Thiết kế bài soạn lớp 5 - Tuần 5 năm học 2011

Thiết kế bài soạn lớp 5 - Tuần 5 năm học 2011

I. Mục tiêu:

- Đọc diễn cảm bài văn thể hiện được cảm xúc về tình bạ, tình hữu nghị của người kể chuyện với chuyên gia nước bạn.

- Hiểu nội dung: Tình hữu nghị của chuyên gia nước bạn với công nhân Việt Nam.(Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3).

II. Đồ dùng dạy học :- Bảng phụ ghi đoạn 2 cho HS đọc diễn cảm.

III. Các hoạt động:

 

doc 33 trang Người đăng huong21 Lượt xem 255Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài soạn lớp 5 - Tuần 5 năm học 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 5	Thứ hai, ngày 29 tháng 9 năm 2011
Môn: Tập đọc
MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC
I. Mục tiêu:
- Đọc diễn cảm bài văn thể hiện được cảm xúc về tình bạ, tình hữu nghị của người kể chuyện với chuyên gia nước bạn.
- Hiểu nội dung: Tình hữu nghị của chuyên gia nước bạn với công nhân Việt Nam.(Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3).
II. Đồ dùng dạy học :- Bảng phụ ghi đoạn 2 cho HS đọc diễn cảm. 
III. Các hoạt động:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài :
- Kiểm tra Hs đọc thuộc lòng bài thơ "Bài ca về trái đất" và trả lời câu hỏi
- Gv đánh giá cho điểm
3. Bài mới 
a- Giới thiệu - Ghi đề bài
b- Hướng dẫn Hs đọc và tìm hiểu bài
-Luyện đọc:
1 HS khá đọc bài .
GV yêu cầu Hs chia đoạn .
-4 Hs lần lượt đọc nối tiếp đoạn văn.( 2 lượt).
- Yªu cÇu Hs ®äc chó thÝch.
Gv ®äc mÉu toµn bµi
-T×m hiÓu bµi
Y/c Hs ®äc thÇm vµ th¶o luËn nhãm tr¶ lêi c©u hái
Bµi tËp ®äc nªu nªn ®iÒu g×?
c) H­íng dÉn ®äc diÔn c¶m
Chän ®o¹n 4 luyÖn ®äc
- Gv ®äc mÉu
- Tæ chøc cho Hs ®äc diÔn c¶m thi.
4- Cñng cè - DÆn dß
- NhËn xÐt giê häc
- Bµi sau: £-mi-li-con.
H¸t
Hs ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái
Líp nhËn xÐt
Häc sinh l¾ng nghe
-Cả lớp lắng nghe .
- Häc sinh ®äc nèi tiÕp ®o¹n v¨n
- 1 häc sinh ®äc
Häc sinh luyÖn ®äc theo cÆp .
Hs ®äc th¶o luËn nhãm, tr¶ lêi c©u hái
 ND- T×nh hữu nghi của chuyên gia nước bạn với công nhân Việt Nam .
4 Hs nèi tiÕp ®äc hÕt bµi
3 Häc sinh thi ®äc diÔn c¶m ®o¹n 4.
Líp nhËn xÐt b×nh chän giäng ®äc hay
Môn : Toán
Tiết 21: ÔN TẬP : BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI
I. Mục tiêu: 
	- Biết tên gọi, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo độ dài thông dụng. 
- Biết chuyển đổi các số đo độ dài và giải các bài toánvới các số đo độ dài. 
II. Đồ dùng dạy học: - Các phiếu to cho HS làm bài, bảng phụ bài 1a.
III. Các hoạt động:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ổn định
2. Kiểm tra bài :
- Gọi Hs chữa bài ở vở bài tập toán .
- Gv nhận xét, cho điểm
3. Bài mới
 3.1- Giới thiệu bài
3.2- Hướng dẫn ôn tập.
 Bài 1:
Treo bảng phụ ghi sẵn bài 1
1m = ?dm
1m = ? dam
Yêu cầu Hs làm hoàn thành bảng.
