Giáo án Tổng hợp Lớp 5 - Tuần 31 - Năm học 2022-2023

Giáo án Tổng hợp Lớp 5 - Tuần 31 - Năm học 2022-2023

- Năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học

docx 22 trang Người đăng thuyanh1 Ngày đăng 21/06/2023 Lượt xem 429Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp Lớp 5 - Tuần 31 - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 31 Thø Hai ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 2023
To¸n
TiÕt 151 : PhÐp trõ
I. Yêu cầu cần đạt.
- BiÕt thùc hiÖn phÐp trõ c¸c sè tù nhiªn, c¸c sè thËp ph©n, ph©n sè,t×m thµnh phÇn ch­a biÕt cña phÐp céng, phÐp trõ vµ gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
- Năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học
-Yêu thích môn học
II. Đồ dùng dạy học 
 - GV: SGK, bảng phụ
 - HS : SGK, bảng con, vở...
III. Các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
 1. Khởi động:
KiÓm tra viÖc lµm bµi tËp ë nhµ cña hs. Gäi 2 hs lªn b¶ng ch÷a bµi tËp 
- GV nhận xét
- Giới thiệu bài 
2. Luyện tập, thực hành:
2 hs lªn b¶ng ch÷a bµi tËp, c¶ líp më vë bµi tËp cho gv vµ c¸n sù líp kiÓm tra
1 hs nhËn xÐt bµi
Bµi 1: Gv gäi hs ®äc ®Çu bµi nªu yªu cÇu cña bµi råi tù hoµn thµnh bµi tËp vµo vë.
Gv nhËn xÐt vµ ch÷a bµi.
Bµi 2: Hs nªu yªu cÇu cña bµi tËp råi tù lµm bµi vµo vë.
+ Bµi to¸n cñng cè vÒ kiÕn thøc g×? 
( T×m sè h¹ng ch­a biÕt)
Bµi 3: Gäi hs ®äc yªu cÇu cña bµi, nªu c¸ch lµm vµ lµm bµi vµo vë. 1 hs lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i bµi to¸n.
+ Bµi to¸n cñng cè vÒ kiÕn thøc g×?
( c¸ch vËn dông phÐp tÝnh céng, trõ sè thËp ph©n vµo gi¶i to¸n.)
Hs lÇn l­ît ®äc ®Ò bµi råi lµm bµi tËp vµo vë.
Hs tù lµm bµi theo mÉu råi ch÷a bµi.
a, 8923 - 4157 = 4766; 
27069 - 9537 = 17532
a, x + 5,84 = 9,16 
 x = 9,16 - 5,84
 x = 3,32
b, x - 0,35 = 2,55
 x = 2,55 + 0,35 
 x = 2,9
DiÖn tÝch ®Êt trång hoa lµ: 
540,8 - 385,5 = 155,3 (ha)
Tæng diÖn tÝch ®Êt trång lóa vµ trång hoa cña x· ®ã lµ: 
540,8 + 155,3 = 696,1 (ha)
 §¸p sè : 696,1 ha
3. Vận dụng, trải nghiệm.
Gäi hs nh¾c l¹i néi dung kiÕn thøc võa «n tËp. Gv nhËn xÐt giê häc.
VÒ nhµ hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i trong sgk vµ chuÈn bÞ bµi sau: TiÕt 152.
Hs nh¾c l¹i néi dung bµi .
IV. Điều chỉnh sau bài dạy: ........
§¹o ®øc
 TiÕt 31:	 B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn (tiÕt 2).
I.Yêu cầu cần đạt.
- Biết vì sao cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên . Biết giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng. Kể được một vài tài nguyên thiên nhiên ở nớc ta và ở địa phương.
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác
- Đồng tình, ủng hộ những hành vi, việc làm để giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
II.Đồ dùng dạy học 
 - GV: + Tranh ảnh các hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 
 + Th«ng tin tham khảo phục lục trang 71.
 - HS: SGK, vở
 III.Các hoạt động dạy - học
 TIẾT 2
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Khởi động:
- Vai trß cña tµi nguyªn thiªn nhiªn?
- Em ®· lµm g× ®Ó b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn?
GV nhËn xÐt,
- Giới thiệu bài 
2. Luyện tập, thực hành: 
 Giíi thiÖu vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn.(Bµi tËp 2)
- GV nªu nhiÖm vô cho HS.
- GV kÕt luËn.
