Giáo án Tin học 5 - Trường Tiểu học Dương Liễu A

Giáo án Tin học 5 - Trường Tiểu học Dương Liễu A

Chương I : KHÁM PHÁ MÁY TÍNH

 Bài 1: NHỮNG BÌ EM ĐÃ BIẾT

I . Mục tiêu

 Ôn lại các kiến thức cơ bản về chức năng hoạt động của máy tính trong quyển 1 và quyển 2

II. chuẩn bị

1. Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính,

2. Học sinh: SGK, vở ghi,

III. Tiến trình giờ dạy:

1. Ổn định lớp.

2. Kiểm tra bài cũ.

3. Bài mới.

Hoạt động của GV Hoạt động của hs

 

doc 95 trang Người đăng hang30 Lượt xem 365Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tin học 5 - Trường Tiểu học Dương Liễu A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần :1
Tiết :1
 Chương I : khám phá máy tính	
 Bài 1: NHững bì em đã biết
I . Mục tiêu
 Ôn lại các kiến thức cơ bản về chức năng hoạt động của máy tính trong quyển 1 và quyển 2
II. chuẩn bị 
Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính,
Học sinh: SGK, vở ghi,
III. Tiến trình giờ dạy:
ổn định lớp.
Kiểm tra bài cũ.
Bài mới.
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
Giụựi thieọu baứi: chuựng ta ủaừ laứm quen vụựi maựy tớnh ủửụùc 2 naờm, naờm hoùc naứy chuựng ta tieỏp tuùc tỡm hieồu nhửừng ủieàu thuự vũ maứ maựy tớnh mang laùi cho chuựng ta, trửụực heỏt chuựng ta phaỷi hieồu ủửụùc nguyeõn lyự hoaùt ủoọng cụ baỷn cuỷa noự ntn, hoõm nay chuựng ta seừ oõn laùi moọt soỏ kieỏn thửực maứ caực em ủaừ ủửụùc hoùc ủeồ laứm tieàn ủeà ủeồ hoùc nhửừng baứi tieỏp theo ủửụùc deó daứng hụn.
Hẹ1: goùi hs ủoùc baứi hoùc. 
Caực em thaỷo luaọn khoaỷng 7 phuựt, ủoùc kú baứi hoùc vaứ traỷ lụứi caực caõu hoỷi sau:
Maựy tớnh xửỷ lyự thoõng tin ntn?
Chwongtrinhf vaứ keỏt quaỷ laứm vieọc cuỷa maựy tớnh ủửụùc lửu ụỷ ủaõu?
Gv nhaọn xeựt, boồ sung
1. maựy tớnh laứ coõng cuù xửỷ lyự thoõng tin, maựy tớnh xửỷ lyự thoõng tin vaứ cho keỏt quaỷ laứ thoõng tin ra.
VD: em goừ chửừ A tửứ baứn phớm thỡ boọ xửỷ lyự seừ nhaọn tớn hieọu vaứo, xửỷ lyự vaứ xuaỏt ra maứn hỡnh laứ chửừ a
Gv vieỏt caõu traỷ lụứi leõn baỷng, nhaọn xeựt boồ sung.
Hủ2: baứi taọp. Gv hửụựng daón hs laứm baứi taọp trang 4,5/sgk.
B1, b2, b3: gv neõu caõu hoỷi, hs traỷ lụứi
Gv ghi caõu traỷ lụứi leõn baỷng, nhaọn xeựt, boồ sung.
B4, b5: thaỷo luaọn nhoựm 2
Moọt soỏ nhoựm traỷ lụứi. 
Gv nhaọn xeựt boồ sung
Laộng nghe
Hs ủoùc baứi, caỷ lụựp theo doừi.
Hs thaỷo luaọn
Sau 7 phuựt caực nhoựm traỷ lụứi
Hs ghi caõu traỷ lụứi ủuựng vaứo vụỷ.
Hs traỷ lụứi
Ghi vaứo vụỷ
Hs thaỷo luaọn
Laộng nghe
IV. Cuỷng coỏ:
Chửụng trỡnh maựy tớnh laứ gỡ?
Chửụng trỡnh maựy tớnh ủửụùc lửu ụỷ ủaõu?
 3 . Hoùc baứi, chuaồn bũ tieỏt thửùc haứnh.
Tuần :1
Tiết :2
 Bài 1: NHững bì em đã biết
I . Mục tiêu
