Giáo án Lớp 5 - Tuần 20 - Trường Tiểu Học Hoàng Hoa Thám - Nguyễn Kim Thoa

Giáo án Lớp 5 - Tuần 20 - Trường Tiểu Học Hoàng Hoa Thám - Nguyễn Kim Thoa

Biết đọc diễn cảm bài văn, đọc phân biệt được lời các nhân vật.

 - Hiểu: Thái sư Trần Thủ Độ là người gương mẫu, nghiêm minh, công bằng,không vì tình riêng mà làm sai phép nước

 -Giáo dục cho hoc sinh tính công minh dám nhận trách nhiệm về mình.

II. CHUẨN BỊ

 

doc 36 trang Người đăng van.nhut Lượt xem 899Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 5 - Tuần 20 - Trường Tiểu Học Hoàng Hoa Thám - Nguyễn Kim Thoa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 20
Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011
TËp ®äc
TiÕt 39: Th¸i s­ TrÇn Thđ §é
I.Yªu cÇu cÇn ®¹t:
- Biết đọc diễn cảm bài văn, đọc phân biệt được lời các nhân vật. 
 - Hiểu: Thái sư Trần Thủ Độ là người gương mẫu, nghiêm minh, công bằng,không vì tình riêng mà làm sai phép nước(Tr¶ lêi ®­ỵc c¸c c©u hái trong SGK). 
 -Giáo dục cho hoc sinh tính công minh dám nhận trách nhiệm về mình.
II. CHUẨN BỊ
 Tranh minh họa bài đọc Sgk.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
A. Kiểm tra bài cũ: 4em 
B. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:Trực tiếp
-Cho Hs xem tranh 
b) Hướng dẫn luyện đọc 
-Cho Hs đọc toàn bài. 
-Gv chia đoạn: 3 đoạn 
Đoạn 1: “Từ đầu đến ông mới tha cho”
Đoạn 2: “Tiếp đến nói rồi, lấy vàng, lụa thưởng cho.)
Đoạn 3: “Còn lại” 
-Gv hướng dẫn đọc từ khó, giải nghĩa từ khó.
-Gv đọc mẫu
c) Hướng dẫn tìm hiểu bài
-Cho Hs đọc đoạn 1.
+Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ làm gì? 
-Gv bổ sung: Cách xử sự này của Trần Thủ Độ có ý răn đe những kẻ có ý định mua quan bán tước, làm rối loạn phép nước.
-Cho hs đọc đoạn 2
+Trước việc làm của người quân hiệu, Trần Thủ Độ xử lí ra sao? 
Giải nghĩa từ: “thềm cấm” là khu vực cấm trước cung vua.
 “khinh nhờn” là coi thường.
-Cho hs đọc đoạn 3:
-Giải nghĩa “chầu vua” tức là vào triều nghe lệnh của vua.
“chuyên quyền” nắm mọi quyền hành và tự quyết định mọi việc.
 “hạ thần” từ quan lại thời xưa dùng để tự xưng hô khi nói với vua.
 “tâu xằng” tức là tâu sai sự thật.
+Khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình chuyên quyền, Trần Thủ Độ nói thế nào?
+Những lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ cho thấy ông là người như thế nào?
+Nội dung chính của truyện nói lên điều gì?
d) Hướng dẫn luyện đọc diễn cảm. 
-Gv treo bảng đoạn đọc diễn cảm.
-Gv đọc mẫu 
-Cho hs luyện đọc
-Nhận xét tuyên dương. 
-Cho Hs đọc phân vai 
-Nhận xét tuyên dương.
4. Củng cố, dặn dò: 
-Nhắc lại ý nghĩa của câu chuyện.
-Dặn Hs về nhà luyện đọc và kể lại câu chuyện cho người thân nghe. Chuẩn bị bài “Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng”.
-Nhận xét tiết học.
“Người công dân số Một (Phần 2)”
- 4 em lên kiểm tra bài (đọc phân vai) và trả lời câu hỏi.
Hs xem tranh 
-1 em đọc cả bài 
-Hs đọc nối tiếp (3 lượt) – luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ.
-Nghe gv đọc bài.
-1 em đọc 
+Trần Thủ Độ đồng ý, nhưng yêu cầu chặt một ngón chân người đó để phân biệt với những câu đương khác.
-1 em đọc đoạn 2
+Không những không trách móc mà còn thưởng cho vàng, lụa.
-1 em đọc đoạn 3
-Hs giải nghĩa từ mà mình biết.
 +Trần Thủ Độ nhận lỗi và xin vua ban thưởng cho viên quan dám nói thẳng.
+Trần Thủ Độ cư xử nghiêm minh, không vì tình riêng, nghiêm khắc với bản thân, luôn đề cao kỉ cương, phép nước.