Hai ®¬n vÞ ®o ®é dµi liÒn kÒ h¬n kÐm nhau bao nhiªu lÇn?
Bµi 2:
Yªu cÇu häc sinh tù lµm bµi
a) 135m = 1350dm *b) 8300m=830dam
342dm = 3420cm 4000m=4km
13cm = 150mm 25000=25km
Bµi 3:
Gv viÕt
4km 37m = ............ m
Y/c Hs nªu c¸ch t×m sè thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç 
Y/c Hs lµm tiÕp phÇn cßn l¹i
*Bµi 4:Yªu cÇu häc sinh kh¸ giái tù lµm bµi
Gv h­íng dÉn Hs yÕu vÏ s¬ ®å vµ gi¶i
Gv ch÷a bµi, cho ®iÓm
4- Cñng cè dÆn dß
- NhËn xÐt giê häc
- ChuÈn bÞ bµi sau:	¤n tËp b¶ng ®¬n vÞ ®o khèi l­îng.
H¸t 
- Hs ch÷a trªn b¶ng
Líp nhËn xÐt
Häc sinh l¾ng nghe
- Häc sinh ®äc ®Ò, líp theo dâi
1 Hs lµm b¶ng, líp lµm vë
- H¬n kÐm nhau 10 lÇn. §¬n vÞ líp gÊp 10 lÇn ®¬n vÞ bÐ. §¬n vÞ bÐ =®¬n vÞ lín
2 häc sinh nh¾c l¹i
- Häc sinh ®äc ®Ò
3 Hs lµm b¶ng, líp lµm vë
Hs nhËn xÐt bµi trªn b¶ng
KiÓm tra vë nhãm ®«i
- 1 häc sinh ®äc ®Ò, líp ®äc thÇm
- HS làm bài vào vở rồi lên bảng chữa bài .
* Hs ®äc ®Ò bµi, líp ®äc thÇm
1 häc sinh lµm b¶ng, líp lµm vë
1 Häc sinh nhËn xÐt	
Hs kiÓm tra vë theo dâi nhãm ®«i
Môn : Khoa học
	Bài 9-10: THỰC HÀNH : NÓI KHÔNG ĐỐI VỚI CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN
I. Mục tiêu:
- Nêu được một số tác hại của: Ma túy, thuốc lá, rượu bia. 
- Từ chối sử dụng rượu bia thuốc lá, ma túy. 
II. Đồ dùng dạy học :Các hình trong SGK trang 19 . 
III. Các hoạt động:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ổn định lớp :
2. Bài cũ
- Để giữ vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì, em nên làm gì?
- Khi có kinh nguyệt, em cần lưu ý điều gì?
Gv đánh giá cho điểm
3. Bài mới 
a- Giới thiệu - Ghi đề bài:
b- Hướng dẫn hoạt động:
 Hoạt động 1: Tác hại của các chất gây nghiện
-Yêu cầu thảo luận nhóm 4
Phát giấy khổ to, bút dạ yêu cầu thảo luận ghi chép về một nội dung.
- Các nhóm trình bày nội dung thảo uận
1 Hs trình bày toàn bộ 3 nội dung
Gi¸o viªn kÕt luËn
Yªu cÇu Hs ®äc môc b¹n cÇn biÕt (2-3Hs)
4- Cñng sè - dÆn dß
- Nªu t¸c h¹i cña thuèc lµ, r­îu, bia, ma tuý ®èi víi ng­êi sö dông vµ ng­êi xung quanh
NhËn xÐt giê häc. ¤n tËp n¾m néi dung bµi: Tr¸nh xa r­îu, bia, ma tuý.
H¸t
2 Hs lªn b¶ng lÇn l­ît tr¶ lêi c¸c c©u hái
Líp nhËn xÐt.
