Giáo án lớp 2 năm 2011 - 2012 - Tuần 35

Giáo án lớp 2 năm 2011 - 2012 - Tuần 35

 bài đã học từ tuần 28 đến tuần 34.

- Biết thay thế cụm từ khi naứo? (bao giụứ, luực naứo, thaựng maỏy, maỏy giụứ)

- Ngắt đoạn văn cho trước thành 5 câu.

II. CHUẨN BỊ:

2- Học sinh: SGK.

 

doc 19 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 08/06/2017 Lượt xem 69Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 2 năm 2011 - 2012 - Tuần 35", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 35
Thứ hai ngày 30 tháng 4 năm 2012
Sáng
Chào cờ
***************************************
Tập đọc
Ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ II (Tiết 1)
I. MUẽC TIEÂU: 
- Kieồm tra ủoùc. Đọc rõ ràng, rành mạch các bài đã học từ tuần 28 đến tuần 34.
- Traỷ lụứi 1-2 caõu hoỷi veà noọi dung baứi.
- Biết thay thế cụm từ khi naứo? (bao giụứ, luực naứo, thaựng maỏy, maỏy giụứ)
- Ngắt đoạn văn cho trước thành 5 câu.
II. CHUẨN BỊ: 
1- Giỏo viờn: Caực phieỏu ghi teõn caực baứi taọp ủoùc.
2- Học sinh: SGK. 
III. HOAẽT ẹOÄNG DạY HọC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Giụựi thieọu:
2.Vaứo baứi.
Hẹ 1: Kieồm tra ủoùc.
-ẹửa ra caực phieỏu ghi teõn caực baứi taọp ủoùc.
-Nhaọn xeựt – ghi ủieồm.
Hẹ 2: OÂn veà caựch ủaởt caõu hoỷi vụựi cuùm tửứ khi naứo?
Baứi 2:
-Baứi taọp yeõu caàu gỡ?
Nhaọn xeựt - ghi ủieồm.
Hẹ 3: OÂn veà daỏu chaỏm.
Baứi 3: 
Baứi taọp yeõu caàu gỡ?
3.Cuỷng coỏ daởn doứ.
-Nhaọn xeựt – sửỷa baứi
-Nhaộc HS veà nhaứ oõn baứi
-8 – 10 HS leõn boỏc thaờm veà choó chuaồn bũ 2’ leõn ủoùc baứi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi SGK.
-2-3HS ủoùc baứi.
Thay cuùm tửứ khi naứo?
-Hỡnh thaứnh nhoựm vaứ thaỷo luaọn.
-Noỏi tieỏp trớnh baứy keỏt quaỷ.
-Nhaọn xeựt.
2-3HS ủoùc ủeà baứi.
-ẹieàn daỏu chaỏm vaứ daỏu phaồy vaứo choó thớch hụùp.
-Laứm vaứo vụỷ baứi taọp.
-1HS leõn baỷng laứm
*********************************************
Tập đọc
Ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ II (Tiết 2)
I. Mục tiêu:
-Kieồm tra ủoùc: Chuỷ yeỏu kieóm tra kú naờng ủoùc thaứnh tieỏng: ẹoùc thoõng caực baứi taọp ủoùc, bieỏt ngửứng nghổ sau caực daỏu caõu, caực cuùm tửứ daứi.
- Traỷ lụứi 1-2 caõu hoỷi veà noọi dung baứi.
-Tìm được vài tửứ ngửừ chổ maứu saộc, ủaởt caõu hoỷi vụựi tửứ ủoự.
-. OÂn luyeọn veà caựch ủaởt caõu hoỷi vụựi cuùm tửứ khi naứo?
II. Đồ dùng:
1- Giỏo viờn: Caực phieỏu ghi teõn caực baứi taọp ủoùc.
2- Học sinh: SGK. VBT 
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Giụựi thieọu:
-Giụựi thieọu muùc tieõu baứi hoùc.
2. Baứi mụựi.
Hẹ 1: Kieồm tra ủoùc.
-ẹửa ra caực phieỏu ghi teõn caực baứi taọp ủoùc.
-Nhaọn xeựt – ghi ủieồm.
