Bài soạn lớp 5 - Tuần 25 - Nguyễn Thị giao Quyên

Bài soạn lớp 5 - Tuần 25 - Nguyễn Thị giao Quyên

I.Yêu cầu.

Kiểm tra về tỉ số phần trăm và giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.

-Thu thập và xử lí thông tin đơn giản từ biểu đò hình quạt .

-Nhận dạng ,tính diện tích .thể tích một số hình đac học .

II-Dự kiến đề kiểm tra trong thời gian 45’.

Phần I : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

1,Một lớp học có 18 nữ và 12 nam .Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh của cả lớp .

 A . 18 % B . 30 %

 C . 40 % D . 60 %

 

doc 18 trang Người đăng huong21 Lượt xem 735Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn lớp 5 - Tuần 25 - Nguyễn Thị giao Quyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 25
 Thø hai ngµy 27 tháng 2 năm 2012
: 	 CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN
 ( Do nhµ tr­êng tæ chøc )
 .
Tiết 2: Mĩ thuật 
(Giáo viên chuyên trách dạy)
...........................................
Tiết 3:Toán 
	 KIỂM TRA GIỮA KÌ II
I.Yêu cầu.
Kiểm tra về tỉ số phần trăm và giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.
-Thu thập và xử lí thông tin đơn giản từ biểu đò hình quạt .
-Nhận dạng ,tính diện tích .thể tích một số hình đac học .
II-Dự kiến đề kiểm tra trong thời gian 45’.
Phần I : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
1,Một lớp học có 18 nữ và 12 nam .Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh của cả lớp .
 A . 18 % B . 30 %
 C . 40 % D . 60 %
2,Biết 25 % của một số là 10 .Hỏi số đó bằng bao nhiêu ?
 A . 10 B . 20
 C . 30 D . 40
3,Diện tích đã tô đậm trong hình chữ nhật dưới đây là :
 A : 12 học sinh B : 13 học sinh 
 C : 15 học sinh D : 60 học sinh 
Phần 2 :
 1, Giải bài toán sau:
Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10m ,chiều rộng 5,5m,chiều cao 3,8m.Nếu mỗi người làm việc trong phòng đó đều cần có 6m3 không khí thì có thể có nhiều nhất bao nhiêu học sinh học trong phòng đó ,biết rằng lớp học chỉ có một giáo viên và thể tích đồ đạc trong phòng chiếm 2m3.
C. Hướng dẫn chấm :
Phần 1 ( 6 điểm )
Phần 2 ( 4 điểm ).
-Nêu câu lời giải và tính đúng thể tích (1 điểm ).
-Nêu câu lời giải và tính đúng thể tích không khí trong phòng được 1 điểm .
-Nêu câu lời giải và tính đúng số người có nhiều nhất trong phòng được 1 điểm .
-Nêu câu lời giải và tính đúng số học sinh có thể có nhiều nhất trong phòng học và nêu đáp số đúng được 1 điểm .
TiÕt 4. TËp ®äc PHONG CẢNH ĐỀN HÙNG 
I . MỤC TIÊU :
- BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi th¸i ®é tù hµo, ca ngîi
- HiÓu ý chÝnh cña bµi: Ca ngîi vÎ ®Ñp tr¸ng lÖ cña ®Òn Hïng vµ vïng ®Êt Tæ, ®ång thêi bµy tá niÒm thµnh kÝnh thiªng liªng cña mçi con ng­êi ®èi víi tæ tiªn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Tranh ¶nh minh ho¹ chñ ®iÓm, minh ho¹ bµi ®äc trong SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
5’
2’
12’
10’
8’
3’
 A/ Bµi cò 	 
- Nh¾c l¹i néi dung chÝnh cña bµi ?
- NhËn xÐt, ghi ®iÓm .
 B/ Bµi míi 
1, Giíi thiÖu bµi 
2, LuyÖn ®äc 
- GV chia ®o¹n ( 3 ®o¹n )	
- H­íng dÉn HS luyÖn ®äc tõ khã .
- Gióp HS gi¶i nghÜa mét sè tõ khã.
- GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi.
3, T×m hiÓu bµi 	
- Bµi v¨n viÕt vÒ c¶nh vËt g× ë n¬i nµo ? 
- H·y kÓ nh÷ng ®iÒu em biÕt vÒ vua Hïng ? 
- GV nhËn xÐt vµ bæ sung thªm.
- T×m nh÷ng tõ ng÷ miªu t¶ c¶nh ®Ñp cña
thiªn nhiªn n¬i ®Òn Hïng ? 
- Bµi v¨n ®· gîi cho em nhí ®Õn mét sè 
truyÒn thuyÕt vÒ sù nghiÖp dùng n­íc vµ gi÷ n­íc cña d©n téc ta. H·y kÓ tªn c¸c truyÒn thuyÕt ®ã ?	 