Hs l¾ng nghe
- Häc sinh th¶o luËn nhãm t×n th«ng tin trong Sgk, thùc tÕ xung quanh
- Nhãm 1,2,3: T¸c h¹i cña thuèc l¸
- Nhãm 4,5, 6: T¸c h¹i cña r­îu bia
- Nhãm 7, 8, 9: T¸c h¹i cña ma tuý
T¸c h¹i cña thuèc l¸
 T¸c h¹i cña r­îu bia
T¸c h¹i cña ma tuý
Ng­êi sö dông: Khã cai, søc khoÎ gi¶m, mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng, tèn tiÒn, ¨n c¾p, giÕt ng­êi chÝch qu¸ liÒu chÕt, nhiÔm HIV.
**************************
Thứ ba, ngày 20 tháng 9 năm 2011
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ
I. Mục tiêu:
- Biết thống kê theo hàng (BT1) và thống kê bằng cách lập bảng(BT2) để trình bày kết quả điểm học tập trong tháng của từng thành viên và của tổ. 
II. Đồ dùng dạy học : Giáo án , Vở BT Tiếng Việt. 
III. Các hoạt động:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ổn định lớp :
2 Kiểm tra bài cũ: 
- Giáo viên nhận xét bài viết của HS tiết trước.
3. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài, ghi bảng. 
b . Hướng dẫn HS làm bài tập:
Ÿ Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài 1.
- GV cho HS làm bài vào VBT, 1 em làm vào bảng lớp .
- Giáo viên yêu cầu HS trình bày.
- Giúp học sinh hiểu tác dụng của việc lập bảng thống kê: làm rõ kết quả học tập của mỗi học sinh trong tổ, so sánh với kết quả học tập của từng bạn trong tổ; thấy rõ số điểm chung.
Ÿ Bài 2:
- Gọi 1 em đọc bài.
+ Bảng thống kê có tên là gì?
- GV yêu cầu HS xem lại bảng thống kê tuần 2.
- Chia lớp làm 4 nhóm và giao phiếu kẽ sẵn.
Ÿ Giáo viên nhận xét chốt lại.
4. Củng cố - Dặn dò:	
- Nhắc nhở các bạn cùng học tốt hơn nữa.
- Chuẩn bị : Bài văn tả cảnh.
- Nhận xét tiết học.
- HS chú ý lắng nghe.
- 1 học sinh đọc yêu cầu bài 1.- Cả lớp đọc thầm.
- 1 học sinh nêu.
- Học sinh thống kê kết quả học tập trong tháng. 
- Dựa vào bảng thống kê trên nói rõ số điểm trong tháng.
 - Học sinh nhận xét. 
- 1 học sinh đọc yêu cầu.
- Bảng thống kê kết quả học tập.
- HS dùng phiếu BT1 ở VBT làm cá nhân sau đó thư kí ghi vào phiếu nhóm.
- Đại diện các nhóm lên trình bày.
- Cả lớp nhận xét.
- Học sinh nhắc lại nội dung ghi nhơ.ù
********************************
Môn: Luyện từ và câu:
MỞ RỘNG VỐN TỪ: HÒA BÌNH
I. Mục tiêu:
- Hiểu nghĩa của từ hòa bình ( BT1); tìm được từ đồng nghĩa với từ hòa bình (BT2). 
- Viết được đoạn văn miêu tả cảnh thanh bình của một miền hoặc thành phố ( BT3)
II. Đồ dùng dạy học – Vở BT TV cho HS làm bài cá nhân.
III. Các hoạt động:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ổn định lớp :
2. Bài cũ: 
Đặt câu với cặp từ trái nghĩa mà em biết?
Đọc thuộc các thành ngữ, tục ngữ ở tiết trước
- Gv đánh giá, cho điểm
3. Bài mới 
3.1- Giới thiệu - Ghi đề bài
? Chúng ta đang học chủ điểm nào?
Giờ học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu nghĩa của từ loại, hoà bình, tìm từ đồng nghĩa với từ hoà bình và thực hành viết đoạn văn.
3.2- Hướng dẫn học sinh làm bài
Bài 1:
-Yêu cầu học sinh tự làm bài
Gợi ý: Dùng bút chì khoanh vào chữ cái trước dòng nêu đúng nghĩa của từ "hoà bình".
