Giáo án các môn khối 5 - Tuần 5 năm 2011

Giáo án các môn khối 5 - Tuần 5 năm 2011

I.Mục tiêu:

- -HiĨu ni dung: T×nh h÷u nghÞ cđa chuyªn gia nưíc b¹n víi c«ng nh©n ViƯt Nam.

II. Đồ dùng dạy học:

-Tranh ảnh về các công trình do chuyên gia nước ngoài hỗ trợ xây dựng.

III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu.

 

doc 69 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 17/05/2017 Lượt xem 278Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn khối 5 - Tuần 5 năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 5
 Thứ 2 ngày 19 tháng 9 năm 2011
Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc.
I.Mục tiêu:
- BiÕt ®äc nhÊn giäng tõ ng÷ cÇn thiÕt,ng¾t nghØ h¬i ®ĩng chç.
- §äc diƠn c¶m toµn bµi thĨ hiƯn ®­ỵc c¶m xĩc t×nh b¹n,t×nh h÷u nghÞ cđa ng­êi kĨ chuyƯn víi mét chuyªn gia n­íc b¹n.
-HiĨu néi dung: T×nh h÷u nghÞ cđa chuyªn gia nưíc b¹n víi c«ng nh©n ViƯt Nam.
II. Đồ dùng dạy học:
-Tranh ảnh về các công trình do chuyên gia nước ngoài hỗ trợ xây dựng.
III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
 Ho¹t ®éng cđa GV
 Ho¹t ®éng cđa HS
1.Bµi cị: 3-5p
- Gäi HS ®äc bµi: “Bµi ca vỊ tr¸i ®Êt”
H: Em h·y nªu néi dung cđa bµi?
- GV nhËn xÐt ghi ®iĨm
2. Bµi míi: 30-35p
a. Giíi thiƯu bµi: GV ghi bµi
b. Luyện đọc.
- GV ®äc mÉu toµn bµi
-Cần đọc với giọng tả nhẹ nhàng, chậm rãi, giàu cảm xúc. Cần chú ý khi đọc tên nước ngoài.
- Y/c HS chia ®o¹n
- Y/c HS đọcnèi tiÕp ®o¹n
-Luyện đọc từ ngữ khó: loãng, rải
-GV kÕt hỵp giải nghĩa từ.
- Y/c HS luyƯn ®äc cỈp
- Gäi HS ®äc l¹i 
- Gäi 1 HS kh¸ ®äc toµn bµi
c. Tìm hiểu bài.
- Y/c HS däc thÇm ®o¹n 1 vµ 2 tr¶ lêi:
H: Anh Thuỷ gặp A –lếch-xây ở đâu?
-Gv A-lếch-xây là một người nga. Nhân dân liên xô luôn kề vai sát cánh với Việt Nam
H: Tìm những chi tiết miêu tả dáng vẻ của A-lếch-xây.
H: Vì sao A-lếch-xây khiến ảnh Thuỷ đặc biệt chú ý.
- Y/c HS däc thÇm ®o¹n 3 vµ 4 tr¶ lêi:
H: Tìm những chi tiết miêu tả cuộc gặp gỡ giữa anh Thuỷ với A-lếch –xây.
-Qua lời chào hỏi, qua cái bắt tay ta thấy cuộc gặp gỡ giữa 2 người diễn ra rất thân mật.
H:Chi tiết nào trong bài khiến em nhớ nhất? Vì sao?
H: Néi dung bµi nµy nãi lªn ®iỊu g×?
- Gäi HS nh¾c l¹i
d. Đọc diễn cảm
-GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm, nhấn giọng như đã hướng dẫn.
-GV đưa bảng phụ chép đoạn 4 cần luyện đọc lên bảng.
-GV đọc đoạn cần luyện 1 lượt.
