Thiết kế giáo án các môn học khối 5 - Tuần dạy 10

Thiết kế giáo án các môn học khối 5 - Tuần dạy 10

TIẾNG VIỆT

Ôn tập giữa kì 1 (Tieỏt 1)

I. Muùc ủớch yeõu caàu:

1. Mục tiêu chung:

- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc dã học; tốc độ khoảng 100 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ, hiểu ND chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, văn.

- Lập được Bảng thống kê các bài thơ đã học trong các giờ TĐ đã học từ tuần 1 đến tuần 9

(theo mẫu trong SGK)

- HS khá, giỏi đọc diễn cảm bài thơ, văn; nhận biết được một số biện pháp sử dụng trong bài

 

doc 32 trang Người đăng hang30 Lượt xem 339Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế giáo án các môn học khối 5 - Tuần dạy 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thửự hai ngaứy 26 thaựng 10 naờm 2009
Tiếng việt
Ôn tập giữa kì 1 (Tieỏt 1)
I. Muùc ủớch yeõu caàu:
1. Mục tiêu chung:
- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc dã học; tốc độ khoảng 100 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ, hiểu ND chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, văn.
- Lập được Bảng thống kê các bài thơ đã học trong các giờ TĐ đã học từ tuần 1 đến tuần 9 
(theo mẫu trong SGK)
- HS khá, giỏi đọc diễn cảm bài thơ, văn; nhận biết được một số biện pháp sử dụng trong bài
+ Giáo dục học sinh yeõu thieõn nhieõn, con ngửụứi, giửừ gỡn sửù trong saựng giaứu ủeùp cuỷa 
Tieỏng Vieọt.
2. Mục tiêu riêng (dành cho học sinh khuyết tật): + Đọc một đến hai câu trong bài “Kì diệu rừng xanh”.
II. Chuaồn bũ :
+ HS: Tửù oõn luyeọn theo hửụựng daón cuỷa Gv 
+ GV: Phieỏu ghi saỹn nhửừng baứi taọp ủoùc goàm 11 phieỏu, moói phieỏu ghi teõn caực baứi taọp ủoùc tửứ tuaàn 1 ủeỏn tuaàn 9 
III. Hoaùt ủoọng daùy – hoùc: 
Hoaùt ủoọng dạy
Hoaùt ủoọng học
1. Giới thiệu bài :
2. Hướng dẫn học sinh ôn tập:
Hoaùt ủoọng 1: Hướng dẫn học sinh luyện đọc:
+ Nêu y/c luyện đọc:
- Moói HS ủửụùc leõn boỏc thaờm choùn baứi, sau ủoự ủửùục xem laùi baứi khoaỷng 1-2 phuựt
- Leõn ủoùc trong SGK hoaởc ẹTL (theo chổ ủũnh trong phieỏu)
- HS traỷ lụứi moọt caõu hoỷi veà ủoaùn vửứa ủoùc
- Gọi 1/4 soỏ HS trong lụựp lên đọc bài và trả lời câu hỏi.
Hoaùt ủoọng 2:.Thống kê các bài thơ đã học từ tuần 1 đến tuần 9.
+ Tổ chức hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê các bài thơ đã học từ tuần 1 đến tuần 9. (Laứm baứi taọp 2 sgk – trang 95). 
+ Y/C hs hoaứn thaứnh caực baứi taọp (vở bài tập).
+ Gọi một số học sinh nêu kết quả.
+ Giaựo vieõn nhaọn xeựt boồ sung.
Chuỷ ủieồm 
Teõn baứi 
Taực giaỷ
Noọi dung
Vieọt Nam - Toồ quoỏc em
+ Saộc maứu em yeõu
Phaùm ẹỡnh AÂn
 * Em yeõu taỏt caỷ nhửừng saộc maứu gaộn vụựi caỷnh vaọt, con ngửụứi treõn ủaỏt nửụực Vieọt Nam 
Caựnh chim hoaứ bỡnh
+ Baứi ca veà traựi ủaỏt
ẹũnh Haỷi
* Traựi ủaỏt thaọt ủeùp, chuựng ta caàn giửừ gỡn traựi ủaỏt bỡnh yeõn, khoõng coự chieỏn tranh
+ EÂ - mi- li, con
Toỏ Hửừu
* Chuự Mo – ri – xụn ủaừ tửù thieõu trửụực Boọ Quoỏc phoứng Mú ủeồ phaỷn ủoỏi cuoọc chieỏn tranh xaõm lửụùc cuỷa Mú ụỷ Vieọt Nam.