- Em hiÓu c©u ca dao sau nh­ thÕ nµo ? 
- GV yªu cÇu HS rót ra néi dung cña bµi.
- GV bæ sung, ghi b¶ng .
 * Néi dung cña bµi.	
4, LuyÖn ®äc l¹i. 
- H­íng dÉn HS luyÖn ®äc diÔn c¶m ®o¹n 
tiªu biÓu. ( GV ghi vµo giÊy khæ to d¸n lªn b¶ng)	 
C / Cñng cè, dÆn dß 
- NhËn xÐt giê häc .
- DÆn : VÒ nhµ luyÖn ®äc l¹i bµi .
- Xem tr­íc bµi sau : Cöa s«ng. 
HS ®äc bµi: Hép th­ mËt.
1 - 2 HS kh¸ giái ®äc toµn bµi.
HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n 
tr­íc líp 
HS luyÖn ®äc theo cÆp .
1 HS ®äc toµn bµi .
HS ®äc thÇm toµn bµi.
Bµi v¨n t¶ c¶nh ®Òn Hïng, c¶nh
 thiªn nhiªn vïng nói NghÜa LÜnh,
 huyÖn L©m Thao...
HS kÓ cho nhau nghe theo cÆp.
HS kÓ tr­íc líp.
HS: Cã nh÷ng khãm H¶i §­êng
 ®©m b«ng rùc ®á...
C¶nh nói Ba V× cao vêi vîi gîi cho
 Em nhí l¹i truyÒn thuyÕt S¬n Tinh,
 Thuû Tinh.
HS ph¸t biÓu theo suy nghÜ cña m×nh.
HS nh¾c l¹i .
3 HS nèi nhau ®äc 3 ®o¹n cña bµi.
HS luyÖn ®äc.
Tõng tèp HS thi ®äc tr­íc líp .
1 HS nªu l¹i ý nghÜa cña bµi v¨n .
B×nh chän b¹n ®äc hay nhÊt 	
 ˜–˜– ˜– &˜–˜–˜–
CHIỀU 
TiÕt 1: ChÝnh t¶ ( Nghe - viÕt ) AI LÀ THUỶ TỔ CỦA LOÀI NGƯỜI
I . MỤC TIÊU: 
- Nghe - viÕt ®óng bµi chÝnh t¶ 
- T×m ®óng c¸c tªn riªng trong truyÖn D©n ch¬i ®å cæ vµ n¨m ®­îc quy t¾c viÕt hoa tªn riªng.(BT2)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- B¶ng phô viÕt quy t¾c viÕt hoa tªn ng­êi, tªn ®Þa lÝ n­íc ngoµi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
TG
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
5’
1’
22’
9’
3’
 A/ Bµi cò 	 
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ .
 B/ Bµi míi 
1, Giíi thiÖu bµi :
2, H­íng dÉn HS Nghe - viÕt :	
- GV ®äc bµi chÝnh t¶ Ai lµ thuû tæ loµi ng­êi.
- GV hái: Bµi chÝnh t¶ nãi ®iÒu g× ? 
- GV nhËn xÐt, kÕt luËn .	
- GV h­íng dÉn mét sè tõ HS th­êng m¾c ph¶i .(GV ®äc )	
- GV ®äc tõng c©u.
- GV ®äc dß l¹i .
- GV chÊm 7 - 10 bµi .	
- NhËn xÐt chung vµ ch÷a lçi .
3, H­íng dÉn HS lµm bµi tËp 
* Bµi tËp 2 : 	
- GV gióp HS hiÓu yªu cÇu	
- GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng .
- H·y suy nghÜ vµ cho biÕt tÝnh c¸ch cña anh
chµng mª ®å cæ ?	
C/ Cñng cè, dÆn dß 
- NhËn xÐt giê häc 
- DÆn: Ghi nhí quy t¾c viÕt hoa tªn 
ng­êi, tªn ®Þa lý n­íc ngoµi. 
- ChuÈn bÞ cho bµi sau.	
HS lµm l¹i bµi tËp 3.
HS theo dâi trong SGK.
HS ®äc l¹i bµi viÕt.
HS ph¸t biÓu .
HS ®äc thÇm l¹i l¹i bµi viÕt vµ chó
 ý c¸ch tr×nh bµy, tªn riªng c¸c tõ
 dÔ viÕt sai ghi ra vë nh¸p. 
HS viÕt vµo vë nh¸p, 2em lªn viÕt 
b¶ng líp.
HS gÊp SGK, l¾ng nghe vµ viÕt.
HS rµ so¸t l¹i toµn bµi 
HS ®æi vë kiÓm tra chÐo .
HS nªu yªu cÇu cña bµi .