-Y/c HS theo dâi t×m c¸ch ng¾t giäng,nhÊn giäng
-Y/c HS luyƯn ®äc cỈp
- Tỉ chøc thi ®äc diƠn c¶m
3. Củng cố dặn dò.
-GV nhận xét tiết học.
-Về nhà tiếp tục luyện đọc bài vừa học.
-Chuẩn bị bài Ê-mi-li, con
-2 HS lên bảng ®äc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái
-HS dùng viết chì đánh dấu đoạn.
- §1: §ã lµ.s¾c ªm dÞu.
-Đ2: ChiÕc m¸y xĩc.thân mật.
-Đ3: §oµn xe t¶ichuyªn gia m¸y xĩc.
- §o¹n4: cßn l¹i.
-HS đọc nối tiếp nhau đọc đoạn.
-1 HS đọc cả bài 1 lượt.
-1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm theo.
-Anh Thuỷ gặp A –lếch-xây tại một công trường xây dựng
-Vóc người cao lớn, dáng đứng sừng sững.Mái tóc vàng óng ửng lên như một mảng nắng.
-Vì: Người ngoại quốc này có vóc dáng cao lớn đặc biệt.
ý 1: D¸ng vỴ ®Ỉc biƯt cđa A-lÕch-x©y.
-1 HS đọc cả lớp theo dõi.
-"A-lếch-xây nhìn tôi bằng đôi mắt má xanh"
ý 2: Cuéc gỈp gì th©n mËt gi÷a anh Thđy vµ anh A-lÕch-x©y.
-Hs trả lời vµ gi¶i thÝch v× sao
ND: T×nh c¶m ch©n thµnh cđa mét chuyªn gia nưíc b¹n víi mét c«ng nh©n ViƯt Nam, qua ®ã thĨ hiƯn t×nh h÷u nghÞ cđa c¸c ®©n téc trªn thÕ giíi.
-HS luyện đọc cỈp.
- 3 HS thi ®äc
To¸n: ¤n tËp : B¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi 
I.Mục tiêu: Giúp hs củng cố về: 
- BiÕt tªn gäi ,ký hiƯu vµ quan hƯ cđa c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dµi th«ng dơng
- BiÕt chuyĨn ®ỉi c¸c sè ®o dé dµivµ gi¶i c ¸c bµi to¸n víi c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dµi. 
II. Đồ dùng dạy học:
Bảng phụ viết nội dung BT1.
III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Bµi cị: 3-5p
- Gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi 4
- GV nhËn xÐt
2. Bµi míi: 30-35p
a. Giíi thiƯu bµi: GV ghi bµi
b. H­íng dÉn lµm bµi tËp:
Bài 1 : : Gäi HS ®äc
-Gv treo bảng phụ 
-1m bằng bao nhiêu dm ?
-1m bằng bao nhiêu dam ?
-Gv vừa nói vừa viết, đạt câu hỏi và viết kết quả vào bảng phụ như SGK
Bài 2 : : Gäi HS ®äc Y/c
- Gäi HS lªn lµm,c¶ líp lµm vµo vë
- GV nhËn xÐt
   Bài 3 : : Gäi HS ®äc Y/c
- Gäi HS lªn lµm,c¶ líp lµm vµo vë
- GV nhËn xÐt
Bài 4 : Gäi HS ®äc Y/c
H: Bµi to¸n cho biÕt g×? Y/c t×m g×?
H: Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×?
- Gäi HS lªn lµm,c¶ líp lµm vµo vë
3. Củng cố dặn dò.
-Nhận xét tiết học-Dặn về nhà làmbài trong vở BTT.
-1 hs lên bảng làm bài tập 4
-Cả lớp nhận xét, sửa bài .