 Ôn lại các kiến thức cơ bản về thông tin lưu trữ của máy tính trong quyển 1 và quyển 2
II. chuẩn bị 
1 .Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính,
2 . Học sinh: SGK, vở ghi,
III. Tiến trình giờ dạy:
1.ổn định lớp.
2.Kiểm tra bài cũ.
3.Bài mới.
 Thực hành : Gv yêu cầu HS thực hành vói nội dung sau
Hs nhaọn bieỏt caực oồ ủúa, nụi lửu trửừ thoõng tin.
Hs tieỏn haứnh thửùc hieọn moọt soỏ thao taực cho thaỏy maựy tớnh xửỷ lyự thoõng tin ntn
GV hửụựng daón hoùc sinh thửùc hieọn.
IV. Cuỷng coỏ:
 Hs về nhà học lại bài. 
 Đọc trước bài thông tin đượ lưu trong máy tính như thế nào.
Tuần :2
Tiết :3
 Bài 2 : Thông tin được lưu trong máy tính như thế nào?
I . Mục tiêu
Cho hs bieỏt:
Thoõng tin ủửụùc lửu trong maựy tớnh ntn?
Teọp laứ gỡ:
Thử muùc laứ gỡ?
Teọp vaứ thử muùc ủửụùc saộp xeỏp ntn?
Xem caực thử muùc vaứ teọp ntn?
II. chuẩn bị 
1 .Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính,
2 . Học sinh: SGK, vở ghi,
III. Tiến trình giờ dạy:
1.ổn định lớp.
2.Kiểm tra bài cũ.
Chửụng trỡnh maựy tớnh laứ gỡ?
 2. Chửụng trỡnh maựy tớnh ủửụùc lửu ụỷ ủaõu?
3.Bài mới.
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
Giụựi thieọu baứi:
Em ủaừ ủửụùc hửụựng daón caựch lửu laùi vaứ mụỷ ra caực baứi thửùc haứnh cuỷa mỡnh roài nhửng chaộc haỳn caực em vaón chửa bieỏt chuựng ủửụùc xaộp xeỏp nhử theỏ naứo, hoõm nay coõ troứ chuựng ta seừ tỡm hieồu veà ủieàu naứy.
Hẹ1: caự nhaõn
Caực em haừy quan saựt hỡnh 1 vaứ hỡnh 2/tr6/sgk vaứ haừy nhaọn xeựt caựch xaộp xeỏp cuỷa 2 tuỷ saựch?
Gv nhaọn xeựt, boồ sung.
Tửụng tửù nhử sửù saộp xeỏp saựch cuỷa thử vieọn thỡ maựy tớnh cuừng caàn sửù xaộp xeỏp hụùp lớ, ủeùp maột ủeồ chuựng ta deó daứng tỡm kieỏm dửừ lieọu khi caàn thieỏt.
Trong maựy tớnh dửừ lieọu coự teõn chung laứ teọp vaứ thử muùc, vaọy teọp laứ gỡ vaứ thử muùc laứ gỡ?
1. Teọp vaứ thử muùc
Hẹ2: hoaùt ủoọng nhoựm ủoõi
Theo em teọp laứ gỡ?
Thử muùc laứ gỡ?
Gv nhaọn xeựt, boồ sung
Thoõng tin ủửụùc lửu treõn caực teọp, vd: teọp hỡnh veừ, teọp vaờn baỷn.
Moói teọp coự moọt teõn ủeồ phaõn bieọt, caực teọp ủửụùc saộp xeỏp trong caực thử muùc, moói thử muùc cuừng coự moọt thử muùc vaứ teõn. Moọt thử muùc coự theồ chửựa caực thử muùc con.
Vaọy ủeồ xem caực thử muùc vaứ teọp ta laứm theỏ naứo?
2. Xem caực thử muùc vaứ teọp
Hủ3: caỷ lụựp
Treõn maứn hỡnh coự moọt bieồu tửụùng maựy tớnh vụựi teõn: My computer
Taỏt caỷ caực thoõng tin ủeàu ủửụùc naốm trong My computer, vỡ vaọy ủeồ xem caực teọp vaứ thử muùc em nhaựy ủuựp chuoọt leõn bieồu tửụùng My computer, khi ủoự maứn hỡnh hieọn ra nhử hỡnh 7/tr8:
Cho coõ bieỏt khi ủoự cuỷa soồ hieọn ra ntn?
Cho hs quan saựt: maứn hỡnh hieọn ra vụựi:
Caực ủúa cửựng: C,D,..
Oồ ủúa meàm
Caực oồ ủúa CD