HS lµm c¸ nh©n vµo vë BT.
HS tr×nh bµy kÕt qu¶.
HS nhËn xÐt.
HS ph¸t biÓu ý kiÕn.
 ˜–˜– ˜– &˜–˜–˜–
TiÕt 2 : LuyÖn tõ vµ c©u LUYỆN TẬP VỀ CÂU GHÉP
I. MỤC TIÊU: 
- ¤n luyÖn cho HS vÒ c©u ghÐp. X¸c ®Þnh ®­îc chñ ng÷, vÞ ng÷ trong tõng c©u ghÐp.
-BiÕt ®Æt ®o¹n v¨n kháng 5 -7 c©u trong ®ã cã sö dông c©u ghÐp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
-Vµi tê giÊy khæ to 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
TG
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
5’
1’
10’
22’
2’
A/ Bµi cò : 
-ThÕ nµo lµ c©u ghÐp ? Cho vÝ dô.	
- GV nhËn xÐt .
B/ Bµi míi : 
1, Giíi thiÖu bµi :
2, H­íng dÉn HS lµm bµi tËp :
Bµi 1: T×m c©u ghÐp cã trong ®o¹n v¨n sau vµ x¸c ®Þnh chñ ng÷, vÞ ng÷ trong tõng c©u ghÐp.
C¬n b·o d÷ déi bÊt ngê næi lªn. Nh÷ng ®ît sãng khñng khiÕp ph¸ thñng th©n tµu, n­íc phun vµo khoang nh­ vßi rång. Hai tiÕng ®ång hå tr«i qua..Con tµu ch×m dÇn, n­íc ngËp c¸c bao l¬n. Quang c¶nh thËt hçn lo¹n.
- GV kÕt luËn
Bµi 2: ViÕt mét ®o¹n theo chñ ®Ò em chän trong ®ã cã sö dông Ýt nhÊt lµ 2 c©u ghÐp.
 Ch¼ng h¹n:
 Trªn rÉy, mçi ng­êi mét viÖc. C¸c bµ mÑ lom khom tra ng«, c¸c em nhá mß èc d­íi suèi. Con chã ch¹y theo sau lò trÎ sña vang c¶ rõng.BÇy chim Ðn liÖng qua vµ chóng ®Ëu trªn cµnh c©y hãt vÐo von.
-GV kÕt luËn
C/ Cñng cè, dÆn dß : 
NhËn xÐt giê häc .
-ChuÈn bÞ cho bµi sau.
1 – 2 HS tr×nh bµy
HS ®äc yªu cÇu
HS trao ®æi theo cÆp
HS tr×nh bµy tr­íc líp.
HS viÕt bµi
HS ®äc ®o¹n v¨n m×nh viÕt vµ chØ ra 
c©u ghÐp cã trong ®o¹n v¨n.
HS nhËn xÐt.
 ˜–˜– ˜– &˜–˜–˜–
TiÕt 3 : §¹o ®øc : THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA KÌ II 
 I. Môc tiªu Häc xong bµi nµy HS biÕt :
-Cñng cè c¸c kiÕn thøc ®· häc tõ tuÇn 19 ®Õn 24.
-BiÕt thÓ hiÖn nh÷ng viÖc lµm, kÝnh giµ, yªu trÎ.
-BiÕt thÓ hiÖn t×nh yªu quª h­¬ng b»ng nh÷ng hµnh vi, viÖc lµm phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh
-Thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña UBND x· ph­êng. 
-TÝch cùc rÌn luyÖn ®Ó gãp phÇn x©y dùng vµ b¶o vÖ quª h­¬ng, ®Êt n­íc.
II. §å dïng d¹y häc : 
-PhiÕu häc tËp.
-GiÊy khæ to.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : 
TG
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
5’
30’ 
15’
15’
3’ 
A/ Bµi cò : 
-Em biÕt g× vÒ ®Êt n­íc,con ng­êi ViÖt Nam?
-Chóng ta cÇn lµm g× ®Ó gãp phÇn x©y dùng quª h­¬ng. ®Êt n­íc?
-NhËn xÐt , ®¸nh gi¸ .
B/ Bµi míi : 
1, Giíi thiÖu bµi :
* Ho¹t ®éng 1 Ho¹t ®éng c¶ líp
-Qua häc k× II c¸c em ®· ®­îc häc nh÷ng bµi §¹o ®øc nµo?
-KÓ nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ quª h­¬ng m×nh?
-UBND x· ( ph­êng) lµm c¸c c«ng viÖc g×?
-Khi ®Õn lµm viÖc t¹i UBND x· (ph­êng)
Chóng ta cÇn cã th¸i ®é nh­ thÕ nµo?
-Em biÕt g× vÒ ®Êt n­íc con ng­êi VN? 