* Ca ngợi thái sư Trần Thủ Độ – một người cư xử gương mẫu, nghiêm minh, không vì tình riêng mà làm sai phép nước.
-3 Hs nhắc lại 
-Hs luyện đọc diễn cảm cá nhân ( 3 em)
-Hs luyện đọc theo cặp
-Thi đọc diễn cảm trước lớp. 
-Hs nhận xét 
-Hs lắng nghe.
®¹o ®øc
TiÕt 19 : Em yªu quª h­¬ng( TiÕt 1)
I.Yªu cÇu cÇn ®¹t:
- Biết làm những việc phù hợp với khả năng để góp phần tham gia xây dựng quê hương.
-Yêu mến, tự hào về quê hương mình, mong muốn được góp phần xây dựng quê hương.
-Biết được vì sao phải yêu quê hương và tham gia góp phần xây dựng quê hương.
- TÝch cùc tham gia x©y c¸c ho¹t ®éng BVMT lµ thĨ hiƯn t×nh yªu quª h­¬ng.( H§2) - Gi÷ g×n, b¶o vƯ nh÷ng truyỊn thèng tèt ®Đp cđa quª h­¬ng, cïng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng chung mét c¸ch phï hỵp t¹i quª h­¬ng.
- Phª ph¸n, nh¾c nhë nh÷ng biĨu hiƯn, viƯc lµm g©y h¹i tíi quª h­¬ng vµ truyỊn thèng quª h­¬ng.
 -Lấy chứng cứ 1, 3( NX 7)
II. CHUẨN BỊ: 
- Tranh ¶nh vỊ quª h­¬ng.
- B¶ng phơ.
- GiÊy xanh - ®á - vµng ph¸t ®đ cho c¸c cỈp HS.
III . HOẠT ĐỘNG DAỴ HỌC :
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
Ho¹t ®éng 1: ThÕ nµo lµ yªu quª h­¬ng?
-Yªu cÇu HS lµm bµi tËp sè 1 trang 29,30 SGK, sau ®ã trao ®ỉi theo bµn vỊ kÕt qu¶ vµ thèng nhÊt c©u tr¶ lêi.
- Sau ®ã, GV nªu lÇn l­ỵt tõng ý, yªu cÇu HS gi¬ tay nÕu ®ång ý, kh«ng gi¬ tay nÕu cßn ph©n v©n hoỈc kh«ng ®ång ý, GV yªu cÇu HS gi¶i thÝch c¸c ý kiÕn v× sao ®ång ý/kh«ng ®ång ý/ph©n v©n.
- Cho HS nh¾c l¹i nh÷ng viƯc lµm thĨ hiƯn t×nh yªu víi quª h­¬ng.
- GV kÕt luËn: Chĩng ta yªu quª h­¬ng b»ng c¸ch lµm cho quª h­¬ng tèt ®Đp h¬n. Do ®ã cÇn tham gia, đng hé c¸c ho¹t ®éng x©y dùng quª h­¬ng.
- HS thùc hiƯ theo yªu cÇu cđa GV
- HS lµm viƯc c¶ líp.
- HS nh¾c l¹i c¸c ý: a;c;d;e
Ho¹t ®éng 2: NhËn xÐt hµnh vi
- GV yªu cÇu HS lµm viƯc cỈp ®«i v¬i snhau. Khi GV nªu ý kiÕn lªn, c¸c HS cã nhiƯm vơ ph¶i bµn b¹c, trao ®ỉi s¾p xÕp c¸c ý kiÕn ®ã vµo nhãm: T¸n thµnh hoỈc kh«ng t¸n thµnh hoỈc ph©n v©n.
- HS th¶o luËn theo cỈp 
1. Tham gia x©y dùng quª h­¬ng lµ biĨu hiƯn cđa t×nh yªu quª h­¬ng.
2. ChØ cÇn ®ãng gãp nhiỊu tiỊn cđa lµ ®· rÊt yªu quª h­¬ng.
3. Giíi thiƯu quª h­¬ng m×nh víi nh÷ng b¹n bÌ kh¸c.
4. ChØ khi ®i xa, sèng xa quª h­¬ng ta míi yªu quª h­¬ng.
5. Yªu quª h­¬ng ta ph¶i b¶o vƯ c¶nh quan quª h­¬ng, b¶o vƯ c¸c di tÝch lÞch sư.
6. ChØ cÇn x©y dùng quª h­¬ng tai n¬i m×nh sinh sèng.
7. Ng­êi nghÌo yªu quª h­¬ng b»ng c¸ch nhí vỊ quª h­¬ng, ®ãng gãp tiỊn cđa lµ tr¸ch nhiƯm cđa ng­êi giµu.
8. CÇn ph¶i gi÷ g×n vµ ph¸t huy nh÷ng truyỊn thèng, ®Ỉc tr­ng cđa quª h­¬ng.
9. PhÊn ®Êu häc tËp tãt sau ®ã trë vỊ lµm viƯc giĩp quª h­¬ng ph¸t triĨn cịng lµ yªu quª h­¬ng.
10. yªu quª h­¬ng cịng lµ yªu gia ®×nh, bè mĐ, yªu giäng nãi quª h­¬ng, c¶nh vËt quª h­¬ng.