- Gv kết luận: Trạng thái hiền hoà yên ả là trạng thái của cảnh vật hoặc tính nết của con người
Bài 2:
Tổ chức cho Hs làm bài theo cặp
- Nêu nghĩa của từng từ, đặt câu với từ đó
Bài 3 
Học sinh tự làm bài
Gv nhận xét, sửa chữa, cho điểm
4- Củng cố - Dặn dò
- Nhận xét giờ học
- Chuẩn bị bµi sau: Tõ ®ång ©m.
-3 Häc sinh ®Æt câu.
-Líp nhËn xÐt
-Häc sinh l¾ng nghe
-Chñ ®iÓm c¸nh chim hoµ b×nh
-Häc sinh ®äc
§¸p ¸n: ý b tr¹ng th¸i kh«ng cã chiÕn tranh
Häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi
2 häc sinh th¶o luËn lµm bµi
1 häc sinh nªu ý kiÕn häc sinh kh¸c bæ sung. 
 Tõ ®ång nghÜa víi tõ "hoµ b×nh" lµ b×nh yªn, thanh b×nh, th¸i b×nh.
Häc sinh ®äc yªu cÇu
2 Hs lên bảng làm bài, Hs c¶ líp lµm vµo vë
3-5 Hs ®äc ®o¹n v¨n cña m×nh.
********************************
Môn: Toán:
Tiết 22: ÔN TẬP: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG
I. Mục tiêu:
- Biết tên gọi, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo khối lượng thông dụng. 
- Biết chuyển đổi các đơn vị đo độ dài và giải các bài toán với các số đo khối lượng. 
II. Đồ dùng dạy học :- Bảng kẽ sẵn bài tập 1a và chưa ghi.
III. Các hoạt động:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. KT Bài cũ
- Gọi Hs chữa bài tập ở vở BT toỏn 
- Gv nhận xét, cho điểm
2. Bài mới
 a) Giới thiệu bài
b) Hướng dẫn ôn tập
Bài 1:
Gv treo bảng có sẵn nội dung bài 1
(1) 1kg =?hg (Gv ghi kết quả)
 1kg = ? yến (Gv ghi kết quả)
Yêu cầu học sinh làm tiếp các cột còn lại trong bảng
(2) Dựa vào bảng cho biết 2 đơn vị đo khối lượng liến kề nhau hơn kém nhau ? lần.
Bài 2: Yêu cầu học sinh tự làm bài
Gv chấm một số bài
Yêu cầu Hs nêu cách đổi đơn vị của phần c, d
*Bài 3: 
-Gv đưa phần 1 bài tập lên bảng
 2kg 50g = ....2500g
- Học sinh nêu cách làm
Yêu cầu học sinh tự làm bài tập
- Gv chấm bài, nhận xét
Bài 4:
Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu bài
Gọi học sinh làm bài
Giáo viên nhận xét, cho điểm
4- Củng cố - dặn dò
- Gv tóm tắt nội dung bài	
- Làm bài tập ở nhà	
- Nhận xét giờ học.
-2 Hs chữa trên bảng
- HS khỏc ở dưới lớp nhận xét.
Học sinh lắng nghe
- Học sinh đọc, lớp lắng nghe
- Học sinh làm tiếp, lớp làm vở bài tập
HS nờu.
Học sinh làm đề bài
4 Hs lên bảng, lớp làm vở
- Học sinh nhận xét
Học sinh nêu: 2kg50g = 2kg+50g 
= 200g+50g = 2050g
2050 < 2500. Vậy 2 kg 50g < 2500g
-Học sinh làm bài
-Học sinh đọc đề bài, lớp đọc thầm
- 1Hs lên bảng, lớp làm vở
Học sinh nhận xét bài của bạn
**************************
 Thứ tư, ngày 21 tháng 9 năm 2011
Tập đọc:
Ê-MI-LI, CON 
I. Mục tiêu:
- Đọc đúng tên nước ngoài trong bài; đọc diễn cảm được bài thơ. 
- Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi hành động dũng cảm của một công dân Mỹ tự thiiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. ( trả lời được các câu hỏi 1,2,3,4; thuộc 1 khổ thơ trong bài). 
II. Đồ dùng dạy học :
III. Các hoạt động:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ổn định lớp :
2. Bµi cò: 
Gäi 2 häc sinh ®äc bµi: "Mét chuyªn gia m¸y xóc" vµ tr¶ tr¶ lêi c©u hái 
- Gv ®¸nh gi¸, cho ®iÓm
3. Bµi míi 
a- Giíi thiÖu - Ghi ®Ò bµi
b- H­íng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi
@LuyÖn ®äc
Gäi 5 Hs ®äc nèi tiÕp theo 5 ®o¹n
Gv chó ý söa lçi ph¸t ©m, ng¾t giäng cho häc sinh?
Yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn chó gi¶i.
Yªu cÇu häc sinh luyÖn ®äc theo cÆp
Gv ®äc mÉu.
@) T×m hiÓu bµi.
Yªu cÇu Hs ®äc thÇm, t×m hiÓu néi dung cña ®o¹n.
- Bµi th¬ muèn nãi víi chóng ta ®iÒu g×?
c) §äc diÔn c¶m vµ häc thuéc lßng
Yªu cÇu 4 h ...  tích các hình đã học.
III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: 
- Viết số vào chỗ trống:
 3m2 = ..........dam2 ; 5dam2 = ........ha
3m2 8dm2 = ...................dm2
Ÿ Giáo viên nhận xét - ghi điểm
3. Dạy bài mới:
* HD luyện tập:
- Bài 1:
- Đọc đề bài
- Phân tích đề, nêu cách giải
Ÿ Bài 2: Tóm tắt - Phân tích
- Giáo viên gợi mở học sinh đặt câu hỏi 
Ÿ Bài 3: 
- Đọc đề toán
- HD HS tìm chiều dài , chiều rộng thật.YC HS tự giải
Ÿ Bài 4 
- Hãy thảo luận nhóm 4, chọn ý đúng, giải thích
4. Tổng kết - dặn dò: 
- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học 
- Xem trước bài tiết học sau
- Nhận xét tiết học.
- Hát 
- Học sinh ghi bảng 
- 1 HS làm bài.
- Lớp nhận xét, bổ sung.
Đáp số: 600 ( viªn) 
- 1 HS làm bài.
- Lớp nhận xét, bổ sung.
§¸p sè: a. 3200m2
 b. 16 t¹
- 1 HS đọc.
- HS làm vào vở
- Thảo luận, nêu kết quả
Môn: ĐỊA LÍ:
Bài 6: ĐẤT VÀ RỪNG
I. Mục tiêu: 
- Biết các loại đất chính ở nước ta: đất phù sa và đất phe ra- lít.
- Nêu được một số đặc điểm chính của đất phù sa và đất phe- ra- lít
+ Đất phù sa do sông ngòi bồi đắp, rất màu mỡ; phân bố ở đồng bằng.
+ Đất phe- ra- lít có màu đỏ hoặc đỏ vàng, thường nghèo mùn; phân bố ở vùng đồi núi.
- Phân biệt được rùng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn:
+Rừng rậm nhiệt đới : cây cối rậm, nhiều tầng.
+ Rừng ngập mặn: có bộ rẽ nâng khỏi mặt đất.
- Nhận biết nơi phân bố của đất phù sa và phe- ra lít: của rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn trên bản đồ ( lược đồ): đất phe- ra- lít và rừng rậm nhiệt đới phân bố chủ yếu ở vùng đồi, núi; đất phù sa phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng; rừng ngập mặn chủ yếu ở vùng đất thấp ven biển.
- Biết một số tác dụng của rừng đối với đời sống và sản xuất của nhân dân ta; điều hòa khí hậu, cung cấp nhiều sản vật, đặc biệt là gỗ.
- GDSDNLTK&HQ+HS khá - giỏi: 
+ Thấy được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác đất, rừng một cách hợp lí.
 + Ý thức được sự cần thiết phải sử dụng đất trồng hợp lí. 