1m = 10 dm
1m = dam
a)135m = 1350 dm c)1mm = cm
342dm = 2420cm 1cm = m
15cm = 150mm 1m = km
b)8300m = 830 dam
4000m = 40 hm
25000m = 25 km
a)4km 37km = 4037m
8m 12cm = 812 dm
354dm = 35m 4dm
3040m = 3km 040m
  Gi¶i:
Quãng đường sắt từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh dài là:
 791 + 144 = 935 (km)
Đường sắt từ Hà Nội đến TPHCM dài :
 791 + 935 = 1726 (km)
 Đáp số : a) 935km ; 1726km
To¸n: 
LuyƯn tËp vỊ gi¶i to¸n
I/ Mơc tiªu:
-Giĩp HS vËn dơng c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i c¸c bµi to¸n ®· häc(t×m hai sè khi biÕt tỉng vµ tØ sè cđa hai sè)
II/ Ho¹t ®éng d¹y häc:
 Ho¹t ®éng cđa GV
 Ho¹t ®éng cđa HS
GV nªu yªu cÇu tiÕt häc
H­íng dÉn HS lµm bµi
Bµi 1:(VBTT T bµi 45)
GV chÐp ®Ị gäi HS ®äc ®Ị
H: bµi to¸n cho biÕt g×?,yªu cÇu
 t×m g×?
Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n nµo?
Cho HS nh¾c l¹i c¸ch gi¶i
GV chÊm mét sè bµi nhËn xÐt ch÷a bµi
Bµi 2(bµi 47-VBTT Trang 11) 
GV chÐp ®Ị cho HS ®äc Yªu cÇu cđa ®Ị
H Bµi to¸n cho biÕt g×?YC t×m g×?
H Bµi to¸n thuéc d¹ng nµo?
H Tỉng ®· biÕt ch­a?T×m nh­ thª nµo?
GV ch÷a bµi l­u ý HS ghi nhí d¹ng to¸n
*Phơ ®¹o häc sinh yÕu
¤n tËp phÐp nh©n, phÐp chia víi sè tù nhiªn
Bµi 1 §Ỉt tÝnh råi tÝnh:
a. 132 x 2; 3567 x 3 ; 
 375 x 134
b. 6725 : 5 ; 7254 : 3; 8729 : 43
2704 : 32
GV h­íng dÉn ®Ỉt tÝnh vµ thø tù b­íc tÝnh
*L­u ý phÐp chia
*¤n b¶ng nh©n chia 4,5,6
Gv gäi ®äc thuéc -hái tõng phÐp nh©n chia
Ph©n tÝch ®Ị nªu c¸ch gi¶i
a.Gi¶i vµo vë
s1
 ? 90 
S2 
 ?
 Theo s¬ ®å tỉng sè phÇn b»ng nhau lµ;
 7+8=15(phÇn)
Sè thø nhÊt lµ : 90 :11 X7 = 42
Sè thø hai lµ : 90 -42=48
b.vÏ s¬ ®å
Theo s¬ ®å hiƯu sè phÇn b»ng nhau lµ; 
8-5 =3 (phÇn)
Sè thø nhÊt lµ; 33:3 x 8 =88
Sè thø hai lµ: 88-33=55
HS ph©n tÝch ®Ị x¸c ®Þnh d¹ng to¸n(t×m hai sè khi biÕt tỉng vµ tØ sè cđa hai sè ®è)
(Tỉng lµ nưa chu vi)
HS lµm bµi vµo vë-1 em lªn b¶ng gi¶i
Nưa chu vi cđa s©n vËn ®éng lµ:
64 : 4 X 3= 48 (m)
(vÏ s¬ ®å)
Theo s¬ ®å tỉng sè phÇn b»ng nhau lµ:
3+2=5 (phÇn)
ChiỊu dµi cđa s©n vËn ®éng lµ:
200: X3 =120(m)
ChiỊu réng cđa s©n vËn ®éng lµ:
200-120 =80(m)
DiƯn tÝch cđa s©n vËn ®éng lµ:
120X80 =9600(m)
HS thùc hiƯn b¶ng con
HS tù «n -®äc vµ tr¶ lêi 
Buỉi 2:
Khoa häc: Thực hành nói “không” đối với các chất gây nghiện.