N­íc ta hiÖn nay cßn gÆp nh÷ng khã kh¨n g×?
 GV nhËn xÐt, kÕt luËn
*Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn theo nhãm
- GV chia líp thµnh 4 nhãm , giao nhiÖm cô yªu cÇu cho c¸c nhãm
-GV nhËn xÐt, kÕt luËn.
C Cñng cè dÆn dß: 
-Liªn hÖ ®Õn HS.
- NhËn xÐt giê häc .
-ChuÈn bÞ bµi sau: Em yªu hoµ b×nh.
2HS lªn b¶ng tr¶ lêi .
HS tr¶ lêi 3 bµi
HS trao ®æi theo nhãm ®«i
-LÇn l­ît HS TL, líp nhËn xÐt
HS c¸c nhãm th¶o luËn 
-Nhãm 1+ 2: Th«n cuae em ®ang lËp tñ s¸ch dïng chung. Em b¨n kh¨n kh«ng biÕt lµm g× ®Ó gãp phÇn x©y dùng tñ s¸ch...C¸c b¹n cïng th¶o luËn, gîi ý nªn lµm g×?
-Nhãm 3 + 4: Th«n ph¸t ®éng phong trµo quyªn gãp s¸ch vë §DHT, quÇn ¸o,...ñng hé trÎ em vïng lò. Em sÏ lµm g×?
-§¹i diÖn nhãm tr×nh bµy tr­íc líp .
-C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung .
 Thứ 3 ngày 28 tháng 2 năm 2012
 Tiết 1 Tập đọc cöa s«ng 
I Môc tiªu :
- BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi th¬ ; giäng ®äc nhÑ nhµng, thiÕt tha, g¾n bã.
-HiÓu c¸c tõ ng÷ khã trong bµi.
-HiÓu ý nghÜa cña bµi th¬: Qua h×nh ¶nh cöa s«ng, t¸c gi¶ ngîi ca t×nh c¶m thuû chung, biÕt nhí céi nguån. Tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái 1,2,3; thuéc 3,4 khæ th¬.
-Gi¸o dôc HS cã ý thøc biÕt quý träng vµ b¶o vÖ m«i tr­êng thiªn nhiªn.
 II . §å dïng d¹y häc :
- GV: Tranh ¶nh bµi ®äc trong SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
TG
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
5’
30’
10’
10’
10’
3’
A/ Bµi cò :	 
-Nh¾c l¹i néi dung chÝnh cña bµi ?
-NhËn xÐt , ghi ®iÓm .
B/ Bµi míi : 
1. Giíi thiÖu bµi :
a, LuyÖn ®äc :
-HD HS quan s¸t tranh minh ho¹
- GV chia khæ ( 6 khæ th¬ )	
- H­íng dÉn HS luyÖn ®äc tõ khã .
-Gióp HS gi¶i nghÜa mét sè tõ khã.
-GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi.
b, T×m hiÓu bµi :	
-Trong khæ th¬ ®Çu, t¸c gi¶ dïng nh÷ng tõ ng÷ nµo ®Ó nãi vÒ n¬i s«ng ch¶y ra biÓn? C¸ch giíi thiÖu Êy cã g× hay?
-GV: BiÖn ph¸p ®éc ®¸o ®ã gäi lµ ch¬i ch÷
-Theo bµi th¬, cöa s«ng lµ mét ®Þa 
®iÓm ®Æc biÖt nh­ thÕ nµo?
-PhÐp nh©n c¸ch ho¸ ë khæ th¬ cuèi gióp t¸c 
gi· nãi ®iÒu g× vÒ “tÊm lßng’’ cña cöa s«ng
 ®èi víi cuéi nguån?
*TÝch hîp BVMT: Qua “tÊm lßng “ cña
Cöa s«ng, qua ®ã c¸c em ph¶i cã ý thøc b¶o 
vÖ thiªn nhiªn
- GV yªu cÇu HS rót ra néi dung cña bµi .
 - GV bæ sung , ghi b¶ng .
 * Néi dung cña bµi : Qua h×nh ¶nh Cöa s«ng
T¸c gi¶ ca ngîi t×nh chung thuû uèng n­íc
nhí nguån.
b, LuyÖn ®äc diÔn c¶m vµ häc thuéc 
lßng
-H­íng dÉn HS luyÖn ®äc diÔn c¶m khæ 2. 	
- B×nh chän b¹n ®äc hay nhÊt .
C /Cñng cè , dÆn dß :
- Mêi 1 HS nªu l¹i néi dung cña bµi v¨n. 
- NhËn xÐt giê häc .
- DÆn : VÒ nhµ luyÖn ®äc l¹i bµi .
- Xem tr­íc bµi sau : NghÜa thÇy trß.
HS ®äc bµi Phong c¶nh ®Òn
Hïng.
