Giáo án Các môn khối 5 năm học 2011 - 2012 - Tuần 10

Giáo án Các môn khối 5 năm học 2011 - 2012 - Tuần 10

- Đọc trôi chảy , lưu loát bài tập đọc dã học; tốc độ khoảng 100 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2-3 bài thơ, đạn văn dễ nhớ, hiểu ND chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, văn.

- Lập được Bảng thống kê các bài thơ đã học trong các giờ TĐ đã học từ tuần 1 đến tuần 9

( theo mẫu trong SGK)

HS K, giỏi đọc diễn cảm bài thơ, văn; nhận biết được một số biện pháp sử dụng trong bài

ã Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin. Hợp tác để tìm kiếm thông tin hoàn thành bảng thống kê.

ã Thể hiện sự tự tin để thuyết trình kết quả.

 

doc 21 trang Người đăng huong21 Lượt xem 363Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Các môn khối 5 năm học 2011 - 2012 - Tuần 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUẦN 10 Thửự hai ngaứy 24 thaựng 10 naờm 2011
TAÄP ẹOẽC
OÂn taọp giửừa hoùc kỡ I (Tieỏt 1)
I. Muùc ủớch yeõu caàu:	
- Đọc trôi chảy , lưu loát bài tập đọc dã học; tốc độ khoảng 100 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2-3 bài thơ, đạn văn dễ nhớ, hiểu ND chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, văn.
- Lập được Bảng thống kê các bài thơ đã học trong các giờ TĐ đã học từ tuần 1 đến tuần 9 
( theo mẫu trong SGK)
HS K, giỏi đọc diễn cảm bài thơ, văn; nhận biết được một số biện pháp sử dụng trong bài
Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin. Hợp tác để tìm kiếm thông tin hoàn thành bảng thống kê.
Thể hiện sự tự tin để thuyết trình kết quả.
II. Chuaồn bũ : HS Tửù oõn luyeọn theo hửụựng daón cuỷa Gv 
	GV : Phieỏu ghi saỹn nhửừng baứi taọp ủoùc goàm 11 phieỏu, moói phieỏu ghi teõn caực baứi taọp ủoùc tửứ tuaàn 1 ủeỏn tuaàn 9 :
- Quang caỷnh laứng maùc ngaứy muứa - Taực phaồm cuỷa Si-le vaứ teõn phaựt xớt
- Nghỡn naờm vaờn hieỏn - Nhửừng ngửụứi baùn toỏt 
- Loứng daõn. - Kỡ dieọu rửứng xanh
- Nhửừng con seỏu baống giaỏy. - Caựi gỡ quyự nhaỏt ?
- Moọt chuyeõn gia maựy xuực. - ẹaỏt Caứ Mau
- Sửù suùp ủoồ cuỷa cheỏ ủoọ a-paực-thai.
III. Hoaùt ủoọng daùy – hoùc : 
 1. OÅn ủũnh :
 2. Kieồm tra : HS leõn baỷng ủoùc vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi baứi ẹaỏt Caứ Mau.
H.Mửa ụỷ Caứ Mau coự gỡ khaực thửụứng ?
H. Ngửụứi daõn Caứ Mau coự tớnh chaỏt nhử theỏ naứo ?
 3. Baứi mụựi : GTB
TL
Hoaùt ủoọng cuỷa GV 
Hoaùt ủoọng cuỷa HS 
15
24
Hoaùt ủoọng 1: Kieồm tra Tẹ vaứ HTL
- Y/C HS ủoùc troõi chaỷy, phaựt aõm roừ, bieỏt ngaột nghổ sau caực daỏu caõu giửừa caực cuùm tửứ, ủoùc dieón caỷm theồ hieọn ủuựng noọi dung vaờn baỷn caực baứi taọp ủoùc ủaừ hoùc tửứ ủaàu HKI 
- Hỡnh thửực keồm tra :
+ Moói HS ủửụùc leõn boỏc thaờm choùn baứi, sau ủoự ủửùục xem laùi baứi khoaỷng 1-2 phuựt
+ Leõn ủoùc trong SGK hoaởc ẹTL (theo chổ ủũnh trong phieỏu)
- HS traỷ lụứi moọt caõu hoỷi veà ủoaùn vửứa ủoùc
- GV saộp xeỏp cho HS vửứa boỏc thaờm vửứa thi cho khoa hoùc vaứ khoõng maỏt nhieàu thụứi gian.
- Kieồm tra 1/4 soỏ HS trong lụựp.
- Nhaọn xeựt ủoọng vieõn nhaộc nhụỷ nhửừng HS chửa ủaùt yeõu caàu veà nhaứ tửù oõn taọp ; tieỏt sau kieồm tra laùi.