Con ngửụứi voỏi thieõn nhieõn
+ Tieỏng ủaứn
Ba-la-lai ca treõn soõng ẹaứ
Quang Huy
* Caỷm xuực cuỷa taực giaỷ trửụực cảnh coõ gaựi Nga chụi ủaứn treõn coõng trửụứng thuyỷ ủieọn soõng ẹaứ vaứo moọt ủeõm traờng ủeùp.
+ Trửụực coồng trụứi
Nguyeón ẹỡnh AÛnh
* Veỷ ủeùp huứng vú, neõn thụ cuỷa moọt vuứng cao.
 + Giaựo vieõn ghi baỷng kết quả đúng:
4. Cuỷng coỏ - Daởn doứ:
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
- Nhaộc nhửừng em chửa kieồm tra ủoùc veà nhaứ luyeọn ủoùc tieỏt sau tieỏp tuùc kieồm tra
+ Học sinh khuyết tật đọc bài.
+ Theo doừi hửụựng daón ôn tập.
+ Laàn lửụùt tửứng học sinh leõn boỏc thaờm roài veà choó chuaồn bũ.
+ HS ủoùc vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi.
+ ẹoùc kú yeõu caàu ủeà baứi
+ Caỷ lụựp ủoùc thaàm yeõu caàu ủeà baứi
+ Neõu teõn caực baứi taọp ủoùc theo yeõu caàu
+ ẹoùc thaàm nhửừng bài thơ đã học trong 3 chủ đề.
+ HS laứm bài vào vở bài tập.
- 1 – 2 hs ủoùc laùi keỏt quaỷ ủuựng.
------------------------------------------------------------
TOAÙN
Luyeọn taọp chung 
I/ Muùc tieõu : 
1. Mục tiêu chung:
Giúp học sinh biết :
- Chuyển phân số thập phân thành số thập phân.
- So sánh số đo độ dài viết dưới một số dạng khác nhau.
- Giải bài toán có liên quan đến “rút về đơn vị” hoặc “ tìm tỉ số”.
2. Mục tiêu riêng:(dành cho học sinh khuyết tật): Thực hiện phép nhân số tự nhiên có ba chữ số với số có một chữ số.
II/ Hoaùt ủoọng dạy học :
	Hoaùt ủoọng dạy
Hoaùt ủoọng học
Hoạt động 1: Kieồm tra bài cũ : 
+ Y/c caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ nhaựp. 
+ Gọi 3HS leõn baỷng laứm baứi : 
ẹieàn soỏ thớch hụùp vaứo choó troỏng :
 a) 3km 5m = . . . . . km 
 b) 7kg 4g = . . . kg 	
 c) 1ha 430m2 = . . . . .ha
* Giụựi thieọu bài mới. 
 - Caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ nhaựp.
- 3 học sinh lên bảng làm.
- Lớp nhaọn xeựt chửừa baứi 
Hoaùt ủoọng 2 : Hửụựng daón HS luyện tập. 
Baứi 1 (sgk- trang 48 ): Chuyển các phân số thập phân thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó:
Gọi moọt HS ủoùc to yeõu caàu ủeà baứi.
Y/c học sinh tự làm bài rồi chữa bài. 
+ Gv lưu ý học sinh : chổ vieỏt keỏt quaỷ sau khi chuyeồn ( khoõng caàn trỡnh baứy caựch chuyeồn).
+ Nhận xét, kết luận bài đúng.
Baứi 2 (sgk trang 49) : Trong các số đo độ dài dưới đây, những số nào bằng 11,02km.
 a.11,20km b.11,020km 
 c. 11km 20m d.11020m.
- Giao vieọc ; hửụựng daón HS laứm baứi.
- Theo doừi nhaộc nhụỷ nhửừng ủieàu caàn thieỏt.