1 - 2 HS kh¸ giái ®äc toµn bµi th¬.
HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ 
th¬ líp .
HS luyÖn ®äc theo cÆp .
1 - HS ®äc toµn bµi th¬.
HS ®äc thÇm khæ th¬ ®Çu.
-Lµ cöa nh­ng kh«ng then,kho¸
còng kh«ng khÐ ...  DÙNG DẠY HỌC : 
-Vµi tê giÊy khæ to 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
TG
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
5’
1’
10’
22’
2’
A/ Bµi cò : 
-ThÕ nµo lµ c©u ghÐp ? Cho vÝ dô.	
- GV nhËn xÐt .
B/ Bµi míi : 
1, Giíi thiÖu bµi :
2, H­íng dÉn HS lµm bµi tËp :
Bµi 1: T×m c©u ghÐp cã trong ®o¹n v¨n sau vµ x¸c ®Þnh chñ ng÷, vÞ ng÷ trong tõng c©u ghÐp.
Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.Đó một truyền thống quý báu của ta.Từ xưa đến nay,mỗi khi Tổ Quốc bị xâm lăng,thì tinh thần ấy lại sôi nổi,nó kết thành một làn sống vô cùng mạnh mẽ, to lớn,nó lướt qua mọi nguy hiểm ,khí khăn.
- GV kÕt luËn
Bµi 2: ViÕt mét ®o¹n theo chñ ®Ò em chän trong ®ã cã sö dông Ýt nhÊt lµ 2 c©u ghÐp.
-GV kÕt luËn
C/ Cñng cè, dÆn dß : 
NhËn xÐt giê häc .
-ChuÈn bÞ cho bµi sau.
1 – 2 HS tr×nh bµy
HS ®äc yªu cÇu
HS trao ®æi theo cÆp
HS tr×nh bµy tr­íc líp.
HS viÕt bµi
HS ®äc ®o¹n v¨n m×nh viÕt vµ chØ ra 
c©u ghÐp cã trong ®o¹n v¨n.
HS nhËn xÐt.
 Thứ sáu ngày 2 tháng 3 năm 2012
TiÕt 1: TËp lµm v¨n 	 tËp viÕt ®o¹n ®èi tho¹i
 I /Môc tiªu :
- Dùa theo truyÖn Th¸i s­ TrÇn Thñ §é vµ nh÷ng gîi ý cña GV viÕt tiÕp c¸c lêi ®èi tho¹i trong mµn kÞch víi néi dung phï hîp.
II / §å dïng d¹y häc :
- Tranh minh ho¹ phÇn ®Çu truyÖn Th¸i s­ TrÇn Thñ §é .
- Mét sè tê giÊy khæ to.
III / C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
TG
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
5’
33’
1’
7’
18’
7’
2’
A/ Bµi cò 
- KÓ l¹i c©u chuyÖn Th¸i s­ TrÇn Thñ §é.
B/ Bµi míi
1.Giíi thiÖu bµi:
2. H­íng dÉn HS luyÖn tËp:
* Bµi tËp 1:	
* Bµi tËp 2:
- GV gióp HS hiÓu yªu cÇu cña bµi.
- GV nhËn xÐt .
* Bµi tËp 3:
- GV nhËn xÐt, kÕt luËn.
C/ Cñng cè, dÆn dß
- NhËn xÐt giê häc .
- DÆn:VÒ nhµ viÕt l¹i vµo vë ®o¹n ®èi tho¹i 
cña nhãm m×nh.
- ChuÈn bÞ cho tiÕt TLVsau .
1HS ®äc néi dung BT 1.
C¶ líp ®äc thÇm trÝch ®o¹n cña
 truyÖn Th¸i s­ TrÇn Thñ §é .
3HS nèi nhau ®äc néi dung bµi tËp 2.
C¶ líp ®äc thÇm.
2 - 3 HS ®äc l¹i 7 gîi ý vÒ lêi ®èi 
tho¹i
HS viÕt tiÕp lêi ®èi tho¹i ®Ó hoµn 
chØnh mµn kÞch theo nhãm.
§¹i diÖn nhãm tiÕp nèi nhau ®äc
lêi ®èi tho¹i cña nhãm m×nh
HS nhãm kh¸c nhËn xÐt.
HS chän ra nhãm viÕt lêi ®èi tho¹i
 hîp lÝ nhÊt, hay nhÊt.
HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp.
HS c¸c nhãm ph©n vai ®Ó ®äc l¹i 
mµn kÞch
C¶ líp b×nh chän nhãm ®äc hay
 tù nhiªn 
 ˜–˜– ˜– &˜–˜–˜–
TiÕt 3: To¸n 	 LuyÖn tËp
I. Môc tiªu: BiÕt:
- Céng, trõ sè ®o thêi gian.