Hoaùt ủoọng 2:Laứm caực baứi taọp 2 
 Y/C h hoaứn thaứnh caực baứi taọp ụỷ SGK
Baứi 2/95: + Phaựt phieỏu hoùc taọp cho h
+ Treo baỷng phuù leõn baỷng (keỷ saỹn maóu nhử phieỏu hoùc taọp)
Chuỷ ủieồm 
Teõn baứi 
Taực giaỷ
Noọi dung
Vieọt Nam - Toồ quoỏc em
+ Saộc maứu em yeõu
Phaùm ẹỡnh AÂn
 * Em yeõu taỏt caỷ nhửừng saộc maứu gaộn vụựi caỷnh vaọt, con ngửụứi treõn ủaỏt nửụực Vieọt Nam 
Caựnh chim hoaứ bỡnh
+ Baứi ca veà traựi ủaỏt
ẹũnh Haỷi
* Traựi ủaỏt thaọt ủeùp, chuựng ta caàn giửừ gỡn traựi ủaỏt bỡnh yeõn, khoõng coự chieỏn tranh
+ EÂ - mi- li, con
Toỏ Hửừu
* Chuự Mo – ri – xụn ủaừ tửù thieõu trửụực Boọ Quoỏc phoứng Mú ủeồ phaỷn ủoỏi cuoọc chieỏn tranh xaõm lửụùc cuỷa Mú ụỷ Vieọt Nam.
Con ngửụứi voỏi thieõn nhieõn
+ Tieỏng ủaứn
Ba-la-lai ca treõn soõng ẹaứ
Quang Huy
* Caỷm xuực cuỷa taực giaỷ trửụực coõ gaựi Nga chụi ủaứn treõn coõng trửụứng thuyỷ ủieọn soõng ẹaứ vaứo moọt ủeõm traờng ủeùp.
+ Trửụực coồng trụứi
Nguyeón ẹỡnh AÛnh
* Veỷ ủeùp huứng vú, neõn thụ cuỷa moọt vuứng cao.
- Cho h trỡnh baứy keỏt quaỷ laứm vieọc.
- Nhaọn xeựt choỏt laùi keỏt quaỷ ủuựng.
+ Theo doừi hửụựng daón kieồm tra 
+ Laàn lửụùt tửứng h leõn boỏc thaờm roài veà choó chuaồn bũ.
+ HS ủoùc vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi.
+ ẹoùc kú yeõu caàu ủeà baứi
+ Caỷ lụựp ủoùc thaàm yeõu caàu ủeà baứi
+ Neõu teõn caực baứi taọp ủoùc theo yeõu caàu
+ ẹoùc thaàm nhửừng caõu chuyeọn 
- h laứm vieọc theo nhoựm, cửỷ ủaùi dieọn leõn trỡnh baứy. Lụựp nhaọn xeựt, boồ sung.
- 1 – 2 h ủoùc laùi keỏt quaỷ ủuựng.
4. Cuỷng coỏ :1p. Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
5. Daởn doứ: - Nhaộc nhửừng em chửa kieồm tra ủoùc veà nhaứ luyeọn ủoùc tieỏt sau tieỏp tuùc kieồm tra
_________________________________
CHÍNH TAÛ
OÂn taọp (Tieỏt 2)
I/ Muùc ủớch yeõucaàu : 
-Mức độ y/c kỹ năng đọc như tiết 1.
-Nghe – viết đúng bài chính tả , tốc độ 95 chữ/ 15 phút, không mắc quá 5 lỗi.
II/ Chuaồn bũ : HS vụỷ chớnh taỷ
 GV : Baỷng phuù vieỏt saỹn baứi taọp 
III/ Hoaùt ủoọng : 
 1. Baứi cuừ : 
 2. Baứi mụựi : Giụựi thieọu baứi. 
TL
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
15
5
15
Hoaùt ủoọng 1: Kieồm tra taọp ủoùc vaứ hoùc thuoọc loứng. (Thửùc hieọn nhử tieỏt 1).
- GV kieồm tra ẳ soỏ HS trong lụựp.
- Nhaọn xeựt nhaộc nhụỷ.
Hoaùt ủoọng 2 : Tỡm hieồu noọi dung baứi chớnh taỷ. 
- GV ủoùc baứi (Chuự yự phaựt aõm roừ raứng nhaỏn maùnh nhửừng tửứ khoự vieỏt ; giuựp HS chuự yự ủeỏn nhửừng hieọn tửụùng chớnh taỷ caàn vieỏt ủuựng).
- Gụùi yự nhaộc laùi noọi dung baứi vieỏt.
- Nhaộc moọt soỏ tửứ ghi chuự : caàm trũch ; canh caựnh, cụ man.
GDMT.H. Tửứ naứo trong baứi theồ hieọn noói loứng cuỷa taực giaỷ muoỏn baỷo veọ, giửừ gỡn rửứng ? 