- Gọi học sinh lên bảng chữa bài.
- Nhận xét kết luận bài đúng.
- Moọt HS ủoùc to yeõu caàu ủeà baứi 
- Caỷ lụựp ủoùc thaàm- Neõu yeõu caàu. 
- Nhaộc laùi caựch chuyeồn tửứ phaõn soỏ thaọp phaõn ra soỏ thaọp phaõn
- 1HS leõn baỷng laứm baứi. Caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ 
- Nhaọn xeựt chửừa baứi 
 a) b).. 
c) d).
- Moọt HS ủoùc to yeõu caàu ủeà baứi 
- Caỷ lụựp ủoùc thaàm 
- Laứm baứi vaứo vụỷ baứi taọp 
- Nhaọn xeựt chửừa baứi.
- ẹoồi vụỷ kieồm tra keỏt quaỷ 
- Nhaọn xeựt choỏt laùi keỏt quaỷ ủuựng :
 11,020km = 11,02km 
 11km 20m = 11,02km
 11020m = 11,02km
Baứi 3 (sgk trang49); Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 
 ( Tieỏn haứnh nhử baứi 2)
- Nhaọn xeựt chửừa baứi
( Tieỏn haứnh nhử baứi 2)
Nhaọn xeựt chửừa baứi; nêu cách viết.
 4m 85cm = 4,85m 
 72ha = 0,72km2 
Baứi 4 (sgk trang 49) : 
+ Gọi hs đọc bài toán.HD HS tóm tắt bài toán; nêu dạng toán và cách giải dạng toán đó: 
 Tóm tắt
12 hộp: 180 000 đồng
36 hộp: ....... đồng ?
- 1HS đọc đề, nêu tóm toựm taột, xác định dạng toán vaứ laứm baứi.
- Nhaọn xeựt chửừa baứi 
* Yeõu caàu HS trỡnh baứy caựch giaỷi . 
Cách 1
Baứi giaỷi
 Tieàn mua moói hoọp ủoà duứng hoùc toaựn là:
 180 000 : 12 = 15 000(ủoàng)
 Tieàn mua 36 hoọp ủoà duứng hoùc toaựn là:
 15 000 x 36 = 540 000(ủoàng)
 ẹaựp soỏ : 540 000ủoàng
Hoạt động nối tiếp : 
 - HS nhaộc laùi kieỏn thửực vửứa hoùc. 
 - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
 - Nhaộc HS chuaồn bũ tieỏt hoùc sau
Cách 2
 Baứi giaỷi 
 36 hoọp gaỏp 12 hoọp soỏ laàn : 
 36 : 12 = 3 (laàn)
Tieàn mua 36 hoọp ủoà duứng hoùc toaựn là: 
 180 000 x 3 = 540 000(ủoàng)
 ẹaựp soỏ : 540 000ủoàng
Dành cho học sinh khuyết tật
 Đặt tính rồi tính: 367 x 3 789 x 4 908 x7 876 x 9
----------------------------------------------------------------
LềCH SệÛ
Baực Hoà ủoùc Tuyeõn ngoõn ẹoọc laọp 
I. Muùc tieõu : Giúp hoùc sinh biết:
 + Tường thuật lại cuộc mít tinh ngay 2-9-1945 tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập
- Ngày 2-9, nhân dân Hà Nội tập trung tại Quảng trường Ba Đình, tại buổi lễ Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Tiếp đó là lễ ra mắt và tuyên thệ của các thành viên chính phủ lâm thời. Đến chiều, buổi lễ kết thúc.
+ ẹaõy laứ sửù kieọn LS troùng ủaùi đánh dấu sự ra đời của nửụực Vieọt Nam daõn chuỷ Coọng hoứa.
- Giaựo duùc hoùc sinh yeõu kớnh, bieỏt ụn Baực Hoà.
II. Chuaồn bũ : 
 Tranh Baực Hoà ủoùc Tuyeõn ngoõn ủoọc laọp ( sgk).
III. Các hoaùt ủoọng dạy học: 
Hoaùt ủoọng dạy
Hoaùt ủoọng học
1. Kiểm tra baứi cuừ: 
 + Taùi sao nửụực ta choùn ngaứy 19/ 8 laứm ngaứy kổ nieọm Caựch maùng thaựng Taựm 1945?
