®ua tèt, lµm b¸o ¶nh ®Ĩ chµo mõng ngµy 20/11.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 7.doc