- VËn dông gi¶i c¸c bµi to¸n cã néi dung thùc tÕ
II. §å dïng d¹y häc:
- Mét vµi tê giÊy khæ to ®Ó HS lµm bµi tËp.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
TG
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
5’
33’
1’
12’
10’
10’
3’
A /Bµi cò 
- ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm:
 25giê 57 phót - 16 giê 25 phót = ....... ;
 16 n¨m 9 th¸ng - 12 n¨m 6 th¸ng = ......;
 - NhËn xÐt, ghi ®iÓm .
B /Bµi míi 
1 Giíi thiÖu bµi
1,Thùc hµnh 
* Bµi 1b: 
Hái: Mét giê b»ng bao nhiªu phót?
Mét ngµy b»ng mÊy giê? 
- GV kÕt luËn.	
* Bµi 2: TÝnh	
* Bµi 3:	
C / Cñng cè, dÆn dß 
- NhËn xÐt giê häc .
- N¾m ®­îc c¸ch céng, trõ sè ®o thêi gian.
- ChuÈn bÞ cho bµi sau .
2 HS lªn b¶ng lµm bµi .
HS ®äc yªu cÇu .
HS lµm bµi vµo vë 
2HS lµm vµo giÊy khæ to.
HS tr×nh bµy .
HS kh¸c nhËn xÐt
HS ®äc yªu cÇu.
HS lµm bµi vµo vë.
2HS lµm vµo giÊy khæ to.
HS tr×nh bµy.
HS ®äc yªu cÇu.
HS lµm bµi vµo vë.
2HS lµm vµo giÊy khæ to.
HS tr×nh bµy.
 ˜–˜– ˜– &˜–˜–˜–
To¸n: * 
ÔN LUYỆN
I. Mục tiêu. Giúp HS biết 
Cộng, trừ số đo thời gian.
Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế.
Cả lớp làm bài VBT.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 	
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Kiểm tra bài cũ: 6’
GV yêu cầu HS nêu cách thực hiện phép cộng và trừ số đo thời gian.
2. Dạy bài mới:
Bài 1: Ôn luyện .30’
Gọi 1 em đọc đề bài. 
- Gọi 2 em lên bảng làm và giải thích cách làm.
Bài 2: GV gọi HS đọc đề bài toán trong VBT
GV hỏi: 
+ Khi cộng các số đo thời gian có nhiều đơn vị ta phải thực hiện phép cộng như thế nào?
- GV nhận xét,ghi điểm .
Bài 3. GV gọi HS đọc đề bài 
- Gọi 3 hs lên bảng làm, cho cả lớp làm vào vở.
Chấm một số bài và nhận xét .
3. Củng cố – dặn dò:5’
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà làm hoàn thành các bài tập trong VBT Toán.
HS trình bày:
- Khi cộng số đo thời gian cần cộng các số đo theo từng loại đơn vị.
Trong trường hợp số đo theo đơn vị phút, giây lớn hơn hoặc bằng 60 thì cần đổi sang đơn vị hàng lớn hơn liền kề.
- Khi trừ số đo thời gian, cần trừ các số đo theo từng loại đơn vị.
Trong trường hợp số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ăng ở số trừ thì cần chuyển đổi 1 đơn vị hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ như bình thường.
Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ trống.
- HS tự làm vào vở. 
a) 12ngày = 288giờ (giải thích 1ngày 24giờ, 12ngày = 12 × 24 = 288giờ)
Tương tự như trên với các số còn lại.
Bài 2. Tính
- Ta cần cộng các số đo thời gian theo từng loại đơn vị.
- Ta cần đổi sang hàng đơn vị lớn hơn liền kề.
- HS cả lớp làm vào vở, 
-Học sinh làm bài vào vở BT
 ˜–˜– ˜– &˜–˜–˜–
TiÕt 4: Ho¹t ®éng tËp thÓ: SINH HOẠT + TIẾT 25
I.MôC TI£U : 
- Gióp HS nhËn ra nh÷ng ­u ®iÓm, khuyÕt ®iÓm trong tuÇn 25.
- Khen th­ëng, ®éng viªn nh÷ng HS cã thµnh tÝch trong häc tËp vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c.
- Phæ biÕn kÕ ho¹ch tuÇn 26, giao nhiÖm vô cho tõng nhãm, tæ.
-HiÓu ®­îc ý nghÜa cña ngµy 8/3.
-Thi ®ua lËp nhiÒu thµnh tÝch b»ng nh÷ng viÖc lµm nh­: häc thËt tèt, x©y dùng giê häc tèt, giµnh nhiÒu hoa ®iÓm tèt, ch¨m ngoan.... ®Ó chµo mõng ngµy Quèc tÕ phô n÷ 8/3.