+ Nêu ý nghúa cuỷa cuoọc Toồng khụỷi nghúa naờm 1945?
+ Giaựo vieõn nhaọn xét, ghi điểm.
2. Giụựi thieọu baứi mụựi: 
Baực Hoà ủoùc “Tuyeõn ngoõn ẹoọc laọp”.
3. Phaựt trieồn caực hoaùt ủoọng: 
v	Hoaùt ủoọng 1: Thuaọt laùi dieón bieỏn buoồi leó “Tuyeõn ngoõn ẹoọc laọp”.
++ Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh ủoùc SGK
- - Giaựo vieõn goùi 3, 4 em thuaọt laùi ủoaùn ủaàu
 cuỷa buoồi leó tuyeõn boỏ ủoọc laọp.
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt + choỏt + giụựi thieọu aỷnh “Baực Hoà ủoùc tuyeõn ngoõn ủoọc laọp”(sgk).
+ Khi đang đọc Bác Hồ dừng lại để làm gì?
+ Việc làm đó cho thấy tình cảm của Người đối với nhân dân như thế nào?
v	Hoaùt ủoọng 2: Noọi dung cuỷa baỷn “Tuyeõn ngoõn ủoọc laọp”.
+ Trỡnh baứy noọi dung chớnh cuỷa baỷn “Tuyeõn ngoõn ủoọc laọp”?
+ Y/c hs đọc lại đầy đủ nội dung hai đoạn trích trong bản tuyên ngôn độc lập:
+ Cuoỏi baỷn Tuyeõn ngoõn ẹoọc laọp, Baực Hoà thay maởt nhaõn daõn VN khaỳng ủũnh ủieàu gỡ?
đ Giaựo vieõn nhaọn xeựt.
Hoaùt ủoọng 3: YÙ nghúa của sự kiện lịch sử ngày 2-9-1945.
+ Sự kiện lịch sử ngày 2-9-1945 có ý nghĩa như thế nào?
Hoạt động nối tiếp:
+ Rút ra bài học.
+ Em hãy nêu cảm nghĩ của em về Bác Hồ.
+ + Dặn hs chuaồn bũ: “OÂn taọp.”
 + Nhaọn xeựt tieỏt hoùc 
 + Hoùc sinh neõu.
+ Hoùc sinh neõu.
+ 1hs đọc to- lớp đọc thầm:
+ Hoaùt ủoọng nhoựm ủoõi.
+ Hoùc sinh ủoùc thầm SGK vaứ thuaọt laùi cho nhau nghe ủoaùn ủaàu cuỷa buoồi leó tuyeõn boỏ ủoọc lập.
+ Vài hs thuật lại trước lớp theo các nội dung sau:
- Ngày 2/9/1945, Hà Nội tưng bừng cờ và hoa, nhân dân Hà Nội không kể già, trẻ, gái, trai, mọi người đều ra đường hướng về Ba Đình.
- Đúng 14 giờ buổi lễ bắt đầu.
- Bác Hồ và các vị trong chính phủ lâm thời bước lên lễ đài, chào nhân dân.
- Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập.
- Các thành viên chính phủ lâm thời ra mắt và tuyên thệ trước quốc dân đồng bào.
- Đến chiều buổi lễ kết thúc.
+ Quan sát , lắng nghe.
+ Bác dừng lại để hỏi: Tôi nói đồng bào nghe rõ không
+ ...Bác rất gần gũi, giản dị,kính trọng nhân dân, muốn cho mọi người được nghe rõ bản tuyên ngôn độc lập.
+ Hoùc sinh thaỷo luaọn theo nhoựm 4, neõu ủửụùc caực yự.
Goàm 2 noọi dung chớnh.
+ Khaỳng ủũnh quyeàn ủoọc laọp, tửù do thieõng lieõng cuỷa daõn toọc VN, quyền bình đẳng, quyền được sống, quyền mưu cầu hạnh phúc..
+ Daõn toọc VN quyeỏt taõm giửừ vửừng quyeàn tửù do, ủoọc laọp aỏy.
