Giáo án lớp 5 - Tuần 30 năm học 2012

Giáo án lớp 5 - Tuần 30 năm học 2012

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Sau khi học cần nắm: Củng cố về quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích , viết số đo diện tích dưới dạng STP

2. Kĩ năng: Chuyển đổi các số đo diện tích.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:

+ GV: B¶ng phơ

+ HS: Vở bài tập, 4 bìa màu nâu, xanh, đỏ, vàng.

 

doc 18 trang Người đăng huong21 Lượt xem 511Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 5 - Tuần 30 năm học 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 30 
Thø hai ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2012.
TiÕt1 Chµo cê
 ________________________
TiÕt2 ThĨ dơc
 ________________________
TiÕt3 To¸n
 § 146: ¤n tËp vỊ ®o diƯn tÝch	
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:	 Sau khi học cần nắm: Củng cố về quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích , viết số đo diện tích dưới dạng STP
2. Kĩ năng: Chuyển đổi các số đo diện tích.
3. Thái độ: Yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
+ GV: B¶ng phơ
+ HS: Vở bài tập, 4 bìa màu nâu, xanh, đỏ, vàng.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu:
* Hoạt động 1:
 	1. Khởi động:
2. KiĨm tra bµi cị: Cho HS nªu b¶ng ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch.
* Hoạt động 2: Bµi míi:
 1. Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc tiªu cđa tiÕt häc.
	 2. LuyƯn tËp:
Ph­¬ng ph¸p: Thùc hµnh, ®µm tho¹i, gi¶ng gi¶i
*Bµi tËp 1 (154): 
- Mêi 1 HS ®äc yªu cÇu.
- GV h­íng dÉn HS lµm bµi.
- Cho HS lµm bµi theo nhãm 2. GV cho 3 nhãm lµm vµo b¶ng nhãm.
- Mêi 3 nhãm treo b¶ng nhãm lªn b¶ng vµ tr×nh bµy.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
*Bµi tËp 2 (154): ViÕt sè thÝch hỵp vµo chç chÊm:
- Mêi 1 HS nªu yªu cÇu.
- Cho HS lµm vµo b¶ng con.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
*Bµi tËp 3 (154): ViÕt c¸c sè ®o sau d­íi d¹ng sè ®o cã ®¬n vÞ lµ hÐc-ta:
- Mêi 1 HS nªu yªu cÇu.
- Mêi HS nªu c¸ch lµm. 
- Cho HS lµm vµo vë.
- Mêi 2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
- HS lµm bµi theo h­íng dÉn cđa GV.
* KÕt qu¶:
a) 1m2 = 100dm2 = 10 000cm2 
 = 1000 000mm2
 1ha = 10 000m2
 1km2 = 100ha = 1 000 000m2
b) 1m2 = 0,01dam2 1m2 = 0,000001km2
 1m2 = 0,0001hm2 1ha = 0,01km2
 = 0,0001ha 4ha = 0,04km2
* KÕt qu¶:
 a) 65 000m2 = 6,5 ha
 846 000m2 = 84,6ha
 5000m2 = 0,5ha
 b) 6km2 = 600ha
 9,2km2 = 920ha
 0,3km2 = 30ha
* Ho¹t ®éng 3: Cđng cè, dỈn dß: 
- GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c HS vỊ «n c¸c kiÕn thøc võa «n tËp.
TiÕt4 TËp ®äc 
§ 59: ThuÇn phơc s­ tư
I. Mơc tiªu:
 1- §äc l­u lo¸t, diƠn c¶m bµi v¨n víi giäng ®äc phï hỵp víi néi dung mçi ®o¹n.
 2- HiĨu ý nghÜa truyƯn: Kiªn nhÉn, dÞu dµng, th«ng minh lµ nh÷ng ®øc tÝnh lµm nªn søc m¹nh cđa ng­êi phơ n÷, giĩp hä b¶o vƯ h¹nh phĩc gia ®×nh.
II. ChuÈn bÞ :
a.ThÇy : B¶ng phơ
 b. Trß : Xem tr­íc bµi 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1- KiĨm tra bµi cị: HS ®äc bµi Con g¸i vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái vỊ bµi 
2- D¹y bµi míi:
2.1- Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc ®Ých yªu cÇu cđa tiÕt häc.
2.2-H­íng dÉn HS luyƯn ®äc vµ t×m hiĨu bµi:
a) LuyƯn ®äc:
- Mêi 1 HS giái ®äc. Chia ®o¹n.
- Cho HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n, GV kÕt hỵp sưa lçi ph¸t ©m vµ gi¶i nghÜa tõ khã.
- Cho HS ®äc ®o¹n trong nhãm.