Hẹ 2:OÂn tửứ ngửừ chổ maứu saộc.
Baứi 2:
-Baứi taọp yeõucaàu gỡ?
-Nhaọn xeựt sửỷa baứi.
Baứi 2b:
-Baứi taọp yeõu caàu gỡ?
-Nhaọn xeựt – sửỷa baứi.
Hẹ 4: OÂn caựch ủaởt caõu hoỷi vụựi cuùm tửứ khi naứo?
Baứi 3:-Baứi taọp yeõu caàu gỡ?
3.Cuỷng coỏ daởn doứ:
-Nhaọn xeựt – chaỏm ủieồm
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-Nhaộc HS veà oõn taọp.
-8 – 10 HS leõn boỏc thaờm veà choó chuaồn bũ 2’ leõn ủoùc baứi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi SGK.-2-3HS ủoùc ủeà.
-Tỡm caực tửứ ngửừ chổ maứu saộc.
Xanh, xanh maựt, xanh ngaột, ủoỷ, ủoỷ, tửụi, ủoỷ thaộm .
-2-HS ủoùc.
-ẹaởt caõu vụựi moói tửứ vửứa tỡm ủửụùc ụỷ treõn.
Thaỷo luaọn theo caởp.
-Thi ủaởt caõu vụựi caực tửứ ủoự.
+Doứng suoỏi queõ em xanh maựt
-2-3HS ủoùc ủeà.
-ẹaởt caõu vụựi cuùm tửứ khi naứo?
-Noỏi tieỏp nhau ủoùc caõu.
*************************************************
Toỏn
Luyện tập chung
I. Mục tiêu:
ẹoùc, vieỏt, so saựnh caực soỏ trong phaùm vi 1000
Baỷng coọng trửứ coự nhụự.
Thửùc haứnh xem ủoàng hoà, veừ hỡnh.
II. Đồ dùng:
1- Giỏo viờn: SGK. Baỷng phuù, phaỏn maứu. 
 2- Học sinh: Vụỷ, baỷng con.
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Baứi cuừ : OÂn taọp veà hỡnh hoùc.
Chữa baứi 3.
Chu vi cuỷa hỡnh tửự giaực ủoự laứ:
5cm + 5cm + 5cm + 5cm + = 20cm.
GV nhaọn xeựt 
3. Baứi mụựi 
Giụựi thieọu: Neõu muùc tieõu tieỏt hoùc vaứ ghi teõn leõn baỷng.
Baứi 1:
-Yeõu caàu HS tửù laứm baứi. Sau ủoự goùi HS ủoùc baứi laứm cuỷa mỡnh trửụực lụựp.
Baứi 2:
-Yeõu caàu HS nhaộc laùi caựch so saựnh soỏ, sau ủoự laứm baứi.
-Chửừa baứi vaứ cho ủieồm HS.
Baứi 3:
-Yeõu caàu HS tớnh nhaồm vaứ ghi keỏt quaỷ tớnh vaứo oõ troỏng.
-Goùi HS tớnh nhaồm trửụực lụựp.
Baứi 4:
-Yeõu caàu HS xem ủoàng hoà vaứ ủoùc giụứ ghi treõn tửứng ủoàng hoà.
-GV nhaọn xeựt.
4. Cuỷng coỏ – Daởn doứ 
-Toồng keỏt tieỏt hoùc vaứ giao caực baứi taọp boồ trụù kieỏn thửực cho HS.
-Chuaồn bũ: Luyeọn taọp chung.
2 HS leõn baỷng sửỷa baứi, baùn nhaọn xeựt.
-Laứm baứi, sau ủoự 3 HS ủoùc baứi cuỷa mỡnh trửụực lụựp.
-HS nhaộc laùi caựch so saựnh soỏ.
-HS laứm baứi.
Thửùc haứnh tớnh nhaồm. Vớ duù: 9 coọng 6 baống 15, 15 trửứ 8 baống 7.
HS xem ủoàng hoà vaứ ủoùc giụứ ghi treõn tửứng ủoàng hoà. Baùn nhaọn xeựt.