 Ho¹t ®éng 2: Lµm bµi tËp 4.
- GV chia nhãm vµ giao nhiÖn vô cho c¸c nhãm.
- GV kÕt luËn.
Ho¹t ®éng 3: 
Lµm bµi 5.
- GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô.
- GV kÕt luËn.
3. Vận dụng, trải nghiệm.
- Tãm t¾t, nh¾c l¹i néi dung bµi.
- VÒ nhµ häc bµi, s­u tÇm tranh ¶nh vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn.
- HS tr¶ lêi
- NhËn xÐt b¹n
* HS giíi thiÖu vÒ mét tµi nguyªn mµ m×nh biÕt (cã thÓ kÌm theo tranh ¶nh minh ho¹).
* Líp nhËn xÐt, bæ sung.
* §äc yªu cÇu bµi tËp.
- Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn nhãm m×nh hoµn thµnh bµi tËp.
- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy.
- Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
* Líp chia nhãm, th¶o luËn tr¶ lêi c¸c c©u hái.
- C¸c nhãm tr×nh bµy tr­íc líp.
- C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung hoÆc nªu ý kiÕn kh¸c.
IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 
TËp ®äc
TiÕt 61: C«ng viÖc ®Çu tiªn
I.Yêu cầu cần đạt.
- BiÕt ®äc diÔn c¶m toµn bµi thay ®æi giäng linh ho¹t phï hîp víi néi dung vµ tÝnh c¸ch cña tõng nh©n vËt.
- HiÓu néi dung bµi: Bµi v¨n nãi lªn nguyÖn väng vµ lßng nhiÖt thµnh cña mét phô n÷ dïng c¶m muèn lµm viÖc lín, ®ãng gãp c«ng søc cho C¸ch m¹ng.
- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
- Giáo dục niềm tự hào dân tộc.
II.Đồ dùng dạy học 
- GV: + Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
 + Bảng phụ viết sẵn 1 đoạn cần hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm.
 - HS: SGK, vở
III.Các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
 1. Khởi động:
Yªu cÇu 3 hs lªn b¶ng tiÕp nhau ®äc bµi "Tµ ¸o dµi ViÖt Nam" vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi.
- Gv nhận xét
- Giới thiệu bài 
2. Khám phá:
- 3 hs nèi tiÕp nhau ®äc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái theo sgk
Líp nhËn xÐt
a) LuyÖn ®äc
- Gäi 3 hs nèi tiÕp nhau ®äc toµn bµi 
Gv chó ý söa lçi ph¸t ©m, ng¾t giäng cho tõng hs
- Gäi hs ®äc phÇn chó gi¶i.
- Yªu cÇu hs luyÖn ®äc theo cÆp
Gäi hs ®äc toµn bµi
Häc sinh l¾ng nghe
- 3 hs ®oc bµi, c¶ líp ®äc thÇm
- 1 hs ®äc
Hs luyÖn ®äc theo cÆp
- Gv ®äc mÉu toµn bµi víi giäng kÓ nhÑ nhµng, chËm r·i 
b) T×m hiÓu bµi
- C«ng viÖc ®Çu tiªn anh Ba giao cho chÞ ót lµ g×?
- T©m tr¹ng cña chÞ ót nh­ thÕ nµo khi lÇn ®Çu tiªn nhËn c«ng viÖc nµy?
- Nh÷ng chi tiÕt nµo cho em biÕt ®iÒu ®ã?
- ChÞ ót ®· nghÜ ra c¸ch g× ®Ó r¶i hÕt truyÒn ®¬n?
- V× sao chÞ ót muèn ®­îc tho¸t li?
- Néi dung chÝnh cña bµi?
Gv ghi néi dung bµi lªn b¶ng
- Gäi 2-3 em nh¾c l¹i
3. Luyện tập, thực hành: 
c) §äc diÔn c¶m
- 3 hs nèi tiÕp nhau ®äc toµn bµi
- Tæ chøc vµ cho hs thi ®äc diÔn c¶m
- NhËn xÐt 
- 2 hs ®äc toµn bµi tr­íc líp
- Hs theo dâi
- C«ng viÖc ®Çu tiªn anh Ba giao cho chÞ ót lµ ®i r¶i truyÒn ®¬n 
- Chi håi hép bån chån.