+ Hoùc sinh ủoùc laùi đầy ủuỷ hai đoạn trích: (sgk)
Đ 1: Hỡi đồng bào.... cầu hạnh phúc.
Đ 2: Nước Việt Nam...độc lập ấy.
+ Buoồi leó keỏt thuực trong khoõng khớ vui sửụựng vaứ quyeỏt taõm cuỷa nhaõn daõn: ủem taỏt caỷ tinh thaàn vaứ lửùc lửụùng, tớnh maùng vaứ cuỷa caỷi ủeồ giửừ vửừng ủoọc laọp daõn toọc.
+ Ngaứy 2/ 9/ 1945 trụỷ thaứnh ngaứy leó Quoỏc Khaựnh cuỷa daõn toọc ta, ủaựnh dấu sự ra đời của nước Việt Nan dân chủ cộng hoà. VN trở thành một nước độc lập. Kết thúc hơn 80 năm thực dân Pháp đô hộ và xâm lược nước ta.
+ 2-3 hs nối tiếp đọc bài học trong sgk.
+ Vài hs nối tiếp nêu.
 Thửự ba ngaứy 27 thaựng 10 naờm 2009
TOAÙN
Kieồm tra giửừa hoùc kỡ I
(Kieồm tra theo ủeà chung cuỷa sụỷ)
-----------------------------------------------------------------
Tiếng Việt
OÂn taọp (Tieỏt 2)
I/ Muùc ủớch yeõucaàu : 
1. Mục ti ...  ngành chăn nuôi phát triển ổn định và vững chắc.
Gv kết luận : Bên cạnh ngành trồng trọt thì chăn nuôi cũng dóng một vai trò hết sức quan trọng đối với nền nông nghiệp ở nước ta...
3. Củng cố, dặn dò :
+ ở địa phương em nơi nào có ngành nông nghiệp phát triển ?
+ Nơi nào có ngành nông nghiệp phát triển.
- Gv nhận xét tiết học, dặn dò về nhà.
- 2 Hs lên bảng trả lời câu hỏi.
- Hs chú ý lắng nghe.
+ Đọc mục 1 sgk trả lời câu hỏi :
- Ngành trồng trọt là ngành sản xuất chính trong nền nông nghiệp nước ta.
- Trồng trọt phát triển mạnh hơn chăn nuôi.
- Hs làm việc theo cặp. Đại diện một số cặp trả lời.
... cà phê, cao su, hồ tiêu,....
...lúa gạo là nhiều nhất.
+ Vì nước ta có khí hậu nhiệt đới, thích hợp với việc trồng cây xứ nóng như: cà phê, cao su, hồ tiêu,....
+ Nước ta đã đáp ứng được nhu cầu trong nước, người dân đủ ăn, dư gạo xuất khẩu.
- Hs trình bày.
+ Cây lúa được trồng nhiều ở vùng đồng bằng, nhiều nhất là đồng bằng Nam bộ...
+ Cây công nghiệp lâu năm ở nước ta được trồng chủ yếu ở vùng núi và cao nguyên.
- Đọc mục 2- sgk trả lời câu hỏi.
+ Một số vật nuôi ở nước ta:trâu, bò, lợn, gà, vịt,...
+ Trâu, bò, lợn được nuôi chủ yếu ở vùng đồng bằng.
- Thức ăn chăn nuôi đảm bảo, nhu cầu của người dân, kĩ thuật chăn nuôi ngày càng tiên tiến..
- Hs lắng nghe.
- Tự liên hệ thực tế địa phương.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thửự saựu ngaứy 30 thaựng 10 naờm 2009
Tiếng Việt
Kieồm tra giữa kì 1
(Kieồm tra theo keỏ hoaùch chung)
----------------------------------------------------------------------
TOAÙN
Toồng nhieàu soỏ thaọp phaõn
I/ Muùc tieõu :
1.Mục tiêu chung:
 Giúp học sinh biết: 
- Tính tổng nhiều số thập phân.
- Tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân.
- Vận dụng để tính tổng bằng cách thuận tiện nhất
2. Mục tiêu riêng: (dành cho học sinh khuyết tật). Biết thực hiện phép cộng hai số thập phân (dạng đơn giản). 
III/ Hoạt động dạy học.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
 Hoạt động1: Củng cố cách cộng 2 số TP:
- ẹaởt tớnh vaứ tớnh : 
 12,09 + 4,56 ; 7,92 + 34,8
- Nhận xét và cho điểm.