H. Cho bieỏt ủoaùn vaờn noựi gỡ ? 
Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón vieỏt chớnh taỷ. 
- Y/C HS naộm ủửụùc caựch vieỏt moọt soỏ tửứ khoự vieỏt vaứ vieỏt ủửụùc baứi chớnh taỷ coự hieọu quaỷ.
 a) Luyeọn vieỏt tửứ khoự :
- Yeõu caàu HS vieỏt tửứ khoự : noói nieàm, ngửụùc, caàm trũch, ủoỷ lửứ - Lửu yự HS caựch vieỏt hoa caực danh tửứ rieõng.
- Sửỷa nhửừng chửừ vieỏt sai
 b) Vieỏt chớnh taỷ: - Nhaộc HS tử theỏ ngoài vieỏt.
- ẹoùc baứi cho HS vieỏt (ủoùc tửứng caõu hoaởc tửứng cuùm tửứ cuỷa caõu cho HS vieỏt ; ủoùc 2laàn /caõu)
- ẹoùc laùi toaứn baứi 1 lửụùt
- Chaỏm baứi, nhaọn xeựt tuyeõn dửụng baứi vieỏt ủeùp.
Cuỷng cố daởn doứ :2P’ Nhaọn xeựt tieỏt hoùc; tuyeõn dửụng nhửừng HS coự baứi vieỏt ủeùp . .. 
nhaộc nhửừng HS chửa kieồm tra veà nhaứ hoùc baứi vaứ chuaồn bũ tieỏt sau kieồm tra 
- HS thửùc hieọn ủoùc vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi theo yeõu caàu.
- Chuự yự theo doừi 
- ẹoùc thaàm caõu chuyeọn moọt laàn, traỷ lụứi caõu hoỷi.
- Traỷ lụứi caõu hoỷi 
- 2 HS leõn baỷng vieỏt, lụựp vieỏt nhaựp.
- HS nhaọn xeựt, sửỷa chửừ vieỏt sai. 
- Chuự yự nghe vieỏt 
- Soaựt laùi baứi vieỏt 
- HS tửù ủoùc baứi; phaựt hieọn loói sai vaứ sửỷa vaứo vụỷ cuỷa mỡnh 
- ẹoồi vụỷ soaựt laùi cho nhau, thoỏng keõ loói sai.
TOAÙN
Luyeọn taọp chung 
I/ Muùc tieõu : Biết :
-Chuyển phân số thập phân thành số thập phân.
-So sánh số đo độ dài viết dưới một số dạng khác nhau.
-Giải bài toán có liên quan đến “rút về đơn vị” hoặc “ tìm tỉ số”
II/ Chuaồn bũ : HS tửù oõn taọp caực baỷng ủụn vũ ủo ủoọ daứi; baỷng ủụn vũ ủo dieọn tớch . . .
	GV : Baỷng phuù ghi saỹn caực baứi taọp : 1; 2&3 . . .
III/ Hoaùt ủoọng : 
TL
	Hoaùt ủoọng cuỷa GV 
Hoaùt ủoọng cuỷa HS 
38
2
 1. OÅn ủũnh 
 2. Kieồm tra : 3HS leõn baỷng laứm 2 baứi : 
- GV nhaọn xeựt ghi ủieồm.
3. Baứi mụựi :Giụựi thieọu : giụựi thieọu tieỏt hoùc
Hoaùt ủoọng 1 : Hửụựng daón HS laứm baứi
 Y/C HS vaọn duùng kieỏn thửực hoaứn thaứnh caực baứi taọp
Baứi 1/48 :
 + Neõu yeõu caàu : chổ vieỏt keỏt quaỷ sau khi chuyeồn ( khoõng caàn trỡnh baứy caựch chuyeồn)
 a) ; b) 
 c) ; d) 
Baứi 2/49 
- Giao vieọc ; hửụựng daón HS laứm baứi.
- Theo doừi nhaộc nhụỷ nhửừng ủieàu caàn thieỏt
- Nhaọn xeựt choỏtlaùi keỏt quaỷ ủuựng :
11,020km = 11,02km ; 11km 20m = 11,02km
11020m = 11,02km
Baứi 3/49 ( Tieỏn haứnh nhử baứi 2)
- Nhaọn xeựt chửừa baứi
 4m85cm = 4,85m 72ha = 0,72km2 
H. Vỡ sao ta vieỏt ủửụùc 4,85m ? hay 72 ha= 0,72km2 
Baứi 4/49 : H. ẹeà baứi hoỷi gỡ ?
H. Muoỏn bieỏt tieàn mua 36 hoọp ủoà duứng hoùc toaựn ta caàn bieỏt gỡ trửụực ?
- Nhaọn xeựt thoỏng nhaỏt keỏt quaỷ ủuựng.