- ChÞ thÊy trong ng­êi cø bån chån, thÊp thám, ®ªm ngñ kh«ng yªn, lôc ®ôc dËy tõ nöa ®ªm ngåi nghÜ c¸ch giÊu truyÒn ®¬n.
- Ba giê s¸ng, chÞ gi¶ ®i b¸n c¸ nh­ mäi h«m. Tay bª ræ c¸c, bã truyÒn ®¬n gi¾t l­ng quÇn. ChÞ r¶o b­íc truyÒn ®¬n cø tõ tõ r¬i xuèng ®Êt.
- V× chÞ rÊt yªu n­íc, ham ho¹t ®éng, chÞ muèm lµm ®­îc thËt nhiÒu viÖc cho c¸ch m¹ng.
- Hs nªu vµ nh¾c l¹i
- 3 hs ®äc, c¶ líp ®äc thÇm
- 3 hs thi ®äc diÔn c¶m.
4. Vận dụng, trải nghiệm.
 Em biÕt g× vÒ bµ NguyÔn ThÞ §Þnh? 
Gv nhËn xÐt giê häc
VÒ nhµ ®äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau: BÇm ¬i
Hs liªn hÖ vµ nªu.
IV. Điều chỉnh sau bài dạy: .
Thø Ba ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2023
To¸n
TiÕt 152: LuyÖn tËp
I.Yêu cầu cần đạt.
- Hs biÕt vËn dông kü n¨ng céng, trõ trong thùc hµnh tÝnh vµ gi¶i to¸n.
- Năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học
- Yêu thích môn học
II.Đồ dùng dạy học 
 - GV: SGK, bảng phụ
 - HS : SGK, bảng con, vở...
III.Các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Khởi động:
2 hs lªn b¶ng ch÷a bµi tËp cña giê häc tr­íc.
 2. Luyện tập, thực hành: 
2 hs lªn b¶ng ch÷a bµi tËp
1 hs nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n
Bµi 1: Gäi hs nªu ®Çu bµi vµ yªu cÇu. Cho hs tù lµm bµi råi gv ch÷a bµi. Gäi hs nh¾c l¹i c¸ch céng vµ trõ c¸c sè tù nhiªn, ph©n sè, sè thËp ph©n
Bµi 2: Hs ®äc ®Çu bµi vµ nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
Gäi 1 hs lªn b¶ng lµm bµi gv ch÷a bµi, nhËn xÐt. 
§äc kü yªu cÇu cña c¸c bµi tËp vµ tù lµm bµi vµo vë.
1.a, 2/3 + 3/5 = 10/15 + 9/15 = 19/15
7/12 - 2/7 + 1/12 = .....
b, 578,69 + 281,78 = 860,47
 594,72 + 406,38 - 329,47 = 1001,1 -329,47 = 671,63.
2.c, 69,78 + 35,97 + 30,22 = ( 69,78 + 30,22)+ 35,97 = 100 + 35,97 = 135,97
d, 83,45 - 30,98 - 42,47 = 83,45 - ( 30,98 + 42,47) = 83,45 - 73,45 = 10. 
3. Vận dụng, trải nghiệm.
Gv hÖ thèng kiÕn thøc, nhËn xÐt giê häc.
VÒ nhµ häc bµi lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i trong sgk vµ chuÈn bÞ bµi sau: TiÕt 153
Hs nh¾c l¹i néi dung võa ®­îc «n tËp. 
IV. Điều chỉnh sau bài dạy: .
ChÝnh t¶ ( nghe - viÕt )
TiÕt 31 : Tµ ¸o dµi ViÖt Nam
I.Yêu cầu cần đạt.
- Nghe - viÕt ®óng, ®Ñp ®o¹n "¸o dµi phô n÷...... chiÕc ¸o dµi t©n thêi" trong bµi Tµ ¸o dµi ViÖt Nam.
- LuyÖn viÕt ®óng, ®Ñp ®o¹n v¨n vµ viÕt hoa ®­îc tªn c¸c danh hiÖu , gi¶i th­ëng, huy ch­¬ng, kû niÖm ch­¬ng. 
- HS có ý thức rèn chữ giữ vở.