I. Mục tiêu :
 - Nªu ®ỵc mét sè t¸c h¹i cđa ma tuý,thuèc l¸ , rỵu,bia
- Kh«ng sư dơng thuèc l¸,rỵu,bia,ma tuý. 
 II. Đồ dùng dạy học :
 - Thông tin và hình trang 20 ,21,22,23,SGK.
 - Các hình ảnh thông tin về tác hại của rượu, bia, ma tuýsưu tầm được.
 -Phiếu học tập.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
 Ho¹t ®éng d¹y häc cđa gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng häc cđa häc sinh
1. Bµi cị: 3-5p
- Gọi 2HS lên bảng trả lời câu hỏi.
H:Nêu cách vệ sinh cơ thể tuổi dậy thì?
H: Nêu những việc em đã làm để giữ gìn cơ thể khoẻ mạnh ?
-Nhận xét tổng kết chung.
2. Bµi míi: 30-35p
a.Giới thiệu bài :GV ghi bµi
b.HĐ1:Thực hành xử lí thông tin.
- Y/c Hs ®äc các thông tin trong SGK và hoàn thành bảng sau :
Tác hại của thuốc lá
tác hại của rượu, bia
tác hại của ma tuý
Đối vớngười sử dụng
Đvới người xung quanh
-Gọi 1 số HS trình bày.
KL:Rượu,bia, thuốc lá, ma tuý, là những chất gây nghiện ( Ma tuý là chất cấm sử dụng buôn bán vận chuyển) .Các chất này đều gây hại cho sức khoẻ người sử dụngvà nh÷ng người xung quanh làm ảnh hưởng tới xã hội.
c.HĐ2:Trò chơi bốc thăm trả lời câu hỏi
- Chuẩn bị 3 loại câu hỏi về : rượu,thuốc lá , ma tuý.yêu câu HS bốc thăm loại nào thuyết trình về loại đó.
Các nhóm lên trình bày ,cho HS nhận xét .
-Chốt ý : các chất nêu trên đều là các chất gây nghiện rất nguy hại đến sức khoẻ của mọi người.
d.HĐ3:Trò chơi chiếc ghế nguy hiểm 
- cách chơi: Làm sao đi qua ghế mà không chạm ghế, không chạm vào người dã bị ghé dật điện.
-Cho Hs chơi , đặt câu hỏi cho HS trả lời:
 H: Emcó cảm nhận NTN khi đi qua chiếc ghế?
 H:Tại sao đi qua chiếc ghế, Một số bạn đã đi chậm lại và rất thận trọng để không chạm vào ghế ?
H:Tại sao có người biết là chiếc ghế rất nguy hiểm mà vẫn đẩy bạn làm cho bạn chạm vào ghế?
H:Tại sao có bạn lại tự mình chạm vào ghế ?
KL: Nêu tình huống cho HS thực hành : Có bạn rủ hút thiốc lá,uống rượu, sử
3. Củng cố dặn dò:
- Cho HS nêu lại ND bài
- 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi.
-HS nhận xét.
- Đọc SGK và trả lời các câu hỏi theo bảng của giáo viên.
-Thảo luận ý kiến của mình đưa ra với bạn .
-Trình bày trước lớp.
-Nêu lại ND bài học.
-3 HS nhắc lại nd ghi nhớ
-HS bốc thăm chuẩn bị câu trả lời theo phiếu đã bốc thăm được.
-Theo dõi nhận xét.
-Nhắc lại những việc làm không nên làm dẫn đến nguy hại sức khoẻ.
- Lắng nghe yêu cầu.
-Mỗi nhóm cử 3-4 hs tham gia chơi.
-Trả lời các câu hỏi mà giáo viên đưa ra.
-Nêu vắn tắt những ý trả lời đúng
-Không nên tò mò và thử vào các chất nguy hiểm.