- Mêi 1-2 HS ®äc toµn bµi.
- GV ®äc diƠn c¶m toµn bµi.
b)T×m hiĨu bµi:Cho HS ®äc ®o¹n 1:
+ Ha-li-ma ®Õn gỈp vÞ gi¸o sÜ ®Ĩ lµm g×?
+) Rĩt ý 1:
- Cho HS ®äc ®o¹n 2,3:
+ VÞ gi¸o sÜ ra ®iỊu kiƯn nh­ thÕ nµo?
+ V× sao nghe ®iỊu kiƯn cđa vÞ gi¸o sÜ, Ha-li-ma sỵ to¸t må h«i, võa ®i võa khãc?
+ Ha-li-ma ®· nghÜ ra c¸ch g× lµm th©n víi ST?
+) Rĩt ý 2:
- Cho HS ®äc ®o¹n cßn l¹i:
+ Ha-li-ma ®· lÊy 3 sỵi l«ng bêm cđa s­ tư nh­ thÕ nµo?
+ V× sao gỈp ¸nh m¾t cđa Ha-li-ma, con s­ tư ®ang giËn d÷ “bçng cơp m¾t  lỈng bá ®i”?
+ Theo vÞ gi¸o sÜ ®iỊu g× lµm nªn søc m¹nh cđa ng­êi phơ n÷?
+) Rĩt ý 3:
- Néi dung chÝnh cđa bµi lµ g×?
- GV chèt ý ®ĩng, ghi b¶ng.
- Cho 1-2 HS ®äc l¹i.
c) H­íng dÉn ®äc diƠn c¶m:
- Mêi HS nèi tiÕp ®äc bµi.
- Cho c¶ líp t×m giäng ®äc cho mçi ®o¹n.
- Cho HS luyƯn ®äc DC ®o¹n tõ Nh­ng mong muèn h¹nh phĩc®Õn sau g¸y trong nhãm 2.
- Thi ®äc diƠn c¶m.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
- §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn giĩp ®ì.
- §o¹n 2: TiÕp cho ®Õn võa ®i võa khãc.
- §o¹n 3: TiÕp cho ®Õn ch¶i bé l«ng bêm sau g¸y.
- §o¹n 4: TiÕp cho ®Õn l¼ng lỈng bá ®i.
- §o¹n 5: PhÇn cßn l¹i
+Nµmg muèn vÞ gi¸o sÜ cho lêi khuyªn:
+)Ha-li-ma gỈp vÞ gi¸o sÜ ®Ĩ xin lêi khuyªn 
+ NÕu Ha-li-ma lÊy ®­ỵc 3 sỵi l«ng bêm
+ V× ®iỊu kiƯn cđa vÞ gi¸o sÜ kh«ng thĨ thùc hiƯn ®­ỵc: §Õn gÇn s­ tư ®· khã, nhỉ 3 sỵi
+ Tèi ®Õn, nµng «m mét con cõu non vµo 
+)Ha-li-ma nghÜ ra c¸ch lµm th©n víi s­ tư
+ Mét tèi, khi s­ tư ®· no nª, ngoan ngo·n n»m bªn ch©n nµng, Ha-li-ma bÌn khÊn
+ V× ¸nh m¾t dÞu hiỊn cđa Ha-li-ma lµm s­ tư kh«ng thĨ tøc.
+ §iỊu lµm nªn søc m¹nh cđa ng­êi phơ n÷ lµ trÝ th«ng minh, lßng kiªn nhÉn, sù dÞu dµng.
+) Ha-li-ma ®· lÊy ®­ỵc 3 sỵi l«ng bêm cđa s­ tư vµ nhËn ®­ỵc lêi khuyªn
- HS ®äc.
- HS t×m giäng ®äc DC cho mçi ®o¹n.
- HS luyƯn ®äc diƠn c¶m.
- HS thi ®äc.
3-Cđng cè, dỈn dß: - GV nhËn xÐt giê häc. 
 - Nh¾c HS vỊ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
Thø ba ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 2012.
TiÕt1 To¸n
§ 147: ¤n tËp vỊ ®o thĨ tÝch
I. Mơc tiªu: 
1. Kiến thức:	Sau khi học cần nắm: Quan hệ giữa mét khối, đề xi mét khối, xăng ti mét khối.
2. Kĩ năng: Viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân.
	- Chuyển đổi số đo thể tích.
3. Thái độ: Yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
+ GV: Bảng đơn vị đo thể tích, thẻ từ.
+ HS: Bảng con, Vở bài tập toán.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu:
* Hoạt động 1:
 	1. Khởi động:
2. KiĨm tra bµi cị: Cho HS nªu b¶ng ®¬n vÞ ®o thĨ tÝch.
* Hoạt động 2: Bµi míi:
 1. Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc tiªu cđa tiÕt häc.