Thieỏt bũ nhụự Flash: bieồu tửụùng cuỷa noự chổ hieọn ra khi ta caộm thieỏt bũ nhụự Flash vaứo maựy.
Neỏu em nhaứy nuựt Folders cửỷa soồ seừ chuyeồn sang coự hỡnh daùng nhử hỡnh 8.
Ch hs quan saựt caực hỡnh chuùp trong SGK
Laộng nghe
Moọt soỏ hs nhaọn xeựt:
Ngaờn naộp, bửứa boọn
Caực nhoựm thaỷo luaọn 
Traỷ lụứi
Laộng nghe, ghi cheựp
Hs quan saựt, laộng nghe
Hs quan saựt traỷ lụứi
Quan saựt, laộng nghe
IV. Cuỷng coỏ -Daởn doứ
Trong maựy tớnh thoõng tin ủửụùc lửu ụỷ ủaõu?
Teọp vaứ thử muùc khaực nhau ntn?
ẹeồ xem caực thử muùc vaứ teọp ta laứm theỏ naứo?
Tuần :2
Tiết :4
Bài 2 : Thông tin được lưu trong máy tính như thế nào?
I . Mục tiêu
Hs nhaọn daùng treõn maựy tớnh:
Teọp laứ gỡ:
Thử muùc laứ gỡ?
Teọp vaứ thử muùc ủửụùc saộp xeỏp ntn?
Xem caực thử muùc vaứ teọp ntn?
II. chuẩn bị 
1 .Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính,
2 . Học sinh: SGK, vở ghi,
III. Tiến trình giờ dạy:
1.ổn định lớp.
2.Kiểm tra bài cũ.
Chửụng trỡnh maựy tớnh laứ gỡ?
 2. Chửụng trỡnh maựy tớnh ủửụùc lửu ụỷ ủaõu?
3.Bài mới.
Thực hành : Gv yêu cầu HS thực hành vói nội dung sau
Hs tieỏn haứnh mụỷ My computer tỡm caực thử muùc vaứ teọp, xem caực thử muùc vaứ teọp xaộp xeỏp ntn,
Nhaọn bieỏt caực oồ ủúa lửu trửừ.
Laứm baứi thửùc haứnh theo hửụựng daón trong SGk
Gv hửụựng daón thửùc hieọn.
IV. Cuỷng coỏ:
 Hs về nhà học lại bài. 
 Đọc trước bài tổ chức thông tin trong máy tính.
Tuần :3
Tiết :5
	Bài 3: Tổ chức thông tin trong máy tính
I . Mục tiêu
Cho hs bieỏt:
Sửù xaộp xeỏp thoõng tin trong maựy tớnh tửứ ủoự hs coự theồ mụỷ caực teọp ủaừ coự trong maựy tớnh, vaứ bieỏt lửu keỏt quaỷ laứm vieọc cuỷa mỡnh coự traọt tửù treõn maựy tớnh.
Taùo ủửụùc thử muùc rieõng
II. chuẩn bị 
1 .Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính,
2 . Học sinh: SGK, vở ghi,
III. Tiến trình giờ dạy:
1.ổn định lớp.
 2.Kiểm tra bài cũ.
Teọp vaứ thử muùc khaực nhau ntn?
ẹeồ xem caực thử muùc vaứ teọp ta laứm theỏ naứo?
 3.Bài mới.
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
Giụựi thieọu baứi: thoõng tin trong maựy tớnh ủửụùc lửu moọt caựch coự traọt tửù hay khoõng laứ do ngửụứi sửỷ duùng noự taùo ra vaứ saộp xeỏp. Vaọy saộp xeỏp ntn cho hụùp lớ chuựng ta hoùc baứi hoõm nay.
1. Mụỷ teọp ủaừ coự trong maựy tớnh
trong quaự trỡnh laứm vieọc vụựi maựy tớnh coự theồ em ủaừ taùo ra nhieàu teọp khaực nhau, khi caàn em coự theồ mụỷ nhửừng teọp ủoự ra ủeồ xem hoaởc sửỷa ủoồi.
ẹeồ mụỷ moọt teọp ủaừ lửu treõn maựy tớnh ta caàn nhụự teõn teọp ủoự.
Hẹ1: thaỷo luaọn nhoựm ủoõi:
Theo em ta laứm theỏ naứo?
Goùi hs traỷ lụứi
Gv nhaọn xeựt, boồ sung
Mụỷ My computer
Nhaựy vaứo nuựt Folders
Nhaựy chuoọt treõn thử muùc chửựa teọp caàn mụỷ
Nhaựy ủuựp chuoọt leõn bieồu tửụùng cuỷa teọp caàn mụỷ.