************************************************************
Chiều 
Âm nhạc
GV chuyên soạn giảng
*****************************************************
Tiếng việt (Luyện tập)
Luyện đọc: Ôn các bài tập đọc đã học
I. Mục tiêu:
-Giúp HS luyện đọc phát âm đúng các từ khó trong các bài đã học .
-Luyện cho HS biết đọc hay , đọc diễn cảm.
- Hiểu ND bài.
II. Đồ dùng:
1- Giỏo viờn:SGK. 
2- Học sinh: SGK 
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1, Kiểm tra:
-Gọi 2 HS đọc lại bài.
-GV nhận xét cho điểm.
2, HD luyện đọc:
-GV đọc mẫu.
-y/c HS đọc bài đã học.
-GV phát hiện một số từ khó , HS thường đọc sai ghi lên bảng và HD HS luyện đọc đúng.
-Gọi HS lần lượt đọc phát âm đúng từ khó.
-GV sửa sai cho HS.
-GV chia nhóm y/c HS luyện đọc theo nhóm.
-GV kèm nhóm HS yếu.
-Gọi các nhóm thi đọc .
-y/c HS các nhóm nhận xét lẫn nhau.
-GV cho điểm các nhóm.
-y/c HS thi đọc diễn cảm cá nhân.
-HS tự bình chọn bạn đọc hay nhất.
-GV cho điểm cá nhân.
3, Củng cố dặn dò:
-Nhận xét tiết học.
-Luyện đọc thêm ở nhà.
-2 HS đọc.
-HS theo dõi.
-HS đọc nối tiếp .
-HS luyện đọc từ khó.
-HS luyện đọc theo nhóm.
-HS các nhóm thi đọc.
-Các nhóm nhận xét lẫn nhau.
-HS thi đọc diễn cảm.
-HS theo dõi.
*****************************************************
Tự học
Ôn tập toán: luyện tập chung
I. Mục tiêu:
-Ôn về các số trong phạm vi 1000.
-Ôn về giải toán.
II. Đồ dùng:
1- Giỏo viờn:SGK,VBT
2- Học sinh: bảng con,VBT 
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1, Kiểm tra:
-Bài tập ở nhà của HS.
-GV nhận xét cho điểm.
2, HD làm bài tập.
Bài 1: (ĐT cả lớp)
Đặt tính rồi tính:
426 + 252 625 + 72
749 - 215 618 - 103
 -Gọi HS nêu cách tính
-GV chữa bài trên bảng con của HS.
Bài 2: (ĐT cả lớp)
 > 505....510 300 + 60 +8....386
< 642....624 500 + 70 + 4....574
= 736....700+ 36 600+ 140 +3....643
-Gv HD làm bài
 -y/c HS làm vào vở, lên bảng làm .
-GV chữa bài.
Bài 3:(ĐT nhóm 2)
Bì thứ nhất có 234 kg gạo. Bì thứ 2 có 245 kg gạo. Hỏi cả 2 bì có tất cả bao nhiêu kg gạo?
A, 476kg, B, 478 kg, C,479 kg.
-y/c Hs nêu cách làm
-Tự làm bài vào vở
-1 HS lên bảng làm .
3, Củng cố dặn dò:
-Nhận xét tiết học.
-Làm thêm ở nhà.
-HS để vở lên bàn.
-HS đọc y/c.
-Nêu cách thực hiện
-Làm vào bảng con.
-Vài HS lên bảng làm.
-HS nêuy/c
-HS làm vào vở.
- HS đọc y/c và tự làm bài.
-Nêu cách làm.
-1 HS lên bảng làm.
-HS làm bài ở nhà.
*********************************************************************
Thứ ba ngày 1 tháng 5 năm 2012
Sáng
Toỏn
luyện tập chung
I. Mục tiêu:
- Thuộc bảng nhõn chia đó học để tớnh nhẩm. Biết làm tớnh cộng, trừ cú nhớ trong phạm vi 100. Biết tớnh chu vi hỡnh tam giỏc.Ham thớch học toỏn.
II. Đồ dùng:
Bảng phụ. Vở.
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trũ
1. Khởi động 
2. Bài cũ Sửa bài 4: Yờu cầu HS xem đồng hồ và đọc giờ ghi trờn từng đồng hồ.
3. Bài mới Nờu mục tiờu tiết học và ghi tờn lờn bảng.
Phỏt triển cỏc hoạt động 
v Hoạt động 1: Hướng dẫn ụn tập.