	 2. LuyƯn tËp:
 Phương pháp: Thi đua, bút đàm, thảo luận.
*Bµi tËp 1 (155): 
- Mêi 1 HS ®äc yªu cÇu.
- GV h­íng dÉn HS lµm bµi.
- Cho HS lµm bµi theo nhãm 2. GV cho 3 nhãm lµm vµo b¶ng nhãm.
- Mêi 3 nhãm treo b¶ng nhãm lªn b¶ng vµ tr×nh bµy.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
*Bµi tËp 2 (155): ViÕt sè thÝch hỵp vµo chç chÊm:
- Mêi 1 HS nªu yªu cÇu.
- Cho HS lµm vµo b¶ng con.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
*Bµi tËp 3 (155): ViÕt c¸c sè ®o sau d­íi d¹ng sè thËp ph©n
- Mêi 1 HS nªu yªu cÇu.
- Mêi HS nªu c¸ch lµm. 
- Cho HS lµm vµo vë.
- Mêi 2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
a) HS lµm bµi theo h­íng dÉn cđa GV.
b) - §¬n vÞ lín gÊp 1000 lÇn ®¬n vÞ bÐ h¬n tiÕp liỊn.
 - §¬n vÞ bÐ b»ng mét phÇn mét ngh×n ®¬n vÞ lín h¬n tiÕp liỊn.
* KÕt qu¶:
 1m3 = 1000dm3
 7,268m3 = 7268dm3
 0,5m3 = 500dm3
 3m3 2dm3 = 3002dm3
 1dm3 = 1000cm3
 4,351dm3 = 4351cm3
 0,2dm3 = 200cm3
 1dm3 9cm3 = 1009cm3
* KÕt qu¶:
 a) Cã ®¬n vÞ lµ mÐt khèi
 6m3 272dm3 = 6,272m3
 2105dm3 = 2,105m3
 3m3 82dm3 = 3,082m3
 b) Cã ®¬n vÞ lµ ®Ị-xi-mÐt khèi
 8dm3 439cm3 = 8,439dm3
 3670cm3 = 3,670 dm3 = 3,67dm3
 5dm3 77cm3 = 5,077dm3 
* Ho¹t ®éng 3: Cđng cè, dỈn dß: 
GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c HS vỊ «n c¸c kiÕn thøc võa «n tËp.
TiÕt3 LuyƯn tõ vµ c©u
 § 59: Më réng vèn tõ: Nam vµ n÷
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Mở rộng, làm giàu vốn từ thuộc chủ điểm Nam và nữ. Cụ thể: Biết những từ chỉ những phẩm chất quan trọng nhất của Nam, những từ chỉ những phẩm chất quan trọng của nữ. Giải thích được nghĩa cùa các từ đó. Biết trao đổi về những phẩm chất quan trọng mà một ngưới Nam , một người Nữ cần có.
2. Kĩ năng: 	Biết các thành ngữ, tục ngữ nói về nam và nữ, về quan niệm bình đẳng nam nữ. Xác định được thái độ đứng đắn: không coi thường phụ nữ.
3. Thái độ: Tôn trọng giới tính của bạn, không phân biệt giới tính.
II. Chuẩn bị:
+ GV: - Giấy trắng khổ A4 đủ để phát cho từng học sinh làm BT1 b, c (viết những phẩm chất em thích ở 1 bạn nam, 1 bạn nữ, giải thích nghĩa của từ).
+ HS: Từ điển học sinh (nếu có).
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
* Hoạt động 1:
 	1. Khởi động:
2. KiĨm tra bµi cị: 
* Hoạt động 2: Bµi míi:
 1. Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc tiªu cđa tiÕt häc.
	 2. LuyƯn tËp:
 Phương pháp: Thi đua, bút đàm, thảo luận.
*Bµi tËp 1 (120):
- Mêi 1 HS nªu yªu cÇu. C¶ líp ®äc thÇm l¹i néi dung bµi.
- HS lµm viƯc c¸ nh©n.
- GV tỉ chøc cho c¶ líp ph¸t biĨu ý kiÕn, trao ®ỉi, tranh luËn lÇn l­ỵt theo tõng c©u hái.
*Bµi tËp 2 (120):
- Mêi 1 HS ®äc néi dung BT 2, 
- C¶ líp ®äc thÇm l¹i truyƯn Mét vơ ®¾m tµu.
- GV cho HS trao ®ỉi nhãm hai. 
- Mêi mét sè nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn. 
- HS nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung. 
- GV chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng.
*Bµi tËp 3 (120):
- Mêi 1 HS nªu yªu cÇu.