-Rút kết luận .
-3-4 HS nêu lại kết luận.
-Liên hệ bản thân nhữmg việc nên làm , không nên làm.
- Lắng nghe yêu cầu .
-Thảo luận theo nhóm.
-Lần lượt trình bày.
- Rút kết luận.
-Liên hệ bản thân cá nhân những việc làm và không nên làm.
- 3 HS nêu lại ND bài.
-HS liên hệ 
ThĨ dơc Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức.
I.Mục tiêu:
-Thùc hiƯn dỵc tËp hỵp hµng ngang,dãng rh¼ng hµng ngang.
- Thùc hiƯn c¬ b¶n ®ĩng ®iĨm sè,®i ®Ịu vßng ph¶i,vßng tr¸i .
- Bíc ®Çu biÕt c¸ch ®ỉi ch©n khi ®i
- BiÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®ỵc c¸c trß ch¬i. 
II. Địa điểm và phương tiện.
-Vệ sinh an toàn sân trường.
- Còi và kẻ sân chơi.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Nội dung
Thời lượng
Cách tổ chức
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Trò chơi: Tìm người chỉ huy
-Giậm chân tại chỗ theo nhịp và hát.
B.Phần cơ bản.
1)Đội hình đội ngũ.
-Quay phải quay trái, đi đe ... tương tự như trên.
C.Phần kết thúc.
Hát và vỗ tay theo nhịp.
-Cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà.
1-2’
2-3’
10-12’
3-4’
7-8’
6-8’
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´
´
´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
To¸n: §Ị – ca –mÐt vu«ng. HÐc- t«- mÐt vu«ng	
I. Mục tiêu:
- BiÕt gäi tªn vµ ký hiƯu,quan hƯ cđa c¸c ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch: dam2 , hm2 
- BiÕt ®äc ,viÕt sè ®o diƯn tÝch theo ®¬n vÞ dam2 , hm2 .
- Mèi quan hƯ gi÷a dam2 ,m2 ;dam2 víi hm2
- BiÕt chuyĨn ®ỉi sè ®o diƯn tÝch(trêng hỵp ®¬n gi¶n)
II. Đồ dùng dạy – học:
Hình vẽ biểu diễn hình vuông cạnh dài 1dam, 1hm (thu nhỏ) như SGK.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu
 Ho¹t ®éng d¹y cđa gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng häc cđa häc sinh
1. Bµi cị: 3-5p
H:Nêu các đơn vị đo diện tích đã học?
2. Bµi míi: 30-35p
a.Giới thiệu bài :GV ghi bµi
b.Giới thiệu đơn vị đo diện tích dam2
+Hình thành biểu tượng về dam2
-Gv treo lên bảng hình biểu diễn hình vuông có cạnh 1dam như SGK.
-Hình vuông có cạnh dài 1 dam, tính diện tích hình vuông ?
-dam2 chính là diện tích hình vuông có cạnh dài 1 dam.
- Đề-ca-mét vuông viết tắt là dam2, đọc là đề-ca-mét vuông.
+Mối quan hệ giữa dam2 và m2 
-1 dam bằng bao nhiêu mét ?
-Gv : chia cạnh hình vuông 1 dam thành 10 phần bằng nhau, sau đó nối các điểm để tạo thành hình vuông nhỏ.
-Được bao nhiêu hình vuông nhỏ ?
-Mỗi hình vuông nhỏ có diện tích bao nhiêu m2?
-dam2 gấp bao nhiêu lần m2?
C Giới thiệu đơn vị đo diện tích hm2
+Hình thành biểu tượng về hm2
-Gv treo lên bảng hình biểu diễn hình vuông có cạnh 1 hm như SGK.
-Tính diện tícvh hình vuông ?
-Héc-tô-mét vuông viết tắt là hm2 , đọc là héc-tô-mét vuông .