Baứi giaỷi 
 Tieàn mua moói hoọp ủoà duứng hoùc toaựn :
 180 000 : 12 = 15 000(ủoàng)
 Tieàn mua 36 hoọp ủoà duứng hoùc toaựn :
 15 000 x 36 = 540 000(ủoàng)
 ẹaựp soỏ : 540 000ủoàng
4. Cuỷng coỏ Daởn dũ:- HS nhaộc laùi kieỏn thửực vửứa hoùc. 
 Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
Nhaộc HS chuaồn bũ tieỏt hoùc sau
- Caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ nhaựp ; nhaọn xeựt chửừa baứi 
- Moọt HS ủoùc to yeõu caàu ủeà baứi 
- Caỷ lụựp ủoùc thaàm 
- Nhaộc laùi caựch chuyeồn tửứ phaõn soỏ thaọp phaõn ra soỏ thaọp phaõn
- 1HS leõn baỷng laứm baứi 
- Caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ 
- Nhaọn xeựt chửừa baứi 
- Trao ủoồi vụỷ kieồm tra chaỏm baứi 
- Caự nhaõn tửù sửỷa baứi.
 Moọt HS ủoùc to yeõu caàu ủeà baứi 
- Caỷ lụựp ủoùc thaàm 
- ẹaùi dieọn nhoựm laứm baứi vaứo giaỏy khoồ to.
- Laứm baứi vaứo vụỷ baứi taọp 
- Treo baứi leõn baỷng. 
- Nhaọn xeựt chửừa baứi.
- ẹoồi vụỷ kieồm tra keỏt quaỷ 
- 1HS leõn baỷng toựm taột vaứ laứm baứi
- Nhaọn xeựt chửừa baứi 
- ẹoồi vụỷ kieồm tra keỏt quaỷ baứi laứm 
* Yeõu caàu HS trỡnh baứy caựch giaỷi khaực :
 36 hoọp gaỏp 12 hoọp soỏ laàn : 
 36 : 12 = 3(laàn)
 Tieàn mua 36 hoọp ủoà duứng hoùc toaựn 
 180 000 x 3 = 540 000(ủoàng)
 ẹaựp soỏ : 540 000ủoàng
	Khoa hoùc 
PHOỉNG TRAÙNH TAI NAẽN GIAO THOÂNG ẹệễỉNG BOÄ
I. Muùc tieõu: - Neõu ủửụùc moọt soỏ vieọc neõn laứm vaứ khoõng neõn laứm ủeồ ủaỷm baỷo an toaứn khi tham gia GT ủửụứng boọ.
- Giaựo duùc hoùc sinh yự thửực chaỏp haứnh ủuựng luaọt giao thoõng vaứ caồn thaọn khi tham gia giao thoõng.
* Loàng gheựp GD ATGT – baứi 2 : Khi qua ủửụứng phaỷi ủi treõn vaùch traộng daứnh cho ngửụứi ủi boọ.
II. Chuaồn bũ: - Hỡnh veừ trong SGK trang 40, 41. Sửu taàm caực thoõng tin, hỡnh aỷnh veà an toaứn giao thoõng.
III. Caực hoaùt ủoọng:
TL
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
4
30
2
1. Baứi cuừ: Phoứng traựnh bũ xaõm haùi.
•? Neõu moọt soỏ quy taộc an toaứn caự nhaõn?
Giaựo vieõn nhaọn xeựt, cho ủieồm.
2. Baứi mụựi:	
vHoaùt ủoọng 1:Quan saựt vaứ thaỷo luaọn.
* HS nhaọn ra nhửừng vieọc laứm vi phaùm luaọt GT. Neõu ủửụùc haọu quaỷ coự theồ xaỷy ra.
 Bửụực 1: Laứm vieọc theo caởp. 
Yeõu caàu hoùc sinh quan saựt caực hỡnh 1, 2, 3, 4 trang 40 SGK, chổ ra nhửừng vi p phaùm cuỷa ngửụứi tham gia giao thoõng trong tửứng hỡnh; ủoàng thụứi tửù ủaởt ra caực caõu hoỷi ủeồ neõu ủửụùc haọu quaỷ coự theồ xaỷy ra cuỷa nhửừng sai phaùm ủoự.
 Bửụực 2: Laứm vieọc caỷ lụựp. Giaựo vieõn keỏt luaọn :Moọt trong nhửừng nguyeõn nhaõn gaõy ra tai naùn giao thoõng laứ do loói taùi ngửụứi tham gia giao thoõng khoõng chaỏp haứnh ủuựng luaọt giao thoõng ủửụứng boọ 
? Neõu nhửừng vi phaùm giao thoõng.
v Hoaùt ủoọng 2: Quan saựt, thaỷo luaọn.