- GV nhÊn m¹nh 2 yªu cÇu cđa BT:
+ Nªu c¸ch hiĨu vỊ néi dung mçi thµnh ng÷, tơc ng÷.
+ Tr×nh bµy ý kiÕn c¸ nh©n – t¸n thµnh c©u tơc ng÷ nµo, v× sao?
- Cho HS lµm bµi theo nhãm 7, ghi kÕt qu¶ th¶o luËn vµo b¶ng nhãm.
- Mêi mét sè nhãm tr×nh bµy.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, kÕt luËn lêi gi¶i ®ĩng.
*Lêi gi¶i:
-PhÈm chÊt chung cđa hai nh©n vËt
- PhÈm chÊt riªng
- C¶ hai ®Ịu giµu t×nh c¶m, biÕt quan t©m ®Õn ng­êi kh¸c:
+Ma-ri-« nh­êng b¹n xuèng xuång cøu n¹n ®Ĩ b¹n sèng.
+Giu-li-Ðt-ta lo l¾ng cho b¹n, ©n cÇn b¨ng bã vÕt th­¬ng
+Ma-ri-« rÊt giµu nam tÝnh: kÝn ®¸o, quyÕt ®o¸n, m¹nh mÏ, cao th­ỵng
+Giu-li-Ðt-ta dÞu dµng, ©n cÇn, ®Çy n÷ tÝnh khi giĩp Ma-ri-« bÞ th­¬ng.
*VD vỊ lêi gi¶i:
- Néi dung c¸c c©u thµnh ng÷, tơc ng÷:
a) Con trai hay con g¸i ®Ịu quý, miƠn lµ cã t×nh, cã hiÕu víi cha mĐ.
b) ChØ cã mét con trai cịng ®­ỵc xem nh­ ®· cã con, nh­ng cã ®Õn 10 con g¸i vÉn xem 
c) Trai g¸i ®Ịu giái giang.
d) Trai g¸i thanh nh·, lÞch sù.
- C©u a thĨ hiƯn mét quan niƯm ®ĩng ®¾n: kh«ng coi th­êng con g¸i, xem con nµo cịng..
 C©u b thĨ hiƯn mét quan niƯm l¹c hËu, sai tr¸i: träng con trai, khinh miƯt con g¸i.
* Ho¹t ®éng 3: Cđng cè, dỈn dß: GV nhËn xÐt giê häc.
	 - DỈn HS vỊ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
TiÕt3 MÜ thuËt 
TiÕt4 LuyƯn TiÕng ViƯt 
Con g¸i
I. Mơc tiªu:
- §äc l­u lo¸t, diƠn c¶m bµi v¨n víi giäng thđ thØ, t©m t×nh phï hỵp víi c¸ch kĨ sù viƯc theo c¸ch nh×n, c¸ch nghÜ cđa c« bÐ M¬.
II. Néi dung:
 1. §äc ®ĩng:	
- Cho mét HS ®äc bµi
- GV giíi thiƯu tranh minh ho¹.
- Cho HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n, GV kÕt hỵp sưa lçi vµ gi¶i nghÜa tõ khã.
- Cho HS ®äc ®o¹n trong nhãm.
- Mét HS ®äc toµn bµi.
- GV ®äc.
2. §äc diƠn c¶m:
GV h­íng dÉn HS ®äc diƠn c¶m ®o¹n
GV ®äc mÉu, HS nghe nhËn xÐt c¸ch nhÊn giäng, nghØ h¬i
GV cïng HS nhËn xÐt ®¸nh gi¸
HS ®äc bµi
HS quan s¸t tranh trong s¸ch giao d¸o khoa
1 HS ®äc bµi v¨n c¶ líp theo dâi
 HS chia ®o¹n
HS ®äc nèi tiÕp theo ®o¹n lÇn 1
HS t×m tõ khã, ph¸t ©m
HS ®äc nèi tiÕp theo ®o¹n lÇn 2
HS ®äc chĩ gi¶i
HS ®äc ®o¹n gi¶i nghÜa tõ míi
HS ®äc nhãm 3, thi ®äc, nhËn xÐt
HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n. nh¾c l¹i c¸ch ®äc bµi
HS ®äc l¹i, nhËn xÐt
HS luyƯn ®äc nhãm 3
Thi ®äc tr­íc líp
III. DỈn dß: VỊ nhµ luyƯn ®äc l¹i bµi.
Thø t­ ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2012.
TiÕt1 To¸n
§ 148: ¤n tËp vỊ ®o diƯn tÝch vµ ®o thĨ tÝch (tiÕp theo)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:	- Giúp Hs ôn tập, củng cố :
 + So sánh các số đo diện tích và thể tích
 + Giải bài toán liên quan đến tính diện tích, thể tích các hình đ ... 