II.Đồ dùng dạy học 
- GV: SGK, bảng phụ, bảng nhóm
 - HS : SGK
III.Các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
 1. Khởi động:
 Yªu cÇu 3 hs lªn b¶ng viÕt
 NhËn xÐt ch÷ viÕt cña hs 
 - Gv nhËn xÐt 
- Giíi thiÖu bµi
2. Khám phá:
- 3 hs lªn b¶ng viÕt hoa c¸c tõ theo yªu cÇu cña gv. Líp nhËn xÐt
H­íng dÉn nghe - viÕt chÝnh t¶
a) Trao ®æi vÒ néi dung ®o¹n v¨n
- §o¹n v¨n cho em biÕt ®iÒu g×?
b) H­íng dÉn viÕt tõ khã
Yªu cÇu hs t×m c¸c tõ khã, dÔ lÉn khi viÕt chÝnh t¶
- Yªu cÇu hs luyÖn ®äc vµ viÕt c¸c tõ võa t×m ®­îc.
c) ViÕt chÝnh t¶
d) So¸t lçi, chÊm bµi
- §o¹n v¨n t¶ vÒ ®Æc ®iÓm cña 2 lo¹i ¸o dµi cæ truyÒn cña phô n÷ ViÖt Nam.
- Hs t×m vµ nªu c¸c tõ khã ghÐp liÒn, bá bu«ng, thÕ kû XX
Hs ®äc vµ lªn b¶ng viÕt tõ khã ®ã.
Hs nghe gv ®äc vµ viÕt bµi vµo vë. So¸t bµi, söa lçi - Nép vë cho gv chÊm bµi, nhËn xÐt.
3. Luyện tập, thực hành: 
H­íng dÉn lµm bµi tËp chÝnh t¶
Bµi 2: Gäi hs ®äc yªu cÇu cña bµi tËp
- Bµi tËp yªu cÇu em lµm g×?
- Yªu cÇu hs tù lµm bµi
- gäi 3 hs lªn b¶ng lµm bµi
- Ch÷a bµi vµ 
Bµi 3: Gäi hs ®äc yªu cÇu cña bµi tËp
- Yªu cÇu hs tù lµm bµi, 2 hs lªn b¶ng lµm
- Gäi hs kh¸c nhËn xÐt
- NhËn xÐt, kÕt luËn lêi gi¶i ®óng
1 hs ®äc, c¶ líp ®äc thÇm - Bµi tËp yªu cÇu:
+ §iÒn tªn c¸c huy ch­¬ng, danh hiÖu, gi¶i th­ëng vµo dßng thÝch hîp.
+ ViÕt hoa c¸c tªn Êy cho ®óng
- Hs lµm vµo vë bµi tËp
- 3 hs lªn b¶ng lµm bµi
a) Gi¶i nhÊt: Huy ch­¬ng vµng
 Gi¶i nh×: Huy ch­¬ng b¹c
 Gi¶i ba: Huy ch­¬ng ®ång
b) Danh hiÖu cao quý nhÊt
NghÖ sÜ nh©n d©n ; Danh hiÖu cao quý ; NghÖ sÜ ­u tó
c) CÇu thñ, thñ m«n xuÊt s¾c: §«i giÇy vµng, qu¶ bãng vµng
+ CÇu thñ, thñ m«n xuÊt s¾c: §«i giÇy b¹c, qu¶ bãng b¹c
1 hs ®äc - 2 hs lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm vµo vë bµi tËp - NhËn xÐt
4. Vận dụng, trải nghiệm.
Gäi hs nh¾c l¹i c¸ch viết hoa c¸c danh tõ riªng. Gv nhËn xÐt tiÕt häc
- VÒ nhµ ghi nhí quy t¾c viÕt tªn hoa c¸c danh hiÖu, gi¶i th­ëng, huy ch­¬ng ; ChuÈn bÞ bµi sau: TiÕt 32.
Nh¾c l¹i néi dung bµi häc. 
IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 
LuyÖn tõ vµ c©u
TiÕt 61 : Më réng vèn tõ : nam vµ n÷
I.Yêu cầu cần đạt.
- Më réng vµ hÖ thèng ho¸ vèn tõ vÒ chñ ®iÓm: Nam vµ n÷.BiÕt ®­îc c¸c tõ ng÷ chØ phÈm chÊt ®¸ng quý cña phô n÷ ViÖt Nam, c¸c c©u tôc ng÷ ca ngîi phÈm chÊt cña phô n÷ ViÖt Nam.§Æt c©u víi c¸c c©u tôc ng÷ ca ngîi phÈm chÊt cña phô n÷ V ... c 
- GV: SGK, bảng phụ 
 - HS: Những ghi chép HS đã có khi chuẩn bị trước ở nhà nội dung bài tập 1 (liệt kê những bài văn tả con vật em đã đọc, đã viết trong học kì 2, lớp 4).