II. Chuẩn bị: 
 *GV: Hình ảnh trong SGK được phóng to.
 - Bản đồ phân bố các loại đất chính ở Việt Nam. 
 - Phiếu học tập. 
 *HS: Sưu tầm tranh ảnh về một số biện pháp bảo vệ và cải tạo đất. 
III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 1. Bài cũ: “Biển nước ta” 
- Biển nước ta thuộc vùng biển nào?
- Nêu đặc điểm vùng biển nước ta?
- Biển có vai trò như thế nào đối với nước ta? 
Ÿ Nhận xét, ghi điểm.
2. Dạy bài mới:
a. Giới thiệu bài mới: “Đất vàrừng” 
* Hoạt động 1: Các loại đất chính ở nước ta.
- Nước ta có các loại đất chính nào?Hãy nêu vùng phân bố và đặc điểm của từng loại. 
- Đất ở địa phương ta thuộc loại đất nào? Thích hợp với những loại cây trồng nào?
* Hoạt động 2: Sử dụng đất hợp lí 
- Thảo luận nhóm theo câu hỏi :
+ Vì sao phải sử dụng đất trồng hợp lí?
+ Nêu một số biện pháp để bảo vệ và cải tạo đất? 
- Liên hệ một số địa phương 
* Hoạt động 3:Các loại rừng ở nước ta
- Hãy kể tên các loại rừng chính ở Việt Nam?Nêu vùng phân bố và đặc điểm của từng loại.
- Liên hệ thực tế.giáo dục
* Hoạt động 4: Vai trò của rừng
- Hãy thảo luận nhóm theo nội dung mục 4
- GV nhận xét, chốt ý
3. Củng cố, dặn dò:
- GV hướng dẫn HS nêu nội dung bài
- Giaùo duïc HS coù yù thöùc baûo veä röøng.
- Chuaån bò: OÂn taäp nhöõng baøi ñaõ hoïc
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- 2 HS traû lôøi
- Thaûo luaän nhóm ñoâi, trình bày kết quả.
- HS lieân heä thöïc teá
- HS thaûo luaän nhoùm 4, trình bày
- Các nhóm khác bổ sung
- HS QS luôïc ñoà, nêu ý kiến, HS khác bổ sung
- Thaûo luaän nhoùm 4 , trình baøy
- Một số HS nêu nội dung bài
-HS nghe
TẬP LÀM VĂN:
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I. Mục tiêu: 
- Nhận biết được cách quan sát khi tả cảnh trong hai đoạn văn trích ( BT1)
- Biết lập dàn ý chi tiết cho bài văn miêu tả một cảnh sông nước ( BT2).
- Giáo dục HS lòng yêu quý cảnh vật thiên nhiên và say mê sáng tạo. 
II. Chuẩn bị: 
-GV: Tranh ảnh: biển, sông, suối, hồ, đầm (cỡ lớn) 
-HS: Tranh ảnh sưu tầm 
III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: 
- Giáo viên nhận xét và cho điểm
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS: 
+ Kết quả quan sát 
+ Tranh ảnh sưu tầm 
3. Dạy bài mới:
* Hoạt động 1: HD HS trình bày kết quả QS. 
Ÿ Bài 1: 
- Đọc đoạn văn a, trả lời câu hỏi:
 + Đoạn văn tả đặc điểm gì của biển? 
 + Câu nào nói rõ đặc điểm đó?
 + Để tả đặc điểm đó, tác giả đã quan sát những gì và vào những thời điểm nào? 
 + Khi quan sát biển, tác giảđã có những liên tưởng thú vị như thế nào? 
- GV: liên tưởng này đã khiến biển trở nên gần gũi, đáng yêu hơn. 
Đoạn b: 
- Dòng sông được quan sát từ đâu? 
- Vị trí quan sát có lợi thế gì? 
- Dòng sông hiện ra như thế nào từ vị trí quan sát đó? 
Đoạn c: 
- Con kênh được quan sát vào những thời điểm nào của ngày? 