- GV ph¸t cho c¸c nhãm 3 miÕng giÊy mµu: xanh, ®á, vµng
- GV yªu cÇu nh¾c l¹i tõng ý ®Ĩ HS bµy tá th¸i ®é.
-Yªu cÇu HS gi¶i thÝch c¸c ý ®ĩng.
- HS nhËn giÊy mµu.
- HS l¾ng nghe vµ gi¬ mµu ®Ĩ bµy tá th¸i ®é.
-HS gi¶i thÝch.
Ho¹t ®éng 3: Cuéc thi "T«i lµ h­íng dÉn viªn du lÞch ®Þa ph­¬ng"
- GV yªu cÇu HS tr×nh bµy trªn bµn nh÷ng s¶n phÈm, kÕt qu¶ ®· chuÈn bÞ ®­ỵc theo bµi thùc hµnh ë tiÕt tr­íc.
- GV c¨n cø vµo kÕt qu¶ HS lµm ®­ỵc chia c¸c em vỊ 4 nhãm vµ tr×nh bµy s¶n phÈm cđa m×nh.
-Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy
-GV nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸.
- HS tr×nh bµy s¶n phÈm s­u tÇm ®­ỵc.
- Hs th¶o luËn nhãm
- HS tr×nh bµy tr­íc líp.
Cđng cè - DỈn dß
- GV kÕt luËn: Ai cịng cã quª h­¬ng. §ã lµ n¬i ta g¾n bã tõ th­ë Êu th¬, n¬i nu«i d­ìng con ng­êi lín lªn v× vËy ta ph¶i yªu quª h­¬ng, lµm viƯc cã Ých ®Ĩ quª h­¬ng ngµy cµng ph¸t triĨn.
- Cho HS nghe bµi h¸t “ Quª h­¬ng ” ( lêi th¬ cđa §ç Trung Qu©n )
- GV nhËn xÐt giê häc, tuyªn d­¬ng HS tÝch cùc tham gia x©y dùng bµi, nh¾c nhë c¸c em cßn ch­a cè g¾ng.
**********************************
TOÁN
TiÕt 96: LuyƯn tËp.99
I.Yªu cÇu cÇn ®¹t:
- Giúp học sinh vận dụng kiến thức để tính chu vi hình tròn. 
- Rèn học sinh kỹ năng vận dụng công thức để tính chu vi hình tròn, tính đường kính của hình tròn khi biết chu vi của hình tròn.
- Hs ®¹i trµ lµm ®­ỵc c¸c bµi t©p1a,b, 2c, 3. Hs kh¸ giái lµm ®­ỵc hÕt c¸c bµi trong sgk.
II . HOẠT ĐỘNG DAỴ HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Bài cũ: 
Nêu quy tăùc và viết công thức tính chu vi hình tròn.
2.Bài mới
 Bài 1: trang 99
Yêu cầu học sinh đọc đề.
- Vận dụng trực tiếp công thức để làm bài tập .
Chú ý với trường hợp r = 2cm thì đổi ra số thập phân hoặc phân số 
 Bài 2:SGK trang 99
Yêu cầu học sinh đọc đề.
Giáo viên chốt lại cách tìm bán kính khi biết C (dựa vào cách tìm thành phần chưa biết).
C = r ´ 2 ´ 3,14
( 1 ) r ´ 2 ´ 3,14 = 12,56
Tìm r?
Cách tìm đường kính khi biết C.
( 2 ) d ´ 3,14 = 12,56
 Bài 3:SGK trang 99
Giáo viên chốt.
C = d ´ 3,14
Lưu ý bánh xe lăn 1 vòng ® đi được S đúng bằng chu vi bánh xe.
 Bài 4:( dành cho HS khá, giỏi)
Giáo viên chốt.
Chu vi hình chữ nhật – vuông – tròn.
P = (a + b) ´ 2
P = a ´ 4
C = d ´ 3,14
 3: Củng cố – dặn dò
Giáo viên nhận xét và tuyên dương.
- Chuẩn bị: “Diện tích hình tròn”.
Nhận xét tiết học 
- HS lên bảng trả lời và ghi công thức.
Học sinh nhận xét.
- Học sinh đọc đề.
Làm bài.
- Chữa chung cả lớp.
Học sinh đọc đề.