Bài 1:Yờu cầu HS tự làm bài. Sau đú gọi HS đọc bài làm của mỡnh trước lớp.
Bài 2: Yờu cầu HS nhắc lại cỏch đặt tớnh và thực hành tớnh theo cột dọc, sau đú làm bài tập.
Chữa bài và cho điểm HS.
Bài 3: Yờu cầu HS nhắc lại cỏch tớnh chu vi hỡnh tam giỏc, sau đú làm bài.
4. Củng cố – Dặn dũ Tổng kết tiết học và giao cỏc bài tập bổ trợ kiến thức cho HS. Chuẩn bị: Luyện tập chung.
Hỏt
HS xem đồng hồ và đọc giờ ghi trờn từng đồng hồ. Bạn nhận xột.
Làm bài, sau đú 3 HS đọc bài của mỡnh trước lớp.
3 HS làm bài trờn bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở bài tập.
************************************************
Kể chuyện
Ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ II (Tiết3)
I. Mục tiêu:
 - Mức độ đọc yờu cầu kĩ năng đọc như ở Tiết 1 Biết đặt và trả lời cõu hỏi cú cụm từ ở đõu ( 2 trong số 4 cõu BT2); đặt đỳng dấu chấm hỏi, dấu phẩy vào chỗ trống trong đoạn văn ( BT3) 
Ham thớch mụn học.
II. Đồ dùng:
Phiếu ghi sẵn tờn cỏc bài tập đọc và học thuộc lũng từ tuần 28 đến tuần 34, VBT
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trũ
1. Khởi động 
2. Bài cũ ễn tập tiết 2.
3. Bài mới Nờu mục tiờu tiết học và ghi tờn bài lờn bảng.
Phỏt triển cỏc hoạt động 
v Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc và học thuộc lũng 
Tiến hành tương tự như tiết 1.
v Hoạt động 2: ụn luyện cỏch đặt và trả lời cõu hỏi: ở đõu?
Bài 2 Bài tập yờu cầu chỳng ta làm gỡ?
Cõu hỏi “Ở đõu?” dựng để hỏi về nội dung gỡ?
Hóy đọc cõu văn trong phần a.
Hóy đặt cõu hỏi cú cụm từ ở đõu cho cõu văn trờn.
Yờu cầu HS tự làm cỏc phần cũn lại của bài, sau đú gợi ý một số HS đọc cõu hỏi của mỡnh. Nghe và nhận xột, cho điểm từng HS.
v Hoạt động 3: ụn luyện cỏch dựng dấu chấm hỏi, dấu phẩy.
Bài tập yờu cầu chỳng ta làm gỡ?
Dấu chấm hỏi được dựng ở đõu? Sau dấu chấm hỏi cú viết hoa khụng?
Dấu phẩy đặt ở vị trớ nào trong cõu? Sau dấu phẩy ta cú viết hoa khụng?
Gọi 1 HS lờn làm bài trờn bảng lớp. Cả lớp làm bài vào Vở Bài tập Tiếng Việt 2, tập hai.
Yờu cầu HS nhận xột bài làm của bạn trờn bảng.
Nhận xột và cho điểm HS.
4. Củng cố – Dặn dũ 
Dặn dũ HS về nhà ụn lại kiến thức về mẫu cõu hỏi “Ở đõu?” và cỏch dựng dấu chấm hỏi, dấu phẩy.
Chuẩn bị: Tiết 4.
Hỏt
Bài tập yờu cầu chỳng ta: Đặt cõu hỏi cú cụm từ Ở đõu? cho những cõu sau.
Cõu hỏi Ở đõu? dựng để hỏi về địa điểm, vị trớ, nơi chốn.
Đọc: Giữa cỏnh đồng, đàn trõu đang thung thăng gặm cỏ.
Đàn trõu đang thung thăng gặm cỏ ở đõu?
Làm bài:
b) Chỳ mốo mướp vẫn nằm lỡ ở đõu?
c) Tàu Phương Đụng buụng neo ở đõu?
d) Chỳ bộ đang say mờ thổi sỏo ở đõu?