+ Muốn cộng hai số thập phân ta làm như thế nào?
- Nhận xét và cho điểm.
 * Giới thiệu bài:
- 2 học sinh lên bảng làm.
- Ta cộng như cộng số tự nhiên, lưu ý các đặt tính sao cho dấu phẩy thẳng hàng với dấu phẩy, các hàng thẳng cột với nhau.
Hoạt động2: Hướng dẫn tính tổng nhiều số thập phân.
 a, Ví dụ:
- GV nêu bài toán
+ Làm thế nào để tính số lít dầu trong 3 thùng? 
- Gv nêu: Dựa và cách tính tổng hai số thập phân, em hãy suy nghĩ và tìm cách tính tổng của ba số thập phân. 
- Gọi 1 học sinh thực hiện làm bài trên bảng và yêu cầu cả lớp theo dõi.
- Học sinh nghe và tóm tắt, phân tích ví dụ. 
- Tính tổng: 27,5 + 36,75 + 14,4.
- Trao đổi và tìm cách thực hiện tính.
- 1 học sinh lên bảng làm
- Yêu cầu học sinh vừa lên bảng nêu rõ cách đặt tính và thực hiện tính của mình.
- Gv nhận xét và nêu lại: Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tượng tự như tính tổng hai số thập phân. 
- Yêu cầu cả lớp cùng đặt tính và thực hiện tính
- Học sinh nêu cả lớp theo dõi và thống nhất:
* Đặt tính sao cho các dấu phẩy thẳng cột, các chứ số ở một hàng thẳng cột với nhau.
* Cộng như cộng với các số tự nhiên.
* Viết dấu phẩy vào tổng thẳng cột với dấu phẩy của các số hạng
b, Bài toán: 
- GV nêu bài toán
- Yêu cầu học sinh làm bài toán trên.
- Chữa bài trên bảng
- Gv nhận xét lớp
- Học sinh nghe và phân tích bài toán.
- 1 học sinh nêu miệng bài giải.
Bài giải:
Chu vi hình tam giác là:
8,7 + 6,25 + 10 = 24,95 ( dm)
Đáp số: 24,95 dm
- Học sinh nêu lớp nhận xét.
Hoạt động 2: Luyện tập thực hành.
Bài 1 ( 51- sgk) 
- Yêu cầu học sinh tính tổng của nhiều số thập phân
- 4 học sinh lên bảng làm bài
- Gọi học sinh nhận xét bài làm của bạn trên bảng. 
- Nhận xét và cho điểm,
- Học sinh nhận xét cả về cách đặt tính và kết quả.
Bài 2 ( 52-sgk)
- Yêu cầu học sinh đọc đề bài.
- Gv yêu cầu hcọ sinh tính giá trị của hai biểu thức ( a + b ) + c và a + ( b + c) trong từng trường hợp
- Học sinh đọc thầm đề bài trong sgk.
- 1 học sinh lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở ô li
a
b
c
( a + b ) + c 
a + ( b + c)
2,5
6,8
1,2
( 2,5 + 6,8 ) + 1,2 = 10,5
2,5 +( 6,8 + 1,2) = 10,5
1,34
0,52
4
( 1,34 + 0,52 ) + 4 = 5,86
1,34 + ( 0,52 + 4 ) = 5,86
- GV cho học sinh chữa bài trên bảng.
+ Hãy so sánh giá trị của biểu thức (a + b)+c với giá trị của biểu thức a + ( b + c) khi a = 2,5; b = 6,8; c = 1,2
+ Hãy so sánh giá trị của biểu thức (a + b)+c với giá trị của biểu thức a + ( b + c) khi a = 1,34; b = 0,52; c = 4.
+ Vậy giá trị của biểu thức ( a + b ) + c như thế nào với giá trị của biểu thức a + ( b + c) khi ta thay các chữ bằng một bộ số?
- GV viết lên bảng 
( a + b ) + c = a + ( b + c)
+ Em đã gặp biểu thức trên khi học tính chất nào của phép cộng các số tự nhiên?