* HS neõu ủửụùc moọt soỏ bieọn phaựp ATGT.
 Bửụực 1: Laứm vieọc theo baứn.
Yeõu caàu hoùc sinh ngoài caùnh nhau q quan saựt caực hỡnh 5, 6, 7 trang 41 SGK ứ vaứ phaựt hieọn nhửừng vieọc caàn laứm ủoỏi
vụựi ngửụứi tham gia giao thoõng ủửụùc theồ hieọn qua hỡnh.
 Bửụực 2: Laứm vieọc caỷ lụựp.
 Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh neõu caực b ... IệếA HOẽC Kè I
**************
Toaựn
TOÅNG NHIEÀU SOÁ THAÄP PHAÂN
I. Muùc tieõu: - Bieỏt : + Tớnh toồng cuỷa nhieàu soỏ thaọp phaõn.
+ Tớnh chaỏt keỏt hụùp cuỷa pheựp coọng caực soỏ thaọp phaõn.
+ Vaọn duùng ủeồ tớnh toồng baống caựch thuaọn tieọn nhaỏt.
- BT caàn laứm : B1 (a,b) ; B2 ; B3 (a,c).
- Giuựp hoùc sinh yeõu thớch moõn hoùc.
II. Chuaồn bũ:	Phaỏn maứu, baỷng phuù, SGK.
III. Caực hoaùt ủoọng:
TL
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
3
35
2
1. Baứi cuừ: Luyeọn taọp.
Giaựo vieõn nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm.
2. Baứi mụựi: 
v	Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón hoùc sinh tửù tớnh toồng cuỷa nhieàu soỏ thaọp phaõn 
•a) Giaựo vieõn neõu vớ duù (SGK) :
 27,5 + 36,75 + 14 = ? (l)
? Em coự nhaọn xeựt gỡ veà pheựp coọng treõn vụựi pheựp coọng hai soỏ thaọp phaõn.
- Gụùi yự cho HS ủaởt tớnh vaứ coọng nhử vụựi coọng hai soỏ thaọp phaõn
•- Quan saựt vaứ kieồm tra HS laứm baứi 
Giaựo vieõn choỏt laùi.
b) Baứi toaựn :
- Neõu baứi toaựn, toựm taột
- Yeõu caàu HS tửù giaỷi
- Nhaọn xeựt vaứ mụứi HS nhaộc laùi caựch tớnh toồng nhieàu soỏ thaọp phaõn
v Hoaùt ủoọng 2: Thửùc haứnh
 Baứi 1(a,b):
- Giaựo vieõn theo doừi caựch xeỏp vaứ tớnh.
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt.
 Baứi 2:
Giaựo vieõn theo doừi HS laứm baứi
- Nhaọn xeựt vaứ Hoỷi: Muoỏn coọng toồng hai soỏ thaọp phaõn vụựi soỏ thaọp phaõn thửự ba ta laứm nhử theỏ naứo ? 
• - Giaựo vieõn choỏt laùi.
	a + (b + c) = (a + b) + c
• - Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh nhaộc laùi tớnh chaỏt keỏt hụùp cuỷa pheựp coọng.
	Baứi 3(a,c):
- Giaựo vieõn choỏt laùi: 
a) 12,7 + 5,89 + 1,3 = (12,7 + 1,3) + 5,89
 = 14 + 5,89 = 19,89.
c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2 
= (5,75 + 4,25) + (7,8 + 1,2) = 10 + 9 = 19.
3. Cuỷng coỏ daởn doứ: 
- Cho HS nhaộc laùi caựch tớnh toồng nhieàu soỏ thaọp phaõn, tớnh chaỏt giao hoaựn, keỏt hụùp
Daởn doứ: Laứm baứi nhaứ 1 vaứo vụỷ
Hoùc thuoọc tớnh chaỏt cuỷa pheựp coọng.
Chuaồn bũ: Luyeọn taọp.
Hoùc sinh laàn lửụùt sửỷa baứi (SGK).
Lụựp nhaọn xeựt.
- Nghe vaứ naộm
- Neõu caựch giaỷi
+ Chổ khaực laứ coự nhieàu soỏ haùng
Hoùc sinh tửù ủaởt tớnh vaứ tớnh vaứo baỷng con.
1 hoùc sinh leõn baỷng tớnh.
+ Ta ủaởt tớnh vaứ coọng nhử vụựi coọng hai soỏ thaọp phaõn 
- Nghe
- HS giaỷi vaứo giaỏy nhaựp, 1 em leõn baỷng
- Nhaọn xeựt 
Hoùc sinh ủoùc ủeà.
Hoùc sinh laứm baứi ( moói daừy laứm 2 baứi).
Hoùc sinh nhaọn xeựt baứi.
Nhaọn PHT vaứ laứm baứi.