Tóm tắt.
Học sinh giải.
Sửa bài – Nêu công thức tìm bán kính và đường kính khi biết chu vi.
r = c : 3,14 : 2
d = c : 3,14
- Học sinh đọc đề.
Tóm tắt.
Giải – sửa bài.
Nêu công thức tìm c biết d.
Học sinh đọc đề – làm bài.
Sửa bài.
KHOA HỌC
Bµi 39: Sù biÕn ®ỉi hãa häc( TiÕp theo)
I.Yªu cÇu cÇn ®¹t:
-Nêu được một số ví dụ về biến đổi hóa học xảy ra do tác dụng của nhiệt hoặc tác dụng của ánh sáng.
 II. CHUẨN BỊ: 
 - Hình trang 78 - 79 - 80 - 81 SGK 
 - Giá đỡ, ống nghiệm, đèn cồn, thìa, nến 
 - Một ít đường kính trắng, lon sửa bò sạch. 
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Bài cũ: Sự biến đổi hoá học (tiết 1).
2. Bài mới
a. Giới thiệu bài mới:	“Sự biến đổi hoá học”.
Thế nào là sự biến đổi hoá học?
Nếu ví dụ.
b. Nội dung
v	Hoạt động 1: Thảo luận.
Cho Hs làm việc theo nhóm.
Trường hợp nào có sự biến đổi hoá học? Tại sao bạn kết luận như vậy?
Trường hợp nào là sự biến đổi lí học? Tại sao bạn kết luận như vậy?
Đại diện mỗi nhóm trả lời một câu hỏi.
Các nhóm khác bổ sung.
Không đến gần các hố vôi đang tôi, vì nó toả nhiệt, có thể gây bỏng, rất nguy hiểm.
v Hoạt động 2: Trò chơi “Chứng minh vai trò của ánh sáng và nhiệt trong biến đổi hoá học”.
Sự biến đổi từ chất này sang chất khác gọi là sự biến đổi hoá học, xảy ra dưới tác dụng của nhiệt, ánh sáng nhiệt độ bình thường.
3: Củng cố- dặn dò
Đọc lại toàn bộ nội dung bài học.
Xem lại bài + Học ghi nhớ.
Chuẩn bị: Năng lượng.
Nhận xét tiết học .
-Học sinh tự đặt câu hỏi.
Học sinh khác trả lời.
-Nhóm trưởng điều khiển thảo luận.
 Cho vôi sống vào nước.
Dùng kéo cắt giấy thành những mảnh vụn.
 Một số quần áo mà ... y ®­ỵc chia lµm 3 lo¹i.
+ §ã lµ TruyƯn thiÕu nhi, s¸ch gi¸o khoa, c¸c lo¹i s¸ch kh¸c.
+ Tû sè phÇn tr¨m cđa tõng lậi s¸ch lµ:
*TruyƯn thiÕu nhi chiÕm 50%
*S¸ch gi¸o khoa 25%
* C¸c lo¹i s¸ch kh¸c 25%
- Nghe gi¶ng.
- Mçi c©u hái 2 ®Õn 3 HS tr¶ lêi:
+ BiĨu ®å cho biÕt tØ sè phÇn tr¨m häc sinh tham gia c¸c m« thĨ thao cđa líp 5C.
+ Häc sinh líp 5C tham gia 4 m«n thĨ thao ®ã lµ: nh¶y d©y, cÇu l«ng, b¬i, cê vua.
+ Nh×n vµo biĨu ®å ta thÊy:
*Cã 50% sè HS ch¬i nh¶y d©y.
*Cã 25% sè HS ch¬i cÇu l«ng.
*Cã 12,5 sè HS tham gia m«n b¬i.
*Cã 12,5 HS tham gia ch¬i cê vua.
+ Líp 5C cã 32 häc sinh.
+ Sè HS tham gia m«n b¬i lµ
32 X 12,5 : 100 = 4 ( HS)
- Mçi c©u hái 2 ®Õn 3 HS tr¶ lêi:
+ BiĨu ®å nãi vỊ tØ sè phÇn tr¨m häc sinh thÝch c¸c mµu trong cuéc ®iỊu tra 120 häc sinh.
+ Cã 40% häc sinh thÝch mÇu xanh.
+ 1 HS lªn b¶ng chØ phÇn biĨu ®å biĨu diƠn tØ sè phÇn tr¨m häc sinh thÝch mµu xanh, 2 HS ngåi c¹nh nhau chØ cho nhau xem.
+ Sè häc sinh thÝch mµu xanh lµ:
120 X 40 : 100 = 48 ( häc sinh )
- 1 HS lªn b¶ng lµm bµi tËp.