+ Em hãy phát biểu tính chất kết hợp của phép cộng các số tự nhiên?
+ Theo em phép cộng các số thập phân có tính chất kết hợp không? Vì sao?
- Yêu cầu học sinh nêu tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân
- Giá trị của biểu thức đều bằng 10,5
- Giá trị của biểu thức đều bằng 5,86
- Giá trị của hai biểu thức bằng nhau.
- Tính chất kết hợp của phép cộng ta cũng có: ( a + b ) + c = a + ( b + c)
- Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba thì ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại
- Cũng có tính chất kết hợp như phép cộng số tự nhiên.
- Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba thì ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại
Bài 3 ( 52-sgk): Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:
- Yêu cầu học sinh đọc đề toán.
Học sinh đọc yêu cầu của bài.
- HS tự làm rồi chữa bài.
a, 12,7 + 5,89 + 1,3
= 12,7 + 1,3 + 5,89
= 14 + 5,89 
= 19,89
( Sử dụng tính chất giao hoán )
c, 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2
= ( 5,75 + 4,25 ) + ( 7,8 + 1,2 )
= 10 + 10 
= 20 
( Sử dụng tính chất giao hoán )
- Gọi học sinh nhận xét bài của bạn
- Yêu cầu 4 học sinh làm bài và giải thích cách làm
- Học sinh nhận xét đúng hay sai
3. Củng cố dặn dò:
- Tóm nội dung.
- Nhận xét tiết học và dặn dò về nhà
- Học và chuẩn bị bài sau
Dành cho học sinh khuyết tật
ẹaởt tớnh vaứ tớnh : 
12,09 + 4,56 ; 7,92 + 34,8 12,34 + 12,66 ; 12,66 + 12,34
------------------------------------------------------
 KHOA HOẽC
OÂn taọp : Con ngửụứi vaứ sửực khoỷe (tieỏt 1)
I/ Muùc tieõu : ễn tập kiến thức về :
- Đặc điểm sinh học và mối quan hệ xó hội ở tuổi dậy thỡ.
- Giaựo duùc hoùc sinh baỷo veọ sửực khoỷe vaứ an toaứn cho baỷn thaõn vaứ cho moùi ngửụứi.
II/ Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc : 
 Hoaùt ủoọng dạy
Hoaùt ủoọng học
1. Baứi cuừ: - Chuựng ta caàn laứm gỡ ủeồ thửùc hieọn an toaứn giao thoõng ? 
 - Tai naùn giao thoõng thửụứng ủeồ laùi nhửừng haọu quaỷ gỡ ? 
2. Baứi mụựi :
 * Giụựi thieọu bài 
* Hoaùt ủoọng 1: OÂn taọp veà con ngửụứi (ủaởc ủieồm tuoồi daọy thỡ ụỷ con trai vaứ con gaựi. .)
Bài tập 1:
+ Em hãy nêu các giai đoan lứa tuổi đã học.
+ Y/c hs vẽ sơ đồ thể hiện lứa tuổi dậy thì của giới mình.
Bài tập 2:
- Y/C HS xaực ủũnh ủửụùc nhửừng ủaởc ủieồm cuỷa con trai vaứ con gaựi ụỷ tuoồi daọy thỡ:
+ Tuổi dậy thì là gì?.
+ Tuoồi daọy thỡ nam coự nhửừng ủaởc ủieồm gỡ ?
+ Tuoồi daọy thỡ nửừ coự nhửừng ủaởc ủieồm gỡ ?
Bài tập 3:
+ Y/c hs đọc bài tập thảo luận theo cặp trả lời câu hỏi .
 + Em coự nhaọn xeựt gỡ veà vai troứ cuỷa ngửụứi phuù nửừ?
 Hoạt động 2: Trò chơi đoán chữ
- Nêu tên trò chơi, luật chơi.
- Tổ chức học sinh chơi.:
+ Nêu lần lượt các câu sau:
a. Nhờ có quá trình này mà các thế hệ trong mỗi gia đình, dòng họ, gia đình kế tiếp.
b. Đây là việc chỉ có phụ nữ làm được
c.Dậy thì vào khoảng 10- - 15 tuổi 
Hoạt động nối tiếp: 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc ; tuyeõn dửụng nhửừng nhoựm coự mhieàu thaứnh tớch . . .