2. lửu keỏt quaỷ laứm vieọc treõn maựy tớnh
Hẹ2: caự nhaõn
Yeõu caàu hs nhaộc laùi caựch lửu vaờn baỷn hoaởc hỡnh veừ?
Hs traỷ lụứi.
Gv: ủeồ lửu keỏt quaỷ laứm vieọc ta phaỷi choùn nụi caàn ủaởt noự.
Nhaỏn toồ hụùp phớm: Ctrl + S, cửỷa soồ xuaỏt hieọn:hỡnh 12
Nhaựy vaứo hỡnh tam giaực ủen nhoỷ trong oõ Save in roài choùn bieồu tửụùng ủúa chửựa thử muùc em caàn lửu keỏt quaỷ
Nhaựy ủuựp chuoọt leõn bieồu tửụùng cuỷa thử muùc. Hỡnh 13
Goừ teõn teọp vaứ nhaựy nuựt Save (hỡnh 14)
Khi ủoự em ủaừ lửu teọp cuỷa mỡnh vaứo trong thử muùc em ủaừ choùn.
3. Taùo thử muùc rieõng cuỷa em
Hẹ3: caỷ lụựp
Sửù saộp xeỏp hụùp lớ treõn maựy tớnh ủeàu laứ do con ngửụứi, keỏt quaỷ laứm vieọc treõn maựy tớnh ngaứy caứng nhieàu, ủeồ thuaọn tieọn cho vieọc tỡm baứi laứm cuỷa mỡnh ủửụùc nhanh choựng em caàn taùo moọt thử muùc rieõng ủeồ lửu giửừ chuựng.
Em laứm nhử sau:
Mụỷ My computer
Mụỷ ủúa em muoỏn taùo thử muùc
Nhaựy nuựt phaỷi chuoọt vaứo New, nhaựy vaứo Folders, goừ teõn thử muùc roài nhaỏn enter.
Em coự theồ lửu caực baứi thửùc haứnh cuỷa mỡnh vaứo trong thử muùc rieõng cuỷa em.
Laộng nghe
Laộng nghe
Hs thaỷo luaọn
Traỷ lụứi
Laộng nghe
Ghi cheựp
Traỷ lụứi
Quan saựt, laộng nghe
Ghi cheựp
Laộng nghe
Ghi cheựp
IV. Cuỷng coỏ:
Em lửu keỏt quaỷ laứm vieọc vaứ mụỷ noự ra ntn?
Muoỏn taùo thử muùc rieõng cho mỡnh ta laứm theỏ naứo?
Tuần :3
Tiết :6
 Bài 3: Tổ chức thông tin trong máy tính
I . Mục tiêu
Hs coự theồ mụỷ caực teọp vaứ thử muùc coự treõn maựy tớnh
Bieỏt lửu caực baứi thửùc haứnh vaứo thử muùc mỡnh muoỏn
Bieỏt taùo thử muùc rieõng vaứ lửu baứi thửùc haứnh mỡnh vaứo ủoự
II. chuẩn bị 
1 .Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính,
2 . Học sinh: SGK, vở ghi,
III. Tiến trình giờ dạy:
1.ổn định lớp.
2.Kiểm tra bài cũ.
Chửụng trỡnh maựy tớnh laứ gỡ?
 2. Chửụng trỡnh maựy tớnh ủửụùc lửu ụỷ ủaõu?
3.Bài mới.
Thực hành : Gv yêu cầu HS thực hành vói nội dung sau
 Yeõu caàu hs taùo moọt thử muùc mụựi, ủaởt teõn cho thử muùc ủoự.
Taùo teọp vaờn baỷn hoaởc teọp hỡnh veừ vaứ lửu teọp ủoự vaứo thử muùc moaựi taùo ủửụùc
Gv hửụựng daón thửùc hieọn.
IV. Cuỷng coỏ:
 Hs về nhà học lại bài. 
 ***********************************************
Tuần : 4
Tiết : 7
 Bài kiểm tra chương I
1 . Bộ phận nào của máy tính thực hiện các lệnh của chương trình?
 A. Đĩa cứng B. Bộ xử lí C . Màn hình D . chuột máy tính
 Hãy chọn câu trả lời đúng.
2.Hãy khoanh tròn vào thao tác đúng.Để khởi động một phần mềm.
A . Nháy chuột lên biểu tượng của phần mềm
B . Nháy nút phải chuột lên biểu tượng của phần mềm
C . nháy đúp chuột lên biểu tượng của phần mềm
3 . Hãy điền từ thích hợp (tệp, thư mục, tên ,biểu tượng)vào chỗ trống trong câu sau để có phát biểu đúng