+Mối quan hệ giữa hm2 và dam2
-1 hm bằng bao nhiêu dam ?
-GV : chia cạnh hình vuông 1 hm thành 10 phần bằng nhua, sau đó nối các điểm để tạo thành các hình vuông nhỏ . 
-Mỗi hình vuông nhỏ có cạnh dài bao nhiêu dam ?
-Được bao nhiêu hình vuông nhỏ ?
-Mỗi hình vuông nhỏ có diện tích bao nhiêu ?
- hm2 gấp 100 lần dam2 
d.Luyện tập , thực hành 
Bài 1 : Gäi HS ®äc Y/c
-Gv đọc các số đo diện tích.
- GV nhËn xÐt
Bài 2 : Gäi HS ®äc Y/c
- GV ®äc cho häc sinh viÕt vµo b¶ng con	
- GV nhËn xÐt
Bài 3 : Gäi HS ®äc Y/c
- Gäi HS lªn lµm,c¶ líp lµm vµo vë
- GV nhËn xÐt
3. Củng cố dặn dò:
 -Gv tổng kết tiết học.
 -cm2 , dm2 , m2
-1 đề-ca-mét vuông
-1 dam = 10 m
-100 hình vuông nhỏ 
-Diện tích là 1m2
-1 dam2 = 100 m2
- 1 hm2
 -1hm = 10 dam 
 - Cạnh dài 1 dam 
-100 hình 
-100 dam2 
 -Hs viết .
- Hs lÇn lỵt ®äc sè ®on diƯn tÝch
a.271 dam2 ; b.18924 dam2 ; 
c.603 hm2 d.34620 hm2
a)2 dam2 = 200 m2 
30 hm2 = 3000dam2 
3 dam2 15 m2 = 315 m2 
12 hm2 5dam2 = 1205 dam2 
200 m2 = 2 dam2 
760 m2 = 7 dam2 60 m2 
§Þa lý: Vùng biển nước ta.
I. Mục tiêu:
- Nªu ®ỵc mét sè ®Ỉc ®iĨm vµ vai trß cđa vïng biĨn níc ta:
+ Vïng biĨn cđa ViƯt Nam lµ mét bé phËn cđa biĨn ®«ng
+ ë vïng biĨn ViƯt Nam níc kh«ng bao giê ®ãng b¨ng.
+ BiĨn cã vai trß ®iỊu hoµ khÝ hËu.lµ ®êng giao th«ng quan träng vµ cung cÊp nguån tµi nguyªn to lín.
- ChØ ®ỵc mét sè ®iĨm du lÞch,nghØ m¸t vªn biĨn nỉi tiÕng: H¹ Long,Nha Trang ,Vịng Tµu,trªn b¶n ®å.lỵc ®å 
- Gi¸o dơc häc sinh ý thøc b¶o vƯ m«i trêng
II. Đồ dùng dạy – học:
-Bản đồ địa lí tự nhiên VN; bản đồ hành chính VN.
-Lược đồ khu vực biên đông.
Ø- Tranh ¶nh
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
 Ho¹t ®éng d¹y cđa gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng häc cđa häc sinh
1. Bµi cị: 3-5p
-GV gọi một số HS lên bảng kiêm tra bài.
-Nhận xét cho điểm HS.
-GV giới thiệu bài cho HS.
2. Bµi míi: 30-35p
a.Giới thiệu bài :GV ghi bµi
b.HĐ1: Vùng biển nước ta.
-GV treo lược đồ khu vực biển Đông và GV chỉ vùng biển của VN trên biển Đông và nêu: nước ta có vùng biên rộng lớn
-GV yêu cầu HS quan sát lược đồ và hỏi: 
H: BiĨn Đông bao bọc ở những phía nào của phần đất liền VN?
-GV yêu cầu HS chỉ vùng biển của VN trên bản đồ.