Daựn leõn baỷng cho lụựp nhaọn xeựt
+• Muoỏn coọng toồng hai soỏ thaọp phaõn vụựi moọt soỏ thửự ba ta coự theồ coọng soỏ thửự nhaỏt vụựi toồng cuỷa soỏ thửự hai vaứ soỏ thửự ba.
Hoùc sinh neõu teõn cuỷa tớnh chaỏt: tớnh chaỏt keỏt hụùp.
Hoùc sinh ủoùc ủeà.
Hoùc sinh thaỷo luaọn caởp vaứ tửù laứm baứi.
Hoùc sinh sửỷa baứi – Neõu tớnh chaỏt vửứa aựp duùng.
1 soỏ em neõu.
ẹềA LÍ
 Noõng nghieọp 
I / Mục tieõu : 
-Nêu được một số đặc điểm nổi bật về tình hình phát triền nông nghiệp ở nước ta:
-Trồng trọt là ngành chính của nông nghiệp.
-Biết nước ta trồng nhiều loại cây trong đó lúa gạo được trồng nhiều nhất.
-Nhận xét trên bản đồ vùng phân bố của một số loại cây trồng, vật nuôi chính ở nước ta(lúa gạo, cà phê, cao su, chè, trâu, bò, lợn).
-Sử dụng lược đồ để bước đầu nhận xét về cơ cấu và phân bố của nông nghiệp: lúa gạo ở đồng bằng, cây công nghiệp ở vùng núi, cao nguyên; trâu bò ở vùng núi, gia cầm ở đồng bằng
II/ Chuaồn bũ :
 GV : Lửụùc ủoà noõng nghieọp Vieọt Nam. Tranh minh hoaù ( SGK), Phieỏu hoùc taọp cuỷa HS.
 HS : Tửù tỡm hieồu nghieõn cửựu trửụực baứi, Sửu taàm moọt soỏ tranh aỷnh phuùc vuù baứi hoùc.
III/ Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc: 
1. OÅn ủũnh : 
2. Baứi cuừ : Nửụực ta coự bao nhieõu daõn toọc? Daõn toọc naứo coự soỏ daõn ủoõng nhaỏt vaứ taọp trung soỏng ụỷ ủaõu?
- Caực daõn toọc ớt ngửụứi thửụứng taọp trung soỏng ụỷ ủaõu? Neõu moọt vaứi daõn toọc ớt ngửụứi maứ em bieỏt?
3. Baứi mụựi : * Giụựi thieọu: 
trong baứi trửụực chuựng ta bieỏt 3/ 4 daõn soỏ nửụực ta soỏng ụỷ caực vuứng noõng thoõn. Vaọy sửù taọp trungdaõn cử ụỷ noõng thoõn theồ hieọn ủieàu gỡ veà ngaứnh noõng nghieọp nửụực ta? 
TL
 Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
20
10
2
Hoaùt ủoọng 1 : Tỡm hieồu vai troứ cuỷa ngaứnh troàng troùt 
MT: HS naộm ủửụùc loaùi caõy vaứ ủaởc ủieồm chớnh cuỷa caõy troàng Vieọt Nam. 
 a) Vai troứ cuỷa ngaứnh troàng troùt ụỷ nửụực ta. 
- Haừy quan saựt lửụùc ủoà noõng nghieọp Vieọt Nam vaứ dửùa vaứo caực kớ hieọu caõytroàng, con vaọt vaứ cho bieỏt soỏ caõy troàng nhieàu hụn hay soỏ con vaọt nhieàu hụn?
- Cho bieỏt vai troứ cuỷa ngaứnh troàng troùt trong saỷn xuaỏt noõng nghieọp ?
* Keỏt luaọn : Troàng troùt laứ ngaứnh saỷn xuaỏt chớnh trong neàn noõng nghieọp nửụực ta. Troàng troùt phaựt trieồn maùnh hụn chaờn nuoõi; chaờn nuoõi ủang ủửụùc chuự yự phaựt trieồn.
 b) Caực loaùi caõy vaứ ủủ chớnh cuỷa caõy troàng ụỷ Vieọt Nam.
- Haừy quan saựt lửụực ủoà vaứ nghieõn cửựu SGK thaỷo luaọn hoaứn thaứnh phieỏu hoùc taọp. 
 + Phaựt phieỏu hoùc taọp cho caực nhoựm. 
* Nhaọn xeựt chửừa phieỏu hoùc taọp. 
c) Giaự trũ cuỷa luựa gaùo vaứ caực caõy coõng nghieọp laõu naờm.
 - Loaùi caõy naứo ủửụùc troàng chuỷ yeỏu ụỷ vuứng ủoàng baống ?
 - Em bieỏt gỡ veà tỡnh hỡnh xuaỏt khaồu luựa gaùo cuỷa nửụực ta ?