- Sæ theo dâi cña c¸c tæ.
III .Các hoạt động dạy học
TG
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
5’
15’
15’
3’
1, PhÇn khëi ®éng:
2, B¸o c¸o t×nh h×nh cña líp:
- GV nhËn xÐt, bæ sung.
TuÇn 25 c« nhËn thÊy mäi ho¹t ®éng diÔn ra s«i næi, tÊt c¶ ®Òu thi ®ua häc tËp tèt ®Ó giµnh nhiÒu b«ng hoa ®iÓm 10. -Duy tr× tèt mäi ho¹t ®éng cña ®éi, thùc hiÖn nghiªm tóc 15’ ®Çu giê, gi÷a giê nhanh nhÑn vµ nghiªm tóc.
- Duy tr× c«ng t¸c lao ®éng vÖ sinh s¹ch sÏ .
3, Phæ biÕn c«ng viÖc tuÇn tíi:
+ TiÕp tôc thi ®ua lËp nhiÒu thµnh tÝch chµo mõng ngµy 26/3.
 TiÕp tôc häc ®óng ch­¬ng tr×nh tuÇn 26.
+ ChuÈn bÞ «n tËp cho kiÓm tra gi÷a k× II m«n TiÕng ViÖt.
+Duy tr× tèt mäi nÒn nÕp cña líp: ®äc truyÖn, s¸ch b¸o ®Çy ®ñ, ®óng lÞch, ca móa gi÷a giê, nghiªm tóc. C¸c buæi sinh ho¹t tËp thÓ cÇn mÆc ®ång phôc.
+ Thùc hiÖn tèt c¸c ho¹t ®éng nh­ thi chuyªn cÇn, tù qu¶n, häc tËp tèt....
+TËp trung vµo häc tËp nh»m n©ng cao chÊt l­îng. §«i b¹n cïng tiÕn cÇn ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng ®Ó gióp b¹n tiÕn bé. cô thÓ ®Ó c«ng viÖc hoµn thµnh tèt )
+ Lµm tèt c«ng t¸c vÖ sinh theo lÞch ®· ph©n c«ng.
+ Nh¾c l¹i th¸ng 3 cã nh÷ng ngµy lÔ nµo? §ã lµ ngµy g×? ý nghÜa cña ngµy lÔ ®ã?
-Hát các bài hát ca ngợi bà,me,chị,..
4, KÕt thóc: 
-NhËn xÐt giê sinh ho¹t vµ c¨n dÆn HS thùc hiÖn tèt c¸c c«ng viÖc ®· ®Ò ra.
C¶ líp h¸t mét bµi hoÆc ch¬i mét trß ch¬i ­a thÝch.
Líp tr­ëng lªn ®iÒu khiÓn cuéc häp.
Tæ tr­ëng cña c¸c tæ lªn b¸o c¸o vÒ
 tõng mÆt cña tæ m×nh.
C¸c tæ kh¸c nhËn xÐt, gãp ý, bæ sung.
Líp phã bæ sung, líp tr­ëng kÕt luËn.
HS ph¸t biÓu ý kiÕn
C¸c tæ bµn b¹c nh÷ng c«ng viÖc ®· ®Ò ra.
-HS thực hiện 
HS trả lời 
Ch¬i trß ch¬i ­a thÝch.
CHIỀU Thứ sáu TiÕt 1: To¸n * 	 
 Céng sè ®o thêi gian
I. Môc tiªu : Gióp HS:
- BiÕt c¸ch thùc hiÖn phÐp céng sè ®o thêi gian.
- VËn dông gi¶i c¸c bµi to¸n ®¬n gi¶n.
II §å dïng d¹y häc :
VBT
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
TG
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
5’
1’
15’
8’
3’
A /Bµi cò 	
- ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm:
 4giê r­ìi =.......phót ; 210 gi©y=........phót. - NhËn xÐt, ghi ®iÓm .
B /Bµi míi 
1, Giíi thiÖu bµi : Luyện tập
 3 giê 15 phót + 2 giê 35 phót = ?
7 giê 25 phót + 3 giê 10 phót = ?
2giê 10 phót + 4 giê 45 phót = ?
7giê 15 phót + 23giê 30 phót = ?
- GV tæ chøc cho HS t×m c¸ch ®Æt tÝnh vµ 
tÝnh nh­ 
- GV kÕt luËn.	
*Bµi 2: 
Một người đi từ xe đạp từ Khe sanh lên Lao Bảo mất 3gio 40 phút.Người kia củng đi từ Khe sanh lên Lao bảo hết 1gio 10 phut.Hỏi Ai nhanh hơn ai và thời gian bao nhiêu?
- Ph©n tÝch, t×m hiÓu bµi to¸n.	
- GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng.
 C / Cñng cè, dÆn dß 
- NhËn xÐt giê häc .