-KL: Vùng biển nước ta là một bộ phận của BĐ.
c.HĐ2; Đặc điêm của vùng biển nước ta.
-GV yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau cùng đọc mục 2 trong SGK.
H:Tìm những đặc điểm của biên VN.
H:Mỗi đặc điểm trên có tác động thế nào đến đời sống và sản xuất của nhân dân.
-GV gọi HS nêu các đặc điểm của vùng biển VN.
-GV yêu cầu HS trình bày tác động của mỗi đặc điềm trên đến đời sống và sản xuất của nhân dân.
d.HĐ3: Vai trò của biển.
-GV yêu cầu HS thảo luận nhóm và yêu cầu: Nêu vai trò của biển đối với khí hậu và đời sống sản xuất của nhân dân, sau đó ghi vai trò mà nhóm tìm được vào phiếu thảo luận.
-GV theo dõi và HS các nhóm gặp khó khăn, có thể nêu các câu hỏi sau để gợi ý cho HS.
H:Biển tác động như thế nào đến khí hậu nước ta?
H:BiĨn cung cấp cho chúng ta những loại tài nguyên nào? Các loài tài nguyên này đóng góp gì vào đời sống và sản xuất của nhân dân?
-GV mời đại diện 1 nhóm trình bày y ùkiến
KL: Biển điều hoà khí hậu.
3 Củng cố dặn dò
-GV nhận xét tiết học, dăn dò HS về nhà học bài thực hành các khu vực du lịch nổi tiếng của nước ta trênn lược đồ.
-2-3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV.
-Nghe.
-Nêu: lược đồ khu vực biển Đông giúp ta nhận xét các đặc điểm của vùng biển này như: Giới hạn của biên Đông
-Nêu: BiĨn Đông bao bäc phía đông, phía nam và tây nam phần đất liền của nước ta.
-2 HS ngồi cạnh nhau chỉ vào lược đồ trong SGK cho nhau xem
-HS làm việ theo cặp, đoc SGK trao đổi, sau đó ghi ra giấy các đặc điêm của vùng biển VN.
-1 HS nêu ý kiến, cả lớp theo dõi bổ sung ý kiến và đi đến thống nhất.
Các đặc điểm của biên VN.
-Nước không bao giờ đóng băng.
-Miền Bắc và MT hay bão.
-3 HS nối tiếp nhau nêu ý kiến.
.Vì biên không bao giờ đóng băng nên thuận lợi cho giao thông đường biển, và đánh bắt thuỷ sản trên biển..
-HS chia thành các nhóm 4-6 HS nhận nhiệm vụ sau đó thảo luận để thực hiện.
-Giúp cho khí hËu nước ta trở nên điều hoà hơn.
-Cung cấp, dâù mỏ, khí tự nhiên làm nhiên liệu cho ngành công nghiệp, cung cấp muối, thuỷ sản cho đời sống và nghành sản xuất biển hải sản.
-1 Nhóm trình bày ý kiến trước các nhóm khác theo dõi ý kiến để câu trả lời hoàn chỉnh.
 Thứ 5 ngày 25 tháng 9 năm 2009
ThĨ dơc: Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Nhảy đúng nhảy nhanh.
I.Mục tiêu:
-Thùc hiƯn dỵc tËp hỵp hµng ngang,dãng rh¼ng hµng ngang.
- Thùc hiƯn c¬ b¶n ®ĩng ®iĨm sè,®i ®Ịu vßng ph¶i,vßng tr¸i .
- Bíc ®Çu biÕt c¸ch ®ỉi ch©n khi ®i
- BiÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®ỵc c¸c trß ch¬i. 
II. Địa điểm và phương tiện.
-Vệ sinh an toàn sân trường.
- Còi và kẻ sân chơi.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Nội dung
Thời lượng
Cách tổ chức
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Trò chơi: Diệt các con vật có hại.
-Giậm chân tại chỗ theo nhịp.
B.Phần cơ bản.