III.Các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Khởi động:
Em h·y nªu cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ con vËt ;
- Gv nhËn xÐt 
- Giới thiệu bài 
Häc sinh lªn b¶ng tr¶ lêi c©u hái
Líp nhËn xÐt
2. Luyện tập, thực hành: 
Bµi 1: Gäi hs ®äc yªu cÇu cña bµi tËp
- Gv h­íng dÉn: C¸c em liÖt kª nh÷ng bµi v¨n t¶ c¶nh mµ em ®· häc trong c¸c tiÕt tËp ®äc, luyÖn tõ, c©u, tËp lµm v¨n theo b¶ng. Sau ®ã lËp dµn ý v¾n t¾t cho mét trong c¸c bµi v¨n Êy
 Hs ®äc
Hs nghe h­íng dÉn
TuÇn
C¸c bµi v¨n t¶ c¶nh
Trang
1
- Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa
10
- Hoµn h«n trªn c«ng tr­êng
11
- N¨ng tr­a
12
- Buæi sím trªn c¸nh ®ång
14
2
- Rõng tr­a
21
- ChiÒu tèi
22
3
- M­a rµo
31
6
- §o¹n v¨n t¶ biÓn cña Vò Tó Nam
62
- §o¹n v¨n t¶ con kªnh cua §oµn Giái
62
7
- VÞnh H¹ Long
70
8
- K× diÖu rõng xanh
75
9
- BÇu trêi mïa thu
87
- §Êt Cµ Mau
89
- Gäi hs tr×nh bµy miÖng dµn ý cña mét bµi v¨n - NhËn xÐt, khen ngîi hs
Bµi 2: Gäi hs ®äc bµi v¨n Buæi s¸ng ë thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ c¸c c©u hái cña bµi
- Yªu cÇu hs lµm viÖc theo cÆp
- Bµi v¨n miªu t¶ buæi s¸ng ë thµnh phè Hå ChÝ Minh theo tr×nh tù nµo?
- T×m nh÷ng chi tiÕt cho thÊy t¸c gi¶ quan s¸t c¶nh vËt rÊt tinh tÕ?
- Hai c©u cuèi bµi thµnh phè m×nh ®Ñp qu¸. §Ñp qu¸ ®i. thuéc lo¹i c©u g×?
- Hai c©u v¨n ®ã thÓ hiÖn t×nh c¶m g× cña t¸c gi¶ ®èi víi c¶nh ®­îc miªu t¶?
 3-5 hs nªu, c¶ líp theo dâi
- hs ®äc
- 2 hs ngåi cïng bµn trao ®æi, th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi
+ Theo tr×nh tù thêi gian tõ lóc höng s¸ng ®Õn lóc s¸ng râ
- Hs tù nªu
- C©u c¶m th¸n
- Hai c©u v¨n ®ã thÓ hiÖn t×nh c¶m tù hµo, ng­ìng mé, yªu quý c¶u t¸c gi¶ víi vÎ ®Ñp cña thµnh phè.
3. Vận dụng, trải nghiệm.
Gäi hs nh¾c l¹i néi dung bµi häc. 
Gv nhËn xÐt tiÕt häc
ChuÈn bÞ bµi sau: TiÕt 62.
VÒ häc bµi.
IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 
LuyÖn tõ vµ c©u
TiÕt 62: «n tËp vÒ dÊu c©u
I.Yêu cầu cần đạt.
- ¤n tËp kiÕn thøc vÒ dÊu ph¶y, hiÓu t¸c dông cña dÊu ph¶y, biÕt ph©n tÝch chç sai trong c¸ch dïng dÊu ph¶y, söa lçi vÒ dÊu ph¶y.HiÓu ®­îc t¸c h¹i cña viÖc dïng sai dÊu ph¶y, cã ý thøc thËn träng khi sö dông dÊu
phÈy.
- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích môn học.
II.Đồ dùng dạy học 
- GV: Bảng nhóm, SGK
 - HS: SGK, vở 
III.Các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Khởi động:
Gäi 3 hs ®Æt c©u víi mét trong c¸c c©u tôc ng÷ sgk trang 129
Gv nhËn xÐt 
- Giới thiệu bài 
3 häc sinh lÇn ®äc c¸c c©u ®· ®Æt; Líp nhËn xÐt
2. Luyện tập, thực hành:
Bµi 1: Gäi hs ®äc yªu cÇu cña bµi tËp
- Gv híng dÉn ; §äc kü tõng c©u v¨n
- X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña dÊu phÈy trong c©u vµ t¸c dông cña tõng dÊu phÈy.