- Tác giả nhận ra đặc điểm của con kênh chủ yếu bằng giác quan nào? 
- Nêu tác dụng của những liên tưởng khi quan sát và miêu tả con kênh? 
* Hoạt động 2: HD HS lập dàn ý. 
- Đọc YC BT 2
- Hãy lập dàn ý bài văn miêu tả một cảch sông nước
4. Tổng kết - dặn dò: 
- Nhận xét chung về tinh thần làm việc của lớp. 
- Hoàn chỉnh dàn ý, viết vào vở 
- Nhận xét tiết học
- Hát 
- 2, 3 học sinh đọc lại “Đơn xin gia nhập đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam”. 
- 1 học sinh đọc đoạn a.
- HS trả lời.
- HS đọc đoạn b, thảo luận cặp đôi, trả lời.
- 1 HS đọc to đoạn c,suy nghĩ,trả lời
- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm việc cá nhân 
- Nhiều học sinh trình bày dàn ý 
- Lớp nhận xét
Thứ sáu, ngày 30 tháng 9 năm 2011
TOÁN:
Tiết 30: LUYỆN TẬP CHUNG 
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - So sánh cac phân số, tính giá trị biểu thức với phân số . 
-Giải bai toán tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó
- ( BT 1; BT2 a,d; BT 4)
- Giúp học sinh yêu thích môn học, thích tìm tòi, học hỏi các dạng toán đã học. 
II. Chuẩn bị:
 -GV: Hệ thống câu hỏi gợi mở, bảng phụ.
 - HSø: Vở nháp, SGK 
III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động: 
2. KT Bài cũ: Luyện tập chung
Tìm diện tích hình chữ nhật biết CD: 8cm ; CR: 6cm
Ÿ Giáo viên nhận xét - ghi điểm
3. Dạy bài mới:
* Bài1: Ôn so sánh 2 phân số 
- Nêu các trường hợp so sánh phân số
- Gọi HS làm bảng lớp
* Bài 2: Ôn tập cộng, trừ, nhân, chia hai phân số
- Hãy cùng trao đổi về cộng ,trừ ,nhân, chia phân số
Ÿ Giáo viên chốt mở rộng tính nhanh trong trường hợp dựa vào tính chất cơ bản của phân số.
- Tổ chức làm BT theo nhóm
* Bài 3: Giải toán
- Đọc BT
- Hãy thảo luận cặp đôi để tìm dạng toán và cách giải. 
* Bài 4:
- Đọc BT 
- Tóm tắt bài toán, xác định dạng, giải BT.
4. Tổng kết - dặn dò: 
- Ôn lại kiến thức vừa học 
- Chuẩn bị bài ở tiết học sau 
- Nhận xét tiết học
- Hát 
- 1 học sinh
- Lớp nhận xét
- HS phát biểu
- 2 HS
- Từng cặp hỏi đáp nhau
- Làm việc theo nhóm 4
- HS làm bài.
KHOA HỌC:
Bài 12: PHÒNG BỆNH SỐT RÉT
I. Mục tiêu: 
- Biết nguyên nhân và cách phòng tránh bệnh sốt rét.
- Giáo dục học sinh có ý thức trong việc ngăn chặn không cho muỗi sinh sản và đốt mọi người. 
II. Chuẩn bị: 
- 	GV: Hình vẽ trong SGK/22, 23 ,bảng phụ 
- 	HSø: SGK 
III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: “Dùng thuốc an toàn” 
+ Thế nào là dùngthuốc an toàn?
+Khi mua thuốc chúng ta cần chú điều gi?
*Nhận xét,ghi điểm
3. Dạy bài mới:
*Giới thiệu bài mới: 
* Hoạt động 1: Một số kiến thức về bệnh sốt rét.
- Hãy thảo luận cặp đôi:
 +Khi bị mắc bệnh sốt rét người bệnh có những biểu hiện như thế nào?
 +Tác nhân gây bệnh sốt rét là gì? 
 +Bệnh sốt rét có thể lây từ người bệnh sang người bình thường bằng con đường nào?