Nh×n vµo biĨu ®å ta thÊy:
Cã 25% sè HS thÝch mµu ®á lµ:
120 X 25 : 100 = 30 ( häc sinh )
VËy sè häc sinh thÝch mµu tr¾ng lµ:
120 X 20 : 100 = 24 ( häc sinh )
Cã 15% häc sinh thÝch mµu tÝm.
VËy sè häc sinh thÝch mµu tÝm lµ:
120 X 15 : 100 = 18 ( häc sinh )
- 1 HS nhËn xÐt.
- HS ®äc vµ quan s¸t h×nh trong SGK
- Mçi c©u hái 2 ®Õn 3 HS tr¶ lêi.
+ BiĨu ®å nãi vỊ kÕt qu¶ häc tËp cđa häc sinh ë mét tr­êng tiĨu häc.
+ KÕt qu¶ häc tËp cđa häc sinh tr­êng nµy ®­ỵc chia lµm ba lo¹i. §ã lµ hcä sinh giái, häc sinh kh¸, häc sinh trung b×nh.
+ PhÇn mµu tr¾ng trªn biĨu ®å biĨu diƠn tØ sè phÇn tr¨m häc sinh giái cđa tr­êng. PhÇn chĩ gi¶i phÝa bªn ngoµi biĨu ®å cho biÕt ®iỊu ®ã.
+ Cã 17,5% häc sinh cđa tr­êng lµ häc sinh giái.
+1HS lªn b¶ng võa chØ trªn biĨu ®å võa nªu:
* Sè häc sinh kh¸ chiÕm 60% sè häc sinh toµn tr­êng ( chØ phÇn mµu xanh nh¹t ).
* Sè häc sinh trung b×nh chiÕm 22,5% sè häc sinh toµn tr­êng ( chØ mµu xanh )
3. Cđng cè - DỈn dß
- GV nhËn xÐt tiÕt häc. 
- DỈn dß HS vỊ nhµ ®äc l¹i biĨu ®å h×nh qu¹t trong bµi.
§Þa lÝ
TiÕt 20: Ch©u ¸ ( TiÕp theo)
I.Yªu cÇu cÇn ®¹t:
Sau bµi häc, HS cã thĨ:
-Nªu ®­ỵc ®Ỉc ®iĨm vỊ d©n c­ cđa ch©u ¸:
+ Cã sè d©n ®«ng nhÊt.
+ PhÇn lín d©n c­ ch©u ¸ lµ ng­êi da vµng.
-Nªu mét sè ®Ỉc ®iĨm vỊ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh tÕ cđa ng­êi d©n ch©u ¸:
+ Chđ yÕu ng­êi d©n lµm n«ng nghiƯp lµ chÝnh, mét sè n­íc cã c«ng nghiƯp ph¸t triĨn. 
Nªu ®­ỵc mét sè ®Ỉc ®iĨm cđa cđa khu vùc §«ng Nam ¸: 
+ Chđ yÕu cã khÝ hËu nhiƯt ®íi giã mïa nãng Èm.
+ S¶n xuÊt nhiỊu lo¹i n«ng s¶n vµ khai th¸c kho¸ng s¶n.
- Sư dơng tranh ¶nh, b¶n ®å, l­ỵc ®å ®Ĩ nhËn biÕt mét sè ®Ỉc ®iĨm cđa d©n c­ vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cđa ng­êi d©n Ch©u ¸.
* HS kh¸, giái biÕt: - Dùa vµo l­ỵc ®å x¸c ®Þnh ®­ỵc vÞ trÝ khu vùc §«ng Nam ¸;
 - Gi¶i thÝch ®­ỵc v× sao d©n c­ ch©u ¸ l¹i tËp trung ®«ng ®ĩc ë vïng ®ång b»ng ch©u thỉ: do ®Êt ®ai mµu mì, ®a sè c­ d©n lµm n«ng nghiƯp.
- Gi¶i thÝch ®­ỵc v× sao §«ng Nam ¸ l¹i s¶n xuÊt ®­ỵc nhiỊu lĩa g¹o: ®Êt ®ai mµu mì, khÝ hËu nãng Èm.
II. CHUẨN BỊ: - B¶n ®å tù nhiªn ch©u ¸.
- C¸c h×nh minh ho¹ trong SGK
- PhiÕu häc tËp cđa HS.(H§3)
II . HOẠT ĐỘNG DAỴ HỌC :
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. KiĨm tra bµi cị 
-GV gäi 3 HS lªn b¶ng lÇn l­ỵt tr¶ lêi c©u hái vỊ néi dung bµi cị, sau ®ã nhËn xÐt vµ cho ®iĨm
2. Nội dung
-3 HS lÇn l­ỵt tr¶ lêi c¸c c©u hái.