1)Đội hình đội ngũ.
-Quay phải quay trái, đi đều: Điều khiển cả lớp tập 1-2 lần 
-Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa sai sót của các tổ và cá nhân.
2)Trò chơi vận động:
Trò chơi: Nhảy đúng nhảy nhanh
 Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi.
-Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho từng tổ chơi thử.
Cả lớp thi đua chơi.
-Nhận xét – đánh giá biểu dương những đội thắng cuộc.
C.Phần kết thúc.
Hát và vỗ tay theo nhịp.
-Cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học 
1-2’
2-3’
10-12’
3-4’
7-8’
6-8’
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´
´
´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
To¸n: Mi-li-mÐt vu«ng. B¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi
I.Mục tiêu: Giúp hs : 
- Biết tên gọi, kí hiệu, độ lớn của mm2. Quan hệ giữa mm2và cm2.
- BiÕt tên gọi, kí hiệu vµ mối quan hệ cđa các đơn vị đo diện tích trong b¶ng ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch
II. Đồ dùng dạy – học:
- Hình vẽ biểu diễn hình vuông có cạnh dài 1cm 
III.Các hoạt động dạy - học chủ yếu
 Ho¹t ®éng d¹y cđa gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng häc cđa häc sinh
1. Bµi cị: 3-5p
2. Bµi míi: 30-35p
a.Giới thiệu bài :GV ghi bµi
b.Giới thiệu đơn vị đo diện tích mm2
a)Hình thành biểu tượng về mm2
-Gv treo hình vuông minh họa như SGK
-Tính diện tích hình vuông có cạnh dài 1mm ? 
- mm2 là gì ?
 -Nêu kí hiệu của mm2 ?
b)Tìm mối quan hệ giữa mm2và cm2.
-Diện tích hình vuông có cạnh dài 1cm gấp bao nhiêu lần diện tích của hình vuông có cạnh dài 1mm ?
-1 cm2 = ? mm2.
 - 1mm2= ?cm2
c.Bảng đơn vị đo diện tích 
-Gv treo bảng phụ 
-Em hãy nêu các đơn vị đo từ bé đến lớn ?
-1 m2 = ? dm2 ; = ? dam2 
 -Hs lên bảng điền tương tự với các đơn vị khác để hình thành bảng b/SGK/27.
H:Hai đơn vị đo diện tích liền nhau thì hơn hoặc kém nhau bao nhiªu lần ?
 d.Luyện tập, thực hành 
Bài 1 
a) Gv viết số đo diện tích, hs đọc .
b) Gv đọc số đo diện tích, hs viết 
- GV nhËn xÐt
Bài 2 Gäi HS ®äc Y/c
- Gäi HS lªn lµm,c¶ líp lµm vµo vë
- GV nhËn xÐt
 Bài 3 Gäi HS ®äc Y/c
- Gäi HS lªn lµm,c¶ líp lµm vµo vë
- GV nhËn xÐt
3 Củng cố dặn dò
- VỊ nhµ häc bµi
-1 mm2
-Là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1mm .
 -Gấp 100 lần .
 -1 cm2 =100mm2
 1mm2=cm2
-1 m2 = 100 dm2 ; 1mm2=cm2
 -Hai đơn vị đo diện tích liền nhau thì hơn hoặc kém nhau 100 lần .
168mm2 2310mm2
a) 5 cm2 = 500 mm2 
12 km2 = 1200 hm2
1 hm2 = 10000 m2
7 hm2 = 70000 m2
b) 800 mm2 = 8 m2
12000 hm2 = 120 km2 
150 cm2 =1 dm2 50 cm2 
1 mm2 = cm2 ; 1 dm2 = m2 
8 mm2 = cm2 : 7 mm2 = m2 
29 mm2 = cm2 : 34 dm2 = m2

Tài liệu đính kèm:

  • docGA tuan 5 ca tang buoi20112012.doc