Giáo án môn Khoa học lớp 5 - Tiết học 46: Lắp mạch điện đơn giản

Giáo án môn Khoa học lớp 5 - Tiết học 46: Lắp mạch điện đơn giản

LẮP MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN

I. MỤC TIÊU:

 Sau giờ học, HS biết:

 - Lắp được mạch điện thắp sáng đơn giản bằng pin, bóng đèn và dây dẫn.

 * Liên hệ một số đặc điểm chính của một số kim loại dẫn điện tốt(đồng, nhôm, sắt ) để có ý thức bảo vệ MTTNTN và GD ý thức sử dụng tiết kiệm điện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - Hình ảnh trang 94, 95, 96.

 - Dụng cụ thực hành theo nhóm ( HS chuẩn bị - GV hỗ trợ ): 1 cục pin Con thỏ, dây đồng có vỏ bọc nhựa, đèn pin, một số vật dụng khác bằng kim loại, nhựa, cao su

 - Bóng đèn điện hỏng tháo lắp được và còn nhìn rõ 2 đầu dây.

 

doc 2 trang Người đăng hang30 Lượt xem 275Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Khoa học lớp 5 - Tiết học 46: Lắp mạch điện đơn giản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Khoa hoïc - Tieát 46
 LẮP MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN
I. MỤC TIÊU:
 Sau giờ học, HS biết:
 - Lắp được mạch điện thắp sáng đơn giản bằng pin, bóng đèn và dây dẫn.
 * Liên hệ một số đặc điểm chính của một số kim loại dẫn điện tốt(đồng, nhôm, sắt) để có ý thức bảo vệ MTTNTN và GD ý thức sử dụng tiết kiệm điện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - Hình ảnh trang 94, 95, 96.
 - Dụng cụ thực hành theo nhóm ( HS chuẩn bị - GV hỗ trợ ): 1 cục pin Con thỏ, dây đồng có vỏ bọc nhựa, đèn pin, một số vật dụng khác bằng kim loại, nhựa, cao su
 - Bóng đèn điện hỏng tháo lắp được và còn nhìn rõ 2 đầu dây.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
Tg
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
29’
1’
28’
12’
16’
3’
1. Kiểm tra bài cũ:
+KT bài: Sử dung năng lượng điện. 
+ Nhận xét, ghi điểm.
2. Dạy bài mới:
 a/Giới thiệu bài:	
+ Nêu MĐYC tiết học.
b/HD tìm hiểu bài:
*HÑ1:Thöïc haønh kieåm tra maïch ñieän
+Cho HS quan saùt hình minh hoïa döï ñoaùn boùng ñeøn naøo coù theå saùng vì sao?
+Toå chöùc HS thöïc haønh laép maïch ñieän nhö hình veõ vaø kieåm tra keát quaû döï ñoaùn xem coù ñuùng khoâng
+Goïi caùc nhoùm trình baøy keát quaû
+Nhaän xeùt khen ngôïi.
-Neâu ñieàu kieän ñeå maïch ñieän saùng ñeøn.
+Nhaän xeùt keát quaû
*HÑ2: Laép maïch ñieän ñôn giaûn 
+Kieåm tra vieäc chuaån bò cuûa HS 
+GV laøm maãu cho HS quan saùt laép maïch ñieän ñôn giaûn.
+Toå chöùc HS thöïc haønh laép maïch ñieän trong nhoùm vaø veõ laïi caùch maéc maïch ñieän vaøo giaáy
+Goïi 2nhoùm leân baûng trình baøy
-Nhaän xeùt keát luaän caùch maéc.
- Phaûi laép maïch ñieän nhö theá naøo thì ñeøn môùi saùng?
-Doøng ñieän trong maïch kín ñöôïc taïo ra töø ñaâu?
-Taïi sao boùng ñeøn coù theå saùng.
+Keát luaän
*Lieân heä GD veà söû duïng tieát kieäm ñieän.
3.Cuûng coá, daën doø: 
+Goïi HS ñoïc muïc Baïn caàn bieát.
+ Heä thoáng laïi toaøn baøi vaø nhaän xeùt tieát hoïc.
+Dăn veà nhaø học bài vaø chuaån bò tieát sau: Lắp mạch điện đơn giản(tt)
Vài HS
Lắng nghe, xác định nhiệm vụ
-Quan saùt vaø phaùt bieåu
- 4 HS taïo thaønh 1 nhoùm cuøng laép maïch ñieän nhö hình veõ 
. Hình a boùng ñeøn saùng-maïch kín
. Hình b boùng khoâng saùng maïch hôû
. Hình c khoâng saùng-maïch ñöùt
-2 nhoùm tieáp noái trình baøy 
+ Neáu coù moät doøng ñieän kín töø cöïc döông cuûa pin, qua boùng ñeøn ñeán cöïc aâm cuûa pin
- Nhoùm tröôûng baùo caùo
- Quan saùt 
- Nhoùm hoaït ñoäng- moãi HS maéc maïch ñieän 1 laàn- thoáng nhaát caùch laép vaø veõ sô ñoà vaøo giaáy
-2 nhoùm noái tieáp trình baøy vaø veõ sô ñoà maïch ñieän leân baûng
-Theo doõi.
 + Laép thaønh moät maïch kín ñeå doøng ñieän töø cöïc döông cuûa pin qua boùng ñeøn ñeán cöïc aâm cuûa pin
+ Doøng ñieän ñöôïc taïo ra töø pin
+ Vì doøng ñieän töø pin chaïy qua daây toùc boùng ñeøn laøm cho daây toùc ñeøn noùng tôùi möùc phaùt ra aùnh saùng
- Laéng nghe
-HS phaùt bieåu theo yù caù nhaân
-2-3 HS noái tieáp nhau ñoïc
- Laéng nghe vaø ghi nhôù

Tài liệu đính kèm:

  • docKhoa hoc t46 huong.doc