Điền dấu chấm hỏi hay dấu phẩy vào mỗi ụ trống trong truyện vui sau?
Dấu chấm hỏi dựng để đặt cuối cõu hỏi. Sau dấu chấm hỏi ta phải viết hoa.
Dấu phẩy đặt ở giữa cõu, sau dấu phẩy ta khụng viết hoa vỡ phần trước dấu phẩy thường chưa thành cõu.
Làm bài:
Đạt lờn năm tuổi. Cậu núi với bạn:
Chiến này, mẹ cậu là cụ giỏo, sao cậu chẳng biết viết một chữ nào?
Cõu hỏi “Ở đõu?” dựng để hỏi về địa điểm, nơi chốn, vị trớ.
HS khỏ, giỏi thực hiện được đầy đủ BT2
************************************************
Chính tả
Ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ II (Tiết 4)
I. Mục  ... hể dục
chuyền cầu Trò chơi”Ném bóng trúng đích 
I. Mục tiêu
 Biết cỏch chuyền cầu bằng bảng cỏ nhõn hoặc vợt gỗ theo nhúm hai người. Biết cỏch chơi và tham gia chơi được Tạo cho cỏc em tớnh nhanh nhẹn và vui tươi
II. Địa điểm, phương tiên:
1. Địa điểm : Sõn thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Cũi, kẻ sõn, 
III, Nội dung phương pháp:
Nội dung
Định lượng
phương pháp
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hỏt
- Chạy nhẹ theo 1 hàng dọc,
- Đi thường theo vũng trũn
- Khởi động cỏc khớp
- ễn bài thể dục phỏt triển chung
2. Phần cơ bản
- Tõng cầu
- Chuyền cầu theo nhúm 2 ngời
- Thi " Chuyền cầu " theo nhúm 2 người
+ GV nờu tờn và luật chơi
+ Thi đua giữa cỏc tổ
3. Phần kết thỳc
- HS cỳi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xột, giao bài về nhà
5p
25p
5p
O O O O O O O O
O O O O O O O O
O O O O O O O O
O O O O O O OO
O O O O O O OO
O O O O O O O O
O O O O O O O O
O O O O O O O O
**********************************************
Tập đọc
ôn tập và kiểm tra cuối học kì II (Tiết 5)
I. Mục tiêu:
- Kieồm tra ủoùc:Chuỷ yeỏu kieóm tra kú naờng ủoùc thaứnh tieỏng: ẹoùc thoõng caực baứi taọp ủoùc, bieỏt ngửứng nghổ sau caực daỏu caõu, caực cuùm tửứ daứi.
- Traỷ lụứi 1-2 caõu hoỷi veà noọi dung baứi.
-.OÂn caựch ủaựp lụứi khen ngợi.
- OÂn luyeọn veà caựch ủaởt vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi vụựi cuùm tửứ vì sao?
II. Đồ dùng:
1. Giỏo viờn: Caực phieỏu ghi teõn caực baứi taọp ủoùc.
2- Học sinh: SGK.
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Giụựi thieọu:
-Giụựi thieọu muùc tieõu baứi hoùc.
2.Vaứo baứi.
Hẹ 1: Kieồm tra ủoùc.
-ẹửa ra caực phieỏu ghi teõn caực baứi taọp ủoùc.
-Nhaọn xeựt – ghi ủieồm.
Hẹ 2:OÂn caựch ủaựp lụứi từ chối.
Baứi 2:
-Baứi taọp yeõucaàu gỡ?
-Nhaọn xeựt sửỷa baứi.
Hẹ 3: OÂn taọp veà Tìm được bộ phận trong câu trả lời cho câu hỏi vì sao?
 Baứi 3:
-Baứi taọp yeõu caàu gỡ?
3.Cuỷng coỏ daởn doứ:
-Nhaọn xeựt chửừa baứi.
-Thu chaỏm moọt soỏ vụỷ.
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-Nhaộc HS veà oõn baứi.
-8 – 10 HS leõn boỏc thaờm veà choó chuaồn bũ 2’ leõn ủoùc baứi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi SGK.
-2-3HS ủoùc ủeà.
- Noựi lụứi ủaựp cuỷa em?