 Khoanh vµo B
* Ho¹t ®éng 3: Cđng cè, dỈn dß: 
GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c HS vỊ «n c¸c kiÕn thøc võa «n tËp.
TiÕt2 LÞch sư
 __________________________ 
TiÕt3 LuyƯn tõ vµ c©u
 § 60: ¤n tËp vỊ dÊu c©u (DÊu phÈy)
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: Củng cố những kiến thức đã có về dấu phẩy : nêu được tác dung của dấu phẩy trong từng trường hợp cụ thể, nêu được ví dụ chứng minh từng tác dụng của dấu phẩy.
2. Kĩ năng: Làm đúng bài luyện tập: điền dấu phẩy (và dấu chấm) vào chỗ thích hợp trong mẫu truyện đã cho.
3. Thái độ: Có thói quen dùng dấu câu khi viết văn.
II. Chuẩn bị: 
+ GV:	 Phiếu học tập, bảng phụ.
+ HS: Nội dung bài học.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu:
* Hoạt động 1:
 	1. Khởi động:
2. KiĨm tra bµi cị: GV cho HS lµm l¹i BT 3 tiÕt LTVC tr­íc. 
* Hoạt động 2: Bµi míi:
 1. Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc tiªu cđa tiÕt häc.
	 2. LuyƯn tËp:
Ph­¬ng ph¸p: Thùc hµnh, ®µm tho¹i, gi¶ng gi¶i
*Bµi tËp 1 (124):
- Mêi 1 HS nªu yªu cÇu. C¶ líp theo dâi.
- GV ph¸t phiÕu häc tËp, h­íng dÉn häc sinh lµm bµi: C¸c em ph¶i ®äc kÜ 3 c©u v¨n, chĩ ý c¸c dÊu phÈy trong mçi c©u v¨n. Sau ®ã, xÕp ®ĩng c¸c vÝ dơ vµo « thÝch hỵp trong phiÕu häc tËp.
- Cho HS lµm viƯc c¸ nh©n, ghi kÕt qu¶ vµo phiÕu.
- Mêi mét sè häc sinh tr×nh bµy.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®ĩng.
*Bµi tËp 2 (124):
- Mêi 1 HS ®äc ND BT 2, c¶ líp theo dâi.
- GV gỵi ý:
+ §iỊn dÊu chÊm hoỈc dÊu phÈy vµo « trèng trong mÈu chuyƯn
+ ViÕt l¹i cho ®ĩng chÝnh t¶ nh÷ng ch÷ ®Çu c©u ch­a viÕt hoa.
- GV cho HS trao ®ỉi nhãm hai. GV ph¸t phiÕu cho 3 nhãm.
- C¸c nhãm lµm vµo phiÕu d¸n lªn b¶ng líp vµ tr×nh bµy kÕt qu¶. 
- HS kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung. 
- GV chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng.
*Lêi gi¶i :
T¸c dơng cđa dÊu phÈy
VD
- Ng¨n c¸ch c¸c bé phËn cïng chøc vơ trong c©u.
- Ng¨n c¸ch tr¹ng ng÷ víi chđ ng÷.
- Ng¨n c¸ch c¸c vÕ c©u trong c©u ghÐp.
C©u b
C©u c
C©u a
*Lêi gi¶i:
C¸c dÊu cÇn ®iỊn lÇn l­ỵt lµ:
 (,) ; (.) ; (,) ; (,) ; (,) ; (,) ; (,) ; (,) ; (,) 
* Ho¹t ®éng 3: Cđng cè, dỈn dß: 
- HS nh¾c l¹i 3 t¸c dơng cđa dÊu phÈy.
- GV nhËn xÐt giê häc. DỈn HS vỊ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
 _______________________
TiÕt4 ChÝnh t¶ (nghe - viÕt)
 § 30: C« g¸i ë t­¬ng lai. LuyƯn tËp viÕt hoa
I. Mơc tiªu:
 - Nghe vµ viÕt ®ĩng chÝnh t¶ bµi C« g¸i ë t­¬ng lai. 
	 - TiÕp tơc luyƯn tËp viÕt hoa tªn c¸c hu©n ch­¬ng, danh hiƯu, gi¶i th­ëng ; biÕt mét sè hu©n ch­¬ng cđa n­¬ca ta.
II. §å dïng daþ häc:
- Bĩt d¹ vµ mét tê phiÕu viÕt c¸c cơm tõ in nghiªng ë BT 2.
- Tranh, ¶nh minh ho¹ tªn ba lo¹i hu©n ch­¬ng trong SGK.