Ho¹t ®éng 1: D©n sè ch©u ¸ 
GV treo b¶n sè liƯu vỊ diƯn tÝch vµ d©n sè c¸c ch©u lơc trang 103 SGK vµ yªu cÇu HS ®äc b¶ng sè liƯu.
-GV lÇn l­ỵt nªu c¸c c©u hái sau vµ yªu cÇu HS tr¶ lêi:
+Dùa vµo b¶n sè liƯu, c¸c em h·y so s¸nh d©n sè ch©u ¸ víi c¸c ch©u lơc kh¸c.
+Em h·y so s¸nh mËt ®é d©n sè cđa ch©u ¸víi mËt ®é d©n sè ch©u Phi.
+Vëy d©n sè ë ®©y ph¶i thùc hiƯn yªu cÇu g× th× míi cã thĨ n©ng cao chÊt l­ỵng cuéc sèng?
GV kÕt luËn: Ch©u ¸ d©n sè ®«ng nhÊt thÕ giíi. §Ĩ n©ng cao chÊt l­ỵng cuéc sèng, mét sè n­íc cÇn gi¶m sù gia t¨ng d©n sè.
-HS ®äc b¶ng sè liƯu.
-HS lµm viƯc c¸ nh©n, tù so s¸nh c¸c sè liƯu vỊ d©n sè ë ch©u ¸ vµ d©n sè c¸c ch©u lơc kh¸c.
+Ch©u ¸ cã sè d©nn ®«ng nhÊt thÕ giíi. D©n sè ch©u ¸ h¬n 4,5 lÇn d©n sè ch©u MÜ, h¬n 4 lÇn d©n sè ch©u Phi, h¬n 5 lÇn d©n sè ch©u ¢u, h¬n 12 lÇn d©n sè ch©u §¹i D­¬ng
+DiƯn tÝch ch©u Phi chØ kÐm diƯn tÝch ch©u ¸ cã 2 triƯu km2 nh­ng d©n sè ch­a b»ng ¼ cđa d©n sè ch©u ¸ nªn mËt ®é d©n c­ th­a thít h¬n.
+Trong c¸c ch©u lơc th× ch©u ¸ lµ ch©u lơc cã mËt ®é d©n sè lín nhÊt.
+ Ph¶i gi¶m nhanh sù gia t¨ng d©n sè th× viƯc n©ng cao chÊt l­ỵng ®êi sèng míi cã ®iỊu kiƯn thùc hiƯn ®­ỵc.
Ho¹t ®éng 2: C¸c d©n téc ë ch©u ¸
GV yªu cÇu HS quan s¸t vµ hái: Ng­êi d©n ch©u ¸ cã mµu da nh­ thÕ nµo?
+ Em cã biÕt v× sao ng­êi B¾c ¸ cã n­íc da s¸ng mµu cßn ng­êi Nam ¸ l¹i cã n­íc da sÉm mµu?
+ C¸c d©n téc ë ch©u ¸ cã c¸ch ¨n mỈc vµ phong tơc tËp qu¸n nh­ thÕ nµo?
+ Em cã biÕt d©n c­ ch©u ¸ tËp trung nhiỊu ë vïng nµo kh«ng?
HS quan s¸t h×nh minh ho¹ 4 trang 105 vµ nªu: D©n c­ ch©u ¸ chđ yÕu lµ ng­êi da vµng nh­ng cịng cã ng­êi da tr¾ng h¬n (ng­êi §«ng ¸), cã nh÷ng téc ng­êi l¹i cã n­íc da n©u ®en ( ng­êi Nam ¸).
+ V× l·nh thỉ ch©u ¸ réng lín, tr¶i trªn nhiỊu ®íi khÝ hËu kh¸c nhau. Ng­êi sèng ë vïng hµn ®íi, «n ®íi ( B¾c ¸) th­êng cã n­íc da s¸ng mµu. Ng­êi sèng ë vïng nhiƯt ®íi ( Nam ¸ ) th× th­êng cã n­íc da sÉm mµu.
+ So s¸nh hai bøc tranh h×h 4a vµ 4b trang 105 vµ nªu: C¸c d©n téc cã c¸c ¨ mỈc vµ phong tơc tËp qu¸n kh¸c nhau.
+ D©n c­ ch©u ¸ tËp trung nhiỊu ë c¸c ®ång b»ng ch©u thỉ mµu mì.
GV kÕt luËn: PhÇn lín d©n c­ ch©u ¸ lµ ng­êi da vµng vµ sèng tËp trung ®«ng ®ĩc ë vïng ®ång b»ng ch©u thỉ mµu mì. Mçi d©n téc cã trang phơc, phong tơc kh¸c nhau nh­ng hä ®Ịu cã quyỊn b×nh ®¼ng, quyỊn sèng vµ häc tËp nh­ nhau.