-1HS ủoùc 3 tỡnh huoỏng.
-Thaỷo luaọn nhoựm noựi lụứi ủaựp cuỷa em
-moọt soỏ nhoựm trỡnh baứy trửụực lụựp.
-2HD ủoùc ủeà baứi.
-Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi vì sao?
-Laứm vaứo vụỷ baứi taọp.
2HS ủoùc baứi laứm.
-HS làm bài vào vở.
********************************************
Toỏn
LUYệN TậP CHUNG 
I. Mục tiêu:
Xem ủoàng hoà. Tớnh chu vi hỡnh tam giaực.
Biết làm tính cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100.
Cộng trừ không nhớ số có 3 chữ số.
Biết tính giá trị số của biểu thức có 2 dấu phép tính.
II. Đồ dùng:
1- Giỏo viờn: SGK. Baỷng phuù. 
2- Học sinh: SGK. Bộ đồ dựng học toỏn.
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Kieồm tra.
-Chaỏm moọt soỏ vụỷ HS.
-Nhaọn xeựt chung.
2Baứi mụựi.
Giụựi thieọu baứi.
HD laứm baứi taọp.
Baứi 1:
Yeõu caàu laứm mieọng.
-Nhaọn xeựt – chửừa baứi.
Baứi 2: neõu yeõu caàu.
-Nhaọn xeựt chửừa baứi.
Baứi 3:
-baứi taọp yeõu caàu gỡ?
Baứi 4:
HD: 24 + 18 – 28
 42 – 28 = 14
-Nhaọn xeựt chửừa baứi.
Baứi 5:
-neõu caựch tớnh chu vi hỡnh tam giaực?
-Nhaọn xeựt – chaỏm moọt soỏ baứi.
3.Cuỷng coỏ daởn doứ:
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-Nhaộc HS veà nhaứ oõn baứi.
-2HS ủoùc yeõu caàu baứi taọp.
-Thaỷo luaọn caởp ủoõi ủoùc cho nhau nghe.
-Thi ủua theo nhoựm.
-noỏi tieỏp ủoùc.
699, 728, 740, 801.
-2HS ủoùc ủeà baứi.
-Neõu caựch ủaởt tớnh vaứ tớnh.
-laứm baỷng con.
-
-1HS ủoùc.
Theo doừi.
-Laứm baứi vaứo vụỷ.
24 + 18 – 28 3 x 6 : 2
5 x 8 – 11 30 : 3 : 5
-1HS ủoùc ủeà baứi.
-Giaỷi vaứo vụỷ.
-2HS neõu caựch tớnh chu vi hỡnh tam giaực.
***************************************************
 Tập viết
ôn tập và kiểm tra cuối học kì II (Tiết 6)
I. Mục tiêu:
-Kieồm tra ủoùc:Chuỷ yeỏu kieóm tra kú naờng ủoùc thaứnh tieỏng: ẹoùc thoõng caực baứi taọp ủoùc, bieỏt ngửứng nghổ sau caực daỏu caõu, caực cuùm tửứ daứi.
- Traỷ lụứi 1-2 caõu hoỷi veà noọi dung baứi.OÂn caựch ủaựp lụứi từ chối.
- Tìm được bộ phận trong câu trả lời cho câu hỏi để làm gì?Điền đúng dấu chấm than, dấu phẩy.
II. Đồ dùng:
1- Giỏo viờn: Caực phieỏu ghi teõn caực baứi taọp ủoùc.
2- Học sinh: Vở tập viết.
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Giụựi thieọu:
-Giụựi thieọu muùc tieõu baứi hoùc.
2.Vaứo baứi.
Hẹ 1: Kieồm tra ủoùc.
-ẹửa ra caực phieỏu ghi teõn caực baứi taọp ủoùc.
-Nhaọn xeựt – ghi ủieồm.
Hẹ 2:OÂn caựch ủaựp lụứi từ chối.
Baứi 2:
-Baứi taọp yeõucaàu gỡ?
-Nhaọn xeựt sửỷa baứi.
Hẹ 3: Tìm được bộ phận trong câu trả lời cho câu hỏi để làm gì?
 Baứi 3:
-Baứi taọp yeõu caàu gỡ?