- Bèn tê phiÕu khỉ to viÕt néi dung BT3.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
 1.KiĨm tra bµi cị: HS viÕt vµo b¶ng con tªn nh÷ng hu©n ch­¬ngtrong tiÕt tr­íc.
 2.Bµi míi:
 2.1.Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc ®Ých, yªu cÇu cđa tiÕt häc.
 2.2-H­íng dÉn HS nghe – viÕt:
- GV §äc bµi viÕt.
+ Bµi chÝnh t¶ nãi ®iỊu g×?
- Cho HS ®äc thÇm l¹i bµi.
- GV ®äc nh÷ng tõ khã, dƠ viÕt sai cho HS viÕt b¶ng con: In-t¬-nÐt, ¤t-xtr©y-li-a, NghÞ viƯn Thanh niªn,
- Em h·y nªu c¸ch tr×nh bµy bµi? 
- GV ®äc tõng c©u (ý) cho HS viÕt.
- GV ®äc l¹i toµn bµi. 
- GV thu mét sè bµi ®Ĩ chÊm.
- NhËn xÐt chung.
2.3- H­íng dÉn lµm bµi tËp chÝnh t¶:
* Bµi tËp 2:
- Mêi mét HS ®äc néi dung bµi tËp.
- Mêi 1 HS ®äc l¹i c¸c cơm tõ in nghiªng.
- GV d¸n tê phiÕu ®· viÕt c¸c cơm tõ in nghiªng lªn b¶ng vµ h­íng dÉn HS lµm bµi.
- HS nh¾c l¹i quy t¾c viÕt hoa tªn c¸c hu©n ch­¬ng, danh hiƯu, gi¶i th­ëng.
- HS lµm bµi c¸ nh©n.
- HS nèi tiÕp nhau ph¸t biĨu ý kiÕn. 
- C¶ líp vµ GV NX, chèt l¹i ý kiÕn ®ĩng.
* Bµi tËp 3:
- Mêi mét HS nªu yªu cÇu.
- GV gỵi ý h­íng dÉn HS lµm bµi.
- Cho HS lµm bµi theo nhãm 7.
- Mêi ®¹i diƯn mét sè nhãm tr×nh bµy.
- C¶ líp vµ GV NX, chèt l¹i ý kiÕn ®ĩng.
- HS theo dâi SGK.
- Bµi chÝnh t¶ giíi thiƯu Lan Anh lµ mét b¹n g¸i giái giang, th«ng minh, ®­ỵc xem lµ mét trong nh÷ng mÉu ng­êi cđa t­¬ng lai.
- HS viÕt b¶ng con.
- HS viÕt bµi.
- HS so¸t bµi.
*Lêi gi¶i:
Cơm tõ anh hïng lao ®éng gåm 2 bé phËn: anh hïng / lao ®éng, ta ph¶i viÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu cđa mçi bé phËn t¹o thµnh tªn ®ã: Anh hïng Lao ®éng.
C¸c cơm tõ kh¸c t­¬ng tù nh­ vËy:
 Anh hïng Lùc l­ỵng vị trang
 Hu©n ch­¬ng Sao vµng
 Hu©n ch­¬ng §éc lËp h¹ng Ba
 Hu©n ch­¬ng Lao ®éng h¹ng NhÊt
 Hu©n ch­¬ng §éc lËp h¹ng NhÊt
*Lêi gi¶i:
a) Hu©n ch­¬ng Sao vµng
b) Hu©n ch­¬ng Qu©n c«ng
c) Hu©n ch­¬ng Lao ®éng
3-Cđng cè dỈn dß: 
- GV nhËn xÐt giê häc.
- Nh¾c HS vỊ nhµ luyƯn viÕt nhiỊu vµ xem l¹i nh÷ng lçi m×nh hay viÕt sai.
Thø n¨m ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2012.
TiÕt1 To¸n
§ 150: PhÐp céng
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Giúp học sinh củng cố có kĩ năng thực hiện phép cộng các số tự nhiên, các số thâp phân, phân số và ứng dụng trong tính nhanh, trong giải bài toán.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính nhanh, vận dụng vào giải toán hợp.
3. Thái độ:Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận.
II. Chuẩn bị:
+ GV:	Thẻ từ để học sinh thi đua.
+ HS: Bảng con.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu:
* Hoạt động 1:
 	1. Khởi động:
2. KiĨm tra bµi cị: 
* Hoạt động 2: Bµi míi:
 1. Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc tiªu cđa tiÕt häc.
	 2. D¹y kiÕn thøc míi:
Ph­¬ng ph¸p: Thùc hµnh, ®µm tho¹i, gi¶ng gi¶i	
* ¤n l¹i thµnh phÇn, tªn gäi cđa phÐp céng.
- GV nªu biĨu thøc: a + b = c
+ Em h·y nªu tªn gäi cđa c¸c thµnh phÇn trong biĨu thøc trªn?