Ho¹t ®éng 3: Ho¹t ®éng kinh tÕ cđa ng­êi d©n ch©u ¸
GV treo l­ỵc ®å kinh tÕ mét sè n­íc ch©u ¸, yªu cÇu HS ®äc tªn l­ỵc ®å vµ cho biÕt l­ỵc ®å thĨ hiƯn néi dung g×?
-GV yªu cÇu HS ho¹t ®éng theo nhãm, cïng xem l­ỵc ®å, th¶o luËn ®Ĩ hoµn thµnh b¶ng thèng kª vỊ c¸c ngµnh kinh tÕ, quãc gia cã ngµnh ®ã vµ lỵi Ých kinh tÕ mµ ngµnh ®ã mang lai..
-GV gäi nhãm lµm bµi vµo b¶ng nhãm treo lªn b¶ng, yªu cÇu c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung ý kiÕn cho nhãm b¹n.
Ph©n tÝch kÕt qu¶:
+Dùa vµo b¶ng thèng kª vµ l­ỵc ®å kinh tÕ mét sè n­íc ch©u ¸, em h·y cho biÕt n«ng nghiƯp hay c«ng nghiƯp lµ ngµnh s¶n suÊt chÝnh cđa ®a sè ng­êi d©n ch©u ¸?
+C¸c s¶n phÈm n«ng nghiƯp chđ yÕu cđa ng­êi d©n ch©u ¸ lµ g×?
+Ngoµi nh÷ng s¶n phÈm trªn, em cßn biÕt nh÷ng s¶n phÈm n«ng nghiƯp nµo kh¸c?
+D©n c­ c¸c vïng ven biĨn th­êng ph¸t triĨn ngµnh g×?
+Ngµnh c«ng nghiƯp nµo ph¸t triĨn m¹nh ë c¸c n­íc ch©u ¸?
-HS ®äc tªn l­ỵc ®å, ®äc chĩ gi¶i vµ nªu: L­ỵc ®å kinh tÕ mét sè n­íc ch©u ¸, l­ỵc ®å thĨ hiƯn mét sè ngµnh kinh tÕ chđ yÕu ë ch©u ¸, mét sè n­íc, l·nh thỉ vµ thđ ®« cđa c¸c n­íc nµy.
-HS chia thµnh nhãm nhá, th¶o luËn vµ hoµn thµnh b¶ng thèng kª.
-Hs tr×nh bµy tr­íc líp
-NhËn xÐt c¸c nhãm tr¶ lêi
+N«ng nghiƯp lµ ngµnh s¶n xuÊt chÝnh cđa ®a sè ng­êi d©n ch©u ¸.
+C¸c s¶n phÈm chđ yÕu cđa ng­êi d©n ch©u ¸ lµ lĩa m×, lĩa g¹o, b«ng, thÞt, s÷a cđa c¸c loµi gia sĩc nh­ tr©u, bß, lỵn
+Hä cßn trång c¸c c©y c«ng nghiƯp nh­ chÌ, cµ phª, cao su,
+D©n c­ c¸c vïng ven biĨn th­êng ph¸t triĨn c¸c ngµnh khai th¸c vµ nu«i trång thủ s¶n.
+Ngµnh c«ng ghiƯp khai th¸c kho¸ng s¶n ph¸t triĨn m¹nh v× c¸c n­íc ch©u ¸ cã nguån tµi nguyªn kho¸ng s¶n lín, ®Ỉc biƯt lµ dÇu má.
GV nhËn xÐt c¸c c©u tr¶ lêi cđa HS , sau ®ã kÕt luËn: Ng­êi d©n ch©u ¸ phÇn lín lµm n«ng nghiƯp, n«ng s¶n chÝnh lµ lĩa g¹o, lĩa m×, thÞt, trøng, s÷a. Mét sè n­íc ph¸t triĨn ngµnh c«ng nghiƯp khai th¸c dÇu má, s¶n xuÊt « t«.
Ho¹t ®éng 4: Khu vùc ®«ng nam ¸
- GV yªu cÇu HS lµm viƯc theo nhãm ®Ĩ hoµn thµnh phiÕu bµi tËp
- GV tỉ chøc cho HS b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn.
- GV nhËn xÐt kÕt qu¶ lµm viƯc cđa HS, sau ®ã yªu cÇu HS dùa vµo phiÕu ®Ĩ tr×nh bµy mét sè ®iĨm chÝnh vỊ vÞ trÝ, giíi h¹n, ®Ỉc ®iĨm tù nhiªn vµ c¸c ngµnh kinh tÕ cđa khu vùc §«ng Nam ¸.
- GV nhËn xÐt vµ bỉ sung.
-Chia nhãm nhá, hoµn thµnh phiÕu bµi tËp.
-§¹i diƯn c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn cđa nhãm m×nh.