- Yªu cÇu hs tù lµm bµi
- 1 hs ®äc c¶ líp theo dâi vµ lµm bµi tËp vµo vë.
- 1 hs lªn b¶ng lµm bµi
C¸c c©u v¨n
- Tõ nh÷ng n¨m 30 cña thÕ kû XX.. t©n thêi
T¸c dông cña dÊu phÈy
+ Ng¨n c¸ch tr¹ng ng÷ víi chñ ng÷ vµ vÞ ng÷
+ ChiÕc ¸o t©n thêi,... tÕ nhÞ, kÝn ®¸o víi phong c¸ch ph¬ng t©y hiÖn ®¹i, trÎ trung.
+ Trong tµ ¸o dµi h×nh ¶nh..... ®Ñp h¬n, tù nhiªn mÒm m¹i vµ thanh tho¸t h¬n.
+ Nh÷ng ®ît sãng khñng khiÕp ph¸ thñng th©n tµu, n­íc phun vµo nh­ vßi rång
+ Con tµu ch×m dÇn, n­íc ngËp c¸c bao lín
Bµi 2: Gäi hs ®äc yªu cÇu cña bµi vµ mÈu chuyÖn vui :Anh chµng l¸u lØnh.
- Yªu cÇu hs th¶o luËn nhãm
+ C¸n bé x· phª vµo ®¬n cña anh hµng thÞt nh­ thÕ nµo?
+ Anh hµng thÞt ®· thªm dÊu c©u g× vµo chç nµo trong lêi phªn cña x· ®Ó hiÓu lµ x· ®ång ý cho lµm thÞt con bß?
+ Lêi phª trong ®¬n cÇn viÕt nh thÕ nµo ®Ó anh hµng thÞt kh«ng thÓ ch÷a ®îc mét c¸ch dÔ dµng?
+ Dïng sai dÊu phÈy cã t¸c h¹i g×?
- Gv kÕt luËn
Bµi 3: Gäi hs ®äc yªu cÇu cña bµi tËp
- Gv h­íng dÉn
+ §äc kü ®o¹n v¨n
+ T×m 3 dÊu phÈy bÞ ®Æt sai vÞ trÝ
+ Söa l¹i cho ®óng.
- Ch÷a bµi 
+ Ng¨n c¸ch c¸c bé phËn cïng chøc vô trong c©u
+ Ng¨n c¸ch c¸c bé phËn cïng chøc vô trong c©u
+ Ng¨n c¸ch c¸c vÕ c©u trong c©u ghÐp
+ Ng¨n c¸ch c¸c vÕ c©u trong c©u ghÐp
- Hs ®äc vµ th¶o luËn nhãm
- C¸n bé x· phª: Bß cµy kh«ng ®­îc thÞt
- Anh hµng thÞt ®· thªm dÊu phÈy vµo lêi phª. Bß cµy kh«ng ®îc, thÞt.
+ Lêi phª cÇn ph¶i viÕt: Bß cµy, kh«ng ®îc thÞt.
+ Lµm ng­êi kh¸c hiÓu lÇm, cã khi lµm ng­îc l¹i víi yªu cÇu.
- 1 hs ®äc
- Hs nghe vµ x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi tËp.
- NhËn xÐt
Hs lµm bµi tËp theo cÆp
 Gäi hs ®äc bµi lµm cña m×nh
3. Vận dụng, trải nghiệm.
DÊu phÈy cã t¸c dông g×? ViÖc dïng sai dÊu phÈy cã t¸c h¹i g×? 
Gv nhËn xÐt giê häc
ChuÈn bÞ bµi sau: TiÕt 63
Hs tr¶ lêi c©u hái . VÒ nhµ häc bµi, lµm bµi tËp 
IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 
Thø S¸u ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2023
To¸n
TiÕt 155: phÐp chia
I.Yêu cầu cần đạt.
- Cñng cè c¸c thµnh phÇn cña phÐp chia - Thùc hµnh phÐp chia víi c¸c sè tù nhiªn, ph©n sè, sè thËp ph©n vµ vËn dông trong tÝnh nhÈm.
- Năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học
- Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích môn học.
II.Đồ dùng dạy học 
- GV: SGK, bảng phụ
 - HS : SGK
III.Các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Khởi động:
Yªu cÇu 2 häc sinh lªn b¶ng lµm BT; Gv nhËn xÐt 
- Giíi thiÖu bµi
Hs lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp theo dâi
Líp theo dâi, nhËn xÐt
2. Khám phá
a) Tr­êng hîp chia hÕt : a : b = c
- PhÐp tÝnh trªn ®­îc gäi lµ phÐp tÝnh g×? H·y nªu tªn c¸c thµnh phÇn cña phÐp tÝnh?
b) Tr­êng hîp phÐp chia cã d­
L­u ý: Sè d­ ph¶i bÐ h¬n sè chia.
Hs chó ý nghe vµ tr¶ lêi c©u hái. Nªu c¸c tÝnh chÊt cña phÐp chia.
+ PhÐp tÝnh chia cã c¸c thµnh phÇn sè bÞ chia (a) sè chia (b); th­¬ng sè (c)
T­¬ng tù a: b = c (d­ 2)
Theo dâi vµ ghi nhí kiÕn thøc
3. Luyện tập, thực hành: 
Bµi 1:Gäi hs ®äc yªu cÇu ®Ò bµi tËp
- Gäi 4 hs lªn b¶ng lµm
- Gäi hs kh¸c nhËn xÐt 
- Ch÷a bµi 
Bµi 2: Yªu cÇu hs nªu c¸c thùc hiÖn phÐp chia ph©n sè råi yªu cÇu c¸c em lµm bµi
Ch÷a bµi 
Bµi 3: Yªu cÇu hs tù lµm bµi tËp vµo vë bµi tËp. Sau ®ã gäi hs lÇn l­ît ®äc kÕt qu¶.
 Ch÷a bµi 
1 hs ®äc
8192 32 15335 42
179 256 273 365(d­ 5)
 192 215
 0 5
- Hs lµm bµi vµo vë bµi tËp
a) b)
a) 25 : 0,1 = 250 48 : 0,01 = 4800
 25 x 10 = 250 48 x 100 = 4800
b) 11 : 0,25 = 44 32 : 0,5 = 64
 11 x 4 = 44 32 x 2 = 64
4. Vận dụng, trải nghiệm.
Gäi hs nh¾c l¹i néi dung bµi häc.Gv nhËn xÐt tiÕt häc
 chuÈn bÞ bµi sau:TiÕt 156.
Nh¾c l¹i néi dung võa «n tËp.
VÒ nhµ lµm bµi tËp cßn laÞ trong sgk 
IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 
TËp lµm v¨n
TiÕt 62: «n tËp vÒ t¶ c¶nh
I.Yêu cầu cần đạt.
- ¤n t©p, cñng cè kü n¨ng lËp dµn ý cña bµi v¨n t¶ c¶nh.Thùc hµnh kü n¨ng tr×nh bµy miÖng dµn ý cña bµi v¨n t¶ c¶nh, yªu cÇu tr×nh bµy râ rµng, tù nhiªn.
- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo . Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
- Yêu thiên nhiên.
II.Đồ dùng dạy học 
- GV: SGK, bảng phụ 
 - HS: Những ghi chép HS đã có khi chuẩn bị trước ở nhà nội dung bài tập 1 (liệt kê những bài văn tả con vật em đã đọc, đã viết trong học kì 2, lớp 4).
III.Các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Khởi động:
Gäi hs tr×nh bµy dµn ý 1 bµi v¨n t¶ c¶nh em ®· häc trong häc kú I
- Gv nhËn xÐt 
 - Giíi thiÖu bµi
2 häc sinh lÇn l­ît ®äc
Líp nhËn xÐt
2. Luyện tập, thực hành:
Bµi 1: Gäi hs ®äc yªu cÇu cña bµi tËp
- Nªn chän c¶nh m×nh ®· cã dÞp quan s¸t hoÆc c¶nh rÊt quen thuéc.
 B¸m s¸t gîi ý trong sgk ®Ó lËp dµn ý:
+ LËp dµn ý ng¾n gän
+ Ph¶i cã con ng­êi, thiªn nhiªn xung quanh ph¶i miªu t¶ xen kÏ ®Ó c¶nh vËt thªm sinh ®éng vµ ®Ñp h¬n.
- Quan s¸t b»ng nh÷ng gi¸c quan.