+ Nªu mét sè tÝnh chÊt cđa phÐp céng?
* Ho¹t ®éng 3: LuyƯn tËp:
*Bµi tËp 1 (158): TÝnh
- Mêi 1 HS nªu yªu cÇu.
- Cho HS lµm vµo b¶ng con.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
*Bµi tËp 2 (158): TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiƯn nhÊt
- Mêi 1 HS ®äc yªu cÇu.
- GV h­íng dÉn HS lµm bµi.
- Cho HS lµm bµi vµo nh¸p, sau ®ã ®ỉi nh¸p chÊm chÐo.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
*Bµi tËp 3 (159): 
- Mêi 1 HS nªu yªu cÇu.
- Cho HS lµm bµi theo nhãm 2.
- Mêi mét sè HS tr×nh bµy.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
*Bµi tËp 4 (159): 
- Mêi 1 HS nªu yªu cÇu.
- Mêi HS nªu c¸ch lµm. 
- Cho HS lµm vµo vë.
- Mêi 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
+ a, b : sè h¹ng 
 c : tỉng
+TÝnh chÊt giao ho¸n, tÝnh chÊt kÕt hỵp, céng víi 0.
*KÕt qu¶:
986280
17/12
26/7
1476,5
* VD vỊ lêi gi¶i:
(689 + 875) + 125 
 = 689 + (875 + 125)
 = 689 + 1000 = 1689
* VD vỊ lêi gi¶i:
a) Dù ®o¸n x = 0 (v× 0 céng víi sè nµo cịng b»ng chÝnh sè ®ã).
*Bµi gi¶i:
Mçi giê c¶ hai vßi n­íc cïng ch¶y ®­ỵc lµ:
 1 + 3 = 5 (thĨ tÝch bĨ)
 5 10 10
 5 = 50%
 10 §¸p sè: 50% thĨ tÝch bĨ.
* Ho¹t ®éng 4: Cđng cè, dỈn dß: 
GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c HS vỊ «n c¸c kiÕn thøc võa «n tËp.
TiÕt2 TËp lµm v¨n
 § 60: T¶ con vËt (KiĨm tra viÕt)
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: - Dựa trên kết quả tiết ôn luyện về văn tả con vật, học sinh viết được một bài văn tả con vật có bố cục rõ ràng, đủ ý, thể hiện được những quan sát riêng, dùng từ đặt câu đúng: câu văn có hình ảnh, cảm xúc.
2. Kĩ năng: 	- Rèn kĩ năng tự viết bài tả con vật giàu hình ảnh, cảm xúc.
3. Thái độ: 	- Giáo dục học sinh yêu thích con vật xung quanh, say mê sáng tạo.
II. Chuẩn bị: 
+ GV: Giấy kiểm tra hoặc vở. Tranh vẽ hoặc ảnh chụp một số con vật.
+ HS: Vë, 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu:
* Hoạt động 1:
 	1. Khởi động:
2. KiĨm tra bµi cị: 
* Hoạt động 2: Bµi míi:
 1. Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc tiªu cđa tiÕt häc.
	 2. H­íng dÉn lµm bµi kiĨm tra:
Ph­¬ng ph¸p: Thùc hµnh, luyƯn tËp	
 - Mêi 2 HS nèi tiÕp nhau ®äc ®Ị kiĨm tra vµ gỵi ý trong SGK.
- C¶ líp ®äc thÇm l¹i ®Ị v¨n.
- GV hái HS ®· chuÈn bÞ cho tiÕt viÕt bµi nh­ thÕ nµo?
- GV nh¾c HS : cã thĨ dïng l¹i ®o¹n v¨n t¶ h×nh d¸ng hoỈc ho¹t ®éng cđa con vËt em ®· viÕt trong tiÕt «n tËp tr­íc, viÕt thªm mét sè phÇn ®Ĩ hoµn chØnh bµi v¨n. Cã thĨ viÕt mét bµi v¨n miªu t¶ mét con vËt kh¸c víi con vËt c¸c em ®· t¶ h×nh d¸ng hoỈc ho¹t ®éng trong tiÕt «n tËp tr­íc.
 3-HS lµm bµi kiĨm tra:
- HS viÕt bµi vµo giÊy kiĨm tra.
- GV yªu cÇu HS lµm bµi nghiªm tĩc.
- HÕt thêi gian GV thu bµi.
-HS nèi tiÕp ®äc ®Ị bµi vµ gỵi ý.
-HS tr×nh bµy.
- HS chĩ ý l¾ng nghe.
- HS viÕt bµi.
- Thu bµi.
* Ho¹t ®éng 3: Cđng cè, dỈn dß: 
- GV nhËn xÐt tiÕt lµm bµi.