-HS tr¶ lêi c©u hái:
+ChØ trªn l­ỵc ®å c¸c khu vùc ch©u ¸ vµ nªu vÞ trÝ, giíi h¹n khu vùc §«ng Nam ¸.
+ChØ trªn l­ỵc ®å c¸c khu vùc ch©u ¸ nªu nh÷ng nÐt chÝnh cđa ®Þa h×nh cđa khu vùc §«ng Nam ¸.
+ChØ trªn l­ỵc ®å kinh tÕ mét sè n­íc ch©u ¸ vµ nªu tªn c¸c n­íc thuéc khu vùc §«ng Nam ¸.
+Gi¶i thÝch v× sao §«ng Nam ¸ cã khÝ hËu giã mïa nãng Èm, rõng chđ yÕu lµ rõng rËm nhiƯt ®íi.
+KĨ tªn mét sè ngµnh kinh tÕ chÝnh cđa c¸c n­íc §«ng Nam ¸.
GV kÕt luËn: Khu vùc §«ng Nam ¸ cã khÝ hËu nhiƯt ®íi giã mïa nãng, Èm. Ng­êi d©n tr«ng nhiỊu lĩa g¹o, c©y c«ng nghiƯp, khai th¸c kho¸ng s¶n.
3.Cđng cè – DỈn dß
GV nhËn xÐt tiÕt häc
- GV dỈn HS vỊ nhµ häc bµi vµ t×m hiĨu vỊ c¸c n­íc l¸ng giỊng cđa ViƯt Nam ®Ĩ chuÈn bÞ bµi sau.
**********************************
ThĨ dơc
Tung vµ b¾t bãng- Nh¶y d©y kiĨu chơm hai ch©n
Trß ch¬i:" Bãng chuyỊn s¸u"
I.Yªu cÇu cÇn ®¹t:
- Thùc hiªn ®­ỵc ®éng t¸c tung vµ b¾t bãng b»ng hai tay, tung bãng b»ng mét tay, b¾t bãng b»ng hai tay.
 - ¤n nh¶y d©y kiĨu chơm hai ch©n.
 - TiÕp tơc lµm quen trß ch¬i: " Bãng chuyỊn s¸u". Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®­ỵc.
 - KiĨm tra chøng cø 1 cđa nhËn xÐt 7.
II. CHUẨN BỊ: 
 D©y nh¶y vµ bãng ®Ĩ HS luyƯn tËp.
III . HOẠT ĐỘNG DAỴ HỌC :
Ho¹t ®éng d¹y
Thêi gian
Ho¹t ®éng häc
1. PhÇn më ®Çu
- GV phỉ biÕn y/c, nhiƯm vơ cđa bµi häc.
- Yªu cÇu HS khëi ®éng
- Cho HS ch¬i trß ch¬i "Lµm theo hiƯu lƯnh"
2. PhÇn c¬ b¶n
* ¤n tung vµ b¾t bãng b»ng hai tay, tung bãng b»ng mét tay vµ b¾t bãng b»ng hai tay.
- GV quan s¸t vµ sưa sai hoỈc nh¾c nhë, giĩp ®ì HS thùc hiƯn ch­a ®ĩng.
- GV biĨu d­¬ng tỉ cã nhiỊu ng­êi lµm ®ĩng.
*¤n nh¶y d©y kiĨu chơm hai ch©n
* Ch¬i trß ch¬i" Bãng chuyỊn s¸u"
- GV nªu tªn trß ch¬i, nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, quy ®Þnh ch¬i.
- Chia HS thµnh c¸c ®éi ®Ịu nhau
- Nh¾c nhë c¸c em ®¶m b¶o an toµn trong khi ch¬i.
3. PhÇn kÕt thĩc
- Cho HS th¶ láng
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ bµi häc.
- Giao bµi vỊ nhµ 
6-10'
1-2'
2-4'
1-2'
18-22'
8-10'
5- 7'
7-9'
4- 6'
- §éi h×nh 4 hµng däc
- HS ch¹y chËm thµnh vßng trßn, ®øng quay mỈt vµo vßng trßn, xoay c¸c khíp cỉ ch©n, cỉ tay, khíp gèi.
- HS tù «n theo tỉ, tỉ tr­ëng chØ huy tỉ m×nh tËp.
- Thi ®ua gi÷a c¸c tỉ víi nhau 1 lÇn.
- HS tËp theo tỉ
- §¹i diƯn tõng tỉ thi ®ua
- HS ch¬i thư 1 lÇn,sau ®ã ch¬i chÝnh thøc
- HS ch¹y chËm,th¶ láng tÝch cùc kÕt hỵp hÝt thë s©u. 
- ¤n ®éng t¸c tung vµ b¾t bãng

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 5 tuan 20(8).doc