- Yªu cÇu hs tù lµm bµi
1 hs ®äc
- Theo dâi
- Hs lµm bµi vµo vë bµi tËp
- Hs tr×nh bµy 
- Gäi hs tr×nh bµy dµn ý cña m×nh
- Bæ sung nhËn xÐt 
Bµi 2: Gäi hs ®äc yªu cÇu cña bµi tËp
- Cho hs tr×nh bµy dµn ý trong nhãm 
- Gv ghi tiªu chÝ ®¸nh gi¸ lªn b¶ng
+ Bµi v¨n cã ®ñ bè côc kh«ng?
+ C¸c phÇn cã mèi liªn kÕt kh«ng?
+ C¸c chi tiÕt, ®Æc ®iÓm cña c¶nh ®· ®­îc s¾p xÕp hîp lý ch­a?
+ Tr×nh bµy cã l­u lo¸t, râ rµng kh«ng?
- Gäi hs tr×nh bµy dµn ý tr­íc líp
- Gäi hs nhËn xÐt theo c¸c tiªu chÝ trªn
- Ch÷a bµi 
- 1 hs ®äc
- C¸c nhãm tr×nh bµy dµn ý cña m×nh cho c¸c b¹n nghe.
3-5 hs tr×nh bµy dµn ý tríc líp
- NhËn xÐt
3. Vận dụng, trải nghiệm.
Gäi hs nh¾c l¹i néi dung võa «n tËp. Gv nhËn xÐt giê häc
ChuÈn bÞ bµi sau: KiÓm tra viÕt
VÒ nhµ hoµn chØnh l¹i dµn ý cña bµi v¨n t¶ c¶nh 
IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 
SINH HO¹t
TiÕt 31: BÁC HỒ VÀ NHỮNG BÀI HỌC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG
BÀI 8 : CÂU HÁT VÍ DẶM
I.Yêu cầu cần đạt.
Sau bµi häc HS 
- Cảm nhận rõ tình yêu sâu sắc của Bác dành cho các làn điệu 
dân ca nói riêng và quê hương đất nước nói chung .Học sinh nhận thấy được việc trân trọng và giữ gìn những giá trị văn hóa dân tộc là một cách thể hiện tình yêu quê hương đất nước 
- Biết cách thể hiện tình yêu quê hương bằng những việc làm cụ thể .
- GD cho HS lòng yêu nước và tự hào dân tộc.
II.Đồ dùng dạy học 
- Gi¸o viªn: tranh ảnh minh họa.
- Häc sinh: SGK
 III.Các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1:Khởi động
HS hát bài hát về Bác: Ai yêu ..
- Giíi thiÖu bµi
2.Khám phá
Hoạt động đọc – hiểu
Yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong SGK:	
câu 1 : yêu cầu thảo luận 
-Câu 2: 
Câu 3: những việc làm trên thể hiện điều gì?
3.Luyện tập,thực hành
Y/c thảo luận nhóm: 
Câu chuyện gợi cho em suy nghĩ gì??
Hoạt động 3: Thực hành - ứng dụng:
Y/ C Hs làm việc cá nhân : 
Tập hợp đánh giá
Thích làn điệu dân ca nào? vì sao?
GV nhận xét
Nếu có bạn nào hát chế bài dân ca vừa học, em đưa ra lời khuyên gì?
4.Vận dụng,trải nghiệm
Gv tãm t¾t néi dung bµi.
ChuÈn bÞ bµi sau:
HS hát bài hát về Bác: Ai yêu ..
Häc sinh nghe ®Ó x¸c ®Þnh nhiÖm vô cña tiÕt häc
Đọc câu chuyện
Hs quan sát các bức tranh SGK.
HS nêu : câu a : Đ
 Câu b 
Cả a và b
Hs viết và đọc cho nhau nghe những câu hát đã được Bác góp ý
Bác rất yêu làn điệu dân ca đó là tình yêu đất nước
Chia sẻ về một thể loại dân ca em đã học hoặc tìm hiểu
HS kể cho nhau nghe.
Trình bày 
HS trả lời
IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 
MĨ THUẬT
TIẾT 31:THỬ NGHIỆM VÀ SÁNG TẠO VỚI CÁC CHẤT LIỆU
GV CHUYÊN SOẠN VÀ SOẠN

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tong_hop_lop_5_tuan_31_nam_hoc_2022_2023.docx