-Dặn hs veà nhaứ tieỏp tuùc oõn taọp ; tieỏt sau tieỏp tuùc oõn taọp taùi lụựp. 
+ Nối tiếp nêu.
+ Vẽ sơ đồ theo y/c.
.....là tuổi có nhiều biến đổi về thể chất, tinh thần, tình cảm và mối quan hệ xã hội.
. . . phaựt trieồn nhanh veà chieàu caovaứ caõn naởng ; cụ quan sinh duùc phaựt trieồn. .. coự nhieàu bieỏn ủoồi veà tỡnh caỷm, suy nghú vaứ coự khaỷ naờng hoaứ nhaọp vaứo coọng ủoàng...
 . . cụ theồ phaựt trieồn nhanh veà caõn naởng vaứ chieàu cao ; cụ quan sinh duùc baột ủaàu phaựt trieồn, coự xuaỏt hieọn kinh nguyeọt... coự nhieàu bieỏn ủoồi veàứ tỡnh caỷm...)
+ Thực hiện y/c.
+ Trả lời câu hỏi: Việc chỉ có phụ nữ làm được là: Mang thai và cho con bú.
+ Nêu ý kiến theo sự nhận xét của mình.
+ Chuự yự theo doừi- nắm vững luật chơi.
3 tổ thi đoán chữ ( mỗi lần một bạn tham gia chơi)
+ Nghe - đoán chữ ( đội nào có tín hiệu trứơc dành quyền trả lời. Nếu sai- Nhóm khác trả lời) 
a. sinh sản.
b. mang thai và cho con bú.
c. con gái .
-----------------------------------------------------------
Kể THUAÄT
 Bày, dọn bữa ăn trong gia đình
I. Mục tiêu .
 - HS cần phải biết cách bày, dọn bữa ăn ở gia đình.
 - Có ý thức giúp gia đình bày dọn trước và sau bữa ăn
II. Các hoạt động dạy học
 Hoạt động dạy
 Hoạt động học 
Hoạt động 1. Tìm hiểu cách bày món ăn và dụng cụ ăn uống trước bưã ăn. ( 14'
A. Kiểm tra bài cũ
+ Nêu cách luộc rau
.B. Bài mới 
- Y/c HS nêu mục đích của việc bày món ăn , dụng cụ ăn uống trong gia đình?
- GV tóm tắt các ý trả lời
 + Nêu cách sắp xếp các món ăn , dụng cụ ăn uống ở gia đình em?
- GV nhận xét và tóm tắt một số cách bày bàn ăn phổ biến ở nông thôn thành phố
 + Nêu yêu cầu của việc bày dọn bữa ăn?
 + Nêu các công việc cần thực hiện bày dọn món ăn?
 - GV tóm tắt nội dung chính của hoạt động
- HS quan sát hình 1, đọc nội dung mục 1a trả lời. 
 - HS nêu
- HS đọc sách và liên hệ thực tế để trả lời
Hoạt động 2. Tìm hiểu cách thu dọn sau bữa ăn
+ Trình bày cách thu dọn bữa ăn ở gia đình em?
+ Nêu mục đích , cách bày dọn bữa ăn ở gia đình?
- GV nhận xét và tóm tắt các ý HS vừa nêu.
- GV hớng dẫn cách thu dọn bữa ăn theo nội dung SGK.
- Hướng dẫn HS về nhà giúp đỡ gia đình bày, dọn bữa ăn
- HS liên hệ thực tế để trả lời
- HS liên hệ thực tế để so sánh cách thu dọn bữa ăn ở gia đình các em với cách dọn bữa ăn nêu ở SGK.
Hoạt động 3. Đánh giá kết quả học tập. 
- GV nêu đáp án
- Nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS
- Đọc tiêu chí đánh giá(sgk)
- HS báo cáo kết quả học tập của HS
 Hoạt động tiếp nối
 - GV nhận xét ý thức và kết quả học tập của HS
 - Động viên HS tham gia giúp đỡ gia đình trong công việc nội trợ.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an tuan 10CKTKN.doc