 - Vỡ sao nửụực ta troàng nhieàu caõy luựa gaùo nhaỏt vaứ trụỷ thaứnh nửụực xuaỏt khaồu gaùo nhieàu nhaỏt treõn theỏ giụựi ?
* N/xeựt caõu traỷ lụứi vaứ choỏt laùi keỏt hụùp hỡnh thaứnh sụ ủoà :
 + Loaùi caõy naứo ủửụùc troàng nhieàu ụỷ vuứng nuựi vaứ cao nguyeõn ?
 + Em bieỏt gỡ veà giaự trũ cuỷa nhửừng loaùi caõy naứy?
 + Vụựi nhửừng loaùi caõycoự theỏ maùnh nhử theỏ, ngaứnh troàng troùt giửừ vai troứ theỏ naứo trong saỷn xuaỏt noõng nghieọp ụỷ nửụực ta ?
* choỏt :- ễÛ vuứng nuựi vaứ cao nguyeõn ủửụùc troàng nhieàu caực caõy coõng nghieọp nhử cheứ , caứ pheõ, cao su. . .
- Caực loaùi caõy naứy coự giaự trũ xuaỏt khaồu cao; caứ pheõ, cheứ, cao su . . cuỷa Vieọt Namủaừ noồi tieỏng treõn theỏ giụựi .
- Ngaứnh troàng troùt ủoựng goựp tụựi 3/4giaự trũ s/xt noõng nghieọp.
d) Sửù phaõn boỏ caõy troàng ụỷ nửựục ta. 
 - Haừy quan saựt lửụùc ủoà phaõn boỏ noõng nghieọp vaứ trỡnh baứy veà sửù phaõn boỏ caõy troàng cuỷa Vieọt Nam.
 (neõu teõn caõy troàng vaứ caực vuứng ủửụùc troàng nhieàu loaùi caõy naứy treõn baỷn ủoà) 
 * Nhaọn xeựt keỏt luaọn :
Caõy luựa ủửụùc troàng nhieàu ụỷ caực vuứng ủoàng baống, nhaỏt laứ ủoàng baống Nam boọ 
Caõy coõng nghieọp laõu naờm ủửụùc troàng nhieàu ụỷ vuứng nuựi vaứ cao nguyeõn.
Caõy aờn quaỷ ủửụùc troàng nhieàu ụỷ ủoàng baống Nam boọ, ủoàng baống Baộc boọ , mieàn nuựi phớa Baộc. 
Hoaùt ủoọng 2 : Tỡm hieồu veà ngaứnh chaờn nuoõi.
MT: HS naộm ủửụùc nhửừng ủaởc ủieồm veà ngaứnh chaờn nuoõi ụỷ Vieọt Nam.
 - Haừy keồ teõn moọt soỏ vaọt nuoõi ụỷ nửụực ta ?
- Traõu, boứ, lụùn ủửụùc nuoõi chuỷ yeỏu ụỷ vuứng naứo?
- Nhửừng ủieàu kieọn naứo giuựp cho ngaứnh chaờn nuoõi phaựt trieồn oồn ủũnh ?
* Nhaọn xeựt keỏt luaọn baống sụ ủoà :
Cuỷng cố dặn doứ : Nhaộc laùi ghi nhụự. 
 + Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
Nhaộc HS veà nhaứ hoùc baứi ; chuaồn bũ baứi tieỏp.
+ Theo doừi vaứ thửùc hieọn theo yeõu caàu cuỷa Giaựo vieõn. 
+ Traỷ lụứi caõu hoỷi cuỷa GV.
+ Lụựp theo doừi vaứ boồ sung. 
+ Thaỷo luaọn : nhoựm 2 baứn nghieõn cửựu SGK vaứ lửụùc ủoà cuứng nhau hoaứn thaứnh phieỏu hoùc taọp. 
+ Nhoựm trỡnh baứy vaứo giaỏy khoồ lụựn. ẹaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy trửụực lụựp. Lụựp nhaọn xeựt boồ sung.
+ Theo doừi caõu hoỷi cuỷa GV. 
+ Trao ủoồi caởp ủoõi. 
+ Neõu yự kieỏn .
+ Lụựp theo doừi vaứ boồ sung yự kieỏn.
+ Trao ủoồi lieõn heọ thửùc teỏ traỷ lụứi caực caõu hoỷi. 
+ Lụựp goựp yự boồ sung 
+ Trao ủoồi caởp ủoõi vaứ taọp trỡnh baứy; caực caởp theo doừi vaứ boồ sung cho nhau.
+ 3HS laàn lửụùt trỡnh baứy. 
+ Lụựp theo doừi boồ sung.
+ Trao ủoồi caởp ủoõi vaứ traỷlụứi caõu hoỷi. ẹaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy. 
+ Lụựp goựp yự boồ sung. 