- N¾m ®­îc c¸ch céng sè ®o thêi gian.
- ChuÈn bÞ cho bµi sau .
2 HS lªn b¶ng lµm bµi 
HS lên bảng làm bài 
Cả lớp làm bài vào vở
HS ®äc yªu cÇu .
HS lµm bµi vµo phiÕu häc tËp
2HS lµm vµo giÊy khæ to.
HS tr×nh bµy .
HS kh¸c nhËn xÐt
HS ®äc yªu cÇu.
HS tù t×m c¸ch gi¶i.
2HS gi¶i vµo giÊy khæ to.
HS tr×nh bµy bµi gi¶i.
HS nhËn xÐt.
TiÕt 2: TËp lµm v¨n *	 Luyện tập : tËp viÕt ®o¹n ®èi tho¹i
 I /Môc tiªu :
- Dùa theo truyÖn Th¸i s­ TrÇn Thñ §é vµ nh÷ng gîi ý cña GV viÕt tiÕp c¸c lêi ®èi tho¹i trong mµn kÞch víi néi dung phï hîp.
II / §å dïng d¹y häc :
- Tranh minh ho¹ phÇn ®Çu truyÖn Th¸i s­ TrÇn Thñ §é .
- VBT
III / C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
TG
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
5’
1’
7’
18’
7’
2’
A/ Bµi cò 
- KÓ l¹i c©u chuyÖn Th¸i s­ TrÇn Thñ §é.
B/ Bµi míi
1.Giíi thiÖu bµi:
2. H­íng dÉn HS luyÖn tËp:
* Bµi tËp 1:	
* Bµi tËp 2:
- GV gióp HS hiÓu yªu cÇu cña bµi.
- GV nhËn xÐt .
* Bµi tËp 3:
- GV nhËn xÐt, kÕt luËn.
C/ Cñng cè, dÆn dß
- NhËn xÐt giê häc .
- ChuÈn bÞ cho tiÕt TLVsau .
1HS ®äc néi dung BT 1.
C¶ líp ®äc thÇm trÝch ®o¹n cña
 truyÖn Th¸i s­ TrÇn Thñ §é .
HS viÕt tiÕp lêi ®èi tho¹i ®Ó hoµn 
chØnh mµn kÞch trong VBT
®äc lêi ®èi tho¹i cña m×nh
HS kh¸c nhËn xÐt.
HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp.
Làm bài
 ˜–˜– ˜– &˜–˜–˜–
TiÕt 3 : LuyÖn viÕt chó mÌo bªn cöa sæ
I. MôC TI£U: 
 - HS viÕt ®óng, ®Ñp bµi th¬ Chó mÌo bªn cöa sæ.
 - RÌn kü n¨ng viÕt ®óng, viÕt ®Ñp 
-T¶ vÎ ®Ñp cña con mÌo ®ang ngåi bªn cöa sæ.
II. c¸c ho¹t ®éng D¹Y HäC : 
TG
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
5’
33’
1’
32’
2’
A/ Bµi cò 
-GV ®äc
 B¹n bÌ nhÉn nhÞn nhau 
 T×nh b¹n ch¼ng phai mê
- GV nhËn xÐt .
B/ Bµi míi
1, Giíi thiÖu bµi :
2, LuyÖn viÕt bµi th¬ Chó mÌo bªn cöa sæ
- GV ®äc bµi th¬	
- Bµi th¬ nãi lªn ®iÒu g× ?
-Bµith¬ viÕt theo kiÓu ch÷ nµo?
-C¸c ch÷ ®Çu c©u ®­îc viÕt nh­ thÕ nµo ?
+Khi viÕt cÇn n¾n nãt tõng ch÷, viÕt ®óng mÉu ch÷, c©n ®èi, ®Ñp.
- GV chÊm bµi, nhËn xÐt .
- GV ch÷a lçi .
C/ Cñng cè, dÆn dß 
- NhËn xÐt giê häc .
- VÒ nhµ luyÖn viÕt l¹i nh÷ng ch÷ hay viÕt sai vµ xem tr­íc bµi sau.
2 HS lªn b¶ng viÕt, c¶ líp viÕt 
vµo vë nh¸p .
1 - 2 HS ®äc l¹i bµi.
1 HS ®äc l¹i
 VÎ ®Ñp cña con mÌo ®ang ngåi bªn
 cöa sæ
Ch÷ ®øng viÕt th­êng.
ViÕt hoa
HS ®äc thÇm ghi nh÷ng ch÷ dÔ viÕt
 sai ra vë nh¸p .
HS viÕt bµi .
HS ®æi vë so¸t lçi cho b¹n .

Tài liệu đính kèm:

  • docGA LOP 5 TUAN 25 MOI TINHCKTKNGT.doc