Bài 4:y/c HS tự làm bài vào vở.
-GV chấm chữa bài.
3.Cuỷng coỏ daởn doứ:
-Nhaọn xeựt chửừa baứi.
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-Nhaộc HS veà oõn baứi.
-8 – 10 HS leõn boỏc thaờm veà choó chuaồn bũ 2’ leõn ủoùc baứi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi SGK.
-2-3HS ủoùc ủeà.
- Noựi lụứi ủaựp cuỷa em?
-1HS ủoùc 3 tỡnh huoỏng.
-Thaỷo luaọn nhoựm noựi lụứi ủaựp cuỷa em
-moọt soỏ nhoựm trỡnh baứy trửụực lụựp.
-2HD ủoùc ủeà baứi.
-Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi để làm gì?
-Laứm vaứo vụỷ baứi taọp.
2HS ủoùc baứi laứm.
-HS làm bài vào vở.
*******************************************************
Chiều
Toán
ÔN TậP luyện tập chung
I. Mục tiêu:
-Ôn về cách đặt tính rồi tính.
-Ôn về giải toán có lời văn.
II. Đồ dùng:
1- Giỏo viờn:SGK
2- Học sinh: Bảng con,VBT.
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1, Kiểm tra.
Kiểm tra vở BT của HS. 
-GV nhận xét.
2, HD làm bài:
Bài 1:(ĐT cả lớp)
Đặt tính rồi tính:
63 - 28 39 + 61
821 + 8 345 -2
-HS làm bài vào bảng con
- 2Hs lên bảng làm.
-.-GV chữa bài.
Bài 2: (ĐT cả lớp)
Tính
30 + 16 - 37= 5 x 7 + 35=
20 : 4 x 6= 40 : 5 : 2=
-y/c HS làm bài vào vở.
-4 HS lên bảng làm .
-GV chấm chữa bài.
Bài 3: (ĐTnhóm2)
Tính kết quả:
4 x 9 + 29= A,65 B,63
36 : 4 : 3= A,4 B,3
-Làm bài vào vở.
-1 HS lên bảng làm.
-GV chấm chữa bài.
3, Củng cố dặn dò:
-Nhận xét tiết học.
-Ôn thêm ở nhà.
- HS để vở lên bàn.
-HS đọc y/c.
-Làm bài vào bảng con
-HS đọc y/c.
 -HS làm vào vở.
-4 HS lên bảng làm.
-HS đọc y/c.
-HS làm vào vở.
-1 HS lên bảng làm
-Ôn thêm ở nhà
*************************************************
Tiếng việt(LT)
Luyện đọc
I. Mục tiêu:
 - Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt, nghỉ hơi đúng
 - Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài.
 - Hiểu ND bài.
II. Đồ dùng:
1- Giỏo viờn:SGK. 
2- Học sinh: SGK 
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1, Kiểm tra:
-Gọi HS đọc1 trong bài đã học
-GV nhận xét cho điểm.
2, HD luyện đọc:-GV đọc mẫu.
-Gọi HS đọc nối tiếp từng bài.
-GV ghi một số từ khó lên bảng.
-HD HS luyện đọc đúng.
-Gọi HS lần lượt đọc từ khó.
-GV sửa sai cho HS.
-GV chia nhóm y/c HS luyện đọc theo nhóm.
-GV kèm HS nhóm yếu.
-Gọi các nhóm thi đọc .
-y/c các nhóm tự nhận xét và đánh giá lẫn nhau.
-y/c HS thi đọc cá nhân.
-GV nhận xét cho điểm.
3, Củng cố dặn dò:
-Nhận xét tiết học.
-Luyện đọc thêm ở nhà.
-2 HS đọc
-HS theo dõi.
-HS đọc nối tiếp bài.
-Luyện đọc từ khó.
-HS luyện đọc theo nhóm.
-Các nhóm thi đọc .
-HS thi đọc cá nhân.
-Luyện đọc ở nhà.
*************************
Tự học(TV)
LUYỆN VIẾT : Bài 35
I. Mục tiêu:
- Giỳp HS viết đỳng, đẹp nội dung bài, viết đều nột, đỳng khoảng cỏch, độ cao từng con chữ. 