a . thông tin trong máy tính được lưu trong các 
b . các tệp được sắp xếp trong các .........................................
c . Mỗi tệp cóvà Tên các tệp không đượ trùng nhau. Các tệp cùng loại có cùng biểu tượng.
4. Em hãy điền đúng (ghi Đ), sai (ghi S) vào các câu sau
Câu
Nội dung
Đúng
Sai
1
Máy tính có hkả năng tính toán nhanh hơn con người
2
Ti vi hoạt động được là  ... ệnh
Nhớ lại tờn tệp muốn nạp
Gừ LOAD “Tờnthủtục.lgo và nhấn phớm Enter
Hs trả lời cõu hỏi
IV. Củng cố, dặn dò(3’)
- Học bài.
Tuần : 28 -29
Tiết : 56-57-58
 Bài 4 : Thế giới hình học trong logo
Mục tiêu
Rèn kĩ năng làm việc với thủ tục trong LOGO :Biên soạn thủ tục , ghi thủ tục vào bộ nhớ phụ
-Tận dụng mặt mạnh cuarLOGO về đồ họa để viết thủ tục tạo nên các hình trang trí,các hình, hình học từ đơn giản đến phức tạp.
Chuẩn bị của GV,HS
-GV : Giáo án, SGK, phòng máy
- HS : SGK, vở
III. Tiến trình bài dạy
ổ định tổ chức
Kiểm tra bài cũ
Em hãy nêu cho cô cách viết một thủ tục trong LOGO
Tiến trình bài dạy
 Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Tiết 1: 
Hoạt động 1: Tạo các hình trang trí đa dạng
T1:Viết các thủ tục sau
TO CAY :L :N
IF (:L<5) [FD :L BK :L STOP]
FD :L RT 90
REPEAT :N [CAY :L/2 :N LT 180/:N]
RT 90 BK :L
END
CAY 80 3
Thủ tục đệ quy
Vẽ Cây
 CAY 80 3
T2: Viết thủ tục tạo hình tròn dưới đây. sử dụng thủ tục này để viết câu lệnh tạo nên một mẫu trang trí.
To hinhtron
 Repeat 120 [fd 10 bk 10 rt 3]
End
 Repeat 6 [ fd 50 hinhtron rt 60]
T3 : Viết thủ tục tạo hình tròn dưới đây. sử dụng thủ tục này để viết câu lệnh tạo nên một mẫu trang trí.
To duongtron
Repeat 24 [fd 5 rt 15]
End
To hinhhoc1
Repeat 24 [duongtron fd 15 rt 360/24]
End
Tiết 2	
Hoạt động 2: câu lệnh để thay đổi màu và nét bút
Để thay đổi màu và nét bút bằng cách như sau
a. thay đổi màu bút
Câu lệnh đổi màu bút
	Màu bút
SETPENCOLOR 0
Đen-Black
(ngầm định màu)
SETPENCOLOR 1
Xanh trời- Blue
SETPENCOLOR 2
Xanh lá- Green
SETPENCOLOR 3
Xanh lơ- cyan
SETPENCOLOR 4
Đỏ- Red
SETPENCOLOR 5
Hồng - Pink
ví dụ , thủ tục hình hocj2 dưới đây cho phép vẽ hình trang trí trong bài thực hành t3 bằng màu số 4 ,màu đỏ ,vẽ xong ,đặt lại màu số 0 .màu đen .
to hinhhoc3
 SETPENCOLOR 4 
 REPEAT 24 [duongtron fd 15 rt 360/24]
 SETPENCOLOR 0
GV hướng dẫn học sinh và giải thích cho hs thấy từng câu lệnh
b. thay đổi nét vẽ
Câu lệnh đổi nết bút
nét bút
SETPENSIZE[1 1]
Độ rộng=1
Độ cao = 1
SETPENSIZE[1 3]
Độ rộng=3
Độ cao = 3
SETPENSIZE[1 10]
Độ rộng=10
Độ cao = 10
ví dụ , thủ tục hình học3 dưới đây cho phép vẽ hình trang trí trong bài thực hành t3 bằng màu số 2 ,màu xanh lá ,vẽ xong ,đặt lại màu số 0 .màu đen và nét số 1.
SETPENCOLOR 2 
SETPENSIZE[1 3]
 REPEAT 24 [duongtron fd 15 rt 360/24]