	- DỈn HS vỊ nhµ chuÈn bÞ néi dung cho tiÕt TLV tuÇn 31.
TiÕt3 KĨ chuyƯn
 § 30: KĨ chuyƯn ®· nghe ®· ®äc
I. Mơc tiªu:
 1-RÌn kÜ n¨ng nãi:
 - BiÕt kĨ tù nhiªn, b»ng lêi cđa m×nh mét c©u chuyƯn ®· nghe, ®· ®äc vỊ mét n÷ anh hïng hoỈc mét phơ n÷ cã tµi.
 - HiĨu vµ biÕt trao ®ỉi víi c¸c b¹n vỊ néi dung, ý nghÜa c©u chuyƯn.
 2-RÌn kÜ n¨ng nghe: Nghe lêi b¹n kĨ, nhËn xÐt ®ĩng lêi kĨ cđa b¹n.
II. §å dïng d¹y häc:
- Mét sè truyƯn, s¸ch, b¸o liªn quan.
- B¶ng phơ ghi tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ bµi kĨ chuyƯn.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1-KiĨm tra bµi cị: 
	HS kĨ l¹i chuyƯn Líp tr­ëng líp t«i, tr¶ lêi c©u hái vỊ ý nghÜa c©u chuyƯn.
	2-Bµi míi:
	2.1-Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc ®Ých, yªu cÇu cđa tiÕt häc.
	2.2-H­íng dÉn HS kĨ chuyƯn:
a) H­íng dÉn HS hiĨu ®ĩng yªu cÇu cđa ®Ị:
- Mêi mét HS ®äc yªu cÇu cđa ®Ị.
- GV g¹ch ch©n nh÷ng ch÷ quan träng trong ®Ị bµi ( ®· viÕt s½n trªn b¶ng líp ).
- Mêi 4 HS ®äc gỵi ý 1, 2,3, 4 trong SGK. 
- GV nh¾c HS: nªn kĨ nh÷ng c©u chuyƯn ®· nghe hoỈc ®· ®äc ngoµi ch­¬ng tr×nh.
- GV kiĨm tra viƯc chuÈn bÞ cđa HS.
- Cho HS nèi tiÕp nãi tªn c©u chuyƯn sÏ kĨ.
b) HS thùc hµnh kĨ truyƯn, trao ®ỉi vỊ néi dung, ý nghÜa c©u truyƯn.
- Cho HS g¹ch ®Çu dßng trªn giÊy nh¸p dµn ý s¬ l­ỵc cđa c©u chuyƯn.
- Cho HS kĨ chuyƯn theo cỈp, trao ®ỉi vỊ nh©n vËt, chi tiÕt, ý nghÜa chuyƯn .
- GV quan s¸t c¸ch kĨ chuyƯn cđa HS c¸c nhãm, uèn n¾n, giĩp ®ì c¸c em. GV nh¾c HS chĩ ý kĨ tù nhiªn, theo tr×nh tù. Víi nh÷ng truyƯn dµi, c¸c em chØ cÇn kĨ 1-2 ®o¹n.
- Cho HS thi kĨ chuyƯn tr­íc líp:
+ §¹i diƯn c¸c nhãm lªn thi kĨ.
+ Mçi HS thi kĨ xong ®Ịu trao ®ỉi víi b¹n vỊ néi dung, ý nghÜa truyƯn.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, tÝnh ®iĨm, b×nh chän: 
+ B¹n cã c©u chuyƯn hay nhÊt.
+ B¹n kĨ chuyƯn tù nhiªn, hÊp dÉn nhÊt.
+ B¹n ®Ỉt c©u hái thĩ vÞ nhÊt.
- HS ®äc ®Ị.
KĨ chuyƯn em ®· nghe, ®· ®äc vỊ mét n÷ anh hïng, hoỈc mét phơ n÷ cã tµi.
- HS ®äc.
- HS nãi tªn c©u chuyƯn m×nh sÏ kĨ.
- HS kĨ chuyƯn theo cỈp. Trao ®ỉi víi víi b¹n vỊ nhËn vËt, chi tiÕt, ý nghÜa c©u chuyƯn.
- HS thi kĨ chuyƯn tr­íc líp.
- Trao ®ỉi víi b¹n vỊ néi dung ý nghÜa c©u chuyƯn.
3- Cđng cè, dỈn dß:
 - GV nhËn xÐt giê häc.
 - DỈn HS vỊ nhµ kĨ l¹i c©u chuyƯn c¸c em ®· tËp kĨ ë líp cho ng­êi th©n nghe.
 ______________________________ 
TiÕt4 §Þa lÝ

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an 5 tuan 30(3).doc