- Rốn kĩ năng viết đẹp, cẩn thận, chu đỏo.
- GD tớnh cẩn thận, ý thức rốn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng:
1- Giỏo viờn:SGK
2- Học sinh: Bảng con,vở ô li.
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài viết ở nhà của HS
- GV nhận xột chung
2. Giới thiệu bài 
3. Hướng dẫn luyện viết
+ Hướng dẫn HS viết chữ hoa trong bài
- Trong bài cú những chữ hoa nào?
- Yờu cầu HS nhắc lại quy trỡnh viết.
- GV nhận xột chung
4. Hướng dẫn HS viết bài
- Cỏc chữ cỏi trong bài cú chiều cao như thế nào?
- Khoảng cỏch giữa cỏc chữ như thế nào?
- GV nhận xột, bổ sung.
- GV bao quỏt chung, nhắc nhở HS tư thế ngồi viết, cỏch trỡnh bày
5. Chấm bài, chữa lỗi
- Chấm 7 – 10 bài, nờu lỗi cơ bản
- Nhận xột chung, HD chữa lỗi
6. Củng cố, dặn dũ: - Nhận xột chung.
- HS mở vở, kiểm tra chộo, nhận xột
- 1 HS đọc bài viết
- HS nờu
- HS nhắc lại quy trỡnh viết
- HS viết vào vở nhỏp
- Lớp nhận xột 
- HS trả lời
- HS trả lời. Lớp nhận xột
- 1 HS đọc lại bài viết
- HS viết bài
- HS chữa lỗi
*************************************************************************
Thứ năm ngày 4 tháng 5 năm 2012
đ/c Cúc soạn giảng
*****************************************************************
Thứ sáu ngày5 tháng 5 năm 2012
Toỏn
KIểM TRA ĐịNH Kì(cuối học kì II)
(Kiểm tra theo đề chung)
******************************
Tập làm văn
KIểM TRA viết(cuối học kì II)
(Kiểm tra theo đề chung)
******************************
Tự nhiờn và xó hội
ôn tập tự nhiên(t2)
I. Mục tiêu:
-Khắc sâu kiến thức đã học về thực vật,động vật,nhận biết bầu trời ban ngày và ban đêm.
-Có ý thức yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên
II. Đồ dùng:
 1.Giỏo viờn: Cỏc tranh ảnh trong SGK. 
2.Học sinh: SGK.Vở bài tập. 
III. Hoạt động dạy học
1. Giới thiệu bài
2. HĐ 1: Tham quan thiên nhiên 
- GV dẫn hs ra ngoài thiên nhiên để qs cây cối và các con vật .
 - Trở về lớp từng cá nhân hs sẽ làm các bt dựa vào những qs thực tế theo phiếu bt (gv đã chuẩn bị )
* Phiếu 1 
Tên cây cối và các con vật sống trên cạn 
Tên cây cói và các convật sống dưới nước
Tên các con vật và cây cối vừa sống trên cạn ,vừa sống dưới nước
Tên cây cối và các con vật sống trên không
Ghi chú 
 * Phiếu 2
Thường nhìn thấy vào lúc nào trong ngày
Hình dạng
Mặt trời
Mặt trăng
Sao
 * So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa :
 _ Mặt Trời và Mặt trăng.
 _ Mặt Trời và các vì sao.
 3 . Củng cố -dặn dò 
 - Nhận xét giờ học
********************************************************
Sinh hoạt
SINH HOẠT LỚP 
i. mục tiêu:
-Nhận xét về ưu và khuyết điểm trong tuần qua.
-HS khắc phục và tiến bộ hơn trong tuần tới.
-GD HS biết bảo vệ của công.
ii. nội dung:
+, Ưu điểm:
-Thực hiện mọi nề nếp tương đối tốt.
-Hs đi học chuyên cần đúng giờ.
-Vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ.
-Nề nếp thể dục giữa giờ tương đối ổn định.
-Có ý thức học bài ở lớp cũng như ở nhà.
+,Khuyết điểm:
-Một số em ngồi trong giờ học chưa thật nghiêm túc.
-Một số em bảo vệ của công chưa tốt.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 35.doc