 SETPENCOLOR 0
 SETPENSIZE[1 1]
 Tiết 3
Gv yêu cầu học sinh làm bài tập B1 sgk
Gv yêu cầu học sinh làm bài tập B2 sgk
GV huong dẫn hs viết câu lệnh 
Quan sát câu lệnh
hs viết
1 lên bảng
nhận xét
Thực hành
HS nghe giảng 
Thực hành
HS nghe giảng 
Thực hành
HS lăng nghe và ghi bài vào vở
HS lăng nghe và ghi bài vào vở
HS lăng nghe và ghi bài vào vở
Hs đọc kỹ đề bài và làm bài tập trên máy
Hs đọc kỹ đề bài và làm bài tập trên máy
Củng cố – dặn dò
 Về nhà học thuộc bài . đọc trước bài viết chữ và làm tính trong logo
 ****************************************
Tuần :30
Tiết : 59
Bài 5: Viết chữ và làm tính trong logo
i. mục đích, yêu cầu:
	1. Kiến thức:
- Tìm hiểu các câu lệnh Label, Print.
- Biết cấu trúc lệnh Label, Print để viết chữ, làm các phép tính đơn giản. 
2. Kỹ năng:
- Có kỹ năng sử dụng các lệnh Label, Print và phối hợp với các lệnh khác trong một thủ tục.
3. Thái độ:
- Thích thú, tò mò, ham mê học tập.
B. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
+ Kiểm tra phòng Mt hoạt động tốt đảm bảo cho việc dạy và học.
+ Giáo án, SGK và đồ dùng, dụng cụ dạy học.
2. Học sinh:
+ Kiến thức cũ.
+ SGK và đồ dùng học tập.
iii. nội dung tiến trình tiết dạy:
Nội dung bài học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ
- Nêu cách viết thủ tục để chơi một đoạn nhạc trong Logo?
- GV nhận xétm ghi điểm.
- 1 HS trả lời
- 1 HS nhận xét
B. Bài mới
I. Hoạt động 1: Giới thiệu bài
GV giới thiệu bài.
GV ghi tên bài lên bảng
- HS lắng nghe
Ghi vở
II. Hoạt động 2: Nội dung bài học
1. Viết chữ lên màn hình logo.
Dùng lệnh: Label gõ chữ và nhấn Enter.
Chữ sẽ hiện ra trên màn hình theo hướng từ dưới lên.
Ví dụ: Label “Xin chào”
Lúc này trên màn hình chỉ xuất hiện từ xin.
Để viết được nhiều từ em dùng lệnh. 
 - Label [Xin chào các bạn]
Gọi 1 HS nhắc lại cách viết một thủ tục trong Logo.
Lắng nghe
Quan sát
2. Thay đổi phông Vào Set đ Label Font...
chữ, cỡ chữ
Vào mục Set/ Label Font...
Cỡ chữ
Kiểu chữ
Phông chữ
Lắng nghe
Quan sát
3. Làm các phép tính trong logo.
Lệnh Print cho hiện trên màn hình kết quả các phép tính.
Ví dụ em muốn tính 2 * 5 ta làm như sau
Print 2 * 5 hoặc Pr 2 * 5 sau đó nhấn phím Enter.
Lệnh Show cho kết quả tương tự như lệnh Print.
Lắng nghe
Quan sát
Ghi bài
C. Củng cố, dặn dò
- Cách thay đổi phông chữ, cỡ chữ trong logo?
- GV chốt lại kiến thức bài học.
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà học bài cũ, luyện tập thêm nếu có máy tính ở nhà. Chuẩn bị bài mới
- 2 HS trả lời
- 2 HS nhận xét
- Rút kinh nghiệm cho tiết học sau.
- Thực hiện ở nhà
 **************************************
Tuần :30
Tiết : 60
Bài 5: Viết chữ và làm tính trong logo
i. mục đích, yêu cầu:
	1. Kiến thức:
- Tìm hiểu các câu lệnh Label, Print.
- Biết cấu trúc lệnh Label, Print để viết chữ, làm các phép tính đơn giản. 
2. Kỹ năng:
- Có kỹ năng sử dụng các lệnh Label, Print và phối hợp với các lệnh khác trong một thủ tục.
3. Thái độ:
- Thích thú, tò mò, ham mê học tập.
B. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
+ Kiểm tra phòng Mt hoạt động tốt đảm bảo cho việc dạy và học.
+ Giáo án, SGK và đồ dùng, dụng cụ dạy học.
2. Học sinh:
+ Kiến thức cũ.
+ SGK và đồ dùng học tập.
iii. nội dung tiến trình tiết dạy:
Nội dung bài học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ
- Nêu cách viết thay đổi cỡ chữ, phông chữ trong Logo?
- GV nhận xétm ghi điểm.
- 1 HS trả lời
- 1 HS nhận xét
B. Thực hành
GV chia HS ngồi theo nhóm đôi để thực hành.
Yêu cầu mở Logo để thực hành.
Yêu cầu thực hành theo yêu cầu bài T2
10 + 5 * 25
88 + 45 + 156
3427 + 5688
686 + 14854
568 * 89
8787 - 78 78
Ngồi theo nhóm đôi
Bật máy tính mở phần mềm Logo để thực hành
Các nhóm thực hành trên máy tính theo yêu cầu của giáo viên.
Yêu cầu thực hành theo yêu cầu bài T3
(150 - 10 x 5) : 2
(10 + 5 x (7 - 5) - 10)
(30 : 2 - 5 x 2) x 5 -10
Các nhóm thực hành trên máy tính theo yêu cầu của giáo viên.
Yêu cầu thực hành theo yêu cầu bài T4
Print [Xin chao ban]
Show [Xin chao ban]
Các nhóm thực hành trên máy tính theo yêu cầu của giáo viên.
C. Củng cố, dặn dò
- Cách thay đổi phông chữ, cỡ chữ trong logo?
- GV chốt bài nhận xét tiết thực hành.
- Khen ngợi những nhóm làm bài tốt.
- Chấm điểm một số máy.
- Yêu cầu học bài, luyện tập thêm ở nhà (Nếu có máy tính).
- Đọc trước bài 6 Thực hành tổng hợp.
- 2 HS trả lời
- 2 HS nhận xét
- Rút kinh nghiệm cho tiết học sau.
Lắng nghe
- Thực hiện ở nhà
Lắng nghe
 *********************************************************
Tuần :31
Tiết : 61
 Bài 6: thực hành tổng hợp (t1)
i. mục đích, yêu cầu:
	1. Kiến thức:	
- Tạo các thủ tục khác nhau để ôn tập các câu lệnh đã học.
- Ôn lại các thao tác để mở cửa sổ soạn thảo thủ tục, lưu một thủ tục trong Logo, gọi thủ tục từ cửa sổ lệnh.
- Biết cấu trúc lệnh Label, Print để viết chữ, làm các phép tính đơn giản. 
- Có khả năng tiếp tục tự khám phá, tìm hiểu phần mềm Logo.
2. Kỹ năng:
- Có kỹ năng sử dụng các lệnh Label, Print và phối hợp với các lệnh khác trong một thủ tục.
- Nắm được các thao tác cơ bản để làm việc với thủ tục.
3. Thái độ:
- Thích thú, tò mò, ham mê học tập.
B. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
+ Kiểm tra phòng Mt hoạt động tốt đảm bảo cho việc dạy và học.
+ Giáo án, SGK và đồ dùng, dụng cụ dạy học.
2. Học sinh:
+ Kiến thức cũ.
+ SGK và đồ dùng học tập.
iii. nội dung tiến trình tiết dạy:
Nội dung bài học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ
- Nêu cách viết thay đổi cỡ chữ, phông chữ trong Logo?
- GV nhận xétm ghi điểm.
- 1 HS trả lời
- 1 HS nhận xét
B. Thực hành
GV chia HS ngồi theo nhóm đôi để thực hành.
Yêu cầu mở Logo để thực hành.
Yêu cầu thực hành theo yêu cầu bài T1 trang 122
Ngồi theo nhóm đôi
Bật máy tính mở phần mềm Logo để thực hành
Các nhóm thực hành trên máy tính theo yêu cầu của giáo viên.
Yêu cầu thực hành theo yêu cầu bài B1 trang 123
Các nhóm thực hành trên máy tính theo yêu cầu của giáo viên.
C. Củng cố, dặn dò
- Cách thay đổi phông chữ, cỡ chữ trong logo?
- GV chốt bài nhận xét tiết thực hành.
- Khen ngợi những nhóm làm bài tốt.
- Chấm điểm một số máy.
- Yêu cầu học bài, luyện tập thêm ở nhà (Nếu có máy tính).
- Đọc trước bài 6 Thực hành tổng hợp.
- 2 HS trả lời
- 2 HS nhận xét
- Rút kinh nghiệm cho tiết học sau.
Lắng nghe
- Thực hiện ở nhà
Lắng nghe
 ***********************************************
Tuần :31
Tiết : 62
 Bài 6: thực hành tổng hợp (t2)
i. mục đích, yêu cầu:
	1. Kiến thức:
- Tạo các thủ tục khác nhau để ôn tập các câu lệnh đã học.
- Ôn lại các thao tác để mở cửa sổ soạn thảo thủ tục, lưu một thủ tục trong Logo, gọi thủ tục từ cửa sổ lệnh.
- Biết cấu trúc lệnh Label, Print để viết chữ, làm các phép tính đơn giản. 
- Có khả năng tiếp tục tự khám phá, tìm hiểu phần mềm Logo.
2. Kỹ năng:
- Có kỹ năng sử dụng các lệnh Label, Print và phối hợp với các lệnh khác trong một thủ tục.
- Nắm được các thao tác cơ bản để làm việc với thủ tục.
3. Thái độ:
- Thích thú, tò mò, ham mê học tập.
B. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
+ Kiểm tra phòng Mt hoạt động tốt đảm bảo cho việc dạy và học.
+ Giáo án, SGK và đồ dùng, dụng cụ dạy học.
2. Học sinh:
+ Kiến thức cũ.
+ SGK và đồ dùng học tập.
iii. nội dung tiến trình tiết dạy:
Nội dung bài học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ
- Nêu cách viết thay đổi cỡ chữ, phông chữ trong Logo?
- GV nhận xét ghi điểm.
- 1 HS trả lời
- 1 HS nhận xét
B. Thực hành
GV chia HS ngồi theo nhóm đôi để thực hành.
Yêu cầu mở Logo để thực hành.
Yêu cầu thực hành theo yêu cầu bài B2 trang 123
Viết chương trình gồm một số thủ tục để tạo ra hình trang trí theo mẫu (chiếc vành bánh xe).
Ngồi theo nhóm đôi
Bật máy tính mở phần mềm Logo để thực hành
Các nhóm thực hành trên máy tính theo yêu cầu của giáo viên.
C. Củng cố, dặn dò
- Cách thay đổi phông chữ, cỡ chữ trong logo?
- GV chốt bài nhận xét tiết thực hành.
- Khen ngợi những nhóm làm bài tốt.
- Chấm điểm một số máy.
- Yêu cầu học bài, luyện tập thêm ở nhà (Nếu có máy tính).
- 2 HS trả lời
- 2 HS nhận xét
- Rút kinh nghiệm cho tiết học sau.
Lắng nghe
- Thực hiện ở nhà

Tài liệu đính kèm:

  • doctin 5 day du ca nam.doc