KHOA HOẽC
OÂn taọp : Con ngửụứi vaứ sửực khoỷe (tieỏt 1)
I/ Muùc tieõu : ễn tập kiến thức về :
- Đặc điểm sinh học và mối quan hệ xó hội ở tuổi dậy thỡ.
II/ Chuaồn bũ : HS : Tửù oõn taọp coi tửụực baứi
 GV : Phieỏu hoùc taọp, Giaỏy khoồ to coự veừ saỹn caực khung sụự ủoà theồ hieọn phoứng traựnh caực beọnh : soỏt reựt, soỏt xuaỏt huyeỏt, vieõm naừo, vieõm gan A, HIV/AiDS.
 III/ Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc : 
1. OÅn ủũnh:
2. Baứi cuừ: - Chuựng ta caàn laứm gỡ ủeồ thửùc hieọn an toaứn giao yhoõng ? 
 - Tai naùn giao thoõng thửụứng ủeồ laùi nhửừng haọu quaỷ gỡ ? 
3. Baứi mụựi : Giụựi thieọu : Theo em, con ngửụứi coự caựi gỡ quyự nhaỏt ? . 
TG
Hoaùt ủoọng cuỷa thaày. 
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ. 
1’
8’
11’
12’
2’
2. Baứi mụựi: 
a. Giụựi thieọu baứi: 
 Neõu muùc ủớch yeõu caàu cuỷa tieỏt hoùc. 
b. Noọi dung: 
Hoaùt ủoọng 1: Laứm vieọc vụựi SGK. 
Muùc tieõu: OÂn laùi caực kieỏn thửực trong baứi: Nam hay nửừ; tửứ luực mụựi sinh ủeỏn tuoồi daọy thỡ. 
Tieỏn haứnh: 
- GV yeõu caàu HS laứm caực baứi taọp 1, 2, 3 SGK/ 42. 
- GV goùi moọt soỏ HS leõn traỷ lụứi. 
- GV vaứ HS nhaọn xeựt. 
KL: GV choỏt laùi keỏt quaỷ ủuựng. 
Hoaùt ủoọng 2: Troứ chụi “Ai nhanh, ai ủuựng”. 
Muùc tieõu: HS bieỏt veừ ủửụùc sụ ủoà caựch phoứng traựnh moọt soỏ beọnh ủaừ hoùc. 
Tieỏn haứnh: 
- GV hửụựng daón HS tham khaỷo sụ ủoà phoứng traựnh beọnh vieõm gan A trang 43/SGK. 
- Sau ủoự, GV yeõu caàu caực nhoựm choùn ra moọt beọnh ủeồ veừ sụ ủoà. 
- GV yeõu caàu caực nhoựm laứm vieọc dửụựi sửù ủieàu khieồn cuỷa nhoựm trửụỷng. 
- Goùi ủaùi dieọn caực nhoựm trỡnh baứy keỏt quaỷ laứm vieọc. 
- GV vaứ HS nhaọn xeựt. 
KL: GV choỏt laùi caực yự ủuựng cuỷa HS. 
Hoaùt ủoọng 3: Thửùc haứnh veừ tranh vaọn ủoọng. 
Muùc tieõu: HS veừ ủửụùc tranh vaọn ủoọng phoứng traựnh sửỷ duùng caực chaỏt gaõy nghieọn (hoaởc xaõm haùi treỷ em, hoaởc HIV/ AIDS, hoaởc tai naùn giao thoõng). 
Tieỏn haứnh: 
- GV yeõu caàu HS quan saựt caực hỡnh 2,3 SGK trang 44, thaỷo luaọn veà noọi dung cuỷa tửứng hỡnh, tửứ ủoự ủeà xuaỏt noọi dung tranh cuỷa nhoựm mỡnh vaứ phaõn coõng nhau cuứng veừ. 
- Caực nhoựm trỡnh baứy saỷn phaồm cuỷa mỡnh. 
- GV vaứ HS nhaọn xeựt. 
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ: (3’)
- GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc. 
- GV yeõu caàu HS veà nhaứhoaứn thaứnh tranh veừ. 
- HS nhaộc laùi ủeà. 
- HS laứm baứi taọp SGK. 
- 1 soỏ HS trỡnh baứy. 
- HS xem SGK. 
- Tửứng nhoựm HS veừ sụ ủoà. 
- ẹaùi dieọn caực nhoựm trỡnh baứy keỏt quaỷ laứm vieọc. 
- HS quan saựt caực hỡnh SGK. 
- Caực nhoựm veừ hỡnh cuỷa mỡnh theo chuỷ ủeà maứ mỡnh thớch. 
- Trỡnh baứy saỷn phaồm. 
SINH HOAẽT TAÄP THEÅ
BGH DUYEÄT

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN_10.doc