 +Bệnh sốt rét nguy hiểm như thế nào?
- GV nêu kết luận.
* Hoạt động 2: Cách phòng bệnh sốt rét
- Hãy QS hình ,thảo luận nhóm 4:
 +Mọi người trong hình đang làm gì ? Làm như vậy có tác dụng gì?
 +Hãy nêu cách phòng bệnh sốt rét?
*Hoạt động 3: Thi tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt rét.
-Tổ chức cho HS đóng vai cán bộ y tế đi tuyên truyền
Ÿ Nhận xét, tuyên dương 
® Giáo dục: phải biết giữ gìn, quét dọn nhà ở sạch sẽ, ngủ trong màn. 
4. Tổng kết - dặn dò: 
- Ngoài bệnh sốt rét, em còn biết bệnh nào cũng lây qua muỗi truyền không?
- Chuẩn bị: “Phòng bệnh sốt xuất huyết”. 
- Nhận xét tiết học 
- Hát 
2 hs - 
- Thảo luận theo bàn, hỏi đáp trước lớp 
- Cả lớp QS. 
+ 2-3 HS mô tả
-Thảo luận nhóm 4
- 2 nhóm trình bày,nhóm khác bổ sung.
- Thảo luận theo tổ, cử đại diện đóng vai.
- Bình chọn tuyên truyền viên giỏi 
- Phát biểu
KỂ CHUYỆN:
KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I. Mục tiêu: 
- Kể được một câu chuyện (được chứng kiến, tham gia hoặc đã nghe, đã đọc ) nói về một nước được biết qua truyền hình, phim ảnh (Đề 2).
- Giáo dục học sinh biết trân trọng và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước bằng những việc làm cụ thể.
II. Chuẩn bị: 
 - GV: Một số truyện để gợi ý nếu học sinh không xác định được nội dung cần kể.
III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: 
- Kể câu chuyện đã nghe, đã đọc về chủ điểm hòa bình.
Ÿ Giáo viên nhận xét – ghi điểm
3. Dạy bài mới:
* GTB “Kể chuyện chứng kiến hoặc tham gia”.
* Hoạt động 1: Tìm hiểu yêu cầu đề bài 
- Hãy đọc đề, chọn đề, gạch dưới những từ ngữ quan trọng
- Cho HS đọc gợi ý theo đề đã chọn
- Hãy giới thiệu câu chuyện em định kể
* Hoạt động 2: Thực hành kể chuyện trong nhóm
* Hoạt động 3: Thực hành kể chuyện trước lớp
- Khuyến khích HS kể chuyện kèm tranh (nếu có)
Ÿ Giáo viên nhận xét – tuyên dương
- Giáo dục thông qua ý nghĩa 
4: Củng cố – dặn dò: 
- Em thích câu chuyện nào? Vì sao?
- Nhận xét, tuyên dương tổ hoạt động tốt, học sinh kể hay
- Nhận xét tiết học.
- Hát 
- 2 HS kể 
- 1 HS đọc đề
- Học sinh phân tích đề
- 1 HS đọc
® nói tên câu chuyện sẽ kể.
- Lập dàn ý ra nháp ® trình bày dàn ý (2 HS)
- Hoạt động nhóm (nhóm 4) 
- Học sinh nhìn vào dàn ý đã lập ® kể câu chuyện của mình trong nhóm, cùng trao đổi về ý nghĩa câu chuyện
- 1 HS khá, giỏi kể câu chuyện của mình trước lớp.
- Các nhóm cử đại diện kể (bắt thăm chọn nhóm), nêu ý nghĩa
- Lớp giơ tay bình chọn bạn kể chuyện hay nhất.
- Học sinh nêu
DUYỆT CỦA BGH
Nội dung: ............... 
..........................
Hình thức: ...................
......................... 
 Ngày tháng năm 2011
Nội dung: ...................... 
...................
Hình thức: .................
..............................
 Ngày tháng năm 2011

Tài liệu đính kèm:

  • docGA5 tuan 56 CKTKN gon hay.doc